ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29086 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότη τας «Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παρο χής Υπηρεσιών Intranet/Internet». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 5, παράγραφος 2 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α / ), όπως τροπο ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα τάρτισης» (ΦΕΚ 371/Β / ) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιή θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. Δ/15474/ Πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., «Έγκριση Έναρξης Λειτουργίας και Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων Νέων Ειδικοτήτων ΙΕΚ». 4. Την ανάγκη ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιω μάτων της ειδικότητας Τεχνικός Διαχείρισης Συστημά των και Παροχής Υπηρεσιών Intranet/ Internet. 5. Την απόφαση επί του θέματος 4ε της με αριθμό 40/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., απο φασίζουμε: 1. Την τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ει δικότητας Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Πα ροχής Υπηρεσιών Intranet/Internet μόνο στο μέρος που αφορά το Επαγγελματικό Προφίλ της ειδικότητας. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτή των (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων. Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Τεχνικός διαχεί ρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet» έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Intranet/Ιnternet. Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτερο βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, ο διπλωματούχος μπορεί να ερ γασθεί στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην: α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαι ροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού δι κτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδι κασίες, β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα με τη συντήρηση υπολογιστικών συ στημάτων, τη ρύθμιση συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια, γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληρο φορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψη φιακών τεχνολογιών). δ) δημιουργία συντήρηση ιστοσελίδων και ιστοτόπων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων τηλεκπαίδευσης, και παρουσίαση στοιχείων στο Διαδίκτυο εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια. Επαγγελματικά Καθήκοντα Τα Επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου είναι : Διαχείριση και επιμέρους ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών πολυμέσων, επε ξεργασία στοιχείων με ενημέρωση βάσεων δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε Web) στο Internet Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού δικτύων Η/Υ με έμφαση στα δίκτυα Intranet/ Internet Υποστήριξη διαχείριση επικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπληροφορι κής δικτύων Η/Υ Συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Intranet/ Internet Πρόγραμμα Κατάρτισης Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Για την ειδικότητα του Τεχνικού διαχείρισης συστημά των και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet, υπάρχουν δύο μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης: Αγγλικά (τα οποία διδάσκονται σε όλα τα εξάμηνα) και

2 35656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνική επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα (το οποίο διδάσκεται στο Γ εξάμηνο). Τα μαθήματα εξειδίκευσης Για την ειδικότητα του Τεχνικού διαχείρισης συστημά των και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet, υπάρχουν 17 μαθήματα εξειδίκευσης, τα ακόλουθα ανά εξάμηνο εφαρμογής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων 3. Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού office automation) 5. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6. Σχεδίαση εφαρμογών Β ΕΞΑΜΗΝΟ 7. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ TCP/IP 8. Το Λειτουργικό Σύστημα Windows NT 9. Οι υπηρεσίες του Internet και η Επιχειρηματική του αξία 10. Βάσεις δεδομένων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 11. Προγραμματιστικά Εργαλεία Ι για το Διαδίκτυο 12. Το Λειτουργικό Σύστημα Linux 13. Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του TCP/IP Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 14. Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet 15. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 16. Προγραμματιστικά Εργαλεία ΙΙ για το Διαδίκτυο 17. Ασφάλεια δεδομένων/ επικοινωνιών ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α/Α Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού office automation) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Σχεδίαση εφαρμογών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ TCP/IP Το Λειτουργικό Σύστημα Windows NT Οι υπηρεσίες του Internet και η Επιχειρηματική του αξία Βάσεις δεδομένων Προγραμματιστικά Εργαλεία Ι για το Διαδίκτυο Το Λειτουργικό Σύστημα Linux Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του TCP/IP Τεχνική επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet Ηλεκτρονικό Εμπόριο Προγραμματιστικά Εργαλεία ΙΙ για το Διαδίκτυο Ασφάλεια δεδομένων / επικοινωνιών Αγγλικά Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θε ωρητικό και πρακτικό μέρος Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet θα είναι σε θέση: να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της ψηφι ακής τεχνολογίας, να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εφαρμογών της και να κατανοεί τις επιδράσεις της στους τομείς εφαρμογής της. να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. να γνωρίζει τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και ιδιαίτερα των προσωπικών υπολογι στών και να μπορεί να διακρίνει και να αξιολογεί τις δυνατότητες οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος και να προτείνει την καταλληλότερη κατά περίπτωση λύση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης και της σύνθεσης ενός προβλήματος, τους κωδικοποιημένους τρόπους παρουσίασης μιας λύσης και τις βασικές αλ γοριθμικές δομές, καθώς και να σχεδιάζει αλγόριθμους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δομές δεδομένων. να μπορεί να συνδέει και να εγκαθιστά συστήματα προσωπικού υπολογιστή και να αντιμετωπίζει πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά την εκκίνηση ενός τέτοιου συστήματος. να κατανοεί τις βασικές αρχές που διέπουν τα Δί κτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρωτο κόλλου TCP/ IP μαζί με τα αντίστοιχα επίπεδα Δικτύου, Μεταφοράς, και Εφαρμογών. να κατανοεί τις βασικές λειτουργίες και εντολές των Λειτουργικών Συστημάτων WINDOWS NT και UNIX (LINUX). να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ανάπτυξη του Internet έτσι ώστε σαν στέλεχος κάποιας επιχείρησης να είναι ικανός να λάβει τις κατάλ ληλες αποφάσεις για την ορθή εκμετάλλευσή του. να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδο μένων και τις αρχές που τις διέπουν, να διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης τους και να κατανοεί τη σημασία του σωστού σχεδιασμού στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, με στόχο να μπορεί να αναπτύσσει μικρού και μεσαίου μεγέθους αντίστοιχες εφαρμογές. να γνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές για ανά πτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τα αξιοποιεί επαρκώς αναλόγως των αναγκών που θα έχει να αντιμετωπίσει. να εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτη ριστικά, τη δομή και την τεχνολογία των πολυμέσων, τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και την τεχνοτροπία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών για το διαδίκτυο να αποκτήσει τόσο τεχνική όσο και θεωρητική γνώση στα θέματα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπό ριο και την ασφάλεια συστημάτων για να μπορεί να αναπτύσσει, να τροποποιεί και κυρίως να διαχειρίζεται τέτοιες εφαρμογές. Τα αναλυτικά προγράμματα Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές έννοιες και αρχές της ψη φιακής τεχνολογίας, να διακρίνει τις διάφορες κατη γορίες εφαρμογών της και να κατανοεί τις επιδράσεις της στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης στο νέο περιβάλλον. ENOTHTA 1: Αναπαράσταση και κωδικοποίηση πλη ροφορίας Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να μπορεί να διακρίνει τους τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας και να κατανοεί την σημασία της ψηφιοποίησης της πλη ροφορίας και της αντίστοιχης κατά περίπτωση κω δικοποίησης. ταξινόμηση ειδών πληροφορίας o αναλογική πληροφορία o ψηφιακή πληροφορία (βασικές έννοιες ψηφιοποί ησης) παράσταση αριθμών (αρνητικοί/ θετικοί, ακέραιοι/ πραγματικοί, παράσταση ως προς ένα, ως προς δύο, σταθερής, κινητής υποδιαστολής κλπ.) παράσταση χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC, unicode κ.λπ.) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές έννοιες λογικών κυκλωμάτων και στοιχεία λογικής σχεδίασης Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Οι καταρτιζόμενοι να μπορούν : να κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους κανόνες των λογικών κυκλωμάτων και τους τρόπους βελτιστο ποίησης λογικών συναρτήσεων. να γνωρίζουν τα κυριότερα συνδυαστικά και ακο λουθιακά κυκλώματα. Λογικά κυκλώματα o Άλγεβρα boole, βασικοί ορισμοί, αξιώματα, θεωρή ματα o Λογικές συναρτήσεις (μέθοδοι απλοποίησης λο γικών συναρτήσεων, τεχνική ελαχιστοποίησης quine McCuskey κλπ.) Συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα o ημιαθροιστής (half adder) o πλήρης αθροιστής (full adder) o προγραμματιζόμενος λογικός πίνακας (PLA) o παλμοκύκλωμα δύπο καταστάσεων (flip flop) o κύκλωμα μεταφοράς (transfer circuit) κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μικροεπεξεργαστές Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών διατάξεων, και να μπορεί να περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των μικροεπεξεργαστών. βασικές έννοιες ηλεκτρονικών διατάξεων / εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές

4 35658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τεχνικά χαρακτηριστικά μικροεπεξεργαστών δομή και οργάνωση (βασικά μέρη και χαρακτηριστικά των μικροεπεξεργαστών) τρόπος λειτουργίας πως συνδέονται και λειτουρ γούν τα βασικά μέρη ενός μικροεπεξεργαστή. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει τα πεδία εφαρ μογής της ψηφιακής τεχνολογίας και να περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε αυτά. βασικές έννοιες αρχείων δεδομένων μετάδοση ψηφιακών δεδομένων ασφάλεια δεδομένων εφαρμογές στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες ψηφιακή εικόνα ψηφιακός ήχος animation βίντεο εφαρμογές πολυμέσων αναφορές σε σχετικά εργαλεία (λογισμικό συστή ματος / εφαρμογών) ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην σύγχρονη κοινωνία Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Στόχοι: Να αντιλαμβάνεται τις τεράστιες συνέπειες της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στους διάφο ρους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και να κατανοεί την μεταβλητότητα των νέων συνθηκών στο πεδίο της εργασίας και την ανάγκη της προσαρμοστι κότητας και της διαρκούς ενημέρωσης στις εξελίξεις. Επιδράσεις στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό πο λιτισμικό πεδίο. Επιδράσεις στους τομείς εκπαίδευσης, επιμόρφω σης, κατάρτισης. Νέα επαγγέλματα, νέες υπηρεσίες, νέες μορφές εργασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (2Θ + 1Ε) (Θ:28 + Ε:14) Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές έννοιες της ανάλυσης και της σύνθεσης ενός προβλήματος, τους κωδικοποιημέ νους τρόπους παρουσίασης μιας λύσης και τις βασικές αλγοριθμικές δομές. Επίσης να εξοικειωθεί στο σωστό σχεδιασμό αλγορίθ μων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δομές δεδομένων με βασικότερο στόχο την εισαγωγή του καταρτιζόμενου στον αλγοριθμικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων με τον οποίο άλλωστε πρέπει να είναι εξοικειωμένος όποιος ασχολείται επαγγελματικά σε οποιονδήποτε κλάδο της πληροφορικής. Θα πρέπει ως εποπτικό μέσο μεταξύ άλλων να χρησι μοποιείται και μια γλώσσα προγραμματισμού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω αλγοριθμικών εννοιών από τους καταρτιζόμενους και όχι το να γίνουν προγραμματιστές. ENOTHTA 1: Ανάλυση Σύνθεση προβλήματος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει την έννοια του προβλήματος και να αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε να μπορεί να αποκω δικοποιεί και να λύνει απλά προβλήματα. Η έννοια πρόβλημα Ανάλυση και σύνθεση προβλήματος Καθορισμός απαιτήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές έννοιες αλγορίθμων Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να μπορεί : να γνωρίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να χαρα κτηρίζουν έναν αλγόριθμο να κατανοεί έννοιες όπως σταθερά, μεταβλητή, τύ πος δεδομένων, εντολή να χρησιμοποιεί με άνεση τους γνωστούς τρόπους παρουσίασης ενός αλγόριθμου να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των λογικών δια γραμμάτων. αλγόριθμοι: βασικές έννοιες χαρακτηριστικά τρόποι παρουσίασης αλγορίθμου o ελεύθερο κείμενο o φυσική γλώσσα o έννοιες σταθερών/ μεταβλητών βασικοί τύποι o έννοιες εντολών ανάγνωσης, εμφάνισης, εκχώρη σης o ψευδοκώδικας αρχική προσέγγιση διαγράμματα ροής ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές αλγοριθμικές δομές Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες (8 θεωρία + 4 εργα στή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να εξοικειωθεί με τις βασικές αλγοριθμικές δομές της διαδοχής, της επανά ληψης και της επιλογής και να είναι σε θέση να χρησι μοποιεί την/τις κατάλληλη/ες κατά περίπτωση. Διαδοχή Επιλογή o απλή επιλογή o πεπερασμένη επιλογή o πολλαπλή επιλογή o φωλιασμένη επιλογή Επανάληψη o κατά συνθήκη επανάληψη o πεπερασμένη επανάληψη ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδίαση αλγορίθμων Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει σωστούς αλγορίθμους υπό τη μορφή δια γραμμάτων ροής και ψευδοκώδικα και να τους κωδικο ποιεί με τη βοήθεια ενός προγραμματιστικού εργαλείου (προτείνεται η Pascal). Συνδυασμός βασικών αλγοριθμικών δομών Λογικές πράξεις /συνθήκες Υποαλγόριθμοι: διαδικασίες /συναρτήσεις Γλώσσες προγραμματισμού / Υλοποίηση απλών αλ γορίθμων ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πίνακες εγγραφές Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστή Στόχοι: Να εξοικειωθεί με τη δομή του πίνακα και των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαφόρων τεχνικών αναζήτησης στοιχείου, ταξινόμησης πίνακα. Επίσης, να γνωρίζει την έννοια της εγγραφής και να είναι σε θέση να συνδυάζει αυτές τις γνώσεις με τις γνώσεις που απέκτησε για τους πίνακες, ώστε να χρησιμοποιεί τους πίνακες εγγραφών για να αντιμετω πίζει αντίστοιχα προβλήματα. Θα πρέπει να επισημανθεί πως και σε αυτή την ενότητα είναι αναγκαία η χρήση ενός προγραμματιστικού εργαλείου. πίνακας: απλός, δυσδιάστατος, ν διάστατος o αναζήτηση στοιχείων πίνακα o σειριακή αναζήτηση o δυαδική αναζήτηση o ταξινόμηση στοιχείων πίνακα o με επιλογή (selection sort) o φυσαλίδας(bubblesort) o shellsort o γρήγορη ταξινόμηση εγγραφή πίνακες εγγραφών ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Δυναμικές δομές δεδομένων Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοεί τις βα σικές έννοιες των δυναμικών δομών όπως: δείκτης, χρή ση δείκτη σε εγγραφές, λίστες με ιδιαίτερη έμφαση στις δυναμικές λίστες ουρές, δένδρα, γραφήματα κλπ. Επίσης, να εξοικειωθεί με την τεχνική της αναδρομής. Είναι επιθυμητό και σε αυτήν την ενότητα να γίνει χρήση προγραμματιστικού εργαλείου με σκοπό την εμβάθυνση στις προαναφερθείσες έννοιες. δείκτες βασικές έννοιες δείκτες σε εγγραφές λίστες στοίβα ουρές δένδρα γραφήματα αναδρομή ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τεχνικές σχεδίασης Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (2 θεωρία + 1 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει τις διά φορες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και να επιλέγει κατά περίπτωση την ενδεδειγμένη. Τέλος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε στις προηγούμενες ενότητες, ώστε να μπορεί να επιλύει ανάλογα προ βλήματα. κλασσική ανάπτυξη δομημένη ανάπτυξη o βασικές αρχές: αφαίρεση, διαίρεση, τυπικότητα, ιε ράρχηση o τμηματοποίηση o ιεραρχική σχεδίαση αντικειμενοστραφής σχεδίαση ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 εργαστή 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους των βασικών αρχών που διέπουν τα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρω τοκόλλου TCP/IP. Η διδακτέα ύλη καλύπτει τόσο το γενικό υπόβαθρο σχετικά με τα Δίκτυα Η/Υ (Πρότυπα Αναφοράς OSI & TCP/IP) όσο και την απόκτηση των βασικών τηλεπικοινωνιακών γνώσεων για τη λειτουργία Δικτύων Η/Υ. Η διδασκαλία και το εγχειρίδιο πρέπει να μην επι κεντρωθούν σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να χαθεί από τους καταρτιζόμενους η ουσία της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Κύριος στόχος είναι η πλήρης κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που διέπουν τα σύγχρονα Δίκτυα των Η/Υ. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παρα δειγμάτων που να δείχνουν τις διαφοροποιήσεις στα διάφορα επίπεδα ενός Προτύπου Αναφοράς Δικτύων. Επίσης είναι σημαντικό να τονίζονται οι διαφορές με ταξύ δύο εννοιών που είναι παρεμφερείς (π.χ. διαφορές μεταξύ Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN) και Ψη φιακού Τηλεφωνικού Δικτύου (ISDN) ή διαφορές μεταξύ ενός Δικτύου Ethernet και ενός Δικτύου PPP). ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει την αναγκαιότητα της «Δικτύωσης» στη σύγχρονη κοινω νία και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή. Επίσης είναι σκόπιμη η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφόρων κατηγοριών Δικτύων Η/Υ, ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθείται και τέλος η κατανόηση θεμελιωδών εννοιών όπως, επίπεδο Δικτύ ου, η έννοια του Πρωτοκόλλου και της Αρχιτεκτονικής Δικτύου. 1. Χρήση Δικτύων Υπολογιστών στην σημερινή εποχή, αναγκαιότητα, πλεονεκτήματα, Κοινωνικές Προεκτά σεις. 2. Ταξινόμηση Δικτύων a. Ανάλογα με την Τοπολογία τους, Δίκτυα Αστέρα (Star), Δίκτυα Αρτηρίας (Bus) b. Ανάλογα με την Τεχνολογία Μετάδοσης των Δεδο μένων, Δίκτυα Εκπομπής (Broadcast Networks) Δίκτυα Σημείου σε Σημείου (Point to Point Networks). c. Ανάλογα με την Κλίμακα τους, Τοπικά Δίκτυα (Local Area Networks LAN), Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks WAN). 3. Λογισμικό Δικτύων a. Η έννοια του επιπέδου (layer) σε ένα Δίκτυο. b. Η έννοια του πρωτοκόλλου. c. Η έννοια της Αρχιτεκτονικής Δικτύου. d. Κατεύθυνση Μετάδοσης Δεδομένων σε ένα Δίκτυο, Απλή (Simplex), Ημίδιπλη (Half Duplex), Πλήρης Διπλή (Full Duplex). e. Connection Oriented Service, Connectionless Ser vi ce. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει τη δομή και την λειτουργία των δύο πιο σημαντικών Πρότυπων Αναφοράς Δικτύων, το Πρότυπο OSI και το Πρότυπο TCP/IP. Επίσης είναι σημαντική η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφορετικών φιλοσοφιών που διέπουν τις δύο αυτές διαφορετικές

6 35660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσεγγίσεις στα Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων Η/Υ. 1. Το Πρότυπο Αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection), Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργί ας κάθε επιπέδου. 2. Το Πρότυπο Αναφοράς TCP/IP, Συνοπτική Περιγρα φή της λειτουργίας κάθε επιπέδου. 3. Αξιολόγηση και σύγκριση των Προτύπων Αναφοράς OSI & TCP/IP. 4. Υιοθέτηση του Πρότυπου Αναφοράς TCP/IP σε αυτό το εγχειρίδιο και λόγοι για τους οποίους ακολουθήθη κε η προσέγγιση αυτή και όχι το Πρότυπο Αναφοράς OSI. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer) Διάρκεια: 38 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει πολύ καλά το υλικό των Δικτύων καθώς και τις αρχές και τη λειτουργία της Τηλεφωνίας (αναλογικής και ψηφιακής),τα Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων και τέλος τα Πρωτόκολο Σημείου σε Σημείο (ppp) και τα Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου (Ethernet). 1. Μέσα Μετάδοσης Δεδομένων a. Καλώδια Συσεστραμμένου Ζεύγους (Twisted Pair Unshielded Twisted Pair CAT5). b. Ομοαξονικά Καλώδια Βασικής Ζώνης (Baseband Coaxial Cable). c. Ομοαξονικά Καλώδια Ευρείας Ζώνης (Broadband Coaxial Cable). d. Οπτικές Ίνες. 2. Ασύρματη Μετάδοση (Wireless Transmission), Radio Microwave Infrared & Millimeter Lightwave Transmission. 3. Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network PSTN). a. Αρχιτεκτονική και Λειτουργία του PSTN. b. Modems, Πρωτόκολλα V90, V34bis. c. Μισθωμένες Γραμμές και Baseband Modems, Σύγ χρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση. 4. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN (Integrated Switched Digital Network). a. Αρχιτεκτονική ISDN b. Υπηρεσίες ISDN. c. Αξιολόγηση και σύγκριση του ISDN με το PSTN 5. Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων (Packet Switched Networks). a. Δίκτυα X25. b. Δίκτυα Frame Relay. c. Δίκτυα ATM. 6. Πρωτόκολλο Σημείου σε Σημείο (Point to Point Protocol PPP). a. Αναγκαιότητα και λόγοι ύπαρξης του ppp (μέσω του ppp οποιοσδήποτε Η/Υ σε ένα σπίτι μπορεί να γίνει host στο Διαδίκτυο, ενώ παλιά κάθε Η/Υ χρησιμοποιούνταν σαν ένα απλό τερματικό). b. Αρχιτεκτονική του ppp (LCP, NCP). c. Μέθοδοι authentication του ppp (Chap, Pap). d. Ευρεία Χρήση του ppp σε WAN δίκτυα. e. Multilink ppp. 7. Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου a. Ethernet, Fast Ethernet, CSMA/CD (Carrier Sense Multipe Access with Collission Detection), MAC Address, ΙΕΕΕ Standard b. Token Bus, Token Ring c. FDDI ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BACK OFFICE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE AUTOMATION) ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 84/εξάμηνο, 6/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτι ζόμενος όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτη ριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Κύριος στόχος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη χρήση αυτών των εφαρμογών. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές έννοιες αυτοματισμού γραφεί ου Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει τα διαφορετικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη του γραφείου του. 1. Η έννοια του γραφείου 2. Η έννοια της πληροφορίας 3. Το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης 4. Διαφορετικά εργαλεία αυτοματισμού γραφείου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επεξεργασία κειμένου Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα διαφορετικά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Επεξεργαστής Κειμένου Εισαγωγή a. Η βασική οθόνη του επεξεργαστή κειμένου b. Η επίκληση βοήθειας 2. Δημιουργία και Διαμόρφωση του κειμένου a. Σύνταξη κειμένου, διόρθωση, αποθήκευση και ανά κληση b. Διαμορφώσεις χαρακτήρων, παραγράφων, πλαι σίων c. Μοντέλα(styles) και πρότυπα(templates) 3. Διαμόρφωση του εγγράφου a. Στήλες, ενότητες, σημειώσεις, περιγράμματα, γλωσ σάρια, αριθμοί σελίδων κλπ b. Διαμόρφωση της εμφάνισης και εκτυπώσεις 4. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες, σύμβολα, αρχεία, κλπ) 5. Οι πίνακες Εισαγωγή & Διαχείριση 6. Βοηθητικά προγράμματα a. Ορθογραφία, γραμματική, συλλαβισμός, συνώνυμα, ταξινομήσεις, αυτόματη αρίθμηση παραγράφων, κλπ b. Συγχώνευση εγγράφων, συγχώνευση αλληλογρα φίας c. Τα προγράμματα MS DRAW και MS GRAPH d. Ειδικές λειτουργίες e. Καταχωρίσεις ειδικών πεδίων και συμβόλων, πίνακες περιεχομένων και ευρετηρίων f. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος του επεξεργαστή κειμένου 7. Εισαγωγή στις μακροεντολές a. Δημιουργία b. Τρόποι εκτέλεσής τους c. Αρχεία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επεξεργασία λογιστικών φύλλων Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα δι αφορετικά εργαλεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Εισαγωγή στα φύλλα εργασίας a. Περιγραφή της βασικής οθόνης b. Βασικές έννοιες(στήλες, γραμμές, κελιά, διευθύνσεις, περιοχές) c. Τύποι δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων 2. Διαχείριση των δεδομένων και μορφοποίηση a. Μετακινήσεις, αντιγραφές, διαγραφές, παρεμβο λές b. Γραμματοσειρές, στοίχιση, περιθώρια, κλπ 3. Εκτυπώσεις διαχείριση αρχείων a. Διαμόρφωση σελίδας, παράμετροι b. Διαχείριση αρχείων (αποθήκευση, ανάκτηση, δια γραφή, συμβατότητα με συνηθισμένους τύπους αρχεί ων). 4. Διαγράμματα a. Δημιουργία b. Τύποι διαγραμμάτων, διόρθωση και μορφοποίηση, εκτύπωση. 5. Βάσεις Δεδομένων a. Δημιουργία (ορισμός πεδίων κλπ). b. Εισαγωγή δεδομένων c. Αναζήτηση, τροποποίηση, διαγραφή, ταξινόμηση d. Ερωτήσεις 6. Μακροεντολές a. Δημιουργία b. Τρόποι εκτέλεσής τους c. Αρχεία 7. Σύνδεση φύλλων και διαχείριση πολλαπλών φύλ λων 8. Συνεργασία με διάφορες εφαρμογές. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επεξεργασία παρουσιάσεων Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα δι αφορετικά εργαλεία επεξεργασίας παρουσιάσεων και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Εισαγωγή στα εργαλεία παρουσιάσεων a. Περιγραφή των βασικών οθονών b. Τύποι δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων 2. Διαμόρφωση παρουσίασης διαφάνειες κλπ. 3. Χρήση γραφικών, σχεδίων, ειδικών εφέ κλπ. 4. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες, σύμβολα, αρχεία, κλπ) 5. Διασύνδεση με αρχεία διαμορφούμενα σε άλλους επεξεργαστές 6. Παρουσίαση στο διαδίκτυο ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Άλλες εφαρμογές αυτοματισμού γρα φείου Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τη λειτουργία και διαχείριση και άλλων εφαρμογών που σχετίζονται με τον αυτοματισμό γραφείου. 1. Εργαλεία διαχείρισης e mail 2. Calendar 3. Εργαλεία διαχείρισης εγγράφων 4. Επικοινωνία διαφορετικών εφαρμογών a. Δυναμική σύνδεση / ενσωμάτωση εφαρμογών b. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών (π.χ. OLE) c. Δυνατότητες σύγχρονων επικοινωνιών εφαρμο γών ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (2Θ+1Ε) (Θ:28 + Ε:14) Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτη ριστικά, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των υπο λογιστικών συστημάτων και ιδιαίτερα των προσωπικών υπολογιστών. Επίσης να μπορεί να διακρίνει και να αξι ολογεί τις δυνατότητες οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος και να προτείνει την καταλληλότερη κατά περίπτωση λύση. Τέλος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσει προκειμένου να μπορεί να συνδέει και να εγκαθιστά συστήματα προσω πικού υπολογιστή και να αντιμετωπίζει πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά την εκκίνηση ενός τέτοιου συστή ματος. ENOTHTA 1: Βασικές έννοιες υπολογιστών προσω πικοί υπολογιστές Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (4 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση: να διακρίνει το υλικό από το λογισμικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος να γνωρίζει και να περιγράφει περιληπτικά τα βα σικά μέρη και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. να είναι σε θέση να αναφέρει τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων. να κατανοεί τη δομή και τη λειτουργία των προσω πικών υπολογιστών Έννοιες o οργάνωση o λειτουργία o τύποι υπολογιστών Αρχιτεκτονική προσωπικών υπολογιστών o δομή o λειτουργία /ιδιαιτερότητες προσωπικών υπολογι στών ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας κύρια μνήμη Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση: να περιγράφει τη δομή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των συστα τικών στοιχείων ενός επεξεργαστή. να γνωρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις βασικές παραμέτρους και τους τρόπους οργάνωσης και προ σπέλασης της μνήμης. επεξεργαστής βασικές έννοιες αριθμητική & λογική μονάδα

8 35662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μονάδα ελέγχου θύρες διάδρομοι ελεγκτές περιφερειακών συσκευών / σύνδεση περι φερειακών μονάδων (κανάλια DMA,διακοπές) BIOS Μητρική πλακέτα Τροφοδοτικό κύρια μνήμη φυσικά χαρακτηριστικά (καταχωρητές κλπ.) παράμετροι (χωρητικότητα, χρόνοι κλπ.) είδη μνήμης (RAM,ROM,Cache, Διεμπλεκόμενες μνή μες κλπ.) ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Περιφερειακές Μονάδες Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να διακρίνει τις βασικές περιφερειακές μονάδες ενός υπολογιστικού συστήμα τος, τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες της καθεμιάς από αυτές. πληκτρολόγιο οθόνη ποντίκι εκτυπωτής(κρουστικοί dot matrix, θερμικοί, ψεκασμού Laser, LED, κλπ.) προσαρμογέας / επιταχυντής γραφικών, Οδηγός DVD κλπ. συσκευή βίντεο, κάρτα βίντεο, βιντεοκάμερα μικρόφωνο, ψηφιακό κασετόφωνο, φωτογραφική μηχανή, κάρτα ήχου scanner Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βοηθητική μνήμη Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει τα τε χνικά χαρακτηριστικά και να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργανώσεων βοηθητικής μνήμης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους διαφόρους τύπους των μονάδων δίσκων (τύποι οδηγών κλπ.). Μονάδες μαγνητικών ταινιών Μονάδες μαγνητικών δίσκων Κινητής κεφαλής Σταθερής κεφαλής Μονάδες CD ROM, DVD και σχετικές πληροφο ρίες (τύποι οδηγών ATAPI, SCSI, αναφορά στους CD recorders κλπ.) Zip drive κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνδεση εγκατάσταση εκκίνηση συ στήματος προσωπικού υπολογιστή Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες (8 θεωρία + 4 εργα στή Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να μπορεί : να γνωρίζει και να περιγράφει τα βήματα σύνδεσης και εγκατάστασης ενός προσωπικού υπολογιστή. να περιγράφει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την εκκίνηση ενός προσωπικού υπολογιστή Σύνδεση και εγκατάσταση μονάδων προσωπικού υπολογιστή o μητρικής πλακέτας o επεξεργαστή o κύρια μνήμη (RAM) o περιφερειακές μονάδες (Ι/Ο,drives κλπ.) o ρύθμιση BIOS o συμπλήρωση φύλλων σύνδεσης / εγκατάστασης υλικού. Εκκίνηση υπολογιστή o εντοπισμός τεχνικών χαρακτηριστικών προσωπικού υπολογιστή / δυνατοτήτων o εκτέλεση διαγνωστικών (Diagnostics) προγραμμά των o συμπλήρωση φύλλου ορθής λειτουργίας o παρουσίαση (demonstration) στον πελάτη. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 εργαστή 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Γενικός σκοπός είναι να κατανοήσει ο καταρτιζόμενος όλες τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη απλή εφαρμογή σύμφωνα με μια μεθοδολογία. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει να: κατανοεί την ύπαρξη και τη σημασία των σταδίων ανάπτυξης εφαρμογών: Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος, Ολοκλήρωση κατανοεί ότι μια εφαρμογή αναπτύσσεται με τη χρή ση εργαλείων όπως: Γλώσσα προγραμματισμού, ΣΔΒΔ, Λογιστικό Φύλλο διακρίνει τα στάδια της Ανάπτυξης Εφαρμογών. διακρίνει τα εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών. Στάδια ανάπτυξης εφαρμογής Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Έλεγχος Ολοκλήρωση Συνέχεια μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης. Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών Γλώσσα προγραμματισμού ΣΔΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Διάρκεια: 22 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να: κατανοεί τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής με τη χρήση ενός ή δύο συσχετιζόμενων αρχείων. κατανοεί τις έννοιες του κύριου (master) αρχείου και του αρχείου κινήσεων (transaction/detail). αναγνωρίζει τις λειτουργίες: Εισαγωγή, Ενημέρωση, Διαγραφή, Αναζήτηση εγγραφών σε αρχείο, Ταξινόμηση αρχείου, Σύγκριση ομοειδών αρχείων Δομή ενός αρχείου δεδομένων και λειτουργίες σε αυτό. Συσχετίσεις αρχείων δεδομένων

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 12 1.1 Το νέο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ΚτΠ 12 1.1.1 Εισαγωγή 12 1.1.2 Η Κοινωνία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα