2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ"

Transcript

1 Ονοματεπϊνυμο Δρ. Δημήτρησ Δρόςοσ Ιδιότητα 2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου Τίτλοι Σπουδϊν 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 2001 MBA ςτο Σμιμα MBA International του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ειδίκευςη Ηλεκτρονικό Εμπόριο) 2007 Διδακτορικό, Ψθφιακό Μάρκετινγκ, Σμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Εργαςιακή Εμπειρία 1. Βάςεισ Δεδομζνων, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεςία Mobile Marketing, Ατλαντίσ Group - Πανεπιςτημίου Κρήτησ Ερευνητήσ ςε ζργα ΓΓΕΤ, Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν, ICT Senior Consultant ςε ζργα EuropeAid, WorldBank, European Profiles S.A., Διδακτική Εμπειρία ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 1. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 2. Διαχείριςη Ζργων Πληροφορικήσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 3. Διοίκηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 5. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 6. Διοίκηςη Επιχειρήςεων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 7. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 8. Ειςαγωγή ςτην Επιςτήμη των Υπολογιςτϊν και Επικοινωνιϊν, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 9. Σχεδίαςη Ιςτοπζδων, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Επικοινωνίασ και Μάρκετινγκ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ, Π.Δ. 407) 10. Σχεδίαςη Διαδραςιακϊν Εφαρμογϊν, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Επικοινωνίασ και Μάρκετινγκ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ, Π.Δ. 407) 11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing),

2 12. Διοίκηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων (Γνωςτικό Αντικείμενο Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα), Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407) 13. Σχεδιαςμόσ και Υλοποίηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων (Γνωςτικό Αντικείμενο Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα), Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407) 14. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing), Επιςτημονικόσ και Εργαςτηριακόσ Συνεργάτησ, Ηλεκτρονική Επεξεργαςία και Βάςεισ Δεδομζνων, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing), Επιςτημονικόσ και Εργαςτηριακόσ Συνεργάτησ, Ηλεκτρονική Επιχείρηςη, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Σμιμα Διοίκθςθσ Σεχνολογίασ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407, 7 ο εξάμθνο) 17. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, ΣΕΙ Πάτρασ, Σμιμα Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία, Πρωτότυπεσ δημοςιεφςεισ ςε διεθνή περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ (μετά από κρίςη) 1. Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, V., Gikas, G. and Hatzistamatiou, A. (2003) Mobile Marketing: Framing the Market Inquiry, International Journal of Electronic Commerce, vol. 8, no. 1, Fall 2003 (ISI impact factor = 1,37) 2. Drossos, D., Giaglis, G. M., Lekakos, G., Kokkinaki, F. and Stavraki, M. (2007), Determinants of effective SMS advertising: An experimental study, Journal of Interactive Advertising, Vol. 7, No Fouskas, K. and Drossos, D. (2010) The Role of Industry Perceptions in Competitive Responses, Industrial Management and Data Systems, forthcoming (ISI impact factor = 0,95) 4. Drossos, D., Fouskas, K., Kokkinaki, F., Papakyriakopoulos, D. (2011) Advertising on the Internet: Perspectives from Advertising Agencies and Advertisers, International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 6, no Karaiskos, D.C., Drossos, D., Tsiaousis, A.S., Giaglis, G.M. and Fouskas K. (forthcoming) Affective and Social Determinants of Mobile Data Services Adoption, Behaviour and Information Technology (ISI impact factor = 0.767) Πρωτότυπεσ δημοςιεφςεισ ςε διεθνή βιβλία αναγνωριςμζνου κφρουσ (μετά από κρίςη) 1. K. Fouskas, D. Drossos, Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations, Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller 2. Drossos, D. and Giaglis, G. (2009) Reviewing Mobile Marketing Research To Date: Towards Ubiquitous Marketing, In Pousttchi K. and Wiedemann D. (Eds.), Handbook of Research on Mobile Marketing Management, IGI Global, USA 1 3. Drossos, D. and Giaglis, G. (2005) Factors that Influence the Effectiveness of Mobile Advertising: The Case of SMS, In Panagiotis Bozanis and Elias N. Houstis, editors, Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2005, pages Springer-Verlag, November Lecture Notes in Computer Science (ISI impact factor = 0,51) Άρθρα ςε πρακτικά Συνεδρίων (μετά από κρίςη) 1. Drossos, D., Tzitzi, E. and Giaglis, G.M. (2004). Mobile Youth: a socio-cultural perspective, In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, V., Gikas, G., and Hatzistamatiou, A. (2002), Mobile Permission Marketing Framing the Market Inquiry, In the Proceedings of the 13th International Telecommunications Society's (ITS) European Regional Conference, Madrid, Spain, September Nomination for IGI Publishing Best Article 2

3 3. Drossos, D. and Giaglis, G (2004) Towards a classification framework of factors influencing mobile messaging advertising effectiveness, in the Proceedings of the 3 rd International Conference on Mobile Business, New York, USA, July Drossos, D., Bina, M., Giaglis, G., Manikas, K. and Manolatos, T. (2004) WLANs in Athletics: an Empirical Investigation into User Perceptions and System Architecture Critical Components, in the Proceedings of the 1st International Conference on Econometrics of Sports (ESP 2004), September 10th, Patras, Greece. 5. Drossos, D., Marias, G., and Gouscos, D. (2005) M-GOV: A proposed architecture for mobile government transactions, In the Proceedings of the 1st Euro Conference on Mobile Government, Brighton, UK, July 6. Drossos, D. and Giaglis, G. (2005) Measuring Mobile Advertising Effectiveness, In the Proceedings of the 2 nd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May Drossos, D., Vrehopoulos A. and I., Ferles (2006) Predicting the Click-Through Rate Performance of Banner Advertisements on the Web, In the Proceedings of the 35th European Marketing Academy Conference, May 23-26, Athens, Greece 8. Drossos, D. and Giaglis, G. (2006) Mobile Advertising Effectiveness: An Exploratory Study, in the Proceedings of the 5 th International Conference on Mobile Business, Copenhagen, Denmark, June Kontogianni, Ε., Lafka, T., Mallios, Ν., Priftis, E., Drossos, D. (2006) Electronic Advertising in Greece: Factors that influence Banners Click Through Rate, 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May D. Drossos, G., M., Giaglis and G., Lekakos (2007), 'An Empirical Assessment of Factors that Influence the Effectiveness of SMS Advertising', in the Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), January Karaiskos, D.C., Drossos, D., Tsiaousis, A.S., and Giaglis, G.M. "Cognitive and Affective Antecedents of Mobile Data Services Usage Intention," In Proceedings of the 12 th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Samos Island, Greece, August 28-30, Drossos, D. and Fouskas, K. (2009) Advertising on the Internet: Perspectives from Advertising Agencies and Advertisers, in the Proceedings of the 4 th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Athens, Greece, September Drossos, D. and Fouskas, K. (2010) Mobile Advertising: Product involvement and its effect on intentions to purchase, in the Proceedings of the th International Conference on Mobile Business and the 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), Athens, Greece, June Christopoulou, I., Apostolatos, T., Dresses, D. and Kokkinaki, F. (2012), Measuring the effectiveness of group buying coupons", in the Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, Greece, June Barbatsalou K., Fekas D., Drossos D., (2012), "A Roadmap to Mobile Augmented Reality (MAR)", in the Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, Greece, June Δημοςιεφςεισ ςε κλαδικά περιοδικά 1. Drossos, D. and Giaglis, G. (2003) SMS Marketing, New economy observer (neo), vol. 33, December 2003 Αναφορζσ / Παραπομπζσ από άλλουσ ερευνητζσ ςτο ερευνητικό μου ζργο (indexed references) Για τη δημοςίευςη 9.1: 1. Wilken, R. and Sinclair, J. (2009), Waiting for the Kiss of Life, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 15, No. 4, Nominated for best paper 3

4 2. Palka, W., K. Pousttchi and D. G. Wiedemann (2009), "Mobile word-of-mouth A grounded theory of mobile viral marketing", Journal of Information Technology, Vol. 24 No. 2, pp Thomas, R. and Emrich, O. (2009), Situation-related tasks for mobile services in retailing, International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, Vol. 19 Issue 5, pp Roach, G. (2009), "Consumer perceptions of mobile phone marketing: a direct marketing innovation", Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3 No. 2, pp Ong, R. (2009), "Mobile marketing or mobile spam: who decides?" International Journal of Liability and Scientific Enquiry, Vol. 2 No. 3, pp Van der Waldt, D. L. R., T. M. Rebello and W. J. Brown (2009), "Attitudes of young consumers towards SMS advertising", African Journal of Business Management, Vol. 3 No. 9, pp Huber, F., J. Vogel, F. Meyer and B. Binar (2009), Marken mit in-game Advertising emotionalisieren, Josef Eul Verlag GmbH, Koln 8. S. Okazaki and C.R. Taylor (2008) What is SMS advertising and why do multinationals adopt it? Answers from an empirical study in European markets, Journal of Business Research, Vol. 61, Issue 1, pp D. Xu, S. Liao, and Q. Li (2008) Combining empirical experimentation and modeling techniques: A design research approach for personalized mobile advertising applications, Decision Support Systems, Vol. 44, No. 3, pp Hume, M. and G. S. Mort (2008), "Enhancing the experience: Creating service opportunities using mobile phone technology in museums", London Journal of Tourism, Sport and Creative Industries, Vol. 1 No. 2, pp Joon Yeon Choeh; Hong Joo Lee (2008) Mobile push personalization and user experience. AI Communications, Vol. 21 Issue 2/3, p Jensen, Morten Bach (2008) Online marketing communication potential: Priorities in Danish firms and advertising agencies. European Journal of Marketing, Vol. 42 Issue 3/4, p Salo, Jari; Sinisalo, Jaakko; Karjaluoto, Heikki (2008) Intentionally developed business network for mobile marketing: a case study from Finland. Journal of Business & Industrial Marketing, 2008, Vol. 23 Issue 7/8, p , 14. S. Okazaki, A. Katsukura, M. Nishiyama (2007) How mobile advertising works: The role of trust in improving attitudes and recall, Journal of Advertising Research, vol. 47, Issue 2, pp S. Okazaki (2007) Assessing mobile-based online surveys, International Journal of Market Research, Vol. 49, No. 5, pp M. Merisavo, S. Kajalo, H. Karjaluoto, V. Virtanen, S. Salmenkivi, M. Raulas and M. Leppäniemi (2007) An Empirical Study of the Drivers of Consumer Acceptance of Mobile Advertising, Journal of Interactive Advertising, Vol. 7,No H. Scholl, R. Fidel, S. Liua, M. Paulsmeyer and K. Unsworth (2007) E-Government Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4656, pp , Springer Berlin 18. E.T. Brey, S.I. So, D.Y. Kim et al. (2007) Web-based permission marketing: Segmentation for the lodging industry, Tourism Management, Vol. 28, Issue 6, pp K. Yang (2007) Exploring Factors Affecting Consumer Intention to Use Mobile Advertising in Taiwan, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 20, No. 1, pp K. Lee and N. Lee (2007) CARDS: Case-Based Reasoning Decision Support Mechanism for Multi-Agent Negotiation in Mobile Commerce, Journal of Artificial Societies and Social Simulation vol. 10, no Vatanparast, Piercing the Fog of Mobile Advertising, In the Proceedings of the sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007), p. 19, Canada 4

5 22. H. Karjaluoto and T. Alatalo (2007) Consumers attitudes towards and intention to participate in mobile marketing, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 8, No. 2, pp S. Okazaki, A. Katsukura, and M. Nishiyama (2007) How Mobile Advertising Works: The Role of Trust in Improving Attitudes and Recall, Journal of Advertising Research, Vol. 47, No. 2, pp K. Wehmeyer, (2007) "Assessing Users' Attachment to Their Mobile Devices", In the Proceedings of the sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007), p. 16, Canada 25. Thawani, S. Gopalan, V. Sridhar, and K. Ramamritham (2007) Context-aware Timely Information Delivery in Mobile Environments, The Computer Journal (to appear) 26. K.C. Lee and N. Lee (2007) CARDS: Case-Based Reasoning Decision Support Mechanism for Multi-Agent Negotiation in Mobile Commerce, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Vol. 10, No. 2, K. Wehmeyer (2007) Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, In the Proceedings of the 20 th Bled e-conference, June 4-6, 2007; Bled, Slovenia 28. F. Biocca, C. Owen, A. Tang, and C. Bohil, (2007) Attention Issues in Spatial Information Systems: Directing Mobile Users' Visual Attention Using Augmented Reality, Journal of Management Information Systems, Vol. 23, No. 4, pp J. Hosbond and M.Skov (2007) Micro mobility marketing: Two cases on location-based supermarket shopping trolleys, Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol.15, No Jensen, M. B. (2006) How Characteristics of B2B adoption and planning of online marketing communications, Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol. 14, No. 4, pp C. Maneesoonthorn and D. Fortin (2006) Texting Behaviour and Attitudes Toward Permission Mobile Advertising: an Empirical Study of Mobile Users' Acceptance of SMS for Marketing Purposes, International Journal of Mobile Marketing, 1(1), M. Merisavo, J. Vesanen, A. Arponen, and S. Kajalo (2006) The effectiveness of targeted mobile advertising in selling mobile services: an empirical study, International Journal of Mobile Communications, Vol. 4, No. 2, pp M. Leppäniemi, J. Sinisalo, and H. Karjaluoto (2006) A review of mobile marketing research, International Journal of Mobile Marketing, Vol. 1 No. 1, pp K. Pousttchi and D.G. Wiedemann (2006) A Contribution to Theory Building for Mobile Marketing: Categorizing Mobile Marketing Campaigns, in the Proceedings of the International Conference on Mobile Business, Copenhagen/Denmark, July, pp T. Takkula and J. Tähtinen (2006) Mobile Advertising in Business-to-Business Communications, in the Proceedings of the 11th Conference on Corporate and Mobile Advertising, Ljubljana, Slovenia, April 36. D. Lee and R. Muhlberger (2006) Mobile Markeitng as Technology Intervention: a Locales Framework Analysis, International Journal of Mobile Marketing, 1(1), N. Melville, A. Stevens, R.K. Plice, and O.V. Pavlov (2006) Unsolicited Commercial Empirical Analysis of a Digital Commons, International Journal of Electronic Commerce,, Vol. 10, No. 4, pp H. Bauer, T. Reichardt, S. Barnes, and M. Neumann (2005) Driving Consumer Acceptance of Mobile Marketing: A Theoretical Framework and Empirical Study, Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 6, No. 3, pp S. Okazaki (2005) Mobile advertising adoption by multinationals, Internet Research, Vol. 15, No. 2, pp Triki, S. Piquet, and I. Trabelsi (2005) Mobile Telephony as a Tool of Direct Marketing: Potentialities and Problems of Implantation, International E-Business Conference, June 41. M. Leppianiemi, H. Karjaluoto, J. Salo, and J. Sinisalo (2005) Factors affecting customers'willigness to receive mobile marketing, International Journal of Mobile Communications, Vol. 3, No. 3, pp

6 42. J. Wareham, J.G. Zheng, and D. Straub (2005) Critical themes in electronic commerce research: a meta-analysis, Journal of Information Technology, Vol. 20,No. 1, pp Andrews, L., J. Drennan and R. Russell-Bennett (2005), "Mobile phone consumption and implications for SMS marketing", in 34th EMAC, European Marketing Academy, Milan, Italy, pp Sideris and N. Mylonopoulos (2004) A Participative Simulation Game in Mobile Business Strategy, International Journal of Information Technology Education, Vol. 1, No. 1, pp M. Tsang, S. Ho, and T. Liang (2004) Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 3, pp T. Liang and C. Wei (2004) Introduction to the Special Issue: Mobile Commerce Applications, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 3, pp Για τη δημοςίευςη 9.2: 47. Khattak, J. K. and M. A. Khan (2009), "General Attitude of College Students Towards Consequences and Impact of Television Advertising in Pakistan", European Journal of Scientific Research, Vol. 34 No. 4, pp Shao Kang, "The Mode Change of Chinese Mobile Marketing," isbim, vol. 1, pp , 2008 International Seminar on Business and Information Management, 2008 Για τη δημοςίευςη 9.3: 49. Gurau, C. and Ranchhod, A. (2009) Consumer privacy issues in mobile commerce: a comparative study of British, French and Romanian consumers, Journal of Consumer Marketing, Volume 26, Number 7, pp Xu, H., L. B. Oh and H. H. Teo (2009), "Perceived effectiveness of text vs. multimedia Location-Based Advertising messaging", International Journal of Mobile Communications, Vol. 7 No. 2, pp Roach, G. (2009), "Consumer perceptions of mobile phone marketing: a direct marketing innovation", Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3 No. 2, pp Roozen I. and Genin E (2009) The Effectiveness of SMS-Marketing versus Traditional Marketing Communication, 8th International Conference Marketing trends, Paris, 15th-17 th, January 53. Roozen I. and Genin E. (2008) Can we compare SMS marketing to Traditional Marketing Communications?, HUB Research Paper 2008/ L Burke (2008) Mobile advertising: Which way does the wind blow? Market opportunities and challenges for mobile operators, Journal of Telecommunications Management, Volume 1, Number 4 / November, Pages: Για τη δημοςίευςη 11.3: 55. M Leppäniemi, J Sinisalo, H Karjaluoto, (2006) A review of mobile marketing research, International Journal of Mobile Marketing 56. K Wehmeyer (2007), Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, Proceedings of the 20th Bled econference, Bled, June, 2007 Για τη δημοςίευςη 11.5: 57. J Scholl, R Fidel, S Liu, M Paulsmeyer, K Unruh (2007) E-Gov Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Electronic Government: Sixth International Conference, Egov 58. Hans J (Jochen) Scholl, Raya Fidel, Shuhua (Monica) Liua, Michael Paulsmeyer and Kris Unsworth, (2007) E-Government Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Lecture Notes in Computer Science Publisher Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4656, pp: Για τη δημοςίευςη 11.8: 6

7 59. Damsgaard Jan and Hedman Jonas (2009) Mobile Services Revisited: an Analysis of ICMB 2006, CAICT Communications 2009/2, ISBN D Dobrinic, S Dvorski, N Bosilj (2008) An Investigation of Marketing via Mobile Devices- Attitudes of Croatian Marketing Experts, Journal of Information and Organizational Sciences, JIOS, vol. 32, no. 1, pp Alessandro M. Martellone, David Tacconi, Vincenzo Del Fatto and Giuliana Vitiello (2008) L.U.N.A. Ads Sustaining Wireless Access for Mobile Users, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5188/2008, pp A Faganel (2008) Measuring Wireless Advertising Effectiveness Central European Conference on Information and Intelligent Systems 63. AM Martellone, D Tacconi, V Del Fatto, G Vitiello L.U.N.A. Ads Sustaining Wireless Access for Mobile Users, Lecture Notes in Computer Science, Eriksson, C.I. Akesson, M. (2008), Ubiquitous Advertising Challenges, Mobile Business, 7th International Conference on 7-8 July 65. Yasuharu Katsuno, Michiharu Kudo, and Takayuki Kushida (2008) Agile Content Delivery Scheduling for Large-scale Context-aware Services, Research Report, Tokyo Research Laboratory IBM Japan 66. JZ Gao, A Ji - SmartMobile-AD: An Intelligent Mobile Advertising System, Grid and Pervasive Computing Workshops, K Wehmeyer (2007), Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, Proceedings of the 20th Bled econference, Bled, June 68. Vatanparast R., (2007) Piercing the Fog of Mobile Advertising, Proceedings of the sixth international conference on the M-Business 69. A Thawani, S Gopalan, V Sridhar, K Ramamritham (2007) Context-aware Timely Information Delivery in Mobile Environments The Computer Journal Για τη δημοςίευςη 11.10: 70. Heikki Karjaluoto; Heikki Lehto; Matti Leppäniemi; Chanaka Jayawardhena (2008) Exploring Gender Influence on Customer's Intention to Engage Permission-based Mobile Marketing, Electronic Markets, Volume 18, Issue 3, Pages Ερευνητική δραςτηριότητα (Τεκμηριωμζνη εμπειρία ςε θζματα ςχεδίαςησ, διαχείριςησ, αξιολόγηςησ, υλοποίηςησ ερευνητικϊν προγραμμάτων) Σίτλοσ Ζργου: Βελτίωςθ & ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του Διαδικτυακοφ πληροφοριακοφ κόμβου του e-business forum (2003) Σο e-business forum χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», με εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 3,05 MEUR για τθν περίοδο ζωσ και 30/6/2007 ενϊ οι εργαςίεσ του ξεκίνθςαν τον Ιοφλιο του Θ βαςικι του λειτουργία ςυνίςταται ςτθ δθμιουργία ενόσ διαρκοφσ μθχανιςμοφ διαβοφλευςθσ τθσ Πολιτείασ με τον επιχειρθματικό και ακαδθμαϊκό κόςμο και τουσ κοινωνικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν παραγωγι κζςεων για: τθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα τισ νζεσ τεχνολογίεσ τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ςτθ νζα ψθφιακι οικονομία Σίτλοσ Ζργου: Αθλητική Ενημζρωςη Εντόσ Σταδίου (ΑΘ.ΕΝ.) (1/6/03 31/03/05) Σο ζργο αναφζρεται ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ ςτο χϊρο των κινθτϊν (mobile) και αςφρματων (wireless) δικτφων και ζχει ςαν ςκοπό να μελετιςει τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τουσ για τθν παροχι προθγμζνων πολυμεςικϊν υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ ςε κεατζσ ακλθτικϊν γεγονότων κλαςικοφ ακλθτιςμοφ. Σο ζργο ζχει ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ αςφρματθσ πλατφόρμασ βαςιςμζνθσ ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ (π.χ. IEEE b, Bluetooth). Θ πλατφόρμα κα προςφζρει μια ςειρά από υπθρεςίεσ που κα είναι προςβάςιμεσ μζςα και γφρω από το χϊρο του ςταδίου ςτο οποίο κα διεξάγονται αγωνίςματα ςτίβου. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ 7

8 Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), θ εταιρεία εφαρμογϊν πλθροφορικισ Information Dynamics A.E., θ εταιρεία ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων πλθροφορικισ Πουλιάδθσ και υνεργάτεσ ΑΕΒΕ, θ εταιρεία μθχανογράφθςθσ και ςτατιςτικϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων Γαλάνθσ Ανϊνυμοσ Εμπορικι Εταιρεία Επεξεργαςίασ Ακλθτικϊν Πλθροφοριϊν Α.Ε, και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν Δθμόκριτοσ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του ΜΕΣΡΟΤ 4.5 Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ, Δράςθ «Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ». Πρόγραμμα «Ακλθτιςμόσ». Σίτλοσ ζργου: Mobinet-Ανθρϊπινο Δίκτυο Αριςτείασ Κινητοφ Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (1/5/03 30/4/05) Σο «Ανκρϊπινο Δίκτυο Αριςτείασ ςε κζματα Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (MobiNet)» αποτελεί ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ επιςτθμονικϊν και παραγωγικϊν φορζων με ςκοπό τθ διάχυςθ γνϊςθσ και τθν κατάρτιςθ φοιτθτϊν και ςτελεχϊν ςτον τομζα των αςφρματων τεχνολογιϊν και επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν βαςιςμζνων ςτθ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν και δικτφων. Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), ωσ ανάδοχοσ, το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, θ ομάδα Ατλαντίσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και θ εταιρία πλθροφορικισ Unisystems ΑΕ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα», Μζτρο 8.3, Δράςθ 8.3.6, "Ανκρϊπινα Δίκτυα E&Σ Επιμόρφωςθσ". Σίτλοσ Ζργου: Αςφρματη Γενιά (Mobile Youth) (1/2/04 31/07/05) Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ μελζτθ τθσ φφςθσ τθσ υιοκζτθςθσ και τθσ κοινωνικισ απορρόφθςθσ των εφαρμογϊν που προςφζρονται μζςω κινθτϊν δικτφων, από τθν κοινωνικι ομάδα με τα υψθλότερα ποςοςτά υιοκζτθςθσ και χρθςιμοποίθςθσ, τθ νεολαία. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), το Κδρυμα Μελετϊν Λαμπράκθ, το Εργαςτιριο Ελευκζρων πουδϊν τελεχϊν Επιχειριςεων-ALBA, και ο Ευρωπαϊκόσ Διαφθμιςτικόσ Οργανιςμόσ Α.Ε. Διαφθμίςεων, Προβολισ και Εκδόςεων LEO BURNETT. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», ςυντονιςμζνο πρόγραμμα «Θλεκτρονικό Επιχειρείν». Σίτλοσ Ζργου: Μζτρηςη αποτελεςματικότητασ διαφημιςτικϊν εκςτρατειϊν ςε κινητζσ ςυςκευζσ μζςω ςυλλογήσ και ανάλυςησ δεδομζνων απόκριςησ πραγματικοφ χρόνου (MAD) (1/2/04 30/8/06) Ο ςτόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι διττόσ. Τπό το φωσ μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ κα αναπτυχκεί ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ ςτο κινθτό τθλζφωνο που προζκυψε ωσ αποτζλεςμα μιασ τεχνολογικισ καινοτομίασ, κινθτό τθλζφωνο και messaging (SMS, EMS, MMS) και επιπρόςκετα το μοντζλο αυτό κα αποκτιςει προςτικζμενθ αξία για τθν αγορά τθσ διαφιμιςθσ με τθν υλοποίθςθ του ςε ζνα εργαλείο θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ, διαδραςτικό και αμφίδρομο (διαφθμιηόμενοσ καταναλωτισ) με δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι θ εταιρία UPSTREAM A.E και το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ). Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα. E-business Forum Ομάδα Εργαςίασ Η1, Ηλεκτρονική Διαφήμιση (Rapporteur) (1/06/04 1/11/04) Θ ομάδα εργαςίασ διερεφνθςε, αξιολόγθςε και πρότεινε τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν τθν καινοτόμο αυτι περιοχι ακολουκϊντασ τόςο μια πελατο-κεντρικι όςο και μια βιομθχανικι προςζγγιςθ, ςυνκζτοντασ ζνα πλαίςιο ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν που αφοροφν τθ δυναμικι υποςτιριξθ και παραπζρα εξζλιξθ του χϊρου ςε εκνικό επίπεδο. υγκεκριμζνα, θ ομάδα εργαςίασ ςτόχευςε ςτθν ανάλυςθ των δομικϊν ςυςτατικϊν που αφοροφν τθν εξζλιξθ και τα πρότυπα χριςθσ ενςφρματων και κινθτϊν δικτφων για τθ διαφθμιςτικι προβολι επιχειριςεων ςτθν χϊρα. Σο e-bussiness forum χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ». 8

9 Σίτλοσ Ζργου: Η χρήςη Κινητϊν Δικτφων και Τεχνολογιϊν ςτισ Εκτελεςτικζσ Δραςτηριότητεσ τησ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ (MO.R.S.E) (1/10/03-30/09/05) Ο βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ MO.R.S.E είναι θ ζρευνα προοπτικισ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν κινθτισ και αςφρματθσ δικτφωςθσ ςτο εκτελεςτικό μζροσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ διανομζσ) και ο ςχεδιαςμόσ καινοτόμων ςυςτθμάτων λιψθσ αποφάςεων, αλγόρικμων και εφαρμογϊν πραγματικοφ χρόνου με κφριο ςτόχο τθν παροχι βζλτιςτων υπθρεςιϊν ςτα μζλθ τθσ αλυςίδασ ξεκινϊντασ από τον προμθκευτι και φτάνοντασ μζχρι τον καταναλωτι. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, θ εταιρία εφαρμογϊν πλθροφορικισ Ζμφαςισ Σθλεματικι, θ εταιρία ςυμβοφλων Logistics Planning Α.Ε και οι εταιρίεσ-χριςτεσ Διακίνθςθσ Α.Ε και Νίκασ Α.Β.Ε.Ε. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του ΜΕΣΡΟΤ 4.5 Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ, Δράςθ «Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ», Πρόγραμμα «Νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων, τθσ εργαςίασ και τθσ κατάρτιςθσ». ΠΕΝΕΔ Τεχνολογίεσ και Εφαρμογζσ Κινητοφ και Αςφρματου Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (1/09/05 31/12/08) Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθ Γ.Γ.Ε.Σ. Διεξαγωγι βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο χϊρο του Κινθτοφ και Αςφρματου Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν με αναφορά και ςτισ δφο ςυνιςτϊςεσ του χϊρου: αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ υποδομισ και καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ. Τποςτιριξθ εκπόνθςθ πζντε διδακτορικϊν διατριβϊν: (1) Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile marketing) (2) Μοντζλα ανάπτυξθσ για Αςφρματα Κοινοτικά Δίκτυα (community-based WLANs) (3) Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ τελικϊν χρθςτϊν απζναντι ςε καινοτόμεσ εφαρμογζσ κινθτοφ εμπορίου (4) Διειςδυτικά και Διάχυτα πλθροφοριακά ςυςτιματα (5) Τπθρεςίεσ αναηιτθςθσ ςε Κινθτά και Αςφρματα Δίκτυα. Προςκεκλημζνεσ Ομιλίεσ 2. Drossos, D. (2004) Ebusiness Forum & Digital Advertising, Comdex, Athens, Greece, 6 th November 3. Drossos, D. (2005), Διαμορφϊνοντασ τθ Διαφιμιςθ ςτο κινθτό τθλζφωνο, Mobile Marketing Forum, Athens, Greece, October 4. Drossos, D. (2011), Mobile marketing, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ», Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Επίβλεψη πτυχιακϊν εργαςιϊν 1.«Διαφιμιςθ ςε Κοινωνικά Δίκτυα», Παναγιϊτου Χριςτίνα, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ, (ςε εξζλιξθ) 2.«Επίδραςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτθ υμπεριφορά του Καταναλωτι», Κλειςιάρθσ Χριςτοσ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, 2011 Ξζνεσ γλϊςςεσ 1. Αγγλικά (άριςτθ γνϊςθ) 2. Γαλλικά (καλι γνϊςθ) Άλλο επιςτημονικό ζργο (κριτήσ ςε διεθνή περιοδικά μζλοσ οργανωτικϊν επιτροπϊν αξιολογητήσ ςε Εθνικά προγράμματα) 1. ΔΟΑΤΑΠ. Ακαδθμαϊκόσ φμβουλοσ, 2010-ςιμερα. 2. Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ τθσ Θεματικισ Ενότθτασ «Σεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Εφαρμογζσ του διαδικτφου ςτθ μικρι επιχείρθςθ», ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ,

10 3. Αξιολογητήσ Πράξθσ «Τποςτιριξθ Νζων Επιχειριςεων για Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ», Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Αξιολογητήσ «Κίνθτρα ιδιωτικϊν επενδφςεων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν περιφερειακι ςφγκλιςθ», Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ 5. Αξιολογητήσ προτάςεων ςτο διαγωνιςμό πρωτότυπων, καινοτόμων και δθμιουργικϊν ιδεϊν, οι οποίεσ βαςίηονται ςτο Internet ι υλοποιοφνται με όχθμα το Internet, με τθν ονομαςία Διαγωνιςμόσ Καινοτομίασ ΟΤΕΝΕΤ ''Innovation 2006'' 6. Αξιολογητήσ προτάςεων του Φοιτθτικοφ Διαγωνιςμοφ Καινοτομίασ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, WeGov Awards 2010 & Reviewer, Springer Series on Studies in Computational Intelligence edited volume entitled as Semantic Hyper/Multi-media Adaptation: Schemes and Applications. 8. Reviewer, European Journal of Information Systems 9. Reviewer, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Transactions on Information Science and Applications, Reviewer, Special Issue on E- and M-Business Status in the Mediterranean Region, International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), Reviewer, Journal of Marketing Communications, Reviewer, 18 th European Conference on Information Systems, Reviewer, Information Technology & People, Reviewer, Mobile Government: an emerging direction in e-government, ed. I. Kushchu, IGI Publishing Reviewer, International Conference on Mobile Business (ICMB 2006) 16. Reviewer, Journal of Electronic Commerce Research, Reviewer, European Conference on Mobile Government, Interactive Advertising Bureau (IAB Hellas) and Advertising Effectiveness Committee member, International Program Committee Member, European Conference on Mobile Government 20. International Program Committee Member, International Conference on Mobile Society (msociety) 21. Program Committee Member, 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009) 22. Μζλοσ επιςτημονικήσ επιτροπήσ του φοιτθτικοφ διαγωνιςμοφ e-nnovation 2011 (Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ-καινοτομίασ για φοιτθτζσ) 23. Μζλοσ επιςτημονικήσ επιτροπήσ του φοιτθτικοφ διαγωνιςμοφ Aegean Startups (Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ για νζουσ) 24. Μζλοσ Οικονομικοφ Επιμελητηρίου Ελλάδοσ (Α.Μ ) Λοιπή Διδακτική Εμπειρία 1. Εκπαιδευτήσ, «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ», Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΙ του ΤΠ.Ε.Π.Θ. (2006) 160 ϊρεσ (Διαδίκτυο, MS Office) 10

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Ονοματεπώνυμο Δρ. Δημήτρης Δρόσος 2. Διεύθυνση Ευτέρπης 32, Χολαργός, Τ.Κ. 15561 Ελλάδα 3. Τηλέφωνο +30 694 5768791 4. E-mail ddrosos@aegean.gr 5. FAX +30 210 6517105 6. Τίτλοι Σπουδών 2000 Πτυχίο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Ph D. Επιστημονικός Συνεργάτης. Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Ph D. Επιστημονικός Συνεργάτης. Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Αμαλία Τριανταφυλλίδου, Ph D Επιστημονικός Συνεργάτης Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αμαλία Τριανταφυλλίδου Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1976 Τόπος Γέννησης: Αθήνα E-mail: dpapak@teiath.gr Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Στρατιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Digital Agency. Athens

Digital Agency. Athens Digital Agency Athens Video: A fluid medium for a multiscreen consumer. 360 view of the video landscape Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; 3 Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; Γιατί είναι πιο ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis June 2016 Ολιστική Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Ένας Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα Συνάντηση εργασίας Αθήνα, 28 Ιούνη 2016 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015 MIS έργου:346983 Τίτλος Έργου: Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis From Information Security to Cyber Defense Dimitris Gritzalis December 2010 Από την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Προστασία του Κυβερνοχώρου Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr, www.cis.aueb.gr) Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr)

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr) CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων (http://confious.ics.forth.gr) Manos Papagelis ICS-FORTH & Department of Computer Science, University of Toronto

Διαβάστε περισσότερα