IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου Τ.Κ Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε."

Transcript

1 IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου Τ.Κ Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε /06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. (Δ.Λ.Π. 34)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Α Περιγραφή Σελίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 5 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο & Έδρα Δομή του Ομίλου 6 6 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λογιστικό πλαίσιο Εφαρμογή νέων προτύπων Νέα πρότυπα & Διερμηνείες 10 7 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11 8 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11 9 ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13 1

3 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Όμιλος Εταιρεία Σημ Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπεραξία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές Συμμετοχές σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Λοιπές προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Τρέχων φόρος εισοδήματος Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Όμιλος Εταιρεία Σημ Έσοδα Άλλα έσοδα Μεταβολή στα αποθέματα 0 ( ) 0 0 Παροχές σε εργαζομένους ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος προ φόρου ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου ( ) ( ) (91.381) Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( ) ( ) (91.381) Το καθαρό κέρδος κατανέμεται: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ( ) Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέμονται: Ιδιοκτήτες μητρικής ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ( ) Βασικά και μειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή 13 (0,0137) 0,0030 (0,0141) (0,0050) 3

5 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Όμιλος Σημ. Μετοχικό Υπέρ το Αποθεματικά Αφορολόγητα Ίδιες κεφάλαιο άρτιο καταστατικού αποθεματικά μετοχές Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Κέρδη εις νέον Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο καθαρής θέσης Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Ίδιες μετοχές (51.673) (51.673) (51.673) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο ( ) Αναπροσαρμογή λόγω υπεραξίας ΑΓΕΤΕΚ Α.Ε. (χρήσεως 2008) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( ) ( ) ( ) Υπόλοιπο ( ) Εταιρεία Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Αποθεματικά καταστατικού Αφορολόγητα αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο καθαρής θέσης Υπόλοιπο ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (91.381) (91.381) Ίδιες μετοχές (51.673) (51.673) Υπόλοιπο ( ) Υπόλοιπο (Αρχικό) ( ) Αναπροσαρμογή λόγω υπεραξίας ΑΓΕΤΕΚ Α.Ε. (χρήσεως 2008) 5.2 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( ) ( ) Υπόλοιπο ( )

6 4. KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01/01-31/03/2009 Σημ. Όμιλος Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Πλέον/ Μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αΰλων Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι κι συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση/ Αύξηση αποθεμάτων ( ) 0 0 Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) Αύξηση/Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβλημένοι φόροι ( ) ( ) (82.239) (47.873) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσωμάτων και αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη ( ) Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμές δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια Εξόφληση κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) ( ) (9.226) Απόκτηση ιδίων μετοχών 0 (51.673) 0 (51.673) Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

7 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5.1 Αντικείμενο & έδρα Η Εταιρεία IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου IMPERIO. Η διεύθυνση του Ομίλου η οποία είναι και η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πειραιά στην οδό Μαυροκορδάτου και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων δια όλων των μέσων μεταφοράς, της πρακτόρευσης τέτοιων μεταφορών και παροχής παντός είδους υπηρεσιών Logistics (Αποθήκευση εμπορευμάτων διακίνηση, συσκευασίες). 5.2 Δομή του Ομίλου Η σύνθεση του Ομίλου έχει ως εξής: A/A Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης 1 ΔΟΜΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2 VENUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 ABC SHIPPING LTD ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστό συμμετοχής/σχέση Μέθοδος ενοποίησης Θυγατρική 51% ΕΛΛΑΔΑ --- BΟΥΛΓΑΡΙΑ Συγγενής 24,42% Θυγατρική 70% Συγγενής 33% Συγγενής 4 4 PL A.E. ΕΛΛΑΔΑ 48,6% HANSEATIC 5 MARINE ΓΕΡΜΑΝΙΑ --- CONSULTING GMBH 6 RILA Θυγατρική Θυγατρική INTERTRANS 49% 49% LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ολική Καθαρή θέση --- Θυγατρική 70% --- Ολική Ολική Καθαρή θέση Καθαρή θέση Θυγατρική 45% Ολική Ολική Η συμμετοχή στην συγγενή εταιρεία ΔΟΜΥΛΙΚΟ Α.Ε. πωλήθηκε εκτός Ομίλου την 19/02/2009 έναντι του ποσού των Το κόστος κτήσης της συμμετοχής σε επίπεδο ατομικών οικονομικών καταστάσεων καθώς και η λογιστική αξία της με την μέθοδο της καθαρής θέσης σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ήταν και συνεπώς δεν προέκυψε αποτέλεσμα από την πώληση. Στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες) περιλαμβάνονται επίσης: 6

8 (α) Η εταιρεία ΜΠΑΛΛΑΟΥΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Μ. με αντικείμενο τις Διεθνείς Μεταφορές η οποία αποκτήθηκε την 12/12/2008 βάσει συμφωνίας με τους μετόχους της έναντι του ποσού των Η εξαγορασθείσα εταιρεία θα απορροφηθεί εντός της χρήσεως 2009 βάσει των διατάξεων του φορολογικού νόμου 2166/1993 και για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται από την χρήση 2008 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. (β) Η εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΓΕΤΕΚ) Α.Ε., που αποκτήθηκε την 12/12/2008 βάσει συμφωνίας με τους μετόχους της και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων και των Διεθνών Μεταφορών, έναντι του ποσού των Η εταιρεία αυτή θα απορροφηθεί εντός της χρήσεως 2009 βάσει των διατάξεων του φορολογικού νόμου 2166/1993 και για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται από τη χρήση 2008 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. Σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της ΑΓΕΤΕΚ Α.Ε. και συγκεκριμένα σε επενδύσεις της που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δόθηκαν, στις 31/12/2008, προσωρινές αξίες καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την επιμέτρησή τους. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως μέρος της συμφωνίας εξαγοράς συνολικού ποσού με την καταβολή μετρητών από τους υπάρχοντες μετόχους, η οποία και πραγματοποιήθηκε εντός του πρώτου τριμήνου της χρήσεως Στην τρέχουσα περίοδο έγινε οριστικοποίηση των αξιών που είχαν αποδοθεί προσωρινά κατά την ημερομηνία της απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας και προσδιορίσθηκε νέα οριστική υπεραξία. Οι αξίες αυτές προσδιορίσθηκαν αναδρομικά και επηρεάσθηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσεως στην οποία και ανάγονται οι εν λόγω αξίες. Οι τακτοποιήσεις αυτές έχουν ως εξής: Καθαρά περιουσιακά στοιχεία Προσωρινές αξίες Οριστικές αξίες Διαφορές Ενσώματα πάγια Επενδύσεις Απαιτήσεις ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τραπεζικές υποχρεώσεις ( ) ( ) 0 Προμηθευτές ( ) ( ) 0 Λοιπές υποχρεώσεις ( ) ( ) 0 Αναβαλλόμενος φόρος ( ) ( ) 0 Σύνολο ( ) Τίμημα σε μετοχές Έξοδα απόκτησης Συνολικό τίμημα Υπεραξία (Αρνητική) ( ) ( ) (84.643) Οι επενδύσεις αφορούν σε δύο θυγατρικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό την HANSEATIC MARINE CONSULTING GMBH με έδρα την Γερμανία και την RILA INTERTRANS LTD με έδρα την Βουλγαρία. Η HANSEATIC MARINE CONSULTING GMBH δεν έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εκ μέρους της αποκτώμενης εταιρείας και δεν αναμένονται 7

9 οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο και την εταιρεία από αυτή. Για τους λόγους αυτούς το σύνολο της αξίας διαγράφηκε οριστικά και δεν ενοποιείται. Η εταιρεία RILA INTERTRANS LTD εμφανίσθηκε στην αναλογία της εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών της στοιχείων (μεταφορικά μέσα) ποσού *49%= Η εν λόγω εταιρεία δεν είχε αξιοσημείωτο αποτέλεσμα κατά την τρέχουσα περίοδο και ενοποιείται ολικά λόγω κατοχής δικαιώματος προαίρεσης του υπολοίπου ποσοστού από την μητρική. Το ποσό της πρόσθετης αρνητικής υπεραξίας ( ) που προέκυψε μετά την οριστικοποίηση των αποκτηθέντων καθαρών περιουσιακών εμφανίσθηκε σε αύξηση των αποτελεσμάτων και των κερδών εις νέον της χρήσεως Τα ποσά των υπολοίπων προσαρμογών που εμφανίσθηκαν αναδρομικά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008 έχουν ως εξής: 1. Το ποσό των μετρητών (μειωμένο με τα έξοδα της αύξησης ), με τα οποία έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΓΕΤΕΚ Α.Ε. στην τρέχουσα περίοδο από τους παλαιούς μετόχους της εμφανίσθηκε ως απαίτηση. Οι συμμετοχές που εμφανίζονταν με την προσωρινή αξία των , παρουσιάζονται πλέον με την αξία των Το ποσό των εξόδων απόκτησης ποσού , εμφανίζεται μετά την οριστικοποίησή του ως υποχρέωση. Διεγράφησαν επισφαλείς απαιτήσεις ποσό κατά το οποίο μειώθηκαν οι απαιτήσεις. Τέλος προσδιορίσθηκαν δικαιώματα μειοψηφίας ποσού Στην κατάσταση ταμειακών ροών της τρέχουσας περιόδου το ποσό των εμφανίζεται ως εισροή από επενδυτικές δραστηριότητες. 2. Την 28/01/2009, η ΑΓΕΤΕΚ ΑΕ απέκτησε το 33% της εταιρείας ABC SHIPPING LTD με αντικείμενο δραστηριότητας τις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές και έδρα την Βουλγαρία έναντι ποσού Τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας αφορούν σε απαιτήσεις / υποχρεώσεις τα ποσά των οποίων θα οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μέχρι την 31/03/2009 η εταιρεία δεν είχε αξιοσημείωτο αποτέλεσμα και συνεπώς αξία κτήσης και αξία βάσει μεθόδου καθαρής θέσης συμπίπτουν. 3. Την 27/01/2009 η ΑΓΕΤΕΚ ΑΕ απέκτησε το 48,6% της εταιρείας 4 PL A.E., με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία, διανομή και αποθήκευση εμπορευμάτων και έδρα την Ελλάδα αξίας συμμετοχής μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Τα περιουσιακά της στοιχεία αφορούν σε χρηματικά διαθέσιμα τα οποία θα οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μέχρι την 31/03/2009 η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα και συνεπώς αξία κτήσης και αξία βάσει μεθόδου καθαρής θέσης συμπίπτουν. 6. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.1 Λογιστικό πλαίσιο Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε ισχύ την 31/03/2009. Βάση 8

10 σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ιστορικό κόστος και έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2008 με τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση δεδομένου ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας και του ομίλου είναι το ευρώ. 6.2 Εφαρμογή νέων προτύπων (α) Στην τρέχουσα περίοδο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το νέο Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί τομείς» ως αποτέλεσμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις οποίες προέβη ο Όμιλος στο τέλος της χρήσης 2008 (για τον λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία) και οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη διακριτών δραστηριοτήτων που αποτυπώνονται ως Υπηρεσίες Διαμεταφοράς και Υπηρεσίες Logistics. Ο τομέας της Διαμεταφοράς έχει ως αντικείμενο τη χερσαία (οδική και σιδηροδρομική), θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων, την πρακτόρευση καθώς και την προσωρινή εναπόθεση τους. Επιπλέον, στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνεται η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων όσων απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων. Στις υπηρεσίες Logistics συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εμπορευμάτων σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους η διακίνησή τους προς τις εγκαταστάσεις του πελάτη καθώς και υπηρεσίες που αφορούν σε διαλογή, ποιοτικό έλεγχο, ετικεττοκόλληση, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ). Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ενώ η αποδοτικότητα των αναφερόμενων τομέων επιμετράται στην βάση του αποτελέσματος με επιμερισμό των μη λειτουργικών εσόδων ζημιών και φόρων, σύμφωνα με τις εσωτερικές αναφορές προς τη Διοίκηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα κονδύλια λειτουργικών και μη εσόδων και εξόδων ανά Τομέα. Πληροφορίες Λειτουργικών Τομέων ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ LOGISTICS ΣΥΝΟΛΑ Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα Αποσβέσεις ( ) (52.357) ( ) Λοιπά έξοδα ( ) ( ) ( ) Χρεωστικοί τόκοι ( ) (84.440) ( ) Αποτέλεσμα προ Φόρου ( ) (49.804) ( ) Φόρος εισοδήματος Καθαρό αποτέλεσμα ( ) (42.485) ( ) Σύνολο Ενεργητικού

11 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει σημαντική διασπορά τόσο γεωγραφική όσο και πελατειακή έτσι ώστε να μην υφίσταται ουσιαστικά κίνδυνος σημαντικός κίνδυνος απωλειών από την συγκέντρωσή του. Επίσης οι δραστηριότητες του ομίλου δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερες εποχιακές διακυμάνσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών καθώς και των μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ως εξής: Εντός Ελλάδος Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφικές πληροφορίες Χώρα Πωλήσεις % επί των Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία πωλήσεων Ελλάδα ,13% Εντός Ε.Ε ,15% Εκτός Ε.Ε ,72% Σύνολο % (β) Στην τρέχουσα περίοδο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», το οποίο πέραν των διαφορετικών τίτλων και της διαφορετικής παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσμάτων, δεν επέφερε άλλη μεταβολή. 6.3 Νέα πρότυπα & διερμηνείες Δ.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Τον Μάρτιο του 2009 το IASB εξέδωσε βελτιώσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009 και αφορούν την ένταξη και παρουσίαση των επιμετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, όπου γίνεται χρήση δημοσιευμένων τιμών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδομένων που προκύπτουν από παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιμοποιούνται δεδομένα που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμες στην αγορά τιμές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα έχουν κάποια επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις με δεδομένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από την εταιρεία και το όμιλο. [IFRIC (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ) 9 και Δ.Λ.Π. 39] «Τροποποιήσεις για Ενσωματωμένα Παράγωγα», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που λήγουν την ή μετά την 30/06/2009. Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε περίπτωση επαναταξινόμησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των «επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση των ενσωματωμένων σε κύρια σύμβαση παραγώγων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία διότι δεν γίνεται χρήση τέτοιων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 10

12 Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των Δ.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ημερομηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2010 και δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι προσθήκες σε πάγιο εξοπλισμό (ενσώματα & άυλα) ανήλθαν κατά την τρέχουσα περίοδο σε για τον Όμιλο και σε για την εταιρία όταν για τη χρήση 01/01-31/03/2008 τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονταν σε και ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λόγω εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 8 και της παρουσίασης δύο λειτουργικών τομέων, η υπεραξία συνολικής αξίας κατανεμήθηκε στους τομείς αυτούς οι οποίοι θεωρούνται πλέον οι διακριτές μονάδες δημιουργίας χρηματοροών του ομίλου. Από τον έλεγχο απομείωσης που διενεργήθηκε σε επίπεδο του κάθε τομέα ξεχωριστά δεν προέκυψαν ζημίες απομείωσης για την υπεραξία. Επίσης, δε διενεργήθηκαν, στην τρέχουσα περίοδο, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 9. ΔΑΝΕΙΑ Δεν συνάφθηκαν δάνεια κατά την τρέχουσα περίοδο σε επίπεδο Ομίλου ή εταιρίας. Τα αντίστοιχα ποσά της περιόδου 01/01-31/03/2008 ανέρχονταν σε για τον Όμιλο και για την εταιρία. Οι αποπληρωμές δανείων κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε για τον Όμιλο και σε για την εταιρία. 10. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα μετά την 31/03/2009 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο που να χρήζουν αναφοράς. 11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και με βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 11

13 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό φορολογητέων κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: Ανέλεγκτες χρήσεις Μητρική VENUS Α.Ε. (θυγατρική) ΑΓ.Ε.ΤΕ.Κ. Α.Ε. (θα απορροφηθεί) ΜΠΑΛΛΑΟΥΦ Α.Ε. (θα απορροφηθεί) 2008 Oι προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις κατά την 31/03/2009 για τον Όμιλο και την εταιρεία ανέρχονται σε Κατά την 31/12/2008 το αντίστοιχο ποσό ήταν ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: Μητρική/Θυγατρικές(VENUS/ΔΟΜΥΛΙΚΟ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών από θυγατρικές Αγορές Υπηρεσιών Έσοδα από ενοίκια από θυγατρικές Απαιτήσεις από θυγατρικές (Δάνεια) Μητρική/Εταιρείες βασικών μετόχων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε Αγορές υλικών από ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε Υποχρεώσεις προς ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε Απαιτήσεις από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών Βραχυπρόθεσμες παροχές (Όμιλος και Εταιρεία) Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν κατά τις συναλλαγές με τρίτα μέρη. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 12

14 13. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κέρδη/(ζημίες) περιόδου που αναλογούν στους μετόχους Κέρδη/(ζημίες) περιόδου που αναλογούν στους ιδιοκτήτες Μητρικής ( ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή του Ομίλου (0,0137) 0, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 2-13 συντάχθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Μαΐου 2008, και υπογράφονται για λογαριασμό του από: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΜΨΩΝΑΚΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ ΦΡΙΓΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Δ.Τ. Χ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. Χ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2012 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Η συνημμένη Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα