Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ."

Transcript

1 Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα διεξήχθη σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ ΕΑ, η ESOMAR και η GALLUP International Association, καθώς και του ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων), µέλος των οποίων είναι η ICAP ΜΕΘΟ ΟΣ : Τηλεφωνικά από τα γραφεία της ICAP σε εµπορικές επιχειρήσεις κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες γραφείου. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Από 12 έως 21 Μαρτίου 2002 ΕΙΓΜΑ : Το δείγµα της έρευνας αποτελούν 461 επιχειρήσεις που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων επιχειρήσεων της ICAP. Οι κατάλληλες επιχειρήσεις εκλέχθηκαν χρησιµοποιώντας στρωµατοποιηµένη, συστηµατική δειγµατοληψία, ως προς το µέγεθος και την έδρα της επιχείρησης. ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Η έρευνα κάλυψε γεωγραφικά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, Μεγάλες Αστικές και Αστικές περιοχές. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ : Βάσεις µικρότερες των 60 ατόµων δεν µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω, γιατί δεν έχουν την ελάχιστη στατιστική αξιοπιστία. 2

3 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 3

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το υπό εξέταση δείγµα ήταν αντιπροσωπευτικό και αναλογικό των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς το µέγεθος της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, το 75 του δείγµατος αποτελούν µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1 έως 9 εργαζόµενους. Οι µεσαίες επιχειρήσεις - µε 10 έως 49 εργαζόµενους - αντιπροσωπεύουν το 22 του δείγµατος και οι µεγάλες - µε 50+ εργαζόµενους - το 4 του συνολικού δείγµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5-9 εργαζ εργαζ εργαζ εργαζ και άνω εργαζ εργαζ. 9 4

5 ΘΕΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Προκειµένου να ληφθεί αξιόπιστη πληροφόρηση όσον αφορά στην συµπεριφορά της επιχείρησης ως προς την µετάβαση στο Ευρώ, πραγµατοποιήθηκε επαφή µε κάποιο άτοµο αρµόδιο για το θέµα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πραγµατοποιήθηκε επαφή µε τον ιδιοκτήτη (54). Ακολουθούν, µε σηµαντικά µεγάλη διαφορά, αναφορές που αφορούν στον προϊστάµενο (20), στον υπεύθυνο της επιχείρησης (13), στον διευθυντή (8) και τέλος στον διευθύνοντα σύµβουλο (4). ΘΕΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ Ιδιοκτήτης 54 Προϊστάµενος 20 Υπεύθυνος επιχείρησης 13 ιευθυντής 8 ιευθύνοντας σύµβουλος 4 5

6 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το 14 των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2001 ήταν έως 100 εκατοµµύρια. Η µια στις τέσσερις επιχειρήσεις είχε κύκλο εργασιών εκατ. και στο 11 ο κύκλος των εργασιών ήταν µεγαλύτερος από 500 εκατ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µισές επιχειρήσεις δεν απάντησαν. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 100 ΕΚΑΤ. 14 Α ΕΚΑΤ ΙΣ ΙΣ. 2 6

7 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (87), η επιχείρηση λειτουργεί αυτόνοµα χωρίς να υφίσταται κάποιου είδους συνεργασία µε άλλη επιχείρηση. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι περισσότερες είναι µέλη αλυσίδας επιχειρήσεων (6), ακολουθούν αυτές που ανήκουν σε κάποια οµάδα συνεργαζοµένων επιχειρήσεων (4) και τέλος είναι οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται είτε µε σχέση δικαιόχρησης (franchise), είτε είναι µέλη κοινοπραξίας (2). ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ FRANCHISE ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ. 2 4 ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 2 ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 87 7

8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (76) καθορίζει αυτόνοµα τις τιµές πώλησης των προϊόντων της. Εξετάζοντας πιθανές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο υποοµάδων, παρατηρείται ότι στις µικρές επιχειρήσεις είναι υψηλότερο το ποσοστό που καθορίζει αυτόνοµα τις τιµές σε σχέση µε τις µεσαίες (80 έναντι 69). Όπως είναι αναµενόµενο, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν κάποιου είδους συνεργασία (είτε ως µέλη αλυσίδας, είτε ως franchisees, κλπ.) είναι υψηλότερα τα ποσοστά που χρησιµοποιούν απολύτως ή εν µέρει προτεινόµενες τιµές σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν αυτόνοµα. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ- Α Χρησιµοποιούµε απολύτως τις προτεινόµενες τιµές Χρησιµοποιούµε εν µέρει τις προτεινόµενες τιµές Καθορίζουµε τις τιµές αυτόνοµα ΣΥΝΟΛΟ 1-9 ΕΡΓΑΖ ΕΡΓΑΖ. 8

9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ Σχεδόν οι 4 στις 10 επιχειρήσεις κάνουν µια φορά το χρόνο αναπροσαρµογή των τιµών των προϊόντων τους, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό όσων απαντούν 2 φορές το χρόνο (22). Πολύ µικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι υπόλοιπες συχνότητες και τέλος το 7 των ερωτώµενων δεν ήταν σε θέση να απαντήσει τη συγκεκριµένη ερώτηση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ 2 Φορές 22 3 Φορές 3 5 Φορές 1 20 Φορές 1 Καθηµερινά 1 Αλλο 6 1 Φορά 42 εν ξέρω 7 0 Φορές 17 9

10 ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ ιαπιστώνεται ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων η τακτική αναπροσαρµογή των τιµών λαµβάνει χώρα κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους. Άλλος µήνας κατά τον οποίο υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων προχωρά σε αναπροσαρµογή των τιµών είναι ο Σεπτέµβριος (19). Τέλος, ένας στους 4 ερωτώµενους δεν µπορεί να ανακαλέσει κάποιο µήνα κατά τον οποίο η επιχείρηση πραγµατοποιεί αναπροσαρµογή στις τιµές. ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (N=351) Ιανουάριος 28 Φεβρουάριος 18 Μάρτιος 22 Απρίλιος 9 Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Θ- Α 25 10

11 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Σχεδόν 7 στους 10 ερωτώµενους ανέφεραν ότι εάν ο ανταγωνισµός εφαρµόσει πολιτική µείωσης στις τιµές πώλησης των προϊόντων και εκείνοι δεν ακολουθήσουν αυτή τη µείωση, τότε θα υπήρχε κάποιου είδους πτώση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, 14 υποστηρίζει ότι θα υπήρχε µεγάλη πτώση στον κύκλο εργασιών, 28 θεωρεί ότι η πτώση θα ήταν σηµαντική, ενώ οριακή πτώση θα κατέγραφε το 25 των επιχειρήσεων. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Γ- Α Καθόλου πτώση (4) Οριακή πτώση (3) Σηµαντική πτώση (2) Μεγάλη πτώση (1) ΣΥΝΟΛΟ 1-9 ΕΡΓΑΖ ΕΡΓΑΖ. 11

12 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Σύµφωνα µε το 38 των ερωτώµενων, η προσαρµογή στο Ευρώ δεν είχε κόστος για την επιχείρηση. Περίπου 1 στις 10 επιχειρήσεις δαπάνησαν έως 100 χιλ. δρχ. ή χιλ. δρχ. Το 15 των επιχειρήσεων διέθεσαν χιλ. δρχ. ενώ περισσότερες από 500 χιλ. δρχ. δαπάνησε περίπου το 13 των επιχειρήσεων. Όσον αφορά σε διαφοροποιήσεις αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους και δαπάνησαν ποσό µεγαλύτερο του 1 εκατ. συγκεντρώνουν σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό από τις αντίστοιχες που ξόδεψαν το ίδιο ποσό και απασχολούν 1-9 εργαζόµενους. Η συντριπτική πλειοψηφία (96) των επιχειρήσεων, δεν µετακύλυσε το κόστος προσαρµογής στο Ευρώ στις τιµές των προϊόντων. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΑ 38 ΕΩΣ 100 ΧΙΛ ΧΙΛ δεν µετακύλυσε το κόστος ΧΙΛ ΕΚΑΤ ΕΚΑΤ. 8 Α 16 12

13 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Όπως είναι αναµενόµενο, η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85) εφάρµοσε τη διπλή αναγραφή των τιµών στα προϊόντα κατά το έτος 2001 και κυρίως κατά το πρώτο τρίµηνο (60), ενώ υπάρχει ένα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων (8) που αναφέρει ότι η διπλή αναγραφή τιµών έλαβε χώρα κατά το έτος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έτος Ιανουάριος - Μάρτιος Απρίλιος - Ιούνιος Ιούλιος - Σεπτέµβριος Οκτώβριος - εκέµβριος εν την εφάρµοσε ποτέ 5 Γ- Α 5 13

14 OI ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το 65 των ερωτώµενων δηλώνει ότι η επιχείρησή τους δεν πωλεί προϊόντα µε ελκυστικές τιµές (1.99, 7.50, κλπ.). Η συγκεκριµένη απάντηση αναφέρθηκε κυρίως από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε µεγάλες αστικές περιοχές (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Περίπου 1 στις 10 επιχειρήσεις ανέφερε ότι σε προϊόντα µε ελκυστικές τιµές οφείλεται έως το 50 του κύκλου εργασιών της και παρόµοιο είναι το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι προϊόντα µε ελκυστικές τιµές αποφέρουν του κύκλου εργασιών. Τέλος, 15 των επιχειρήσεων δεν µπορεί να εκτιµήσει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που οφείλεται σε προϊόντα µε ελκυστικές τιµές. ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ «0» 65 «Έως 25» 7 «26-50» 5 «51-75» 3 «76-100» 5 εν ξέρω 15 14

15 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Από το σύνολο των επιχειρήσεων, το 21 προσάρµοσε τις τιµές Ευρώ, ώστε να τις κάνει ελκυστικές αµέσως µόλις άρχισε η διπλή αναγραφή - οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε µεγάλες αστικές περιοχές παρουσιάζουν σηµαντικά µικρότερο ποσοστό έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων - ενώ 12 το έκανε σε µεταγενέστερη φάση. Παρόµοια µε τον προηγούµενο πίνακα, το 63 δήλωσε ότι οι ελκυστικές τιµές δεν παίζουν ρόλο για την επιχείρηση. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ 21 ΕΦΑΡΜΟΣΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 12 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 63 Γ- Α 4 15

16 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Σχεδόν οι µισές επιχειρήσεις προσάρµοσαν τις τιµές των προϊόντων τους ώστε να διευκολύνουν τα ρέστα/ τις συναλλαγές µόλις άρχισε η διπλή αναγραφή και 36 προχώρησε σε αυτή την προσαρµογή από τότε που οι καταναλωτές άρχισαν να προσέχουν τις τιµές σε Ευρώ. Από τις επιχειρήσεις που έκαναν προσαρµογή των τιµών σε ελκυστικές αµέσως µόλις άρχισε η διπλή αναγραφή, το 92 έκανε ταυτόχρονα µετατροπή σε τιµές που διευκολύνουν τα ρέστα/ τις συναλλαγές. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΗ: ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (N=152) ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ 51 ΕΦΑΡΜΟΣΑ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 36 ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 13 Γ- Α 1 16

17 ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η µετατροπή των τιµών σε ελκυστικές ή τιµές που διευκολύνουν τα ρέστα πραγµατοποιήθηκε για το 37 των επιχειρήσεων µέσα στο έτος 2001, ενώ όπως είναι αναµενόµενο η πλειοψηφία των (59) έκανε αυτή την αλλαγή κατά το έτος 2002 (κυρίως κατά το µήνα Ιανουάριο (42)). ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΗ: ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ή ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (N=132) Ιανουάριος - Μάρτιος Απρίλιος - Ιούνιος Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2001 Οκτώβριος - εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος η Μαρτίου Γ- Α 5 17

18 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ Από το σύνολο των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία δεν προχώρησε σε κανενός είδους µετατροπή των τιµών (65). Όσον αφορά σε αυτούς που µετέτρεψαν τις τιµές, το έπραξαν κυρίως κατά τον Ιανουάριο ταυτόχρονα µε την τακτική αναπροσαρµογή (14). Μικρό ποσοστό (5) ερωτώµενων δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν µετατροπή σε ελκυστικές ή τιµές που διευκολύνουν τις συναλλαγές ανεξάρτητα από την τακτική αναπροσαρµογή. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ιανουάριος 14 Φεβρουάριος Πριν τον Ιανουάριο Μάρτιος Μετά το Μάρτιο Ανεξάρτητα από την τακτική αναπροσαρµογή εν ισχύει 65 Γ- Α 7 18

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Το 75 των ερωτώµενων ανέφερε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις τιµές πώλησης από την 1η Ιανουαρίου Για το 15 των επιχειρήσεων υπήρξε αύξηση της τάξης του 1 έως 5 και µόλις 5 των επιχειρήσεων προχώρησε σε αύξηση 6 ή µεγαλύτερη. Εξετάζοντας για το σύνολο των επιχειρήσεων το µέσο ποσοστό αύξησης, διαπιστώνεται ότι είναι 1.1. Το µέσο ποσοστό αύξησης παραµένει ίδιο ανεξαρτήτως µεγέθους επιχείρησης, ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο γεωγραφικών υποοµάδων και κύκλου εργασιών. Ως προς τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό αύξησης, περίπου 0.79 και οι αστικές περιοχές το υψηλότερο, περίπου Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, το υψηλότερο ποσοστό αύξησης καταγράφεται για τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών έως 100 εκατ. και είναι περίπου 2. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ξ

20 ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Ως κυριότερη αιτία για την οποία αύξησαν τις τιµές τους, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την αύξηση των τιµών από τους προµηθευτές (82) και σε πολύ µεγάλη απόσταση ακολουθούν άλλες αιτίες, όπως στρογγυλοποίηση τιµών ώστε να προκύψουν ελκυστικές τιµές σε Ευρώ (10), η αύξηση του εργατικού κόστους (8) και το κόστος προσαρµογής της επιχείρησης στο Ευρώ (7). Συνολικά οι λόγοι που ανέφεραν οι ερωτώµενοι και σχετίζονται µε το Ευρώ σηµειώνουν ποσοστό 17. ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΗ: ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ (N=92) Αύξηση των τιµών από τους προµηθευτές 82 Στρογγυλοποίηση ώστε να προκύψουν ελκυστικές τιµές σε Ευρώ 10 Αύξηση εργατικού κόστους 8 Κόστος προσαρµογής της επιχείρησης στο Ευρώ 7 Αύξηση άλλων στοιχείωντου κόστους Βελτίωση του περιθωρίου κέρδους 2 5 Αύξηση του πληθωρισµού 2 Φυσιολογική ετήσια αύξηση Γ- Α

21 ΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ Μόλις το 9 των ερωτώµενων ανέφερε ότι διαπίστωσε αύξηση αγορών για προληπτικούς λόγους κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του εκεµβρίου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (83) ανέφερε ότι δεν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο. ΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ Οχι 83 Γ- Α 8 Ναι 9 21

22 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η οικονοµία της Ελλάδας παρουσίασε άνοδο, δεν φαίνεται να έχει κάνει τους καταναλωτές λιγότερο προσεκτικούς όσον αφορά στις τιµές των προϊόντων σύµφωνα µε το 38 των ερωτώµενων. Αντιθέτως, 45 των ερωτώµενων δηλώνει ότι οι καταναλωτές άρχισαν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στις τιµές λόγω της µετάβασης στο Ευρώ. Τέλος, µόλις 6 θεωρεί ότι ο κόσµος ξοδεύει πιο εύκολα. Εξετάζοντας τις επιχειρήσεις ως προς το µέγεθός τους, διαπιστώνεται ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό των επιχειρήσεων µε 1 έως 9 εργαζόµενους που δηλώνουν ότι ο κόσµος δεν δίνει λιγότερη σηµασία στις τιµές σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους (42 έναντι 26). Επίσης οι εκτός Αθηνών περιοχές υποστηρίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό απ ότι στην Αθήνα ότι ο κόσµος δίνει µεγαλύτερη σηµασία στις τιµές λόγω της µετάβασης στο Ευρώ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Όχι, δεν πρόσεξα κάτι τέτοιο 38 Όχι, αντίθετα οι καταναλωτές άρχισαν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στις τιµές λόγω Ευρώ 45 Ναι, ο κόσµος δίνει λιγότερη σηµασία στις τιµές, ξοδεύει πιο εύκολα 6 Γ- Α 10 22

23 ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Σύµφωνα µε 4 από τους 10 ερωτώµενους, δεν υπάρχει αύξηση στις πληρωµές µε χρήση πιστωτικών καρτών µετά την 1η Ιανουαρίου Η παραπάνω διαπίστωση είναι ενισχυµένη στις µικρές επιχειρήσεις (45), καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε µεγάλες αστικές περιοχές (59). Τρεις από τους 10 ερωτώµενους ανέφεραν ότι υπήρξε αύξηση στη χρήση πιστωτικών καρτών και παρόµοιο είναι το ποσοστό όσων δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν. ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Όχι 41 Ναι, πολύ περισσότερο και κυρίως τον Ιανουάριο 10 Ναι, πολύ περισσότερο και συνεχίζει έως σήµερα 20 Γ- Α 30 23

24 ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (80) ανέφερε ότι δεν αντιµετώπισε προβλήµατα λόγω της µετάβασης στο Ευρώ. ηλαδή, συνολικά 2 στις 10 επιχειρήσεις αντιµετώπισαν - µικρά (17) ή µεγάλα (3) - προβλήµατα. ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Ναι, µεγάλα προβλήµατα 3 Καθόλου 80 Ναι, µικροπροβλήµατα 17 24

25 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ως σηµαντικότερο πρόβληµα αναφέρθηκε η έλλειψη νοµισµάτων Ευρώ (37) και στη συνέχεια ακολουθούν οι διαφωνίες σχετικά µε τη σωστή µετατροπή (27). Ποσοστά µεγαλύτερα από 10 συγκεντρώνουν επίσης οι αναφορές που σχετίζονται µε δυσαρέσκεια των πελατών λόγω καθυστερήσεων (19), προβλήµατα από την ύπαρξη πολλών µετρητών στο χώρο του καταστήµατος (15) και µη προσέλευση των καταναλωτών για ψώνια (13). Τέλος, άλλα προβλήµατα που αναφέρθηκαν σχετίζονται µε ταµειακά ελλείµµατα, µε το λογισµικό της επιχείρησης και υπερφόρτωση του συστήµατος πληρωµών. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗ: ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (N=92) Έλλειψη Ευρώ 37 ιαφωνίες σχετικά µε τη σωστή µετατροπή 27 υσαρεστηµένοι πελάτες λόγω καθυστερήσεων Πάρα πολλά µετρητά στο χώρο του καταστήµατος Οι καταναλωτές δεν προσήλθαν Ταµειακά ελλείµµατα 9 Λόγω προσαρµογής του λογισµικού Ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών εκτός λειτουργίας Άλλα

26 ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κυριότερη πηγή των προαναφεροµένων προβληµάτων είναι σύµφωνα µε τους ερωτώµενους οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να χειρίζονται τα Ευρώ (54) και σε απόσταση ακολουθούν τα προβλήµατα που οφείλονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων (32) και στις συναλλαγές µε τις τράπεζες (28). Σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά σηµειώνουν άλλες πηγές προβληµάτων, όπως το ότι οι καταναλωτές απαλλάχθηκαν από τα µετρητά τους (12) ή δεν µπόρεσαν να προµηθευτούν Ευρώ (8) και ότι οι επιχειρήσεις δεν είχαν προσαρµόσει τα ηλεκτρονικά τους συστήµατα σε Ευρώ (7). ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗ: ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (N=92) Στους καταναλωτές που δεν είχαν συνηθίσει να χειρίζονται τα Ευρώ 54 Στο προσωπικό που δεν είχε συνηθίσει να χειρίζεται τα Ευρώ 32 Στις συναλλαγές µε τις τράπεζες 28 Στους καταναλωτές που απαλάχθηκαν από τα µετρητά τους 12 Στους καταναλωτές που δεν µπόρεσαν να βρουν τραπεζογραµµάτια Ευρώ 8 Σε ατέλειες στο ηλεκτρονικό σύστηµα της επιχείρησης 7 26

27 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Τέλος, το 97 των εµπορικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι είχε προετοιµαστεί επαρκώς για τη µετάβαση στο Ευρώ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ Ναι 97 Όχι 3 27

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 28

29 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναπροσαρµόζουν τις τιµές των προϊόντων τους µία µε δύο φορές τον χρόνο. Η αναπροσαρµογή για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων λαµβάνει χώρα κυρίως κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους. Είναι προφανές ότι η τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων σχετίζεται στενά µε την αντίστοιχη πολιτική του ανταγωνισµού, καθώς σε περίπτωση που ο ανταγωνισµός µειώσει τις τιµές των προϊόντων πρέπει οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν µε αντίστοιχη µείωση προκειµένου να µην σηµειωθεί πτώση στον τζίρο τους. Σηµαντικό ποσοστό επιχειρήσεων δεν επιβαρύνθηκε µε κόστος από τη µετάβαση στο Ευρώ, ενώ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αυτές που επιβαρύνθηκαν µε κάποιο ποσό δηλώνουν ότι δεν µετακύλυσαν το κόστος αυτό στις τιµές των προϊόντων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν πωλεί προϊόντα µε ελκυστικές τιµές και δεν έχει προσαρµόσει τις τιµές των προϊόντων σε ελκυστικές. Από αυτές που έχουν προχωρήσει στην συγκεκριµένη προσαρµογή, οι περισσότερες το έπραξαν µόλις άρχισε η διπλή αναγραφή στις τιµές των προϊόντων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που προσάρµοσε τις τιµές των προϊόντων σε ελκυστικές προχώρησε σε µετατροπή των τιµών ώστε να διευκολύνουν τις συναλλαγές/ τα ρέστα και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι δυο αυτές µετατροπές πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονα. Όσον αφορά στη περίοδο προσαρµογής των τιµών σε ελκυστικές ή τιµές που διευκολύνουν τις συναλλαγές/ τα ρέστα, αυτή συνέβη ταυτόχρονα µε την τακτική αναπροσαρµογή των τιµών για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τους ερωτώµενους, µόνο 3 στις 10 επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις τιµές των προϊόντων τους από την 1η Ιανουαρίου έως σήµερα. Τελικά διαπιστώνεται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων το µέσο ποσοστό αύξησης των τιµών είναι 1.1, όµως η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να οφείλεται στο Ευρώ, αλλά στην αύξηση των τιµών των προϊόντων από τους προµηθευτές. Οκτώ από τους 10 ερωτώµενους ανέφεραν ότι δεν διαπίστωσαν αύξηση των αγορών για προληπτικούς λόγους κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του εκεµβρίου. Όσον αφορά σε πιθανή αύξηση στη χρήση πιστωτικών καρτών για πληρωµές, οι γνώµες των ερωτώµενων είναι µοιρασµένες. Οι καταναλωτές δεν έχουν γίνει λιγότερο προσεκτικοί όσον αφορά στις τιµές των προϊόντων, αντιθέτως σηµαντικό ποσοστό αναφέρει ότι δίνει µεγαλύτερη σηµασία στις τιµές λόγω Ευρώ. 29

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχετικά µικρό ποσοστό, δύο στις 10 επιχειρήσεις αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω της µετάβασης στο Ευρώ, τα κυριότερα των οποίων ήταν η έλλειψη Ευρώ, οι διαφωνίες σχετικά µε την σωστή µετατροπή και η δυσαρέσκεια των πελατών λόγω καθυστερήσεων. Ως σηµαντικότερες πηγές αυτών των προβληµάτων αναφέρθηκαν οι καταναλωτές και το προσωπικό των καταστηµάτων που δεν είχε συνηθίσει να χειρίζεται τα Ευρώ και οι συναλλαγές µε τις τράπεζες. Τελικά, για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων οι προετοιµασίες για τη µετάβαση στο Ευρώ αποδείχτηκαν επαρκείς. 30

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Της 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Παναθηναϊκή Συμμαχία 2012 Περιεχόμενα 1. Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Σωματείου 2. Ανάλυση Εσόδων Σωματείου 3. Ανάλυση Εισροών Σωματείου 4. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Επιτυχημένες εφαρμογές Πόπη Χαραμή Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Ορισμός της προβολής Το σύνολο των μέσων που δίνουν δυναμική στο φαρμακείο, εφαρμόζοντας ένα κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Περίληψη Ευρημάτων ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΩΡΑΡΙΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ετοιμάστηκε από την Pulse Market Research Αύγουστος 2014 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα απόψεων καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το έτος 2010

Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 211 Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (1 από 2) ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Θεσσαλονίκη 14/5/2014 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Αξιότιμοι συνεργάτες, Η υποβολή μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014

Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014 Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 2 ο τρίμηνο του 2014 15 Αυγούστου 2014 Λώρα Σκολαρίκου Consumer Choices T +30

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center

------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center ------------------------------------------------------------------------------------------------ A. T. C. Automotive Technology Center Πρόγραμμα A Εξαμήνου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2013 1 2 3 5 7 (Χριστοφή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. για τo ΓΕΡΗΕΤ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τo ΓΕΡΗΕΤ Οκτώβριος, 2006 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εταιρεία CMR Cypronetwork Marketing Research Ltd (µέλος του Οµίλου των εταιρειών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 119

Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην Ευρώπη & τη Γερμανία Απρίλιος 2013 1. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Τι γνώμη έχετε για την

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Q3 2014: η ελληνική αγορά συνεχίζει την ανάκαμψη για το 2014. Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 3 ο τρίμηνο του 2014

Q3 2014: η ελληνική αγορά συνεχίζει την ανάκαμψη για το 2014. Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 3 ο τρίμηνο του 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q3 : η ελληνική αγορά συνεχίζει την ανάκαμψη για το Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 3 ο τρίμηνο του 15 Νοεμβρίου Λώρα Σκολαρίκου Consumer Choices T +30 210 7572661 Laura. Skolarikou@gfk.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Φεβρουάριος 2013 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00 ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 01/07/2015 17/07/2015 02/07/2015 18/07/2015 03/07/2015 19/07/2015 04/07/2015 20/07/2015 05/07/2015 21/07/2015 06/07/2015 22/07/2015 07/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Σεπτέμβριος 2014 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού

Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων δραστηριοτήτων τουρισμού Σύννεφο λέξεων αγρο-τουρισμού Σύννεφο λέξεων αγρο-τουρισμού Ρήματα Επίθετα Ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Η χρήση καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, στην Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα