Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ"

Transcript

1 Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΟΥ γ' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 1/1/1992. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1398/1983 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 Σεπτεµβρίου 1991 Τεύχος πρώτο, αρ. φ. 138 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή ΑΡΘΡΟ 1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.Αδεια ιδρύσεως φαρµακείου για δήµο ή κοινότητα της Χώρας χορηγείται µετά γνώµη του οικείου φαρµακευτικού συλλόγου µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη. 2.Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρµακείου απαιτείται ο αιτών να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται µε τα υποβαλλόµενα αντίστοιχα πιστοποιητικά των αρµόδιων αρχών: α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των Κρατών - Μελών της Ε.Ο.Κ. β) Πτυχίο φαρµακευτικής σχολής και άδεια ασκήσεως της φαρµακευτικής στην Ελλάδα. γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νοµίµως απαλλαγή από αυτές. δ) Να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήµατα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση για πράξεις που έχουν σχέση µε την άσκηση του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.1729/1987 (ΦΕΚ 144Α' ) και καθ' υποτροπήν του άρθρου 11 του ίδιου νόµου ή να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή καθ' υποτροπήν για πληµµέληµα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή να µην έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα, για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα. 3. εν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε φαρµακοποιούς: α)που λαµβάνουν σύνταξη για λόγους υγείας ή το ανώτατο όριο της σύνταξης που απονέµεται από το ηµόσιο, το Τ.Σ.Α.Υ. ή από οποιονδήποτε άλλον φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως ή που έχουν τις προς τούτο προϋποθέσεις, έστω και αν παρατήθησαν ή παραιτήθησαν από το δικαίωµα λήψης συντάξεως. β)που έχουν τιµωρηθεί για παραβάσεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας µε οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως του φαρµακείου ή της φαρµακαποθήκης. 4. εν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε φαρµακοποιούς που έχουν συµπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/1/ Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείων και φαρµακαποθηκών φαρµακοποιών, που κατεδικάσθησαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην περ. δ' της παρ. 2, ανακαλούνται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη.

2 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.Για τον αριθµό των χορηγουµένων για κάθε δήµο ή κοινότητα της Χώρας, αδειών ιδρύσεως φαρµακείων από τίθενται τα εξής πληθυσµιακά όρια: α)για δήµους ή κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι κατοίκους εφ' όσον δεν λειτουργεί φαρµακείο, επιτρέπεται η χορήγηση µίας µόνο άδειας ιδρύσεως φαρµακείου. β)για δήµους ή κοινότητες µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους απαιτείται αναλογία κατοίκων για κάθε φαρµακείο. γ)για δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους απαιτείται αναλογία κατοίκων για κάθε φαρµακείο. δ)για δήµους µε πληθυσµό άνω των κατοίκων απαιτείται αναλογία κατοίκων για κάθε φαρµακείο. 2.Τα πληθυσµιακά όρια της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους φαρµακοποιούς που κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ελλάδα µέχρι 31/12/ Ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας επίσηµης απογραφής του Κράτους. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 1.Οι άδειες ιδρύσεως του φαρµακείου χορηγούνται βάση της ηµεροµηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρµόδια αρχή. 2.Μεταξύ φαρµακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριµένο δήµο ή κοινότητα την ίδια µέρα, προτιµάται κατά την εξής σειρά: α)εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείου σε άλλο δήµο ή κοινότητα. β)εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, κατά την έννοια των διατάξεων του σχετικού νόµου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουµένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρµακείου. γ)εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρµακευτικής σχολής του πανεπιστηµίου και σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει µεγαλύτερο βαθµό. δ)ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείου: 1.Το φάρµακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρµακοποιού. 2.Το φαρµακείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο κατάστηµα, να διαθέτει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισµό, αερισµό, αποχέτευση, κλιµατισµό και να είναι γενικά σύµφωνο προς τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.) 3.Το κατάστηµα του φαρµακείου, που δύναται να είναι και πολυώροφο, χωρίζεται στα εξής τµήµατα: α)το φαρµακοπωλείο, λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήµατος, είναι χώρος κύριας χρήσεως και το ελάχιστο καθαρό εµβαδόν του πρέπει να είναι 30 τ.µ., όταν στο κατάστηµα συστεγάζονται και λειτουργούν από (1) µέχρι (3) φαρµακεία. Για κάθε επιπλέον φαρµακείο που συστεγάζεται στο κατάστηµα, το εµβαδόν του φαρµακοπωλείου προσαυξάνεται κατά 5 τ.µ. Το φαρµακοπωλείο είναι ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού, στο οποίο φυλάσσονται τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα µέσα σε ράφια και συρτάρια. Στο φαρµακοπωλείο δύναται να λειτουργούν σε ξεχωριστές προσθήκες ή σε άλλους χώρους του καταστήµατος του φαρµακείου, εκτός του φαρµακευτικού εργαστηρίου, τµήµατα µε τα επιτρεπόµενα να πωλούνται στο φαρµακείο είδη. β)το φαρµακοτεχνικό εργαστήριο που το ελάχιστον εµβαδόν του πρέπει να είναι 10 τ.µ. και να αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας χρήσεως από λείες επιφάνειες, καλώς φωτιζόµενο, στο οποίο παρασκευάζονται τα φαρµακοτεχνικά σκευάσµατα. γ)η αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται όλα τα προϊόντα που νοµίµως διαθέτει το φαρµακείο και που πρέπει να είναι εµβαδού τουλάχιστον 5 τ.µ. δ)τουαλέτα, που πρέπει να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος υγειονοµικού κανονισµού. Το φαρµακοτεχνικό εργαστήριο δύναται να είναι και στο ανώγειο (εξώστη), µε την προϋπόθεση όµως να αποτελεί ενιαίο κτίσµα µε το ισόγειο φαρµακοπωλείο, µε το οποίο θα επικοινωνεί µε ευρεία κλίµακα, η δε αποθήκη και η τουαλέτα δύναται να είναι και στο υπόγειο του καταστήµατος και σε περίπτωση πολυώροφου καταστήµατος, σε κάποιον από του ορόφους του. 4.Το κατάστηµα του φαρµακείου πρέπει να διαθέτει σύστηµα ή επαρκή µέσα πυρασφάλειας και να προστατεύεται µε ρολά ασφαλείας. Επίσης στη πρόσοψη αυτού πρέπει να υπάρχει θυρίδα ανάρτησης

3 πινάκων εφηµερευόντων και διανυκτερευόντων φαρµακείων, µε επαρκή φωτισµό και ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού κατά τις διηµερεύσεις και διανυκτερεύσεις. 5.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωση και συγκρότηση των φαρµακείων και ιδιαίτερα τα τεχνικά και επιστηµονικά όργανα και τα έπιπλα που πρέπει να διαθέτει αυτό, καθώς και τα πωλούµενα από αυτά είδη. Μέχρι την έκδοση αυτών διατηρούνται σε ισχύ οι κείµενες σχετικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 5 ικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρµακείουv 1. Για την χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α') άδεια λειτουργίας φαρµακείου πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, µαζί µε τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήµατατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, τα εξής δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, ότι το κατάστηµα όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαµβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες. β) Αντίγραφο συµφωνητικού µισθώσεως από τον αιτούντα φαρµακοποιό του καταστήµατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. γ) Σχέδιο κατόψεως του καταστήµατος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του. δ) Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής σε κλίµακα 1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται τα φαρµακεία που ευρίσκονται σε απόσταση µέχρι (100) µέτρων από το υπό λειτουργία φαρµακείο. ε) Βεβαίωση της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστηµα διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά µέσα. 2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία γ' και δ' πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') του µηχανικού που τα συνέταξε για την ακρίβεια αυτών. ΑΡΘΡΟ 6 Αποστάσεις φαρµακείων Το άρθρο 7 του Ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως τούτο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α') και την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα, η δε απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρµακείων κατ ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. 2. Τα φαρµακεία που λειτουργούν συνεχώς στον ίδιο δήµο ή κοινότητα, µε τον ίδιο φαρµακοποιό, µεταφερόµενα σε άλλη θέση, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της µεταφοράς τους από τα λειτουργούντα φαρµακεία. α) τουλάχιστον σαράντα (40) µέτρα εφ' όσον συµπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι (20) µέτρα εφ' όσον συµπλήρωσαν δέκα (10) χρόνια λειτουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις µετρώνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόµενης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και µεταφορά φαρµακείων σε απόσταση: α) εκατόν είκοσι (120) µέτρων τουλάχιστον από δύο (2) συστεγαζόµενα φαρµακεία. β) εκατόν εξήντα (160) µέτρων τουλάχιστον από τρία (3) συστεγαζόµενα φαρµακεία. γ) διακοσίων (200) µέτρων τουλάχιστον από τέσσερα (4) ή περισσότερα συστεγαζόµενα φαρµακεία. δ) διακοσίων πενήντα (250) µέτρων τουλάχιστον από πέντε (5) ή περισσότερα φαρµακεία. 4. Οι περί αποστάσεων διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή: α) σε περίπτωση µεταφοράς φαρµακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστηµα περισσότερο από πέντε (5) χρόνια, όταν η µεταφορά αυτή γίνεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόµηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση. 5. Οι αποστάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µειώνονται στο µισό για τα φαρµακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήµους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται µε απόφαση του νοµάρχη και µέχρι απόσταση 200 µέτρων από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση µετράται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ ήµοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των ήµων Αθηναίων ή Θεσσαλίας δύναται να αποτελέσουν µετ' αυτών ενιαίες φαρµακευτικές περιφέρειες, µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται εφάπαξ µε πρόταση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά προηγούµενη γνώµη των γενικών συνελεύσεων των φαρµακευτικών συλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρµακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η µεταφορά των νοµίµως εντός αυτών λειτουργούντων φαρµακείων.

4 ΑΡΘΡΟ 7 Συστέγαση φαρµακείων Το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α'), όπως αντικαταστήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με απόφαση του νοµάρχη µετά από γνώµη του οικείου φαρµακευτικού συλλόγου δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστηµα περισσότερων του ενός υπό ίδρυση φαρµακείων, εφ' όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε συγκεκριµένο κατάστηµα νεοϊδρυόµενου φαρµακείου ή η µεταφορά φαρµακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση, σε απόσταση µικρότερη των φαρµακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που πρόκειται να συστεγασθούν. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρµακείου µε τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγµατοποίηση της µεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα 60 ηµερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η µεταφορά δεν αποτελούν κώλυµα για την έγκριση της αιτούµενης συστεγάσεως. Οµοίως µπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρµακείων υπό ίδρυση µε λειτουργούντα φαρµακεία καθώς και λειτουργούντων φαρµακείων µεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστηµα φαρµακαποθηκών υπό ίδρυση, λειτουργουσών και υπό ίδρυση µε λειτουργούσες φαρµακαποθήκες. 2. Οι αδειούχοι φαρµακοποιοί των συστεγασµένων φαρµακείων και φαρµακαποθηκών είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση νόµου, καθώς και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την κανονική λειτουργία των φαρµακείων και των φαρµακαποθηκών τους και υποχρεούνται να αναγράφουν τα ονοµατεπώνυµά τους στις προσθήκες και τις επιγραφές αυτών. 3. Η συστέγαση µεταξύ φαρµακείων που λειτουργούν και µεταξύ λειτουργούντων φαρµακείων µε υπό ίδρυση, που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, επιτρέπεται ανεξάρτητα από την απόσταση που έχουν αυτά από άλλο φαρµακείο ή από συστεγαζόµενα. 4. Τα κατά την παρ. 1 συστεγαζόµενα φαρµακεία θεωρούνται, για τον καθορισµό του αριθµού των φαρµακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διηµέρευση και διανυκτέρευση. 5. 'Αδειες για την συστέγαση φαρµακείων ή σύσταση εταιρείας εκµεταλλεύσεως των φαρµακείων αυτών στο εξής χορηγούνται µόνο σε φαρµακεία και φαρµακαποθήκες που πληρούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας. 6. Σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως, παραιτήσεως για λόγους υγείας ή θανάτου του φαρµακοποιού, στο κατάστηµα του οποίου εγκρίθηκε ή εγκρίνεται συστέγαση, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, δεν έχουν εφαρµογή, λυοµένης της συστεγάσεως, για τους παραµένοντες σ' αυτό φαρµακοποιούς οι περί εµβαδού και αποστάσεων διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του παρόντος νόµου. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προαναφερθείσα συστέγαση δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και οι περιορισµοί του άρθρου 2, για τον δηλώνοντα, κατά την υποβολή της αιτήσεως για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρµακείου, ότι θα συστεγασθεί µετά των ανωτέρω και των κληρονόµων, κατά νόµο δικαιούχων της άδειας, οι οποίοι δηλώνουν την αποδοχή τους εγγράφως επί του φύλλου της αιτήσεως. Αν το εµβαδόν του φαρµακείου στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι µικρότερο του οριζόµενου στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου, τότε η συστέγαση και η αποσυστέγαση, που προαναφέρεται, µπορεί να γίνει µία φορά. Το φαρµακευτικό εργαστήριο µπορεί να είναι και σε ανώγειο, η δε αποθήκη και η τουαλέτα µπορούν να είναι και σε υπόγειο ή ανώγειο χώρο του φαρµακείου. Όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να επικοινωνούν µε το κύριο κατάστηµα, σύµφωνα όµως πάντοτε µε τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. 7. Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόµενα φαρµακεία λειτουργούν υποχρεωτικά µε τη µορφή οµόρρυθµης εταιρείας, που συνιστάται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, οριζοµένων συνδιαχειριστών όλων των συµµετεχόντων στη συστέγαση φαρµακοποιών και εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2,3,4,5 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932, όπως τούτο αντικαταστήθηκε και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 του Ν. 328/1976 και 14 του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α'). 8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 5607/1932, όπως τούτο τελικά αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 της παρ. Ζ' του άρθρου 58 του Ν. 1539/1985, (ΦΕΚ 64 Α') προστίθεται η φράση: ή επί συστεγασµένων φαρµακείων µε την επίβλεψη του ετέρου των συστεγαζοµένων φαρµακοποιού. ΑΡΘΡΟ 8 Εταιρεία εκµετάλλευσης φαρµακείων 1. Με απόφαση του νοµάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκµετάλλευσης φαρµακείων, που λειτουργούν ως ατοµικά, εταιρικά και συστεγαζόµενα. 2. Η εταιρεία µετά την έκδοση από το νοµάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα µνηµονεύεται ο αριθµός της εγκριτικής απόφασης του

5 νοµάρχη. Κυρωµένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, µέσα σ' ένα µήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τµήµα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νοµαρχίας και στο φαρµακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι µέλη οι µετέχοντες στην εταιρεία φαρµακοποιοί. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νοµάρχη. Η ανακλητική πράξη, µε µέριµνα του οικείου νοµάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σηµείωση της στην οικεία καταχώρηση. 3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται: α) Η µορφή της εταιρείας β) Τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβάλλονται στο τµήµα ή τη διεύθυνση υγιεινής της αρµόδιας νοµαρχίας, για την έγκριση της συστάσεως της εταιρείας. γ) Η διαχείριση, η εκπροσώπηση της εταιρείας, ο διακριτικός εµπορικός τίτλος, που θα τίθεται µετά τη λέξη "φαρµακείο" και το ονοµατεπώνυµο του φαρµακοποιού ή των φαρµακοποιών. δ) Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιαίτερων χώρων, εκτός των καταστηµάτων των µετεχόντων στην εταιρεία φαρµακείων, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών. ε) Η έδρα, η χρονική διάρκεια της εταιρείας, που µπορεί να παρατείνεται µε την αυτή διαδικασία, καθώς και τα επιτρεπόµενα ποσοστά συµµετοχής στην εταιρεία. στ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών. ζ) Οι συνέπειες και ο τρόπος εφαρµογής των επιβαλλοµένων διοικητικών, συµβατικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των φαρµακοποιών-µετόχων τα φαρµακεία των οποίων µετέχουν στην Ε.Φ. 4. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα, η δε απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρµακείων κατ ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσια. ΑΡΘΡΟ 9 Εφηµερίες φαρµακείων 1. Οι κατά το άρθρο 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') πίνακες διηµερεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρµακείων της περιοχής κάθε φαρµακευτικού συλλόγου συντάσσονται µε τη φροντίδα και ευθύνη αυτού, ισχύουν για ένα χρόνο και είναι υποχρεωτική για τα περιλαµβανόµενα σ' αυτούς µέλη τους. Ο αριθµός των φαρµακείων που διηµερεύουν κατά το Σάββατο ορίζεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έως 20% του αριθµού των λειτουργούντων φαρµακείων. 2. Της υποχρεώσεως των εφηµεριών απαλλάσσονται µετά από απόφαση του νοµάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρµακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόµενοι µε πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους, θα εκφέρει γνώµη ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος. 3. Στο άρθρο 22 του Ν. 1483/1984, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο β' του άρθρου 41 του Ν. 1892/1990, προστίθεται 6η παράγραφος ως εξής: "6. Τα φαρµακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαµατικών λουτροπόλεων δύναται να λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, µετά από σχετική απόφαση του οικείου νοµάρχη. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από της δηµοσιεύσεως του νόµου". 4. Οι παραβάτες των περί διηµερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεποµένων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιµωρούνται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, µε πρόστιµο από µέχρι δραχµές και, σε περίπτωση υποτροπής, µε πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από πέντε (5) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες. ΑΡΘΡΟ 10 Φαρµακευτική Γνωµοδοτική Επιτροπή 1. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Φαρµακευτική Γνωµοδοτική Επιτροπή αποτελούµενη: α) Από το νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρου. β) Από τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο. γ) Από τον προϊστάµενο της ιευθύνσεως Τεχνικών Φαρµάκων ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο. δ) Από τον προϊστάµενο της ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το νόµιµο αναπληρωτή του. ε) Από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 2. Η επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

6 Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βαθµό Α' του Κλάδου ΠΕ και ο γραµµατέας της επιτροπής. Με παρόµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής. 3. Η Φαρµακευτική Γνωµοδοτική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη γνωµοδότηση, προ της εκδόσεως αποφάσεως από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περιπτώσεις προσφυγών του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α'), επί θεµάτων φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και επί κάθε άλλου θέµατος φαρµακευτικής νοµοθεσίας, για το οποίο ο υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτηµα. 4. Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επί προσφυγών του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, ελέγχει την απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη σε θέµατα φαρµακείων και φαρµακαποθηκών και κατ' ουσία δυνάµενος, κατά περίπτωση, ν' ακυρώσει η να τροποποιήσει αυτές. ΑΡΘΡΟ 11 Πειθαρχικά Συµβούλια Το άρθρο 67 του Ν.3601/1928 (ΦΕΚ 97 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4111/1960 (ΦΕΚ 163 Α') και την παρ. ΣΤ' περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια λειτουργούν σε φαρµακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω των 100 µελών. Πειθαρχικά παραπτώµατα µελών φαρµακευτικών συλλόγων, που έχουν λιγότερο από εκατό (100) µέλη, εκδικάζονται από τα πειθαρχικά συµβούλια των πλησιέστερων φαρµακευτικών συλλόγων που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει µέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το συγκεκριµένο φαρµακευτικό σύλλογο. 2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραµµατεία του πειθαρχικού συµβουλίου. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου µελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται περί της παραποµπής ή µη του καταγγελλοµένου στο πειθαρχικό συµβούλιο. 3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελλόµενος κριθεί παραπεµπτέος στο πειθαρχικό συµβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ' ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αφ' ετέρου ορίζει εισηγητή επί της υποθέσεως ένα από τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου. 4. Ο οριζόµενος ως εισηγητής µελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και την απολογία του καταγγελλοµένου και εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συµβουλίου. 5. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελλόµενος καλείται να παραστεί µε ειδική πρόσκληση. 6. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α) Σύσταση. β) Επίπληξη. γ) Πρόστιµο από µέχρι δραχµές. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίµου µπορεί να αυξηθεί µέχρι το πενταπλάσιο µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. δ) Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ε) Πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από ένα µήνα µέχρι ένα έτος. στ) Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις. Η επιβολή της ποινής των περ. γ' και ε' µπορεί να συνεπάγεται και την επιβολή της ποινής της περ. δ', εφ' όσον κατά την κρίση του συµβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος. 7. Το πειθαρχικό συµβούλιο, αν κρίνει σκόπιµο, δύναται να διατάξει τη δηµοσίευση, µε έξοδα του τιµωρηθέντος, της αποφάσεώς του, όταν αυτή καταστεί αµετάκλητη, µε τη µέριµνα του φαρµακευτικού συλλόγου σε µια τοπική εφηµερίδα και στο εκδιδόµενο από τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο "φαρµακευτικό δελτίο" ή σε έντυπο του τοπικού φαρµακευτικού συλλόγου, εφ' όσον κυκλοφορεί. 8. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου κοινοποιούνται στο φαρµακευτικό σύλλογο, του οποίου ο πειθαρχικώς διωχθείς είναι µέλος, οι δε υποκείµενες σε έφεση και στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο. 9. Έφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου επιτρέπεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιµωρηθέντα στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίµου άνω των ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχµών, καθώς και στις περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 6. Για την άσκηση εφέσεως απαιτείται η καταβολή παραβόλου δραχµών, το οποίο, σε περίπτωση απορρίψεως της, καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον εκκαλούντα. 10. Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ', ε' στ' της παραγράφου 6 συνεπάγεται την αναστολή εκτελέσεως των ποινών µέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ' αυτής.

7 11. Αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου, εφ' όσον κατέστησαν τελεσίδικες, εκτελούνται µε µέριµνα του τµήµατος ή της διευθύνσεως υγιεινής της αρµόδιας νοµαρχίας. 12. Πρόστιµα επιβληθέντα σε οριστικές αποφάσεις του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου εισπράττονται από το φαρµακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιµωρηθείς είναι µέλος. Ο φαρµακευτικός σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον τιµωρηθέντα το επιβληθέν πρόστιµο εξ' ολοκλήρου ή µέρος αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 12 Κωδικοποίηση Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορεί οι διατάξεις της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο, µεταγλωττιζόµενες, επιτρεπόµενης της αναµορφώσεως της σειράς των σχετικών άρθρων. ΑΡΘΡΟ 13 Οµογενείς φαρµακοποιοί Οµογενείς φαρµακοποιοί δύναται να λαµβάνουν άδεια ιδρύσεως φαρµακείου και φαρµακαποθήκης και να ασκούν το φαρµακευτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φαρµακευτικής νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 14 Τις υποχρεώσεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 εξαιρούνται όσοι έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού µέχρι 1/1/1992. Στην περίπτωση αυτή δύναται οι άρρενες φαρµακοποιοί να συστεγάζουν την άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε λειτουργούντα φαρµακεία ή να ορίζουν αναπληρωτή υπεύθυνο φαρµακοποιό µέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 15 Καταργούµενες διατάξεις Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος οι διατάξεις: α)των άρθρων 1, 2 και 3 του α.ν. 517/1968 (ΦΕΚ 188 Α') β)των άρθρων 2 και 3 του β.δ. 675/1968 (ΦΕΚ 239 Α') γ)του άρθρου 1 του ν.δ 68/1974 (ΦΕΚ 268 Α') δ)της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α') ε)της περ. 1 της παρ. Ζ' του άρθρου 58 του ν. 1538/1985 (ΦΕΚ 54 Α') στ)των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α') και ζ)γενικές ή ειδικές διατάξεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή που ρυθµίζουν µε άλλο τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν. ΑΡΘΡΟ 16 Στο άρθρο 8 του ν. 1398/1983 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3.Για την αντιµετώπιση δαπανών που απαιτούνται, πέρα των ως άνω διατιθέµενων πόρων, για την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων η ΕΠΑΝΟΜ δύναται να λαµβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία εγγύηση θα παρέχεται σύµφωνα µε την, κατά τις κείµενες διατάξεις, διαδικασία. ΑΡΘΡΟ Για τη χορήγηση άδειας άσκησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος στους πτυχιούχους της φαρµακευτικής, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ), συγκροτείται επιτροπή µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων που ισχύουν για την αντίστοιχη επιτροπή Αθηνών. 2. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κανονίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Τροπολογία του Νόµου 1963/91, που ψηφίστηκε από τη Βουλή: "Το φαρµακευτικό εργαστήριο δύναται να στεγάζεται και στο υπόγειο του φαρµακείου, µε την προϋπόθεση ότι έχει εµβαδόν τουλάχιστον 10τ.µ., αποτελεί µε αυτό ενιαίο κτίσµα και επικοινωνεί µαζί του µε ευρεία εσωτερική κλίµακα".

8 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΚΥ-5ΡΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΚΥ-5ΡΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 212 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012.

Θέµα: Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 231/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444

Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ. Φ. Μπέλλας Α. A. Τορτοπίδης Στατιστική Ανάλυση Χ. Φ. Μπέλλας Γ. Παναγιωτίδης ISSN: 1108-5444 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Μάιος 2007 Επιστηµονική Επιµέλεια Κ.. Αϊβαλής Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο όργανο είναι η ικαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως είναι ιδίως η αιολική ενέργεια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.08.2002 COM(2002) 455 τελικό 2002/0199 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεµqρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Εικ. 1. Πύργος Ραγίου. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 ο Νομός Θεσπρωτίας υπαγόταν αρχαιολογικά στην Η ΕΠΚΑ. Έκτοτε, η νεοσύστατη ΛΒ ΕΠΚΑ, ως ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών (Τηλ. 6988116350) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Ιανουάριος 2010 1 Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου (Α εξαµήνου) (Καθηγητής, κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος. Αθήνα 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα Των Στρατιωτικών» ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΕΣΠΟΙΝΑ Α.Μ.:1340 1997 0 9 6 3 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 125/29-9-08) Σήµερα, την 1.9.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 119 /2012 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Για την προµήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) για δύο µήνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001501507970024 6279 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 15 Ιουλίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 174. Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασίατων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων (COM(2000)275

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων (COM(2000)275 C 271 E/176 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 7.11.2002 P5_TA(2002)0010 Σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα