Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής. Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής. Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ τριών παιδιών με αυτισμό, στα πλαίσια της τάξης, μέσω του συμβολικού παιχνιδιού» Επιμέλεια: Χαλαστάνης Αλέξανδρος Αριθμός Μητρώου: mea17027 Θεσσαλονίκη, 2018

2 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ τριών παιδιών με αυτισμό, στα πλαίσια της τάξης, μέσω του συμβολικού παιχνιδιού» «Designing and implementing an intervention program: Strengthening the social interaction between three children with autism, withing the classroom, through symbolic play» Επιμέλεια: Χαλαστάνης Αλέξανδρος Εξεταστική επιτροπή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λευκοθέα Καρτασίδου, 1 η Επόπτρια 2 ος Επόπτης: Ιωάννης Αγαλιώτης 3 ος Εξεταστής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Θεσσαλονίκη, 2018

3 Ο συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας

4 Περιεχόμενα Περίληψη... 1 Abstract... 2 Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο Πρώτο... 9 Θεωρητική Θεμελίωση Αυτισμός: Ορισμός και διάγνωση Αιτιολογία και χαρακτηριστικά του Αυτισμού Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών του φάσματος του Αυτισμού Κοινωνική Αλληλεπίδραση Η κοινωνική αλληλεπίδραση στο φάσμα του Αυτισμού Το συμβολικό παιχνίδι Συμβολικό παιδί και Αυτισμός Σκοπός της έρευνας Ερευνητικά ερωτήματα Δεύτερο Κεφάλαιο Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Διαδικασία Εργαλεία συλλογής δεδομένων Πρόγραμμα παρέμβασης Ανάλυση δεδομένων Κοινωνική Εγκυρότητα Κεφάλαιο Τρίτο Αποτελέσματα Αρχική αξιολόγηση Παρέμβαση- Διαμορφωτική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση Έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας Κεφάλαιο Τέταρτο Συζήτηση-Συμπεράσματα Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας Εκπαιδευτικές επιπτώσεις Περιορισμοί έρευνας Μελλοντικές προτάσεις για έρευνα Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Ελληνόγλωσση

5 Παράρτημα Α Παράρτημα Β

6 Περίληψη Ο τομέας της Ειδικής Αγωγής έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια στην προώθηση και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, ο άνθρωπος επιθυμεί να ενταχθεί στα διάφορα περιβάλλοντα και να σχετιστεί με τα άτομα που βρίσκονται σε αυτά. Όπως είναι γνωστό όμως, τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού συναντούν πολλά εμπόδια στην πορεία προς την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την επικοινωνία και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί, πως ένα ειδικά δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, βασισμένο στο συμβολικό παιχνίδι, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών μαθητών μιας τάξης, οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και οι οποίοι αποτελούν την ερευνητική μας ομάδα. Με το συμβολικό παιχνίδι αναπτύσσεται τόσο το κοινωνικό συναίσθημα του παιδιού, το οποίο είναι αναγκαίο για την αρμονική του συμβίωση μέσα στην κοινωνία όπως επίσης και η αμοιβαία εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, ο αλτρουισμός και η δικαιοσύνη. Είναι σαφές πως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα καθώς γίνεται αντιληπτό πως η επιρροή του συμβολικού παιχνιδιού στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών είναι αξιοσημείωτη, γεγονός που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση παρόμοιων δεξιοτήτων σε παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία. Λέξεις κλειδιά: συμβολικό παιχνίδι, επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτισμός. 1

7 Abstract The sector of special education has shown particular emphasis, in recent years, on the promotion and development of the social skills of people with disabilities. From the early years of his life, every person wishes to join the various environments and to make relationships with the people that apart them. As it is well known, people with autism face many obstacles in the development of their social skills, fact that has mainly to do with their communication and social interaction. The purpose of this research is to investigate how a specially formulated intervention program, based on the symbolic play, can enhance the social interaction between the three pupils of a class, who belong to the autistic disorder and constitute our research team. Through symbolic play, the child s social sentiment is developed, something that is necessary for his harmonious coexistence in society, as well as for the feeling of mutual respect, the cooperation, the altruism and the justice. It is clear that the findings of this research are particularly interesting as it is conceivable that the contribution of symbolic play to the social interaction of children is a remarkable fact that can be taken into account in creating new educational programs, to enhance similar skills to children with any kind of disability. Key words: Symbolic play, communication, social interaction, autism 2

8 Πρόλογος Είναι αλήθεια πως από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον τομέα της Ειδικής Αγωγής και να πραγματοποιήσω την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φάσμα του αυτισμού. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αναπηρία αποτέλεσε ουσιαστικά την αφορμή για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Έχοντας έρθει σε επαφή με παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, μέσω της πρακτικής μου άσκησης και αρκετές φορές μέσω του εθελοντισμού, αισθάνθηκα την ανάγκη να ασχοληθώ με τη διερεύνηση ορισμένων πτυχών του. Ειδικότερα, η ιδιότητα μου ως παιδαγωγός, ευαίσθητος στις κοινωνικές δεξιότητες, με οδήγησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το κομμάτι της κοινωνικότητας και της ανάπτυξης της σε άτομα με αυτισμό. Ο τομέας της Ειδικής Αγωγής έχει δώσει τεράστια έμφαση τα τελευταία χρόνια στην προώθηση της κοινωνικής λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των ατόμων με αναπηρία. Μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικότητας των παιδιών αυτών, είναι γεγονός πως επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση της προσωπικότητάς τους καθώς και η όλο πιο ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία. Προκειμένου να μελετηθεί και να διερευνηθεί η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επιστρατεύτηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, αποτελούμενο από διάφορες δραστηριότητες, σχεδιασμένες με γνώμονα το συμβολικό παιχνίδι. Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας και όλο το εκπαιδευτικό και λειτουργικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτό, μου προσέφεραν τις απαραίτητες συνθήκες και τα κατάλληλα εφόδια για τη διεύρυνση των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέσα σε ένα σχολικό τμήμα παιδιών με αυτισμό, τα οποία αποτέλεσαν και το δείγμα της παρούσας έρευνας. 3

9 Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια Κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, χάρη στην ιδιαίτερα σημαντική καθοδήγηση και βοήθεια της οποίας μπόρεσα να φέρω εις πέρας αυτή τη διπλωματική εργασία. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα 3 παιδιά,τα οποία αποτέλεσαν την ομάδα του δείγματος μου, την ειδική παιδαγωγό του τμήματος Εβίτα Νίκου για την ιδιαίτερη βοήθεια στις δραστηριότητες που έλαβαν μέρος στο τμήμα της καθώς και το διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας για την ευκαιρία που μου προσέφερε, ώστε να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση καθώς και την εκπαιδευτική μου παρέμβαση. 4

10 Εισαγωγή Είμαι αλλόκοτος, είμαι νέος. Αναρωτιέμαι άμα είστε και εσείς το ίδιο. Ακούω φωνές στον αέρα. Βλέπω ότι εσείς δεν ακούτε και δεν είναι δίκαιο. Δεν θέλω να αισθάνομαι στεναχώρια. Είμαι αλλόκοτος, είμαι νέος. Υποκρίνομαι ότι είστε και εσείς το ίδιο. Νιώθω σαν ένα αγόρι στο διάστημα. Αγγίζω τα αστέρια και αισθάνομαι εκτός τόπου. Ανησυχώ για το τι νομίζουν οι άλλοι. Κλαίω όταν οι άνθρωποι γελάνε, μαζεύομαι. Είμαι αλλόκοτος, είμαι νέος. Καταλαβαίνω τώρα ότι είστε και εσείς. Λέω ότι νιώθω σαν ναυαγός. Ονειρεύομαι τη μέρα που θα είναι όλα καλά. Προσπαθώ να προσαρμοστώ. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα το κάνω. Είμαι αλλόκοτος, είμαι νέος. 5

11 Το παραπάνω ποίημα αποτελεί δημιουργία του Benjamin Giroux, ενός αγοριού 10 ετών, διαγνωσμένο με αυτισμό, το οποίο πηγαίνει στο Δημοτικό Σχολείο του Plattsburgh, στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, ο Benjamin μοιράστηκε τα προσωπικά του συναισθήματα για τον αυτισμό, αφού του δόθηκε από το σχολείο του μια εργασία, η οποία του παρείχε τις πρώτες δύο λέξεις για κάθε γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα όμορφο και άκρως συγκινητικό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχει γίνει σαφές το αίτημα των ειδικών για την προώθηση και καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων στα άτομα με αναπηρία. Οι υπάρχουσες μελέτες υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό στους τομείς της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ο αυτισμός συνεπάγεται έκπτωση στις αμοιβαίες κοινωνικές συναλλαγές, στην επικοινωνία και στη γενική συμπεριφορά και επομένως τα άτομα, τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο φάσμα, παρουσιάζουν στερεότυπες και διασπαστικές αντιδράσεις στα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες τους (Γενά, 2002). Ως κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζεται η διαδικασία, κατά την οποία, η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα σε δυο ή περισσότερους ανθρώπους ( π,χ. με το παιχνίδι ή τη συναναστροφή) οδηγεί στην ανάπτυξη ενός κώδικα επικοινωνίας μέσω του οποίου παράγονται συμβολισμοί ή νοήματα. Τόσο η ξένη όσο και η ελληνική βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην θετική επίδραση του συμβολικού παιχνιδιού στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Το παιχνίδι λοιπόν πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του προγράμματος εκπαίδευσης όλων των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή του στο σχολείο. Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει θετική ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 6

12 παιδιών με αυτισμό, τα οποία αποτελούν και το δείγμα της έρευνας, μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης με τη χρήση διάφορων δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, στο οποίο γίνεται μια εκτενή αναφορά στις Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος. Ειδικότερα, διερευνάται ο ορισμός του αυτισμού, η προέλευσή του, η αποσαφήνιση του, τα χαρακτηριστικά του, η διάγνωση του καθώς και η πιθανή του αιτιολογία. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, αναζητείται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς και το πως αυτή παρουσιάζεται στα παιδιά με αυτισμό. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνεται η αποσαφήνιση του συμβολικού παιχνιδιού και η συσχέτιση του με τον αυτισμό. Ολοκληρώνοντας με το πρώτο κεφάλαιο, διατυπώνονται ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία λεπτομερής παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας καθώς και της συλλογής των δεδομένων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το ερευνητικό δείγμα και τα προφίλ των παιδιών, που το αποτελούν, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα εργαλεία, μέσω των οποίων έγινε η συλλογή δεδομένων, λεπτομέρειες για το χώρο, τη χρονική διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης καθώς και για τη δομή της. Παράλληλα, περιγράφεται το εργαλείο με το οποίο επιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί η κοινωνική εγκυρότητα της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας. Στο τρίτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μία εκτενής παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης. Ειδικότερα, αναλύεται η αρχική και η τελική αξιολόγηση καθώς και τα ευρήματα, τα οποία συλλέχθηκαν για κάθε άτομο ξεχωριστά μέσω αυτών. Παράλληλα, παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τη διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διαδικασία της εκπαιδευτικής 7

13 παρέμβασης. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ειδικά σχεδιασμένου εργαλείου, το οποίο ελέγχει την κοινωνική εγκυρότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν μέσα από την εκπαιδευτική παρέμβαση, σε σχέση πάντοτε και με προγενέστερες έρευνες, καθώς και η συζήτηση. Έπειτα, διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση καθώς και οι περιορισμοί της ερευνητικής διαδικασίας. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζεται λεπτομερώς η βιβλιογραφία, η οποία επιστρατεύτηκε για την παρούσα διπλωματική εργασία, χωρισμένη σε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση. Τέλος, δίνεται στον αναγνώστη το παράρτημα, στο οποίο βρίσκονται τα φύλλα παρατήρησης και αξιολόγησης καθώς και φωτογραφικό υλικό από το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης. 8

14 Κεφάλαιο Πρώτο 1.1 Αυτισμός: Ορισμός και διάγνωση Θεωρητική Θεμελίωση Όταν κάποιος επιχειρεί να αναζητήσει τον ακριβή ορισμό του αυτισμού έρχεται αντιμέτωπος με μία αδιέξοδο (Corsello, 2005). Ένας συγκεκριμένος και σταθερός ορισμός για τον αυτισμό είναι πολύ δύσκολο να δοθεί, για το λόγο ότι προκύπτουν διαφορές τόσο από το πλήθος των πηγών που προέρχεται όσο και από τους διάφορους επαγγελματίες - ειδικούς που εμπλέκονται αλλά και από τους ίδιους τους γονείς των παιδιών με αυτισμό. Για τον ορισμό του αυτισμού και τη συγγένεια του με διάφορες άλλες αναπηρίες υπήρξαν αλλά και συνεχίζουν να υπάρχουν ποικίλες παρανοήσεις και συγκρούσεις μεταξύ των ειδικών (Wing, 2000). Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του και την επακόλουθη αδυναμία προσαρμογής του στα εκάστοτε περιβάλλοντα. Αρχικά, ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται το 1911 από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Bleuler για να χαρακτηρίσει κάποια άτομα με σχιζοφρένεια, τα οποία είχαν χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα (Frith, 2009). Έπειτα, εντοπίζουμε και πάλι τον συγκεκριμένο όρο το 1943 στη Βαλτιμόρη από τον Leo Kanner, ο οποίος θεωρεί ότι ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα εγγενούς ανεπάρκειας συναισθηματικής φύσεως και το 1944 στη Βιέννη από τον Asperger, ο οποίος αναφέρεται σε όρους όπως «αυτιστικές διαταραχές της συναισθηματικής επαφής», «πρώιμο παιδικό αυτιστικό σύνδρομο» και «αυτιστικές ψυχοπάθειες της παιδικής ηλικίας» (Γκονέλα, 2006). Μέχρι και σήμερα τα ονόματα των δύο ερευνητών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον αυτισμό. 9

15 Έναν από τους πιο εμπεριστατωμένους και αξιόπιστους ορισμούς μπορούμε να θεωρήσουμε αυτόν, σύμφωνα με τον οποίο, ο αυτισμός αναφέρεται σαν μια πολύπλοκη διαταραχή του εγκεφάλου, η οποία συναντάται σε όλη τη ζωή του ανθρώπου και τον εμποδίζει να κατανοεί ορθά τα όσα βλέπει, ακούει και γενικά αισθάνεται και που προκαλεί με αυτόν τον τρόπο στο άτομο σοβαρά ζητήματα επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς (Wing, 2000). Ο αυτισμός συνιστά μία αναπτυξιακή διαταραχή, όπου τονίζεται η έννοια του φάσματος, γεγονός που σημαίνει ότι εμφανίζεται με πολλές διαφορετικές μορφές. Μετά από την πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών τον Μάιο του 2013, ο αυτισμός αποτελεί μέρος μίας ομάδας διαταραχών γνωστή ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Baird, Cass & Slonims, 2004). Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα και για αυτό το λόγο τις εντοπίζουμε ως «διάχυτες». Στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών εντάσσονται, πέρα από τον αυτισμό, η διαταραχή Rett, η διαταραχή Asperger,, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Συριοπούλου Δελλή & Κασίμος, 2013). H αυτιστική διαταραχή αποτελεί μια σοβαρή μορφή διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής και έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή φάσματος, πράγμα που σημαίνει ότι η κλινική εικόνα του αυτισμού δεν είναι ομοιογενής αλλά κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες (Γενά, 2002). Από αυτό το σημείο και έπειτα, όταν γίνεται αναφορά στον αυτισμό, θα εννοούνται οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Στην πραγματικότητα, ο όρος αυτός σημαίνει απόσταση από την πραγματικότητα, η οποία συνοδεύεται από μία έντονη εσωτερική ζωή (Συνοδινού, 2007). Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αποτελούν χρόνιες σοβαρές νευροψυχιακές καταστάσεις 10

16 γνωστικής φύσης, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και προσαρμόζεται στις καταστάσεις της καθημερνής ζωής (Καλύβα, 2005). Η συχνότητα της διαταραχής υπολογίζεται σε 2-5 περιπτώσεις στα παιδιά ενώ το σύνολο των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών υπολογίζεται σε παιδιά. Τα αγόρια εμφανίζουν πολύ πιο συχνά τη διαταραχή σε σχέση με τα κορίτσια. Συγκεκριμένα εμφανίζεται 3-4 φορές πιο συχνά στα αγόρια (Κρουσταλλάκης, 2005, Τσιάντης, 2001, Wing, 2000). Έχει όμως διαπιστωθεί ότι η σοβαρότητα της διαταραχής είναι μεγαλύτερη στα κορίτσια από ότι στα αγόρια. Τα τελευταία χρόνια ποικίλες έρευνες έδειξαν ότι τα κρούσματα αυτισμού διπλασιάστηκαν ή τριπλασιάστηκαν (Γκονέλα, 2006). Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επιδημιολογική μελέτη για την διαπίστωση του προβλήματος. Λόγω έλλειψης στοιχείων είναι αδύνατον να περιγραφεί το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα μας, καθώς και να προσδιοριστούν οι ανάγκες των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι στις Η.Π.Α και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντικείμενο του αυτισμού θεωρείται ως ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα, γι αυτό και τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός ερευνών και μελετών (Νότας,2006). Θεωρώντας δεδομένο πως ο αυτισμός είναι το αποτέλεσμα τόσο γενετικών παραγόντων όσο και νευροπαθολογικών μηχανισμών, αντιλαμβανόμαστε πως η διάγνωση δεν είναι εφικτό να γίνει μέσω κάποιας βιολογικής εξέτασης. Κρίθηκε συνεπώς απαραίτητη η εκτενής και με ακρίβεια παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς (Βάρβογλη, 2007). Ειδικότερα, η Newson, παρουσιάζοντας τα δικά της κριτήρια για τον αυτισμό, υποστηρίζει πως το σύνδρομο εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των 30 με 36 μηνών της ζωής του παιδιού και τα χαρακτηριστικά που αναφέρει είναι, πρώτον η 11

17 διαταραχή που παρουσιάζουν τα παιδιά στο λόγο τους, που συνίσταται στην αδυναμία κωδικοποίησης μέσω των πρώιμων τύπων της επικοινωνίας, όπως εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες και άλλες μορφές της γλώσσας του σώματος, προφορική ομιλία καθώς επίσης και διαταραχή του «κοινωνικού συγχρονισμού» που αφορά την εναλλαγή των ρόλων στην επικοινωνία (Βαρβόγλη, 2007). Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η διάγνωση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών στηρίζεται στο λεπτομερές αναπτυξιακό ιστορικό, στην παρατήρηση της συμπεριφοράς και τις μετρήσεις των διαγνωστικών ψυχομετρικών εργαλείων (Dempsey & Foreman, 2001). Στα τρία παραπάνω στάδια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της δημιουργικής σκέψης. Σήμερα, η εγκυρότητα και αξιοπιστία της διάγνωσης του Αυτισμού διασφαλίζεται μόνο μέσα από την κλινική εμπειρία και την εξειδίκευση των αρμοδίων θεραπευτών υγείας σε σημαντικές διαγνωστικές δοκιμασίες (Trevarthen &Daniel, 2005). Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κανένα βιολογικό τεστ ανίχνευσης του αυτισμού (Baird, Cass & Slonims, 2003). Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Αυτισμός αποτελεί μια κατάσταση, η οποία προκαλεί πολλά ερωτήματα τόσο στους γενετιστές, βιολόγους, ψυχολόγους και ψυχαναλυτές όσο και στα ίδια τα άτομα ή το περιβάλλον τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδιαστεί νέα ανιχνευτικά εργαλεία, με σκοπό τον έγκυρο προληπτικό έλεγχο και την όσο το δυνατόν καλύτερη διάγνωση του αυτισμού. Τα εργαλεία αυτά, έχουν δημιουργηθεί με στόχο την άντληση πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη του ατόμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα εργαλεία αυτά, είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε ένα ιατρικό πάντοτε πλαίσιο. Τα εργαλεία αυτά είναι το πρόγραμμα Διαγνωστικής Παρατήρησης Αυτισμού (ADOS-G), η κλίμακα 12

18 κατάταξης Αυτισμού σε παιδιά (CARS), η δομημένη συνέντευξη γονέων για τον αυτισμό και το PL-ADOS (Γενά, 2002). Η αναγνώριση του αυτισμού, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, πραγματοποιούταν πριν την νηπιακή ηλικία, δηλαδή πριν το 3ο με 4ο έτος του παιδιού. Ακόμη και σήμερα παρατηρούνται επίμονες προσπάθειες από την επιστημονική κοινότητα για τη διάγνωση του σε πολύ μικρή ηλικία, με πολλούς ειδικούς να υποστηρίζουν πως σε αυτό έχουν συμβάλλει σημαντικά οι πρώιμοι δείκτες αυτισμού (Ozuna, Mavridis,& Hott, 2015). Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις και ορισμένες χαρακτηριστικές συμπεριφορές, οι οποίες «κρούουν τον κώδικα του κινδύνου» πιο νωρίς από αυτήν την ηλικία με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη ανησυχία και προβληματισμός στους γονείς σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη Αυτιστικής Διαταραχής (Γκονέλα, 2006). Ειδικότερα, οι επιστήμονες, τα τελευταία χρόνια, επιδεικνύουν τεράστιο ενδιαφέρον για την πιθανότητα προσέγγισης του αυτισμού σε βρεφική ηλικία. Οι Dempsey και Foreman (2001) αναφέρουν ότι καμία από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να αιτιολογήσουν τον αυτισμό δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη. Υπάρχει ένα εύρος γνωστών βιολογικών αιτιών για τον αυτισμό αλλά καμία από αυτές δεν είναι μοναδική για το σύνδρομο του αυτισμού. Η διαπίστωση της ύπαρξης κάποιου προβλήματος από τους γονείς είναι αρκετά δύσκολη διότι τους «ξεγελά» η εξωτερική εμφάνιση των παιδιών με αυτισμό που δε διαφέρει από αυτή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς φαίνεται να είναι υγιή και όμορφα (Γκονέλα, 2008). «Οι διάφοροι ειδικοί παρατηρούν, ακολουθούν ψυχολογικές διαδικασίες, συντάσσουν πλήρες ιστορικό, έτσι ώστε να υπάρξει υπεύθυνη διάγνωση. Ο πιο σημαντικός κλινικός στόχος είναι οι ειδικοί να καταλήξουν στο εάν το άτομο έχει διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και μετά να εκτιμήσουν τις ικανότητες του» (Γκονέλα, 2006, 45) 13

19 1.1.1 Αιτιολογία και χαρακτηριστικά του Αυτισμού Η αιτιολογία του αυτισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος επί σειρά δεκαετιών. Σύμφωνα με την Γενά (2002), όλες οι εμπεριστατωμένες έρευνες για την αιτιολογία του αυτισμού καταλήγουν προς την άποψη ότι ο αυτισμός οφείλεται σε οργανικά και όχι ψυχογενή αίτια. Άγνωστο ακόμα παραμένει εάν η οργανική έκπτωση που προκαλεί τον αυτισμό οφείλεται σε ενιαίο οργανικό παράγοντα ή εάν τα οργανικά αίτια είναι ποικίλα, εφόσον ποικίλει και η συμπτωματολογία των ατόμων με αυτισμό. Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου (2012) οι θεωρίες, οι οποίες έχουν διατυπωθεί γύρω από το φάσμα του αυτισμού, κατηγοριοποιούνται, σε ψυχοδυναμικές, βιολογικές και συμπεριφοριστικές. Σύμφωνα με τις ψυχοδυναμικές θεωρίες, ο αυτισμός συσχετίζεται με τον τρόπο που αλληλεπιδρά το παιδί με τους γονείς του κατά την παιδική ηλικία ενώ οι βιολογικές θεωρίες αποδίδουν τον αυτισμό σε βιολογικά αίτια, τα οποία ωστόσο, δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμα για κάθε περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, οι συμπεριφοριστές ισχυρίζονται πως ο αυτισμός προέρχεται από τη μάθηση που προκύπτει μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον, με βασικούς εκπροσώπους τους γονείς, τον πρώτο και βασικό φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού. Κατά την πάροδο των χρόνων, έχουν στιγματιστεί ποικίλα χαρακτηριστικά και γεγονότα ως αιτίες που οδηγούν το άτομο στον αυτισμό, μεταξύ των οποίων στο στόχαστρο βρέθηκε και η σχέση μητέρας βρέφους. Πολλοί ειδικοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την παραπάνω συνθήκη ως ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη και καλλιέργεια ενός ατόμου, πιστεύουν όμως πως είναι απίθανο να προκαλέσει αυτισμό μια πιθανή διαταραχή της σχέσης αυτής (Πασβούρης, 2014). 14

20 Σύμφωνα με τον Νότα (2004), οι αιτίες συναντώνται στους γενετικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν προσελκύσει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επιστήμης, στους περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και στους Ανοσολογικούς. Μέσα σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται η Εγκεφαλική βλάβη, η Ανοσοποιητική δυσλειτουργία, η Ιογενή μόλυνση (πχ μόλυνση αφτιού), η επίδραση των αντιβιώσεων, οι τροφικές αλλεργίες, οι ελλείψεις σε βιταμίνες ή μέταλλα, η μεταβολική διαταραχή καθώς και πιθανές Αφρώδεις μολύνσεις (Νότας, 2004). Ο πιθανός ρόλος των εμβολίων, που περιέχουν thimerosal, στην αιτιοπαθογένεια του αυτισμού, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας αλλά και πηγή έντονης ανησυχίας για γονείς και ειδικούς από το Κάτι τέτοιο δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς έως σήμερα (Parker et al 2004, Nelson & Bauman, 2003). Επίσης με τον αυτισμό έχουν συσχετιστεί και ορισμένες ενζυμικές ανωμαλίες, όμως σε αυτή τη περίπτωση δεν παρουσιάζουν όλα τα παιδιά αυτιστικά συμπτώματα (Page, 2000). Παράλληλα, οι περιγεννητικές επιπλοκές όπως ο πρόωρος τοκετός, τραύματα στον εγκέφαλο κατά τη γέννηση και η έλλειψη οξυγόνου πριν και κατά τη διάρκεια του τοκετού έχουν επίσης διερευνηθεί για τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε αυτισμό (Κυπριωτάκης, 2003). Παλαιότερες έρευνες υποστηρίζουν πως τα στοιχεία του αυτιστικού φάσματος συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, αλλά νεότερες έρευνες καταλήγουν πως σε καμία περίπτωση δεν αλληλεπιδρούν η ηλικία με το αυτιστικό σύνδρομο και πως επίσης οι δυσκολίες της μητέρας, κατά την κύηση, ουδεμία σύνδεση δεν έχουν με τον αυτισμό (Κυπριωτάκης 2003). Παρά το γεγονός πως δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς περιοχές του εγκεφάλου που τον προκαλούν, ο αυτισμός αποτελεί μια ισόβια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει σχεδόν όλες τις λειτουργικές περιοχές και συναντάται σε ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, φυλών και κοινωνικών ομάδων (Νότας, 2005). Ένα εντυπωσιακό γνώρισμα 15

21 του αυτισμού είναι η ποικιλομορφία,η οποία παρατηρείται εύκολα και στην ανταπόκριση των παιδιών στις παρεμβάσεις (Kasari, 2002). Επιπρόσθετα, ο αυτισμός είναι μία διαταραχή, η οποία επηρεάζει τον τρόπο που ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τον τρόπο που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους(toth, Dawson, Meltzoff, Greenson & Fein, 2007). Τα άτομα αυτά βλέπουν, ακούν και αισθάνονται τον κόσμο διαφορετικά από ότι οι άλλοι άνθρωποι (Ζώης & Δημητρακόπουλος 2004). Η πολυπλοκότητα και η σοβαρότητα του συνδρόμου γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι ο αυτισμός δεν αποτελεί μία και μοναδική συνθήκη (Dempsey & Foreman, 2001). Με τον Ν.1566/1985 οι μαθητές με Αυτισμό αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά ως μία ξεχωριστή και αυτόνομη κατηγορία παιδιών με αναπηρίες, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το βιολογικό υπόστρωμα, το οποίο δεν έχει ακόμα ανιχνευθεί πλήρως, φανερώνει και αποδεικνύει την ανομοιογένεια γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών των ατόμων με αυτισμό. Τα βασικά λειτουργικά πεδία, τα οποία επηρεάζονται συνολικά στις Διαταραχές του Αυτιστικού φάσματος είναι: 1) Η επικοινωνία 2) Η κοινωνικοποίηση 3) Η έλλειψη ευέλικτης και προσαρμοστικής συμπεριφοράς (στερεοτυπικές συμπεριφορές και αυστηρή ρουτίνα)» (Βάρβογλη, 2006). Σύμφωνα με το ICD-10, για να διαγνωστεί ο αυτισμός θα πρέπει το άτομο να παρουσιάζει συνολικά οκτώ «σημεία» από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Η έναρξη αυτών των συμπτωμάτων είναι απαραίτητο να συμβαίνει πριν το τρίτο έτος της ηλικίας του παιδιού (Βogdashina, 2006). Τα βασικά γνωρίσματα των ατόμων, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σύμφωνα με το DSM-IV, είναι ποικιλόμορφα (Dempsey & Foreman, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά το συναισθηματικό και τον κοινωνικό τομέα, τα άτομα αυτά αποφεύγουν οποιουδήποτε είδους συναναστροφές είτε με συνομήλικα είτε με μικρότερα 16

22 άτομα, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη σύναψη βαθύτερων κοινωνικών σχέσεων, σπάνια εκφράζουν κάποιου είδους επιθυμία για συζήτηση και γενικότερα χαρακτηρίζονται από μια μη τυπική εικόνα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Ozuna, Mavridis, & Hott, 2015). Παράλληλα, τα παιδιά με αυτισμό δεν εκδηλώνουν σχεδόν ποτέ τα συναισθήματα τους ενώ σπάνια είναι σε θέση να κατανοήσουν το τι σκέφτονται και το τι αισθάνονται τα άλλα άτομα (Γενά, 2002). Γενικότερα, γίνεται αντιληπτό πως η συμπεριφορά του αυτιστικού παιδιού είναι κοινωνικά ανώριμη και δύσκολη. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τον γλωσσικό τομέα, τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος, διακατέχονται από μια γενικευμένη, διαταραγμένη γλωσσική ικανότητα. Οι γλωσσικές αυτές αδυναμίες εκδηλώνονται έντονα σε επίπεδο φωνητικής σύνταξης. Ειδικότερα, ο λόγος των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζεται τις περισσότερες φορές από αυτοματικές φράσεις, φωνές χωρίς κανένα νοηματικό περιεχόμενο, συλλαβές επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικά ενώ και η ομιλία τους είναι αρκετά μονότονη, άρρυθμη, στερείται της κανονικής φωνητικής μελωδίας, διακρίνεται συνήθως για την τηλεγραφική της μορφή και παρουσιάζει, παράλληλα, φαινόμενα ηχολαλίας. Παρά το γεγονός πως δεν εμφανίζουν κάποια τεράστια καθυστέρηση στον λόγο έως και τα 3 πρώτα χρόνια έτη στην μετέπειτα πορεία της ζωής τους τα άτομα αυτά παρατηρείται να καταφεύγουν σε τυπικές και μη παραγωγικές συζητήσεις, διακατέχονται από μια έντονη τάση προς φλυαρία, έχουν εμμονή σε συγκεκριμένα θέματα συζήτησης ή και αποφεύγουν πλήρως την οποιαδήποτε κουβέντα. Οι ελλιπείς γνωστικές δεξιότητες αποτελούν ένα επιπρόσθετο βασικό γνώρισμα των παιδιών με αυτισμό ενώ όσον αφορά τις κινητικές τους λειτουργίες, εκδηλώνουν ποικίλες δυσκολίες στον γραφοκινητικό τομέα ενώ χαρακτηρίζονται από μια συνολική αδεξιότητα κινήσεων του σώματος (Γενά, 2002). 17

23 Τα παιδιά, τα οποία κατατάσσονται στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, διακατέχονται και από κάποιες επιπλέον γενικές συμπεριφορές, οι οποίες προσδίδονται στο είδος της αναπηρίας τους. Ειδικότερα, εκδηλώνουν σημαντικές αδυναμίες στην προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα καθώς και σε ποικίλες αλλαγές σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας τους, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αυξημένο άγχος ενώ παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαταραχές ύπνου. Παράλληλα, τα παιδιά με αυτισμό διακατέχουν ένα ιδιαίτερα περιορισμένος εύρος ενδιαφερόντων ενώ παρουσιάζουν αρκετά μειωμένο φανταστικό και συμβολικό παιχνίδι (Γενά, 2002). Ολοκληρώνοντας, τα άτομα, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται από μια έντονη έως υπερβολική προσκόλληση σε έναν από τους δυο γονείς ενώ η μνήμη τους είναι ιδιαίτερα διακεκομμένη, μοιάζοντας μεταφορικά με μεμονωμένες διαφάνειες (slides). 18

24 1.1.2 Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών του φάσματος του Αυτισμού Ο αυτισμός δεν αποτελεί κάποιου είδους πάθηση ή ασθένεια και γι αυτό δεν «θεραπεύεται» εξ ολοκλήρου. Πολλές είναι οι προσεγγίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τον αυτισμό, προσδιοριζόμενες πάντα από τον τομέα στον οποίο εστιάζει κάθε ερευνητική ομάδα. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποια αιματολογική ή εργαστηριακή εξέταση, γεγονός που δυσκολεύει τους ειδικούς στη διατύπωση μια σαφούς διάγνωσης, καθώς είναι δυνατή η συνύπαρξη του αυτισμού με άλλες διαταραχές. Υπάρχουν ποικίλες διαφωνίες τόσο στη διάγνωση όσο και στον τύπο της διαταραχής. Δεν υπάρχει ή δεν προτείνεται κάποιο μοναδικό πρωτόκολλο θεραπείας για όλα τα άτομα με αυτισμό, αλλά τα περισσότερα ανταποκρίνονται καλύτερα στα καταλλήλως δομημένα συμπεριφοριακά προγράμματα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προβλημάτων που σχετίζονται με τον αυτισμό, έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα θεραπευτικών προσεγγίσεων. Αυτές έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό, έστω κι αν χρειαστεί να καταβάλλουν μεγάλο κόπο, να μάθουν φυσιολογικά πρότυπα λόγου και επικοινωνίας και σωστούς τρόπους για να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους, αντικείμενα και γεγονότα. Τα θεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην περίπτωση του αυτισμού, στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού του παιδιού και στη στήριξη του ίδιου και της οικογένειας του. Όταν μιλάμε για θεραπεία δεν εννοούμε δηλαδή την πλήρη αποκατάσταση (Κάκουρος & Μανιαδιάκη, 2005). Επίσης χρησιμοποιούνται και διάφορες ιατρικές παρεμβάσεις που έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν κάποιες οργανικές ανωμαλίες (Νότας, 2004). 19

25 Οι φαρμακευτικές χορηγήσεις έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα συμπτώματα και χαρακτηριστικά του αυτισμού. Μέσω της χορήγησης φαρμάκων οι γιατροί αποσκοπούν στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό των συμπτωμάτων, στη πρόληψη επιθετικών συμπεριφορών και αυτοτραυματισμών καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του παιδιού όσο και των υπόλοιπων μελών της οικογενείας του. Είναι αποδεδειγμένο πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν πλήρως τον αυτισμό. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν αρκετά ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα σε διάφορα συμπτώματα (Καμπάκος,2006). Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού, επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς του παιδιού με τη χρήση προσαρμοσμένων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σχεδίων και προγραμμάτων θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ποικιλόμορφες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν διατυπωθεί με σκοπό την αντιμετώπιση της φασματικής διαταραχής του αυτισμού, αλλά η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περισσότερων από αυτές παραμένει ανοιχτή. Τα άτομα με αυτισμό έχουν την ανάγκη από την ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, κατάλληλο να ανταποκριθεί μακροχρόνια στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων διασφαλίζεται όταν ο θεραπευτικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στις υπηρεσίες από τις οποίες το άτομο έχει ουσιαστικά ανάγκη.. Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες παρεμβάσεις για τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι η Ανάλυση Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς (ABA), η θεραπεία Floortime, η διατροφή χωρίς γλουτένη και χωρίς καζεΐνη (GFCF). Η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, το PECS, το SCERTS, η θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, η παρέμβαση ανάπτυξης 20

26 σχέσεων, η παρέμβαση λεκτικής συμπεριφοράς και η βασισμένη στο σχολείο, μέθοδος TEAACH. 21

27 1.2 Κοινωνική Αλληλεπίδραση Ως κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία, ο στενός δεσμός και η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δυο ή περισσότερων ανθρώπων οδηγεί στη διαμόρφωση ενός κώδικα επικοινωνίας, μέσω του οποίου παράγονται νοήματα ή συμβολισμοί (Wang & Spillane, 2009). Η δυνατότητα να εκφραστεί ένα άτομο αποτελεί ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα του καθενός. Η κοινωνική αλληλεπίδραση ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της ζωής του κάθε ανθρώπου και εξελίσσεται καθ ολη την πορεία της ενώ παράλληλα από πολύ νωρίς αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν συναισθηματικές εκφράσεις (Walker-Andrews, Krogh-Jespersen, Mayhew & Coffield, 2011). Η κοινωνική δραστηριοποίηση και συμμετοχή αρχίζουν από πολύ νωρίς. Οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους και μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις τα παιδιά αποκτούν τις συμπεριφορές που τα καθιστούν ικανά να γίνουν αποτελεσματικά και ενεργά μέλη της κοινωνίας (Koegel, Vernon & Koegel. 2012). Σύμφωνα με τον Vygotsky, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των παιδιών βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην κατανόηση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων όσο και στην κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Η κοινωνική αλληλεπίδραση εκλαμβάνεται όχι ως μια απλή ανταλλαγή συμπεριφορών μεταξύ δύο ατόμων, αλλά ως φορέας συναισθημάτων, απόψεων, στόχων και προσδοκιών που συνεισφέρουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση των ανθρώπων (Hodapp 2003). Μέσω αυτής της διαπραγμάτευσης, τα άτομα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν βασικές βιολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες. Οι άνθρωποι, ως όντα, αποτελούν κοινωνικά και επικοινωνιακά δημιουργήματα, τα οποία από τη στιγμή της 22

28 γέννησης τους, απευθύνονται προς άλλους ανθρώπους στα εκάστοτε περιβάλλοντα και αντιδρούν στις πρωτοβουλίες τους, ενώ παράλληλα προκαλούν επικοινωνία και αλληλεπίδραση μαζί τους (Trevarthen 1999, Vygotsky, 1997). Σύμφωνα με μια ακόμη ερμηνεία, η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί μια διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και ομάδων αυτών, στοχεύοντας είτε σε αυτοσυμπληρούμενες προσδοκίες είτε στις αντιδράσεις πολλών ατόμων στο ερέθισμα του ενός (Παπαδόπουλος, 2005). Ένα σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι η δεξιότητα των ατόμων να επιλέγουν τα ερεθίσματα, τα οποία λαμβάνουν από το περιβάλλον, μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας και της εκάστοτε συναναστροφής. Παράλληλα, όσον αφορά την μορφωτική καλλιέργεια του ατόμου, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η κύρια δραστηριότητα μέσα από την οποία συντελείται η μάθηση. Επομένως, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα (Corsello, 2005). Σύμφωνα με τον George Herbert Mead (1934), ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους πραγματιστές φιλόσοφους της Αμερικής, παρατηρούνται δύο επίπεδα αλληλεπίδρασης. Η μη συμβολική και η συμβολική αλληλεπίδραση. Στην συμβολική αλληλεπίδραση, οι άνθρωποι ερμηνεύουν τους χειρισμούς κάποιου και ενεργούν με γνώμονα το νόημα που αποδίδεται από την ερμηνεία τους. Από την άλλη πλευρά κατά τη μη συμβολική αλληλεπίδραση, τα άτομα ανταποκρίνονται ευθέως στους χειρισμούς ή στις πράξεις κάποιου άλλου. Τέλος, όπως επισημαίνουν οι κοινωνιολόγοι Jonathan Turner και Stets (2006, 26):«Τα άτομα είναι, κατ 'ουσίαν, δραματικοί ηθοποιοί σε σκηνικά που παίζουν τμήματα υπαγορευμένα από τον πολιτισμό και, όπως σε όλα τα θέατρα, τους δίνεται μια δραματική άδεια για το πώς να παίζουν τους ρόλους, αρκεί να μην αποκλίνουν πάρα πολύ από το 23

29 συναισθηματικό σενάριο, το οποίο παρέχει η εκάστοτε κοινωνία και ο εκάστοτε πολιτισμός ". 24

30 1.2.1 Η κοινωνική αλληλεπίδραση στο φάσμα του Αυτισμού Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή στη ζωή μας καθώς καθημερινές καταστάσεις και γεγονότα μας ωθούν στο να συναναστρεφόμαστε και να αλληλεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας. Οι ποιοτικές εκπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελούν βασικό γνώρισμα των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα στον τομέα της κοινωνικής κατανόησης, αδυνατούν να σκεφτούν και να ενεργήσουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουν δεσμούς και σχέσεις με συνομηλίκους ή άλλους ανθρώπους. Οι συνέπειες της διαταραγμένης ικανότητας για κοινωνική αλληλεπίδραση είναι έκδηλες στον τρόπο που επεξεργάζονται τα ερεθίσματα, βιώνουν τον κόσμο και συμπεριφέρονται (Peeters, 2000). Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού συνιστά μια νευροβιολογική διαταραχή, η οποία παρεμποδίζει σε τεράστιο βαθμό τις αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και τη συμπεριφορά (American Psychiatric Association, 2013). Η ικανότητα των παιδιών να σχηματίζουν συναισθηματικούς δεσμούς αποτελεί ένα σημαντικό θεωρητικό δίλημμα για την κατανόηση αυτής της διαταραχής (Koegel, Vernon & Koegel, 2012). Η διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί ένα πρώιμο σημάδι του φάσματος του Αυτισμού και αυτό συνεχίζει μέχρι και την ενήλικη ζωή. Γονείς παιδιών με αυτισμό μας πληροφορούν ότι από τα πρώτα κιόλας στάδια της ζωής των παιδιών τους, διαπίστωσαν σοβαρές ανεπάρκειες στην κοινωνική εξέλιξή τους. Ορισμένα από τα πρώιμα σημάδια είναι πως για παράδειγμα από αρκετά μικρά τα άτομα δεν τείνουν τα χέρια τους για να τα σηκώσουν, και όταν τα σηκώνουν, δεν προσαρμόζουν αντίστοιχα το σώμα τους, δεν εκδηλώνουν την ανάγκη για χάδι, δε συμμερίζονται, μένουν 25

31 παθητικά για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους και επιδεικνύουν μια αξιοσημείωτη ανεπάρκεια σε κοινωνικά ερεθίσματα και αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον Frith (1999), τα φυσιολογικά νήπια σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή τους παρουσιάζουν ένα πολύ ενεργητικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Αν και η κοινωνική ανεπάρκεια του αυτισμού είναι εμφανής, η συνήθεια των παιδιών με αυτισμό να κλείνονται στον εαυτό τους ελαττώνεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση της ηλικίας τους, ενώ γίνεται αντιληπτό πως η εμπειρία συντελεί σημαντικά στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή τα παιδιά με την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια γίνονται «κοινωνικότερα» (Peeters, 2000). Τα προτεινόμενα κριτήρια του DSM-V, τα οποία έχουν διατυπωθεί από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, τονίζουν την κοινωνική φύση της διαταραχής του αυτισμού. Ειδικότερα, το εγχειρίδιο προτείνει την εστίαση των κλινικών στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς. Ο βαθμός δυσκολίας στον κοινωνικό τομέα κυμαίνεται ανάλογα με τη λειτουργικότητα του ατόμου, τις ευκαιρίες για κοινωνική συνδιαλλαγή και εκπαίδευσης καθώς επίσης και ανάλογα με την ηλικία του. Σύμφωνα με τους Jordan (2003) και Peeters (2000) τόσο η έρευνα όσο και η καθημερινή κλινική πράξη μαρτυρούν ότι η διαταραχή στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας είναι πρωτεύον χαρακτηριστικό του φάσματος του αυτισμού. Ειδικότερα, ο αυτισμός αποτελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ανεπάρκειες στην κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά και από ένα αρκετά περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων (Toth, Dawson, Meltzoff, Greenson & Fein, 2007). Η ικανότητα των παιδιών να σχηματίζουν συναισθηματικούς δεσμούς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό θεωρητικό δίλημμα για την κατανόηση αυτής της διαταραχής (Koegel,, Vernon & Koegel, 2012). 26

32 Τα παιδιά με αυτισμό αδιαφορούν και δεν επιδιώκουν σχεδόν ποτέ κοινωνική συμμετοχή παρά το γεγονός πως μερικές φορές επιδεικνύουν κάποιο είδος ενδιαφέροντος για τα άλλα παιδιά. Έτσι παίζουν δίπλα με τους συνομήλικους τους, χωρίς όμως να επικοινωνούν μαζί τους και να μοιράζονται κοινές εμπειρίες (Preissler, 2006). Στην ουσία, δεν πρόκειται για έλλειψη επιθυμίας να αλληλεπιδράσουν, αλλά στέρησης των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων προκειμένου να προβούν σε μία κοινωνική συναλλαγή. Μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση τα παιδιά ανακαλύπτουν τους εαυτού τους και γίνονται ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους (Wolfberg, 1999). Οι βλάβες στην κοινωνική αλληλεπίδραση επηρεάζει αρνητικά την τυπική και γνωστική ανάπτυξη σε πολλαπλά περιβάλλονται και σχετίζονται με κακές κλινικές εκβάσεις (American Psychiatric Association, 2013). Είναι γεγονός πως πολλά από τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, έχουν κοινωνικό κίνητρο και επιθυμούν την επαφή με άλλα άτομα. Όταν όμως οι προσπάθειες τους αποτυγχάνουν, απογοητεύονται, με αποτέλεσμα να απομονώνονται και να παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα παιδιά με αυτισμό δεν ενεργούν καταλλήλως στις κοινωνικές καταστάσεις καθώς αδυνατούν να καταλάβουν πως οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική σκέψη από αυτά και πιστεύουν πως οι ενέργειες των άλλων συμβαίνουν χωρίς κανένα σκοπό και λογική. Αδυνατούν να κατανοήσουν συνεπώς πως οι συνομήλικοι τους ή οι άλλοι άνθρωποι γενικότερα, μπορούν να έχουν τις δικές τους σκέψεις, τα δικά τους συναισθήματα και τις δικές τους απόψεις. Παρατηρείται αρκετά συχνά το φαινόμενο να σταματούν μια συζήτηση απότομα ή να απομακρύνονται χωρίς κανέναν λόγο και εντελώς ξαφνικά από κάποιον. 27

33 Τα παιδιά με αυτισμό δεν γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τη βλεμματική επαφή. Είναι αυτό που η Firth (1999) ονομάζει μύθο της βλεμματικής επαφής. Φαίνεται ότι αυτό που λείπει δεν είναι το πως να κοιτάξει, αλλά το πότε και το γιατί (Jordan, Powell, 2000). Είναι απαραίτητο, πάντως, να σημειωθεί πως η βλεμματική επαφή τείνει να βελτιωθεί με την ενηλικίωση του ατόμου (Wing, 2000). Οι κοινωνικές καταστάσεις γίνονται απρόβλεπτες για τα παιδιά με αυτισμό, μπορούν να τους προκαλέσουν σύγχυση και να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και στη στέρηση συμμετοχής σε δραστηριότητες του αποκαλούμενου κοινωνικού κόσμου Επομένως, όλες οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές, επιθετικές προς τον εαυτό τους και τους άλλους ή άλλες μη αποδεκτές συμπεριφορές, είναι συνήθως αποτέλεσμα της σύγχυσης, της αδυναμίας επεξεργασίας των ερεθισμάτων και της αδυναμίας να επικοινωνήσουν (Faherty, Παπαγεωργίου & Παπαδοπούλου, 1999). Η δυσκολία, την οποία αντιμετωπίζουν στο να επεξεργαστούν τις εκάστοτε κοινωνικές περιστάσεις, η απογοήτευση τους από τις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες προσέγγισης των άλλων, αλλά και η επίγνωση της διαφορετικότητας τους, είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχική τους υγεία. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατάθλιψη, σε ποσοστά αρκετά μεγαλύτερα από αυτά του γενικού πληθυσμού. Οι λόγοι, για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό, διερευνώνται ακόμα και σήμερα. Παρ ολα αυτά, είναι εμφανές πως οι αρνητικές εμπειρίες των ατόμων αυτών στην αλληλεπίδραση τους με το κοινωνικό γίγνεσθαι, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στην εμφάνιση των παραπάνω διαταραχών. 28

34 H φιλία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δυσκολίας για τα παιδιά με αυτισμό (Green et al., 2000, Orsmond et al, 2004). Υπάρχουν αναφορές για σχέσεις φιλίας για ορισμένα παιδιά με τη συγκεκριμένη διαταραχή του φάσματος, αν και διαφέρουν σε ποιότητα και ποσότητα από εκείνη, την οποία βιώνουν τα τυπικά παιδιά ( Bauminger & Kasari, 2000, Bauminger & Shulman, 2003, Green, Gilchrist, Burton, & Cox, 2000, Koning & Magil-Evans, 2001). Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών για τη φιλία στα παιδιά αυτά βασίζεται σε διαγνωστικά κριτήρια και κλινικές αξιολογήσεις (Attwood, 1998) ή στη χρήση αυτοαναφορών και μητέρων (Green et al., 2000, Koning & Magil- Evans, 2001, Orsmond, Krauss, & Seltzer, 2004, Bauminger & Kasari, 2000) αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν διεξαχθεί εξειδικευμένες μελέτες παρατήρησης φιλίας στον αυτισμό. Στην πραγματικότητα, ένα παιδί με αυτισμό είναι πιο πιθανό να πάρει πρωτοβουλία για επικοινωνία όταν επιθυμεί ή χρειάζεται κάτι. Είναι λιγότερο πιθανό να επικοινωνήσει με απώτερο σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση (Willis, 2008). Αντίθετα, η επικοινωνία τους στοχεύει κυρίως στην ικανοποίηση μιας ανάγκης, ή στην απόκτηση πληροφοριών (Powell &Jordan, 2001). Ακόμη το παιδί δυσκολεύεται να αποτελέσει μέρος άλλων κοινωνικών ομάδων όπως είναι η «δυαδική» σχέση με την μητέρα του, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινότητα και οι συνομήλικοι του (Jordan & Powell, 2000). Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς αν τα παιδιά με αυτισμό αποφεύγουν σκόπιμα τους άλλους ανθρώπους ή αν έτσι φαίνεται επειδή δεν γνωρίζουν πως να κάνουν σχέσεις και επομένως επικεντρώνονται στις στερεοτυπίες που τα απορροφούν. Η Donna Williams (1992, 111) περιγράφει τις δυσκολίες της στον κοινωνικό τομέα: «Έβρισκα πολύ δύσκολη την κοινωνική επαφή, το να καταλάβω ή να ανταποκριθώ στις 29

35 προθέσεις και στα κίνητρα των ανθρώπων. Η συμπεριφορά μου μπέρδευε τους άλλους, αλλά και η συμπεριφορά των άλλων μπέρδευε εμένα. Δεν ήταν τόσο το γεγονός ότι δεν είχα επίγνωση των κανόνων, όσο το γεγονός ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ σε τόσους πολλούς κανόνες ταυτόχρονα για την κάθε συγκεκριμένη κατάσταση». Οι διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό και με δυσκολίες στον γνωστικό τομέα. Κατά την Jordan (1999) η διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού με το εκάστοτε περιβάλλον προσδίδεται τόσο στην έλλειψη επαρκούς συνείδησης και αντίληψης του εαυτού τους, όσο και στην απουσία γνώσης των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται λοιπόν για πρόβλημα και δυσκολία γνωστικής φύσης, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αλληλεπιδρά με τους άλλους και δεν του «γεννιέται» το απαραίτητο κίνητρο για να εμπλακεί σε κάποια κοινωνική συναναστροφή και να μάθει. Το άτομο με αυτισμό δεν γνωρίζει ή καλύτερα δεν αντιλαμβάνεται την ικανότητα του να μαθαίνει, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει το κατάλληλο κίνητρο για μάθηση (Jordan, 1999). 30

36 1.3 Το συμβολικό παιχνίδι Από την αρχαιότητα ακόμη ο Πλάτωνας αλλά και έπειτα μεταγενέστεροι παιδαγωγοί όπως ο Montaigne, ο Rousseau και άλλοι, είχαν τονίσει την αναγκαιότητα και την παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού (Κοτσακώστα, Καρανταίδου, Μιχαλόπουλος, 2000). Σύμφωνα με τον Piaget (1962) και τον Vygotsky (1978), το παιχνίδι αποτελεί έκφραση αλλά και προυπόθεση της ανάπτυξης του παιδιού. Η προέλευση της λέξης παιχνίδι από τις λέξεις «παίς», «παίζω», «παιδεία», υπογραμμίζει το πόσο αυτή η λέξη έχει σχέση με το παιδί, τη διασκέδαση, την πνευματική καλλιέργεια και την εκπαίδευση του (Κοτσακώστα, Καρανταίδου & Μιχαλόπουλος, 2000) Όπως για τον όρο «παιχνίδι», ως μία γενικότερη έννοια,δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός, έτσι ακριβώς συμβαίνει με τον όρο «συμβολικό παιχνίδι». Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ως συμβολικό χαρακτηρίζεται το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του οποίου το παιδί καλείται να αναπαραστήσει ρόλους, να προσποιηθεί και να συμμετάσχει σε φανταστικά σενάρια. Το συμβολικό παιχνίδι ορίζεται ως η ικανότητα των παιδιών να αναπαριστούν συμβολικά μια εμπειρία ή κάποιο βίωμα. Σε αυτό το σύνθετο τύπο παιχνιδιού, τα παιδιά εκτελούν σχέδια δράσης, διαδραματίζουν ρόλους και μετατρέπουν αντικείμενα που εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους σχετικά με τον «κοινωνικό κόσμο (Miller & Almon, 2009). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τον όρο «συμβολικό παιχνίδι» (symbolic play) στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται και ο όρος «παιχνίδι προσποίησης» (pretend play) καθώς και το «φανταστικό και κοινωνικό - δραματικό παιχνίδι» (fantastic and sociodramatic play). Η συμβολική λειτουργία κάνει την εμφάνιση της προς το τέλος της βρεφικής ηλικίας (18ος μήνας- 2ο έτος), όποτε αρχίζει να λειτουργεί η παράσταση και η μίμηση, η 31

37 οποία από εξωτερική γίνεται εσωτερική ή αλλιώς και «διαφοροποιημένη». Σε αυτό το στάδιο ενδείξεις συμβολικού παιχνιδιού είναι η προσποίηση πως μια οποιαδήποτε κούκλα συνιστά ένα μωρό, το οποίο κοιμάται, πεινάει και δρα ως ένα πραγματικό μωρό ή η χρήση διαφόρων οικιακών αντικειμένων ως κάτι άλλο. Όσο το παιδί μεγαλώνει, το συμβολικό παιχνίδι γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Αργότερα στην ηλικία των 2 ετών, καθώς όπως σημειώθηκε το συμβολικό παιχνίδι γίνεται πιο σύνθετο, τα παιδιά είναι πλέον σε θέση να προσποιηθούν πως είναι ζώα και να μιμηθούν τις φωνές και τις συνήθειές τους. Ένα χρόνο αργότερα, στην ηλικία πια των 3 ετών, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να υποδύονται ρόλους ενηλίκων, πραγματικούς ή φανταστικούς, να συμπεριφέρονται και να μιλούν όπως ο εκάστοτε ρόλος και να χρησιμοποιούν διάφορα αντικείμενα βοηθητικά για να ολοκληρώσουν την εικόνα του ρόλου που υποδύονται (Cattanach, 2003). Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, το παιχνίδι τους γίνεται πιο ευέλικτο και δημιουργικό. Εξελίσσεται από την εξερεύνηση των αισθητήριων ιδιοτήτων των αντικειμένων και από το απλό και επαναλαμβανόμενο παιχνίδι, σε ένα σχεσιακό και εποικοδομητικό παιχνίδι με αντικείμενα, σε ένα επακόλουθο λειτουργικό παιχνίδι και τελικά σε παιχνίδι με συμβολικό χαρακτήρα (Jordan, 2003, Piaget, 1962, Smilansky, 1968). Σύμφωνα με την Γενά (2002), το συμβολικό παιχνίδι είναι η χρήση των αντικειμένων από το παιδί, με σκοπό την αναπαράσταση των καθημερινών του εμπειριών, π.χ. ένα κοριτσάκι μιμείται τη μαμά ταΐζοντας την κούκλα του. Τα παιδιά εξωτερικεύουν τα όσα νιώθουν και αισθάνονται και μαθαίνουν παράλληλα να φαντάζονται τι σκέφτονται οι άλλοι. Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, το παιχνίδι υπηρετεί όλο και πιο πολύπλοκες και ζωτικές λειτουργίες (Rutherford & Rogers, 2003, Williams, 2003). Ο χειρισμός των αντικειμένων γίνεται με τρόπο συμβολικό, στο οποίο το παιδί αλλοιώνει την 32

38 πραγματικότητα και τροποποιεί τα δεδομένα με το δικό του ελεύθερο και φανταστικό τρόπο. Το συμβολικό παιχνίδι αποτελεί μια πολύτιμη είσοδο τόσο στο συναισθηματικό όσο και στον γνωστικό κόσμο του παιδιού, ενώ παράλληλα αντανακλά την ικανότητά του να κάνει νοερές παραστάσεις (Bakera, Edelkamp, Kissmann & Renner, 2009). Βασικά γνωρίσματα του συμβολικού παιχνιδιού αποτελούν η κοινωνική δραματοποίηση και η θεματική φαντασία. Στην πρώτη, το παιδί ενεργεί συνειδητά στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβάνοντας τις περισσότερες φορές δύο ή περισσότερους ανθρώπους σε μία σειρά ενεργειών, η οποία σχετίζεται με απλές καθημερινές ιστορίες, όπως για παράδειγμα προσποιείται ότι μαγειρεύει ένα φαγητό για κάποιον φιλοξενούμενο. Κατά τη θεματική φαντασία, το άτομο προσποιείται με τη χρήση φαντασίας, προσθέτοντας στοιχεία που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, π.χ. προσποιείται πως λερώνεται και καθαρίζει τη «βρωμιά» Εκτός από τις αυξήσεις στην πολυμορφία, στην ευελιξία και τον αυθορμητισμό των δεξιοτήτων παιχνιδιού, οι επιτυχείς παρεμβάσεις παιχνιδιού έχουν επίσης συνδεθεί με βελτιώσεις στην κοινωνικοποίηση, τη γλώσσα, τη γνώση, τη λειτουργική χρήση αντικειμένων, τις κινητικές δεξιότητες και την άσκηση (Brown & Murray, 2001). Το συμβολικό παιχνίδι δεν αποτελεί μια απλή και μονοδιάστατη δραστηριότητα, αλλά μια γεμάτη με νόημα διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν έναν κόσμο με τους συνομηλίκους τους και μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους Είναι δηλαδή για το παιδί σαν μια δύναμη που μπορεί να του δίνει ώθηση να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις δυσκολίες της πραγματικότητας. Το παιδί ενστερνίζεται την πραγματικότητα και δημιουργεί ένα διαφορετικό πρότυπο για αυτή (Beyer & Gammeltoft, 1998). Το συμβολικό παιχνίδι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν, να «κατασκευάσουν» 33

39 σενάρια, να επινοήσουν ρόλους και ιστορίες και φυσικά να ψυχαγωγηθούν. Ειδικότερα, μέσω δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα το χώρο και το χρόνο τους. Παράλληλα, μπορούν να δομήσουν καλύτερα τη σκέψη τους, να βάλουν σε σειρά τα συναισθήματα τους και συγχρόνως να εξελίσσουν το λόγο τους, κυρίως στο επίπεδο των πραγματολογικών εννοιών. Μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στα παιδιά να ξεπεράσουν ορισμένα άγχη και ανασφάλειες, να εκτονωθούν και να βρουν λύσεις σε πιθανά αδιέξοδα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τους Beyer και Gammeltoft (1998) για να γίνει μια κατανοητή διάκριση μεταξύ του λειτουργικού και του συμβολικού παιχνιδιού είναι απαραίτητο να δοθεί το παράδειγμα ενός παιδιού που παίζει με κούκλες Αν το παιδί κρατήσει στο χέρι του μία κούπα με τσάι και την τοποθετήσει στο στόμα μιας κούκλας για να το πιει, τότε το παιδί επιδεικνύει λειτουργικό παιχνίδι. Το παιδί με αυτόν τον τρόπο, μιμείται απλώς τις κινήσεις και τις συμπεριφορές, τις οποίες πραγματοποιούν οι ενήλικοι,με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, ενέργειά, η οποία δεν απαιτεί την ενεργοποίηση της φαντασίας του για να πραγματοποιηθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, αν το παιδί φαντάζεται ότι είναι μία γυναίκα η οποία γιορτάζει και προσκάλεσε γνωστούς για να πιουν τσάι, τότε επιδεικνύει συμβολικό παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί απορρίπτει την πραγματικότητα και επιστρατεύεται την φαντασία (Beyer & Gammeltoft, 1998). Το συμβολικό παιδί μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές (Youell, 2008). Από την πιο απλή, κατά την οποία το παιδί μπορεί να φορέσει μια σακούλα στο κεφάλι και να παριστάνει πως είναι σκούφος, μέχρι την πιο σύνθετη κατά την οποία, επιστρατεύεται ένα μακροσκελές σενάριο, κατά το οποίο τα παιδιά διαδραματίζουν διάφορους ρόλους και αντιμετωπίζουν φανταστικά προβλήματα. Μπορούν να γίνουν μια οικογένεια που πάει 34

40 εκδρομή στην εξοχή, τα ψάρια που ζουν στο βυθό της θάλασσας ή τα ζώα που έχουν χαθεί στη ζούγκλα. Σύμφωνα με τον Vygotsky, κατά το συμβολικό παιχνίδι η σκέψη διαχωρίζεται από τα αντικείμενα και η δράση είναι επακόλουθο των ιδεών. Ειδικότερα, η φανταστική κατάσταση, την οποία δημιουργεί το παιδί όταν παίζει, αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο που περνά καθώς «μετακινείται» από τον πραγματικό κόσμο σε αυτόν της σκέψης. Μέσα από το συμβολικό παιχνίδι, το παιδί περνάει από το στάδιο των περιορισμών της περίστασης, στο στάδιο της σκέψης του ενήλικα, η οποία μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερη από ρεαλιστικές καταστάσεις (Rakoczy, Tomasello & Striano, 2005). Το συμβολικό παιχνίδι συντελεί σημαντικά και στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού καθώς μέσα από αυτό δοκιμάζει και χρησιμοποιεί καινούριο λεξιλόγιο και νέες συντακτικές δομές. Το σημαντικότερο όμως είναι πως μέσω της μεταφορικής χρήσης των πραγμάτων, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί στην κατανόηση του συμβολικού και μεταφορικού λόγου. Το παιδί θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει πως δεν χρησιμοποιούμε τον λόγο μόνο κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Δηλαδή λέγοντας την φράση τα φόρτωσε στον κόκορα δεν εννοούμε ότι φορτώσαμε κάτι σε έναν κόκορα αλλά εννοούμε πως κάποιος δεν δουλεύει ή ότι τεμπελιάζει. Η αντίληψη του μεταφορικού λόγου καθώς και τα λογοπαίγνια, είναι συμβολικά παιχνίδια με τον λόγο και έχουν ως βάση την κατανόηση ότι το κάθε άτομο έχει διαφορετική σκέψη και αντίληψη των πραγμάτων. 35

41 1.3.1 Συμβολικό παιδί και Αυτισμός Τα παιδιά από την στιγμή που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, παίζουν. Το παιχνίδι αποτελεί για αυτά την σημαντικότερη πηγή ερεθισμάτων και σύμφωνα με τους ψυχολόγους είναι μια καθοριστική δραστηριότητα για την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Το παιδί μετά την ηλικία των τριών ετών ξεκινά να παίζει με διαφορετικό τρόπο περισσότερο συμβολικό και χρησιμοποιώντας περισσότερο την φαντασία του. Ο αυτισμός συνιστά μία αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει σημαντικά την κοινωνικότητα και την ικανότητα επικοινωνίας του παιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με αυτισμό να αποφεύγουν παιχνίδια τα οποία ζητούν από εκείνα φαντασία, αλληλεπίδραση και υιοθέτηση ρόλων και να ασχολούνται με αντικείμενα τα οποία τους επιτρέπουν μέσα από μονότονες και στερεοτυπικές κινήσεις να απορροφώνται σε ένα δικό τους κόσμο. Το συμβολικό παιχνίδι, ως ένας βασικός τύπος φανταστικού παιχνιδιού, έχει προταθεί ως έλλειμμα που σχετίζεται κυρίως με τον αυτισμό, καθώς τα παιδιά με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές τείνουν να παρουσιάζουν παρόμοιο παιχνίδι με αυτό των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (Rutherford et al., 2007). Ο αυτισμός συνεπάγεται έκπτωση στους τομείς της επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της φαντασίας (Devlin & Scherer, 2012). Η χρήση παιχνιδιού ως μέσο θεραπείας αποτελεί μια καινούρια προσέγγιση στην αντιμετώπιση του αυτισμού. Για αυτό το λόγο δεν υπάρχουν ακόμα έγκυρα αποτελέσματα για τη χρήση του. Ωστόσο είναι σίγουρο ότι ωφελεί την κοινωνική αλληλεπίδραση (Καλύβα, 2005). Το παιχνίδι των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, εφόσον αυτό υπάρχει, έχει περιγραφεί ως ασυνήθιστο, καθώς παρουσιάζουν εγγενείς δυσλειτουργίες στα τρία βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων παιχνιδιού, τα οποία είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η φαντασία (Beyer & Gammeltoft, 2000). 36

42 Τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, διακατέχονται από την προδιάθεση να παίξουν αυθόρμητα με τα συνομήλικα παιδιά (Wolfberg, 1999). Τα παιχνίδια των άλλων παιδιών τους αφήνουν συνήθως αδιάφορα. Η συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό σε δραστηριότητες παιχνιδιού έχει ιδιαίτερες μορφές και σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Ένας μαθητής με αυτισμό είναι σύνηθες να χειρίζεται κάποια παιχνίδια με σκοπό την αισθητηριακή ευχαρίστηση ή να ασχολείται με επαναληπτικό τρόπο με αυτά. Η σημαντικότερη δυσκολία συχνά έχει να κάνει με την έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος. Οι ερευνητές Jarrold, Boucher και Smith επιχείρησαν να εξηγήσουν την απουσία αυθορμητισμού στο συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό, ως επακόλουθο της αδυναμίας στη γενίκευση της ανάκτησης στρατηγικών, απαραίτητων για τη χρήση συμβολικών θεμάτων (Sherratt & Peter, 2002). Οι δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό στο συμβολικό παιχνίδι οφείλονται στις αδυναμίες τους στο παιχνίδι γενικότερα, στην έλλειψη της ικανότητας να εκτελούν δραστηριότητες ή και στο συνδυασμό των δύο παραπάνω αδυναμιών (Prelock, 2006). Τα παιδιά με αυτισμό, μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, αναπτύσσουν την ικανότητά τους στο να δημιουργούν και να δοκιμάζουν υποθέσεις σχετικά με πιθανές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (Wolfberg, 1999). Με αυτό τον τρόπο, το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως οι συνάνθρωποι του έχουν διαφορετικές σκέψεις και αντιδράσεις από ότι το ίδιο. Το παιδί πρέπει να συνειδητοποιήσει πως το κάθε άτομο έχει την δική του οπτική γωνία άρα και την δική του προσωπικότητα. Το γεγονός αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για την κοινωνικοποίηση και την αρμονική συνύπαρξη με τους γύρω του. Όταν τα παιδιά με αυτισμό παίζουν, συνήθως απομονώνονται κοινωνικά και επιδίδονται σε στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές με τα αντικείμενα 37

43 (Prelock, 2006). Αποφεύγουν τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά ακόμα και τους ίδιους τους συνομήλικους, όταν τους πλησιάζουν. Ο μόνος λόγος που θα επιτρέψει ένα παιδί με αυτισμό να πάρει κάποιος μέρος στο παιχνίδι του, είναι όταν ο άλλος μετατρέπεται στον «μηχανικό βοηθό» του (Παπακωνσταντίνου, 2001, Wolfberg, 2001). Σε γενικότερες γραμμές, όμως, δεν ανοίγονται όταν τους προσεγγίζουν, αδιαφορούν και δυσκολεύονται στο πλαίσιο ενός συντονισμένου παιχνιδιού, καθώς δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα κοινωνικά και επικοινωνιακά σήματα αλλά ούτε και να παράξουν συμβολικό και φανταστικό παιχνίδι. Τα παιδιά αυτά σε αντίθεση με αυτά της τυπικής ανάπτυξης δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ως την ηλικία των τεσσάρων χρόνων οργανωμένο συμβολικό και κοινωνικόδραματικό παιχνίδι. Η ικανότητα για παιχνίδι απαιτεί φαντασία, ένα καλό επίπεδο χρήσης της γλώσσας, επικοινωνιακές δεξιότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση (Gena, Papadopoulou, Loukrezi & Galanis, 2007). Το παιχνίδι τους δεν ακολουθεί την ανάπτυξη των φυσιολογικών παιδιών (Peeters, 2000). Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη κατανόησης των κοινωνικών σημαδιών, δημιουργεί αρχικά δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και αφετέρου στην ικανότητα τους για δυαδικό ή ομαδικό παιχνίδι (Beyer & Gammeltoft, 2000). O Stahmer (1999), έρχεται να δώσει τη δική του άποψη σχετικά με την αδυναμία των παιδιών με αυτισμό στο συμβολικό παιχνίδι, ισχυριζόμενος ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκουν το παιχνίδι δύσκολο, με αποτέλεσμα να βιώνουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες. Αυτό μπορεί με το χρόνο να οδηγήσει σε ένα συναίσθημα απογοήτευσης και σε παντελή έλλειψη κινήτρου για παιχνίδι.τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης χαίρονται όταν αλλάζουν την πραγματικότητα και παίζουν παιχνίδια προσποίησης και φαντασίας (Peeters, 2000). Για τα παιδιά με αυτισμό, κάτι παρόμοιο είναι 38

44 πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι πέρα από την αντίληψη και την πραγματικότητα τους (Peeters, 2000). Η έλλειψη δεξιοτήτων παιχνιδιού επιβαρύνει την κοινωνική απομόνωση του παιδιού με αυτισμό και υπογραμμίζει τις διαφορές του από τα άλλα παιδιά. Η δυσκολία των παιδιών με αυτισμό στο συμβολικό παιχνίδι σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις δυσκολίες τους στην οργάνωση της σκέψης και στην μετάδοση των σκέψεων αυτών στους άλλου. Κατά την διάρκεια του συμβολικού παιχνιδιού διαδραματίζονται διαμάχες και συγκρούσεις, οι οποίες αναγκάζουν τα παιδιά να διαπραγματευτούν και να συμβιβαστούν. Μέσω του συμβολικού παιχνιδιού τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους εμπειρίες (Go ncu, Patt, & Kouba, 2002). Όπως σημειώθηκε, τα παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα συμβολικού παιχνιδιού σε σύγκριση με διάφορες ομάδες σύγκρισης (Rutherford & Rogers 2003),αλλά παράλληλα υπάρχουν και σημαντικές ατομικές διαφορές μεταξύ τους (Naber, Bakermans-Kranenburg, IJzendoorn, Swinkels, Buitelaar & Dietz, 2008). Σύμφωνα με παλαιότερε μελέτες, τόσο η κοινή προσοχή όσο και οι δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού μπορούν να διδαχθούν με επιτυχία σε πολλά αλλά όχι σε όλα τα παιδιά. Οι δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό αρκετά συχνά βελτιώνονται μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο παρέμβασης αλλά δεν διατηρούνται πάντοτε με την πάροδο του χρόνου ή δεν γενικεύονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και άτομα (Hwang & Hughes, 1995, Kasari, 2002). Όταν τα παιδιά με αυτισμό κατέχουν ήδη τις κατάλληλες λεκτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, τότε μπορούν εύκολα να αποκτήσουν, μέσα από μια καλά οργανωμένη παρέμβαση, και δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού (Amato, Barrow, & Domingo, 1999, Sherratt, 2002). Ένας από τους λόγους για την έλλειψη αποδεικτικών 39

45 στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών αλλά και τη συσχέτισή τους με το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών αυτών, έχει να κάνει με τη δυσκολία η οποία προκύπτει στην εξεύρεση έγκυρων και αξιόπιστων δοκιμών εκτελεστικής λειτουργίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας ( Hill, 2004, Isquith, Crawford, Espy & Gioia, 2005). Ειδικότερα, παρατηρείται έλλειψη στα μέσα που μετρούν τα διαφορετικά στοιχεία της εκτελεστικής λειτουργίας (Hughes, 2002). Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα τεστ είναι κατάλληλα μόνο για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις εξετάσεις μπορούν να τροποποιηθούν για χρήση σε μικρά παιδιά. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, είναι δυνατόν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη διενέργεια ενός συμβολικού παιχνιδιού, ειδικότερα εάν αυτό είναι δομημένο σωστά και παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να υποκινηθεί το φανταστικό παιχνίδι (Jarrold, Boucher & Smith, 1996). Είναι προφανές πως σε ένα πολύ καλά δομημένο περιβάλλον, προσφέρονται στα παιδιά με αυτισμό περισσότερες ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες να επιδείξουν υψηλότερες δεξιότητες παιχνιδιού σε σύγκριση με καταστάσεις ελεύθερου παιχνιδιού (Sherratt & Peter, 2002). Τα παιδιά με αυτισμό, τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα συμβολικό μηχανισμό μπορούν να εμφανίζουν αυθόρμητο συμβολικό παιχνίδι σε ποικίλα πλαίσια, ενώ τα παιδιά που είναι στη διαδικασία διαμόρφωσης συμβολικών μηχανισμών επωφελούνται σημαντικά από τα δομημένα πλαίσια (Jahr & Eldevik, Sherratt, 2002). Τα θέματα και τα υλικά που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να είναι κατάλληλα για το παιδί και πάνω απ όλα να προσεγγίζουν τη χρονολογική ηλικία του (Brown & Murray, 2001). Όταν τα παιδιά με αυτισμό παίζουν συμβολικά, συνήθως ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, τα οποία σχετίζονται με ειδικά ενδιαφέροντα που 40

46 τα απασχολούν. Έτσι λοιπόν, καλό είναι, οι γονείς παιδιών με αυτισμό να επιλέγουν παιχνίδια τα οποία από τη μία αρέσουν στα παιδιά τους, ενώ παράλληλα από την άλλη μπορούν να τα εμπλουτίσουν με κινήσεις, ήχους και εκφράσεις συναισθημάτων, στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Δεδομένου ότι τα ελλείμματα των συμβολικών παιχνιδιών είναι διαδεδομένα, επίμονα και αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του αυτισμού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές έρευνες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη επιτυχημένων διαδικασιών για τη διδασκαλία δεξιοτήτων συμβολικού παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό(terpstra, Higgins, & Pierce, 2002, Stahmer, Ingersol, & Carter, 2003). Ειδικότερα, λόγω των ελλείψεων αυτών και επειδή το συμβολικό παιχνίδι αυτό θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένο με άλλα σημαντικά αναπτυξιακά επιτεύγματα, όπως οι κοινωνικές δεξιότητες (Casby 2003), η ρύθμιση συναισθημάτων (Lindsey & Cowell 2003) και η γλωσσική ανάπτυξη, η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό παραγόντων που μπορούν να προωθήσουν το συμβολικό παιχνίδι σε παιδιά με αυτισμό. 41

47 1.4 Σκοπός της έρευνας Ερευνητικά ερωτήματα Μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, προκύπτει πως τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές αδυναμίες στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της δημιουργίας σχέσεων τόσο με τους συνομήλικους τους όσο και με τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους. Παράλληλα, μέσα από την ανασκόπηση αυτή, μπορεί να διαπιστώσει κανείς το πόσο πολύτιμη μπορεί να είναι η συμβολή του συμβολικού παιχνιδιού στην ενίσχυση ποικίλων δεξιοτήτων και ειδικότερα σε αυτές, που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση, στην οποία υστερούν τα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει πως ένα δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, βασισμένο σε δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να ενισχύσουν τις ικανότητες τους, σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση, θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Πώς «εκφράζεται» η κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με αυτισμό μέσα στα πλαίσια της τάξης; 2. Υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης των παιδιών; 3. Μπορεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση; 4. Θα διατηρηθούν οι ενδεχόμενες ενισχυμένες κοινωνικές συμπεριφορές και μετά την ολοκλήρωση του δομημένου προγράμματος παρέμβασης; 42

48 Δεύτερο Κεφάλαιο Μεθοδολογία 2.1 Συμμετέχοντες Κατά την παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιήθηκε ένα δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, στο οποίο συμμετείχε μια ομάδα από τρία παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως γνώμονα δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών μιας σχολικής τάξης, μέσω των δραστηριοτήτων αυτών. Ειδικότερα, η ομάδα αποτελείται από δυο αγόρια, τον Νίκο και τον Δημήτρη, οι οποίοι είναι 9 ετών, καθώς και από ένα κορίτσι, την Κατερίνα, η οποία είναι επίσης 9 ετών. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως τα ονόματα του δείγματος, δεν αποτελούν τα πραγματικά ονόματα των παιδιών, αλλά τεχνητά ψευδώνυμα. Το προφίλ των συμμετεχόντων προέκυψε μέσα από τις διαγνώσεις των μαθητών, μέσα από αρκετές συζητήσεις με την εκπαιδευτικό της τάξης αλλά και το υπόλοιπο λειτουργικό προσωπικό του σχολείου (λογοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπευτή, θεατρολόγο, γυμνάστρια), το οποίο έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα παιδιά, καθώς και μέσα από τη συστηματική παρατήρηση. Παράλληλα, σχετικά με το κοινωνικό προφίλ των παιδιών, που αποτελούν το ερευνητικό δείγμα, θα ληφθεί υπόψη και η αρχική αξιολόγηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Κατερίνα Η Κατερίνα, η οποία βρίσκεται στο 9ο έτος της ηλικίας της, είναι ένα κορίτσι με υψηλή λειτουργικότητα, με ήπιο αυτισμό και με μέση-φυσιολογική νοημοσύνη. Η μαθήτρια είναι ένα πολύ φιλικό και γεμάτο ενέργεια παιδί, με πολλές ιδιαιτερότητες και πολλές δυνατότητες. Η Κατερίνα υποστηρίζεται εδώ και 5 περίπου χρόνια με 43

49 εργοθεραπείες και 4 χρόνια με λογοθεραπείες. Επιπλέον, το οικογενειακό της περιβάλλον είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό. Ξεκινώντας με τον προφορικό λόγο, η Παναγιώτα διαθέτει ικανοποιητικές λεκτικές ικανότητες και αρκετά καλή έκφραση. Ειδικότερα, η μαθήτρια από μόνη της εκφράζεται μόνο για φαγητό, τουαλέτα και νερό ενώ πολλές φορές επαναλαμβάνει με δυνατή φωνή αυτό που θέλει να κάνει εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, η ακουστική μνήμη του κοριτσιού είναι πολύ αναπτυγμένη και αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι εκτελεί με μεγάλη άνεση κάθε εντολή που της δίνεται ενώ η οπτική της μνήμη είναι επίσης πολύ καλή, διότι γνωρίζει και θυμάται αρκετά καλά τη σωστή θέση των αντικειμένων στο χώρο, αλλά και στην τσάντα της. Πολύ καλή επίσης είναι και η αδρή κινητικότητα της Κατερίνας ενώ διαθέτει και ικανοποιητική βλεμματική επαφή. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στο χώρο είναι άριστος, αφού γνωρίζει σε ποια τάξη ανήκει ο καθένας, που πρέπει να βρίσκεται το κάθε αντικείμενο μέσα στο σχολείο, όπως και τα προσωπικά της αντικείμενα, ενώ θέλει ανά πάσα στιγμή το καθετί να είναι στη θέση του. Όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι της μαθήτριας, η Κατερίνα είναι ένα ιδιαίτερα χαμογελαστό παιδί και πολύ φιλικό προς όλους στο σχολικό περιβάλλον της. Εστιάζει τη βλεμματική της επαφή σε οτιδήποτε της αρέσει και το παρατηρεί για αρκετή ώρα ενώ επιζητά την προσοχή της δασκάλας της με διάφορες χειρονομίες και κραυγές. Παράλληλα, η μαθήτρια είναι αρκετά αυτόνομη καθώς πάντα πηγαίνει μόνη της τουαλέτα, τρώει μόνη της ενώ προσέχει τόσο την εμφάνιση της όσο και την καθαριότητα είτε τη σωματική είτε του χώρου που βρίσκεται. Στην Κατερίνα αρέσει να παρακολουθεί ομαδικές δραστηριότητες και κάποιες φορές παίρνει την πρωτοβουλία να συμμετάσχει σε αυτές ενώ, σύμφωνα με τις περιγραφές των γονιών της αλλά και των εκπαιδευτικών, συμμετέχει 44

50 ενεργά στις σχολικές γιορτές με μεγάλη προθυμία και όρεξη. Έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον του σχολείου και οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές της είναι ελάχιστες. Όσον αφορά τις βασικές σχολικές δεξιότητες, η μαθήτρια είναι αρκετά καλή στην ανάγνωση καθώς αναγνωρίζει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου και διαβάζει τόσο απλές λέξεις όσο και μικρές προτάσεις ή μικρά κείμενα. Έχει μάθει να διαβάζει με το δάχτυλο κάτω από την λέξη αν και η βλεμματική της επαφή είναι πιο αργή από την κίνηση που κάνει με το δάχτυλο της κάτω από κάθε λεξούλα. Στην γραφή η μαθήτρια αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες καθώς δυσκολεύεται να κρατήσει σωστά το μολύβι της και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνει σωστά γράμματα. Παράλληλα, όσον αφορά τις μαθηματικές έννοιες και πράξεις, η Κατερίνα μπορεί να μετρήσει μέχρι το 20, να αντιστοιχίζει σωστά ποσότητες με αριθμούς αλλά και να μετράει με ξυλάκια. Επίσης, η μαθήτρια έχει την ικανότητα να εκτελεί απλές προσθέσεις έχοντας κατάλληλο εποπτικό υλικό, όπως για παράδειγμα καλαμάκια, ενώ με δυσκολία μπορεί να εκτελεί αφαιρέσεις μέσα στην δεκάδα. Ολοκληρώνοντας, είναι απαραίτητο να σημειωθεί, πως στην Κατερίνα αρέσει πολύ η ενασχόληση με τα διάφορα παιχνίδια που υπάρχουν στην τάξη αλλά συνήθως επιδιώκει να παίζει με τις κούκλες. Επίσης, συνηθίζει να ζωγραφίζει και να κάνει κατασκευές, με τη βοήθεια πάντοτε της εκπαιδευτικού, ενώ επίσης της αρέσει πάρα πολύ να ακούει μουσική. Νίκος Ο Νίκος βρίσκεται στον 8ο χρόνο της ηλικίας του, είναι ένα παιδί με ήπιο αυτισμό και με μέση, φυσιολογική νοημοσύνη. Ο μαθητής χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη άρνηση για το σχολείο και αρκετά συχνά δεν επιθυμεί να κάνει οτιδήποτε σχετίζεται με το μαθησιακό κομμάτι. Ο Νίκος υποστηρίζεται συστηματικά με λογοθεραπείες και 45

51 εργοθεραπείες από 3,5 ετών. Παράλληλα, το οικογενειακό του περιβάλλον είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό. Όσον αφορά την σχολική ετοιμότητα του μαθητή, ο Νίκος παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στον προφορικό του λόγο καθώς σχεδόν πάντοτε αρκείται να εκφέρει απλές λέξεις. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει στον προφορικό λόγο, έχει καταφέρει να αντιλαμβάνεται και να εκτελεί εντολές. Η οπτική του μνήμη είναι πολύ καλή καθώς γνωρίζει και θυμάται πολύ καλά τη σωστή θέση των αντικειμένων στο χώρο. Παράλληλα, έχει διάσπαση προσοχής και πολλές φορές όταν βρίσκεται μαζί με τους συμμαθητές του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στις δραστηριότητες και τις οδηγίες που του δίνονται. Αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στην λεπτή του κινητικότητα ενώ παρά τις επίμονες προσπάθειες και δραστηριότητες της εκπαιδευτικού της τάξης, ο Νίκος δεν κρατάει σωστά το μολύβι, με αποτέλεσμα να μην κάνει ορθά γράμματα. Προσεγγίζοντας το κοινωνικό προφίλ του μαθητή, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Νίκος είναι ένα μοναχικό παιδί, το οποίο πολλές φορές απομονώνεται και αποφεύγει τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Ο μαθητής σπάνια δέχεται τις παρατηρήσεις και επιδιώκει διαρκώς να γίνεται αυτό που επιθυμεί. Πολύ συχνά εμφανίζει αρκετές ανεπιθύμητες συμπεριφορές και δεν δείχνει ιδιαίτερη όρεξη να έρθει στο σχολείο ή να μπει στην τάξη του. Στα διαλείμματα, συνηθίζει να παίζει μόνος του ή ελάχιστες φορές επιδιώκει να συναναστρέφεται με τους δυο συμμαθητές του. Παράλληλα, είναι εμφανέστατη η ικανοποίηση του, όταν επιβραβεύεται με αυτοκόλλητο ή σφραγίδα στο τέλος κάποιας δραστηριότητας. Ο Νίκος είναι ιδιαίτερα αυτόνομος όσον αφορά το φαγητό και την τουαλέτα, είναι αρκετά καθαρός και δεν του αρέσει να λερώνεται. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να δοθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις σχολικές δεξιότητες του μαθητή. Αρχικά, ο Νίκος λόγω και της γενικότερης του άρνησης 46

52 στο μαθησιακό κομμάτι δεν αναγνωρίζει πολύ συχνά ορισμένα γράμματα, με αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει βελτίωση της αναγνωστικής του ικανότητας. Όσον αφορά την ικανότητα του μαθητή στη γραφή, πρέπει να σημειωθεί πως ο Νίκος δυσκολεύεται στη σωστή χρήση του μολυβιού και συνεπώς στον ορθό σχηματισμό των γραμμάτων. Παράλληλα, ο μαθητής γνωρίζει όλους τους αριθμούς και έχει την ικανότητα να μετράει μέσα στη δεκάδα. Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως στον Νίκο αρέσει πολύ να ζωγραφίζει και να κάνει κατασκευές. Είναι σαφές, πως με την κατάλληλη υποστήριξη, ο μαθητής μπορεί να ακολουθεί και να τηρεί τα όρια του περιγράμματος και να χρωματίζει μέσα στις γραμμές. Τέλος, επιθυμεί να παίζει με παζλ ενώ επίσης του αρέσουν πολύ τα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία υπάρχουν στον υπολογιστή της τάξης του. Δημήτρης Ο Δημήτρης είναι 9 ετών και συνιστά ένα υψηλά λειτουργικό αγόρι, διαγνωσμένο με ήπιο αυτισμό και μέση, φυσιολογική νοημοσύνη. Γενικότερα, είναι ένα πολύ φιλικό και γεμάτο ενέργεια παιδί, με ποικιλόμορφες ιδιαιτερότητες αλλά και πολλές δυνατότητες. Για την καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων χρειάζεται ένα σταθερά δομημένο πρόγραμμα, το οποίο να του παρέχει ασφάλεια και οριοθέτηση. Όσον αφορά την επιθυμία του για το σχολείο, μπορούμε να πούμε πως καθημερινά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς περνούσε ευχάριστα στο σχολικό χώρο. Ο μαθητής υποστηρίζεται από την ηλικία των 3 ετών έως και σήμερα, σε τακτική βάση, με λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Όσον αφορά τη σχολική ετοιμότητα του μαθητή, αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο Δημήτρης παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στον προφορικό του λόγο. 47

53 Ειδικότερα, συναντάμε πολλές φορές το φαινόμενο της ηχολαλίας, κατά το οποίο ο μαθητής επαναλαμβάνει σχεδόν οτιδήποτε ακούει. Παρά τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει στον προφορικό λόγο, ο μαθητής έχει καταφέρει να αντιλαμβάνεται και να εκτελεί εντολές. Η λεπτή κινητικότητα του μαθητή βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, καθώς κρατάει σωστά το μολύβι και κάνει αρκετά καλά γράμματα, γεγονός που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό της τάξης, μέσα από ποικιλόμορφες, καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, ο Δημήτρης διαθέτει ικανοποιητική βλεμματική επαφή ενώ και ο προσανατολισμός του στο χώρο είναι υψηλός, καθώς γνωρίζει σε ποια τάξη ανήκει ο καθένας και το που πρέπει να βρίσκεται το κάθε αντικείμενο μέσα στο σχολείο. Η ακουστική του μνήμη είναι αρκετά ανεπτυγμένη, κάτι που αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι εκτελεί με μεγάλη άνεση κάθε εντολή που του δίνεται, ενώ σε αρκετά καλό επίπεδο βρίσκεται και η οπτική του μνήμη. Προσεγγίζοντας το κοινωνικό προφίλ του μαθητή, ο Δημήτρης είναι ένα ιδιαίτερα χαμογελαστό παιδί και πολύ φιλικό προς όλους στο σχολικό περιβάλλον του. Έχει αρκετά καλές σχέσεις με τους συμμαθητές του και έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη δασκάλα του, την οποία και αναζητά συνεχώς ακόμη και στα διαλείμματα. Του αρέσει να παρακολουθεί ομαδικές δραστηριότητες και ορισμένες φορές παίρνει πρωτοβουλία να συμμετάσχει σε αυτές, αλλά αρκετά συχνά υπάρχει έντονο το συναίσθημα του φόβου στο πως να τις εκτελέσει. Για το λόγο αυτό, μιμείται τους συμμαθητές του και ειδικότερα τον συμμαθητή του Αντώνη, τον οποίο γνωρίζει από μικρό. Γενικότερα, έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον του σχολείου και οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές του είναι ελάχιστες. Τις περισσότερες φορές εκφράζει την χαρά του με γέλια και παλαμάκια. Συνήθως όταν κουράζεται και χάνει το ενδιαφέρον του, αρχίζει να σηκώνεται από τη θέση του και να 48

54 περιφέρεται άσκοπα στο χώρο. Στα διαλείμματα παίζει κυρίως με τον Νίκο και την Κατερίνα στη μεγάλη αυλή, χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα. Στις βασικές σχολικές δεξιότητες, σύμφωνα με την εκπαιδευτικό της τάξης, ο Δημήτρης έχει δείξει τρομερή βελτίωση τον τελευταίο χρόνο. Ο μαθητής αναγνωρίζει και διαβάζει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Όσον αφορά τη γραφή, ο Δημήτρης κρατάει σωστά το μολύβι και έχει μάθει να γράφει πάνω στη γραμμή τετραδίου. Αντιγράφει με μεγάλη επιτυχία λέξεις και μπορεί να γράψει δισύλλαβες λέξεις, υπαγορεύοντας του την κάθε συλλαβή ξεχωριστά. Αρκετές φορές όμως, πρέπει να του επισημαίνει κάποιος το μέγεθος των γραμμάτων που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά προμαθηματικές έννοιες, καθώς μπορεί να μετράει μέχρι το 20, να αντιστοιχίζει σωστά ποσότητες και να μετράει με ξυλάκια. Με το κατάλληλο εποπτικό υλικό, όπως πχ καλαμάκια ή ξυλάκια μπορεί να εκτελεί απλές προσθέσεις, δεν κατανοεί όμως την έννοια της αφαίρεσης. Επιπρόσθετα, ο Δημήτρης διαθέτει αρκετά ανεπτυγμένες δεξιότητες παιχνιδιού. Στον ελεύθερο του χρόνου, του αρέσει να ασχολείται με την πλαστελίνη, σχηματίζοντας γράμματα και αριθμούς, να παίζει με ενσφηνώματα και να κάνει παζλ. Επίσης του αρέσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία διαθέτει ο υπολογιστής και με τα οποία έχει άριστη διάδραση. Ο Δημήτρης ζωγραφίζει και κάνει κατασκευές, πάντοτε με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. 49

55 2.2 Διαδικασία Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης έλαβε δράση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, στο οποίο πραγματοποιώ την πρακτική μου άσκηση, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και διήρκησε περίπου 6 μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, βρισκόμουν μια ή δυο φορές την εβδομάδα στην τάξη, στην οποία φοιτούν οι μαθητές με αυτισμό, οι οποίοι αποτελούν και το ερευνητικό δείγμα. Ειδικότερα, την περίοδο αυτή, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με μια πολυεπίπεδη διαδικασία, η οποία αποτελούταν από την αρχική αξιολόγηση, την παρέμβαση-διαμορφωτική αξιολόγηση καθώς και από την τελική αξιολόγηση. Αρχική αξιολόγηση Η αρχική αξιολόγηση διήρκησε περίπου έναν μήνα και πιο συγκεκριμένα έλαβε μέρος από τα μέσα του Ιανουαρίου έως τα μέσα του Φεβρουαρίου. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί, πως τα αποτελέσματα δεν έχουν εξαχθεί μέσα από σταθμισμένα τεστ και νόρμες, αλλά είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας που συγκέντρωσε κάθε παιδί στις υποκλίμακες της κάθε δεξιότητας ενός ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου. Σε αυτό το διάστημα, συλλέχθηκαν δεδομένα επίσης από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία ήταν πάντοτε πρόθυμη να με βοηθήσει με ποικίλες πληροφορίες, από τα επιπρόσθετα δεδομένα, τα οποία συλλέχτηκαν από το υπόλοιπο λειτουργικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, από την συμμετοχική παρατήρηση καθώς και από το προσωπικό εβδομαδιαίο ημερολόγιο παρατήρησης, το οποίο συμπλήρωνα στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης. 50

56 Διαμορφωτική αξιολόγηση Κατά την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μια σειρά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού, με βασικό σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης. Κατά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων συμπληρωνόταν για κάθε παιδί ξεχωριστά, ένα ειδικά διαμορφωμένο φύλλο παρατήρησης. Βασικός στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι η παρατήρηση πιθανών διαφορών στη συμπεριφορά του εκάστοτε μαθητή. Ειδικότερα, μέσω του ειδικού προγράμματος παρέμβασης, το οποίο υλοποιείται κατά το συγκεκριμένο στάδιο, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί κατά πόσο επετεύχθησαν και σε ποιο επίπεδο επετεύχθησαν, οι επιδιωκόμενοι στόχοι, οι οποίοι έχουν τεθεί με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αρχικής αξιολόγησης. Η διαμορφωτική αξιολόγηση διήρκησε 8 συναντήσεις, που έλαβαν χώρα από τις αρχές Μαρτίου έως τις αρχές του Ιουνίου. Τελική αξιολόγηση Για την τελική αξιολόγηση αξιοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο, με αυτό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αρχική αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, στις αρχές του Ιούνη χρειάστηκε μια συνάντηση προκειμένου να συμπληρωθεί το εργαλείο, πάντοτε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Βασικός σκοπός της τελικής αξιολόγησης, είναι η αξιολόγηση της πορείας των μαθητών του δείγματος στις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, αναλύοντας τις αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν καθώς κ η διαπίστωση του κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι, οι οποίοι είχαν τεθεί για το εκάστοτε παιδί. 51

57 2.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων Αρχική αξιολόγηση Σε πρώτη φάση, αντλήθηκαν πληροφορίες για το προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσα από τη συστηματική συμμετοχική παρατήρηση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσα από συζητήσεις με την εκπαιδευτικό της τάξης και το υπόλοιπο λειτουργικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου καθώς και μέσα από τις διαγνώσεις των παιδιών. Για την αρχική αξιολόγηση επιστρατεύτηκε το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Μητροπούλου, Απτεσλή και Τσακπίνη. Το εργαλείο διερευνά τις κοινωνικές δεξιότητες του εκάστοτε παιδιού σε 8 ξεχωριστές κατηγορίες, οι οποίες είναι: η εγγύτητα, η βλεμματική επαφή, η παράλληλη δραστηριότητα, η κοινωνική ανταπόκριση, η κοινωνική πρωτοβουλία, η εναλλαγή σειράς, οι κανόνες και η αμοιβαιότητα μοίρασμα. Σχετικά με την βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων κατά τη χορήγηση του συγκεκριμένου εργαλείου δόθηκαν: 2 βαθμοί Ναι (κατέχει την εξεταζόμενη δεξιότητα), 1 βαθμός Αναδυόμενη δεξιότητα (εκείνη τη χρονική περίοδο βρισκόταν σε φάση εξέλιξης της εξεταζόμενης δεξιότητας) και 0 βαθμοί Όχι (δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση για την εξεταζόμενη δεξιότητα). Η χορήγηση του έγινε από τον ερευνητή και η διαδικασία και για τα 3 παιδιά ήταν η ίδια. Διαμορφωτική Αξιολόγηση Για την υλοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης,το οποίο περιλαμβάνει 15 ερωτήματα, σχετιζόμενα με την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών. Η διαβάθμιση του συγκεκριμένου ερωτηματολόγιου ήταν 52

58 από το 1, το οποίο αντιπροσωπεύει το ποτέ, έως το 5, το οποίο αναπαριστά το πάντα. Παράλληλα, δίπλα στις ερωτήσεις και στη διαβαθμισμένη κλίμακα, υπήρχαν δυο κενές στήλες για να καταγράφονται για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, όποτε αυτό θεωρούταν σκόπιμο, ο τρόπος εκδήλωσης της εκάστοτε συμπεριφοράς αλλά και συμπληρωματικά σχόλια και παρατ0ηρήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις των παιδιών. Τελική Αξιολόγηση Για την τελική αξιολόγηση επιστρατεύτηκε το Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά με Αυτισμό στον τομέα των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Μητροπούλου, Απτεσλή και Τσακπίνη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για την αρχική αξιολόγηση. Η χορήγηση του έγινε από τον ερευνητή στις αρχές του Ιούνη και η διαδικασία και για τα 3 παιδιά ήταν η ίδια. Έλεγχος Κοινωνικής Εγκυρότητας Για τον έλεγχο της κοινωνικής εγκυρότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης μέσω του εργαλείου Intervention Rating Profile (Witt & Martens, 1983), το οποίο αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, απαρτιζόμενο από 20 ερωτήσεις. Το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο επιστρατεύεται για την παρούσα ερευνητική διαδικασία, είναι ειδικά διαμορφωμένο για εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, το παρών ερωτηματολόγιο δόθηκε για συμπλήρωση στην ειδική παιδαγωγό της τάξης του ερευνητικού δείγματος καθώς και στη λογοθεραπεύτρια και τη εργοθεραπεύτρια του σχολείου, οι οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους μαθητές και οι οποίες ήταν παρούσες ως παρατηρήτριες σε αρκετά κομμάτια του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης 53

59 2.4 Πρόγραμμα παρέμβασης Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, σχεδιάστηκε και δομήθηκε με βάση την αρχική αξιολόγηση των μαθητών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους κοινούς στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί για τα παιδιά με διαταραχές φάσματος αυτισμού, με κύριο γνώμονα την ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών. Ειδικότερα, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αρχικής αξιολόγησης, τέθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, στους οποίους εστίασε το πρόγραμμα παρέμβασης. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της αρχικής αξιολόγησης διαπιστώθηκε πως υπάρχουν οι ίδιες δεξιότητες και τομείς εστίασης για όλους του μαθητές του δείγματος. Επομένως, σχεδιάστηκαν κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι και για τα τρία παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέμβασης, στόχευσε στην ενίσχυση της διάρκειας και της συχνότητας των υπό παρατήρηση μαθητών στο κομμάτι της βλεμματικής επαφής, ενώ επίσης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην βελτίωση της ικανότητας τους να περιμένουν με μεγαλύτερη διάρκεια, ανοχή και υπομονή τη σειρά τους σε ομαδικές δραστηριότητες με έναν ή περισσότερους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, στόχευσε στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, όταν επρόκειτο να παίξουν αυθόρμητα με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε δραστηριότητες ελεύθερου συμβολικού παιχνιδιού, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία μιας αποκλειστικά δική τους πόλη (βλ. πίνακα 4). Λόγω της αρκετά χαμηλής βαθμολογίας των παιδιών στο κομμάτι της κοινωνικής ανταπόκρισης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της συχνότητας της ανταπόκρισης τους με βλεμματική επαφή όταν τους απευθύνει 54

60 το λόγο κάποιος συνομήλικος τους καθώς και την αύξηση της συχνότητας ανταπόκρισης όταν κάποιο παιδί ζητάει οποιοδήποτε είδος βοήθειας κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων. Στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών στόχων, στους οποίους εστίασε το πρόγραμμα παρέμβασης, σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης ο τομέας της αμοιβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια ενίσχυσης της συχνότητας, κατά την οποία ο εκάστοτε μαθητής του δείγματος είναι σε θέση να μοιραστεί αντικείμενα και υλικά, όταν πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιού. Επιπλέον, η αύξηση της διάρκειας, κατά την οποία τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τις οριοθετημένες περιοχές, όταν παίζουν με τους συνομηλίκους τους σε διαμορφωμένους χώρους συμβολικού παιχνιδιού (βλ. πίνακα 1). Κατά την ολοκλήρωση της εκάστοτε δραστηριότητας, συμπληρώθηκε το ειδικά σχεδιασμένο φύλλο παρατήρησης για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ο ερευνητής, σε συνεργασία πάντοτε με την ειδική παιδαγωγό της τάξης του δείγματος αλλά και με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και λειτουργικό προσωπικό του σχολείου, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στην κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και των συνθηκών, κατά τις οποίες υλοποιούνται οι οχτώ παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η εξοικείωση και η άνεση των μαθητών με τους χώρους πραγματοποίησης των παρεμβάσεων καθώς και η πρόληψη αποφυγής ερεθισμάτων, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν αρνητικά το ερευνητικό δείγμα, αποσπώντας του την προσοχή. Οι εκπαιδευτικοί, ειδικά όταν εργάζονται με νέους, βρίσκονται πάντοτε ενώπιον της πρόκλησης, να δημιουργήσουν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην ομάδα μια όσο 55

61 το δυνατόν πιο πολύτιμη και συνεργατική δυναμική. Εξ ου και είναι σημαντικό οι παιδαγωγοί να φροντίζουν, ώστε μεταξύ των συμμετεχόντων να υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και να επικρατεί συνεργατικό πνεύμα. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να αισθάνεται απομονωμένο ή να νιώθει ότι αδικείται σε σχέση με τα άλλα μέλη. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι οχτώ παρεμβάσεις, οι οποίες επιστρατεύτηκαν για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. 56

62 1η Παρέμβαση Λαϊκή αγορά Πίνακας 1: Πρώτη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα Νίκος Δημήτρης Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Ημερομηνία: 7/3/2018 Χώρος: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, αίθουσα 2 (τάξη του δείγματος). Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι υπόδησης ρόλων Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Προβολή εικόνων από λαϊκή Ερωτήσεις για το τι γνωρίζουν Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Ανάλυση ρόλων Ρόλοι: Αγρότες Προμηθευτές Πωλητές. Υλικά: Μήλα Σακούλες Πλαστικό τελάρο Ψεύτικα χρήματα Περιγραφή δραστηριότητας: Το ένα παιδί φέρνει τα μήλα, τα οποία βρίσκονται σε ένα τελάρο Το άλλο παιδί τοποθετεί τα μήλα σε σακούλες προκειμένου να τα πουλήσει Το τρίτο παιδί αγοράζει τα μήλα από τον πωλητή και στη συνέχεια αποχωρεί από τη λαϊκή Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αλλαγή των ρόλων Στόχοι: Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους τους. Να βελτιωθεί ο χρόνος (2 δευτερόλεπτα) της ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή των υπό παρατήρηση μαθητών όταν τους απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες ή άλλες κινήσεις κάποιος συνομήλικος τους Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες 57

63 Πίνακας 2: Δεύτερη εκπαιδευτική παρέμβαση 2η Παρέμβαση Το μανάβικο Συμμετέχοντες: Κατερίνα Νίκος Δημήτρης. Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Ημερομηνία:21/3/2018 Χώρος: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, αίθουσα 2 (τάξη του δείγματος). Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι υπόδησης ρόλων Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Προβολή εικόνων από μανάβικο Ερωτήσεις για το τι γνωρίζουν Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Ανάλυση ρόλων. Ρόλοι: Ταμίας Υπάλληλος μανάβικου Πελάτης μανάβικου Υλικά: Πλαστικά φρούτα Πλαστικά λαχανικά Ψεύτικα χρήματα Περιγραφή δραστηριότητας: Το ένα παιδί τοποθετεί τα λαχανικά και τα φρούτα στο θρανίο Το άλλο παιδί επιλέγει τα προϊόντα, τα οποία θέλει να αγοράσει και ύστερα πηγαίνει στο θρανίο που είναι ο ταμίας Το τρίτο παιδί αποτελεί τον ταμία του μανάβικου μας και κάνει τις απαραίτητες συναλλαγές Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αλλαγή των ρόλων Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους τους Να βελτιωθεί ο χρόνος (2 δευτερόλεπτα) της ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή των υπό παρατήρηση μαθητών όταν τους απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες ή άλλες κινήσεις κάποιος συνομήλικος τους Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες 58

64 Πίνακας 3: Τρίτη εκπαιδευτική παρέμβαση 3η Παρέμβαση Ο ζωολογικός κήπος Συμμετέχοντες: Κατερίνα, Νίκος Δημήτρης Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Ημερομηνία: 17/4/2018 Χώρος: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, αίθουσα 2 (τάξη του δείγματος). Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι υπόδησης ρόλων Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Προβολή βίντεο από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου Ερωτήσεις για το τι γνωρίζουν Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Ανάλυση ρόλων. Υλικά: Πλαστικά ζωάκια Τουβλάκια Ψεύτικο φαγητό Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά παίζουν ελεύθερα με τα πλαστικά ζωάκια Τα παιδιά κατασκευάζουν τα σπιτάκια των ζώων Τα παιδιά προσποιούνται πως ταΐζουν τα ζωάκια Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους τους Να βελτιωθεί ο χρόνος (2 δευτερόλεπτα) της ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή των υπό παρατήρηση μαθητών όταν τους απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες ή άλλες κινήσεις κάποιος συνομήλικος τους Να αυξηθεί η συχνότητα (10 φορές στα 40 λεπτά) κατά την οποία ο εκάστοτε μαθητής του δείγματος μοιράζεται αντικείμενα και υλικά, όταν πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιού 59

65 4η Παρέμβαση Οδηγός και αυτοκίνητο Πίνακας 4: Τέταρτη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα Νίκος Δημήτρης Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ημερομηνία:25/4/2018 Χώρος: Κλειστό γυμναστήριο του σχολείου Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι προσποίησης Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Επίδειξη δραστηριότητας Υλικά: Μαντήλι Περιγραφή δραστηριότητας: Το ένα παιδί είναι το αυτοκίνητο και το άλλο ο οδηγός Το παιδί που παριστάνει το αυτοκίνητο έχει τα μάτια κλειστά και ο οδηγός, σπρώχνοντας ton ελαφρά από τους ώμους, τον οδηγεί στο χώρο, φροντίζοντας να μη χτυπήσει ή να μη συγκρουστεί με κάποιο άλλο αυτοκίνητο Τα παιδιά συμμετέχουν σε ζευγάρια, εναλλάξ. Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους Να βελτιωθεί ο χρόνος (2 δευτερόλεπτα) της ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή των υπό παρατήρηση μαθητών όταν τους απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες ή άλλες κινήσεις κάποιος συνομήλικος τους Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες 60

66 5η Παρέμβαση Βαρκούλες Πίνακας 5: Πέμπτη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα Νίκος Δημήτρης. Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ημερομηνία: 8/5/2018 Χώρος: Κλειστό γυμναστήριο του σχολείου Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι προσποίησης Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Επίδειξη δραστηριότητας Υλικά: Στρώματα γυμναστικής Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά, σε ζευγάρια, καθισμένα στα στρώματα γυμναστικής παίζουν τις βαρκούλες Κινούμενα δεξιά και αριστερά, προσπαθούν να συντονίσουν την κίνηση τους προς την ίδια κατεύθυνση Τα παιδιά συμμετέχουν σε ζευγάρια, εναλλάξ. Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους Να βελτιωθεί ο χρόνος (2 δευτερόλεπτα) της ανταπόκρισης με βλεμματική επαφή των υπό παρατήρηση μαθητών όταν τους απευθύνει το λόγο ή τους προσεγγίζει με χειρονομίες ή άλλες κινήσεις κάποιος συνομήλικος τους Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες 61

67 6η Παρέμβαση Χτίστε μία πόλη Πίνακας 6: Έκτη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα, Νίκος, Δημήτρης. Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Ημερομηνία:15/5/2018 Χώρος: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, αίθουσα 2 (τάξη του δείγματος). Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Παιχνίδι προσποίησης Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Επίδειξη δραστηριότητας Ερωτήσεις σχετικά με το πως φαντάζονται την ιδανική πόλη Υλικά: Τουβλάκια Φιγούρες playmobil Φιγούρες Lego Διάφορα πλαστικά παιχνίδια Περιγραφή δραστηριότητας: Ζητείται από τα παιδιά να δουλέψουν συλλογικά και να χτίσουν μια δική τους πόλη Πρέπει να κατανοήσουν ότι πρόκειται για μία πόλη, η οποία «ανήκει» και στους 3 Να παίξουν με τις φιγούρες playmobil, οι οποίες πλέον ζούνε στην πόλη τους Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους Να αυξηθεί η συχνότητα της πρωτοβουλίας (5 φορές στα 40 λεπτά) των μαθητών με διαταραχές των υπό παρατήρηση παιδιών στις δραστηριότητες ελεύθερου συμβολικού παιχνιδιού Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες Να αυξηθεί η συχνότητα (10 φορές στα 40 λεπτά) κατά την οποία ο εκάστοτε μαθητής του δείγματος μοιράζεται αντικείμενα και υλικά, όταν πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες παιχνιδιού 62

68 7η Παρέμβαση Το εστιατόριο Πίνακας 7: Έβδομη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα, Νίκος, Δημήτρης. Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ημερομηνία:21/5/2018 Χώρος: Ειδικά διαμορφωμένη κουζίνα στο εσωτερικό του σχολείου Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Επίδειξη δραστηριότητας Παρουσίαση εικόνων από ένα εστιατόριο της πόλης Υλικά: Το πρωινό των παιδιών ( Κρουασάν, τοστ, τυρόπιτα) Πλαστικά πιάτα Πλαστικοί δίσκοι Χάρτινο τραπεζομάντηλο Τύπος συμβολικού παιχνιδιού:παιχνίδι υπόδησης ρόλων Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Περιγραφή δραστηριότητας: Τα δυο παιδιά παίρνουν θέση στην τραπεζαρία της κουζίνας, περιμένοντας τον σερβιτόρο να τους φέρει το φαγητό Το ένα παιδί, ο οποίος αποτελεί τον σερβιτόρο του εστιατορίου, φέρνει στα παιδιά το φαγητό τους Τα παιδιά αλλάζουν τους ρόλους Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες 63

69 8η Παρέμβαση Ελεύθερο παιχνίδι Πίνακας 8:Όγδοη εκπαιδευτική παρέμβαση Συμμετέχοντες: Κατερίνα, Νίκος, Δημήτρης. Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ημερομηνία: Χώρος: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, αίθουσα 2 (τάξη του δείγματος). Τύπος συμβολικού παιχνιδιού: Ελεύθερο συμβολικό παιχνίδι Διδακτικές στρατηγικές: Μίμηση προτύπου Φυσική καθοδήγηση Διαμόρφωση της συμπεριφοράς Προετοιμασία: Λεκτική περιγραφή δραστηριότητας Υλικά: Τουβλάκια Φιγούρες playmobil Φιγούρες Lego Διάφορα πλαστικά παιχνίδια ( όπως πχ πλαστικά ζωάκια ή ψεύτικα φρούτα) Περιγραφή δραστηριότητας: Ζητείται από τα παιδιά να παίξουν συλλογικά Πρέπει να κατανοήσουν ότι πρόκειται για πρόκειται για ένα ελεύθερο παιχνίδι, το οποίο «ανήκει» και στους 3 Στόχοι Να αυξηθεί η διάρκεια ( 3 ) και η συχνότητα ( 3 φορές το λεπτό) της βλεμματικής επαφής των υπό παρατήρηση παιδιών με τους συνομηλίκους Να αυξηθεί η συχνότητα της πρωτοβουλίας (5 φορές στα 40 λεπτά) των μαθητών με διαταραχές των υπό παρατήρηση παιδιών στις δραστηριότητες ελεύθερου συμβολικού παιχνιδιού Ενίσχυση της κοινωνικής πρωτοβουλίας των μαθητών Να αυξηθεί η διάρκεια (5 ) της αναμονής της σειράς των υπό παρατήρηση παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες Να αυξηθεί η συχνότητα της πρωτοβουλίας (5 φορές στα 40 λεπτά) των μαθητών με διαταραχές των υπό παρατήρηση παιδιών στις δραστηριότητες ελεύθερου συμβολικού παιχνιδιού 64

70 2.5 Ανάλυση δεδομένων Τα δεδομένα βασίστηκαν στα αποτελέσματα της αρχικής και τελικής αξιολόγησης και με την ανάλυση των στοιχείων του ειδικά διαμορφωμένου φύλλου παρατήρησης. Αρχικά, για την ανάλυση των δεδομένων, ήταν απαραίτητο να εξαχθούν οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων, που σχετίζονται με τις δεξιότητες των παιδιών στον κοινωνικό τομέα, κατά την αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Η εξαγωγή των μέσων όρων της αρχικής και τελικής αξιολόγησης, βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση της πορείας και της μεταβολής των συμπεριφορών των παιδιών του δείγματος, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Για την καλύτερη κατανόηση των μέσων όρων έγινε παρουσίαση τους σε ειδικά γραφήματα και πίνακες, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη σύγκριση. Παράλληλα, σε πίνακες καταγράφηκαν και τα αποτελέσματα της διαμορφωτική αξιολόγησης για την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής τους πορείας στη διάρκεια του προγράμματος. 65

71 2.6 Κοινωνική Εγκυρότητα Η Κοινωνική Εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας και του δομημένου προγράμματος παρέμβασης, πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζεται με την περαιτέρω αξιολόγηση από κριτές του άμεσου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των παιδιών. Η μαρτυρία τους εξασφαλίστηκε μέσω του εργαλείου Intervention Rating Profile (Witt & Martens, 1983), το οποίο αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, απαρτιζόμενο από 20 ερωτήσεις. Η «κοινωνική εγκυρότητα» μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης εξασφαλίζεται όταν οι συμμετέχοντες συμφωνούν τόσο με τη διαδικασία όσο και με το αποτέλεσμα αυτής (Foster & Mash, 1999). Μέσω της αξιολόγησης της κοινωνικής εγκυρότητας ενός προγράμματος παρέμβασης αποτρέπεται εν μέρει η απόρριψή του και παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας και βιωσιμότητας του προγράμματος. Επιπροσθέτως, όταν ένα πρόγραμμα παρέμβασης έχει διασφαλισμένη, σε κάποιο επίπεδο, την κοινωνική εγκυρότητα και είναι αποδεκτό και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό, τότε αυξάνεται η πιθανότητα τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα να είναι θετικά (O Shaughnessy, Lane, Gresham & Beebe-Frankenberger, 2003). 66

72 Κεφάλαιο Τρίτο Αποτελέσματα 3.1 Αρχική αξιολόγηση Κατερίνα Κατά την αρχική αξιολόγηση, έγινε μια εκτίμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων της Κατερίνας με τη χρήση του Εργαλείου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, το οποίο είναι σχεδιασμένο από τους Νικόλαο Απτεσλή, Ευδοκία Μητροπούλου και Καλλιόπη Τσακπίνη, σε 8 δεξιότητες. Ξεκινώντας με την εγγύτητα, η μαθήτρια συγκέντρωσε 1 βαθμό, αποτέλεσμα το οποίο δείχνει πως βρίσκεται στη φάση, κατά την οποία αναδύεται αυτή η ικανότητα. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε πως ήταν ιδιαίτερα αρνητική και διστακτική, όποτε επρόκειτο να δεχτεί κάποιο είδος φυσικής επαφής, όπως για παράδειγμα μια αγκαλιά, δεν αναζητούσε την παρηγοριά όταν ήταν στεναχωρημένη αλλά φάνηκε πως ανεχόταν τους διάφορους θορύβους των άλλων ενώ έδειχνε σε θέση και διάθεση, έτσι ώστε να διατηρεί την κατάλληλη απόσταση σώματος από άλλα πρόσωπα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, σε επίπεδο βλεμματικής επαφής, σημείωσε ακριβώς το ίδιο σκορ (1). Ειδικότερα, η ικανότητα της Κατερίνας να παρατηρεί τα πρόσωπα των άλλων όσο έρχονται σε επαφή ή όσο οι άλλοι γύρω της ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα, παρατηρήθηκε σε αναδυόμενη κατάσταση. Στη δεξιότητα, που αφορά την παράλληλη δραστηριότητα, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1,33 βαθμούς, ενώ σε αυτή της κοινωνικής ανταπόκρισης συγκέντρωσε το σκορ των 0,993 βαθμών, καθώς δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται με την ίδια ακρίβεια και την ίδια συχνότητα, με προσανατολισμό προς τα άλλα πρόσωπα, ενώ η ικανότητα της στο να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες μιμούμενη άλλους, η ανταπόκριση στο αίτημα για βοήθεια, η ανταπόκριση στο χαμόγελο καθώς και η διάθεση της να κάνει χειραψία, είναι αναδυόμενες. Ως προς την κοινωνική 67

73 της πρωτοβουλία συγκέντρωσε 0,666 βαθμούς, καθώς παρατηρήθηκε πως δεν αρχίζει σχεδόν ποτέ ένα παιχνίδι με ένα ή περισσότερα πρόσωπα αυθόρμητα, ενώ παράλληλα φάνηκε να υπάρχει μια θετική προδιάθεση σχετικά με τη συμμετοχή της σε ομαδικές δραστηριότητες ρουτίνας. Εικόνα 1: Αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης της Κατερίνας Επιπρόσθετα, όσον αφορά την εναλλαγή σειράς, η Κατερίνα συγκέντρωσε 1,57, καθώς φάνηκε πως περιμένει σχεδόν πάντα τη σειρά της σε ομαδικές δραστηριότητες αν και δυσκολεύεται κάπως στις επιτραπέζιες δραστηριότητες, ενώ στη δεξιότητα των κανόνων είχε 0,333 καθώς παρατηρήθηκε πως δυσκολεύεται ιδιαίτερα τόσο στο να ακολουθεί απλούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς όσο και στο να θέτει κανόνες για καινούριες καταστάσεις. Σε επίπεδο αμοιβαιότητας το σκορ έφτασε στο 0,66, καθώς άρχισε να διαφαίνεται η δυσκολία της μαθήτριας να περιμένει να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα αλληλεπίδρασης χωρίς να διακόψει, να δείχνει σεβασμό για τα προσωπικά αντικείμενα και τον προσωπικό χώρο άλλων ανθρώπων, ενώ αντίθετα φάνηκε πως βρίσκεται σε αναδυόμενη φάση, σε καταστάσεις, κατά τις οποίες μπορεί να δώσει αντικείμενα και υλικά στους γύρω της, σε ποικιλόμορφες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δομημένο περιβάλλον εργασίας ή σε ανεξάρτητες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 68

74 Νίκος Στην αρχική του αξιολόγηση, ο Νίκος κατάφερε να συγκεντρώσει 0,66 πόντους στη δεξιότητα της εγγύτητας. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στη φυσική επαφή με τα άλλα πρόσωπα, δεν επιθυμεί παρηγοριά όταν είναι χτυπημένος ή στεναχωρημένος, ενώ η ανοχή του στους θορύβους και τις κινήσεις των άλλων φαίνεται να βρίσκεται σε αναδυόμενη φάση. Επιπλέον, πέτυχε ένα αρκετά καλό σκορ της τάξεως του 1,50 στη βλεμματική επαφή, εφόσον ήταν ικανός να παρατηρεί τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν κοντά και να αντιλαμβάνεται οπτικά ότι ένα οικείο πρόσωπο έρχεται ή φεύγει, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ακόμα δυσκολία στο να παρατηρεί τους άλλους γύρω του ενώ αυτοί ασχολούνται με κάποια δραστηριότητα Ακόμα, στον τομέα της παράλληλης δραστηριότητας, ο μαθητής συγκέντρωσε 1 βαθμό, καθώς παρατηρήθηκε πως παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να απασχολείται ανεξάρτητα στον ελεύθερο χρόνο ενώ παράλληλα παίζουν δίπλα του οι άλλοι, είναι σε θέση να παραμένει στην ομάδα κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτές ενώ μπορεί επίσης να μετακινείται μαζί με την ομάδα σε διαφορετικούς χώρους Εικόνα 2: Αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης του Νίκου. Στο επίπεδο της κοινωνικής ανταπόκρισης συγκέντρωσε και πάλι 1 βαθμό. Ειδικότερα, αν και φάνηκε πως έχει την προδιάθεση στο να ανταποκρίνεται με βλεμματική επαφή ή με προσανατολισμό όταν του ζητείται να βοηθήσει τους άλλους ή να συμμετέχει 69

75 σε ομαδικές δραστηριότητες μιμούμενος άλλους, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην ανταπόκριση στο χαμόγελο, στο να κάνει χειραψία αλλά κυρίως στο να ακολουθεί καινούριες οδηγίες σε διάφορες νέες καταστάσεις. Παρά το γεγονός πως στην κοινωνική του πρωτοβουλία ο Νίκος βαθμολογήθηκε εξαιρετικά χαμηλά με μόλις 0, αφού φάνηκε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον τομέα αυτό, στην εναλλαγή σειράς πήγε κάπως καλύτερα φτάνοντας τους 0,833 πόντους. Παράλληλα, ο μαθητής, παρατηρήθηκε πως αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα στο να ακολουθεί και να θέτει κανόνες καθώς σημείωσε το σκορ των 0 βαθμών. Κλείνοντας με την αρχική αξιολόγηση του Νίκου, το συνολικό σκορ των κλιμάκων της αμοιβαιότητας -μοιράσματος έφτασε στο 0,50, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως παρά το γεγονός πως ο μαθητής δεν δείχνει ικανός να περιμένει να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα χωρίς να διακόψει και χωρίς να ανέχεται σύντομη διακοπή δραστηριοτήτων, φαίνεται πως είναι θέση να δείχνει σεβασμό για τα προσωπικά αντικείμενα και τον προσωπικό χώρο άλλων ανθρώπων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στο να δώσει αντικείμενα στους γύρω του και στο να μοιράζεται υλικά με άλλους, σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα. Δημήτρης Ο Δημήτρης στην δεξιότητα της εγγύτητας βαθμολογήθηκε με 1 πόντο, κατά την αρχική του αξιολόγηση. Γενικότερα, παρά το γεγονός πως στο τέλος ερχόταν σε επαφή, έδειχνε πολύ σκεπτικός όταν επρόκειτο να έρθει κοντά με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, δεν ένιωθε δυσφορία προς το άγγιγμα ή το αγκάλιασμα, ανεχόταν θορύβους ή τις κινήσεις των συμμαθητών του, οι οποίοι παίζανε δίπλα του, αλλά δεν έδειχνε να αναζητά την παρηγοριά όταν ήταν στεναχωρημένος. Στο επίπεδο της βλεμματικής επαφής, συγκέντρωσε ιδιαίτερα χαμηλό σκορ (0,75) καθώς παρατηρήθηκε πως δεν διαθέτει 70

76 βλεμματική επαφή, δεν του αρέσει να παρατηρεί τα πρόσωπα των άλλων ενώ αντίθετα δείχνει να αντιλαμβάνεται οπτικά όταν ένα οικείο πρόσωπο έρχεται ή φεύγει. Στην παράλληλη δραστηριότητα πέτυχε το σκορ των 1,33 πόντων ενώ στην κοινωνική ανταπόκριση, συγκέντρωσε το ιδιαίτερα χαμηλό αποτέλεσμα των 0,88 πόντων, καθώς δεν φάνηκε πως διαθέτει την ικανότητα να ανταποκριθεί με προσανατολισμό, δεν μπορούσε να ακολουθεί τις διάφορες γνωστικές οδηγίες όταν τις χρησιμοποιούσαν άλλοι ενώ αντίθετα συμμετείχε σε κάποιον βαθμό σε ομαδικές δραστηριότητες, μιμούμενος άλλους και ανταποκρινόταν με σχετική αμεσότητα και διάθεση όταν του ζητούταν βοήθεια. Εικόνα 3:Αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης του Δημήτρη Στην κατηγορία της κοινωνικής πρωτοβουλίας πήρε 1 βαθμό καθώς φάνηκε να επιλέγει να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες ενώ στην εναλλαγή σειράς σημείωσε 1,287, καθώς αρκετά συχνά περίμενε τη σειρά του σε ομαδικές δραστηριότητες με ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι στο επίπεδο των κανόνων σημείωσε 0,333 καθώς φάνηκε να δυσκολεύεται έντονα στο να ακολουθεί κανόνες αλλά και στο να θέτει νέους για καινούριες καταστάσεις. Ολοκληρώνοντας με την αρχική αξιολόγηση του Δημήτρη, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στον τομέα της αμοιβαιότητας συγκέντρωσε το σκορ των 0,80 βαθμών, καθώς δεν φαινόταν να δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στα προσωπικά αντικείμενα και στον προσωπικό χώρο των άλλων, 71

77 δυσκολευόταν να χρησιμοποιεί μια οριοθετημένη περιοχή μαζί με τους συμμαθητές του, ενώ παράλληλα ήταν αρκετά συχνά πρόθυμος στο να μοιράζεται υλικά με άλλους. 3.2 Παρέμβαση- Διαμορφωτική αξιολόγηση Κατερίνα Από την αρχή της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, η Κατερίνα υπήρξε ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαρούμενη και πρόθυμη να συνεργαστεί. Η μαθήτρια έδειξε ιδιαίτερη βελτίωση στην βλεμματική της επαφή, κυρίως από την έκτη παρέμβαση και έπειτα, καθώς παρατηρούσε όλο και πιο επίμονα αλλά και πιο συχνά τα πρόσωπα των συμμαθητών της, όταν ερχόταν σε επαφή, ενώ σιγά σιγά ξεκίνησε να τους κοιτάει όλο και πιο «θαρραλέα» στα μάτια είτε όταν τους απεύθυνε τον λόγο, είτε όταν επιχειρούσαν αυτοί να την προσεγγίσουν (Βλ. γράφημα 1). Παράλληλα, η Κατερίνα ανταποκρινόταν όλο και πιο συχνά αλλά και πιο άμεσα, από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα, όταν κάποιος προσφωνούσε το όνομα της. Από την έβδομη παρέμβαση η μαθήτρια έδειχνε περισσότερη θέληση και θάρρος να απευθυνθεί σε κάποιον άλλο, είτε μέσω της λεκτικής επικοινωνίας είτε μέσω κάποιας χειρονομίας προσέγγισης (Βλ. γράφημα 1). Η Κατερίνα, επέδειξε, σταδιακά, εντυπωσιακή βελτίωση, στο να εκφράζει την προτίμηση της για κάποιο αντικείμενο ή για οποιουδήποτε είδους διαδικασία. Ειδικότερα, ενώ κατά τις πρώτες δυο παρεμβάσεις, δεν εξέφραζε σχεδόν ποτέ προτίμηση, σιγά σιγά, έδειχνε όλο και περισσότερο ένταση και θάρρος στο να παίρνει πρωτοβουλίες και να δηλώσει την προτίμηση της (Βλ. γράφημα 1). Παράλληλα, η μαθήτρια, με την πάροδο του προγράμματος παρέμβασης, ήταν όλο και περισσότερο σε θέση να ζητάει είτε με λεκτική επικοινωνία είτε με χειρονομίες και εκφράσεις οτιδήποτε θέλει και της αρέσει. Πέρα από την έκφραση προτίμησης και επιθυμίας, η Κατερίνα, από την πέμπτη παρέμβαση και 72

78 έπειτα μπορούσε όλο πιο συχνά και αποφασιστικά να δηλώσει την άρνηση της (Βλ. γράφημα 1). Από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, διαπιστώθηκε πως η μαθήτρια ήταν σε θέση να ανέχεται, σχεδόν πάντα, την φυσική επαφή, την οποία δεχόταν κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα μια αγκαλιά ή ένα χάιδεμα (Βλ. γράφημα 1). Παράλληλα, η Κατερίνα επέδειξε σημαντικά σημάδια ενίσχυσης της ανταπόκρισης της στο χαμόγελο, όταν φυσικά αυτό υπάρχει, καθώς από εκεί που στην πρώτη παρέμβαση δεν ανταποκρινόταν σχεδόν ποτέ, κατάφερε από την έκτη παρέμβαση και έπειτα να ανταποκρίνεται σχεδόν πάντα, όταν της χαμογελάει κάποιος (Βλ. γράφημα 1). 73

79 Γράφημα 1: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Κατερίνας Η Κατερίνα, παρά τη βελτίωση, την οποία έδειξε κατά την πέμπτη και έκτη παρέμβαση, δεν ήταν σίγουρο πως θα μοιραστεί κάποιο υλικό ή αντικείμενο, όταν της ζητούταν κάτι τέτοιο, καθώς φαινόταν ιδιαίτερα διστακτική και σκεπτική (Βλ. γράφημα 2). Παράλληλα, σχεδόν ποτέ δεν επιθυμούσε να μοιραστεί κάποιο αντικείμενο, το οποίο της άνηκε, με δική της πρωτοβουλία, με εξαίρεση τις δυο τελευταίες παρεμβάσεις, κατά τις οποίες έδειξε εντονότερη επιθυμία και θέληση να προβεί σε μια τέτοιου είδους ενέργεια (Βλ. γράφημα 2). 74

80 Από την πρώτη κιόλας παρέμβαση, η μαθήτρια σχεδόν πάντα κατανοούσε και «εκτελούσε» όλες τις απλές και καθημερινές εντολές, όπως είναι για παράδειγμα το «δώσε λίγο το μολύβι σου» ή το «βγάλε ένα στυλό από την τσάντα σου (Βλ. γράφημα 2). Κατά την εξέλιξη των παρεμβάσεων, δεν παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση στην ικανότητα της μαθήτριας να μπορεί να τραβήξει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται δίπλα της, καθώς όπως διαπιστώθηκε κάποιες φορές πετυχαίνει τον συγκεκριμένο στόχο και κάποιες άλλες όχι, για αυτό και σημείωσε σταθερά το σκορ των 3 βαθμών («μερικές φορές»). Αντίθετα, από το στάδιο, κατά το οποίο η Κατερίνα δεν ήταν σχεδόν ποτέ σε θέση να προσελκύσει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται μακρυά, κατάφερε, από την έκτη παρέμβαση και έπειτα, να «μεταπηδήσει» στο στάδιο, κατά το οποίο μπορεί μερικές φορές να επιτύχει το στόχο της, δείχνοντας φανερά σημάδια βελτίωσης (Βλ. γράφημα 2). Παρά τα σημαντικά σημάδια βελτίωσης και εξέλιξης, τα οποία σημείωσε η μαθήτρια σε πολλά κομμάτια των κοινωνικών δεξιοτήτων, στο κομμάτι της παροχής βοήθειας σε κάποιον χωρίς να της ζητηθεί, δεν παρατηρήθηκε κανένα παρόμοιο σημάδι, βελτίωσης καθώς κατά τη διάρκεια όλων των παρεμβάσεων δεν φάνηκε σχεδόν ποτέ ικανή να προβεί σε μια τέτοιου είδους ενέργεια (Βλ. γράφημα 2). Από την άλλη, η Κατερίνα σημείωσε σημαντική βελτίωση στο κομμάτι της παροχής βοήθειας σε κάποιον άλλο, όταν αυτό της ζητείται από κάποιον τρίτο, καθώς από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα παρατηρήθηκε πως σχεδόν πάντα βοηθούσε τους συμμαθητές της σε διάφορες διαδικασίες, όταν της το ζητούσε είτε ο ερευνητής είτε η ειδική παιδαγωγός της τάξης (Βλ. γράφημα 2). 75

81 Γράφημα 2: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Κατερίνας Νίκος Ο Νίκος στην αρχή των παρεμβάσεων υπήρξε ιδιαίτερα διστακτικός και απόμακρος τόσο από τον ερευνητή, όσο και από τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Παρά την αρχική του αποστασιοποίηση όμως, κατάφερε στην πορεία του προγράμματος να αναπτύξει δεσμούς ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τον ερευνητή, με σημαντικό επακόλουθο την αξιοσημείωτη ενίσχυση των δεξιοτήτων του. Αρχικά, όσον αφορά τη βλεμματική επαφή, παρά το γεγονός πως στις πρώτες δυο παρεμβάσεις, δεν παρατηρούσε σχεδόν ποτέ κανέναν από τους συμμαθητές του, στην πορεία ξεκίνησε σιγά σιγά να παρατηρεί πιο επίμονα και προσεκτικά τους άλλους, εστιάζοντας πολύ συχνά στα μάτια 76

82 τους και στοχεύοντας μάλιστα αρκετές φορές, έστω και στιγμιαία το βλέμμα του πάνω τους (Βλ. γράφημα 3). Παράλληλα, βελτίωση διαπιστώθηκε και στην ανταπόκριση την οποία επεδείκνυε ο Νίκος στο όνομα του, καθώς από την τέταρτη παρέμβαση και μετά γυρνούσε πάντα όταν κάποιος φώναζε το όνομα του (Βλ. γράφημα 3). Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως από την πέμπτη παρέμβαση και έπειτα ο μαθητής, μεταπήδησε από το στάδιο κατά το οποίο δεν απευθυνόταν σχεδόν ποτέ σε κανέναν, στο στάδιο κατά το οποίο, μερικές φορές, επιχειρούσε είτε λεκτικά είτε μέσω κινήσεων και χειρονομιών, να προσεγγίσει κάποιον και να του απευθύνει το λόγο (Βλ. γράφημα 3). Κατά τις δυο πρώτες παρεμβάσεις, ο μαθητής δεν εξέφραζε σχεδόν ποτέ προτίμηση για κάποιο αντικείμενο ή για κάποια δραστηριότητα, όταν του δινόταν η επιλογή, ενώ από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, με εξαίρεση την έκτη παρέμβαση, λόγω αδιαθεσίας, ξεκίνησε σιγά σιγά, ορισμένες φορές, να εκφράζει την προτίμηση του, κυρίως για αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στη μία παρέμβαση, κατά την οποία προσποιούμασταν ότι είμαστε σε μανάβικο, δήλωνε ότι δεν θέλει την πλαστική μπανάνα αλλά το μήλο (Βλ. γράφημα 3). Παράλληλα από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, ο Νίκος ξεκίνησε να ζητάει όλο και πιο συχνά κάτι, το οποίο του αρέσει και το θέλει (Βλ. γράφημα 3), ενώ κατά την πορεία των δραστηριοτήτων και ειδικότερα από την τέταρτη παρέμβαση και μετά ο μαθητής από εκεί που δήλωνε μερικές φορές την άρνηση του, ξεκίνησε να αρνείται σχεδόν πάντα ενέργειες και υλικά, τα οποία είτε δεν του αρέσουν είτε τα θεωρεί ακατάλληλα (Βλ. γράφημα 3).. Κατά την πορεία του προγράμματος, ο Νίκος φάνηκε να μην ανέχεται σχεδόν ποτέ, σε καμία δραστηριότητα, κάθε είδος φυσικής επαφής, όπως για παράδειγμα μια αγκαλιά ή 77

83 ένα χάδι, με αποτέλεσμα να μην επιδείξει κανένα σημάδι βελτίωσης (Βλ. γράφημα 3).. Αντίθετα, ο μαθητής φανέρωσε αξιοσημείωτα σημάδια βελτίωσης, από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, στην ανταπόκριση του στο χαμόγελο, με εξαίρεση την έκτη παρέμβαση, κατά την οποία ήταν ιδιαίτερα άκεφος (Βλ. γράφημα 3). Γράφημα 3: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Νίκου Κατά την πορεία του προγράμματος, ο Νίκος δεν μοιράστηκε σχεδόν ποτέ κάποιο υλικό ή αντικείμενο με κάποιον από τους συμμαθητές του με δική του πρωτοβουλία (Βλ. γράφημα 4). Αντίθετα, από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα, παρατηρήθηκαν ορισμένα σημάδια βελτίωσης στην αμοιβαιότητα των αντικειμένων, όταν κάτι τέτοιο του ζητείται, καθώς, με εξαίρεση την έκτη παρέμβαση, κατά την οποία ήταν αδιάθετος και άκεφος, όταν 78

84 του ζητούσα να μοιραστεί κάποιο υλικό ή αντικείμενο με τους συμμαθητές του, παρά την διστακτικότητα του, μερικές φορές έδειχνε πρόθυμος να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (Βλ. γράφημα 4). Ο Νίκος, κατά το ξεκίνημα του δομημένου προγράμματος παρέμβασης, ενδεχομένως λόγω της διστακτικότητας και της ανασφάλειας του, δεν ανταποκρινόταν και έδειχνε να μην κατανοεί σχεδόν ποτέ τις απλές εντολές (Βλ. γράφημα 4). Από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα όμως, ο μαθητής σημείωσε φανερά σημάδια βελτίωσης, καθώς ξεκίνησε να κατανοεί και να ενστερνίζεται, μερικές φορές, απλές εντολές, όπως «πάρε το μολύβι» ή «φέρε τη γόμα», ενώ κατά την υλοποίηση των δυο τελευταίων παρεμβάσεων άρχισε να τις καταλαβαίνει σχεδόν πάντα (Βλ. γράφημα 4). Με την ολοκλήρωση των σχεδιασμένων παρεμβάσεων, δεν παρατηρήθηκε κάποιο σημάδι βελτίωσης ή ανάπτυξης της ικανότητας του μαθητή, στο να μπορεί να τραβήξει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται κοντά του, καθώς δεν δείχνει σε θέση να το υλοποιήσει με σταθερότητα αλλά ορισμένες μόνο φορές (Βλ. γράφημα 4). Αντίθετα, στην προσέλκυση της προσοχής κάποιου που βρίσκεται μακριά, από εκεί που δεν μπορούσε σχεδόν ποτέ να το επιτύχει, μπόρεσε από την έκτη παρέμβαση και μετά να τραβάει ορισμένες φορές την προσοχή και το ενδιαφέρον των συμμαθητών του, οι οποίοι βρίσκονταν μακριά (Βλ. γράφημα 4). 79

85 Γράφημα 4:Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Νίκου Δημήτρης Κατά τη διάρκεια του δομημένου προγράμματος παρέμβασης καθώς και των δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούσαν κομμάτι του προγράμματος αυτού, ο Δημήτρης ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος, ευδιάθετος και πρόθυμος. Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως από την τέταρτη συνάντηση και έπειτα, παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση στην βλεμματική επαφή του μαθητή, καθώς ξεκίνησε να παρατηρεί τους συμμαθητές του όλο και με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα καθώς και να τους κοιτάει στα μάτια όταν αυτοί του απευθύνουν τον λόγο (Βλ. γράφημα 5). 80

86 Όσον αφορά την ανταπόκριση στο όνομα του, παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση ήδη από την υλοποίηση της τρίτης παρέμβασης (Βλ. γράφημα 5), ενώ η ίδια βελτίωση παρατηρήθηκε στην πρωτοβουλία του μαθητή να απευθύνει τον λόγο στους συμμαθητές του από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα (Βλ. γράφημα 5). Παράλληλα, παρατηρήθηκε από την τέταρτη συνάντηση και έπειτα, ίσως λόγω της σταδιακής του εξοικείωσης τόσο με έμενα όσο και με τις δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, πως ο μαθητής ήταν σε θέση να δηλώνει το τι προτιμάει και το τι του αρέσει, όταν φυσικά αυτό του ζητείται (Βλ. γράφημα 5). Από την έκτη παρέμβαση, ο Δημήτρης ξεκίνησε να ζητάει με μεγαλύτερη άνεση, ακρίβεια και συχνότητα, οτιδήποτε ήθελε, είτε είχε να κάνει με κάποιο υλικό ή αντικείμενο είτε με οποιουδήποτε είδους ενέργεια. (Βλ. γράφημα 5) Όσον αφορά την ικανότητα του μαθητή να δηλώνει άρνηση, είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως κατά την πορεία των παρεμβάσεων παρατηρήθηκαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Παρά τα σκαμπανεβάσματα αυτά, είναι σαφές πως τις περισσότερες φορές ο Δημήτρης μπορούσε να αρνηθεί κάτι, το οποίο δεν του αρέσει, επιστρατεύοντας είτε τη λεκτική επικοινωνία είτε αποστρέφοντας το βλέμμα του (Βλ. γράφημα 5). Ο Δημήτρης από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα, φάνηκε να ανέχεται και να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευκολία και επιθυμία σε οποιαδήποτε φυσική επαφή, με την οποία ερχόταν αντιμέτωπος, όπως είναι για παράδειγμα οι διάφορες αγκαλιές ή τα διάφορα χαϊδέματα και τα αγγίγματα, τα οποία προκαλούσε αρκετές φορές ο ίδιος ο ερευνητής (Βλ. γράφημα 5). Παράλληλα, ο μαθητής επέδειξε εντυπωσιακή βελτίωση στην ανταπόκριση του στο χαμόγελο. Ειδικότερα, ενώ κατά την υλοποίηση των δυο πρώτων παρεμβάσεων δεν αντιδρούσε σχεδόν ποτέ όταν του χαμογελούσαν οι συμμαθητές του (όχι και πολύ συχνά), από την τρίτη παρέμβαση και έπειτα ανταποκρινόταν όλο πιο συχνότερα και πιο έντονα (Βλ. γράφημα 5). Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σταδιακή βελτίωση έπαιξε 81

87 και το γεγονός πως, σύμφωνα και με τους γονείς του, ήταν σε ιδιαίτερα καλή ψυχολογική κατάσταση τον τελευταίο μήνα Γράφημα 5: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Δημήτρη Από την πέμπτη παρέμβαση και έπειτα ο Δημήτρης ξεκίνησε να μοιράζεται με μεγαλύτερη συχνότητα και άνεση διάφορα υλικά και αντικείμενα, όταν του το ζητούσε είτε ο ερευνητής είτε η εκπαιδευτικός της τάξης (Βλ. γράφημα 6). Παράλληλα, από την 6 συνάντηση και έπειτα παρατηρήθηκε μια κάπως μεγαλύτερη επιθυμία του μαθητή να μοιραστεί πράγματα με δική του πρωτοβουλία (Βλ. γράφημα 6). Στην κατανόηση απλών εντολών, όπως είναι για παράδειγμα το «πάρε», «δώσε», «φέρε», ήδη από την τρίτη 82

88 συνάντηση, διαπιστώθηκε πως ο Δημήτρης είναι σε θέση σχεδόν πάντα να τις κατανοεί, ιδιαίτερα αυτές που του ήταν οικείες (Βλ. γράφημα 6). Από την τρίτη παρέμβαση και μετά, ο Δημήτρης επέδειξε εντυπωσιακή βελτίωση στο να τραβάει την προσοχή οποιουδήποτε βρισκόταν κοντά του, χρησιμοποιώντας κυρίως την λεκτική επικοινωνία, αλλά και αρκετές φορές ορισμένες χειρονομίες (Βλ. γράφημα 6). Ειδικότερα, από το «σχεδόν ποτέ» το οποίο, παρατηρήθηκε και σημειώθηκε στο εργαλείο κατά τις δυο πρώτες παρεμβάσεις, κατέληξε στο να αξιολογηθεί με το «σχεδόν πάντα» στις δυο τελευταίες δραστηριότητες (Βλ. γράφημα 6). Αντίθετα, ο μαθητής αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στο να τραβήξει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται μακριά, με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθεί κανέναν σημάδι βελτίωσης, και αξιολογώντας τον σε όλες τις παρεμβάσεις με το ίδιο σκορ («σχεδόν ποτέ») (Βλ. γράφημα 6). Κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διαπιστώθηκε, πως ο μαθητής δεν είναι σχεδόν ποτέ σε θέση να βοηθήσει τους συμμαθητές του με δική του πρωτοβουλία, καθώς δεν επέδειξε κανένα σημάδι βελτίωσης (Βλ. γράφημα 6). Αντίθετα, από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα, ο Δημήτρης βοηθούσε, όταν του το ζητούσα είτε εγώ είτε η εκπαιδευτικός της τάξης, όλο και περισσότερο τους συμμαθητές του στην υλοποίηση των διάφορων δραστηριοτήτων (Βλ. γράφημα 6). 83

89 Γράφημα 6: Αποτελέσματα διαμορφωτικής αξιολόγησης Δημήτρη 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1η-2η 3η-4η 5η-6η 7η-8η 0,5 0 Μοιράζεται αντικείμενα με τους άλλους όταν του ζητηθεί Μοιράζεται αντικείμενα με τους άλλους με δική του πρωτοβουλία Καταλαβαίνει απλές εντολές (πάρε, δώσε, δείξε) Μπορεί να τραβήξει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται κοντά του Μπορεί να τραβήξει την προσοχή κάποιου που βρίσκεται μακριά Αναλαμβάνει πρωτοβουλία να βοηθήσει κάποιον χωρίς να του ζητηθεί Βοηθάει κάποιον όταν αυτό του ζητείται Ολοκληρώνοντας με τη διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών της ερευνητικής διαδικασίας, γίνεται αντιληπτό πως η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η παρουσίαση τους σε γραφικές αναπαραστάσεις συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής τους πορείας κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης. 84

90 3.3 Τελική αξιολόγηση Κατερίνα Κατά την τελική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 2,5 μηνών περίπου από την αρχική αξιολόγηση, η Κατερίνα σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση στα αποτελέσματα της (Βλ. γράφημα 7 και γράφημα 8). Ειδικότερα, μέσα σε αυτό το διάστημα, κατάφερε να αυξήσει τη δεξιότητα της εγγύτητας από 1 βαθμό σε 1,666 (Βλ. γράφημα 7), γεγονός, το οποίο σημαίνει πως από την αναδυόμενη κατάσταση άρχισε σιγά σιγά να οδηγείται στην κατάκτηση της συγκεκριμένης δεξιότητας. Παράλληλα, στην δεξιότητα της βλεμματικής επαφής σημείωσε αύξηση 0,5 βαθμών, καθώς από το 1 «ανέβηκε» στο 1,50 (Βλ. γράφημα 7), ενώ αντίθετα στον τομέα της παράλληλης δραστηριότητας το σκορ παρέμεινε το ίδιο (1,33)(Βλ. γράφημα 7). Άνοδος παρατηρήθηκε και στην δεξιότητα της κοινωνικής ανταπόκρισης της μαθήτριας, κατά την οποία από το σκορ των 0,933 βαθμών «ανέβηκε» σε αυτό των 1,333 (Βλ. γράφημα 7). Γράφημα 7: Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Κατερίνας 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση 85

91 Επιπροσθέτως, στις δεξιότητες της εναλλαγής σειράς και των κανόνων, παρατηρήθηκε επίσης μια μικρή αύξηση, καθώς στην πρώτη η μαθήτρια «ανέβηκε» από 1,57 σε 1,71 (Βλ. γράφημα 8) ενώ στη δεύτερη από 0,333 σε 0,666 (Βλ. γράφημα 8). Τέλος, κατά την υλοποίηση του δομημένου προγράμματος παρέμβασης, η Κατερίνα κατάφερε να βελτιωθεί και στον τομέα της αμοιβαιότητας, στον οποίο κατάφερε να αυξήσει το σκορ της από τους 0,6 βαθμούς σε 1,1 (Βλ. γράφημα 8), περνώντας έτσι σε μια αναδυόμενη κατάσταση της συγκεκριμένης δεξιότητας. Γράφημα 8: Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Κατερίνας 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση 86

92 Νίκος Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα, ο μαθητής σημείωσε εμφανή αύξηση σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές δεξιότητες (Βλ. γράφημα 9 και γράφημα 10). Συγκεκριμένα, ο Νίκος αύξησε τα ποσοστά του στον τομέα της εγγύτητας από 0,5 βαθμούς σε 0,666 (Βλ. γράφημα 9). Επιπλέον, αύξηση 0,5 βαθμών παρατηρήθηκε στη δεξιότητα της βλεμματικής επαφής, καθώς από το σκορ του 1 πήγε σε αυτό των 1,5 πόντων (Βλ. γράφημα 9), περνώντας από την αναδυόμενη φάση σε μια κατάσταση, κατά την οποία ο μαθητής είναι κοντά στην κατάκτηση της συγκεκριμένης δεξιότητας. Αντίθετα, το ποσοστό του στη δεξιότητα της παράλληλης δραστηριότητας παρέμεινε το ίδιο (1) (Βλ. γράφημα 9). Παράλληλα, ο μαθητής αύξησε τα ποσοστά στη δεξιότητα της κοινωνικής ανταπόκρισης από 0,60 σε 1 (Βλ. γράφημα 9). Γράφημα 9: Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Νίκου 1,6 1,4 1,2 0,8 1 0,6 0,4 0,2 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση 87

93 Ο μαθητής αύξησε τα ποσοστά του στη δεξιότητας της εναλλαγής σειράς από 0,833 σε 1 (Βλ. γράφημα 10). Στο επίπεδο των κανόνων, ο Νίκος σημείωσε μια αύξηση της τάξης των 0,666 βαθμών, καθώς από το κατώτατο σκορ των 0 βαθμών, το οποίο είχε σημειώσει, ανέβηκε σε αυτό των 0,666 (Βλ. γράφημα 10). Πολύ μικρή άνοδος σημειώθηκε και στον τομέα της κοινωνικής πρωτοβουλίας του μαθητή, καθώς από το σκορ των 0 βαθμών πήγε σε αυτό των 0,333 (Βλ. γράφημα 10).Ολοκληρώνοντας με τα αποτελέσματα μαθητή του ερευνητικού δείγματος, είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως μια μικρή αύξηση διαπιστώθηκε και στη δεξιότητας της αμοιβαιότητας, καθώς από το σκορ των 0,50 βαθμών «ανέβηκε» σε αυτό των 0,80 (Βλ. γράφημα 10). Γράφημα 10:Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Νίκου 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση 88

94 Δημήτρης Στα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης του Δημήτρη, γίνεται αντιληπτό πως στα ποσοστά των περισσότερων δεξιοτήτων σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση, ενώ σε ορισμένες τα ποσοστά παρέμειναν τα ίδια (Βλ. γράφημα 11 και γράφημα 12). Αρχικά, όσον αφορά την εγγύτητα, ο μαθητής σημείωσε μια αρκετά μικρή αύξηση, καθώς, από το σκορ του 1 βαθμού πήγε σε αυτό του 1,166 (Βλ. γράφημα 11), ενώ στη δεξιότητα της βλεμματικής επαφής παρατηρήθηκε αύξηση 0,50 βαθμών, καθώς από το σκορ των 0,75 «ανέβηκε» σε αυτό των 1,25 βαθμών, περνώντας έτσι σε μια αναδυόμενη κατάσταση της επιμέρους δεξιότητας (Βλ. γράφημα 11). Είναι σαφές, πως με την πορεία των παρεμβάσεων, ο Δημήτρης ξεκίνησε σταδιακά να παρατηρεί όλο και περισσότερο τους γύρω του και να τους κοιτάει, αν και στιγμιαία, στα μάτια. Στη δεξιότητα της παράλληλης δραστηριότητας τα ποσοστά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, παρέμειναν στους ίδιους αριθμούς (1,333) (Βλ. γράφημα 11). Στο κομμάτι της κοινωνικής ανταπόκρισης, ο μαθητής «μεταπήδησε» από τους 0,80 βαθμούς στους 1,133, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση στην συγκεκριμένη κοινωνική δεξιότητα (Βλ. γράφημα 11). Γράφημα 11:Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Δημήτρη 1,4 1,2 0,8 1 0,6 0,4 0,2 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση 89

95 Επιπροσθέτως, τα ποσοστά του Νίκου στις δεξιότητες της κοινωνικής πρωτοβουλίας και της εναλλαγής σειράς, ακόμα και μετά την υλοποίηση του δομημένου προγράμματος παρέμβασης, παρέμειναν στους ίδιους αριθμούς (Βλ. γράφημα 12). Μικρή αύξηση παρουσίασε ο μαθητής στη δεξιότητα των κανόνων, όπου από το 0,333 «ανέβηκε» στους 0,666 βαθμούς (Βλ. γράφημα 12). Κλείνοντας με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης του Δημήτρη, διαπιστώθηκε με την ολοκλήρωση του δομημένου προγράμματος παρέμβασης, πως ο μαθητής σημείωσε αύξηση και στην δεξιότητα της αμοιβαιότητας, καθώς από το σκορ των 0,80 βαθμών κατέληξε μετά από 2,5 περίπου μήνες σε αυτό των 1,20 (Βλ. γράφημα 12). Γράφημα 12: Σύγκριση αρχικής και τελικής αξιολόγησης Δημήτρη 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση Ολοκληρώνοντας με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίοι αποτελούν το δείγμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, γίνεται αντιληπτό πως έχουν σημειωθεί αρκετά σημαντικά και θετικά αποτελέσματα, κατά την πορεία των 90

96 παρεμβάσεων. Ειδικότερα, συνιστά αρκετά θετική παράμετρο για την ερευνητική διαδικασία, το γεγονός πως οι μαθητές επέδειξαν αρκετά σημαντική εξέλιξη στις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι οποίες βρισκόταν στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, ύστερα και από τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης. 91

97 3.4 Έλεγχος κοινωνικής εγκυρότητας Πίνακας 9: Τρόπος συμπλήρωσης εργαλείου Διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ έντονα λίγο λίγο έντονα Πίνακας 10 Intervention Rating Profile- Teacher Version: 1. Η παρέμβαση αυτή δεν είχε ως αποτέλεσμα κίνδυνο για το παιδί. Μέσος Όρος 6 2.Η παρέμβαση αυτή δεν είχε ως αποτέλεσμα αρνητικές παρενέργειες για το παιδί. 5, Θα ήμουν πρόθυμος/η να χρησιμοποιήσω αυτή την παρέμβαση στο περιβάλλον της τάξης. 4. Αυτή ήταν μια αποδεκτή παρέμβαση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων του παιδιού. 5,333 5, Η παρέμβαση αυτή δεν θεωρούνταν η "έσχατη λύση". 5, Συνολικά, αυτή η παρέμβαση ήταν επωφελής για το παιδί.. 7.Η παρέμβαση αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων του παιδιού.. 8. Δεν θα ήταν δύσκολο να χρησιμοποιήσει αυτή την παρέμβαση και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των άλλων μαθητών. 9. Η παρέμβαση αυτή είναι πρακτική ως προς την ποσότητα του εξωσχολικού χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση ,666 4,333

98 10. Αυτή η παρέμβαση δεν ήταν διασπαστική για τους άλλους μαθητές. 4, Οι περισσότεροι δάσκαλοι θα έβρισκαν αυτή την παρέμβαση κατάλληλη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και το προφίλ του μαθητή. 12. Αυτή η παρέμβαση είναι πρακτική στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαφή με το προσωπικό του σχολείου. 13. Οι περισσότεροι δάσκαλοι θα έβρισκαν αυτήν την παρέμβαση κατάλληλη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπροσωπικών σχέσεων, πέραν αυτού του μαθητή 14. Αυτή η παρέμβαση δεν θα ήταν δύσκολο να την εφαρμόσει σε μια τάξη με 30 άλλους μαθητές. 15. Οι δάσκαλοι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν αυτήν την παρέμβαση επειδή απαιτεί λίγες τεχνικές δεξιότητες 4,333 4,333 4,333 3,333 1, Οι δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων του μαθητή είναι αρκετά ελλιπείς για να δικαιολογηθεί η χρήση αυτής της παρέμβασης 1, Οι δάσκαλοι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν αυτήν την παρέμβαση επειδή απαιτεί λίγη εκπαίδευση για να την υλοποιήσουν αποτελεσματικά. 1,333 Στον παραπάνω πίνακα είναι καταγεγραμμένος ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν η ειδική παιδαγωγός της τάξης, η λογοθεραπεύτρια και η εργοθεραπεύτρια του σχολείου, σε φθίνουσα σειρά (Βλ. πίνακα 9). Πρώτα απ όλα, πριν αναλυθούν τα αποτελέσματα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, το οποίο, όπως έχει ήδη σημειωθεί, 93

99 αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας των παρεμβάσεων από το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, είναι απαραίτητο να επισημανθεί πως αυτό δόθηκε ταυτόχρονα στις συμμετέχουσες από τον ίδιο τον ερευνητή, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ο ερευνητής παραθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τις απαραίτητες επεξηγήσεις, απαντώντας και διασαφηνίζοντας ενδεχόμενες απορίες και προβληματισμούς. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της ειδικής παιδαγωγού της τάξης των μαθητών καθώς και της λογοθεραπεύτριας και της εργοθεραπεύτριας του σχολείου, γίνεται σαφές πως οι απαντήσεις και των τριών βρίσκονται αρκετά κοντά, καθώς κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια ακριβώς επίπεδα ενώ σε πολλές ερωτήσεις παρατηρούνται ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Αρχικά, διαφωνούν και οι τρεις συμμετέχουσες τόσο με την άποψη ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης επειδή απαιτεί λίγες τεχνικές δεξιότητες όσο και με αυτή, σύμφωνα με την οποία επιστρατεύονται οι επιμέρους παρεμβάσεις λόγω της μικρής εκπαίδευσης, η οποία απαιτείται για την αποτελεσματική υλοποίηση τους. Παράλληλα, συμφωνούν απόλυτα με τη θέση, σύμφωνα με την οποία, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης τόσο σύμφωνα με τις ανάγκες και τα προφίλ των συγκεκριμένων μαθητών του δείγματος όσο και με αυτές άλλων, αγνώστων παιδιών. Επιπροσθέτως, παρατηρείται πως και οι τρείς επαγγελματίες διαφωνούν είτε έντονα, όπως η ειδική παιδαγωγός, είτε μερικώς, όπως η εργοθεραπεύτρια και η εργοθεραπεύτρια, με την άποψη ότι οι δεξιότητες αλληλεπίδρασης των μαθητών είναι αρκετά ελλιπείς για να δικαιολογηθεί η χρήση των παρεμβάσεων, ενώ στην ερώτηση, εάν 94

100 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε μια τάξη με 30 επιπλέον μαθητές, η εκπαιδευτικός της τάξης και η εργοθεραπεύτρια διαφωνούν σε μικρό βαθμό, ενώ η εργοθεραπεύτρια δηλώνει μια μικρή υποστήριξη. Απόλυτη συμφωνία συναντάμε και σε μία ακόμη ερώτηση του εργαλείου, σύμφωνα με την οποία, το πρόγραμμα παρέμβασης αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών ενώ παράλληλα συμφωνούν και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένα μέρος των παρεμβάσεων, το οποίο να αποδεικνύεται ως διασπαστικό για του υπόλοιπους μαθητές του ειδικού δημοτικού σχολείου. Ολοκληρώνοντας με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό το γεγονός πως και οι τρείς συμμετέχουσες στην ερευνητική διαδικασία, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο με την άποψη, κατά την οποία οι παρεμβάσεις δεν υπήρξαν πότε επικίνδυνες για τους μαθητές, όσο και με αυτή, σύμφωνα με την οποία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για αυτούς. Τέλος, και οι τρεις επαγγελματίες εκφράζουν με τις απαντήσεις τους την πεποίθηση, ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι ίδιες το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης, εάν κάποτε αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα δηλώνουν πως δεν θα το αντιμετώπιζαν ποτέ ως την εσχάτη λύση. Είναι σαφές πως τόσο η ειδικής παιδαγωγός της τάξης του ερευνητικού δείγματος όσο και η εργοθεραπεύτρια και η λογοθεραπεύτρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς παρατηρητές της ερευνητικής διαδικασίας ευρύτερα και του δομημένου προγράμματος παρέμβασης πιο συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα θετικοί με την παρούσα ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία. 95

101 Κεφάλαιο Τέταρτο Συζήτηση-Συμπεράσματα 4.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας. Ως γενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εκτός από τους επιμέρους στόχους της, ήταν να περιγραφεί η διαδικασία, η οποία ακολουθείται για την εφαρμογή ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, βασιζόμενο σε δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, σε τρία παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τα οποία φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να παρατηρηθεί αρχικά το πως «εκφράζεται» η κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με αυτισμό μέσα στα πλαίσια της τάξης και στη συνέχεια να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει βελτιωμένη εκδήλωση των συμπεριφορών, στις οποίες εστίασε η παρέμβαση. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην παρατήρηση της ύπαρξης ή μη, της επιδιωκόμενης συντήρησης των βελτιωμένων συμπεριφορών στόχων, οι οποίοι τέθηκαν κατά το σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας Η κοινωνικότητα είναι τρόπον τινά έμφυτη στον άνθρωπο και απαραίτητη για την επιβίωση του. Ειδικότερα, η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, όπως αυτή εκδηλώνεται και υλοποιείται μέσα από την αλληλεπίδραση του με τους άλλους, αποτελεί μια κατάσταση, η οποία συμβαίνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτή η αλληλεπίδραση όμως, φαίνεται να απουσιάζει ή έστω να υστερεί στην περίπτωση των ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού. Η δυσκολία στην αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα, τοποθετείται στα βασικά ελλείμματα των παιδιών, τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο φάσμα (Happe, 2003). 96

102 Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες έρευνες για την ενσωμάτωση του παιχνιδιού στα εκπαιδευτικά προγράμματα των δημοτικών σχολείων. Γίνεται αντιληπτό όμως πως υπάρχει έλλειψη στην υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνών για την εισαγωγή του συμβολικού παιχνιδιού στα ειδικά σχολεία. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί αποκλειστικά στην ενσωμάτωση του παιχνιδιού στα σχολεία, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της ένταξης. Είναι σημαντικό να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ειδικών σχολείων μέσω της ένταξης νέων τεχνικών και μεθόδων, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση του συμβολικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών. Το συμβολικό παιχνίδι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα ισχυρό πλαίσιο για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Boutot, Guenther, & Crozier, 2005). Σύμφωνα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, αναζητείται και ερευνάται ο τρόπος, με τον οποίο αλληλεπιδρούν κοινωνικά τα παιδιά του δείγματος μέσα στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει και η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (2013), το φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζεται από την μειωμένη ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί με ορθό τρόπο μέσα στα διάφορα κοινωνικά σύνολα. Με τη θεωρία αυτή συμφωνούν και τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε πριν από την εφαρμογή των παρεμβάσεων, στην παρούσα έρευνα, κατά την οποία τα παιδιά του δείγματος, συγκέντρωσαν ιδιαίτερα χαμηλές βαθμολογίες στο ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με αυτισμό. Το περιεχόμενο του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος ήταν αν θα υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής αξιολόγησης των παιδιών, μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού, οι οποίες 97

103 στοχεύουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες στόχους, σχετικές με την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών. Είναι αλήθεια πως η τελική αξιολόγηση που έγινε με τη χρήση του Εργαλείου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο είναι σχεδιασμένο από τους Νικόλαο Απτεσλή, Ευδοκία Μητροπούλου και Καλλιόπη Τσακπίνη, απέδειξε ότι η επίδοση και των τριών μαθητών ήταν αρκετά ενισχυμένη και βελτιωμένη σε όλους τους τομείς, στους οποίους στόχευσε η παρέμβαση. Ενδεικτικά, η Κατερίνα στην δεξιότητα της βλεμματικής επαφής σημείωσε αύξηση 0,5 βαθμών, καθώς από το 1 «ανέβηκε» στο 1,50 (Βλ. γράφημα 7) ενώ στον τομέα της αμοιβαιότητας, κατάφερε να αυξήσει το σκορ της από τους 0,6 βαθμούς σε 1,1 (Βλ. γράφημα 8), περνώντας έτσι σε μια αναδυόμενη. Παράλληλα, ο Νίκος αύξησε τα ποσοστά του στη δεξιότητα της κοινωνικής ανταπόκρισης από 0,60 σε 1 (Βλ. γράφημα 9) ενώ στο επίπεδο των κανόνων, ο μαθητήτς σημείωσε μια αύξηση της τάξης των 0,666 βαθμών, καθώς από το κατώτατο σκορ των 0 βαθμών, το οποίο είχε σημειώσει, ανέβηκε σε αυτό των 0,666 (Βλ. γράφημα 10). Ολοκληρώνοντας, με τις παρατηρούμενες αλλαγές στα αποτελέσματα των δυο αξιολογήσεων, ο Δημήτρης κατάφερε να «μεταπηδήσει» από τους 0,80 βαθμούς στους 1,133, στη δεξιότητα της κοινωνικής ανταπόκρισης (Βλ. γράφημα 11). Είναι απαραίτητο να σημειωθεί και να ληφθεί υπόψη για ενδεχόμενες μεταγενέστερες έρευνες, το γεγονός πως και οι τρείς μαθητές της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στο κομμάτι της παράλληλης δραστηριότητας δεν σημείωσαν καμία αύξηση ή μείωση στις μετρήσεις τους. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, κατά το οποίο διερευνάται το κατά πόσο μπορεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών του δείγματος, αποτελεί ερώτημα υψηλής σημασίας για την έρευνα.η ένταξη ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού στα 98

104 εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων φαίνεται να είναι ένα ζωτικό μέσο ενίσχυσης και γενίκευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Whyte & Owens, 1989). Ενδεικτικά, η Κατερίνα σημείωσε σημαντική βελτίωση στο κομμάτι της παροχής βοήθειας σε κάποιον άλλο, όταν αυτό της ζητείται από κάποιον τρίτο, καθώς από την τέταρτη παρέμβαση και έπειτα παρατηρήθηκε πως σχεδόν πάντα βοηθούσε τους συμμαθητές της σε διάφορες διαδικασίες, όταν της το ζητούσα είτε εγώ είτε η ειδική παιδαγωγός της τάξης (Βλ. γράφημα 2). Συνεχίζοντας με τη θετική επίδραση του προγράμματος παρέμβασης στους μαθητές του δείγματος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως από την πέμπτη παρέμβαση και έπειτα ο Νίκο μεταπήδησε από το στάδιο, κατά το οποίο δεν απευθυνόταν σχεδόν ποτέ σε κανέναν, στο στάδιο κατά το οποίο, μερικές φορές, επιχειρούσε είτε λεκτικά είτε μέσω κινήσεων και χειρονομιών, να προσεγγίσει κάποιον και να του απευθύνει το λόγο (Βλ. γράφημα 3). Ο Δημήτρης, από την τέταρτη συνάντηση και έπειτα, επέδειξε σταδιακή βελτίωση στην βλεμματική του επαφή, καθώς ξεκίνησε να παρατηρεί τους συμμαθητές του όλο και με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα καθώς και να τους κοιτάει στα μάτια όταν αυτοί του απευθύνουν τον λόγο (Βλ. γράφημα 5). Παράλληλα, από την τρίτη παρέμβαση και μετά, ο Δημήτρης επέδειξε εντυπωσιακή βελτίωση στο να τραβάει την προσοχή οποιουδήποτε βρισκόταν κοντά του, χρησιμοποιώντας κυρίως την λεκτική επικοινωνία, αλλά και αρκετές φορές ορισμένες χειρονομίες (Βλ. γράφημα 6). Ειδικότερα, από το «σχεδόν ποτέ» το οποίο, παρατηρήθηκε και σημειώθηκε στο εργαλείο κατά τις δυο πρώτες παρεμβάσεις, κατέληξε στο να αξιολογηθεί με το «σχεδόν πάντα» στις δυο τελευταίες δραστηριότητες (Βλ. γράφημα 6). Όσον αφορά το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, αξίζει να σημειωθεί, πως ο ερευνητής της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρατήρησε, αν και με μη τυπικά μέσα 99

105 αλλά κυρίως μέσω της συστηματικής παρατήρησης, πως οι μαθητές μπορούν να διατηρήσουν τις περισσότερες από τις βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες εξέλιξαν μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, ένα μήνα περίπου αφού ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. Τα οφέλη από την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ειδικών σχολείων μπορούν να είναι αρκετά για την θετική εξέλιξη των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών, γεγονός που θα αποδειχθεί πολύτιμο τόσο στην κοινωνική τους ανέλιξη όσο στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να σημειωθεί, πως για την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ιδιαίτερη σημασία και προσοχή δόθηκε στην επιλογή και στη δόμηση των χώρων, στους οποίους υλοποιούταν οι διάφορες παρεμβάσεις. Ειδικότερα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξοικείωση, την οποία ήδη είχαν τα παιδιά τους δείγματος με τα ερευνητικά περιβάλλοντα, τα οποία στην παρούσα έρευνα ήταν η σχολική τους αίθουσα, στην οποία δεχόταν καθημερινά την εκπαιδευτική διαδικασία, το ειδικά διαμορφωμένο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου καθώς και η κουζίνα. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, διαδραματίζει η πρόβλεψη ερεθισμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή και τη συγκέντρωση των μαθητών. Όταν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και προβλεψιμότητα στο χώρο του παιχνιδιού τότε προκαλείται αναστάτωση στα παιδιά και είναι δυνατόν να αυξηθούν οι στερεοτυπικές τους συμπεριφορές (Yuill & Strieth, 2007). Επιπλέον, καθώς παλαιότερες, κυρίως, επικρίσεις προηγούμενων μελετών έχουν συμπεριλάβει τη μεροληπτική επιλογή των θεμάτων και των διαδικασιών, τα οποία έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένα θέματα, την απουσία διαδικαστικών μέτρων πιστότητας και τα μέτρα έκβασης, τα οποία ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζουν το επίκεντρο της 100

106 ερευνητικής διαδικασίας (Gresham & MacMillan, 1998, Kasari, 2002, Wolery & Garfinkle, 2002), δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποφυγή πιθανών απρόσμενων και μη αποδεκτών διαδικασιών και γεγονότων. 101

107 4.2 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις Για κλινικούς, γονείς και εκπαιδευτικούς, η κοινωνική φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, τα παιδιά και οι έφηβοι με αυτισμό, είναι αυτές, οι οποίες δυσχεραίνουν την ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων αυτών. Οι ανεπάρκειες που παρουσιάζουν στην κοινωνικότητα, τη δημιουργική φαντασία και την επικοινωνία, έχουν ως αποτέλεσμα την γέννηση και την επακόλουθη ύπαρξη μια φτωχής νοηματοδότησης κοινωνικών καταστάσεων και εμπειριών καθώς και την έλλειψη ενσυναίσθησης. Επιπροσθέτως, τα προτεινόμενα κριτήρια του DSM-V, τα οποία πρόσφατα παρουσιάστηκαν από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, τονίζουν την κοινωνική φύση της διαταραχής του αυτισμού. Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο προτείνει την εστίαση των κλινικών στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς (O Connor, 2009, DSM-V, 2013). Τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ακόμα και αυτά που δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή λειτουργικότητα, μπόρεσαν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, μέσα από ένα συστηματικά δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης, σχεδιασμένο με βάση δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού. Όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες, τα παιδιά με αυτισμό, τα οποία διαθέτουν σχετικά ανεπτυγμένες τις λεκτικές τους ικανότητες, είναι σε θέση μέσα από την παρέμβαση να επιδείξουν περισσότερες δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού από τα παιδιά με αυτισμό, τα οποία χαρακτηρίζονται από περιορισμένο λόγο (Amato, Barrow, & Domingo, 1999). Είναι γεγονός, πως στην παρούσα έρευνα, η Κατερίνα και ο Δημήτρης, οι οποίοι διαθέτουν πιο ανεπτυγμένες λεκτικές ικανότητες από τον Νίκο, εμφάνισαν, με βάση εμφάνισαν, με βάση τη συστηματική παρατήρηση, πιο αναπτυγμένες και προσαρμοστικές δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία η υψηλότερη 102

108 λεκτική και εκφραστική ικανότητα συνδέεται στενά με τις αναπτυγμένες συμβολικές δεξιότητες παιχνιδιού είναι σύμφωνα με τα περισσότερα υπάρχοντα στοιχεία για τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβαίνει καθώς μέσα από την εκφραστική γλώσσα ένα παιδί επικοινωνεί και παίζει, ειδικά συμβολικά (Ungerer & Sigman, 1984; Whyte & Owens, 1989). Η επιλογή των δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού της παρέμβασης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών του δείγματος, αποτελεί μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με παλαιότερες παρόμοιες ερευνητικές διαδικασίες. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να επιλέγονται εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης, τα οποία απέχουν σε μεγάλο βαθμό από τα «θέλω» των μαθητών, οι οποίοι αποτελούν και το επίκεντρο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών. Μια τεχνική, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη κινήτρων για συμβολικό παιχνίδι είναι η επιλογή παιχνιδιών από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τού ίδιου του παιδιού (Putnam, 2007). Τα παιδιά με αυτισμό ωφελούνται σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό όταν έχουν ενεργό ρόλο στο παιχνίδι και έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα ίδια τα παιχνίδια με τα οποία επιθυμούν να παίξουν παρά όταν τα διαλέγει ο εκάστοτε θεραπευτής ή ερευνητής (Carter, 2001). Οι μαθητές μπορούν να διατηρήσουν τις περισσότερες από τις βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες εξέλιξαν μέσω του συμβολικού παιχνιδιού, ένα μήνα περίπου αφού ξεκίνησε η παρέμβαση. Παράλληλα, μέσα από την παρούσα εργασία, επιβεβαιώθηκαν και οι απόψεις πολλών επιστημόνων, οι οποίοι σημειώνουν την μεγάλη ποιοτική διαφορά, η οποία συναντάται στο συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό από τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά (Luckett & Bundy, 2007). Μάλιστα, είναι απαραίτητο να τονισθεί πως το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό του δείγματος, ακόμη και αυτών που ήταν υψηλής λειτουργικότητας, δεν πλησίασε σε κανένα σημείο των 103

109 παρεμβάσεων, το επίπεδο του συμβολικού παιχνιδιού των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, το παιχνίδι τους χαρακτηριζόταν από πολλές στερεοτυπίες και ιδιορρυθμίες. Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, βρέθηκε πως τα κορίτσια εμπλέκονται περισσότερο σε συμβολικό παιχνίδι σε σχέση με τα αγόρια (Colwell & Lindsey, 2005 Jones & Glenn, 1991 Lindsey & Mize, 2001). Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη πως οι γονείς προωθούν περισσότερο το συμβολικό παιχνίδι στις κόρες παρά στους γιούς τους με βάση στερεότυπες αντιλήψεις που έχουν για την κοινωνικοποίηση των δύο φύλων (Lindsey & Mize, 2001). Στην παρούσα ερευνητική εργασία κάτι τέτοιο βλέπουμε πως δεν ισχύει καθώς και οι τρείς μαθητές του δείγματος βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, όσον αφορά τις δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού. Ειδικότερα, παρατηρώντας κανείς τόσο την αρχική και τελική αξιολόγηση όσο και την διαμορφωτική αξιολόγηση, κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, γίνεται αντιληπτό πως για παράδειγμα ο Δημήτρης, σε σύγκριση με την Κατερίνα εμφανίζει αρκετά πιο υψηλή αποτελεσματικότητα στις ειδικά σχεδιασμέ δραστηριότητες συμβολικού παιχνιδιού. 104

110 4.3 Περιορισμοί έρευνας Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι σαφώς επηρέασαν τόσο τα αποτελέσματα όσο και την αξιοπιστία της έρευνας. Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση της παρέμβασης, δεν υλοποιήθηκε με βάση κάποιο σταθμισμένο τεστ ή εργαλείο, αλλά αντίθετα «επιστρατεύτηκε» ένα ειδικά διαμορφωμένο φύλλο καταγραφής και παρατήρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, σχεδιασμένο με βάση τις προσδοκίες και τους τομείς εστίασης του ερευνητή. Παράλληλα, το αρκετά μικρό δείγμα της έρευνας, το οποίο αποτελούταν από μια ομάδα τριών μόλις παιδιών, αποτελεί έναν επιπρόσθετο περιορισμό. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε περίπου πέντε μήνες, χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι και τόσο μεγάλο για την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων. Άλλος ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι δεν μπόρεσε να ελεγχθεί η γενίκευση των βελτιωμένων κοινωνικών συμπεριφορών σε άλλους χώρους του σχολικού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους, όπως είναι για παράδειγμα η αυλή του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές μπόρεσαν να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την κοινωνική συμπεριφορά τους στο χώρο της τάξης τους, αλλά αντίθετα δεν ήταν εφικτό να διαπιστωθεί εάν κάτι παρόμοιο έγινε και σε άλλους χώρους του σχολικού περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο, τα ευρήματα και τα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική εργασία, να επαληθευτούν και να ενισχυθούν από περισσότερες και πιο εξειδικευμένες έρευνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η εγκυρότητα της παρούσας έρευνας. Θα ήταν χρήσιμο για παρόμοιες έρευνες να επιστρατευτεί μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με αυτισμό καθώς και να διαρκέσουν για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 105

111 έτσι ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το ρεπερτόριο των παιχνιδιών συμβολικού παιχνιδιού, θα μπορούσε να είναι περισσότερο ποικιλόμορφο και να εμφανίζει μεγαλύτερο εύρος σεναρίων. Ένας επίσης καλός τρόπος ανάπτυξης του συμβολικού παιχνιδιού είναι να χρησιμοποιηθούν με λειτουργικό τρόπο οι εμμονές ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών με ως θέμα για την ανάπτυξη σεναρίων παιχνιδιού (Jordan, 2003) 106

112 4.4 Μελλοντικές προτάσεις για έρευνα Τα αποτελέσματα της παρέμβασης που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα έδειξαν ότι τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικών σχολείων. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα της θετικής συνεισφοράς των δραστηριοτήτων συμβολικού παιχνιδιού σε αυτά τα παιδιά έτσι ώστε να υπολογιστούν όλοι οι παράγοντες και τα δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους, τη γενίκευσή τους καθώς και τη συντήρησή τους. Είναι απαραίτητο, τα ευρήματα και τα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική εργασία, να επαληθευτούν και να ενισχυθούν από περισσότερες και πιο εξειδικευμένες έρευνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η εγκυρότητα της παρούσας έρευνας. Θα ήταν χρήσιμο για παρόμοιες έρευνες να επιστρατευτεί μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με αυτισμό καθώς και να διαρκέσουν για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το ρεπερτόριο των παιχνιδιών συμβολικού παιχνιδιού, θα μπορούσε να είναι περισσότερο ποικιλόμορφο και να εμφανίζει μεγαλύτερο εύρος σεναρίων. Ένας επίσης καλός τρόπος ανάπτυξης του συμβολικού παιχνιδιού είναι να χρησιμοποιηθούν με λειτουργικό τρόπο οι εμμονές ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των παιδιών με ως θέμα για την ανάπτυξη σεναρίων παιχνιδιού (Jordan, 2003) Παράλληλα, μια μελλοντική παρόμοια έρευνα, θα μπορούσε να αναζητήσει και να εξετάσει την ύπαρξη γενίκευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων, σε διαφορετικά περιβάλλοντα από αυτά της παρέμβασης. Θα μπορούσε επίσης να προηγηθεί ενός δομημένου προγράμματος παρέμβασης, σε μια έρευνα αρκετά μεγαλύτερης χρονικής 107

113 διάρκειας, η διδασκαλία κανόνων παιχνιδιού, όπως είναι για παράδειγμα η εκμάθηση της σειράς στο παιχνίδι. Γίνεται αντιληπτό πως στο μέλλον κρίνεται αναγκαία μια περαιτέρω έρευνα, η οποία θα καταδεικνύει τη στάση των εκπαιδευτικών και των γονέων απέναντι στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό και η οποία θα παρέχει χρήσιμες και συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήση του συμβολικού παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς, τους διάφορους ειδικούς και τους γονείς. Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών, κατοχυρώνεται οριστικά η αναγνώριση του δικαιώματος των παιδιών για παιχνίδι. Φυσικά και τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού, δεν αποτελούν εξαίρεση και έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι, και αν το παιχνίδι, το οποίο τους συνιστάται είναι σχεδιασμένο με σωστό τρόπο, μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύτιμη διαδικασία, η οποία φτάνει μέχρι τον πυρήνα του αυτισμού. Ο τελικός σκοπός και στόχος δεν είναι η θεραπεία του παιδιού αλλά η ανάπτυξη τρόπων σκέψης, γεγονός, το οποίο δύσκολα επιτυγχάνεται μέσα από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις ( Sheratt, 2004). 108

114 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Amato, J. Jr., Barrow, M., & Domingo, R., (1999). Symbolic play behavior in very young verbal and nonverbal children with autism. Infant-Toddler Intervention. The Transdisci plinary Journal, 9, American Psychiatry Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2013). 5th Edition, Text Revision (DSM-V), Washington, DC. Baird, G., Cass, H. & Slonims, V., (2004). Diagnosis of Autism. British Medical Journal, 327 (7413), Bakera, S., Edelkamp, P., Kissmann & Renner, C.D., (2009). Solving µ-calculus Parity Games by Symbolic Planning. Bauminger, N., & Kasari, C., (2000). Loneliness and friendship in highfunctioning children with autism. Child Development, 71, Bauminger, N., & Shulman, C., (2003). The development and maintenance of friendship in high-functioning children with autism: Maternal perception. Autism, 7, Bergen, D. & Coscia, J., (2001). Brain research and childhood education: Implications for educators. Olney, MD: Association for Childhood Education International. Beyer, J. & Gammeltofit, L., (1998). Autism and Play. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. Bogdashina, O., (2006). Theory of Mind and the Triad of Perspectives on Autism and Asperger Syndrome, A view from the bridge. London, UK & Philadelphia, USAQ. Jessica Kingsley Publishers. 109

115 Boucher, J., (1999). Editorial: Interventions with Children with Autism-Methods Based on Play. Child Language Teaching and Therapy, 15:1-5. Boutot, E. A., Guenther, T., & Crozier, S. (2005). Let s play: Teaching play skills to young children with autism. Education and Training in Developmental Disabilities, 40, Brown, J. & Murray, D., (2001). Strategies for enhancing play skills for children with autism spectrum disorder. Education and training in mental retardation and developmental disabilities, 36, Carter, C. M., (2001). Using choice with interactive play to icrease language skills in children with autism. Dissertation Abstracts International, 61, Cattanach, A., (2003). Introduction to Play Therapy. Brunner-Routledge. Casby, M. W., (2003). The development of play in infants, toddlers and young children. Communication Disorders Quarterly, 24, Colwell, M.J., & Lindsey, E.W. (2005). Preschool children s pretend and physical play and sex of play partener: Connections to peer competence. Sex Roles, 52, (7), Goncu. A., Patt M. B., & Kouba, E., (2002). Understanding young children s pretend play in context. In P. K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development, Massachusetts: Blackwell Publishers. Corsello, C., (2005). Early Intervention in Autism. Infants and young children, 18, Dempsey, I. & Foreman, P., (2001). A Review of Educational Approaches for Individual with Autism. International Journal of Disability, Development and Education, 48(1),

116 Devlin, B., & Scherer, S. W., (2012). Genetic architecture in autism spectrum disorder. Current Opinion in Genetics & Development, 22(3), Foster S. L., Mash E. J. (1999). Assessing Social Validity in Clinical Treatment Research. Issues and Procedures. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 3, Gena, A., Papadopoulou, Ε., Loukrezi, S. & Galanis, P., (2007). The play of children with autism: Theory, Assessment and Research on treatment. Autism Research Advances. Nova Science Publishers. Green, J., Gilchrist, A., Burton, D., & Cox, A., (2000). Social and psychiatric functioning in adolescents with Asperger syndrome compared with conduct disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, Gresham, F.M., & MacMillan, D.L., (1998). Early intervention project: Can its claims be substantiated and its effects replicated? Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, Hill, E. L., (2004). Evaluating the theory of executive dysfunction in autism. Developmental Review, 24, Hughes, C., (2002). Executive functions and development: Emerging themes. Infant and Child Development, 11,

117 Hwang, B., & Hughes, C. (1995). Effects of social interactive strategies on early socialcommunicative skills of a preschool child with developmental disabilities. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 30, Isquith, K. P., Crawford, S. J., Espy, A. K. & Gioia, A. G. (2005). Assessment of Executive Function in Preschool-aged Children. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 11, Jahr, E., Eldevik, S., (2002). Teaching Children with Autism to Initiate and Sustain Cooperative Play. Research in Developmental Disabilities, 21, Jones, A., & Glenn, S.M. (1991). Gender differences in pretend play in a primary school group. Early Child Development and Care, 77, Jordan, R., (2003). Social play and autistic spectrum disorders. Autism, 7, Kasari, C., (2002). Assessing Change in Early Intervention Programs for Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19(1), Koegel, L.K., Vernon, T. W., Koegel, R. L., Koegel, B. L., & Paulin, A. W., (2012). Improving social engagement and initations between children with autism spectrum disorder and their peers in inclusive settings. Journal of Positive Behavior Interventions, 37(5), Koning, C., & Magill-Evans, J., (2001). Social and language skills in adolescent boys with Asperger syndrome. Autism, 5, Lindsey, E.W., & Mize, J. (2001). Contextual differences in parent-child play: Implication for children s gender role development. Sex Roles, 44, (3),

118 Lindsey, E. W., & Cowell, M. J., (2003). Preschoolers emotional competence: Links to pretend and physical play. Child Study Journal, 33, Luckett, T. & Bundy A.(2007). Do behavioral approaches teach children with autism to play or are they pretending?, Autism, 11(4): Naber, F. B., Bakermans-Kranenburg, M. J., IJzendoorn, M. H., Swinkels, S. H., Buitelaar, J. K., Dietz, C., (2008). Play behavior and attachment in toddlers with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, Νelson, K.B., Bauman, M.L., (2003). Thimerosal and autism? Pediatrics, Miller, E., & Almon, J., (2009). Crisis in a kindergarden, why children need to play in school. Alliance for Childhood, United States of America O Connor, E., (2009). The use of Social Story DVDs to reduce anxiety levels: a case study of a child with autism and learning disabilities. Support for Learning, 24(3), Orsmond, G., Krauss, M., & Seltzer, M., (2004). Peer relationships and social and recreational activities among adolescents and adults with autism. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 34, O Shaughnessy, T. E., Lane, K. L., Gresham, F. M., & Beebe-Frankenberger, M. E. (2003). «Children placed at risk for learning and behavioral difficulties: Implementing a school-wide system of early identification and intervention». Remedial and Special Education, 24, Ozuna, J., Mavridis, A., & Hott, B. L., (2015). Interventions to Support Social Interaction in Children with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review of Single Case Studies. Exceptionality Education International, 25,

119 Page, T., (2000). Metabolic approaches to the treatment of Autism spectrum disorders. JAutism Dev Disord, Parker S.K., Schwartz B., Todd J. et al., (2004). Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: A critical review of published original data. Pediatrics, Piaget, J., (1962). Play, dreams and imitation. New York: W.W. Norton. Preissler, M.A., (2006). Play and Autism: Facilitating Symbolic Understanding. How Play Motivates and Enhances Children s Cognitive and Social Emotional Growth. New York, NY: Oxford University Press, Chapter 12: Prelock, P. A., (2006). Autism Spectrum Disorders. Issues in Assessment and Intervention. Texas: Pro-ed. Putnam, C. (2007). Teaching age-appropriate play skills to children with autism: A brief literature review. Educational Psychology, 5, (1), Rakoczy, H., Tomasello, M., & Striano, T., (2005). On tools and toys: how children learn to act on and pretend with virgin objects. Developmental Science, 8, Rutherford, M. S., Young, G. S., Hepburn, S., & Roger, S. J., (2007). A longitudinal study of pretend play in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, Rutherford, M. D., & Rogers, S. J., (2003). Cognitive underpinnings of pretend play in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 33,

120 Sigman, M., & Ungerer, J. A. (1984). Cognitive and language skills in autistic, mentally retarded and normal children. Developmental Psychology, 20, Smilansky, S., (1968). The effects of sociodramatic play on disadvantaged preschool children. New York: Wiley.. Sherratt, D. & Peter, M., (2002). Developing Play and Drama in Children with Autistic Spectrum Disorders. London: David Fulton. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43, Stahmer, Α., (1999). Using pivotal response training to facilitate appropriate play in children with autistic spectrum disorders. Child Language Teaching and Therapy, 15, Terpstra, J. E., Higgins, K., & Pierce, T., (2002). Can I play? Classroom based interventions for teaching play skills to children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disorders, 17, Toth, K., Dawson, G., Meltzoff, A. & Fein, D., (2007). Early Social, Imitation, Play, and Language Abilities of Young Non-Autistic Siblings of Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(1), Trevarthen, C., Daniel S., (2005).Rhythm and synchrony in early development, and signs of autism and Rett syndrome in infancy. Brain Dev., 27, Suppl. 1, Turner, J. H., & Stets, J. E., (2006). Sociological theories of human emotions. Annual Review of Sociology, 32,

121 Walker-Andrews, A.S., Krogh-Jespersen, S., Mayhew, E.M. & Coffield, C.N., (2011). Young infants generalization of emotional expressions: effects of familiarity. Emotions, 11, Wang, P., & Spillane., (2009). Evidence-Based Social Skills Interventions for Children with Autism: A Meta-analysis. Education and Training in Developmental Disabilities, 44, (3), Whyte, J., & Owens, A. (1989). Language and symbolic play: Some findings from a study of autistic children. Irish Journal of Psychology, 10, Williams, E. (2003). A comparative review of early forms of object-directed play and parent-infant play in typical infants and young children with autism. Autism, 7, Willis, C., (2008). Teaching young children with autism Spectrum Disorder. United States of America: Gryphon House, Inc. Witt, J. C., & Martens, B. K. (1983). Assessing the acceptability of behavioral interventions used in classrooms. Psychology in the Schools, 20, Wolery, M., & Garfinkle, A., (2002). Measures in intervention research with young children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, Wolfberg, Ρ. J., (1999). Play and Imagination in Children with Autism. New York: Teachers College Press. Youell, B., (2008). The importance of play and playfulness. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 10(2). Yuill, N., Strieth, S., (2007). Brief Report: Designing a playground for children with Autistic Spectrum Disorders Effects on Playful Peer Interactions. Journal of Aytism and Developmental Disorders, 37(6):

122 Ελληνόγλωσση Βάρβογλη, Λ., (2007).Η Διάγνωση του Αυτισμού. Πρακτικός οδηγός. Εκδόσεις: Καστανιώτη. Αθήνα. Γενά, Α., (2002). Αυτισμός και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: Αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση. Αθήνα : Εκδόσεις Leader Books. Γκονέλα, Ε., (2006). Αυτισμός-Αίνιγμα και πραγματικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας Γκονέλα Ε., (2008). Αυτισμός αίνιγμα και πραγματικότητα. Από τη θεωρητική προσέγγιση στην εκπαιδευτική παρέμβαση Για γονείς, εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής και νηπιαγωγούς. Αθήνα: Οδυσσέας Ζώης, Γ. & Δημητρακόπουλος, Σ., (2004). Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής στήριξης γονέων με αυτιστικά παιδιά. 2η έκδοση. Πάτρα: Ζώης Γ. Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη Κ., (2005). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος. Καλύβα, Ε., (2005). Αυτισμός: Εκπαιδευτικές και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις. Εικονογράφηση: Άρης Τσακίρης. Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση. Καμπάκος, Χ., (2006). Παιδοψυχιατρική προσέγγιση και φαρμακοθεραπεία. Πρακτικά Διημερίδας: Αυτισμός- Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Ολιστική Διεπιστημονική Προσέγγιση, Επιστημονική Επιμέλεια Εκδόσεις: Στ. Νότας & Νικολαίδη Μ, Εκδόσεις: Βήτα. Κοτσακώστα, Μ., Καρανταΐδου, Στ., Μιχαλόπουλος, Γ., (2000). Το παιχνίδι στη θεωρία του Βυγκότσκι. Το εικονικό σχολείο, 2(1):

123 Κρουσταλλάκης, Γ., (2005). Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Αθηνά. Κυπριωτάκης, Α., (2003). Τα αυτιστικά παιδιά και η αγωγή τους. Ηράκλειο: Παπαγεωργίου. Νότας, Σ., (2005). Το φάσμα του αυτισμού. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Ένας οδηγός για την οικογένεια. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Φορές υλοποίησης : Σύλλογος γονέων κηδεμόνων και φίλων αυτιστικών ατόμων Ν. Λάρισας. Νότας, Σ., Νικολαίδου, Μ., (2006). Αυτισμός - Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές - Ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση. Πρακτικά Α Διεθνούς επιστημονικού Συμποσίου. Αθήνα: Βήτα. Παπαδόπουλος, Ν., (2005). Λεξικό της Ψυχολογίας. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική. Παπακωνσταντίνου, Μ., (2001). Αυτισμός, μια διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης. Λάρισα. Πασβούρης, Ρ. Δ., (2014). Αυτισμός και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Πτυχιακή εργασία. Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γερπανά Ειρήνη. Καλαμάτα. Πολυχρονοπούλου, Σ., (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Αθήνα. Συνοδινού, Κ., (2007). Ο παιδικός αυτισμός: Θεραπευτική προσέγγιση. Αθήνα : Καστανιώτης. 118

124 Συριοπούλου-Δελλή, Χ. Κ., Κασίμος, Δ., (2013). Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές / Αυτισμό. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τσιάντης, Γ., (2001). Διάχυτες Διαταραχές της Ανάπτυξης- Παιδικός Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett. Στο: Γ. Τσίαντης (επιμ.), Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική, , Αθήνα: Καστανιώτης. Faherty, C., Παπαγεωργίου, Β., Παπαδοπούλου, Ν., (1999). Αυτισμός: Ένας ύμνος στην επικοινωνία. Κατανόηση του αυτισμού και των εκπαιδευτικών στρατηγικών. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Frith., U., (1999). Αυτισμός: Εξηγώντας το αίνιγμα. Μετάφραση: Καλομοίρης Γ., Αθήνα, Εκδόσεις: Ελληνικά γράμματα. Frith, U., (2009). Αυτισμός(7 η έκδ.). Μετάφραση: Γιώργος Καλομοίρης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Happe, F., (2003). Αυτισμός, σύγχρονη ψυχολογική θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg Hodapp, R. M., (2003). Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία. Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία. Μετάφραση: Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά και Σπανδάγου Ηλέκτρα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Lennard-Brown, S., (2004). Αυτισμός. Αθήνα: Σαββάλας. Peeters, T., (2000). Αυτισμός - Από τη θεωρητική κατανόηση στην εκπαιδευτική παρέμβαση. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Sheratt, D. (2004). Συνδέσμωση: μια προσέγγιση για τη διδασκαλία παιδιών με αυτισμό [Connectedness: an approach to teaching children with autism]. Στο ανθολόγιο: Σ. Νότας & Σ. 119

125 Μαυροπούλου (Επιμελητές έκδοσης), Το παζλ του αυτισμού: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, Λάρισα: Ελλα Trevarthen, C., (1999). Πώς και γιατί επικοινωνούν τα βρέφη. Μετάφραση: Σόλμαν, Μ. Vygotsky, L. S., (1997). Νους στην κοινωνία. Μετάφραση:Μπίμπου,A, Βοσνιάδου,Σ. Αθήνα: Gutenberg. Wing, L., (2000). Το Αυτιστικό Φάσμα. Μετάφραση: Παντελής, Πρώιος. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. 120

126 Εικόνα 4: Ζωολογικός κήπος Παράρτημα Α Εικόνα 5: Φάρμα Εικόνα 6: Η "πόλη" από Lego 121

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου.

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου. ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης σύμφωνα με το ICD-10 το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων είναι μια διαταραχή που περιλαμβάνει δυσκολίες στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα μερικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι εξής:

Πιο συγκεκριμένα μερικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι οι εξής: Tι είναι ο αυτισμός Ο Αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν ακούν και γενικά αισθάνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Δρ. Αναστασία Χ Γιαννακού Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Δρ. Αναστασία Χ Γιαννακού Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Δρ. Αναστασία Χ Γιαννακού Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Πρόκειται για μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή Νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Έτος: Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα. Ζακοπούλου Βικτωρία

Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Έτος: Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα. Ζακοπούλου Βικτωρία «Πολυπαραγοντική προσέγγιση αναπτυξιακών διαταραχών σε επίπεδο διάγνωσης: Μελέτη περιπτώσεων παιδιών ηλικίας 3-7 ετών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASE)» Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζει ο γονιός για τον Αυτισμό!

Τι πρέπει να γνωρίζει ο γονιός για τον Αυτισμό! Τι πρέπει να γνωρίζει ο γονιός για τον Αυτισμό! ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΓΟΝΙΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ, της Ψυχολόγου Έλλης Τιγγινάγκα, MSc Τι είναι ο αυτισμός, ποια τα αίτια που τον προκαλούν; Ο αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε Υπέροχα παιδιά Μέσα σε μια εύθραυστη φυσαλλίδα Πάνω από το ουράνιο τόξο Haiku Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε 1 / 5 γνωστικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Περιεχόμενα Εισαγωγή Γνώση και κατανόηση του αυτισμού Διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση του αυτισμού Βασικές αρχές αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος ΑΥΤΙΣΜΟΣ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή, νευροψυχιατρική διαταραχή και μέρος μίας ομάδας διαταραχών γνωστή ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ASD). Ο αυτισμός προσδιορίστηκε πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΦΑ επηρεάζει περιπου 1 στα 65 άτομα με αυξημένα ποσοστά να επηρεάζουν τα αγόρια (4-1).

Η ΔΦΑ επηρεάζει περιπου 1 στα 65 άτομα με αυξημένα ποσοστά να επηρεάζουν τα αγόρια (4-1). Διαταραχή φάσματος του αυτισμού ΔΦΑ Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) είναι μια αναπτυξιακή αναπηρία που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές κοινωνικές, επικοινωνιακές και συμπεριφορικές προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Μπαράκου Χρυσάνθη ΑΜ: 9835 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ζακοπούλου Βικτωρία

Φοιτήτρια: Μπαράκου Χρυσάνθη ΑΜ: 9835 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ζακοπούλου Βικτωρία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Φοιτήτρια: Μπαράκου Χρυσάνθη ΑΜ: 9835 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο. Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο. Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια με τον όρο περιγεννητική περίοδος αναφερόμαστε στο χρονικό διάστημα της κύησης, της λοχείας και των

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Δρ. Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντ. Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων Διευθύντρια ψυχιατρικού Τομέα Σισμανόγλειο ΓΝΑ 4/10000 άτομα Α:Κ 3:1 70% IQ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EΠEAEK Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ - Αυτεπιστασία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ειρήνη Δερμιτζάκη -Μάριος Γούδας Διάλεξη 9: To παιχνίδι ως αναπτυξιακή διαδικασία ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Πάολα Νικολαίδου και Χρήστος Χριστοφή

ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Πάολα Νικολαίδου και Χρήστος Χριστοφή ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Πάολα Νικολαίδου και Χρήστος Χριστοφή Ορισμός Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, στο πλαίσιο της οποίας η γνωσιακή δυσλειτουργία είναι κλειδί για την κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας ΑΥΤΙΣΜΟΣ Μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Neisworth και Wolfe (2005) ορίζουν τον αυτισμό ως «αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημειωμένη δυσκολία στην επικοινωνία και τις κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας Πολλές μορφές συμπεριφοράς των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, όπως και άλλες όψεις της ανάπτυξης (π.χ. γνωστική, κινητική), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη,

Διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ο όρος ψυχική διαταραχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική κατάσταση και την συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι διάφορες ψυχικές διαταραχές εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Επιβλέπων καθηγητής: ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Α.Μ: 12514 Τι είναι ο αυτισμός; Είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες. Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακές Δυσκολίες. Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Διαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Ακολουθούν περιγραφές των Σεμιναρίων που οργανώνονται:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Ακολουθούν περιγραφές των Σεμιναρίων που οργανώνονται: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «Οικογένεια και Αυτισμός» «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» «Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανίχνευση, Σχεδιασμός, Παρέμβαση & Αποκατάσταση» «Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολικός Εκφοβισμός» «Εξερευνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Ενότητα 8.2: Το φάσμα του αυτισμού. Σουζάνα Παντελιάδου Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :20

Συντάχθηκε απο τον/την administrator Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :03 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Δεκέμβριος :20 Τι είναι η ΔΕΠΥ; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Γιώργος Βλειώρας

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Γιώργος Βλειώρας Αναπτυξιακή Ψυχολογία Γιώργος Βλειώρας gvleioras@gmail.com 1 Στόχος έρευνας Η διαμόρφωση καλών θεωριών 2 Προσοχή!!! Το ίδιο εύρημα μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

* Μήπως είστε γονείς ενός παιδιού που: * Μήπως είστε εκπαιδευτικοί που στην τάξη σας έχετε μαθητή ή

* Μήπως είστε γονείς ενός παιδιού που: * Μήπως είστε εκπαιδευτικοί που στην τάξη σας έχετε μαθητή ή Εισαγωγή Eiσαγωγη 17 * Μήπως είστε γονείς ενός παιδιού που: Η ανατροφή του σας δυσκολεύει και σας κάνει να νιώθετε ανεπαρκείς ή ένοχοι; Δεν μπορείτε να κατανοήσετε τη συμπεριφορά του; Βρίσκεστε συχνά σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στεφανία Φούσκα Αν. προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Πειραιά Τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία Ο πολιτισμός ως αιτιολογικός παράγοντας ψυχοπαθολογίας Ερευνητικά δεδομένα DSM-IV-TR Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία Πολιτισμική διακύμανση ψυχικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο ΤΖΙΝΕΒΗ ΜΥΡΤΩ - ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. Β & Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η καρδιακή ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» Αξιολόγηση Συλλογή πληροφοριών Ερμηνεία Στόχοι της παρέμβασης Η Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος με Υψηλή Λειτουργικότητα) Χαρακτηριστικά

Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος με Υψηλή Λειτουργικότητα) Χαρακτηριστικά Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος με Υψηλή Λειτουργικότητα) Χαρακτηριστικά Ιουλιέττα Καλλή-Λαούρη, M.D., Ph.D. Παιδοψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια Παιδιών & Εφήβων 1 ο Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Πακλατζόγλου Σοφία Μουράτογλου Νικόλαος Καρολίδου Σωτηρία Παζάρσκη Γεωργία Γιολάντα ΠΕΣΥΠ 3 Απριλίου 2017 Θεσσαλονίκη Η μάθηση είναι διαδικασία πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου

Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947 Η μάθηση είναι συνεχής Τα παιδιά μαθαίνουν με διάφορους τρόπους, σε διάφορα πλαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης

Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης Σύμφωνα με τον Piaget, η νοημοσύνη είναι ένας δυναμικός παράγοντας ο οποίος οικοδομείται προοδευτικά, έχοντας σαν βάση την κληρονομικότητα, αλλά συγχρόνως

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ. Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΤΥΠΗ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Mαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προσδιοριστούν

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός & Εκπαίδευση. Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ.

Αυτισμός & Εκπαίδευση. Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ. Αυτισμός & Εκπαίδευση Βάγια Α. Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ. Τι είναι ο αυτισμός; Κύριος εκπρόσωπος των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης, που διαρκούν ολόκληρη τη ζωή (DSM-IV,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αίαντος 3, 15235 Βριλήσσια Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29 Γράφει: Νικόλαος Βακόνδιος, Ψυχολόγος Η λέξη «ψύχωση» είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά από τον κόσμο με λάθος νόημα και περιεχόμενο. Στο κείμενο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης;

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης; ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Παραδοχές Εκπαίδευση ως μηχανισμός εθνικής διαπαιδαγώγησης. Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης. Αίσθηση ομοιότητας στο εσωτερικό και διαφοράς στο εξωτερικό Αξιολόγηση ιεράρχηση εθνικών ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια

Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια 5 ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας "Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις στον Ογκολογικό Ασθενή και ο Πολυδιάστατος Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Αντιμετώπισής τους" Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διεπιστημονικότητα Ιστορία & Φιλοσοφία της Χημείας Γλωσσολογία Χημεία Διδακτική της Χημείας Παιδαγωγική Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων»

«Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων» «Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ N. ΣΜΥΡΗΣ 15.11.2017 Ελένη K. Τζαβέλα, MSc. Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεύτρια Επιστημονική συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ.: 11380 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ.: 11380 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ.: 11380 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Η έννοια του αυτισμού Ο όρος «Αυτισμός» προέρχεται από την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η. Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η. Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολική Ψυχολογία Title School Psychology Έναρξη - Λήξη 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Απριλίου 2020 (Μήνας/Έτος) Διάρκεια σε Μήνες 7 μήνες Ώρες 420 Επιμόρφωσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική αναπτυξιακή κρίση που περιλαμβάνει σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές και επηρεάζει όλες τις εγκύους ανεξάρτητα από την ψυχολογική τους υγεία. Όπως κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Δομή επιμόρφωσης 1 η Μέρα Γνωριμία ομάδας Παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου Προσομοίωση : α) Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Λογικοθυμική προσέγγιση (Rational-Emotive Therapy) Αναπτύχθηκε από τον Albert Ellis τη δεκαετία του 1950. Πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθετικότητα στα Παιδιά που Έχουν Βιώσει Τραύμα. Victoria Condon and Panos Vostanis Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου

Η Επιθετικότητα στα Παιδιά που Έχουν Βιώσει Τραύμα. Victoria Condon and Panos Vostanis Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου Η Επιθετικότητα στα Παιδιά που Έχουν Βιώσει Τραύμα Victoria Condon and Panos Vostanis Μετάφραση: Ματίνα Παπαγεωργίου Η συχνή επιθετική συμπεριφορά ενός παιδιού εναντίον ενηλίκων και συνομηλίκων, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS Εκπαιδευτικό υλικό βιωματικών δραστηριοτήτων και Θεατρικού Παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και για την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας στα σχολικά πλαίσια Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙA ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙA ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙA ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 η ΣΕΙΡΑ 13 ώρες 1& 2/12/2018 & 19/01/2019 5 ½ ώρες θεωρητική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα