ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων /0276(CNS) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) Αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (COM(2010)0522 C7-0396/ /0276(CNS)) Εισηγήτρια: David Casa AD\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PA_Legam PE v /19 AD\ doc

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιστορικό Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε ένα νομοθετικό πακέτο με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ. Το πακέτο αποτελείται από έξι προτάσεις: Τέσσερεις από αυτές αφορούν δημοσιονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) ενώ δύο νέοι κανονισμοί έχουν ως σκοπό να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν την εμφάνιση μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ένωση και στη ζώνη ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του σεβασμού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) από τα κράτη μέλη και την εμβάθυνση του συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του "προληπτικού" σκέλους του ΣΣΑ, τροποποιείται ο υπάρχων κανονισμός 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα ακολουθούν "συνετές" δημοσιονομικές πολιτικές σε περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας ώστε να δημιουργήσουν την απαραίτητη "ασπίδα" για τις αντίξοες περιόδους. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του "διορθωτικού" σκέλους προτείνονται τροποποιήσεις στον κανονισμό 1467/97 σχετικά με την "εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος". Επιπλέον, προτείνεται μία οδηγία που εισάγει απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική ευθύνη θέτοντας ελάχιστες απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια και εξασφαλίζοντας ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Συνθήκη. Για να υποστηρίξει τις αλλαγές στο προληπτικό και διορθωτικό τμήμα του ΣΣΑ η Επιτροπή πρότεινε επίσης την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής για τα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ. Παρατηρήσεις Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1467/97 σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος στον οποίο ο συντάκτης σας προτείνει τις ακόλουθες κύριες τροποποιήσεις: - Η επιβολή δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει πάντα να υπόκειται στους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ, και ειδικότερα στις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. - Κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο σε σοβαρή οικονομική επιβράδυνση αλλά και σε αντίστοιχες κοινωνικές καταστάσεις που μπορούν να έχουν επίπτωση στη δημοσιονομική θέση των κυβερνήσεων. - Η δυνατότητα των κρατών μελών που εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να AD\ doc 3/19 PE v02-00

4 παρεκκλίνουν από τους αντίστοιχους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους δεν θα πρέπει να συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις στον συνταξιοδοτικό τομέα που αποσκοπούν στην προώθηση ορισμένου τύπου μοντέλων. Αντιθέτως, μια παρόμοια δυνατότητα θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαρθρωτικές αλλαγές που συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας ή τη δημιουργία αυτών καθώς και στη μείωση της ένδειας. - Τα πρόστιμα τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη τα οποία αποτυγχάνουν να σεβαστούν τις συστάσεις που τους απευθύνονται θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων της Ένωσης και των στόχων της στον τομέα της απασχόλησης και να μη διανέμονται στα κράτη μέλη που δεν αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, όπως το προτείνει η Επιτροπή. - Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Σχετικά, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εποπτείας. Επιπλέον, ένα αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο εποπτείας προϋποθέτει αναγκαστικά την τακτική διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων και την αυξημένη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών εντός της Ένωσης, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη, θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κατευθυντήριων αρχών που αποτελούν η σταθερότητα των τιμών, τα υγιή δημόσια οικονομικά, οι υγιείς νομισματικές συνθήκες και το σταθερό ισοζύγιο πληρωμών. (1) Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών εντός της Ένωσης, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κατευθυντήριων αρχών που αποτελούν το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, η σταθερότητα των τιμών, τα υγιή δημόσια οικονομικά, οι υγιείς νομισματικές συνθήκες και το σταθερό ισοζύγιο πληρωμών. PE v /19 AD\ doc

5 2 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1a) Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της και των δραστηριοτήτων της, η Ένωση θα λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 3 Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) (1β) Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να συνάδουν πλήρως με τη ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11 ΣΛΕΕ, με το άρθρο 153, παράγραφος 5 ΣΛΕΕ και με το πρωτόκολλο 26 για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΛΕΕ. 4 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βασίζεται στον στόχο για υγιή (3) Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βασίζεται στον στόχο για υγιή AD\ doc 5/19 PE v02-00

6 δημόσια οικονομικά ως μέσο για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών σταθερότητας των τιμών και για ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. δημόσια οικονομικά ως μέσο για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών σταθερότητας των τιμών και για ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχύει μακροπρόθεσμες επενδύσεις για μία έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 5 Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) (4a) Το ενισχυμένο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει όμως να βοηθήσει την Ένωση να υλοποιήσει τους στόχους της όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση και να συνοδεύεται, σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης ή σοβαρής αύξησης της ανεργίας από προσπάθειες που αποσκοπούν στην τόνωση της οικονομίας, την προστασία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στην κοινωνική συνοχή, σεβόμενο ταυτόχρονα τις ειδικές προτεραιότητες και ανάγκες των κρατών μελών. 6 Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) (4β) Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στενότερης και περισσότερο έγκαιρης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού PE v /19 AD\ doc

7 Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων καθ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, με πλήρη χρήση των μέσων που προβλέπονται σχετικά από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης. 7 Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας παράτασης της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η ύπαρξη σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης γενικής φύσεως. (12) Κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας παράτασης της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η ύπαρξη σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης ή σοβαρής αύξησης της ανεργίας. 8 Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α Άρθρο 2 παράγραφος 1 1. Η υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης, εάν οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του οικείου κράτους μέλους και που έχουν σημαντική 1. Η υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρείται έκτακτη, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης, εάν οφείλεται σε ασυνήθεις περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του οικείου κράτους μέλους και που έχουν σημαντική AD\ doc 7/19 PE v02-00

8 επίπτωση στη δημοσιονομική του κατάσταση ή εάν οφείλεται σε οικονομική επιβράδυνση. επίπτωση στη δημοσιονομική του κατάσταση ή εάν οφείλεται σε σοβαρή οικονομική επιβράδυνση ή σοβαρή αύξηση της ανεργίας. 9 Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β Άρθρο 2 παράγραφος 1 α 1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την προηγούμενη τριετία με ρυθμό της τάξης του ενός εικοστού κατ έτος. Για διάστημα τριών ετών από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την εφαρμογή του. 1α. Εφόσον υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θεωρείται ότι μειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιμή αναφοράς με ικανοποιητικό ρυθμό σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης, αν η διαφορά σε σχέση με την τιμή αναφοράς μειώθηκε κατά την προηγούμενη τριετία με μέσο ρυθμό της τάξης του ενός εικοστού κατ έτος, ως κριτήριο αναφοράς, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε για τριετή περίοδο. Για διάστημα τριών ετών από τις...*, λαμβάνεται υπόψη ο αναδρομικός χαρακτήρας του δείκτη αυτού κατά την εφαρμογή του. * ΕΕ- να συμπληρωθεί η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού. 10 Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ Άρθρο 2 παράγραφος 3 3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 της 3. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 PE v /19 AD\ doc

9 Συνθήκης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης οικονομικής κατάστασης (ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, τον πληθωρισμό, τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ένωση και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την οδηγία [ ] του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών). Στην έκθεση αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου τις εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τις υποχρεώσεις, άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση και το ιδιωτικό χρέος, στον βαθμό που δύναται να αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις οικονομικές συνεισφορές για την προαγωγή της διεθνούς αλληλεγγύης και ΣΛΕΕ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους κρίσιμους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Η έκθεση απεικονίζει δεόντως την εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης (ιδίως τη δυνητική ανάπτυξη, τις επικρατούσες κυκλικές συνθήκες, το ποσοστό της φτώχειας, τις εισοδηματικές ανισότητες, τα ποσοστά της ανεργίας, τον πληθωρισμό, τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες) και την εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής κατάστασης (ιδίως τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τις "ευνοϊκές συγκυρίες", τις δημόσιες επενδύσεις, την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και εργασιακής στρατηγικής της Ένωσης και τη συνολική ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, ιδίως σε συμμόρφωση με την οδηγία [ ] του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών). Στην έκθεση αναλύονται επίσης οι σημαντικές εξελίξεις της μεσοπρόθεσμης κατάστασης του χρέους (συγκεκριμένα, απεικονίζει δεόντως τους παράγοντες κινδύνου, ιδίως τη διάρθρωση της ληκτότητας του χρέους και το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται αυτό, τις πράξεις αποθεμάτων-ροών, τα συσσωρευμένα αποθεματικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου τις εγγυήσεις, ιδίως τις συνδεόμενες με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τις υποχρεώσεις, άμεσες και έμμεσες, που σχετίζονται με τη δημογραφική γήρανση και το ιδιωτικό χρέος, στον βαθμό που δύναται να αντιπροσωπεύει έμμεσες ενδεχόμενες υποχρεώσεις για το Δημόσιο). Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ο οποίος, κατά τη γνώμη του οικείου κράτους μέλους, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ποιοτική αξιολόγηση της υπέρβασης της τιμής αναφοράς και τον οποίον το κράτος μέλος έχει υποβάλει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο AD\ doc 9/19 PE v02-00

10 την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις οικονομικές συνεισφορές για την προαγωγή της διεθνούς αλληλεγγύης και την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης, ιδίως της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 11 Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ α (νέο) Άρθρο 2 παράγραφος 5 (δα) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5. Σε όλες τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και υπερβολικού χρέους, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στην εφαρμογή μειζόνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων ή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη ή στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται ως απόκριση στις συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 121 ΣΛΕΕ. 12 Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε Άρθρο 2 παράγραφος 7 PE v /19 AD\ doc

11 7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που εισάγει σύστημα πολλαπλών πυλώνων το οποίο περιλαμβάνει έναν υποχρεωτικό και πλήρως κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη και το κόστος της μεταρρύθμισης για τον υπό δημόσια διαχείριση πυλώνα, όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους κατά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, το κόστος της μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της τιμής αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, επί πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την εξέλιξη του ελλείμματος και του χρέους, με βάση γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους για μεταβατική περίοδο πέντε ετών από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 της Συνθήκης, εάν το έλλειμμα μειώνεται ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε 7. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία η υπέρβαση του ελλείμματος ή η παράβαση των υποχρεώσεων με βάση το κριτήριο του χρέους σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης οφείλεται σε εφαρμογή μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, η Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη και το κόστος αυτής της μεταρρύθμισης, όταν αξιολογούν τις εξελίξεις των στοιχείων του ελλείμματος και του χρέους κατά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λόγος του χρέους υπερβαίνει την τιμή αναφοράς, το πλήρες κόστος της μεταρρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν το έλλειμμα παραμένει πλησίον της τιμής αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την εξέλιξη του ελλείμματος και του χρέους, με βάση γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Επιπλέον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό κόστος της, όπως επηρεάζει την εξέλιξη του χρέους από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] με βάση την ίδια γραμμική φθίνουσα κλίμακα. Το καθαρό κόστος που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη και κατά την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 12 ΣΛΕΕ για την κατάργηση ορισμένων ή όλων των αποφάσεων που έχει λάβει με βάση το άρθρο 126 παράγραφοι 6 έως 9 και 11 ΣΛΕΕ, εάν το έλλειμμα μειώνεται ουσιωδώς και σταθερά και έχει φθάσει σε επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή αναφοράς και, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η μείωση αυτού του καθαρού κόστους AD\ doc 11/19 PE v02-00

12 επίπεδο που προσεγγίζει την τιμή αναφοράς και, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων του χρέους, το χρέος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Επιπλέον, λαμβάνεται εξίσου υπόψη και η μείωση αυτού του καθαρού κόστους συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης της προαναφερθείσας μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. συνεπεία μερικής η ολικής ματαίωσης των προαναφερθεισών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος. 13 Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ Άρθρο 3 παράγραφος 4 4. Στις συστάσεις που απευθύνει δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης, το Συμβούλιο ορίζει μέγιστη προθεσμία έξι μηνών, εντός της οποίας το οικείο κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει αποτελεσματική δράση. Το Συμβούλιο ορίζει επίσης προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, η οποία θα πρέπει να λήγει εντός του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο διαπιστώθηκε το υπερβολικό έλλειμμα, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Στην σύσταση, το Συμβούλιο καλεί το κράτος μέλος να επιτύχει ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι, με βάση τις προβλέψεις στις οποίες βασίζεται η σύσταση, συνεπάγονται μια ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύσταση. 4. Στις συστάσεις που απευθύνει δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ, και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ορίζει μέγιστη προθεσμία έξι μηνών, εντός της οποίας το οικείο κράτος μέλος πρέπει να αναλάβει αποτελεσματική δράση. Το Συμβούλιο ορίζει επίσης προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, η οποία θα πρέπει να λήγει εντός του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο διαπιστώθηκε το υπερβολικό έλλειμμα, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Στην σύσταση, το Συμβούλιο, αφού λάβει πλήρως υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τους στόχους της Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, καλεί το κράτος μέλος να επιτύχει ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι, με βάση τις προβλέψεις στις οποίες βασίζεται η σύσταση, συνεπάγονται μια ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά PE v /19 AD\ doc

13 προσαρμοσμένο δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύσταση. 14 Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο ε Άρθρο 3 παράγραφος 5 5. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σύμφωνα με τη σύσταση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης και μετά την έκδοση της σύστασης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά συμβάντα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης. Με την αναθεωρημένη σύσταση, λαμβανομένων υπόψη των κρίσιμων παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, δύναται ιδίως να παραταθεί η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά ένα έτος κατά κανόνα. Το Συμβούλιο αξιολογεί την ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων οικονομικών συμβάντων με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, την έκδοση αναθεωρημένης σύστασης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης σε περίπτωση 5. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σύμφωνα με τη σύσταση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ και μετά την έκδοση της σύστασης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά ή κοινωνικά συμβάντα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ. Με την αναθεωρημένη σύσταση, λαμβανομένων υπόψη των κρίσιμων παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, δύναται ιδίως να παραταθεί η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά ένα έτος κατά κανόνα. Το Συμβούλιο αξιολογεί την ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων οικονομικών ή κοινωνικών συμβάντων με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό AD\ doc 13/19 PE v02-00

14 σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης γενικής φύσεως. Κοινοβούλιο την έκδοση αναθεωρημένης σύστασης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης ή σοβαρής αύξησης της ανεργίας. 15 Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α Άρθρο 5 παράγραφος 1 1. Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο ειδοποιεί το οικείο συμμετέχον κράτος μέλος να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης, λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την απόφαση με την οποία το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8. Στην ειδοποίηση, το Συμβούλιο καλεί το οικείο κράτος μέλος να επιτύχει ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 0,5 % του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και τα προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση. Το Συμβούλιο υποδεικνύει επίσης τα μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. 1. Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο ειδοποιεί το οικείο συμμετέχον κράτος μέλος να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός δύο μηνών από την απόφαση με την οποία το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8. Στην ειδοποίηση, το Συμβούλιο καλεί το οικείο κράτος μέλος να επιτύχει ελάχιστη ετήσια βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά τουλάχιστον 0,5 % του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα έκτακτα και τα προσωρινά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση. Το Συμβούλιο υποδεικνύει επίσης τα μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. 16 Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο γ Άρθρο 5 παράγραφος 2 PE v /19 AD\ doc

15 2. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σε συμμόρφωση με την ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης και μετά την έκδοση της ειδοποίησης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά συμβάντα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, να εκδώσει αναθεωρημένη ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης. Με την αναθεωρημένη ειδοποίηση, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, δύναται ιδίως να παραταθεί η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά ένα έτος κατά κανόνα. Το Συμβούλιο αξιολογεί την ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων οικονομικών συμβάντων με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, την έκδοση αναθεωρημένης σύστασης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 της Συνθήκης σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης γενικής φύσεως. 2. Εάν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση σε συμμόρφωση με την ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ και μετά την έκδοση της ειδοποίησης αυτής προκύψουν απρόβλεπτα αντίξοα οικονομικά ή κοινωνικά συμβάντα με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκδώσει αναθεωρημένη ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ. Με την αναθεωρημένη ειδοποίηση, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, δύναται ιδίως να παραταθεί η προθεσμία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος κατά ένα έτος κατά κανόνα. Το Συμβούλιο αξιολογεί την ύπαρξη απρόβλεπτων αντίξοων οικονομικών ή κοινωνικών συμβάντων με μείζονες αρνητικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη σύστασή του. Το Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίσει, με σύσταση της Επιτροπής, και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έκδοση αναθεωρημένης ειδοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής επιβράδυνσης ή σοβαρής αύξησης της ανεργίας. 17 Άρθρο 1 παράγραφος 6 Άρθρο 6 παράγραφος 2 AD\ doc 15/19 PE v02-00

16 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 126 παράγραφος 11 της Συνθήκης, το Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 11. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία ειδοποιεί το οικείο συμμετέχον κράτος μέλος να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 126 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και των στόχων της Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία ειδοποιεί το οικείο συμμετέχον κράτος μέλος να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ. 18 Άρθρο 1 παράγραφος 7 Άρθρο 7 7. Στο άρθρο 7, η παραπομπή στο «άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3605/93» αντικαθίσταται από παραπομπή στο «άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009». 7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "7. Εάν ένα συμμετέχον κράτος μέλος αποτύχει να δράσει σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 126, παράγραφος 7 και παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, η απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, ενώ θα λαμβάνει πλήρως PE v /19 AD\ doc

17 υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, θα λαμβάνεται κατά κανόνα εντός 16 μηνών από τις ημερομηνίες αναφοράς, που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 479/2009. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 5 ή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία των δεκαέξι μηνών τροποποιείται αντίστοιχα. Σε περίπτωση εσκεμμένου ελλείμματος που κρίνεται υπερβολικό από το Συμβούλιο, εφαρμόζεται επισπευσμένη διαδικασία. 19 Άρθρο 1 παράγραφος 8 Άρθρο 8 Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο επιτείνει τις κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 11 της Συνθήκης, λαμβάνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 479/2009. Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο καταργεί μερικές ή και όλες τις αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 της συνθήκης, λαμβάνεται το συντομότερο και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 479/2009. Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο επιτείνει τις κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το αργότερο εντός δύο μηνών από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 479/2009. Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο καταργεί μερικές ή και όλες τις αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 ΣΛΕΕ, λαμβάνεται το συντομότερο και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τις ημερομηνίες γνωστοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 479/2009. AD\ doc 17/19 PE v02-00

18 20 Άρθρο 1 παράγραφος 10 στοιχείο α Άρθρο 10 παράγραφος 1 α (νέα) 1a. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναφέρουν τα πορίσματά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο Άρθρο 1 παράγραφος 14 Άρθρο 16 Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 311 της Συνθήκης και διανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 6 της Συνθήκης και δεν υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. [ / ], κατ' αναλογία προς το μερίδιό τους στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΙ) των επιλέξιμων κρατών μελών. Τα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού αποτελούν άλλα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 311 ΣΛΕΕ και θα χρησιμοποιηθούν μέσω ενός ενωσιακού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, υποστηρικτικά για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις και τις θέσεις απασχόλησης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) Αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος PE v /19 AD\ doc

19 Έγγραφα αναφοράς Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Γνωμοδοτική επιτροπή Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια Εισηγητής Ημερομηνία ορισμού COM(2010)0522 C7-0396/ /0276(CNS) ECON EMPL David Casa Εξέταση στην επιτροπή Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, David Casa, Alejandro Cercas, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Thomas Händel, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Evelyn Regner Liam Aylward, Fiona Hall AD\ doc 19/19 PE v02-00

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0383(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0383(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.11.2011 2010/0383(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.3.2014 A7-0188/2014 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά µε τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2010/2009(INI) 2.6.2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 3.12.2010 2010/2095(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2063(INI) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2063(INI) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 11.7.2012 2012/2063(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 18.3.2011 2010/2245(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2011/2006(INI) 31.5.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.3.2012 2011/0386(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.6.2011 2011/2072(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33 23.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 155 τελικό 2005/0061 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.9.2011 2011/2024(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.6.2011 2010/2305(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Gabriele Zimmer

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Gabriele Zimmer ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.11.2010 2010/2162 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 914 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Κροατία {SWD(2013)

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/2045(INI) 6.7.2012 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.1.2013 2012/0061(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 408-617 Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2156(ΙΝΙ) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2156(ΙΝΙ) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.12.2010 2010/2156(ΙΝΙ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 150/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/0011(COD) 4.3.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/283/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στο Βέλγιο

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/283/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στο Βέλγιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 437 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/283/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στο Βέλγιο EL EL Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.1.2013 2012/0061(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 618-833 Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anthea McIntyre(*)

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anthea McIntyre(*) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25.3.2013 2011/0254(NLE) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2019 COM(2019) 533 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2019 COM(2019) 534 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 518 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 21.1.2013 2012/0061(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 217-407 Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2017 COM(2017) 802 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2010 COM(2010) 526 τελικό 2010/0280 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 16.10.2012 2011/0437(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 530 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/288/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 17.2.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1175/2011

Ο Κανονισμός 1175/2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική Σχολή ΠΜΣ-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάθημα: Ο.Ν.Ε Διδάσκων: Μ.Περάκης Όνομα: Παπαγιάννη Σοφία Ο Κανονισμός 1175/2011 1. Εισαγωγή Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14853/17 ECOFIN 1024 UEM 333 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0383/7 7 Παράγραφος 10 10. συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, προκειμένου να μετατραπεί η υφιστάμενη κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0061(COD) Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 17.1.2013 2012/0061(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 59-216 Σχέδιο έκθεσης Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία. {SWD(2013) 605 final}

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία. {SWD(2013) 605 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 906 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Πολωνία {SWD(2013) 605

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 910 final 2013/0397 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης των Κάτω Χωρών EL EL 2013/0397 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές

Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Ένα νέο πλαίσιο για τις δημοσιονομικές πολιτικές Η κρίση του δημόσιου χρέους που απειλεί τη σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ανέδειξε την κατεπείγουσα ανάγκη για σημαντικές βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 30.1.2015 2014/2139(DEC) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 520 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisabeth Morin-Chartier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisabeth Morin-Chartier ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 13.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο έκθεσης Elisabeth Morin-Chartier του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ

Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ Το πλαίσιο δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρό πλαίσιο για την αποφυγή μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013 Η «δέσμη δύο μέτρων» τίθεται σε ισχύ, συμπληρώνοντας τον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας και βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 435 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία EL EL Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 268 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9874/17 ECOFIN 487 UEM 184 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0386(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0386(COD) Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 13.3.2012 2011/0386(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 47-287 Σχέδιο έκθεσης Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) σχετικά με κοινές διατάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI) Σχέδιο έκθεσης Frédéric Daerden (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI) Σχέδιο έκθεσης Frédéric Daerden (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 28.6.2011 2011/2052(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 195-396 Σχέδιο έκθεσης Frédéric Daerden (PE464.970v02-00) σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 316 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. 8. 97 ΕL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 209/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1466/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 1997 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0089/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0089/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 25.3.2013 A7-0089/2013 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς (2012/2262(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 405 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηνκατάργησητηςαπόφασης 2010/407/ΕΕσχετικάμετηνύπαρξηυπερβολικούελλείμματοςστηΔανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0007(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 306. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 23 Νοεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 306. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 23 Νοεμβρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 306 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 23 Νοεμβρίου 2011 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (EE) αριθ. 1173/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 821 τελικό 2011/0386 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την αποτελεσµατική επιβολή της δηµοσιονοµικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την αποτελεσµατική επιβολή της δηµοσιονοµικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2010 COM(2010) 524 τελικό 2010/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποτελεσµατική επιβολή της δηµοσιονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 380 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) 10738/17 ECOFIN 586 UEM 216 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0350/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0350/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.10.2011 A7-0350/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τη δηµογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη µελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ (2010/2157 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα