ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1291/2013 ΚΑΙ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1316/2013 EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1291/2013 ΚΑΙ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1316/2013 2

3 Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου , Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στον προϋπολογισμό του ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 ΕΕ L 298 της , σ. 1. ΕΕ L XX της XX.XX.2015, σ. X. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EΤΣΕ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή πρότεινε «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» 3 με σκοπό την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισεκατ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις κατά την επόμενη τριετία. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με συνεργασία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Για τη συγκρότηση του ΕΤΣΕ θα συσταθεί εγγύηση ύψους 16 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τη στήριξη ταμείου εγγυήσεων που θα καλύπτει το 50% των εκκρεμών υποχρεώσεων του ΕΤΣΕ. Η νομοθετική πρόταση για τη σύσταση του ΕΤΣΕ εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου , τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης καλούνται να συμφωνήσουν σχετικά με τις προτάσεις έως τον Ιούνιο 2015, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν νέες επενδύσεις ήδη από τα μέσα του Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 1 για το έτος 2015 δημιουργεί τη δομή του προϋπολογισμού για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων και τις πιθανές καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, καθώς και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των πιστώσεων για την παροχή συμβουλευτικής στήριξης για τον προσδιορισμό, την κατάρτιση και την ανάπτυξη επενδυτικών έργων. Σκοπός του ΣΔΠ αριθ. 1 είναι να προταθούν οι αναγκαίες αλλαγές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού και να υλοποιηθεί η αντίστοιχη ανακατανομή εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και 10 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Ο συνολικός αντίκτυπος σε ό, τι αφορά τις δαπάνες ή τα έσοδα είναι ουδέτερος. 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EΤΣΕ) Το προαναφερόμενο σχέδιο κανονισμού για την ίδρυση του EΤΣΕ προβλέπει τη σύσταση Ταμείου Εγγυήσεων της ΕΕ από το οποίο θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές στην ΕΤΕπ σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ. Επιπλέον, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού προβλέπεται η συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (EΚΕΣ) ο οποίος θα παρέχει ενισχυμένη στήριξη για την ανάπτυξη και την προετοιμασία έργων σε ολόκληρη την ΕΕ με τη θέσπιση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για ερωτήσεις σχετικές με τεχνική βοήθεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Ένωσης Προτεινόμενες αλλαγές στην ονοματολογία του προϋπολογισμού Πρέπει να δημιουργηθούν τρία νέα άρθρα του προϋπολογισμού για να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ίδρυση του EΤΣΕ: δύο άρθρα που θα αντικατοπτρίζουν την υφιστάμενη δομή του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις και ένα τρίτο άρθρο που θα περιλαμβάνει τη συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση του ΕΚΕΣ. Το εν λόγω ΣΔΠ προτείνει συνεπώς την προσθήκη των ακόλουθων νέων γραμμών στην ονοματολογία του προϋπολογισμού: : Εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) : Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ : Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) Το άρθρο έχει μόνο τη μνεία «προς υπόμνηση» («p.m.») βάσει της οποίας θα απαιτηθούν πιστώσεις μόνο σε περίπτωση καταπτώσεων της εγγύησης της ΕΕ που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Εγγυήσεων COM(2014) 903 της [Reference to be included] Έγγρ. EUCO 237/14 της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σ. 1. 5

6 2.2. Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων - αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που απαιτούνται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων αντικατοπτρίζουν το ετήσιο ποσό των αντίστοιχων πηγών χρηματοδότησης που προσδιορίζονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού (βλ. πίνακα κατωτέρω): Σύνολο Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων (εκατ. ευρώ) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχεδίου κανονισμού EΤΣΕ, το ποσό του Ταμείου Εγγυήσεων θα αυξηθεί σταδιακά για να φθάσει το ποσό-στόχο των 8 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 50% της συνολικής εγγύησης της ΕΕ ύψους 16 δισεκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις πληρωμών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2020 σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που παρέχεται στο παράρτημα Ι του σχεδίου κανονισμού: Σύνολο Πόροι του Ταμείου Εγγυήσεων (σωρευτικό ποσοστό % του συνόλου της εγγύησης της ΕΕ) Ετήσια τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων σε πληρωμές (εκατ. ευρώ) 0 3% 8% 22% 36% 50% 50% Δεν απαιτούνται πιστώσεις πληρωμών για το δημοσιονομικό έτος Πηγές χρηματοδότησης για την τροφοδότηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων του Ταμείου Εγγυήσεων Το ποσό ύψους 8 δισεκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που απαιτείται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: 3,3 δισεκατ. ευρώ από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 2,7 δισεκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (Η2020) 6 2,0 δισεκατ. ευρώ από τα περιθώρια των μη διατεθέντων πόρων κάτω από τα ανώτατα όρια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης χρήσης του συνολικού περιθωρίου αναλήψεως υποχρεώσεων. 6 Όπως αναφέρεται στο τμήμα 2.4, το έργο ITER θα συμβάλει στην τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων το 2015 με ποσό ύψους 490 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό θα επιστραφεί στο ITER με την ισοδύναμη μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων του Η2020 για την περίοδο

7 2.4. Ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων το 2015 Ποσό εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων προτείνεται να ανακατανεμηθεί στο νέο άρθρο του προϋπολογισμού ( ) για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ για το έτος Η Επιτροπή προτείνει μείωση κατά 790 εκατ. ευρώ των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι προτεινόμενες μειώσεις λαμβάνουν υπόψη την αναμενόμενη ολοκλήρωση του προγράμματος καθώς και των αντίστοιχων ειδικών ανά τομέα πολυετών προγραμμάτων εργασίας, έτσι ώστε να μην υπονομευτούν οι δραστηριότητες που έχουν ήδη προβλεφθεί για το

8 Γραμμή προϋπολογισμού Περιγραφή Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων Σε εκατ. ευρώ 560, Εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών 34, Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και αύξηση της διαλειτουργικότητας Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς 104,8 30, Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης 30, Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος 30,0 Σύνολο για τη ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 790,0 Όσον αφορά τη συνεισφορά από το πρόγραμμα Η2020, η μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων περιορίζεται σε 70 εκατ. ευρώ (βλ. παρακάτω πίνακα) ώστε να ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες σχεδιασμού των κοινοπραξιών και οι προτάσεις που έχουν ήδη εκπονηθεί από την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα για το έτος Γραμμή προϋπολογισμού Περιγραφή Σε εκατ. ευρώ Ηγεσία στον τομέα του διαστήματος 11, Βελτίωση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 1, Δημιουργία αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας, καθώς και βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών 3, Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών 7, Ορίζοντας 2020 Πελατοκεντρική επιστημονική και τεχνική στήριξη για τις πολιτικές της Ένωσης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ολοκλήρωση του «τριγώνου της γνώσης» που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία 11,0 25, Μετάβαση σε αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα 10,0 Σύνολο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 70,0 Τέλος, τα υπόλοιπα 490 εκατομμύρια ευρώ θα ανακατανεμηθούν το 2015 από το έργο ITER (θέση του προϋπολογισμού ). Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινή επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E) - Κοινή επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη - ενημέρωσαν επίσημα την Επιτροπή ότι ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων του 2014 θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Σε συνδυασμό με την αναβολή της υπογραφής συμβάσεων υψηλής αξίας για το τέλος του 2015, τούτο καθιστά δυνατή την ανακατανομή σημαντικού μέρους των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για το ITER που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό 2015 προκειμένου να τροφοδοτηθεί το Ταμείο Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ. Η Επιτροπή σκοπεύει να αντισταθμίσει τη μείωση των πιστώσεων του ITER το 2015 με αντίστοιχη αύξηση στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το ITER κατά την περίοδο , όπως προβλέπεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού. Η συνδυασμένη μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (790 εκατ. ευρώ), το H2020 (70 εκατ. ευρώ) και το ITER (490 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί στο ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων (1 350 εκατομμύρια ευρώ) που προτείνεται για το νέο άρθρο του προϋπολογισμού για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ ( ). 8

9 Επιπλέον, για το έτος 2015, η Επιτροπή προτείνει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ τόσο σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών για το νέο άρθρο του προϋπολογισμού ως συνεισφορά από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (EΚΕΣ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή εκτιμούν το επίπεδο της απαιτούμενης ετήσιας συνεισφοράς της Ένωσης στον ΕΚΕΣ στα 20 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη ημερομηνία του Ιουνίου 2015 για την έγκριση του κανονισμού ΕΤΣΕ, η Επιτροπή προτείνει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ για το Η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμίσει τα ποσά αυτά με αντίστοιχη μείωση σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών του κονδυλίου του προϋπολογισμού για το ITER. Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τις πηγές ανακατανομής των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών που ζητούνται στο παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Γραμμή προϋπολογισμού Περιγραφή ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων, γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και βελτίωση διασυνοριακών τμημάτων Σε εκατ. ευρώ Εξασφάλιση βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών 34, Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και αύξηση της διαλειτουργικότητας Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης 30, Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος 30,0 560,3 104,8 Υποσύνολο για τη ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 790, Ηγεσία στον τομέα του διαστήματος 11, Βελτίωση της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 1, Δημιουργία αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας, καθώς και βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών 7, Ορίζοντας 2020 Πελατοκεντρική επιστημονική και τεχνική στήριξη για τις πολιτικές της Ένωσης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ολοκλήρωση του «τριγώνου της γνώσης» που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία Μετάβαση σε αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα 10,0 30,0 3,7 11,0 25, Υποσύνολο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 70,0 Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER Ενέργεια σύντηξης (F4E) 500,0 ΣΥΝΟΛΟ της ανακατανομής των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων 1 360,0 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER Ενέργεια σύντηξης (F4E) 10,0 Προτεινόμενη ανακατανομή των πιστώσεων πληρωμών 10,0 9

10 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 1. 1α 1β Τομέας Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο διορθωτικού Προϋπολογισμός 2015 προϋπολογισμού 1/2015 (συμπεριλ. ΣΔΠ 1/2015) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ Ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ανώτατο όριο Περιθώριο Επιμέρους ανώτατο όριο Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ Περιθώριο Ασφάλεια και ιθαγένεια Ανώτατο όριο Περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο Ανώτατο όριο Περιθώριο Διοίκηση Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 6. Αντισταθμίσεις Ανώτατο όριο Περιθώριο Επιμέρους ανώτατο όριο Περιθώριο Ανώτατο όριο Περιθώριο Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μέσου ευελιξίας Σύνολο Ανώτατο όριο Περιθώριο Άλλα ειδικά μέσα Γενικό σύνολο

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα