2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ"

Transcript

1 Ονοματεπϊνυμο Δρ. Δημήτρησ Δρόςοσ Ιδιότητα 2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου Τίτλοι Σπουδϊν 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 2001 MBA ςτο Σμιμα MBA International του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ειδίκευςη Ηλεκτρονικό Εμπόριο) 2007 Διδακτορικό, Ψθφιακό Μάρκετινγκ, Σμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Εργαςιακή Εμπειρία 1. Βάςεισ Δεδομζνων, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεςία Mobile Marketing, Ατλαντίσ Group - Πανεπιςτημίου Κρήτησ Ερευνητήσ ςε ζργα ΓΓΕΤ, Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν, ICT Senior Consultant ςε ζργα EuropeAid, WorldBank, European Profiles S.A., Διδακτική Εμπειρία ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 1. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 2. Διαχείριςη Ζργων Πληροφορικήσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 3. Διοίκηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 5. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 6. Διοίκηςη Επιχειρήςεων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 7. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 8. Ειςαγωγή ςτην Επιςτήμη των Υπολογιςτϊν και Επικοινωνιϊν, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ) 9. Σχεδίαςη Ιςτοπζδων, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Επικοινωνίασ και Μάρκετινγκ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ, Π.Δ. 407) 10. Σχεδίαςη Διαδραςιακϊν Εφαρμογϊν, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Σμιμα Επικοινωνίασ και Μάρκετινγκ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ, Π.Δ. 407) 11. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing),

2 12. Διοίκηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων (Γνωςτικό Αντικείμενο Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα), Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407) 13. Σχεδιαςμόσ και Υλοποίηςη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων (Γνωςτικό Αντικείμενο Θλεκτρονικι Επιχειρθματικότθτα), Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407) 14. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing), Επιςτημονικόσ και Εργαςτηριακόσ Συνεργάτησ, Ηλεκτρονική Επεξεργαςία και Βάςεισ Δεδομζνων, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ & Διαφιμιςθσ (Marketing), Επιςτημονικόσ και Εργαςτηριακόσ Συνεργάτησ, Ηλεκτρονική Επιχείρηςη, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Σμιμα Διοίκθςθσ Σεχνολογίασ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα, , Λζκτορασ Π.Δ. 407, 7 ο εξάμθνο) 17. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, ΣΕΙ Πάτρασ, Σμιμα Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία, Πρωτότυπεσ δημοςιεφςεισ ςε διεθνή περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ (μετά από κρίςη) 1. Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, V., Gikas, G. and Hatzistamatiou, A. (2003) Mobile Marketing: Framing the Market Inquiry, International Journal of Electronic Commerce, vol. 8, no. 1, Fall 2003 (ISI impact factor = 1,37) 2. Drossos, D., Giaglis, G. M., Lekakos, G., Kokkinaki, F. and Stavraki, M. (2007), Determinants of effective SMS advertising: An experimental study, Journal of Interactive Advertising, Vol. 7, No Fouskas, K. and Drossos, D. (2010) The Role of Industry Perceptions in Competitive Responses, Industrial Management and Data Systems, forthcoming (ISI impact factor = 0,95) 4. Drossos, D., Fouskas, K., Kokkinaki, F., Papakyriakopoulos, D. (2011) Advertising on the Internet: Perspectives from Advertising Agencies and Advertisers, International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 6, no Karaiskos, D.C., Drossos, D., Tsiaousis, A.S., Giaglis, G.M. and Fouskas K. (forthcoming) Affective and Social Determinants of Mobile Data Services Adoption, Behaviour and Information Technology (ISI impact factor = 0.767) Πρωτότυπεσ δημοςιεφςεισ ςε διεθνή βιβλία αναγνωριςμζνου κφρουσ (μετά από κρίςη) 1. K. Fouskas, D. Drossos, Competition Analysis Process and Effectiveness: Analysis and Research Directions, Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations, Mirjana Radovic-Markovic, (ed), 2011, VDM Verlag Dr. Müller 2. Drossos, D. and Giaglis, G. (2009) Reviewing Mobile Marketing Research To Date: Towards Ubiquitous Marketing, In Pousttchi K. and Wiedemann D. (Eds.), Handbook of Research on Mobile Marketing Management, IGI Global, USA 1 3. Drossos, D. and Giaglis, G. (2005) Factors that Influence the Effectiveness of Mobile Advertising: The Case of SMS, In Panagiotis Bozanis and Elias N. Houstis, editors, Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2005, pages Springer-Verlag, November Lecture Notes in Computer Science (ISI impact factor = 0,51) Άρθρα ςε πρακτικά Συνεδρίων (μετά από κρίςη) 1. Drossos, D., Tzitzi, E. and Giaglis, G.M. (2004). Mobile Youth: a socio-cultural perspective, In the Proceedings of the 1st Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, March Kavassalis, P., Spyropoulou, N., Drossos, D., Mitrokostas, V., Gikas, G., and Hatzistamatiou, A. (2002), Mobile Permission Marketing Framing the Market Inquiry, In the Proceedings of the 13th International Telecommunications Society's (ITS) European Regional Conference, Madrid, Spain, September Nomination for IGI Publishing Best Article 2

3 3. Drossos, D. and Giaglis, G (2004) Towards a classification framework of factors influencing mobile messaging advertising effectiveness, in the Proceedings of the 3 rd International Conference on Mobile Business, New York, USA, July Drossos, D., Bina, M., Giaglis, G., Manikas, K. and Manolatos, T. (2004) WLANs in Athletics: an Empirical Investigation into User Perceptions and System Architecture Critical Components, in the Proceedings of the 1st International Conference on Econometrics of Sports (ESP 2004), September 10th, Patras, Greece. 5. Drossos, D., Marias, G., and Gouscos, D. (2005) M-GOV: A proposed architecture for mobile government transactions, In the Proceedings of the 1st Euro Conference on Mobile Government, Brighton, UK, July 6. Drossos, D. and Giaglis, G. (2005) Measuring Mobile Advertising Effectiveness, In the Proceedings of the 2 nd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May Drossos, D., Vrehopoulos A. and I., Ferles (2006) Predicting the Click-Through Rate Performance of Banner Advertisements on the Web, In the Proceedings of the 35th European Marketing Academy Conference, May 23-26, Athens, Greece 8. Drossos, D. and Giaglis, G. (2006) Mobile Advertising Effectiveness: An Exploratory Study, in the Proceedings of the 5 th International Conference on Mobile Business, Copenhagen, Denmark, June Kontogianni, Ε., Lafka, T., Mallios, Ν., Priftis, E., Drossos, D. (2006) Electronic Advertising in Greece: Factors that influence Banners Click Through Rate, 3rd Student Conference on Management Science and Technology, Athens, Greece, May D. Drossos, G., M., Giaglis and G., Lekakos (2007), 'An Empirical Assessment of Factors that Influence the Effectiveness of SMS Advertising', in the Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), January Karaiskos, D.C., Drossos, D., Tsiaousis, A.S., and Giaglis, G.M. "Cognitive and Affective Antecedents of Mobile Data Services Usage Intention," In Proceedings of the 12 th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI), Samos Island, Greece, August 28-30, Drossos, D. and Fouskas, K. (2009) Advertising on the Internet: Perspectives from Advertising Agencies and Advertisers, in the Proceedings of the 4 th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Athens, Greece, September Drossos, D. and Fouskas, K. (2010) Mobile Advertising: Product involvement and its effect on intentions to purchase, in the Proceedings of the th International Conference on Mobile Business and the 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), Athens, Greece, June Christopoulou, I., Apostolatos, T., Dresses, D. and Kokkinaki, F. (2012), Measuring the effectiveness of group buying coupons", in the Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, Greece, June Barbatsalou K., Fekas D., Drossos D., (2012), "A Roadmap to Mobile Augmented Reality (MAR)", in the Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Thessaloniki, Greece, June Δημοςιεφςεισ ςε κλαδικά περιοδικά 1. Drossos, D. and Giaglis, G. (2003) SMS Marketing, New economy observer (neo), vol. 33, December 2003 Αναφορζσ / Παραπομπζσ από άλλουσ ερευνητζσ ςτο ερευνητικό μου ζργο (indexed references) Για τη δημοςίευςη 9.1: 1. Wilken, R. and Sinclair, J. (2009), Waiting for the Kiss of Life, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 15, No. 4, Nominated for best paper 3

4 2. Palka, W., K. Pousttchi and D. G. Wiedemann (2009), "Mobile word-of-mouth A grounded theory of mobile viral marketing", Journal of Information Technology, Vol. 24 No. 2, pp Thomas, R. and Emrich, O. (2009), Situation-related tasks for mobile services in retailing, International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, Vol. 19 Issue 5, pp Roach, G. (2009), "Consumer perceptions of mobile phone marketing: a direct marketing innovation", Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3 No. 2, pp Ong, R. (2009), "Mobile marketing or mobile spam: who decides?" International Journal of Liability and Scientific Enquiry, Vol. 2 No. 3, pp Van der Waldt, D. L. R., T. M. Rebello and W. J. Brown (2009), "Attitudes of young consumers towards SMS advertising", African Journal of Business Management, Vol. 3 No. 9, pp Huber, F., J. Vogel, F. Meyer and B. Binar (2009), Marken mit in-game Advertising emotionalisieren, Josef Eul Verlag GmbH, Koln 8. S. Okazaki and C.R. Taylor (2008) What is SMS advertising and why do multinationals adopt it? Answers from an empirical study in European markets, Journal of Business Research, Vol. 61, Issue 1, pp D. Xu, S. Liao, and Q. Li (2008) Combining empirical experimentation and modeling techniques: A design research approach for personalized mobile advertising applications, Decision Support Systems, Vol. 44, No. 3, pp Hume, M. and G. S. Mort (2008), "Enhancing the experience: Creating service opportunities using mobile phone technology in museums", London Journal of Tourism, Sport and Creative Industries, Vol. 1 No. 2, pp Joon Yeon Choeh; Hong Joo Lee (2008) Mobile push personalization and user experience. AI Communications, Vol. 21 Issue 2/3, p Jensen, Morten Bach (2008) Online marketing communication potential: Priorities in Danish firms and advertising agencies. European Journal of Marketing, Vol. 42 Issue 3/4, p Salo, Jari; Sinisalo, Jaakko; Karjaluoto, Heikki (2008) Intentionally developed business network for mobile marketing: a case study from Finland. Journal of Business & Industrial Marketing, 2008, Vol. 23 Issue 7/8, p , 14. S. Okazaki, A. Katsukura, M. Nishiyama (2007) How mobile advertising works: The role of trust in improving attitudes and recall, Journal of Advertising Research, vol. 47, Issue 2, pp S. Okazaki (2007) Assessing mobile-based online surveys, International Journal of Market Research, Vol. 49, No. 5, pp M. Merisavo, S. Kajalo, H. Karjaluoto, V. Virtanen, S. Salmenkivi, M. Raulas and M. Leppäniemi (2007) An Empirical Study of the Drivers of Consumer Acceptance of Mobile Advertising, Journal of Interactive Advertising, Vol. 7,No H. Scholl, R. Fidel, S. Liua, M. Paulsmeyer and K. Unsworth (2007) E-Government Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4656, pp , Springer Berlin 18. E.T. Brey, S.I. So, D.Y. Kim et al. (2007) Web-based permission marketing: Segmentation for the lodging industry, Tourism Management, Vol. 28, Issue 6, pp K. Yang (2007) Exploring Factors Affecting Consumer Intention to Use Mobile Advertising in Taiwan, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 20, No. 1, pp K. Lee and N. Lee (2007) CARDS: Case-Based Reasoning Decision Support Mechanism for Multi-Agent Negotiation in Mobile Commerce, Journal of Artificial Societies and Social Simulation vol. 10, no Vatanparast, Piercing the Fog of Mobile Advertising, In the Proceedings of the sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007), p. 19, Canada 4

5 22. H. Karjaluoto and T. Alatalo (2007) Consumers attitudes towards and intention to participate in mobile marketing, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 8, No. 2, pp S. Okazaki, A. Katsukura, and M. Nishiyama (2007) How Mobile Advertising Works: The Role of Trust in Improving Attitudes and Recall, Journal of Advertising Research, Vol. 47, No. 2, pp K. Wehmeyer, (2007) "Assessing Users' Attachment to Their Mobile Devices", In the Proceedings of the sixth International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007), p. 16, Canada 25. Thawani, S. Gopalan, V. Sridhar, and K. Ramamritham (2007) Context-aware Timely Information Delivery in Mobile Environments, The Computer Journal (to appear) 26. K.C. Lee and N. Lee (2007) CARDS: Case-Based Reasoning Decision Support Mechanism for Multi-Agent Negotiation in Mobile Commerce, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Vol. 10, No. 2, K. Wehmeyer (2007) Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, In the Proceedings of the 20 th Bled e-conference, June 4-6, 2007; Bled, Slovenia 28. F. Biocca, C. Owen, A. Tang, and C. Bohil, (2007) Attention Issues in Spatial Information Systems: Directing Mobile Users' Visual Attention Using Augmented Reality, Journal of Management Information Systems, Vol. 23, No. 4, pp J. Hosbond and M.Skov (2007) Micro mobility marketing: Two cases on location-based supermarket shopping trolleys, Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol.15, No Jensen, M. B. (2006) How Characteristics of B2B adoption and planning of online marketing communications, Journal of Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Vol. 14, No. 4, pp C. Maneesoonthorn and D. Fortin (2006) Texting Behaviour and Attitudes Toward Permission Mobile Advertising: an Empirical Study of Mobile Users' Acceptance of SMS for Marketing Purposes, International Journal of Mobile Marketing, 1(1), M. Merisavo, J. Vesanen, A. Arponen, and S. Kajalo (2006) The effectiveness of targeted mobile advertising in selling mobile services: an empirical study, International Journal of Mobile Communications, Vol. 4, No. 2, pp M. Leppäniemi, J. Sinisalo, and H. Karjaluoto (2006) A review of mobile marketing research, International Journal of Mobile Marketing, Vol. 1 No. 1, pp K. Pousttchi and D.G. Wiedemann (2006) A Contribution to Theory Building for Mobile Marketing: Categorizing Mobile Marketing Campaigns, in the Proceedings of the International Conference on Mobile Business, Copenhagen/Denmark, July, pp T. Takkula and J. Tähtinen (2006) Mobile Advertising in Business-to-Business Communications, in the Proceedings of the 11th Conference on Corporate and Mobile Advertising, Ljubljana, Slovenia, April 36. D. Lee and R. Muhlberger (2006) Mobile Markeitng as Technology Intervention: a Locales Framework Analysis, International Journal of Mobile Marketing, 1(1), N. Melville, A. Stevens, R.K. Plice, and O.V. Pavlov (2006) Unsolicited Commercial Empirical Analysis of a Digital Commons, International Journal of Electronic Commerce,, Vol. 10, No. 4, pp H. Bauer, T. Reichardt, S. Barnes, and M. Neumann (2005) Driving Consumer Acceptance of Mobile Marketing: A Theoretical Framework and Empirical Study, Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 6, No. 3, pp S. Okazaki (2005) Mobile advertising adoption by multinationals, Internet Research, Vol. 15, No. 2, pp Triki, S. Piquet, and I. Trabelsi (2005) Mobile Telephony as a Tool of Direct Marketing: Potentialities and Problems of Implantation, International E-Business Conference, June 41. M. Leppianiemi, H. Karjaluoto, J. Salo, and J. Sinisalo (2005) Factors affecting customers'willigness to receive mobile marketing, International Journal of Mobile Communications, Vol. 3, No. 3, pp

6 42. J. Wareham, J.G. Zheng, and D. Straub (2005) Critical themes in electronic commerce research: a meta-analysis, Journal of Information Technology, Vol. 20,No. 1, pp Andrews, L., J. Drennan and R. Russell-Bennett (2005), "Mobile phone consumption and implications for SMS marketing", in 34th EMAC, European Marketing Academy, Milan, Italy, pp Sideris and N. Mylonopoulos (2004) A Participative Simulation Game in Mobile Business Strategy, International Journal of Information Technology Education, Vol. 1, No. 1, pp M. Tsang, S. Ho, and T. Liang (2004) Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 3, pp T. Liang and C. Wei (2004) Introduction to the Special Issue: Mobile Commerce Applications, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 3, pp Για τη δημοςίευςη 9.2: 47. Khattak, J. K. and M. A. Khan (2009), "General Attitude of College Students Towards Consequences and Impact of Television Advertising in Pakistan", European Journal of Scientific Research, Vol. 34 No. 4, pp Shao Kang, "The Mode Change of Chinese Mobile Marketing," isbim, vol. 1, pp , 2008 International Seminar on Business and Information Management, 2008 Για τη δημοςίευςη 9.3: 49. Gurau, C. and Ranchhod, A. (2009) Consumer privacy issues in mobile commerce: a comparative study of British, French and Romanian consumers, Journal of Consumer Marketing, Volume 26, Number 7, pp Xu, H., L. B. Oh and H. H. Teo (2009), "Perceived effectiveness of text vs. multimedia Location-Based Advertising messaging", International Journal of Mobile Communications, Vol. 7 No. 2, pp Roach, G. (2009), "Consumer perceptions of mobile phone marketing: a direct marketing innovation", Direct Marketing: An International Journal, Vol. 3 No. 2, pp Roozen I. and Genin E (2009) The Effectiveness of SMS-Marketing versus Traditional Marketing Communication, 8th International Conference Marketing trends, Paris, 15th-17 th, January 53. Roozen I. and Genin E. (2008) Can we compare SMS marketing to Traditional Marketing Communications?, HUB Research Paper 2008/ L Burke (2008) Mobile advertising: Which way does the wind blow? Market opportunities and challenges for mobile operators, Journal of Telecommunications Management, Volume 1, Number 4 / November, Pages: Για τη δημοςίευςη 11.3: 55. M Leppäniemi, J Sinisalo, H Karjaluoto, (2006) A review of mobile marketing research, International Journal of Mobile Marketing 56. K Wehmeyer (2007), Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, Proceedings of the 20th Bled econference, Bled, June, 2007 Για τη δημοςίευςη 11.5: 57. J Scholl, R Fidel, S Liu, M Paulsmeyer, K Unruh (2007) E-Gov Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Electronic Government: Sixth International Conference, Egov 58. Hans J (Jochen) Scholl, Raya Fidel, Shuhua (Monica) Liua, Michael Paulsmeyer and Kris Unsworth, (2007) E-Government Field Force Automation: Promises, Challenges, and Stakeholders, Lecture Notes in Computer Science Publisher Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4656, pp: Για τη δημοςίευςη 11.8: 6

7 59. Damsgaard Jan and Hedman Jonas (2009) Mobile Services Revisited: an Analysis of ICMB 2006, CAICT Communications 2009/2, ISBN D Dobrinic, S Dvorski, N Bosilj (2008) An Investigation of Marketing via Mobile Devices- Attitudes of Croatian Marketing Experts, Journal of Information and Organizational Sciences, JIOS, vol. 32, no. 1, pp Alessandro M. Martellone, David Tacconi, Vincenzo Del Fatto and Giuliana Vitiello (2008) L.U.N.A. Ads Sustaining Wireless Access for Mobile Users, Lecture Notes in Computer Science, Volume 5188/2008, pp A Faganel (2008) Measuring Wireless Advertising Effectiveness Central European Conference on Information and Intelligent Systems 63. AM Martellone, D Tacconi, V Del Fatto, G Vitiello L.U.N.A. Ads Sustaining Wireless Access for Mobile Users, Lecture Notes in Computer Science, Eriksson, C.I. Akesson, M. (2008), Ubiquitous Advertising Challenges, Mobile Business, 7th International Conference on 7-8 July 65. Yasuharu Katsuno, Michiharu Kudo, and Takayuki Kushida (2008) Agile Content Delivery Scheduling for Large-scale Context-aware Services, Research Report, Tokyo Research Laboratory IBM Japan 66. JZ Gao, A Ji - SmartMobile-AD: An Intelligent Mobile Advertising System, Grid and Pervasive Computing Workshops, K Wehmeyer (2007), Mobile ad intrusiveness The effects of message type and situation, Proceedings of the 20th Bled econference, Bled, June 68. Vatanparast R., (2007) Piercing the Fog of Mobile Advertising, Proceedings of the sixth international conference on the M-Business 69. A Thawani, S Gopalan, V Sridhar, K Ramamritham (2007) Context-aware Timely Information Delivery in Mobile Environments The Computer Journal Για τη δημοςίευςη 11.10: 70. Heikki Karjaluoto; Heikki Lehto; Matti Leppäniemi; Chanaka Jayawardhena (2008) Exploring Gender Influence on Customer's Intention to Engage Permission-based Mobile Marketing, Electronic Markets, Volume 18, Issue 3, Pages Ερευνητική δραςτηριότητα (Τεκμηριωμζνη εμπειρία ςε θζματα ςχεδίαςησ, διαχείριςησ, αξιολόγηςησ, υλοποίηςησ ερευνητικϊν προγραμμάτων) Σίτλοσ Ζργου: Βελτίωςθ & ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του Διαδικτυακοφ πληροφοριακοφ κόμβου του e-business forum (2003) Σο e-business forum χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», με εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 3,05 MEUR για τθν περίοδο ζωσ και 30/6/2007 ενϊ οι εργαςίεσ του ξεκίνθςαν τον Ιοφλιο του Θ βαςικι του λειτουργία ςυνίςταται ςτθ δθμιουργία ενόσ διαρκοφσ μθχανιςμοφ διαβοφλευςθσ τθσ Πολιτείασ με τον επιχειρθματικό και ακαδθμαϊκό κόςμο και τουσ κοινωνικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν παραγωγι κζςεων για: τθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα τισ νζεσ τεχνολογίεσ τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ςτθ νζα ψθφιακι οικονομία Σίτλοσ Ζργου: Αθλητική Ενημζρωςη Εντόσ Σταδίου (ΑΘ.ΕΝ.) (1/6/03 31/03/05) Σο ζργο αναφζρεται ςτθ διεξαγωγι ζρευνασ ςτο χϊρο των κινθτϊν (mobile) και αςφρματων (wireless) δικτφων και ζχει ςαν ςκοπό να μελετιςει τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τουσ για τθν παροχι προθγμζνων πολυμεςικϊν υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ ςε κεατζσ ακλθτικϊν γεγονότων κλαςικοφ ακλθτιςμοφ. Σο ζργο ζχει ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ αςφρματθσ πλατφόρμασ βαςιςμζνθσ ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ (π.χ. IEEE b, Bluetooth). Θ πλατφόρμα κα προςφζρει μια ςειρά από υπθρεςίεσ που κα είναι προςβάςιμεσ μζςα και γφρω από το χϊρο του ςταδίου ςτο οποίο κα διεξάγονται αγωνίςματα ςτίβου. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ 7

8 Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), θ εταιρεία εφαρμογϊν πλθροφορικισ Information Dynamics A.E., θ εταιρεία ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων πλθροφορικισ Πουλιάδθσ και υνεργάτεσ ΑΕΒΕ, θ εταιρεία μθχανογράφθςθσ και ςτατιςτικϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων Γαλάνθσ Ανϊνυμοσ Εμπορικι Εταιρεία Επεξεργαςίασ Ακλθτικϊν Πλθροφοριϊν Α.Ε, και το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν Δθμόκριτοσ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του ΜΕΣΡΟΤ 4.5 Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ, Δράςθ «Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ». Πρόγραμμα «Ακλθτιςμόσ». Σίτλοσ ζργου: Mobinet-Ανθρϊπινο Δίκτυο Αριςτείασ Κινητοφ Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (1/5/03 30/4/05) Σο «Ανκρϊπινο Δίκτυο Αριςτείασ ςε κζματα Κινθτοφ Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (MobiNet)» αποτελεί ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ επιςτθμονικϊν και παραγωγικϊν φορζων με ςκοπό τθ διάχυςθ γνϊςθσ και τθν κατάρτιςθ φοιτθτϊν και ςτελεχϊν ςτον τομζα των αςφρματων τεχνολογιϊν και επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν βαςιςμζνων ςτθ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν και δικτφων. Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), ωσ ανάδοχοσ, το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, θ ομάδα Ατλαντίσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και θ εταιρία πλθροφορικισ Unisystems ΑΕ. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα», Μζτρο 8.3, Δράςθ 8.3.6, "Ανκρϊπινα Δίκτυα E&Σ Επιμόρφωςθσ". Σίτλοσ Ζργου: Αςφρματη Γενιά (Mobile Youth) (1/2/04 31/07/05) Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ μελζτθ τθσ φφςθσ τθσ υιοκζτθςθσ και τθσ κοινωνικισ απορρόφθςθσ των εφαρμογϊν που προςφζρονται μζςω κινθτϊν δικτφων, από τθν κοινωνικι ομάδα με τα υψθλότερα ποςοςτά υιοκζτθςθσ και χρθςιμοποίθςθσ, τθ νεολαία. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), το Κδρυμα Μελετϊν Λαμπράκθ, το Εργαςτιριο Ελευκζρων πουδϊν τελεχϊν Επιχειριςεων-ALBA, και ο Ευρωπαϊκόσ Διαφθμιςτικόσ Οργανιςμόσ Α.Ε. Διαφθμίςεων, Προβολισ και Εκδόςεων LEO BURNETT. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», ςυντονιςμζνο πρόγραμμα «Θλεκτρονικό Επιχειρείν». Σίτλοσ Ζργου: Μζτρηςη αποτελεςματικότητασ διαφημιςτικϊν εκςτρατειϊν ςε κινητζσ ςυςκευζσ μζςω ςυλλογήσ και ανάλυςησ δεδομζνων απόκριςησ πραγματικοφ χρόνου (MAD) (1/2/04 30/8/06) Ο ςτόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι διττόσ. Τπό το φωσ μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ κα αναπτυχκεί ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ ςτο κινθτό τθλζφωνο που προζκυψε ωσ αποτζλεςμα μιασ τεχνολογικισ καινοτομίασ, κινθτό τθλζφωνο και messaging (SMS, EMS, MMS) και επιπρόςκετα το μοντζλο αυτό κα αποκτιςει προςτικζμενθ αξία για τθν αγορά τθσ διαφιμιςθσ με τθν υλοποίθςθ του ςε ζνα εργαλείο θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ, διαδραςτικό και αμφίδρομο (διαφθμιηόμενοσ καταναλωτισ) με δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι θ εταιρία UPSTREAM A.E και το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ). Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα. E-business Forum Ομάδα Εργαςίασ Η1, Ηλεκτρονική Διαφήμιση (Rapporteur) (1/06/04 1/11/04) Θ ομάδα εργαςίασ διερεφνθςε, αξιολόγθςε και πρότεινε τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν τθν καινοτόμο αυτι περιοχι ακολουκϊντασ τόςο μια πελατο-κεντρικι όςο και μια βιομθχανικι προςζγγιςθ, ςυνκζτοντασ ζνα πλαίςιο ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν επιλογϊν που αφοροφν τθ δυναμικι υποςτιριξθ και παραπζρα εξζλιξθ του χϊρου ςε εκνικό επίπεδο. υγκεκριμζνα, θ ομάδα εργαςίασ ςτόχευςε ςτθν ανάλυςθ των δομικϊν ςυςτατικϊν που αφοροφν τθν εξζλιξθ και τα πρότυπα χριςθσ ενςφρματων και κινθτϊν δικτφων για τθ διαφθμιςτικι προβολι επιχειριςεων ςτθν χϊρα. Σο e-bussiness forum χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ». 8

9 Σίτλοσ Ζργου: Η χρήςη Κινητϊν Δικτφων και Τεχνολογιϊν ςτισ Εκτελεςτικζσ Δραςτηριότητεσ τησ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ (MO.R.S.E) (1/10/03-30/09/05) Ο βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ MO.R.S.E είναι θ ζρευνα προοπτικισ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν κινθτισ και αςφρματθσ δικτφωςθσ ςτο εκτελεςτικό μζροσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ διανομζσ) και ο ςχεδιαςμόσ καινοτόμων ςυςτθμάτων λιψθσ αποφάςεων, αλγόρικμων και εφαρμογϊν πραγματικοφ χρόνου με κφριο ςτόχο τθν παροχι βζλτιςτων υπθρεςιϊν ςτα μζλθ τθσ αλυςίδασ ξεκινϊντασ από τον προμθκευτι και φτάνοντασ μζχρι τον καταναλωτι. Φορείσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν (ELTRUN) του Σμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, θ εταιρία εφαρμογϊν πλθροφορικισ Ζμφαςισ Σθλεματικι, θ εταιρία ςυμβοφλων Logistics Planning Α.Ε και οι εταιρίεσ-χριςτεσ Διακίνθςθσ Α.Ε και Νίκασ Α.Β.Ε.Ε. Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Γ.Γ.Ε.Σ) ςτα πλαίςια του ΜΕΣΡΟΤ 4.5 Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ, Δράςθ «Κοινοπραξίεσ Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςε τομείσ Εκνικισ Προτεραιότθτασ», Πρόγραμμα «Νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων, τθσ εργαςίασ και τθσ κατάρτιςθσ». ΠΕΝΕΔ Τεχνολογίεσ και Εφαρμογζσ Κινητοφ και Αςφρματου Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (1/09/05 31/12/08) Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθ Γ.Γ.Ε.Σ. Διεξαγωγι βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο χϊρο του Κινθτοφ και Αςφρματου Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν με αναφορά και ςτισ δφο ςυνιςτϊςεσ του χϊρου: αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ υποδομισ και καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ. Τποςτιριξθ εκπόνθςθ πζντε διδακτορικϊν διατριβϊν: (1) Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαφιμιςθσ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile marketing) (2) Μοντζλα ανάπτυξθσ για Αςφρματα Κοινοτικά Δίκτυα (community-based WLANs) (3) Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ τελικϊν χρθςτϊν απζναντι ςε καινοτόμεσ εφαρμογζσ κινθτοφ εμπορίου (4) Διειςδυτικά και Διάχυτα πλθροφοριακά ςυςτιματα (5) Τπθρεςίεσ αναηιτθςθσ ςε Κινθτά και Αςφρματα Δίκτυα. Προςκεκλημζνεσ Ομιλίεσ 2. Drossos, D. (2004) Ebusiness Forum & Digital Advertising, Comdex, Athens, Greece, 6 th November 3. Drossos, D. (2005), Διαμορφϊνοντασ τθ Διαφιμιςθ ςτο κινθτό τθλζφωνο, Mobile Marketing Forum, Athens, Greece, October 4. Drossos, D. (2011), Mobile marketing, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ», Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Επίβλεψη πτυχιακϊν εργαςιϊν 1.«Διαφιμιςθ ςε Κοινωνικά Δίκτυα», Παναγιϊτου Χριςτίνα, ΣΕΙ Ακθνϊν, Σμιμα Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ, (ςε εξζλιξθ) 2.«Επίδραςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτθ υμπεριφορά του Καταναλωτι», Κλειςιάρθσ Χριςτοσ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, 2011 Ξζνεσ γλϊςςεσ 1. Αγγλικά (άριςτθ γνϊςθ) 2. Γαλλικά (καλι γνϊςθ) Άλλο επιςτημονικό ζργο (κριτήσ ςε διεθνή περιοδικά μζλοσ οργανωτικϊν επιτροπϊν αξιολογητήσ ςε Εθνικά προγράμματα) 1. ΔΟΑΤΑΠ. Ακαδθμαϊκόσ φμβουλοσ, 2010-ςιμερα. 2. Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ τθσ Θεματικισ Ενότθτασ «Σεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Εφαρμογζσ του διαδικτφου ςτθ μικρι επιχείρθςθ», ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ,

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

2000 Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Ονοματεπώνυμο Δρ. Δημήτρης Δρόσος 2. Διεύθυνση Ευτέρπης 32, Χολαργός, Τ.Κ. 15561 Ελλάδα 3. Τηλέφωνο +30 694 5768791 4. E-mail ddrosos@aegean.gr 5. FAX +30 210 6517105 6. Τίτλοι Σπουδών 2000 Πτυχίο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΦΕΚ 452/4-12-2006τ.Γ Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μαΐου 2007 Σελίδα 2 από 19 Επώνυμο : Όνομα: Προσωπικά Στοιχεία Βλάχος Ηλίας Ημερομηνία Γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1968 Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο. E-mail Website

Γραφείο. E-mail Website ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Κωστής Επίθετο: Ήντουνας Όνομα πατέρα: Απόστολος Όνομα μητέρας: Χρυσάνθη Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Έτος γέννησης: 1977 Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Κωστής Επίθετο: Ήντουνας Όνομα πατέρα: Απόστολος Όνομα μητέρας: Χρυσάνθη Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Έτος γέννησης: 1977 Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα