Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν."

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3428/2005» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 15 εκεµβρίου 2009, η οποία συνεχίστηκε στις και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ) 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313) (εφεξής ο «Νόµος») και ιδίως του άρθρου 13 αυτού. 3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 98/30/ΕΚ» (L 176/57). 4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Τις διατάξεις του Π.. 221/ «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ). Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3428/2005, δικαίωµα σύναψης, µε το.ε.σ.φ.α. Α.Ε., Συµβάσεων Μεταφοράς και Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο Ε.Σ.Φ.Α., έχουν οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.. Επειδή, η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισµό Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Επειδή, η Ρ.Α.Ε, στο πλαίσιο της ως άνω αρµοδιότητας της, κατήρτισε σχέδιο Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α., προκειµένου να εγκριθεί από τον αρµόδιο Υπουργό.

2 Αποφασίζει Να αποστείλει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το ακόλουθο κείµενο «Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.», το οποίο η ΡΑΕ κατήρτισε, προκειµένου αυτό να εγκριθεί σύµφωνα µε τη διάταξη του α εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3428/2005: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισµό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (εφεξής «Κανονισµός») έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόµου. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής Με τον Κανονισµό αυτό ρυθµίζονται: α) Oι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ (εφεξής «Μητρώο»), β) η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο γ) κάθε θέµα σχετικά µε τη δοµή του Μητρώου και δ) οι περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο. Άρθρο 3 Παρακολούθηση εφαρµογής του Κανονισµού Η παρακολούθηση για την τήρηση των προβλεποµένων στον παρόντα Κανονισµό διατάξεων από τους Χρήστες, διενεργείται από τη ΡΑΕ, η οποία στο πλαίσιο αυτό δικαιούται ιδίως: α. Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Χρηστών καθώς και στα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί και σχετίζονται µε τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. β. Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. -2 -

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 4 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο 1. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ υποβάλλεται στη ΡΑΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτηµα Ι. 2. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ υποβάλλεται οποτεδήποτε. Άρθρο 5 ικαιούµενοι Υποβολής Αίτησης 1. ικαίωµα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο έχουν: α) Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου. β) Πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Νόµου. γ) Επιλέγοντες Πελάτες. δ) Κάτοχοι Άδειας ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόµου. ε) Κάτοχοι Άδειας ιανοµής Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόµου. στ) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία i) έχουν συσταθεί νόµιµα και εδρεύουν σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωµα απορρέει από διµερή συµφωνία που η τρίτη χώρα έχει συνάψει µε την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ii) έχουν συστήσει υποκατάστηµα στην Ελλάδα και προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά φυσικού αερίου. 2. Σε περίπτωση που ο αιτών φέρει συγχρόνως περισσότερες από µία ιδιότητες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία είτε θα αφορά κάθε µία από τις ιδιότητες τις οποίες κατέχει υποβάλλοντας και τα αντίστοιχα έγγραφα και στοιχεία, είτε θα αφορά την ιδιότητα µε την οποία επιθυµεί να εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. -3 -

4 Άρθρο 6 ικαιολογητικά 1. Η αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται ανά περίπτωση στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Κανονισµού. 2. Η ΡΑΕ έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών τάσσοντας προθεσµία υποβολής τους, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών. Στην περίπτωση που, εντός της ως άνω προθεσµίας, δεν ζητηθεί η παροχή πρόσθετων στοιχείων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. 3. Αίτηση η οποία δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Κανονισµού, απορρίπτεται µε απόφαση της ΡΑΕ. 4. Η ΡΑΕ κατά την εξέταση της αίτησης, δύναται να: α) Ζητά από τον αιτούντα την υποβολή οποιουδήποτε συµπληρωµατικού στοιχείου, πληροφορίας ή διευκρίνισης επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων. β) Ζητά από διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου ή ικτύων ιανοµής που σχετίζονται µε την υποβληθείσα αίτηση, οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει αναγκαία. γ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτηση περιλαµβάνει στοιχεία για την αξιολόγηση των οποίων απαιτείται συνεργασία µε τις αρχές αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Άρθρο 7 Απόφαση ΡΑΕ 1. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης. Σε περίπτωση που ζητούνται συµπληρωµατικά στοιχεία ή πληροφορίες, η αίτηση θεωρείται πλήρης από την ηµεροµηνία υποβολής στη ΡΑΕ των στοιχείων αυτών και των πληροφοριών σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα. 2. Κατά της απόφασης της ΡΑΕ κατά τα οριζόµενα στην ως άνω παράγραφο, χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνώση ή την κοινοποίηση της Απόφασης. -4 -

5 Άρθρο 8 Εγγραφή 1. Με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 7, πραγµατοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 2. Με την εγγραφή του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ο Χρήστης αποκτά Αριθµό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ. Άρθρο 9 Τροποποίηση Εγγραφής 1. Η απόφαση εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ τροποποιείται, αν µεταβληθούν στοιχεία της, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. 2. Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 7, ο Χρήστης υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ηµερών από τη στιγµή που η µεταβολή πραγµατοποιήθηκε, δήλωση ως προς τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν, συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία.. 3. Η ΡΑΕ εξετάζει τη συντελεσθείσα µεταβολή και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, εκδίδει νέα απόφαση σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία, άλλως εφαρµόζει τη διαδικασία διαγραφής κατά το οριζόµενα στο άρθρο 13 του Κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Άρθρο 10 Τήρηση Μητρώου Η ΡΑΕ τηρεί Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταχωρούνται οι Χρήστες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 11 Στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Στο Μητρώο καταχωρούνται ιδίως το όνοµα/επωνυµία του Χρήστη, διεύθυνση κατοικίας /έδρας/ λειτουργίας, σε περίπτωση που διαφέρει από την έδρα, η ιδιότητα µε την οποία υπέβαλε αίτηση για την καταχώρησή του στο Μητρώο και ο ατοµικός Αριθµός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ. Άρθρο 13 ιαγραφή από το Μητρώο 1. Η διαγραφή από το Μητρώο λαµβάνει χώρα ύστερα από απόφαση της ΡΑΕ, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράβασης του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά φυσικού αερίου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του. -5 -

6 β) Όταν τα υποβαλλόµενα στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της Αίτησης ήταν εσφαλµένα ή παραπλανητικά. γ) Κήρυξης του Χρήστη σε πτώχευση, λύσης ή ανάκλησης της άδειας σύστασης του Χρήστη ή παύσης για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας του. δ) Ανάκλησης Αδειών οι οποίες είχαν υποβληθεί ως δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. ε) Κατόπιν αίτησης του Χρήστη. στ) Όταν αποδεδειγµένα παύουν να ισχύουν για το Χρήστη, οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 2. Για τη διαγραφή από το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί τήρησης του δικαιώµατος της προηγούµενης ακροάσεως του διοικούµενου. Άρθρο δεύτερο 1. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. -6 -

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΣΦΑ 1. Πλήρες όνοµα του αιτούντος ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου πλήρη επωνυµία του. 2. ιεύθυνση του αιτούντος ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων. 3. Όνοµα και πλήρης ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στον αιτούντα στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 4. Εταιρική εικόνα του αιτούντος και συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων. -7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΦΑ Μέρος 1 - Νοµιµοποιητικά Στοιχεία Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυµη εταιρία (Α.Ε.): 1. Πρόσφατο καταστατικό επικυρωµένο από την αρµόδια Νοµαρχία και ΦΕΚ Σύστασης. 2. Επικυρωµένο αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης όπου εκλέχθηκε το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Εταιρίας, απόφαση.σ. όπου συγκροτήθηκε σε σώµα και σχετικό ΦΕΚ. 3. Βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της αρµόδιας Νοµαρχίας περί µη λύσης και περί µη ανάκλησης της άδειας σύστασης του αιτούντος. Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ): 1. Αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύµβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωµένα από τον αρµόδιο Γραµµατέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθµό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών ή αντιστοίχως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης. 2. Πιστοποιητικό του αρµοδίου Γραµµατέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσής του στα οικεία Βιβλία Εταιρειών (για τις ηµεδαπές εταιρείες), και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές µεταβολές του αιτούντος έως την ηµέρα υποβολής της αίτησης. Προκειµένου για Ε.Π.Ε., ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δηµοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (2) αναφεροµένων εγγράφων. Γ. Πιστοποιητικά Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως, µη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία: 1. Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης του αιτούντος, περί µη θέσης αυτού σε αναγκαστική διαχείριση και περί µη υπαγωγής του στη διαδικασία συνδιαλλαγής 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αιτούντος. Αν τα υπό (2) δικαιολογητικά δεν χορηγούνται από της αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης των εν λόγω δικαιολογητικών και µη ύπαρξης ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών. Μέρος 2 - Λοιπά Έγγραφα και Στοιχεία 1. Προµηθευτές Φυσικού Αερίου 1.Α Κάτοχος Άδειας Προµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου. Αριθµό πρωτοκόλλου της Απόφασης χορήγησης της άδειας Προµήθειας, την οποία κατέχει ο αιτών. -8 -

9 1.Β Σε περίπτωση που ο αιτών υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Νόµου. Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών πριν την έκδοση του Κανονισµού Αδειών σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του Νόµου, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει συνάψει συµβάσεις µε Επιλέγοντες Πελάτες και έχει ενηµερώσει σχετικά τη ΡΑΕ. Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών µετά την έκδοση του Κανονισµού Αδειών σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του Νόµου, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει υποβάλλει αίτηση στη ΡΑΕ για την έκδοση άδειας προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες. 2. Επιλέγοντες Πελάτες 2.Α Κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας µε καύσιµο φυσικό αέριο. Αριθµό πρωτοκόλλου της Απόφασης χορήγησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο, την οποία κατέχει ο αιτών. 2.Β Μη οικιακός πελάτης εγκαταστηµένος εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας και εκτός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από όπου να προκύπτει ότι ο αιτών είναι εγκαταστηµένος εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας και εκτός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2.Γ Μεγάλος Πελάτης εγκαταστηµένος σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ή σε γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. -Εφόσον πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα/εγκατάσταση, ο αιτών υποβάλλει στοιχεία για τη θέση της εγκατάστασης από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατεστηµένος στις ως άνω περιοχές, και στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου από τα οποία να προκύπτει ότι ο µέσος όρος της κατανάλωσης καυσίµου που προµηθεύεται κατά τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα είναι τουλάχιστον MWh ΑΘ. - Εφόσον πρόκειται για νέα µονάδα /εγκατάσταση, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο άδειας εγκατάστασης ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγκατεστηµένος στις ως άνω περιοχές και µε βάση την ισχύ της νέας µονάδας/εγκατάστασης θα προµηθεύεται ποσότητα φυσικού αερίου τουλάχιστον MWh ΑΘ ανά θέση κατανάλωσης. - Εφόσον πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα/εγκατάσταση στην οποία έγινε επέκταση εγκατεστηµένης ισχύος, αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης ή άλλο δηµόσιο έγγραφο και στοιχεία κατανάλωσης καυσίµου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγκατεστηµένος στις ως άνω περιοχές και λαµβάνοντας υπόψη και την νέα ισχύ η κατανάλωση καυσίµου που προµηθεύεται κατά τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα είναι τουλάχιστον MWh ΑΘ. 2. Μη οικιακός πελάτης ο οποίος προµηθεύεται φυσικό αέριο µε σκοπό τη συµπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχηµάτων. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτών - είναι εγκαταστηµένος σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, σε γεωγραφική περιοχή των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και - προµηθεύεται φυσικό αέριο µε σκοπό τη συµπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες -9 -

10 οχηµάτων. 2.Ε Οικιακός πελάτης που δεν βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ή σε γεωγραφική περιοχή των διοικητικών ορίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίγραφο λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος από όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για οικιακό πελάτη, ο οποίος δεν βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρµοδιότητα των Ε.Π.Α. Αττικής, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας και σε γεωγραφική περιοχή των περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2.ΣΤ Οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Νόµου. Εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση πριν τη λήξη της σύµβασης που έχει συνάψει µε τη.επ.α. Α.Ε. για την προµήθεια φυσικού αερίου, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι προτίθεται να προµηθευτεί ποσότητες φυσικού αερίου πέραν της ετήσιας συµβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα σύµβαση του αιτούντος µε τη.επ.α. Α.Ε. 3.Α Κάτοχος Άδειας ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. 3. Τρίτα πρόσωπα Αριθµό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της άδειας ιαχείρισης Α.Σ.Φ.Α., την οποία κατέχει ο αιτών. 3.Β Κάτοχος Άδειας ιανοµής Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόµου. Αριθµό πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης της άδειας διανοµής φυσικού αερίου, την οποία κατέχει ο αιτών. 3.Γ Πρόσωπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 (στ) του Κανονισµού. Επιχειρηµατικό Σχέδιο σχετικά µε τον τρόπο που προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Μέρος 3 - Υπεύθυνη ήλωση Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.» Αθήνα, 18 εκεµβρίου 2009 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Σ. Σιµόπουλος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 27/04/2015 Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 1/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα