Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Βοΐου σήµερα τη 10η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 µέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε µε την 257/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την αριθµ / γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δηµοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του ήµου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 µελών, βρέθηκαν: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1. Λαµπρόπουλος ηµήτριος, Πρόεδρος κανένα, 2. Ορφανίδου Παναγιώτα, Αντιπρόεδρος 3. Γκερεχτές Λάζαρος 4. Ζιάρα Φωτεινή 5. Μαρκούση Χρυσούλα 6. Παπαδιώτη Γλυκερία και 7. Γιώτης Θεόκλητος ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του ήµου Χάτσιος ηµήτριος, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα για συζήτηση:.... Εισηγούµενος το 6ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης ο Πρόεδρος είπε: Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βοΐου, στα πλαίσια της προετοιµασίας για την αντιµετώπιση των καιρικών συνθηκών της επερχόµενης χειµερινής περιόδου και αφού έλαβε υπόψη του σχετική µελέτη συνολικού προϋπολογισµού ,10 η οποία συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, ενέκρινε τη µίσθωση είκοσι πέντε (25) γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) και δυο ισοπεδωτήρων γαιών (grader) για τον καθαρισµό από τις χιονοπτώσεις των δρόµων οι οποίοι εµπίπτουν στη δικαιοδοσία ευθύνης του και συγκεκριµένα: Στη δηµοτική ενότητα Ασκίου: Καλονέρι - [Καλονέρι - Εράτυρα (διαδροµή)] - κτηνοτροφικές µονάδες. Γαλατινή - κτηνοτροφικές µονάδες. Πελεκάνος - κτηνοτροφικές µονάδες. Εράτυρα - Σισάνι - Νάµατα - κτηνοτροφικές µονάδες. Στη δηµοτική ενότητα Νεάπολης: Χειµερινό - Μολόχα - Πλατανιά - Σήµαντρο. Πεπονιά - Πυλωρί - Αξιόκαστρο - Πολύλακκος - Τραπεζίτσα - Κλήµα - Πανάρετη. Κρυονέρι - Ασπρούλα - Μεσόλογγος - Χορηγός - Λευκοθέα. Αλιάκµονας - ρυόβουνο - Μελιδόνι.

2 Σκαλοχώρι. Βελανιδιά - Στέρνα [διασταύρωση Βελανιδιάς/Στέρνας - διασταύρωση Σηµάντρου/Πλατανιάς (διαδροµή)] - [διασταύρωση Βελανιδιάς/Στέρνας - οικισµός Κρυονερίου (διαδροµή)]. Νεάπολη - Περιστέρα - Καλλιστράτι - Αηδονοχώρι. Νεάπολη - Μελιδόνι - Αλιάκµονας - ρυόβουνο - Χειµερινό - Μολόχα - Πλατανιά - Σήµαντρο - όρια νοµού Καστοριάς. Νεάπολη - Αηδονοχώρι - Χορηγός - Ασπρούλα - Μεσόλογγος - Κρυονέρι - Βελανιδιά - Στέρνα - Σκαλοχώρι - όρια νοµού Καστοριάς. Στη δηµοτική ενότητα Πενταλόφου: Πεντάλοφος - κτηνοτροφικές µονάδες (Γκατζούλη, Καρούτα, Κουκουτσίλη, Μητράκα, Καραλώλου). Αγία Σωτήρα - Βυθός - ίλοφο - κτηνοτροφικές µονάδες (Γκατζούλη, Καρούτα, Κουκουτσίλη, Μητράκα, Καραλώλου). Πεντάλοφος - Βυθός - Μοναστήρι Αγίας Τριάδος. Στη δηµοτική ενότητα Σιάτιστας: Μικρόκαστρο - κτηνοτροφικές µονάδες. Σιάτιστα - Παλαιόκαστρο - αφνερό - κτηνοτροφικές µονάδες Σιάτιστας. Στη δηµοτική ενότητα Τσοτυλίου: Φυτώκι - Ανθοχώρι - όρια νοµού Γρεβενών - Πηγές - Μαντριά Τσοτυλίου. Λεύκη - Κλεισώρεια - ραγασιά - Ζώνη - Πολυκάστανο - Άγιοι Ανάργυροι - µαντρί Ταγκαλίδη. Τσοτύλι - Βουχωρίνα - Μόρφη - Κορυφή - Χρυσαυγή - όρια νοµού Γρεβενών. Ροδοχώρι - Κριµήνι - Λούβρη. Βροντή - Τσοτύλι (διαδροµή) - Αγίασµα - ιχείµαρρο - Λικνάδες - Πλακίδα - αµασκηνιά - όρια νοµού Καστοριάς - [µαντριά Μπατζόπουλου - Κέφα]. Τσοτύλι - Λουκόµι - Πυλωρί - Απιδέα - Βροντή - Λευκάδι - Σταυροδρόµι - όρια Οµαλής. Γλυκοκερασιά - Οµαλή - Άγιοι Θεόδωροι - Μπάνια. Κοιλάδι - Αχλαδιά - Ανθούσα - Τριάδα - εργοστάσιο Προϊόντα Γης Βοΐου - [µαντριά Σπυρίδη - Κυριακίδη - Κελίδη και λοιπών]. Αυγερινός - κτηνοτροφικές µονάδες. Με την ίδια απόφαση όρισε την Οικονοµική Επιτροπή, ως αρµόδια, για την κατάρτιση των όρων πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε συµπλήρωση τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά Στην παράγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, συνέχισε ο Πρόεδρος, είναι καταχωρηµένα και τα εξής: 1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) β) κλπ ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να καθορίσουν τους όρους της δηµοπρασίας. Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου.

3 2. Την αριθµ. 24/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. 3. Την αριθµ. 357/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µίσθωση µηχανηµάτων για τις εργασίες αποχιονισµού κλπ. 4. Το άρθρο209 του Ν. 3463/2006 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 5. Το Π.. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ. 6. Τις διατάξεις της περίπτ. ε της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α /2010). 7. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 8. Την παράγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Την αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 10. Την αριθµ. 270/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο εσµεύσεων µε α/α 121 και αναρτήθηκε στο ιαδίκτυο µε Α..Α. ΒΙΨΒΩ97-0ΤΞ. 11. Τον προϋπολογισµό του ήµου Βοΐου τρέχοντος έτους στον Κ.Α του οποίου και µε τίτλο λοιπά µισθώµατα (τρακτέρ και γκρέϊντερ για αποχιονισµό) έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης. 12. Τις τοποθετήσεις όσων από τα µέλη της έλαβαν το λόγο. 13. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112Α / ) και 14. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 225 σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παραγρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α., ύστερα από διαλογική συζήτηση, οµόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι Α) Καθορίζει όπως διεξαχθεί δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για τη µίσθωση είκοσι πέντε (25) γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) και δυο (2) ισοπεδωτήρων γαιών (grader) για τις εργασίες καθαρισµού από τις χιονοπτώσεις του οδικού δικτύου του ήµου Βοΐου Κοζάνης καθώς και των δρόµων εντός των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων του για τη χειµερινή περίοδο οι όροι του οποίου καταχωρούνται σε αναλυτική διακήρυξη το Σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: Σιάτιστα Αριθµ. Πρωτ.... ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) & ΥΟ (2) ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο » Ο ήµαρχος Βοΐου: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ».

4 2. Τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β) απόφασης του Υπ. Οικονοµικών 6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 7. Την υπ αριθµόν 24/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Βοΐου. 8. Την αριθ... Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Βοΐου σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αποχιονισµού. 9. Την αριθ... Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Βοΐου µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι δηµοπράτησης των εργασιών αποχιονισµού και ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την: «Μίσθωση είκοσι πέντε (25) ελκυστήρων (τρακτέρ) και δύο (2) διαµορφωτών γαιών (Γκρεΐντερ) για τις εργασίες αποχιονισµού των ηµοτικών-τοπικών Κοινοτήτων και οδικού δικτύου του ήµου Βοΐου Κοζάνης για την χειµερινή περίοδο » σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1 ο : Όνοµα - ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Υπηρεσία που διενεργεί το ιαγωνισµό και που θα συνάψει τη σύµβαση για την εκτέλεση του έργου είναι ο ήµος Βοΐου Νοµού Κοζάνης που έχει την έδρα στην Σιάτιστα, στο ηµοτικό Κατάστηµα, Πλατεία Τσιστοπούλου 5, τηλέφωνα: 24653/50100, Fax 24653/23270 Άρθρο 2ο: Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής ηµοπρασίας. Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την. η του µήνα, του έτους 2014, ηµέρα.. και ώρα. (έναρξη επίδοσης προσφορών) έως, (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί σύµφωνα µε την 56/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στα γραφεία της ηµοτικής Ενότητας Νεάπολης, η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εργασιών από την ίδια Υπηρεσία από την οποία επίσης θα διατίθενται: - Η παρούσα ιακήρυξη του ιαγωνισµού. - Η µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. - Το ειδικό έντυπο για τη συµπλήρωση της Οικονοµικής Προσφοράς. Η έναρξη της συνεδρίασης, που είναι δηµόσια, θα γίνει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µισή ώρα πριν από την ώρα αυτή, αφού προηγουµένως ο κήρυκας καλέσει όσους θέλουν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να παραδώσουν τις προσφορές. Ο πρόεδρος της επιτροπής, όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται πιο πάνω, κηρύσσει το τέλος της επίδοσης των προσφορών, εκτός αν η επίδοσή τους συνεχίζεται χωρίς διακοπή αν και έχει παρέλθει η ώρα αυτή, γεγονός το οποίο θα αναγράφεται στο πρακτικό του ιαγωνισµού. Άρθρο 3ο: Έδρες και Αριθµός Μηχανηµάτων. Ο αριθµός των ελκυστήρων (τρακτέρ) και διαµορφωτών γαιών (γκρεϊντερ) µε τις αντίστοιχες έδρες τους ανά ηµοτική Ενότητα είναι οι παρακάτω:

5 Α. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) Α/Α Ε ΡΑ- ΙΑ ΡΟΜΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ( ΤΡΑΚΤΕΡ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ 1 Καλονέρι [Καλονέρι-Εράτυρα (διαδροµή)]-κτηνοτροφικές Μονάδες 2 Γαλατινή-Κτηνοτροφικές Μονάδες 3 Πελεκάνος-Κτηνοτροφικές Μονάδες 4 Εράτυρα-Σισάνι-Νάµατα - Κτηνοτροφικές µονάδες.ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 Χειµερινό-Μολόχα-Πλατανιά-Σήµαντρο 2 Πεπονιά-Πυλωρί-Αξιόκαστρο-Πολύλακκος-Τραπεζίτσα-Κλήµα- Πανάρετη 3 Κρυονέρι-Ασπρούλα-Μεσόλογγος-Χορηγός-Λευκοθέα 4 Αλιάκµονας- ρυόβουνο-μελιδόνι 5 Σκαλοχώρι 6 Βελανιδιά-Στέρνα [διασταύρωση Βελανιδιάς/Στέρνας-διασταύρωση Σήµαντρου/Πλατανιάς (διαδροµή)]-[διασταύρωση Βελανιδιάς/Στέρνας-οικισµός Κρυονερίου (διαδροµή)] 7 Νεάπολη-Περιστέρα-Καλλιστράτι-Αηδονοχώρι.Ε. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 Πεντάλοφος-Κτηνοτροφικές Μονάδες (Γκατζούλη-Καρούτα- Κουκουτσίλη-Μητράκα-Καραλώλου) 2 Αγία Σωτήρα-Βυθός- ίλοφος-κτηνοτροφικές Μονάδες ( Γκατζούλη- Καρούτα-Κουκουτσίλη-Μητράκα-Καραλώλου) 3 Πεντάλοφος-Βυθός-Μοναστήρι Αγ.Τριάδος.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 1 Μικρόκαστρο-Κτηνοτροφικές Μονάδες 2 Σιάτιστα-Παλαιόκαστρο- αφνερό-κτηνοτροφικές Μονάδες Σιάτιστας.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 Φυτώκι-Ανθοχώρι-όρια Ν. Γρεβενών-Πηγές-Μαντριά Τσοτυλίου 2 Λεύκη-Κλεισώρεια- ραγασιά-ζώνη-πολυκάστανο-άγιοι Ανάργυροι- µαντρί Ταγκαλίδη 3 Τσοτύλι-Βουχωρίνα-Μόρφη-Κορυφή-Χρυσαυγή-όρια Ν. Γρεβενών 4 Ροδοχώρι-Κριµήνι-Λούβρη 5 [Βροντή-Τσοτύλι (διαδροµή)]-αγίασµα- ιχείµαρο-λικνάδες-πλακίδα- αµασκηνιά-όρια Ν. Καστοριάς-Μαντριά (Μπατζόπουλου-Κέφα) 6 Τσοτύλι-Λουκόµι-Πυλωρί-Απιδέα-Βροντή-Λευκάδι-Σταυροδρόµι-όρια Οµαλής 7 Γλυκοκερασιά-Οµαλή-Άγιοι Θεόδωροι-Μπάνια 8 Κοιλάδι-Αχλαδιά-Ανθούσα-Τριάδα- εργοστάσιο Προϊόντα Γής Βοΐου [Μαντριά (Σπυρίδη-Κυριακίδη-Κελίδη κ. λοιποί)] 9 Αυγερινός-Κτηνοτροφικές µονάδες Β. ΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) Α/Α Ε ΡΑ- ΙΑ ΡΟΜΗ ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ

6 .Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολη-Μελιδόνι-Αλιάκµονας- ρυόβουνο-χειµερινό-μολόχα- 1 Πλατανιά-Σήµαντρο-όρια Ν. Καστοριάς Νεάπολη-Αηδονοχώρι-Χορηγός-Ασπρούλα-Μεσόλογγος-Κρυονέρι- 2 Βελανιδιά-Στέρνα-Σκαλοχώρι- όρια Ν. Καστοριάς Άρθρο 4ο: Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισµός µηχανηµάτων. Α) ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ( ΤΡΑΚΤΕΡ) Οι προς µίσθωση ελκυστήρες (Τρακτέρ) θα χρησιµοποιηθούν και για την ρυµούλκηση και αποµάκρυνση των οχηµάτων που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω παγετού ή χιονοπτώσεως στο οδικό δίκτυο η και εντός των ηµοτικών-τοπικών Κοινοτήτων και θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να είναι διαξονικοί χωρίς καρότσα, µε δύο κινητήριους άξονες και µε ιπποδύναµη κινητήρα 80 ίππων (ΗΡ) και άνω. Σε κάθε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών θα προηγηθούν στην επιλογή οι ελκυστήρες µε την µεγαλύτερη ιπποδύναµη. Οι ελκυστήρες, εκτός των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το µηχάνηµα, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό : 1. Κουβούκλιο χειριστού. 2. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 3. Καλής κατάστασης ελαστικά. 4. Προβολείς εργασίας (εµπρός και πίσω). 5. Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη). Β) ΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν ατοµικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ιδιοκτήτες διαµορφωτών γαιών (Γκρέϊντερ) µε ιπποδύναµη µηχανήµατος εκατόν δέκα πέντε (115) ΗΡ τουλάχιστον. ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν επίσης οι ιδιοκτήτες διαµορφωτών γαιών (Γκρέϊντερ) µε ιπποδύναµη µηχανήµατος µικρότερη εκατόν δέκα πέντε (115) ΗΡ και µπορούν να αναδειχθούν προσωρινοί µειοδότες εφόσον στην έδρα την οποία διεκδικούν δεν υπάρχουν προσφορές ιδιοκτητών µε ιπποδύναµη µηχανήµατος ίση ή µεγαλύτερη των εκατόν δέκα πέντε (115 ) ΗΡ. Οι διαµορφωτές γαιών, εκτός των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το µηχάνηµα, θα φέρουν απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό : 1. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 2. Περιστρεφόµενους φάρους. 3. Καλής κατάστασης ελαστικά. 4. Προβολείς εργασίας (εµπρός - πίσω). 5. Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη). 6. Θερµαινόµενα φίλτρα πετρελαίου. Άρθρο 5ο: Συµµετοχή στο ιαγωνισµό - Απαραίτητα ικαιολογητικά. Α) ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ( ΤΡΑΚΤΕΡ) ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν ατοµικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ιδιοκτήτες ελκυστήρων µε ιπποδύναµη µηχανήµατος 80 ΗΡ τουλάχιστον και άνω. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ιαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.2229/94.

7 2. Αντίγραφο της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του ελκυστήρα. 3. Φωτοτυπία την Αστυνοµική τους ταυτότητα. Β) ΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν ατοµικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ιδιοκτήτες διαµορωτήρων γαιών. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον ιαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.2229/ Αντίγραφο της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος. 3. Φωτοτυπία την Αστυνοµική τους ταυτότητα. Άρθρο 6 ο ιάρκεια Μίσθωσης. Η διάρκεια εκµίσθωσης των αποχιονιστικών µηχανηµάτων λήγει µε το πέρας της χειµερινής περιόδου δηλαδή τέλους Μαρτίου του έτους 2015, και ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 7 ο. Αν κάποιος µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή τη δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόµιµη εξουσιοδότηση. ιαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Άρθρο 8 ο έσµευση µισθωτή. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον µειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη. Άρθρο 9 ο ικαίωµα αποζηµίωσης. Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Άρθρο 10ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 1. Οι προσφορές από όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορεί να παραδίδονται αυτοπροσώπως στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κάθε ηµοτικής Ενότητας, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα της διεξαγωγής του, όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις, δεν λαµβάνονται υπόψη. 3. Στην περίπτωση µεµονωµένου ενδιαφεροµένου (ατοµικές επιχειρήσεις) και εφόσον η προσφορά παραδίδεται αυτοπροσώπως, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας και µε κάθε έγγραφο που να αποδεικνύει την αιτούµενη ιδιότητά του. 4. Σε περίπτωση που κάποιος δεν µπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στον διαγωνισµό, µπορεί να εκπροσωπηθεί από νόµιµο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό του για την επίδοση της προσφοράς εφοδιασµένο µε το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητάς του καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και πιστοποιητικά. 5. Αν δεν υποβληθούν µαζί µε την προσφορά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκπροσώπησης τότε η Επιτροπή ηµοπρασίας έχει το δικαίωµα να απορρίψει την προσφορά, εκτός εάν επιτρέψει την µεταγενέστερη προσκόµισή τους.

8 6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 7. Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων υποβάλλονται στην επιτροπή του ιαγωνισµού µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα και ο τίτλος του έργου. Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό. Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Στον κυρίως φάκελο θα είναι τοποθετηµένα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, µαζί και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Άρθρο 11ο: ιαδικασία του ιαγωνισµού. Οι προσφορές που θα παραληφθούν θα µονογραφηθούν από τα µέλη της Επιτροπής και θα καταχωρηθούν κατά σειρά κατάθεσής τους στο πρακτικό του ιαγωνισµού στο οποίο ειδικότερα θα γραφεί η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία της επιχείρησης, καθώς και οι άλλες τυπικές προϋποθέσεις που απαιτεί η ιακήρυξη. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται και εφαρµόζεται το άρθρο 11 της ιακήρυξης για την ανάδειξη των µειοδοτών. Κατόπιν η Ε.., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπιστώνει κατά πόσο το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα και ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας) µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου. Τέλος, ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.. θα συνεχίσει τον έλεγχο των υπόλοιπων προσφορών την επόµενη ηµέρα, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω

9 ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στο αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, το οποίο εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στο αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, το οποίο αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Άρθρο 12ο: Στοιχεία Οικονοµικής Προσφοράς. Η οικονοµική προσφορά κάθε ενδιαφερόµενου θα δοθεί συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή. 1. Για τη µίσθωση κάθε µηχανήµατος θα δοθεί οικονοµική προσφορά ανά ηµοτική Ενότητα, ενώ µπορούν να δηλωθούν στην ίδια προσφορά και για το ίδιο µηχάνηµα περισσότερες της µιας έδρες. Οι προτιµώµενες έδρες θα τεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τον διαγωνιζόµενο, χωρίς να δεσµεύεται η Υπηρεσία από την αναφερόµενη σειρά προτεραιότητας των εδρών. Για την ανάδειξη µειοδότη θα συνεκτιµηθούν και οι προσφορές των άλλων διαγωνιζοµένων. 2. Η τιµή θα πρέπει να δίνεται σε Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. (Εφόσον στην προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 3. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή κρίνει αν θα κάνει δεκτή ή όχι την προσφορά. 5. Προσφορά που κατατίθεται ανυπόγραφη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 13ο: Πηγή χρηµατοδότησης - πληρωµές. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ήµου Βοΐου. Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τα παραστατικά στοιχεία (πίνακα ωρών εργασίας) ο οποίος θα συµπληρωθεί και θα υπογραφεί από τον χειριστή του µηχανήµατος και τον υπεύθυνο αποχιονισµού (Αντιδήµαρχο) της αντίστοιχης ηµοτικής Ενότητας. Άρθρο 14ο: Κριτήρια για την ανάθεση του έργου. Α) ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ( ΤΡΑΚΤΕΡ) 1. Η ανάδειξη µειοδοτών θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: α) Η τιµή µισθώµατος ανά ώρα εργασίας του µηχανήµατος βάσει της οικονοµικής προσφοράς.

10 β) Η µείωση της τιµής της παρ. (α) ανάλογα µε την ιπποδύναµη του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές για κάθε κατηγορία ιπποδύναµης: 1. Για ΗΡ: - 0 % 2. Για ΗΡ: - 3 % 3. Για ΗΡ: -8 % 4. Για ΗΡ: -14 % 5. Για µεγαλύτερη των 210 ΗΡ: -20 % γ) Η µείωση τιµής της παρ. (α) ανάλογα µε το έτος κατασκευής του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές: 1. Για το έτος κατασκευής από 1991 µέχρι και το 2001: -0 % 2. Για το έτος κατασκευής από 2002 µέχρι και το 2006: - 5 % 3. Για το έτος κατασκευής από 2007 µέχρι και το 2013 : -10 % Μειοδότης στην αντίστοιχη έδρα ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος µε την χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω υπολογισµούς που θα γίνουν. Οι µειώσεις δαπανών που αναφέρονται λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον προσδιορισµό του µειοδότη και όχι για την πληρωµή των ωρών εργασίας, η οποία γίνεται µόνο µε βάση την οικονοµική προσφορά. 2. Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) ή περισσότεροι µειοδότες µε ίδια οικονοµική προσφορά για την ίδια έδρα, τελευταίος µειοδότης θα είναι εκείνος του οποίου το µηχάνηµα έχει τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη. 3. Σε περίπτωση που ο ίδιος ιδιοκτήτης µε το ίδιο µηχάνηµα προκύψει µειοδότης σε δύο έδρες, τότε επιλέγεται η πρώτη έδρα προτίµησης σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά. Β) ΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) Η ανάδειξη µειοδοτών θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: α) Η τιµή µισθώµατος ανά ώρα εργασίας του µηχανήµατος βάσει της οικονοµικής προσφοράς. β) Η µείωση της τιµής της παρ. (α) ανάλογα µε την ιπποδύναµη του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές για κάθε κατηγορία ιπποδύναµης: 1. Για ΗΡ: - 0 % 2. Για ΗΡ: - 5 % 3. Για ΗΡ: - 10 % 4. Για ΗΡ: - 15 % 5. Για ΗΡ: - 20 % 6. Για µεγαλύτερη των 250 ΗΡ: -25 % γ) Η µείωση τιµής της παρ. (α) ανάλογα µε το έτος κατασκευής του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές: 1. Έτος κατασκευής µέχρι και το 1975: 0 % 2. Έτος κατασκευής από 1976 µέχρι και το 1980: -5 % 3. Έτος κατασκευής από 1981 µέχρι και το 1985: -10% 4. Έτος κατασκευής από 1986 µέχρι και το 1990: -15 % 5. Έτος κατασκευής από 1991 µέχρι και το 1995: -20 % 6. Έτος κατασκευής από 1996 µέχρι και το 2000: -25 % 7. Έτος κατασκευής από 2001 µέχρι και το 2013: -30 % Μειοδότης στην αντίστοιχη έδρα ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος µε την χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω υπολογισµούς που θα γίνουν.

11 Οι µειώσεις δαπανών που αναφέρονται λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον προσδιορισµό του µειοδότη και όχι για την πληρωµή των ωρών εργασίας, η οποία γίνεται µόνο µε βάση την οικονοµική προσφορά. 1. Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) ή περισσότεροι µειοδότες µε ίδια οικονοµική προσφορά για την ίδια έδρα, τελευταίος µειοδότης θα είναι εκείνος του οποίου το µηχάνηµα έχει τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη. 2. Σε περίπτωση που ο ίδιος ιδιοκτήτης µε το ίδιο µηχάνηµα προκύψει µειοδότης σε δύο έδρες, τότε επιλέγεται η πρώτη έδρα προτίµησης σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά. Άρθρο 15ο: Ειδικοί Όροι. 1. Στην τιµή µισθώµατος του µηχανήµατος θα περιλαµβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας του, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, προµήθειας ανταλλακτικών, καυσίµων, αποζηµίωση για αναµονή και διανυκτέρευση εντός ή εκτός έδρας καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του µηχανήµατος, του χειριστού και του βοηθού, συµπεριλαµβανοµένων και των ενοικίων στον τόπο επιφυλακής. 2. Ο µειοδότης υποχρεούται να διαθέτει αναπληρωτή χειριστή (µε τα ίδια τυπικά προσόντα του κύριου χειριστή του µηχανήµατος) που θα αντικαθιστά τον κύριο χειριστή σε περίπτωση παρατεταµένης εργασίας του µηχανήµατος πέραν του νοµίµου ωραρίου εργασίας. 3. Εάν το µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο µειοδότης υποχρεούται στην αυθηµερόν αποκατάστασή της και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί µε τους ίδιους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύµβασης µονοµερώς. 4. Άσχετα µε την έδρα του µηχανήµατος ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σηµείο του οδικού, εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισµού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 5. Ο χειριστής του µηχανήµατος κατά τον αποχιονισµό έχει την υποχρέωση να έλκει τυχόν ακινητοποιηµένα οχήµατα στην άκρη του δρόµου ώστε, µετά την απελευθέρωση του οδοστρώµατος, να συνεχίζει τον αποχιονισµό. 6. Ο µειοδότης έχει υποχρέωση να έχει το µηχάνηµα µε το χειριστή όλη τη διάρκεια µίσθωσής του σε θέση επιφυλακής µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κ.λ.π και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας στην έδρα του µηχανήµατος. 7. Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού, οι χειριστές των µισθωµένων αποχιονιστικών µηχανηµάτων, θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, ώστε οι επικοινωνίες µε το κέντρο συντονισµού για τον αποχιονισµό του ήµου. να είναι άµεσες. 8. Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν τηρούνται οι όροι της διακήρυξης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος, τυπικά προσόντα χειριστή), ο ήµος θα λύσει άµεσα τη σύµβαση Άρθρο 16ο: Έγκριση του ιαγωνισµού Υπογραφή σύµβασης. Μετά την έγκριση του ιαγωνισµού από το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, οι µειοδότες στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.

12 Αν ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.. 609/85 και η εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου. Το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο µπορεί πάντοτε να µην εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε τους ίδιους ή τροποποιούµενους όρους. Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών διακηρύξεων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Άρθρο 17ο: Τίµηµα µισθώµατος. Ως ανώτερη προσφορά της µίσθωσης ορίζουµε το ποσό ως τον πίνακα που ακολουθεί : Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΠΟ ΥΝΑΜΗ ΕΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) Μέχρι των ,00 / ώρα 39,36 / ώρα ΜΕ ΛΕΠΙ Α ΗΡ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) Πάνω από ,00 / ώρα 45,51 / ώρα ΜΕ ΛΕΠΙ Α ΗΡ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 115 ΗΡ και 3 48,20 / ώρα 59,29 / ώρα (GRADER) άνω Άρθρο 18ο: Αναµίσθωση - Υπεκµίσθωση. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των µηχανηµάτων αποχιονισµού από τους µισθωτές. Άρθρο 19ο: Επανάληψη της δηµοπρασίας. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη ηµαρχιακή επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν Άρθρο 20ο: Κρατήσεις. Το µίσθωµα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 1. Φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 8% στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. 2. Φόρο εισοδήµατος σε ποσοστό 20% (άρθρο 58 & 1 του Ν.2238/94), Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20% (παρ. 6 του άρθρου 15 ε του ΚΝΤΧ, Π.. 28/ ΦΕΚ /239/31 τεύχος Α ), στις αποδείξεις δαπανών.

13 Άρθρο 21ο: Ευθύνες ατυχήµατα. Ο ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για κάθε ατύχηµα κατά την εκτέλεση της εργασίας η ζηµιά του µηχανήµατος η αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη, η σε τρίτους. Άρθρο 22ο: Υποχρεώσεις µισθωτή. Οι µειοδότες υποχρεούνται: α) Να καθαρίζουν τους δρόµους εντός των οικισµών των ηµοτικών ιαµερισµάτων του ήµου, και τον οδικό άξονα σύνδεσης µεταξύ αυτών, από τα χιόνια, σε περίοδο χιονοπτώσεων, καθώς και τους αγροτικούς δρόµους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές µονάδες, για να έχουν πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι. β) Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του την αποχιονιστικό µηχάνηµα (λεπίδα), να µην το χρησιµοποιεί για προσωπικές του εργασίες, να προστατεύει αυτό, να ενηµερώνει τον ήµο για κάθε ζηµία που θα υποστεί ούτως ώστε ο ήµος να προβεί στην άµεση αποκατάσταση της ζηµίας, και σε περίπτωση απώλειας του αποχιονιστικού µηχανήµατος (λεπίδα) ευθύνεται σε αποζηµίωση. γ) Ο µισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύµβαση να παραδώσει το αποχιονιστικό µηχάνηµα (λεπίδα) στον ήµο. δ) Σε περίπτωση πιο δυσχερών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων) σε έναν από τους πιο πάνω αναφερόµενους οδικούς άξονες, µε εντολή της ηµάρχου η του συντονιστικού οργάνου το άλλο Γκρεϊντερ είναι υποχρεωµένο να προβεί στον αποχιονισµό των ηµοτικών ιαµερισµάτων που θα του υποδειχθούν από την ήµαρχο η τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. Άρθρο 23ο: Οφειλές µισθωτή. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανάδοχους έχει οφειλές προς το ήµο Βοΐου, το ποσό της αµοιβής του που θα προκύψει από τις εργασίες αποχιονισµού θα συµψηφισθεί µε το ποσό των οφειλών του. Άρθρο 24 ο : ηµοσίευση ιακήρυξης. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του ήµου, και στις ηµοτικές Ενότητες (Νεάπολης-Τσοτυλίου-Ασκίου-Πενταλόφου) του ήµου και θα δηµοσιευτεί σε µία εφηµερίδα του Ν. Κοζάνης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Άρθρο 25ο: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από τον Νασιόπουλο Αθανάσιο, ηµέρες: από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00π.µ. έως 15:00µ.µ. ιεύθυνση: ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Ενότητας Νεάπολης Τηλέφωνο: 24683/50219, FAX:24680/ Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Β) Εξουσιοδοτεί το ήµαρχο για την έκδοση αναλυτικής διακήρυξης καθώς και περιληπτικής όµοιας η οποία και θα δηµοσιευτεί κατά τα προβλεπόµενα. Γ) Ορίζει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 24η Νοεµβρίου 2014 µέρα της εβδοµάδας ευτέρα και από ώρα ) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου Βοΐου οικονοµικού έτους 2014 πίστωση ,00 προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη από τον καθαρισµό των δρόµων κατά το τρέχον έτος. Για την υπόλοιπη απαιτούµενη πίστωση έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2015.

14 Ε) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του ήµου και να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ιαύγεια του ιαδικτύου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Αφού τελείωσαν τα θέµατα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε αυτό το Πρακτικό. Ακολουθούν υπογραφές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθµ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθµ. απόφασης 571-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 24/12/2014 Α.Π: 27095 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ορθή επανάληψη Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015»

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΠΡΟΫΠ. : 996,30 με Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του K. Μ. : Π156/2014 ΠΡΟΫΠ.: 71.715,15 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 301/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 24 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 8-10-2013 ΘΕΜΑ 13 ο : (έκτακτο) Κατακύρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Πρέβεζα: 21/04/2012 Αριθμ. Πρωτ.:35394/1292 Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικα : 48100

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009»

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 38 ης /14 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 707/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 327 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38737 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Κήρυξη συµπληρωµατικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα, 25/07/2008 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΜΕ Γραφείο: Επικοινωνίας Πληροφορίες: Π. Ασημάκου-Οικονόμου Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 27210-60706

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 234/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2015 ΑΔΑ: 7ΠΘ2Ω6Χ-22Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 161-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 210/2015 Θέμα 7 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr

FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ93-ΥΨ6. ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-11-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 360/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΑΔΑ: 79ΨΚΩ6Χ-ΥΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 389 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 6 η Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΞ3-ΑΟΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 01/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 3/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/2015 Αρ. Πρωτ. ήμου Ιλίου: 5469/7.11.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 399/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΚΛΟΓΙΚΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνη 2 Μαϊου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: οικ.168541(2175) Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα