72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, Ν. 72(Ι)/ (Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «ασθένεια» σημαίνει οποιαδήποτε νόσο που προκαλείται στα φυτά από παθογόνο αίτιο, όπως μύκητες, βακτήρια, ιούς, ιοειδή, φυτοπλάσματα και φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις «γεωργική περιφέρεια» σημαίνει γεωργική περιοχή που δύναται να καλύπτει μια ή περισσότερες κοινότητες, στην οποία καλλιεργούνται ένα ή περισσότερα είδη καλλιεργειών με κοινά προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες η οποία και κηρύσσεται ως τέτοια από τον Υπουργό, με γνωστοποίηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 «επιτροπή του Συνδέσμου» σημαίνει τη συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 επιτροπή, που εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και αναλαμβάνει τη λειτουργία και διαχείρισή του

2 2 «εχθρός» σημαίνει μακροσκοπικό οργανισμό που είναι επιβλαβής προς τα φυτά, όπως έντομα, ακάρεα, τρωκτικά, μαλάκια και ζιζάνια «καλλιέργεια» σημαίνει οποιαδήποτε συμπαγή φυτεία αμπέλου, ελιάς και/ή σιτηρών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συμπαγή φυτεία που έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 και η οποία βρίσκεται εντός μιας γεωργικής περιφέρειας 86(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2013 «κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

3 3 172(Ι) του «μέσα φυτοπροστασίας» σημαίνει τη χρήση βιολογικών παραγόντων, ελκυστικών παγίδων και άλλων προϊόντων που δεν αποτελούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά προορίζονται για την προστασία των φυτών από εχθρούς και ασθένειες «παραγωγός» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται εντός γεωργικής περιφέρειας και δύναται να ωφεληθεί από τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συνδέσμου «προστασία των φυτών» σημαίνει την εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και/ή μέσων φυτοπροστασίας που αποσκοπούν στην πρόληψη και θεραπεία καλλιέργειας από προσβολή από εχθρό ή ασθένεια και στην καταστροφή ζιζανίων που βρίσκονται εντός της εν λόγω καλλιέργειας «Σύνδεσμος» σημαίνει οποιοδήποτε σύνδεσμο προστασίας φυτών, που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, , σ. 1. «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 του άρθρου 2, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου». Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία Συνδέσμων για τις καλλιέργειες της αμπέλου, της ελιάς και/ή των

4 4 σιτηρών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25. (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων- 147(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (α) του περί των Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 149(Ι) του (Ι) του (β) του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 21(Ι) του (γ) του περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 72(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (δ) του περί Βιοκτόνων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και 141(Ι) του (ε) του περί Φυτοπροστατευτικών Πρόϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και, σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις οποιουδήποτε από τους πιο πάνω Νόμους, υπερισχύουν οι διατάξεις των πιο πάνω Νόμων. Κήρυξη γεωργικής 4. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 20, ο

5 5 περιοχής σε περιφέρεια. Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει μια γεωργική περιοχή σε γεωργική περιφέρεια. Προϋποθέσεις ίδρυσης Συνδέσμου. 5. Πριν τη σύγκληση Ιδρυτικής Συνέλευσης για ίδρυση Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Τουλάχιστον δεκαέξι (16) παραγωγοί της ίδιας καλλιέργειας πρέπει να αιτηθούν από τον Υπουργό την ίδρυση Συνδέσμου (β) η καλλιέργεια των αιτούμενων παραγωγών πρέπει να βρίσκεται εντός της γεωργικής περιφέρειας, η οποία έχει κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 (γ) οι αιτούντες παραγωγοί ενδιαφέρονται για μια από τις πιο κάτω καλλιέργειες: (i) Άμπελος. (ii) ελιά (iii) σιτηρά και/ή (iv) οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια έχει καθοριστεί με απόφαση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 (δ) η ίδρυση του Συνδέσμου πρέπει να υποστηρίζεται από δεκαέξι (16) παραγωγούς, οι οποίοι δικαιούνται ψήφο και θα εγγράφονται ως μέλη του Συνδέσμου (ε) η συνολική έκταση της καλλιέργειας του υπό ίδρυση Συνδέσμου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των τρακοσίων (300) δεκαρίων και

6 6 (στ) η απόφαση κατά την Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6. Ίδρυση Συνδέσμου. 6.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, μετά την αναφερόμενη στο άρθρο 5 αίτηση από δεκαέξι (16) τουλάχιστον παραγωγούς καλλιέργειας, οι οποίοι εμπίπτουν σε μια γεωργική περιφέρεια, να συγκαλέσει συγκέντρωση, καλούμενη «Ιδρυτική Συνέλευση» των παραγωγών της εν λόγω γεωργικής περιφέρειας για να ιδρύσουν Σύνδεσμο. (2) Σε μια γεωργική περιφέρεια δύναται να ιδρύεται μόνο ένας Σύνδεσμος ανά καλλιέργεια. (3) Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Ιδρυτικής Συνέλευσης, ο Διευθυντής μεριμνά όπως γνωστοποιηθεί ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8), με ανακοίνωση που αναρτάται σε περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφέρειας όπου πρόκειται να ιδρυθεί ο Σύνδεσμος, με την οποία καλούνται να παρευρεθούν οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας. (4)(α) Η Ιδρυτική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνεται απαρτία και ο Διευθυντής προεδρεύει της Ιδρυτικής Συνέλευσης. (β) Απαρτία επιτυγχάνεται όταν στην Ιδρυτική Συνέλευση παρευρίσκονται τουλάχιστον δεκαέξι (16) παραγωγοί της γεωργικής περιφέρειας, η συνολική έκταση των καλλιεργειών των οποίων είναι ίση ή μεγαλύτερη των τρακοσίων (300) δεκαρίων.

7 7 (γ) Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, ο Διευθυντής δύναται να αναβάλει την Ιδρυτική Συνέλευση για μεταγενέστερο στάδιο. Σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία ανάρτησης της νέας ανακοίνωσης δύναται να μειωθεί στις τρεις ημέρες, πριν τη νέα αυτή ημερομηνία. (5) Στην Ιδρυτική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. (6) Στην Ιδρυτική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, που προβλέπεται στο εδάφιο (3). (7)(α) Οι αποφάσεις κατά την Ιδρυτική Συνέλευση λαμβάνονται με απλή ψηφοφορία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου παραγωγών. (β) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι παρευρισκόμενοι παραγωγοί: Νοείται ότι εάν, σε οποιαδήποτε Ιδρυτική Συνέλευση Συνδέσμου εγερθεί ένσταση αναφορικά με το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να παρευρίσκεται και να έχει δικαίωμα ψήφου στη συγκέντρωση αυτή, τότε ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε έρευνα και να αποφασίσει επί της ένστασης. (8) Κατά την Ιδρυτική Συνέλευση, οι παρόντες και δικαιούμενοι ψήφου παραγωγοί αποφασίζουν - (α) κατά πόσο θα ιδρυθεί Σύνδεσμος (β) τους σκοπούς ίδρυσης του Συνδέσμου, που πρέπει

8 8 να συνάδουν με την προστασία της καλλιέργειας από εχθρούς και ασθένειες, στα πλαίσια της καλής γεωργικής πρακτικής και (γ) την καλλιέργεια για την οποία ιδρύεται ο Σύνδεσμος. (9) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8) δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Δημοσίευση ίδρυσης Συνδέσμου. 7. Μετά την απόφαση για ίδρυση Συνδέσμου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, ο Διευθυντής δημοσιοποιεί την ίδρυση του Συνδέσμου με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Μητρώο μελών Συνδέσμου. 8.-(1) Ο Σύνδεσμος τηρεί μητρώο, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των μελών του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ή ο αριθμός δέντρων που κατέχουν στη συγκεκριμένη γεωργική περιφέρεια και τυγχάνουν ή θα τύχουν αξιοποίησης από το Σύνδεσμο. (2) Το καταρτιζόμενο μητρώο των μελών του Συνδέσμου καθώς και οι οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις του επικυρώνονται από την επιτροπή του Συνδέσμου. Το πρωτότυπο μητρώο τηρείται από την επιτροπή του Συνδέσμου και ένα (1) αντίγραφο τηρείται από το Διευθυντή. (3) Το μητρώο αναθεωρείται από την επιτροπή του Συνδέσμου κάθε δύο (2) χρόνια ή όποτε απαιτείται, ώστε να αντικατοπτρίζει την τυχόν προσθήκη νέων μελών, την τυχόν διαγραφή μελών και την τυχόν αναθεώρηση στοιχείων των υφιστάμενων μελών και αντίγραφο αυτού δίνεται στο Διευθυντή.

9 9 (4) Για την κατάρτιση και αναθεώρηση του μητρώου, κάθε παραγωγός μέλος του Συνδέσμου προσκομίζει πιστοποιητικά που δικαιολογούν τη διαχείριση των εκτάσεων που δηλώνει. (5) Οι παραγωγοί οι δικαιούμενοι ψήφου που παρευρίσκονται στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου και δηλώνουν γραπτώς πρόθεση να εγγραφούν ως μέλη γίνονται αυτόματα μέλη του Συνδέσμου. (6) Παραγωγός ο οποίος καλλιεργεί, εντός της γεωργικής περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος, τη συγκεκριμένη καλλιέργεια έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθεί γραπτώς όπως εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου. Η αίτησή του εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την επιτροπή του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, τότε ο παραγωγός αυτός προστίθεται στο μητρώο των μελών. (7) Οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου έχει δικαίωμα να επιλέξει να παραιτηθεί από μέλος του Συνδέσμου, αφού πρώτα ενημερώσει την επιτροπή του Συνδέσμου. Σε τέτοια περίπτωση, η επιτροπή του Συνδέσμου διαγράφει το μέλος από το μητρώο μελών του Συνδέσμου και αυτός παύει να τυγχάνει οποιουδήποτε οφέλους από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου: Νοείται ότι, το μέλος πρέπει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι του Συνδέσμου πριν την παραίτησή του. Υποχρεώσεις μελών. 9.(1) Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου. (2) Σε μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω αποφάσεις, δύναται να επιβληθεί από την επιτροπή του Συνδέσμου ποινή αποκλεισμού από το Σύνδεσμο, αφού

10 10 προηγουμένως τους καλέσουν προς συμμόρφωση. Επιτροπή του Συνδέσμου. 10.-(1) Μετά τη λήψη απόφασης για ίδρυση Συνδέσμου, είτε κατά τη συγκληθείσα Ιδρυτική Συνέλευση είτε σε συνεδρίαση που συγκαλείται από το Διευθυντή σε μεταγενέστερο στάδιο, τα μέλη του Συνδέσμου προβαίνουν σε εκλογή πέντε (5) εξ αυτών ως αιρετών μέλών της επιτροπής του Συνδέσμου και δύο (2) ως επιλαχόντες. Η εκλογή των αιρετών μελών διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. (2) Ο Διευθυντής είναι ως εκ της θέσης του ο Πρόεδρος της επιτροπής του Συνδέσμου. (3) Κάθε υποψήφιος για εκλογή ως αιρετό μέλος πρέπει να προταθεί από ένα μέλος του Συνδέσμου που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και να υποστηριχθεί από ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου, που επίσης παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. (4) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους και εκλέγονται τα πέντε (5) μέλη που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων και εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των ισοψηφούντων, διεξάγεται κλήρωση στην παρουσία των ισοψηφούντων. (5)(α) Σε περίπτωση που ένα εκλεγμένο αιρετό μέλος αρνηθεί να υπηρετήσει την επιτροπή του Συνδέσμου σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της θητείας του, τότε η επιτροπή του Συνδέσμου το αντικαθιστά με τον πρώτο επιλαχόντα που έχει εκλεγεί κατά τη ψηφοφορία εκλογής. (β) Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί ή

11 11 αδυνατεί να υπηρετήσει την επιτροπή του Συνδέσμου, τότε αυτός αντικαθίσταται από το δεύτερο επιλαχόντα. (γ) Σε περίπτωση που αρνείται ή αδυνατεί και ο δεύτερος επιλαχών, τότε ο Υπουργός, αυτεπάγγελτα ή μετά από εισήγηση της επιτροπής του Συνδέσμου, αντικαθιστά αυτόν με ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου. (6) Εάν αιρετό μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου παύσει να είναι παραγωγός ή εάν χωρίς αιτιολογία δεν παρευρίσκεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής, το μέλος αυτό παύει να είναι μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου και αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Συνδέσμου, ακολουθώντας τη διαδικασία των διατάξεων του εδαφίου (5). Συνεδριάσεις, απαρτία και πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής του Συνδέσμου. 11.-(1) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής. (2) Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της επιτροπής του Συνδέσμου υφίσταται απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη της. (3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κατά τη συνεδρίαση, τότε επιλέγεται, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών της επιτροπής του Συνδέσμου, ένα μέλος που προεδρεύει της επιτροπής του Συνδέσμου για τους σκοπούς της συνεδρίασης. (4) Οι αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, έχει νικώσα ψήφο. Οι

12 12 αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου. (5) Ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνά να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά σε κάθε συνεδρίαση, όπου καταγράφονται τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση. Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. 12.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, όποτε το θεωρεί σκόπιμο, για να ενημερώσει τα μέλη του Συνδέσμου για διάφορα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο ή για να αποφασίσουν για θέματα αναφορικά με τα οποία, κατά την κρίση της, όλα τα μέλη του Συνδέσμου θα πρέπει να συμμετάσχουν για τη λήψη απόφασης. (2) Τα μέλη καλούνται να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση μέσω γραπτής πρόσκλησης που αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση του κάθε μέλους ή/και μέσω γραπτής ανακοίνωσης που αναρτάται σε περίοπτα μέρη της γεωργικής περιφέρειας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες ή/και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο για τρεις (3) μέρες. Η σχετική πρόσκληση / ανακοίνωση αναφέρει ρητά το σκοπό της Γενικής Συνέλευσης, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση. (3) Για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση απαιτείται να υπάρχει απαρτία, δηλαδή να παρευρίσκεται τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) των μελών του Συνδέσμου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι παρόντες μετά από παρέλευση τριάντα (30) λεπτών αποτελούν απαρτία. (4) Κάθε απόφαση που λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση,

13 13 λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, όπου απαιτείται το πενήντα τοις εκατόν (50%) των παρευρισκομένων μελών συν μια ψήφος. (5) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται διά ψηφοφορίας κατά τη Γενική Συνέλευση είναι δεσμευτικές για την επιτροπή του Συνδέσμου και για όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Διορισμός προσωρινής επιτροπής του Συνδέσμου σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής ή λειτουργίας της υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου. 13.-(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εκλογή επιτροπής του Συνδέσμου ή η λειτουργία της υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου, ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει κατάλληλα πρόσωπα για να ασκούν τα καθήκοντα της επιτροπής του Συνδέσμου. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου ή δεόντως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23, λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (2) Σε περίπτωση που η λειτουργία υφιστάμενης επιτροπής του Συνδέσμου δεν είναι εφικτή, της εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) προηγείται η παύση της υπολειτουργούσας υφιστάμενης επιτροπής από τον Υπουργό, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Στην περίπτωση του εδαφίου (2), η νέα επιτροπή του Συνδέσμου έχει θητεία λιγότερη ή ίση με τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας της παυθείσας επιτροπής. (4) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκλογή νέας επιτροπής του Συνδέσμου, τότε η επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1) έχει θητεία όχι μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια.

14 14 Εξουσίες και καθήκοντα της επιτροπής του Συνδέσμου. 14.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου και γενικώς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στις στοχευόμενες καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της γεωργικής περιφέρειας. (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η επιτροπή του Συνδέσμου έχει αρμοδιότητα όπως - (α) θέτει σε εφαρμογή το καταρτιζόμενο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση εχθρών και/ ή ασθενειών της στοχευόμενης καλλιέργειας, (β) προμηθεύεται την απαιτούμενη ποσότητα κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέσων φυτοπροστασίας, προκηρύσσοντας δημόσιους διαγωνισμούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας, (γ) οργανώνει και συγχρονίζει ομαδικές ενέργειες των μελών του Συνδέσμου για την εκτέλεση του εκάστοτε καταρτιζόμενου προγράμματος διαχείρισης εχθρών και/ή ασθενειών, όπως ομαδικοί ψεκασμοί από τα μέλη, (δ) διαχειρίζεται τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου και αιτείται δάνειο από τον Υπουργό για τη διεξαγωγή ομαδικής καταπολέμησης, (ε) έρχεται σε συμφωνία με αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή άλλο οργανισμό ή εταιρεία για την ομαδική διαχείριση των εχθρών και/ή ασθενειών της

15 15 καλλιέργειας, (στ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την προστασία της καλλιέργειας, (ζ) τηρεί λεπτομερή και ακριβή βιβλία εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου, (η) καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου και το πρόγραμμα εργασιών για κάθε έκαστο έτος και τα υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, (θ) αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως, (ι) εξετάζει, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών, (ια) διαγράφει μέλη σε περίπτωση που πληρούνται μία η περισσότερες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (i) Tο μέλος παύει να είναι παραγωγός ή δεν διαθέτει καλλιέργεια εντός της γεωργικής περιφέρειας, (ii) το μέλος έχει πεθάνει, (iii) το μέλος δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της επιτροπής του Συνδέσμου, (iv) το μέλος υποπίπτει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,

16 16 (ιβ) συγκαλεί Γενική Συνέλευση για να ενημερώσει τα μέλη του Συνδέσμου για διάφορα θέματα ή για να προτείνει τη συνένωση του Συνδέσμου με άλλο Σύνδεσμο ή να προτείνει τη διάλυση του Συνδέσμου, (ιγ) συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την επίτευξη των στόχων και την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου, (ιδ) επιτηρεί και επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη φυτοπροστασία και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Νοείται ότι, σε περίπτωση που μέλος δεν συμμορφώνεται με την πιο πάνω νομοθεσία, η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να το καλέσει σε συμμόρφωση ή/και να του στερήσει οποιαδήποτε οφέλη ή/και να το διαγράψει από το Σύνδεσμο, και (ιε) καθορίζει, βάσει της έκτασης που αναγράφεται στο μητρώο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, τόσο τη συνολική ποσότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέσων φυτοπροστασίας που αντιστοιχεί στο Σύνδεσμο, όσο και την ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Εσωτερικοί κανονισμοί. 15.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου, μετά από σύγκληση του Προέδρου της, εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για την επίτευξη των στόχων και τη λειτουργία του Συνδέσμου.

17 17 (2) Οι εσωτερικοί κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν - (α) την περίοδο της θητείας της επιτροπής του Συνδέσμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη (β) συγκεκριμένους εχθρούς και ασθένειες της στοχευμένης καλλιέργειας για την οποία ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος (γ) πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «ο ταμίας») που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του Συνδέσμου, καθώς και άλλων υπαλλήλων που, κατά τη γνώμη της επιτροπής του Συνδέσμου, απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων του Συνδέσμου, όπως και τα καθήκοντα, το χρόνο μίσθωσης και την αμοιβή αυτών (δ) τα ελάχιστα και μέγιστα τέλη που καταβάλλουν τα μέλη, τα κριτήρια κατανομής των τελών και τα δικαιώματα των καταβαλλόντων τα τέλη, σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και σκοπό, και τα τέλη εγγραφής ή/και ετήσιας συνδρομής (ε) τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής και είσπραξης των τελών (στ) τον τρόπο εγγραφής μελών και την αναθεώρηση του μητρώου που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 (ζ) τον τρόπο διάλυσης του Συνδέσμου ή συνένωσης με άλλο Σύνδεσμο

18 18 (η) τη διαδικασία άσκησης των εξουσιών και των καθηκόντων της επιτροπής του Συνδέσμου. (3) Οι εσωτερικοί κανονισμοί υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής του Συνδέσμου και εφαρμόζονται από την ημερομηνία που ο Υπουργός τους δημοσιοποιεί με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (4) Οι εσωτερικοί κανονισμοί γνωστοποιούνται στα μέλη του Συνδέσμου με ανάρτησή τους σε περίοπτα μέρη εντός της γεωργικής περιφέρειας ή/και με τη δημοσίευσή τους στον ημερήσιο τύπο. (5) Οι εσωτερικοί κανονισμοί δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται από την εκάστοτε επιτροπή του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4). Τέλη και δικαιώματα. 16.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέλη ή δικαιώματα που καθορίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς δεν καταβληθούν από τα μέλη του Συνδέσμου μέχρι την καθοριζόμενη από τους εσωτερικούς κανονισμούς ημερομηνία, αυτά αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) και το αρχικό ποσό τους με την αύξηση αυτή εισπράττονται από την επιτροπή του Συνδέσμου. (2) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να πάρει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη των τελών ή δικαιωμάτων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο επιβλήθηκαν τέλη ή δικαιώματα και μπορεί να τα εισπράξει μαζί με την επιβάρυνση του ύψους του δέκα επί τοις εκατό (10%) και όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα.

19 19 Υποβολή καταρτιζόμενου προγράμματος και προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα. 17.-(1) Η επιτροπή του Συνδέσμου υποβάλλει κάθε έτος στον Υπουργό για έγκριση τα μέτρα προστασίας φυτών που προτίθεται να εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του έτους, συνοδευόμενα από δήλωση για τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα και, κατά προσέγγιση, την υπολογιζόμενη δαπάνη ανά δέντρο ή δεκάριο της καλλιεργούμενης έκτασης όπου θα εφαρμοστεί ομαδική διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών για τη συγκεκριμένη καλλιεργητική ή χρονική περίοδο. (2) Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί ή τροποποιήσεις επί του ετησίως καταρτιζόμενου προγράμματος προστασίας φυτών ή επί των προϋπολογιζόμενων ετήσιων εσόδων και εξόδων. Έλεγχος λογαριασμών. 18.-(1) Οι λογαριασμοί εκάστου Συνδέσμου ελέγχονται από το Διευθυντή, μετά τη λήξη της θητείας της επιτροπής του Συνδέσμου και πριν την εκλογή νέας επιτροπής του Συνδέσμου ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κρίνει ο Διευθυντής. Ο ταμίας της επιτροπής του Συνδέσμου υποχρεούται όπως παραδώσει όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου και διευκολύνει το λογιστικό έλεγχο, που ασκεί ο Διευθυντής. (2) Η επιτροπή του Συνδέσμου καταβάλλει τέλος ελέγχου, όπως καθορίζεται από το Διευθυντή κατά καιρούς. (3) Όλα τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζεται η επιτροπή του Συνδέσμου κατατίθενται σε αναγνωρισμένη τράπεζα. Συνένωση Συνδέσμων. 19.-(1) Για τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων Συνδέσμων απαιτείται ξεχωριστή απόφαση των επιτροπών των Συνδέσμων τους. Αφού η κάθε επιτροπή των ενδιαφερόμενων Συνδέσμων αποφασίσει για τη συνένωσή τους, καλεί τα μέλη του Συνδέσμου της σε Γενική Συνέλευση για να πάρουν την τελική απόφαση, με

20 20 απλή πλειοψηφία. (2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και αποφασίζει για την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. (3) Σε περίπτωση που όλοι οι ενδιαφερόμενοι Σύνδεσμοι αποφασίσουν για τη συνένωση των Συνδέσμων τους, τότε η απόφασή τους γνωστοποιείται μέσω του Διευθυντή στον Υπουργό για έγκριση ή απόρριψη. (4) Σε περίπτωση έγκρισης, ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσσει τις γεωργικές περιοχές των συνενωμένων Συνδέσμων σε μια γεωργική περιφέρεια και τη συνένωση των Συνδέσμων με τη νέα επωνυμία τους. Οι επηρεαζόμενες γεωργικές περιφέρειες παύουν να υφίστανται. (5) Μετά την κήρυξη της νέας γεωργικής περιφέρειας και της συνένωσης των Συνδέσμων, ο Διευθυντής συγκαλεί νέα Γενική Συνέλευση των μελών του συνενωμένου Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όλα τα μέλη των Συνδέσμων που συνενώθηκαν θεωρούνται ως μέλη του συνενωμένου Συνδέσμου. (6) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, στη Γενική Συνέλευση- (α) αποφασίζονται οι σκοποί του συνενωμένου Συνδέσμου (β) αποφασίζεται η καλλιέργεια που αφορά το συνενωμένο Σύνδεσμο και

21 21 (γ) διενεργείται η εκλογή των πέντε (5) αιρετών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, που, μαζί με το Διευθυντή, θα αποτελούν τη νέα επιτροπή του συνενωμένου Συνδέσμου. (7) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά, λογαριασμοί και οικονομικές οφειλές είχαν οι Σύνδεσμοι πριν τη συνένωσή τους, μεταβιβάζονται και αποτελούν υποχρεώσεις του συνενωμένου Συνδέσμου. Αναθεώρηση της γεωργικής περιφέρειας. 20.-(1) Ο Υπουργός, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση ενός Συνδέσμου, δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρήσει τη γεωργική περιφέρεια ενός υφιστάμενου Συνδέσμου, περιλαμβάνοντας νέες περιοχές που γειτνιάζουν με την υφιστάμενη γεωργική περιφέρεια. Σε τέτοια περίπτωση η γεωργική περιφέρεια δύναται να μετονομαστεί. (2) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των νέων περιοχών δύνανται να ενταχθούν στον υφιστάμενο Σύνδεσμο. Επωνυμία Συνδέσμων. 21. Ο Σύνδεσμος, που ιδρύεται ή συνενώνεται ή του οποίου η γεωργική περιφέρεια διαφοροποιείται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, φέρει την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας Φυτών.» (αναγράφεται η καλλιέργεια και το όνομα της γεωργικής περιφέρειας του Συνδέσμου, όπως γνωστοποιείται από τον Υπουργό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας). Διάλυση Συνδέσμων. 22.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διατάξει τη διάλυση ενός Συνδέσμου όταν, κατά τη κρίση του, διαπιστώσει ότι υπολειτουργεί, υποπέσει σε σοβαρό ποινικό αδίκημα, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή/και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

22 22 (2) Η επιτροπή του Συνδέσμου δύναται να προτείνει στα μέλη του Συνδέσμου τη διάλυση αυτού, όταν κατά την άποψή της, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής του. Για το σκοπό αυτό συγκαλείται Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται από τα παρευρισκόμενα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. (3) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και άλλοι πόροι που είναι στην κατοχή του Συνδέσμου πρέπει να καλύψουν οποιεσδήποτε οφειλές και υποχρεώσεις που έχει ο Σύνδεσμος που διαλύεται. Σε περίπτωση που, μετά την κάλυψη των πιο πάνω οφειλών και υποχρεώσεων παραμένει το πλεόνασμα αυτό, παραχωρείται στο Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας όπου βρίσκεται η γεωργική περιφέρεια του Συνδέσμου, εκτός εάν ο Υπουργός αιτιολογημένα αποφασίσει διαφορετικά. (4) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τη διάλυση Συνδέσμου. Εξουσιοδοτήσεις. 23.-(1) Οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα του Υπουργού ή του Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου, του Τμήματός του αντίστοιχα, που ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού ή του Διευθυντή. (2) Οποιαδήποτε γραπτή δήλωση υπογραμμένη από τον Υπουργό ή το Διευθυντή που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. Κανονισμοί. 24. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό

23 23 καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για επιπρόσθετες καλλιέργειες. 25. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει επιπρόσθετες καλλιέργειες, πέραν αυτών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, για τις οποίες να επιτρέπεται η ίδρυση συνδέσμων προστασίας φυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Αδικήματα και ποινές. 26. Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής του Συνδέσμου να εκτελέσει οποιαδήποτε εξουσία ή υποχρέωσή του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ( 1000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Κατάργηση. 19 του του (Ι) του Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμοι του 1972 έως 2007 καταργούνται. Μεταβατικές διατάξεις. 28. Οι Σύνδεσμοι που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26 των καταργηθέντων περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία Φυτών Νόμων του 1972 έως 2007, συνεχίζουν να λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σελίδα 1 από 63 Μυτιλήνη 03/07/2006 Αριθ. Πρωτ: 882/M/06 Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... 3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 Ν. 122(Ι)/2015 122(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί;

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί; Μεταμόσχευση νεφρού Τι είναι οι νεφροί; Οι νεφροί είναι τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που φιλτράρουν το αίμα και το απαλλάσσουν από τοξίνες και ουσίες που το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051009/2119/669/ ΠΟΛ 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051009/2119/669/ ΠΟΛ 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ. -- 953 -- * Φ.Π.Α.* Νο. 28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1060218/2900/405/0014 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1155 ΤΜΗΜΑ Α' 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIKOY & XΩΡΙKOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 11(ΕΛΚΕ)/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 11(ΕΛΚΕ)/2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 13/02/2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 884 ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 4ης Ιουλίου 2012. 27.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 21 / 9/ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2901.02 / 09 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 116 20030516 Τέθηκε σε ισχύ: 17.01.2002 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2003 Τίτλος Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Π Ε Σ - Ν Α Τ Κολοκοτρώνη 99 (3 ος όροφος) - Πειραιάς ΤΚ: 185 35 Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com Χρόνος Ίδρυσης 1979 Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 6 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση συγκρότηση Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 2.925.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ 2010-11 ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση & Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας Οργάνωση αρχείου Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Υπουργού Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. κώδικας: 18510 Πειραιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς,10 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 1000/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οι Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. πρωτ. : 26124 Πληροφορίες : Θ. Γώγος Τηλέφωνο : 24210 80959 ΠΡΟΣ: Fax : 24210 80344 την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Στις 17-2 - 2014 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, η ανάδειξη της πυραμίδας της τεχνικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ «ΘΗΤΕΙΑ» Του Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου

Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ «ΘΗΤΕΙΑ» Του Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ «ΘΗΤΕΙΑ» Του Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγοπούλου Στο 50 ο τεύχος του περιοδικού «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ) του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΠΑΚ

ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΠΑΚ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΠΑΚ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας Θεσσαλονίκη 26 / 2 / 2008 κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη Αρ. Πρωτ. 4775 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τον διάλογο ανάμεσα στους φορείς της εκπαίδευσης και την πολιτεία για τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο. Φροντίδας Ηλικωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη Δήμου Ηρακλείου»

Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο. Φροντίδας Ηλικωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη Δήμου Ηρακλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Ηράκλειο, 235. ΟκτωβρίουΣεπτέμβριοςΝοέμβριος 20067 37444 Αριθ. Πρωτ:.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας»

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 101(Ι)/2014 101(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 Ν. 81(Ι)/2014 81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574186 Φ.337.1/153301 Σ.2645 (ΦΕΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 353-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Υπηρεσιών Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ.Γρηγορακάκης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 09.12.2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075746 Αρ. Πρωτ.: 10024 Fax : 210-6075744

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.08.2002 COM(2002) 455 τελικό 2002/0199 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα