Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου Θέµα: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου Στη Σκόπελο σήµερα, την 11 η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00, το ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την υπ αριθµ. 1050/ πρόσκληση της Προέδρου του, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος.Σ. 1. Τζουβελέκης Άγγελος 2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος 2. Βαφίνης Νικόλαος 3. Φύβγας Γεώργιος 3. Πατσής Γεώργιος 4. Κακαλιάγκος Αθανάσιος 5. Αναστασίου Ιωάννης 6. Λαγουδάκης Γεώργιος 7. Παπαδαυίδ Μάχη 8. Φαδάκης Αθανάσιος 9. Σαλπαδήµου - ιαµάντου Αλεξάνδρα 10. Βασιλούδης Χρήστος 11. Καραγκιόζος Ιωάννης ( Απών από το 5 ο έως το 18 ο Θ.) 12. Πατσής Ελευθέριος 13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ 14 Ρόδιος Νικόλαος Σπυρίδων Ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση. Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν την ηµοτική Κοινότητα. Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία αλακιάρη, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα 14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. - 1

2 H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 11ο θέµα της Ηµερησίας ιάταξης ανέφερε: Στην παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι το ηµοτικό Συµβούλιο καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον κανονισµό λειτουργίας του, µε βάση τον πρότυπο κανονισµό του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Με την υπ αρίθ / Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης εκδόθηκε ο πρότυπος κανονισµός λειτουργίας ηµοτικού Συµβουλίου. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας παρακαλώ να ψηφίσουµε τον κανονισµό λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου, σύµφωνα µε το Σχέδιο που σας έχει κοινοποιηθεί. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου. Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου, ως εξής: Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου Όργανα διοίκησης του ήµου είναι το ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο ήµαρχος. Άρθρο 2 Αρµοδιότητες ηµοτικού Συµβουλίου 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις αρµοδιότητες του ηµάρχου, των άλλων οργάνων του ήµου, των συµβουλίων ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και του προέδρου τους ή το ίδιο το ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας κατά το άρθρο 83 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 ή σε συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας κατά το άρθρο 84 παρ. 6 του Ν. 3852/ Το ηµοτικό Συµβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωµα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του ήµου επί θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί θεµάτων που σχετίζονται γενικότερα µε τη διοίκηση του ήµου, την οικονοµική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των δηµοτικών επιχειρήσεων. 2

3 3. Το ηµοτικό Συµβούλιο, ασκεί τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του λαµβάνει υπόψη: i. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές του. ii. iii. iv. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και οργανισµούς, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρεια του ήµου. Τους διαθέσιµους πόρους για την κάλυψη των αρµοδιοτήτων του και την ανάγκη να διασφαλίζεται η επωφελής και αποτελεσµατική χρήση καθώς και η ισόρροπη κατανοµή τους. Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσµατικότητά τους, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. v. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής του ήµου. 4. Στις βασικές αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου συµπεριλαµβάνονται και οι εξής: Εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του. Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέµατα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη διατύπωση παρατηρήσεων µετά από δηµόσια διαβούλευση. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές, µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72, παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010). 3

4 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο επίσης: Αποφασίζει για θέµατα τα οποία τυχόν παραπέµπουν σε αυτό η Οικονοµική Επιτροπή για λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους. Μπορεί µε απόφασή του, η οποία πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, για ιδιαίτερα σοβαρό θέµα, να ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής. Μπορεί µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον έντυπη, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ήµου, να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του στα συµβούλια των ηµοτικών Κοινοτήτων. Με την ίδια διαδικασία µπορεί, στην αρχή κάθε δηµοτικής περιόδου, να αναθέτει στα συµβούλια των Τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρµοδιοτήτων, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Ν. 3852/2010, εκτός από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων, τη σύναψη δανείων, τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και λοιπών νοµικών προσώπων και την εκλογή των συλλογικών οργάνων τους, καθώς και αρµοδιότητες που απαιτούν αποφάσεις που λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Μπορεί να εκδίδει διαπιστωτική πράξη, ύστερα από εισήγηση του κατά τόπον αρµοδίου αντιδηµάρχου, σε περίπτωση που τα συµβούλια των Τοπικών κοινοτήτων δεν ασκούν τις αρµοδιότητες τους, ώστε οι αρµοδιότητες να ασκηθούν από άλλα αρµόδια όργανα του δήµου. 6. Επιπρόσθετα, το ηµοτικό Συµβούλιο: Γνωµοδοτεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των συµβουλίων των οικείων ηµοτικών Κοινοτήτων, για τον ανακαθορισµό του αριθµού και των ορίων των ηµοτικών Κοινοτήτων προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ιάταγµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 5 του Ν. 3852/

5 Γνωµοδοτεί ώστε οικισµός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής, να αποτελέσει Τοπική ή ηµοτική Κοινότητα, προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ιάταγµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Γνωµοδοτεί, ύστερα και από τη σύµφωνη γνώµη των οικείων συµβουλίων ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή του Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας για τη συγχώνευση ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων ή την ένταξή τους σε άλλον όµορο δήµο, προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ιάταγµα (άρθρο 4 του Ν.3463/2006 και άρθρο 283 του Ν.3852/2010). Υποβάλλει πρόταση προκειµένου να οριστεί οικισµός ως ιστορική έδρα του ήµου (άρθρο 6 του Ν.3463/2006 και άρθρο 283 του Ν.3852/2010). Προτείνει τη µετονοµασία του ήµου, ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων και οικισµών προκειµένου να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό ιάταγµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.3463/2006. Αποφασίζει για την ονοµασία και την µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν.3463/2006. Καθορίζει µε απόφασή του το σήµα που µπορεί να χρησιµοποιεί ο ήµος, το οποίο αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας του χώρου συνεκτιµώντας τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ιστορία, τη µυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών (άρθρο 9 του Ν.3463/2006). Συγκροτεί µε απόφασή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999,όπως ισχύει, Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (άρθρο 84 του Ν. 3463/2006). Αποφασίζει για την συγκρότηση και σύγκληση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3443/2006, το οποίο αποσκοπεί στη ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Συγκροτεί µε απόφασή του ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης για την απασχόληση, που αποτελεί γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο του δήµου και έχει σαν αποστολή την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων 5

6 που παρέχονται δωρεάν στους ανέργους, µε κύριο στόχο την υποστήριξή τους και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης (άρθρο 85 του Ν. 3463/2006). 2. Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Άρθρο 3 Σύγκληση του ηµοτικού Συµβουλίου 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται µε το ήµαρχο και τα άλλα όργανα του ήµου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ηµερήσια διάταξη συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο ήµαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονοµική Επιτροπή, 2. Ο Πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους δηµοτικούς συµβούλους, υποχρεωτικά στο ήµαρχο και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα. Σε περίπτωση µη πρόσκλησής του, οι σχετικές αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα. Επίσης, δύναται να καλεί δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, προκειµένου να πληροφορήσουν το ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα θέµατα που συζητούνται. Τέλος, ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους πολίτες για τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όταν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης συµπεριλαµβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις του. 3. Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου πραγµατοποιείται: α) τουλάχιστον µία φορά το µήνα, β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άµεση σύγκλισή του, γ) όποτε το ζητήσει ο ήµαρχος ή η Οικονοµική Επιτροπή. 6

7 δ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου ή το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας. 4. Στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Αν το συµβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί του αιτήµατος, δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθουν δύο (2) µήνες αφότου εκδόθηκε η απορριπτική αυτή απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) των µελών του συµβουλίου προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι την έκτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του. 5. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµά του µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/ Οι συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευµατινές έως βραδινές ώρες. 7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε δεν έχει προσκληθεί εγκαίρως, η συνεδρίαση είναι µη νόµιµη εκτός και αν το µέλος που δεν προσκλήθηκε είναι παρόν και συµµετέχει στη συνεδρίαση. 8. ηµοτικός σύµβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του ήµου οφείλει, αµέσως µετά την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, να 7

8 δηλώσει στον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει µε την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήµου, στον οποίο να επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Με την ίδια δήλωση οφείλει, επίσης, να ορίσει οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου. 9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί µε την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συµβούλους εγγράφως ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, άµεσα, µετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσµία των τριών τουλάχιστον ηµερών για την γνωστοποίησή της. Άρθρο 4 Λειτουργία ηµοτικού Συµβουλίου Το ηµοτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σηµειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογηµένη ή όχι. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση και τηρεί χρονόµετρο. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή 8

9 κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, ασκεί καθήκοντα Προέδρου όποιος από τους παρόντες συµβούλους του επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συµβούλιο. Στη συνέχεια, ο ήµαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή πρόταση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά το ήµαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δηµοτικών συµβούλων οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη σειρά του αριθµού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στη συνέχεια λαµβάνουν το λόγο οι λοιποί δηµοτικοί σύµβουλοι και οι συµµετέχοντες πρόεδροι των ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων (όταν συζητούνται θέµατα της αντίστοιχης ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας), προκειµένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία, χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, το προεδρείο του ηµοτικού Συµβουλίου, την Οικονοµική Επιτροπή. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά. Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέµα, οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, το ηµοτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του ηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα, το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 9

10 Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων δεν µπορεί να ξεπερνά τη µία ώρα. Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο ήµαρχο ή Αντιδήµαρχο που θα εισηγηθεί το θέµα, και αυτοί µε τη σειρά τους µπορούν να υποδείξουν κάποιον δηµοτικό σύµβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα που θα το αναλύσει. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωµα να καλεί στη συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες προκειµένου να συµβάλλουν µε τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαµόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών. Ο ήµαρχος, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωµα για πέντε λεπτά οµιλίας ανά θέµα µε δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο ήµαρχος οµιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυµεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, µετά από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντµηση του ανωτέρω προβλεπόµενου µέγιστου χρόνου οµιλίας κατά δύο λεπτά. Τον ίδιο χρόνο οµιλίας έχουν και οι Πρόεδροι των ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, όταν καλούνται και συµµετέχουν στη συνεδρίαση για θέµατα της κοινότητας τους. Οι υπόλοιποι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτών το πολύ, µε δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας ενός λεπτού. Σε κάθε περίπτωση, ο ήµαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης µπορεί να λαµβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται. ιακοπή οµιλητή µπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συµφωνεί ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί το ένα λεπτό, χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της οµιλίας. Ο οµιλητής δεν µπορεί να αποµακρύνεται από το υπό συζήτηση θέµα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συµµορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και µετά τη νέα αυτή επισήµανση ο οµιλητής δεν επανέλθει στο θέµα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον µιλά χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να µην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων οµιλιών στα πρακτικά. 10

11 Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δηµιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την οµαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλοποίησή της και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισµένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώµα. Κατά τη διακοπή οι ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Ο Γραµµατέας καταγράφει την ψήφο των συµβούλων καθώς και όσους συµβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Ο ήµαρχος, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι κατά το νόµο συµµετέχοντες στις συζητήσεις µπορούν να επικαλεστούν παρεµπίπτοντα ζητήµατα που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισµού, τη σειρά της ηµερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέµατος. Τα ίδια πρόσωπα µπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτηµα, όπως η µοµφή σε βάρος τους ή η υβριστική εκδήλωση εναντίον τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή η απόδοση διαφορετικής γνώµης από εκείνη που εξέφρασαν. Ο επικαλούµενος οποιοδήποτε παρεµπίπτον ή προσωπικό ζήτηµα οφείλει να το προσδιορίσει µέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριµένη διάταξη του παρόντος κανονισµού ή της νοµοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεµπίπτοντα και προσωπικά ζητήµατα αποφαίνεται ο Πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το ηµοτικό Συµβούλιο µε ανάταση ή έγερση, χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεµπίπτοντος ή προσωπικού ζητήµατος δεν επιτρέπεται µετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτηµα. Αφού εξαντληθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι σύµβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 11

12 Άρθρο 5 ηµοσιότητα των συνεδριάσεων Αναφορές Προτάσεις - Πληροφόρηση Πολιτών 1. Οι συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες. Συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου είναι η παρουσία των φορέων της τοπικής κοινωνίας καθώς και πολιτών στις συνεδριάσεις του. Οι ενδιαφερόµενοι για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενηµερώνονται από τον Πρόεδρο. 2. Στις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου οι παρευρισκόµενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. εν επιτρέπεται να συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή να αποδοκιµάζουν τις απόψεις των συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθέναν που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο. 3. Στους δηµοσιογράφους και γενικά σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Το ηµοτικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών του και µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών. 5. ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτησή τους, λαµβάνουν κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων, τίθενται τα παραπάνω στοιχεία σε πλήρη γνώση των αιτούντων για ενηµέρωση τους. 6. Το ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη. 7. Το ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση τους. 12

13 8. Το ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους, προβλήµατα της περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητα του, αναφορικά µε την αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων αυτών. Άρθρο 6 Τόπος συνεδρίασης 1. Οι συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου γίνονται στο δηµοτικό κατάστηµα υπό την προεδρία του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου ή του Αντιπροέδρου, που τον αναπληρώνει νόµιµα. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µε την πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει να συνεδριάζει µόνιµα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκηµα της έδρας, αν κρίνει ότι το δηµοτικό κατάστηµα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις Τοπικές και ηµοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του. 4. Σε περίπτωση ορισµού οικισµού του ήµου ως ιστορικής έδρας, το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, µετά από απόφασή του, να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις στην ιστορική αυτή έδρα. Άρθρο 7 Απαρτία Λήψη αποφάσεων 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία. 2. Το Συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον ενός του αριθµού των µελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθµός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα µέλη του. Τυχόν κληθέντες και παριστάµενοι Πρόεδροι ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της απαρτίας. 3. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα 13

14 µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. 4. Το ηµοτικό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου µέλη δηµοτικού συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη λήξη του χρόνου αργίας. 5. Τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονοµάτων) και µε την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 6. Σε περίπτωση αποβολής µέλους του ηµοτικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο, λόγω διατάραξης της συνεδρίασης, δεν επηρεάζεται η απαρτία. 7. Το συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά µε άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθµός άνω του ηµίσεως της µονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα. Για τη λήψη απόφασης που αφορά ηµοτική ή Τοπική κοινότητα στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψης της απόφασης αυτής προσµετράται και η ψήφος του Προέδρου της ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 8. Στην περίπτωση αποχώρησης µελών του συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειµένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που απαιτούνται για την απαρτία. 9. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από µέλος του συµβουλίου µετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το µέλος λογίζεται παρόν. 14

15 10. Ο ήµαρχος µετέχει στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. Όταν όµως αναπληρώνεται νοµίµως επειδή απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του δε στερείται το δικαίωµα ψήφου. 11. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά και γίνεται µε ονοµαστική κλήση κάθε συµβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαµορφωθείσας πρότασης. 12. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις. Γίνεται µε τη χρήση ψηφοδελτίων. Αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ότι ψηφοδέλτια περιέχουν διακριτικά σηµεία που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, αυτά ακυρώνονται. Η µυστική ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, αν σ αυτή δε συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός ψήφων, όπως και στην περίπτωση που προκύψει διαφορά στην καταµέτρηση µεταξύ αυτών που ψήφισαν και των ψηφοδελτίων. Αποφάσεις που λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες. 13. Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε απόφασή του, να διακοπεί και να συνεχιστεί µεταγενέστερα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης για τα οποία το συµβούλιο δεν έλαβε απόφαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεµάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεµάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενηµερώσει το σώµα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούµενη συνεδρίαση. 14. Για τη λήψη αποφάσεων των ηµοτικών Συµβουλίων η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί. Άρθρο 8 Πρακτικά συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου 1. Στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής της, τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του Γραµµατέα του ηµοτικού Συµβουλίου και του δηµοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και µειοψηφούσες γνώµες για κάθε θέµα. 15

16 2. Τα πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δηµοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 3. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθµούνται κα µονογράφονται από τον πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του Γραµµατέα του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, µονογραφηµένα από τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθµούνται µε τρόπο ώστε η αρίθµησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθµησης των αποµαγνητοφωνηµένων ή αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται µαζί µε αυτά. 5. Η µη τήρηση των πρακτικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον Πρόεδρο και Γραµµατέα του ηµοτικού Συµβουλίου. 6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από σύµβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. 7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, παίρνουν αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο ξεκινάει καινούρια αρίθµηση. 8. Οποιοσδήποτε ηµοτικός Σύµβουλος ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Άρθρο 9 ηµοσίευση των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Έλεγχος νοµιµότητας 1. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µε ευθύνη του αρµόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του 16

17 ηµοτικού Συµβουλίου, δηµοσιεύεται πίνακας που περιλαµβάνει τα θέµατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Οι δηµοσιεύσεις γίνονται µε τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δηµοτικού καταστήµατος, που είναι προορισµένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο µαρτύρων. 2. Οι ατοµικού περιεχοµένου πράξεις δηµοσιεύονται υπό µορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο. 3. Οι κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις δηµοσιεύονται σε πλήρες κείµενο στο δηµοτικό κατάστηµα, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον έντυπη, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και καταχωρούνται, µε ευθύνη του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου στην ιστοσελίδα του ήµου. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού καταστήµατος που είναι προσιτός στο κοινό. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες. 4. Επιπλέον, το ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δηµοσίευσης των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, ακολουθείται ο τρόπος αυτός. 1. Αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αυτές προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4, παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραµµα ιαύγεια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελούνται. 2. Οι αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, εφόσον αφορούν: 17

18 ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου, την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, την αγορά και εκποίηση ακινήτων, την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων, Τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, τη σύναψη δανείων, τη διενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη συνεδρίαση του συµβουλίου, συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή της. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις και δικαιώµατα δηµοτικών συµβούλων 1. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και να ενηµερώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους. Επίσης, έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις επιτροπές στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συµβούλιο, καθώς και να εκτελούν µε επιµέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο. 2. Ο δηµοτικός σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών. 3. Ο δηµοτικός σύµβουλος οφείλει να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το ήµο ή τα νοµικά του πρόσωπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 18

19 3852/2010 µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβε γνώση αυτής. 4. Αν ένας σύµβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου ή δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες µέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου, µπορεί να τεθεί σε αργία κατά τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3852/2010 και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος. 5. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νοµιµότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες των δηµοτικών συµβούλων καθώς και σε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους κατά τα ανωτέρω. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον Πρόεδρο αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 6. ηµοτικός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ή να συµµετάσχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσµό, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Ο δηµοτικός σύµβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενηµερώσει το σώµα για το κώλυµα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύµβουλος που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/ Οι δηµοτικοί σύµβουλοι έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση, τουλάχιστον µία ηµέρα πριν τη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 8. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να ζητούν δια του Προέδρου, από το ήµαρχο, την Οικονοµική Επιτροπή και τους Αντιδηµάρχους, 19

20 πληροφορίες και συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι παραπάνω, οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία, εντός µηνός. 9. Επίσης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το ήµαρχο και τα αρµόδια όργανα του ήµου, οι οποίες απαντώνται εγγράφως εντός µηνός. Αν δεν απαντηθούν, οι ερωτήσεις επαναφέρονται στο ηµοτικό Συµβούλιο και απαντώνται εγγράφως στην πρώτη συνεδρίαση, µετά την παρέλευση του µήνα από την κατάθεσή τους, στο τέλος της συνεδρίασης, µετά τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Στην ερώτηση, µετά την ανάπτυξή της από τον ερωτώντα δηµοτικό σύµβουλο, απαντά ο ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος που θα ορίσει ο ίδιος και η συζήτηση δεν γενικεύεται. 10. ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι Αντιδήµαρχοι, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήµου. Ακόµη, πρέπει να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση µε τα θέµατα του ήµου, καθώς και να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του ήµου. 11. ηµοτικοί σύµβουλοι που είναι Αντιδήµαρχοι, δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του ηµοτικού Συµβουλίου. Η απουσία αυτή µπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις (3) µήνες, µε άδεια του συµβουλίου. Άρθρο 11 Σύσταση Επιτροπών ηµοτικού Συµβουλίου 1. Συγκροτούνται οι κατωτέρω επιτροπές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/

21 α) Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, µε αρµοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης, β) Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν.3852/ Στις επιτροπές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του ηµοτικού Συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του ήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. 3. Οι επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 11 µέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2 είναι δηµοτικοί σύµβουλοι και τα λοιπά µέλη είναι ιδιώτες και υπάλληλοι του δήµου. 4. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. 5. Οι Επιτροπές µελετούν θέµατα αρµοδιότητάς τους που παραπέµπει σε αυτές το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του ηµάρχου. Το ηµοτικό Συµβούλιο καθορίζει προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισήγησης. 6. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα, πριν αυτό εγγραφεί προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη. 7. Θέµατα, που εισάγει προς συζήτηση στο ηµοτικό Συµβούλιο η Οικονοµική Επιτροπή, δεν παραπέµπονται σε επιτροπή του παρόντος. 8. Οι επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόµιµα, όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Λαµβάνουν από τις υπηρεσίες του δήµου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούν για τη διευκόλυνση του έργου τους, δια του προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν συνεργασίας µε τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής. 9. Οι Επιτροπές διατυπώνουν την άποψή τους µε έκθεσή τους, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαµορφώθηκαν σε αυτή. Η έκθεση υποβάλλεται εντός της τασσόµενης προθεσµίας. Εάν η 21

22 Επιτροπή καθυστερήσει να υποβάλλει τη σχετική έκθεση, ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να εγγράψει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη και χωρίς την έκθεση της Επιτροπής. Για λοιπά θέµατα λειτουργίας τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/ Στις ανωτέρω Επιτροπές, εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του ηµάρχου δηµοτικός υπάλληλος για διοικητική υποστήριξη. Άρθρο 12 ηµοτικές παρατάξεις 1. Τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου διακρίνονται σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε το συνδυασµό που έχουν εκλεγεί. 2. Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης είναι ο σύµβουλος που ήταν υποψήφιος ήµαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων που ανήκουν στην παράταξη. 3. Μέλος του ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί. Επίσης, εάν η δηµοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία µέλη, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) να διαγράψει σύµβουλο που είναι µέλος της. 4. Μέλος του ηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου ή της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. 5. ηµοτικός Σύµβουλος που διαγράφηκε ή ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του, είναι δυνατόν να επανενταχτεί στην παράταξη αυτή, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη. 22

23 6. Οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων συνεργάζονται µε τον πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου και τον ήµαρχο, προκειµένου να διευκολύνεται η λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων µε ενηµερώσεις και παροχή συγκεκριµένων στοιχείων από τις υπηρεσίες του δήµου. Επίσης, ο ήµαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούν οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων από τον ίδιο ή την Οικονοµική Επιτροπή, εντός µηνός. 7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών παρατάξεων η δηµοτική αρχή παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο, καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη. Άρθρο 13 Απολογισµός πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, σύµφωνα µε το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισµός των πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του ήµου, την εφαρµογή του ετήσιου προγράµµατος δράσης και την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου. 2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, µε ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης. 3. Το ηµοτικό Συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου επιµελείται σε συνεργασία µε το ήµαρχο και τις αρµόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εµπεριστατωµένη σύνταξη του απολογισµού των πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής στους τοµείς που αφορούν την οικονοµική κατάσταση, τη ιοίκηση του ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου πέντε (5) µέρες πριν από τη συνεδρίαση 23

24 βρίσκονται στη διάθεση των δηµοτικών παρατάξεων το κείµενο του απολογισµού πεπραγµένων µε όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν. 5. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ήµαρχος εκ µέρους του ηµοτικού Συµβουλίου ενηµερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγµένα της δηµοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δηµοτικές παρατάξεις δια των εκπροσώπων τους µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης. Επίσης, µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη των Συµβουλίων των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 6. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από τον δήµο έχει δικαίωµα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση αυτή. 7. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης απολογισµού, µπορούν οι δηµοτικές παρατάξεις ή οι δηµοτικοί σύµβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010. Άρθρο 14 Γραµµατεία Υπηρεσία ηµοτικού συµβουλίου Στο ήµο και στα πλαίσια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, λειτουργεί υπηρεσία ηµοτικού Συµβουλίου, µε αρµοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων, που αφορούν στο ηµοτικό Συµβούλιο και το προεδρείο του. Η υπηρεσία αποτελείται από τον ειδικό γραµµατέα του ηµοτικού Συµβουλίου και άλλους υπαλλήλους, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και ανάλογα µε τις ανάγκες. Στις αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσίευση των αποφάσεων καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ήµου, η ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων και των Προέδρων των Τοπικών ή ηµοτικών Κοινοτήτων επί θεµάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη λειτουργία του ηµοτικού Συµβουλίου εργασία. 24

25 Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η αρµοδιότητα της υπηρεσίας αυτής στην προώθηση των σχετικών µε τη συµµετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις εργασιών, όπως και των εργασιών που αφορούν στην ενηµέρωσή τους, σε ατοµική ή συλλογική βάση, επί των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου που τους ενδιαφέρουν, όταν αυτοί καταθέτουν αναφορές και ερωτήσεις. Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των αναφερόµενων θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις στις παραπάνω αναφορές και ερωτήσεις των πολιτών να δίνονται από το αρµόδιο όργανο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Άρθρο 15 Ισχύς - Εφαρµογή άλλων διατάξεων - Τροποποίηση Κανονισµού 1. Η ισχύς του αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης του από το ηµοτικό Συµβούλιο. 2. Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του ηµοτικού Συµβουλίου, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α ) και του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), και αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). 3. Η τροποποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Από τη λήψη της παρούσας κανονιστικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου. Ως προς την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ραµαντάνης Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων, οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 31/2013 Συντάχθηκε και υπογράφθηκε Η Πρόεδρος Παναγιώτα Αγγελέτου Τα Μέλη (Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών) Ακριβές Απόσπασµα Σκόπελος, Η Προϊστάµενη /νσης ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Σπυριδούλα Καρβέλη 25

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095

Αθήνα 20 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: 1073959/6332/943/Α0014 ΠΟΛ. 1095 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3647202-5 E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (I) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ MAΘHMA : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 287/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της Σπάρτης µέσα από το βιβλίο «Ο Ο πολεµιστής της Σπάρτης»

Η κοινωνία της Σπάρτης µέσα από το βιβλίο «Ο Ο πολεµιστής της Σπάρτης» 6 Ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:A Τµήµα:3 Μάθηµα: Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα: Ελ.Σάρδη Η κοινωνία της Σπάρτης µέσα από το βιβλίο «Ο Ο πολεµιστής της Σπάρτης» Εργασία του µαθητή: Οδυσσέα Πέντα Μάιος2015 Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 2 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

πτυχιακή εργασία θέαα:

πτυχιακή εργασία θέαα: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ πτυχιακή εργασία θέαα: Διαχρονική και Διεπιχεφησιακή ανά/.υση των Ισολογισμών των επιχειρήσεων EL VE Α.Ε. και ΜΑΝΤΩΝΙΑ Α.Ε. που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 1 Απριλίου 007 Ώρα: 10:00 13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) θέµατα. ) Απαντήστε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα