Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)"

Transcript

1 AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

2 Το όραμά μας είναι να είμαστε, όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο παγκόσμιο ασφαλιστικό περιβάλλον, η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να λειτουργήσει ως οδηγός για τον οποιοδήποτε ασφαλισμένο μας σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημία») και να τον βοηθήσει αφ ενός μεν να παρακολουθήσει την όλη πρόοδο της διαδικασίας μέχρι το τελικό στάδιο αφ ετέρου δε να προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (ασφαλισμένου, συνεργάτη και ασφαλιστικής εταιρείας). Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη φιλοσοφία μας για τη «ζημία», στους αρμοδίους στους οποίους μπορεί ο ασφαλισμένος μας να απευθύνεται, στις προδιαγραφές μας για την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου μας και στην πορεία διακανονισμού της «ζημίας». Το όραμά μας είναι να είμαστε, όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο παγκόσμιο ασφαλιστικό περιβάλλον, η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφαλιστική εταιρεία που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Η ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας που τιμά τους πελάτες της και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες και διακεκριμένη εξυπηρέτηση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών σε κάθε στάδιο συναλλαγής, ειδικότερα, στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της διαδικασίας αποζημίωσης υλοποιώντας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, τις προσδοκίες και επιθυμίες σας. Θέλουμε να αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι η πρότασή μας είναι, καθ όλα, μια ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ. Η AIG, με το παγκόσμιο και πολύ καλά οργανωμένο δίκτυό της, την τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία της και το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό της, επιθυμεί να συνεργάζεται στενά με τον ασφαλισμένο, το συνεργάτη και, γενικότερα, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλίζει την αρτιότερη, αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και πιο δίκαια διαχείριση των αποζημιώσεων. Επιθυμεί να αποδεικνύει εμπράκτως το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται, αισθάνεται και καταλαβαίνει τις ανάγκες των πελατών της, όχι μόνο κατά την ανάληψη του κινδύνου αλλά και κατά τη δύσκολη στιγμή της «ζημίας» προσφέροντας μια Πρόταση Αξίας. Για το λόγο αυτό η AIG: Παρουσιάζει το παρόν πρωτόκολλο προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Υπόσχεται και διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αποζημιώσεων θα διεκπεραιώνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη, αποτελεσματικά, έγκαιρα και έγκυρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Αποθεματοποιεί σε ρεαλιστική βάση σύμφωνα με το είδος της ευθύνης και / ή την αιτία και το πιθανό ύψος της αποζημίωσης Ουδεμία αναγνώριση ευθύνης για λογαριασμό του ασφαλισμένου μπορεί να λάβει χώρα από την πλευρά της AIG, παρά μόνο όταν υπάρχει ρητή, έγγραφη συναίνεση του ασφαλισμένου για τον σκοπό αυτό

3 Ι. Από την πλευρά του ασφαλισμένου Σε περίπτωση ζημίας (επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης), ο ασφαλισμένος: Α) Γνωστοποιεί στην AIG, εντός οκτώ (8) ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της επέλευσής της, επίσημη αναγγελία / επιστολή, νόμιμα υπογεγραμμένη στην οποία: Αναφέρει την αιτία / άτομα που εμπλέκονται Παρουσιάζει το ιστορικό της ζημίας με γεγονότα και ημερομηνίες Ενημερώνει για ύπαρξη δικαστικής ενέργειας (εξώδικο, αγωγή, μήνυση εις βάρος του ασφαλισμένου κλπ) Προβαίνει σε εκτίμηση του περιστατικού Επισυνάπτει όλα τα σχετικά με την αναγγελία έγγραφα Η αναγγελία ζημίας προωθείται προς την AIG είτε μέσω του ασφαλιστικού συμβούλου του ασφαλισμένου είτε απ ευθείας προς την AIG (με ταυτόχρονη κοινοποίηση προς τον ασφαλιστικό σύμβουλο για την ενημέρωσή του) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο fax Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης ο ασφαλισμένος μας μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο (επιλογή 1). Β) Οφείλει να προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω (πέρα από αυτές που κατά περίπτωση μπορεί να προβλέπονται είτε από την ασφαλιστική νομοθεσία είτε από τους Γενικούς και / ή Ειδικούς Όρους του εκάστοτε ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου): Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό της και την αποφυγή επιδεινώσεως / επεκτάσεώς της Να καταγράφει πλήρως τις συνέπειές της με όποιο τρόπο κρίνει αποτελεσματικό και επιβοηθητικό Να λαμβάνει κάποιες φωτογραφίες (εφ όσον είναι δυνατόν) Να φροντίζει να συνεργάζεται πλήρως με τον διορισμένο από την AIG πραγματογνώμονα ο οποίος θα επιθεωρήσει το χώρο Να διατηρεί τα ζημιωθέντα αντικείμενα ώστε να τα επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας Να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που ζητούνται από την AIG Να αναφέρει το περιστατικό (όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από τη φύση της ζημίας) στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές (π.χ. την κλοπή στην Αστυνομία) Να ενεργεί, όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία, ως συνετός ανασφάλιστος

4 ΙΙ. Από την πλευρά της AIG Μετά την αναγγελία, από την πλευρά του ασφαλισμένου, της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης η AIG: Ορίζει έναν έμπειρο διεκπεραιωτή από το Τμήμα Αποζημιώσεων για το χειρισμό της ζημίας Διορίζει (όταν αυτό απαιτείται) ειδικό πραγματογνώμονα για την επιθεώρηση της ζημίας και την εκτίμησή της Δημιουργεί ειδικό αριθμημένο φάκελο και τον καταχωρεί στα μητρώα της Ενημερώνει τον ασφαλισμένο σχετικά με τα παραπάνω Σε περίπτωση γραπτού αιτήματος από τον ασφαλισμένο για την κάλυψη ή μη της ζημίας τον ενημερώνει (τον ασφαλισμένο) εγγράφως για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το περιστατικό εντός (5) εργάσιμων ημερών Διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να επιφυλαχθεί να απαντήσει γνωρίζοντας, όμως, στον ασφαλισμένο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία: α) πότε θα είναι σε θέση για την τοποθέτησή της και β) για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που θα χρειάζεται να προσκομισθούν ΙΙΙ. Γενικά Οι τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεομοιοτυπίες απαντώνται από το προσωπικό της AIG εντός 24 ωρών. Η AIG προβαίνει στην αποθεματοποίηση συγκεκριμένου ποσού, βασιζόμενη πάντοτε στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέχρι εκείνη την στιγμή και επανεξετάζει την αποθεματοποίηση σε περίπτωση ύπαρξης νέων στοιχείων. Όλες οι αποζημιώσεις εξοφλούνται στον ασφαλισμένο μέσα σε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης και την κατάθεση όλων των σχετικών αιτηθέντων εγγράφων. Σε περίπτωση καταστροφικών γεγονότων, η AIG, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και των συνεργατών της και προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επείγουσες ανάγκες τους ενεργοποιεί Μηχανισμό Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (μετά από έκδοση έκτακτης ανακοίνωσης) υλοποιώντας τα ακόλουθα: α) Λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 24ωρης εξυπηρέτησης β) Προβαίνει σε συντονισμένη ενημέρωση και υποστήριξη συνεργατών και ασφαλισμένων στις περιοχές που έχουν πληγεί γ) Θέτει σε 24ωρη ετοιμότητα τα στελέχη των Τμημάτων Αποζημιώσεων δ) Εφαρμόζει απλοποιημένες διαδικασίες αποζημιώσεων για την γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ΙV. Κάποιες βασικές έννοιες Για την πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων της αλλά και των συνεργατών της η AIG παρουσιάζει, πιο κάτω, κάποιες από τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την έννοια της ασφάλισης: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται (σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία), στις ασφαλίσεις ζημιών μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Στην ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος είναι η τρέχουσα αξία τους ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ: Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η ασφαλιστική αξία τους (που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης) υπολείπεται της τρέχουσας ή αν δεν υπάρχει η συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας. ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ: Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η ασφαλιστική αξία τους (που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης) υπερβαίνει την τρέχουσα ή αν δεν υπάρχει τη συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου η ασφαλιστική εταιρεία δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εάν ο λήπτης της ασφάλισης (ασφαλισμένος) έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην ασφαλιστική εταιρεία, στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Για το λόγο αυτό, ο λήπτης της ασφάλισης και / ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να διαφυλάττουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην ασφαλιστική εταιρεία.... Σημείωση: Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των αποζημιώσεων και, ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και / ή το είδος της ασφάλισης, μπορεί να διαφοροποιούνται, κατά περίπτωση.

5

6 Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Τηλέφωνο: AIG Γραφεία Αθηνών Λεωφόρος Κηφισίας Μαρούσι Τηλέφωνο: Fax: Yποκατάστηµα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο: Fax: Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες µέσα από ένα από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσµίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο. Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισµό αλλά και ένα βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον, µε ιστορία που ξεκινά το H AIG είναι η εµπορική επωνυµία για την δραστηριότητα παγκοσµίως της AIG Inc. που καλύπτει τους Κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του οµίλου American International Group, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site µας στη διεύθυνση Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες µας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του οµίλου American International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited. Το υλικό αυτό είναι για ενηµερωτικό σκοπό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµα σε κάθε χώρα και οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μερικές υπηρεσίες και προϊόντα παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από θυγατρικές ή µη θυγατρικές εταιρίες. 607 / / FEC 12447

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα