1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, Fax: Με την υπ αριθ. 209/ , απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.), για τις ανάγκες της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, εγκρίθηκε η προμήθεια υλικών καθαριότητας και συναφών ειδων για τις ανάγκες της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών. Παρακαλούμε να μας στείλετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω στην Μαρίνα Κω, Γ. Παπανδρέου 85300, στο γραφείο πρωτοκόλλου. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ,(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, στα γραφεία των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Κω. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέχρι και την 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, είτε την επόμενη μέρα του διαγωνισμού, είτε μετά την 12:00 μ.μ, την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, δεν γίνονται δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προμηθειών της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ., Γ. Παπανδρέου Κως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ., από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου- Παράρτημα Κω.

2 2 Συνημμένα ακολουθούν: 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 2. Τεχνικές Προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και 4. Σχέδιο για Οικονομική Προσφορά

3 3 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ 1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, (Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού), ή βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το επάγγελμα τους, και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής τιμής χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το νέο καθεστώς του Ν. 4281/ Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει οικονομική προσφορά είτε για το σύνολο των ως κάτω ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, είτε ανά ομάδα υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού (π.χ. χαρτικά). Δε γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για μερική ποσότητα μια ομάδας υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού (π.χ. χαρτικά ή καθαριστικά). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών. 4. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α /9/2011), στο συμφωνητικό θα γίνει Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, πλέον χαρτοσήμου 3,6% επί της ανωτέρω κράτησης. 5. Η παράδοση των ειδών υλικών καθαριότητας και των συναφών ειδών, θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία με έξοδα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή. Ο Συντάξας Γραφείο Προμηθειών Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Θεωρήθηκε Ο Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

4 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CPV: Χαρτί υγείας, Χαρτομάντιλα, Πετσέτες Χειρός και Χαρτοπετσέτες CPV: Προϊόντα Καθαρισμού CPV: Σκούπες και Βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Για την εύρυθμη λειτουργία όλων των χώρων ευθύνης της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. ήτοι: Εσωτερικοί- Εξωτερικοί χώροι κτιριακών εγκαταστάσεων διοίκησης Εμπορικού Κέντρου Κοινόχρηστων χώρων των εγκαταστάσεων της Μαρίνας Κω Τουριστικών Καταλυμάτων (2 σουίτες), Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Λιμένα Μανδρακίου Κω είναι αναγκαία η προμήθεια απαραίτητων υλικών καθαριότητας και συναφών ειδών. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των υλικών καθαριότητας και συναφών ειδών για το έτος 2015, θα επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1. Προμέτρηση Η προμήθεια αφορά αγορά υλικών καθαριότητας και συναφών ειδών ως αναφέρεται παρακάτω: ΟΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 450GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 80GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 27 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ Β- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ ΦΙΑΛΗ 20 3 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 55 4 ΙΣΧΥΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΦΙΑΛΗ 8 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΦΙΑΛΗ 27 6 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΑΛΗ 28 7 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΙΑΛΗ 14 8 ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΦΙΑΛΗ 8 9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 11 ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΦΙΑΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙ GEL ΦΙΑΛΗ 8

6 6 13 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ TEMAXIO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ TEMAXIO 2 16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ TEMAXIO ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ TEMAXIO 6 2 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΓΑΣ TEMAXIO 15 3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ TEMAXIO 20 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Χ90 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 25 6 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ TEMAXIO 10 7 ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 8 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC ΚΙΛΟ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 13 ΧΩΝΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Μ 100 TEM KOYTI 4 15 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ L 100 TEM KOYTI 3 16 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ Μ TEMAXIO ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ L TEMAXIO ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ 100 ΤΕΜ KOYTI 2 19 ΓΑΝΤΙΑ LATEX XL 100 ΤΕΜ KOYTI 2 20 ΓΑΝΤΙΑ LATEX L 100 ΤΕΜ KOYTI 2 21 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΜΙΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3

7 7 34 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ-ΠΡΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ-ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Ο Συντάξας Γραφείο Προμηθειών Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Θεωρήθηκε Ο Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

8 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ Παρατηρήσεις : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 2. Τεχνικές Προδιαγραφές Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) Για την Ομάδα Α- Χαρτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 1. Χαρτί κουζίνας σε ρολό αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 1 Kg βάρους έκαστος.στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιημένα µε ISO. 2. Χειροπετσέτες αρίστης ποιότητας 2φυλλες, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό, κατάλληλες για τοποθέτηση σε διανεμητή χαρτιού συστήματος Η3, ζικ ζακ. Σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία των 400 φύλλων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση 3. Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση, βάρος ρολού:450 γραμμάρια, όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα µε ISO. 4. Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση, βάρος ρολού:80 γραμμάρια, όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα µε ISO. 5. Χάρτινο κάλυμμα λεκάνης μιας χρήσης κατάλληλο για τοποθέτηση σε διανεμητή τοίχου. Σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία στην οποία εξωτερικά αναγράφεται η προέλευση, η συσκευασία να περιλαμβάνει 250 τεμάχια, όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO. 6. Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας τύπου εστιατορίου, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 5*700 τεμάχια, λευκού χρώματος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. Για την ΟΜΑΔΑ Β- Απορρυπαντικά, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 1. Ξύδι απλό, σε πλαστική φιάλη 400 ml, τυποποιημένο και να αναγράφεται στη συσκευασία η χώρα προέλευσης. 2. Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, βάρους 1 λίτρο, φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, κατάλληλο για γέμισμα διανεμητή. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις,, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

9 3. Αποσμητικά χώρου, με τα οποία θα διατίθενται δωρεάν 10 συσκευές με το καθεστώς του χρησιδανείου, οι οποίες θα λειτουργούν με χρονοδιακόπτη και θα χρησιμοποιούν μπαταρίες. Να διαθέτουν πιστοποίηση ISO και να αναγράφεται επάνω στην συσκευασία, η χώρα προέλευσης, τα συστατικά, τα χαρακτηριστικά. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και φιλικά με το όζον. Να μην δημιουργούν αλλεργίες. 4. Χλώριο ισχυρό σε πλαστική συσκευασία των 5 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού μπιτονιού 5 λίτρων που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης η προέλευση, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 6. Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη βρωμιά τα λίπη καθώς και τα μικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι παχύρρευστο, σε πλαστικό μπιτόνι βάρους 5 λίτρων, µε αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ., ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία παραγωγής και προέλευση. Χλώριο παχύρευστο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 7. Σαπούνι αφρός χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό βάρους 4 λίτρων, φιλικό προς το περιβάλλον. Κατάλληλο για γέμισμα διανεμητή. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις,, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 8. Χλώριο παχύρευστο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 9. Συμπυκνωμένο απολυμαντικό χεριών, απαλό με τα χέρια, κατάλληλο για τοποθέτηση σε διανεμητή, βάρους 850 ml που να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να αρωματίζει τα χέρια µε αναγραφόμενα εξωτερικά του µμπουκαλιού τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα με νερό. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ. 10. Παχύρευστο υγρό καθαρισμού, κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες, σε συσκευασία µε αναγραφόμενα εξωτερικά του µμπουκαλιού τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ. 11. Χλώριο παχύρευστο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων με άρωμα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 12. Υγρό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, απολυμαντικό βάρους 850 ML που να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να αρωματίζει µε αναγραφόμενα εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ. ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραγωγής και προέλευσης. 13. Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή παχύρρευστου υγρού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία πλαστικού μπουκαλιού, βάρους 900 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 14. Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό κρεμοσάπουνο βάρους 300 ml, φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι με αντλία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις,, ο αριθμός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους. 15. Σπρέι για καθαρισμό χαλιών, σε τυποποιημένη συσκευασία με πιστοποίηση ISO. Κατάλληλο για χρήση χωρίς νερό. Να αφαιρεί λεκέδες και να μην φθείρει τα χρώματα των χαλιών. Στην συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο, οι προφυλάξεις, οι οδηγίες χρήσης και το βάρος. 9

10 16. Σπρέι αντιβατηριακό, σε τυποποιημένη συσκευασία με πιστοποίηση ISO. Κατάλληλο για απολύμανση επιφανίων και για εξουδετέρωση των μικροβίων. Στην συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο, οι προφυλάξεις, οι οδηγίες χρήσης και το βάρος. 10 Για την ΟΜΑΔΑ Γ- Εξοπλισμός Καθαριότητας, Βοηθητικά Υλικά, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 1. Σφουγγαρίστρα αρίστης ποιότητας, από συνθετικό µε µμηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι αλουμινίου απλό, με μικροϊνες, βάρους 200 γραμμαρίων. Σε τυποποιημένη συσκευασία που θα αναγράφει πάνω τα χαρακτηριστικά, το βάρος και τη χώρα προέλευσης. 2. Σκούπες σούπερ αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωμα µε ειδικά επεξεργασμένες ίνες, οι οποίες να προσαρμόζονται σε απλά κοντάρια. Σε τυποποιημένη συσκευασία που θα αναγράφει πάνω τα χαρακτηριστικά, το βάρος και τη χώρα προέλευσης. 3. Κοντάρια απλά, αλουμινίου, μεγάλης αντοχής με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης, μήκους περίπου 1,30 μέτρα ή παραπάνω. 4. Μεγάλες σακούλες απορριμμάτων αρίστης ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην στάζει, κατάλληλη για βαριά αντικείμενα και υγρά, χρώματος μαύρου. Διαστάσεων 110Χ80. Σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία η οποία να αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την προέλευση και το βάρος. 5. Σακούλες απορριμμάτων αρίστης ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην στάζει, κατάλληλη για βαριά αντικείμενα και υγρά, χρώματος μαύρου. Διαστάσεων 65Χ90.Σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία η οποία να αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την προέλευση και το βάρος. 6. Ψεκαστήρες πλαστικοί χωρητικότητας 500 ml, για χρήση καθαριστικών σε υγρή μορφή. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης στο προϊόν ή στην συσκευασία του. Να είναι αντοχής και το βιδωτό στόμιο να εφαρμόζει καλά και σταθερά χωρίς να στάζει. 7. Πανάκια καθαρισμού με μικροίνες, κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών επίπλων και τζαμιών, έξτρα ανθεκτικά, χωρίς να αφήνουν χνούδι κατά τη χρήση. 8. Κουβάς με στίφτη 10λιτρων πλαστικός, αντοχής. Να αναγράφεται επάνω στο προϊόν η χώρα προέλευσης. 9. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό µε µμηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικό, με μικροϊνες, βάρους 400 γραμμαρίων. Σε τυποποιημένη συσκευασία και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 10. Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές, διαστάσεων 50χ50 cm χρώματος λευκού σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, η οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και την προέλευση. 11. Φαράσι πολύ ανθεκτικό, πλαστικό με κοντάρι για εύκολη χρήση, με αναγραφόμενη την χώρα προέλευσης. 12. Πιατοθήκη πλαστική, ανθεκτική, με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης 13. Χωνί μικρό πλαστικό με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης, διαμέτρου περίπου 10 εκατοστών. 14. Γάντια μιας χρήσης βινυλίου μεσαίου μεγέθους(μ), αρίστης ποιότητας, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά, σε τυποποιημένη συσκευασία 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 15. Γάντια μιας χρήσης βινυλίου μεγάλου μεγέθους(l), αρίστης ποιότητας, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά, σε τυποποιημένη συσκευασία 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 16. Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά από φυσικό ελαστικό, µε βαμβακερή φόδρα. Ζεύγος μεσαίου μεγέθους(m). Τυποποιημένα σε πλαστική σακουλίτσα ανά ζεύγος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 17. Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά από φυσικό ελαστικό, µε βαμβακερή φόδρα. Ζεύγος µμεγάλου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

11 µμεγέθους(l).τυποποιημένα σε πλαστική σακουλίτσα ανά ζεύγος. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 18. Γάντια μιας χρήσης λατέξ μεσαίου μεγέθους(μ), αρίστης ποιότητας, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά, σε τυποποιημένη συσκευασία 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 19. Γάντια μιας χρήσης λατέξ μεγάλου μεγέθους(l), αρίστης ποιότητας, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά, σε τυποποιημένη συσκευασία 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 20. Γάντια μιας χρήσης λατέξ πολύ μεγάλου μεγέθους(xl), αρίστης ποιότητας, αντιαλλεργικά, µη τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά, σε τυποποιημένη συσκευασία 100 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 21. Σκούπα χάρτινη µε μεγάλο κοντάρι (σταρένια), κατάλληλη για σκούπισμα σε εξωτερικούς χώρους. 22. Ξύστρα τζαμιών, για αφαίρεση της δύσκολης βρομιάς. Καλής ποιότητας. 23. Σφουγγαράκι µε συνθετικό συρµατάκι μεγάλο αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση. 24. Σφουγγαράκι µε συνθετικό συρµατάκι μικρό αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση. 25. Σύρμα ψιλό, τυποποιημένο, με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης. 26. Σύρμα χοντρό, τυποποιημένο, με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης. 27. Πανί γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας σε ρολό, υπεραποροφητικά, υπερανθεκτικά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις, μήκους 14 μέτρων*32 εκατοστά. Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι διαστάσεις και η προέλευση. 28. Πετσετάκι πράσινο με σύρμα, Νο 96, για καθαρισμό δύσκολων λεκέδων και σκληρής βρομιάς. Σε τυποποιημένη συσκευασία. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 29. Κουβαδάκια μίνι ανθεκτικά με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης. Για χρήση στο πλύσιμο με σφουγγάρι. Ανθεκτικό στα απορρυπαντικά. 30. Υαλοκαθαριστήρας λάστιχο αρίστης ποιότητας, να μην αφήνει υπολείμματα κατά τον καθαρισμό των τζαμιών. Με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης. 31. Υαλοκαθαριστήρας σφουγγάρι για πλύσιμο τζαμιών με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης. Το σφουγγάρι να είναι ανθεκτικό. 32. Ανταλλακτικό επαγγελματικής παρκετέζας, 80 εκατοστών, άριστης ποιότητας, ιδανικό για σκούπισμα ή σφουγγάρισμα, μεγάλης αντοχής. Σε Τυποποιημένη συσκευασία όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η χώρα προέλευσης. 33. Ξαραχνιαστρα πλαστική με συνθετική τρίχα στο τελείωμα. Κατάλληλη για το ξαράχνιασμα δύσκολα προσβάσιμων σημείων. Να διαθέτουν μακρύ κοντάρι και να είναι ανθεκτικές. 34. Βούρτσα χαλιών απλή, με αναγραφόμενη τη χώρα προέλευσης στη συσκευασία ή στο προϊόν. 35. Κουβάς σφουγγαρίσματος µε καρότσι και μηχανισμό αρίστης ποιότητας. Να διαθέτει στίφτη με πρέσα με μεταλλικό μοχλό. Το καρότσι μετακινείται µε ροδάκια και δέχεται επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 36. Ανταλλακτικά στίφτη για το καρότσι με τον κουβά που αναφέρεται στο Νο 35, αρίστης ποιότητας και ανθεκτικός. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης 37. Ανταλλακτικός κουβάς, για το καρότσι με τον κουβά που αναφέρεται στο Νο 35, άριστης ποιότητας. Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 11

12 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ 1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 222 2,00 444,00 2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 126 2,50 315,00 ΧΑΡΤΙ 450GR ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 4 ΧΑΡΤΙ 80GR ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 240,00 5 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 27 7,00 189,00 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ 1 8,00 8,00 7 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ 2.696,00 ΟΜΑΔΑ Β- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 500 0,40 200,00 2 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ ΦΙΑΛΗ 20 3,80 76,00 3 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 55 8,40 462,00 4 ΙΣΧΥΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΦΙΑΛΗ 8 7,50 60,00 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΦΙΑΛΗ 27 12,50 337,50 6 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΑΛΗ 28 15,00 2,95 7 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΙΑΛΗ 14 9,00 126,00 8 ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 4L ΦΙΑΛΗ 8 5,00 40,00 9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 850ML ΦΙΑΛΗ , ,00

13 13 10 ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 5L ΦΙΑΛΗ 24 8,30 199,20 11 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4L ΦΙΑΛΗ 24 13,90 333,60 12 ΣΑΠΟΥΝΙ GEL 4L ΦΙΑΛΗ 8 33,50 268,00 13 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 900ML ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 14 ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 300ML TEMAXIO 12 1,70 20,40 15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΤΟΠΙΚΟ TEMAXIO 2 10,00 20,00 16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500ML TEMAXIO 15 3,50 52,50 17 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ TEMAXIO 10 3,60 36,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Β- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3.939,15 ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ TEMAXIO 6 4,70 28,20 2 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΓΑΣ TEMAXIO 15 2,20 33,00 3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ TEMAXIO 20 3,10 62,00 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 265 2,00 530,00 5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Χ90 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 25 2,00 50,00 6 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ TEMAXIO 10 1,80 18,00 7 ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 6,00 96,00 8 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,40 12,00 9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΥΠΕΡΓΙΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 10 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΟ 100 2,90 290,00 11 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,50 7,00 12 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,00 5,00 13 ΧΩΝΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,00 1,00 14 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Μ 100 TEM KOYTI 4 5,00 20,00 15 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ L 100 TEM KOYTI 3 5,00 15,00 16 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ Μ TEMAXIO 15 0,70 10,50 17 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ L TEMAXIO 15 0,70 10,50 18 ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ 100 ΤΕΜ KOYTI 2 5,00 10,00 19 ΓΑΝΤΙΑ LATEX XL 100 ΤΕΜ KOYTI 2 5,00 10,00 20 ΓΑΝΤΙΑ LATEX L 100 ΤΕΜ KOYTI 2 5,00 10,00 21 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,50 35,00 22 ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50,00 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,50 25,00 25 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,40 4,00 26 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,40 4,00 27 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 120 0,70 84,00 28 ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,30 130,00 29 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΜΙΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,50 30,00 30 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00

14 14 31 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00 32 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,00 20,00 33 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80CM ΤΕΜΑΧΙΟ 3 14,00 42,00 34 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,50 15,00 35 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,00 4, ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ-ΠΡΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ-ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 100,00 100,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 30,00 38 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 35,00 70,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.974,20 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β+Γ) 8.609,35 Φ.Π.Α. 9% 18,00 Φ.Π.Α. 16% 1345,49 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 9972,84 Ο Συντάξας Γραφείο Προμηθειών Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. Θεωρήθηκε Ο Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

15 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ 1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 450GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 80GR ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 27 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ ΦΙΑΛΗ 20 3 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 55 4 ΙΣΧΥΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΦΙΑΛΗ 8 5 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΦΙΑΛΗ 27 6 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΑΛΗ 28 7 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΙΑΛΗ 14 8 ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΦΙΑΛΗ 8 9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΙΑΛΗ ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΦΙΑΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΙΑΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙ GEL ΦΙΑΛΗ 8

16 16 13 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ TEMAXIO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ TEMAXIO 2 16 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ TEMAXIO 15 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΞΥΛΙΝΩΝ 17 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ TEMAXIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Β- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ TEMAXIO 6 2 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΓΑΣ TEMAXIO 15 3 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ-ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ TEMAXIO 20 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 65Χ90 ΜΑΥΡΗ ΚΙΛΟ 25 6 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ TEMAXIO 10 7 ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 8 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 10LT ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΥΠΕΡΓΙΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ WC ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΟ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 13 ΧΩΝΙ ΜΙΚΡΟ 10ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Μ 100 TEM KOYTI 4 15 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ L 100 TEM KOYTI 3 16 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ Μ TEMAXIO ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΖΕΥΓΑΡΙ L TEMAXIO ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ 100 ΤΕΜ KOYTI 2 19 ΓΑΝΤΙΑ LATEX XL 100 ΤΕΜ KOYTI 2 20 ΓΑΝΤΙΑ LATEX L 100 ΤΕΜ KOYTI 2 21 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΜΙΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10

17 17 32 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 34 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ-ΠΡΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ-ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 38 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β+Γ) Φ.Π.Α. 9% Φ.Π.Α. 16% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ Οπωρολαχανικά Όλα τα είδη μαναβικής θα πρέπει να είναι Α διαλογής και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις, υφής και χρώματος. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιμελητήριο Κω, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω soulandros@ebed.gr, Φαξ 22420-20213

2. Επιμελητήριο Κω, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω soulandros@ebed.gr, Φαξ 22420-20213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 04-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1388 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 24-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :1912 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 24-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :1912 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 24-06-205 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ. :92 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα