ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational Programme and the cooperation programme της 29/11/2013. Οι επικεφαλίδες στο παρόν έγγραφο αντιστοιχούν στα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 27 και 96 του ΓΚ. Τα πλαίσια κειμένου παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα σχόλια κατευθύνσεων του παρόντος εγγράφου βασίζονται στο προτελευταίο συμφωνημένο κείμενο μεταξύ των συν - νομοθετών και είναι ένα προσωρινό κείμενο, με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων (σύμφωνα με την αρχή ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα»). Υπενθυμίζεται ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα εισάγονται απευθείας στην SFC. Τα όρια χαρακτήρων που προτείνονται βασίζονται στις ανάγκες των πιο εκτεταμένων προγραμμάτων, οι εκτιμήσεις σε σελίδες βασίζονται σε μια τυπική σελίδα χρησιμοποιώντας τη γραμματοσειρά "Times New Roman 12". Σε περίπτωση που τα προγράμματα είναι τομεακά ή καλύπτουν έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων, το περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να είναι μικρότερο. Τα όρια χαρακτήρων που αναφέρεται στην περιγραφή του άξονα προτεραιότητας, όπου οι πληροφορίες απαιτούνται κατά επενδυτική προτεραιότητα, τίθενται ανά επενδυτική προτεραιότητα.

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Στρατηγική για τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής (άρθρο 27 (1) και του άρθρου 96 (2) (a) ΓΚ) Στρατηγική για τη συνεισφορά του ΕΠ στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής (max χαρακτήρες με κενά = περίπου 10 σελίδες) Περιγραφή της στρατηγικής του ΕΠ για τη συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής Η στρατηγική του ΕΠ για τη συμβολή του στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που θα περιγράφει : τις αντίστοιχες περιφερειακές, και, ενδεχομένως, τις εθνικές ανάγκες (που εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από το χωρικό πεδίο εφαρμογής του ΕΠ), συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Συμβουλίου Πώς το ΕΠ θα αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες και τις προκλήσεις και έτσι θα συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, ενδεχομένως, σε σχέση με τις υφιστάμενες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που συνάδουν με τη στρατηγική της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΠΜ και την εκ των προτέρων αξιολόγηση Η στρατηγική του ΕΠ θα πρέπει να είναι συνεπής με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ), Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ ) και να λαμβάνει υπόψη το έγγραφο θέσης (Position Paper) της Επιτροπής. - (*)Αιτιολόγηση για την επιλογή των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων (με βάση τον προσδιορισμό των εθνικών και περιφερειακών αναγκών που προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται από τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση, και σε σχέση με το ΕΣΠΑ , τις υφιστάμενες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που είναι σε συνέπεια με τη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, ανάλογα με την περίπτωση) 1 Full OJ reference. 2

3 (*)ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Μια συνθετική επισκόπηση της αιτιολόγησης για την επιλογή των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων Επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι Επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες Αιτιολόγηση της επιλογής [max. 500 χαρακτήρες με κενά ανά επενδυτική προτεραιότητα] Παραδείγματα: 1) Ειδική σύσταση του Συμβουλίου για τη Χώρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγασης 1α) Ειδική σύσταση του Συμβουλίου για τη Χώρα για να αυξηθεί η συμμετοχή (π.χ. των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ευάλωτων ομάδων, νέων) στην αγορά εργασίας 2) Φιλόδοξοι εθνικοί στόχοι της Ευρώπης 2020 που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων από την αρχική τιμή του x για το 2010 με το στόχο του y μέχρι το ) Σοβαρές στενώσεις στις υποδομές μεταφορών που οφείλονται σε ανεπαρκείς συνδέσεις συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ σιδηροδρομικών, οδικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών 4)Σοβαρές χωρικές ανισορροπίες, ανάγκες ή δυνατότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος θεματικός στόχος (απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση). 5) Ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η ικανότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 6) Αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και χαμηλή ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 7) Χαμηλή απόδοση της δημόσιας διοίκησης 1.2. (*)Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής Η αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής (π.χ. της στήριξης της ΕΕ) για κάθε θεματικό στόχο και, κατά περίπτωση, επενδυτική προτεραιότητα, σε συνέπεια με τις απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. (max χαρακτήρες με κενά = περίπου 2 σελίδες) 3

4 Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να αφορά κυρίως το επίπεδο των θεματικών στόχων. Καθώς οι μηχανισμοί θεματικής συγκέντρωσης του ΕΚΤ προσδιορίζονται στο επίπεδο του προγράμματος, καθώς και στις επενδυτικές προτεραιότητες, η αιτιολόγηση στην περίπτωση του ΕΚΤ θα πρέπει να αναφέρεται σε επενδυτικές προτεραιότητες. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να καθοριστεί η χρηματοδοτική κατανομή ανά επενδυτική προτεραιότητα στους χρηματοδοτικούς πίνακες, αλλά μια ενδεικτική κατανομή ανά επενδυτική προτεραιότητα για το ΕΚΤ στους πίνακες κατηγοριοποίησης (υπό τον τίτλο "πεδίο παρέμβασης»). Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται κατά περίπτωση : - με την απόσταση από τους εθνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο - με σημαντικές συμπληρωματικές επενδύσεις από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, οι προτεραιότητες χρηματοδότησης - σε σχέση με το έγγραφο θέσης της Επιτροπής - κλπ. Η αιτιολόγηση πρέπει να παρουσιάζεται ως ποσοστό και σε ποιοτικούς όρους (π.χ. "1/3 περίπου της πίστωσης του ΕΤΠΑ διατίθεται για το θεματικό στόχο 1, γιατί.."), με βάση το σχετικό βάρος της κατανομής σε διαφορετικούς θεματικούς στόχους του ΕΠ. Θα πρέπει να είναι σύντομη και αναλογική και να αντικατοπτρίζει το συνολικό ποσό των πόρων του προγράμματος. Στην περίπτωση της τεχνικής βοήθειας αυτή η ενότητα θα πρέπει να εξηγήσει το μέγεθος της συνολικής χρηματοδότησης της τεχνικής βοήθειας και, ανάλογα με την περίπτωση, την επιλογή των Ταμείων από τα οποία υποστηρίζεται η τεχνική βοήθεια. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του ΕΠ Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να επιδείξει με ένα συνθετικό τρόπο τη συνοχή μεταξύ των αναγκών που έχουν εντοπιστεί, των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων που επιλέγονται καθώς και των ειδικών στόχων και την χρηματοδοτική κατανομή που προτείνεται. Παρέχει επίσης μια επισκόπηση της συνεισφοράς του ΕΠ στη στρατηγική Ευρώπη Αυτός ο πίνακας δημιουργείται αυτόματα από την SFC και βασίζεται σε πληροφορίες που εισάγονται από άλλες ενότητες του ΕΠ. Άξονας προτεραιότητας Ταμείο (προσδιορισμός του Ταμείου: ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΥΕΙ [Εισροή από τους χρηματοδοτικούς πίνακες 18 a - 18γ] Στήριξη ΕΕ (EUR) [Εισροή από τους χρηματοδοτικούς πίνακες 18 a -18γ] Μερίδιο της συνολικής στήριξης της ΕΕ στο ΕΠ (ανά Ταμείο και άξονα προτεραιότητας) [Εισροή από τους χρηματοδοτικούς πίνακες 18 a -18γ] Θεματικός στόχος 2 [Εισροή από την περιγραφή του άξονα προτεραιότητας] Επενδυτικές προτεραιότητες 3 [Εισροή από την περιγραφή του άξονα προτεραιότητας] Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα [Εισροή από την περιγραφή του άξονα προτεραιότητας] Κοινοί δείκτες αποτελέσματος και ειδικοί δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει τεθεί στόχο [Εισροή από τους πίνακες δεικτών αποτελέσματος 3, 4 και 13] 2 Τίτλος θεματικού στόχου, δεν εφαρμόζεται στην τεχνική βοήθεια 3 Τίτλος επενδυτικής προτεραιότητας, δεν εφαρμόζεται στην τεχνική βοήθεια 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας (άρθρο 96 (2) (b) και (c) ΓΚ) 2.Α. Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας (ΑΠ), εκτός αυτών της τεχνικής βοήθειας (άρθρο 96 (2) (β) ΓΚ) Η περιγραφή του ΑΠ θα πρέπει να παρέχεται για κάθε ΑΠ και, όπου ενδείκνυται, κατανεμημένη ανά επενδυτική προτεραιότητα. Για κάθε επενδυτική προτεραιότητα πρέπει να καθορίζονται οι αντίστοιχοι ειδικοί στόχοι (άρθρο 96 (2) (β) ΓΚ). Κατά γενικό κανόνα, τα προγράμματα θα πρέπει να καθορίσουν άξονες προτεραιότητας που είναι μονοταμειακοί, καλύπτουν μόνο ένα θεματικό στόχο και μια κατηγορία περιφερειών. Ωστόσο, το άρθρο 96 (1) ΓΚ ορίζει ότι ανάλογα με την περίπτωση, και προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση: - είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας ΑΠ που καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμείο και περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας - σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν ΑΠ που συνδυάζουν συμπληρωματικές επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συμβολή τους προς τον ΑΠ. - για το ΕΚΤ είναι δυνατόν να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9(8), (9), (10) και ( 11), προκειμένου να διευκολύνεται η συνεισφορά τους σε άλλους ΑΠ, χωρίς ανάγκη για περαιτέρω αιτιολόγηση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όπου είναι απαραίτητη συμπληρωματική υποστήριξη από το ΕΚΤ για τη συμπλήρωση των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο ενός ΕΠ που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ένας ΑΠ μπορεί να δημιουργηθεί συνδυάζοντας όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ, για να εξασφαλισθεί αναλογική προσέγγιση. Κατά γενικό κανόνα, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΕΠ για τέτοιους άξονες προτεραιότητας που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 96 ( 1 ) θα πρέπει να κατανέμονται ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας. Ειδικές περιπτώσεις είναι εκεί όπου : Ένας κοινός ΑΠ έχει συσταθεί για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ώστε να υποστηρίξει τις ίδιες επενδυτικές προτεραιότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες εκροών και τις κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει να κατανέμονται κατά Ταμείο (λόγω της στενής σχέσης με τη χρηματοδοτική κατανομή για κάθε Ταμείο). Η κατανομή ( ανά Ταμείο ) άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του ΑΠ δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να παρέχεται. Ένας ΑΠ έχει συσταθεί ώστε να καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών και τις ίδιες επενδυτικές προτεραιότητες για όλες τις κατηγορίες περιφερειών που αφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση οι πληροφορίες για όλους τους δείκτες εκροών και οι στόχοι (εκτός από εκείνες για το Ταμείο Συνοχής, διότι το Ταμείο δεν κατανέμεται ανά κατηγορία περιφέρειας) και τις κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει να αναλύονται ανά κατηγορία περιφέρειας ( λόγω της στενής σχέσης με το χρηματοδοτική κατανομή για κάθε κατηγορία περιφερειών). Οι δείκτες αποτελεσμάτων και οι στόχοι για 6

7 το ΕΚΤ πρέπει να κατανέμονται ανά κατηγορία περιφέρειας σε όλες τις περιπτώσεις, λόγω της στενής σχέσης τους με τους δείκτες εκροών. Πληροφορίες για τους δείκτες αποτελέσματος ΕΤΠΑ θα πρέπει να αναλύονται, κατά περίπτωση. Η κατανομή ( ανά κατηγορία περιφέρειας) άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του ΑΠ δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να παρέχεται. Όταν η Youth Employment Initiative (ΥΕΙ) υλοποιείται ως μέρος ενός ΑΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή επενδυτική προτεραιότητα. 2.Α.0. Όπου απαιτείται, μια επεξήγηση για τη δημιουργία ενός άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών ή περισσότερους από ένα θεματικό στόχο ή περισσότερα του ενός Ταμεία (άρθρο 96 (1) ΓΚ) Ανάλογα με την περίπτωση, απαιτείται επεξήγηση για τη δημιουργία ενός άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών ή περισσότερους από ένα θεματικό στόχο ή περισσότερα του ενός Ταμεία (άρθρο 96 (1) ΓΚ). (max χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα) Αυτή η ενότητα είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση που το ΕΠ χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 96 ( 1 ) ΓΚ να δημιουργήσει έναν ΑΠ που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, πάνω από ένα θεματικό στόχο ή περισσότερα του ενός Ταμεία. Όταν αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιείται, αυτό το τμήμα δεν συμπληρώνεται. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο «εφόσον είναι σκόπιμο και προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση (... ) σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις ". Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξηγήσει πώς η δημιουργία του ΑΠ συμβάλλει στην αύξηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή και γιατί μια πιο απλή οργάνωση ενός άξονα ή αξόνων που καλύπτουν μια κατηγορία περιφέρειας, ένα θεματικό στόχο ή ένα ταμείο θα αποτελούσε λιγότερο αποτελεσματική επιλογή. Όταν μια προτεραιότητα καλύπτει περισσότερους από έναν θεματικό στόχο, η ενότητα αυτή θα πρέπει να δικαιολογήσει το πώς θα οδηγήσει στη μέγιστη συνεισφορά των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αφορούν στον άξονα προτεραιότητας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (επανάληψη ανά άξονα) Α/Α Τίτλος Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί μόνο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν συσταθεί σε επίπεδο ΕΕ Το σύνολο του ΑΠ θα υλοποιηθεί μέσω CLLD Για το ΕΚΤ : Το σύνολο ΑΠ αφορά στην κοινωνική καινοτομία ή στην διακρατική συνεργασία 7

8 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό Ταμείου και κατηγορίας περιφερειών κάτω από τον ίδιο ΑΠ) Ταμείο Κατηγορία περιφερειών Βάση υπολογισμού για την ευρωπαϊκή στήριξη Βάση υπολογισμού (δημόσια δαπάνη ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Άρθρο 96(2)(b)(i)(επανάληψη για κάθε επενδυτική προτεραιότητα τουαπ) Επενδυτική προτεραιότητα 2.Α.1. Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (άρθρο 96 (2) (β) (i) - (ii)) Τα αποτελέσματα, τα οποία το κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει με την υποστήριξη της ΕΕ, σε σχέση με μια κατάσταση αναφοράς στην περιοχή του προγράμματος, όπου είναι απαραίτητο να συμπληρώσει την ανάλυση στην Ενότητα 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Χ: (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο ανά επενδυτική προτεραιότητα) Α/Α Ειδικός στόχος Τα αποτελέσματα, που τα Κ-Μ θέλουν να επιτύχουν με την χρηματοδότηση της ΕΕ (περίπου 500 χαρακτήρες με κενά) (περίπου 2000 χαρακτήρες Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να διευκρινιστεί ο ειδικός στόχος που συνδέεται με μια συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα και να περιγράψει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει να είναι συνεπής με την εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα, να την προσδιορίζει και όπως είναι απαραίτητο να στοχεύσει στις ιδιαίτερες ανάγκες που προσδιορίζονται από το κράτος μέλος ή την περιφέρεια. Ο ειδικός στόχος δεν μπορεί να είναι ευρύτερος από την επενδυτική προτεραιότητα. Ο αριθμός των ειδικών στόχων ανά επενδυτική προτεραιότητα θα πρέπει να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των προγραμμάτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημος περιορισμός από την άποψη αυτή. Το πεδίο εφαρμογής του ειδικού στόχου έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κατανόηση της κατάστασης αναφοράς, π.χ. δηλαδή ποια είναι η κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, όταν η ενότητα 2 δεν είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις προσδιοριζόμενες ανάγκες σχετικές με τον ειδικό στόχο, το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση κατά την έναρξη της περιόδου 8

9 προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, με περισσότερες λεπτομέρειες. «Αποτελέσματα» σε γενικές γραμμές αναφέρονται στις αλλαγές που επιδιώκονται (στην κατάσταση αναφοράς ) ενόψει του ειδικού στόχου τον οποίο το κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει με τα Ταμεία. «Δείκτες αποτελεσμάτων» χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν τη μετρήσιμη διάσταση του αποτελέσματος - να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του κατά πόσον έχει σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη των ειδικών στόχων και αν μια αλλαγή έλαβε χώρα στην επιθυμητή κατεύθυνση. Οι δείκτες αποτελεσμάτων μετρούν μόνο μερικές από τις σχετικές διαστάσεις του αποτελέσματος. Ανάλογα με το δείκτη, εξωτερικοί παράγοντες, εκτός από την παρέμβαση της Ένωσης μπορεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να επηρεάζουν τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν και την επίτευξη του ειδικού στόχου και των λοιπών στόχων. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος για το ΕΤΠΑ/ΤΣ (ανά ειδικό στόχο) (Άρθρο 962(β)(ii)) Να χρησιμοποιηθεί ένας, το πολύ δύο, δείκτες αποτελέσματος για κάθε ειδικό στόχο. Α/Α Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (όπου είναι σχετικό) Ειδικός δείκτης αποτελέσματος ΕΠ S.1, με ποιοτικό στόχο Π.χ. Παραγωγικότητα ΜΜΕ ως ΑΠΑ ανά εργαζόμενο Ειδικός δείκτης αποτελέσματος ΕΠ S.2, με ποιοτικό στόχο Π.χ. αντίληψη ασφάλειας σε επιλεγμένες αστικές περιοχές Euro/εργαζόμενο Αντίληψη ασφάλειας από τον πληθυσμό εκφρασμένο σε κλίμακα από το 1 έως το 10, το 1 αίσθηση μεγάλης ασφάλειας Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή στόχος 4 (2023) 20, Αύξηση κατά 10-15% Πηγή δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ Συχνότητα αναφοράς Μία φορά το χρόνο Έρευνα Κάθε 2 χρόνια 4 Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ οι τιμές στόχοι μπορούν να είναι είτε ποιοτικοί είτε ποσοτικοί. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Για το ΕΚΤ: Κοινοί δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος και ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ που αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους (ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατανεμημένη ανά κατηγορία περιφερειών (Άρθρο 96(2)(β)(ii)) Α/Α Δείκτης Κατηγορία περιφερειών Ειδικός δείκτης αποτελέσματ ος του ΕΠ S.1 με ποσοτικό στόχο Π.χ. Αρ. Ανέργων ηλικίας ετών που συμμετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη λήξη της παρέμβασης Κοινός δείκτης αποτελέσματ ος του ΕΠ C.1 Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περιφέρειες σε μετάβαση NA Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Μονάδα μέτρησης δείκτη Αριθμός συμμετεχό ντων Αριθμός συμμετεχό ντων Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιεί ται ως βάση NA Μη ενεργοί που δε βρίσκονται στην Τιμή βάσης Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και τιμή στόχο Έτος βάσ ης Τιμή στόχου 5 (2023) Άνδ ρες Γυναίκ ες 60% % % 75% Σύνολ ο _ Πηγή δεδομένων Παρακολούθη ση 70% % 2014 Παρακολούθη ση 65% % 2014 Παρακολούθη ση 50% % 2013 Παρακολούθη ση Συχνότη τα αναφορά ς 1/έτος 1/έτος 1/έτος 1/έτος 5 Η λίστα περιλαμβάνει αυτούς τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ. Η τιμή στόχος των κοινών δεικτών πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ μπορεί να είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί. Η τιμή στόχος μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) είτε κατανεμημένο ανά φύλο. 11

12 με ποσοτικό στόχο Π.χ. αριθμός συμμετεχόντ ων σε θέση εργασίας κατά τη λήξη της παρέμβασης εκπαίδευση ή στην κατάρτιση 12

13 Πίνακας 4α: Για το ΥΕΙ : δείκτες αποτελέσματος YEI και ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ που αντιστοιχούν στους ειδικούς στόχους (ανά ΑΠ ή μέρους ενός ΑΠ) Α/Α Δείκτης Μονάδα Μέτρησης Δείκτη Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείτ αι ως βάση για τον καθορισμό του στόχου Τιμή βάσης Μονάδα μέτρησης για την τιμή βάσης και τον στόχο Ετος βάσης Τιμή στόχος (2023) 6 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πηγή δεδομέν ων Συχνότητα αναφοράς 6 Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος για τους οποίους έχει καθοριστεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ. Οι τιμές-στόχοι για τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένοι και οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος του ΕΠ μπορεί να είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί. Όλοι οι δείκτες αποτελέσματος που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού του ΕΚΤ που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εφαρμογής της YEI πρέπει να συνδέεται με μία ποσοτικοποιημένη τιμή στόχο. Η τιμή-στόχος μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως σύνολο (άνδρες + γυναίκες) ή κατανεμημένες κατά φύλο 13

14 2.Α.2. Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα) 2.Α.2.1 Περιγραφή του τύπου και παραδείγματα δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και την αναμενόμενη συμβολή τους στους αντίστοιχους ειδικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ) του προσδιορισμού των κύριων ομάδων στόχου των ειδικών περιοχών των τύπων των δικαιούχων Επενδυτική προτεραιότητα: (max χαρακτήρες με κενά = περίπου 4 σελίδες) Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να παρέχει μια επισκόπηση των τύπων των παρεμβάσεων που το κράτος μέλος σκοπεύει να υποστηρίξει, συμπληρωμένη με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξηγήσει πώς οι τύποι των δράσεων που σχεδιάζονται, συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους, π.χ. μέσω της στόχευσης συγκεκριμένων ομάδων-στόχων ή χωρικών ενοτήτων, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα κλπ. Ως εκ τούτου το τμήμα αυτό θα πρέπει να παρέχει μια σαφή κατανόηση του πώς οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν και τα αποτελέσματα θα επιτευχθούν στην πράξη, με τα είδη δράσεων που σχεδιάζονται. Σημειώνεται ότι η επιλογή των δεικτών εκροών και οι κατηγορίες παρέμβασης θα πρέπει να είναι συνεπείς με αυτή την περιγραφή. Κατά περίπτωση, η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης βήματα που πρέπει να γίνουν για να ληφθούν υπόψη οι αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της μη διάκρισης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 2.Α.2.2 Οι κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ) Επενδυτική προτεραιότητα: (max χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα) Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των αρχών που εφαρμόζονται ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων και την επίτευξη του αποτελέσματος. Ο ΓΚ απαιτεί αυτήν την περιγραφή για κάθε επενδυτική προτεραιότητα, αλλά όταν αυτή η περιγραφή είναι ίδια για διάφορες επενδυτικές προτεραιότητες, για να αποφευχθεί η επανάληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κοινή αναφορά. 14

15 2.Α.2.3. Η προγραμματισμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ) Επενδυτική προτεραιότητα Προγραμματισμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων N/O Περιγραφή της προγραμματισμένης χρήσης των χρηματοδοτικών εργαλείων (max χαρακτήρες με κενά) " Σε περίπτωση που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή αυτών. Θα πρέπει να υπογραμμίσει το σχεδιαζόμενο πεδίο για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τις προθέσεις των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Εφόσον τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να «στηθούν» στα μέσα της περιόδου, και η εκ των προτέρων αξιολόγηση που απαιτείται για κάθε εργαλείο δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένη κατά τη στιγμή της υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος, η περιγραφή πρέπει να είναι σαφής σχετικά με το πού η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων είναι οριστική (π.χ. έχει ήδη υποβληθεί σε εκ των προτέρων αξιολόγηση και το εργαλείο είναι υπό σύσταση) και πού είναι υπό εξέταση ή προγραμματισμένη. 2.Α.2.4. Η προγραμματισμένη χρήση των μεγάλων έργων (άρθρο 96 (2) (b) (iii) ΓΚ) Επενδυτική προτεραιότητα (max.3500 χαρακτήρες με κενά = περίπου 1 σελίδα) Μια περιγραφή του πώς τα μεγάλα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα συμβάλουν στους ειδικούς στόχους που αντιστοιχούν σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα. Σε περίπτωση που δεν έχουν προγραμματιστεί μεγάλα έργα, το κράτος μέλος θα πρέπει να το αναφέρει εδώ. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κατάλογο των μεγάλων έργων που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν, τα οποία συνδέονται με τους άξονες προτεραιότητας και τις επενδυτικές προτεραιότητες δυνάμει της ενότητας Α.2.5. Δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) (Πίνακας 5) (άρθρο 96 (2) (b) (iv) ΓΚ) Οι δείκτες εκροών απαιτούνται ανά κατηγορία περιφέρειας για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. Οι εκροές αφορούν τις δράσεις που θα ενισχυθούν. Οι δείκτες πρέπει να μετρούν εκροές της πλειοψηφίας των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας και ως εκ τούτου επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής. Αυτά τα σύνολα δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των ειδικών στόχων. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί δείκτες εκροών ΕΠ για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (ανά επενδυτική προτεραιότητα, κατανεμημένη ανά κατηγορία περιφερειών για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) Α/Α Δείκτης (ονομασία δείκτη) Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφερειών Τιμή στόχος (2023) 7 Άνδρες Γυναίκες Σύν ολο Πηγή δεδομένων Συχνότητα αναφοράς 2.Α.3. Ειδικές διατάξεις για το ΕΚΤ 8, ανάλογα με την περίπτωση (ανά άξονα προτεραιότητας, κατανεμημένες ανά κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την περίπτωση): κοινωνική καινοτομία, η διακρατική συνεργασία και η συμβολή της ΕΚΤ σε θεματικούς στόχους 1-7. Προσδιορισμός για τα θέματα κοινωνικής καινοτομίας, ιδίως με στόχο τη δοκιμή και την αναβάθμιση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών. ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των θεμάτων για τη διακρατική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων δράσεων και των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν. Το τμήμα αυτό πρέπει επίσης να καθορίζει εάν και πώς οι τύποι δράσεων που χρηματοδοτούνται συμβάλλουν στους θεματικούς στόχους του άρθρου 9 (1) έως 9 (7) ΓΚ Άξονας προτεραιότητας (max.7000 χαρακτήρες με κενά) Περιγραφή της συνεισφοράς των προγραμματισμένων δράσεων του άξονα προτεραιότητας: - στην κοινωνική καινοτομία (εάν δεν καλύπτονται από ξεχωριστό ΑΠ) - στη διακρατική συνεργασία (εάν δεν καλύπτονται από ξεχωριστό ΑΠ). - στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 (1) έως (7) του ΓΚ. 2.Α.4. Πλαίσιο επίδοσης (Άρθρο 96 (2) (b) (v)) Προσδιορισμός των βημάτων υλοποίησης και των χρηματοδοτικών δεικτών, των δεικτών εκροών και, ενδεχομένως, των δεικτών αποτελέσματος που θα αποτελούν τα ορόσημα και τους στόχους για το πλαίσιο επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) και Παράρτημα (II) (Πίνακας 6) (ανά άξονα προτεραιότητας, κατανεμημένο ανά Ταμείο και κατηγορία 7 Για το ΕΚΤ, αυτή η λίστα περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος. Η τιμή στόχος μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σύνολο είτε κατανεμημένο κατά φύλο. Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η κατανομή ανά φύλο. 8 Για το ΕΚΤ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους κοινούς δείκτες εκροών για τους οποίους έχει τεθεί τιμή στόχος και όλους τους ειδικούς δείκτες εκροών του προγράμματος 16

17 περιφέρειας, όπου ένας άξονας προτεραιότητας καλύπτει περισσότερα από ένα Ταμείο ή κατηγορία περιφέρειας). Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για το πλαίσιο επίδοσης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πιθανό να είναι ένα υπο - σύνολο των δεικτών που ορίζονται για τους άξονες προτεραιότητας, ενδεχομένως, σε συνολικό επίπεδο (αν ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται για πολλαπλές επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας ). Η εξαίρεση σε αυτό είναι η χρήση του «βήματα υλοποίησης», που δεν αποτελούν μέρος του γενικού συστήματος δεικτών και των χρηματοδοτικών δεικτών. Βασικά βήματα υλοποίησης δείχνουν την πρόοδο στις διαδικασίες εφαρμογής, π.χ. προετοιμασία των μεγάλων έργων, την έναρξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τις βασικές δράσεις, την έναρξη των καθεστώτων ενίσχυσης, κλπ. Τέτοια βασικά στάδια εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ορόσημα σε περιπτώσεις όπου το αρχικό στάδιο της εφαρμογής δεν επιτρέπει τη χρήση δεικτών εκροών ή δεικτών αποτελέσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δε χρησιμοποιούνται πάντοτε μονάδες μέτρησης, ως εκ τούτου, οι μονάδες μέτρησης αναφέρονται ως «όπου ενδείκνυται». Το Παράρτημα ΙΙ ΓΚ στο πλαίσιο επίδοσης απαιτεί οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο επίδοσης να «συνδέονται στενά» με τις παρεμβάσεις πολιτικής που ενισχύονται. Οφείλουν να είναι σχετικές, περιλαμβάνοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του άξονα προτεραιότητας. Συνεπώς, οι δείκτες και τα βήματα υλοποίησης που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του ΑΠ, δηλαδή π.χ. να αντανακλά την εφαρμογή, τις εκροές και, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ( κατανεμημένες ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση). Η τελευταία στήλη του πίνακα του πλαισίου επίδοσης παρέχει τη δυνατότητα να εξηγηθεί αυτό, όπου αυτό δεν είναι προφανές από την περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας. 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Το πλαίσιο επίδοσης του Άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και κατηγορία περιφερειών όπου εφαρμόζεται) 9 Άξονας προτεραιότητας Είδος δείκτη (Βήμα υλοποίησης, χρηματοδοτική εκροή ή για ορισμένες περιπτώσεις δείκτης αποτελέσματος) Α/ Α Προσδιορισμός του δείκτη ή του βήματος υλοποίησης Μονάδα μέτρησης όπου εφαρμόζεται Ταμείο Κατηγορία περιφερειών Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) 10 Άν δρε ς Γυν αίκ ες Σύνο λο Πηγή δεδομένων Αιτιολόγηση της σχετικότητας του δείκτη όπου χρειάζεται Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες για τη δημιουργία του πλαισίου επίδοσης [max χαρακτήρες με κενά = περίπου. 2 σελίδες). 9 Όπου εφαρμόζεται η ΥΕΙ ως μέρος του ΑΠ, τα ορόσημα και οι στόχοι που τίθενται για το ΥΕΙ πρέπει να διαχωριστούν από τα άλλα ορόσημα και στόχους του ΑΠ σύμφωνα με τις εφαρμοστικές πράξεις στη βάση του ΓΚ καθώς οι πόροι που κατανέμονται στο ΥΕΙ (ειδική κατανομή και αντίστοιχη στήριξη ΕΚΤ) εξαιρούνται από το αποθεματικό επίδοσης 10 Η τιμή στόχος μπορεί να παρουσιαστεί όπου εφαρμόζεται για τον αντίστοιχο δείκτη είτε ως σύνολο (άνδρες+γυναίκες) ή σπασμένη ανά φύλο 18

19 2.Α.5. Κατηγορίες παρέμβασης (άρθρο 96 (2) (β) (vi)) Οι κατηγορίες παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, η οποία έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει 6 διαστάσεις κοινές για τα Ταμεία, μία πρόσθετη ( 7η) διάσταση για το ΕΚΤ και ( 8η ) για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Οι πρώτες 5 διαστάσεις αντιστοιχούν με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την περίοδο και καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού 1828/2006 της, αν και οι αλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες και τους κωδικούς θα πρέπει να γίνουν. Η πρόσθετη κοινή διάσταση καλύπτει "μηχανισμούς υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων" που επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης των CLLD, ΙΤΙs, καθώς και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η διάσταση 7 για τo " ESF secondary theme " έχει ως στόχο να συμπεριλάβει τη συμβολή των δράσεων του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στα άρθρα 9 ( 1 ) - ( 7 ) ΓΚ. Η πρόσθετη διάσταση που προτείνεται για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής έχει ως στόχο να παρακολουθεί την κατανομή της στήριξης της Ένωσης σε κάθε θεματικό στόχο (όπου άξονες προτεραιότητας καλύπτουν πολλούς θεματικούς στόχους ) και, επομένως, της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΠΙΝΑΚΕΣ 7-11 Κατηγορίες παρέμβασης (ξεχωριστοί πίνακες ανά Ταμείο και κατηγορία περιφερειών, εάν ο ΑΠ καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών ή Ταμεία) Πίνακας 7: Διάσταση 1 - Πεδίο παρέμβασης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Άξονας προτεραιότητας Κωδ. ποσό Πίνακας 8 : Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Άξονας προτεραιότητας Κωδ. ποσό Πίνακας 9 : Διάσταση 3 Εδαφικός τύπος Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Άξονας προτεραιότητας Κωδ. ποσό Πίνακας 10 : Διάσταση 4 Μηχανισμοί υλοποίησης χωρικών παρεμβάσεων 19

20 Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Άξονας προτεραιότητας Κωδ. ποσό Πίνακας 11 : Διάσταση 6 Δευτερεύουσες παρεμβάσεις ΕΚΤ 11 Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Άξονας προτεραιότητας Κωδ. ποσό 2.Α.6. Όπου ενδείκνυται, μια περίληψη της προβλεπόμενης χρήσης της τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, των δράσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (ανά άξονα προτεραιότητας) (άρθρο 96 (2) (β) (vii)) Το τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην περιγραφή του άξονα προτεραιότητας, ανάλογα με την περίπτωση, για να εντοπιστούν συγκεκριμένα κενά της διοικητικής ικανότητας των συγκεκριμένων αρχών ή δικαιούχων που υλοποιούν τον εν λόγω άξονα προτεραιότητας. Θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις που θα υποστηριχθούν από την τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του άξονα προτεραιότητας, καθώς και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων. Συνεπώς, αυτό το τμήμα είναι αφιερωμένο στις δράσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα εφαρμογής που σχετίζεται με ένα μόνο άξονα προτεραιότητας. Σε περίπτωση που η χρήση της τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων δεν συνεπάγεται συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με τον εν λόγω άξονα προτεραιότητας, η ενότητα αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί άμεσα Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται με την περιγραφή του άξονα προτεραιότητας για την τεχνική βοήθεια ή το ΕΠ για την τεχνική βοήθεια. Άξονας προτεραιότητας (max.2000 χαρακτήρες με κενά) 11 Αυτό έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση ποσοτικοποιημένης πληροφορίας σχετικά με τη συμβολή του ΕΚΤ στους θεματικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο. 9 (1) έως (7) ΓΚ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2014GR16M1OP001 Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ: Ταµεία ΚΣΠ) Κοι

Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ: Ταµεία ΚΣΠ) Κοι ιαρθρωτική Πολιτική 2014-2020 Νέοι Κανονισµοί ΕΥΣΣΑΑΠ - Ιούλιος 2012 Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

: & .: 2 CCI:.. , 2014

: & .: 2 CCI:.. , 2014 Προγραµµατική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI:.. ΣΧΕ ΙΟ Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων

Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Κριτήρια αξιολόγησης, συνηθισμένα λάθη και πρακτικά θέματα των Ελληνικών προτάσεων Δημήτρης Χωματίδης Μηχ. Περιβάλλοντος, MSc Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος Πράσινο Ταμείο, dhomatidis@prasinotameio.gr Info

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2013 C(2013) 8733 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2013 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5439 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9519 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα