Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα"

Transcript

1 Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Παναγιώτης Νάστου Πληροφορικός Ελεγκτής

2 Ενοποιηµένες Επικοινωνίες Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις διέθεταν δύο δίκτυα για την επικοινωνία τους µε τους πελάτες και προµηθευτές: 1. Το τηλεφωνικό δίκτυο αποτελούµενο από τις τηλεφωνικές συσκευές και τo PBX (Private Branch Exchange) το οποίο συνδέεται στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο για την µεταφορά φωνής και 2. στο δίκτυο δεδοµένων. Τα πρώτα χρόνια της περασµένης δεκαετίας ένας µικρός αριθµός από IT οργανισµούς στράφηκαν προς ένα ενοποιηµένο δίκτυο προκειµένου να υποστηριχτούν πολλαπλοί τύποι κίνησης: 1. Voice 2. Data 3. Video Σε αυτό το πρώιµο στάδιο της ανάπτυξης των ενοποιηµένων επικοινωνιών, η φωνή θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να αντιµετωπισθεί απλά σαν µια ακόµα εφαρµογή που θα έπρεπε να «περάσει» πάνω από ένα IP δίκτυο (IP( telephony).

3 Voice over IP (1) Σήµερα ολοένα και περισσότερο η σύγκλιση δικτύων υλοποιείται µε τη χρήση της τεχνολογίας VoIP: 1. Μειώνοντας το κόστος µετάδοσης 2. Βελτιώνοντας την επιχειρησιακή απόδοση 3. Ενεργοποιώντας νέες ολοκληρωµένες εφαρµογές. Η σύγκλιση αυτή των δικτύων δηµιουργεί ένα µεγάλο αριθµό από τερµατικά συστήµατα τα οποία δύναται να έχουν πρόσβαση στις εφαρµογές της επιχείρησης µέσω του ενοποιηµένου δικτύου και κατ επέκταση δηµιουργεί εν δυνάµει κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου.

4 Voice over IP (2) Οι απειλές που προυπήρχαν στα δίκτυα δεδοµένων κληρονοµούνται και στα ενοποιηµένα δίκτυα. Επίσης το γεγονός ότι κάθε χρήστης µπορεί από οποιαδήποτε συσκευή είναι κάθε φορά διαθέσιµη να έχει πρόσβαση σε πόρους µε τη χρήση οποιουδήποτε τρόπου (wire, wire, wireless, speech/text) αυξάνει τον κίνδυνο. Επιπρόσθετα η ύπαρξη πλέον εφαρµογών όπως Voic ,, Call Centers και IVR στο ενοποιηµένο δίκτυο εκθέτουν εσωτερική πληροφορία σε κινδύνους όπως ο κίνδυνος να κρυφακούει µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή εξαγωγή πληροφοριών από την παρακολούθηση της κίνησης πάνω στο ενοποιηµένο δίκτυο.

5 Signaling System Seven-SS7 SS7

6 VoIP ίκτυο

7 Η.323

8 Media Gateway Control Protocol Ο MGC εξυπηρετητής διαχειρίζεται τις κλήσεις και τις διασκέψεις. Ο MG απλά εκτελεί εντολές που δέχεται από τον MGC. Το πρωτόκολλο MGCP δεν ορίζει µηχανισµό για τον συγχρονισµό των MGCs. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο server/client µε στενό δεσµό ανάµεσα στον MGC και MG. Τα RTP δεδοµένα ανταλλάσσονται µεταξύ των εµπλεκοµένων MGs.

9 SIP:Session Initiation Protocol Είναι πρωτόκολλο στο application layer αποσυνδεδεµένο από το πρωτόκολλο µεταφοράς που χρησιµοποιείται : 1. UDP: µειώνει τις επιβαρύνσεις αυξάνοντας την ταχύτητα και την αποδοτικότητα. 2. TCP: χρησιµοποιείται όταν πρόκειται να κάνουµε χρήση SSL/TLS για ασφαλής υπηρεσίες. 3. Stream Control Transmission Protocol (SCTP):Παρέχει αυξηµένη αντίσταση σε Dos επιθέσεις µέσω µιας µεθόδου ανταλλαγής τεσσάρων µηνυµάτων µεταξύ των σταθµών που θέλουν να επικοινωνήσουν.

10 Απειλές σε VoIP περιβάλλον Σε ένα VoIP περιβάλλον εµφανίζονται απειλές τόσο στα VoIP τηλέφωνα όσο και στους χρησιµοποιούµενους µεταγωγείς. Μια απειλή (Hackers, viruses, worms, Trojan Horses κλπ) εκµεταλλεύεται συγκεκριµένες αδυναµίες των συστηµάτων ή πρωτοκόλλων που συνθέτουν ένα VoIP περιβάλλον µε στόχο να πλήξουν την: 1. Εµπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας 2. Ακεραιότητα των δεδοµένων 3. ιαθεσιµότητα του συστήµατος Σε κάθε οργανισµό εµφανίζονται απειλές που σχετίζονται πιο πολύ µε το επιχειρησιακό σχεδιασµό του. Οι περισσότεροι που ασχολούνται µε την ασφάλεια των συστηµάτων τις απειλές τις ταξινοµούν: 1. Σε αυτές που έχουν την βάση τους σε ευπάθειες της τεχνολογίας 2. Και σε αυτές που έχουν την βάση τους στον ανθρώπινο παράγοντα.

11 Technology Based Threats Επιθέσεις που βασίζονται σε ευπάθειες των συστηµάτων που συνθέτουν ένα VoIP περιβάλλον (routers,( switches, servers, gateways κλπ). Call Interception: Με VoIP οι ευκαιρίες για παρακολούθηση µιας συνδιάλεξης πολλαπλασιάζονται καθώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε κόµβους ενός packet δικτύου. Ευπάθειες που έχουν αξιοποιηθεί και εντοπισθεί από τον NIST: 1. Switch Default Password. 2. Χρήση εργαλείων για ανάλυση πρωτοκόλλων. 3. Καταστρέφοντας την ARP cache µιας συσκευής είναι δυνατό να επιτευχθεί αναδροµολόγηση της VoIP κίνησης µε αποτέλεσµα την παρακολούθηση της επικοινωνίας. 4. Περιβάλλον Web που διαθέτουν οι περισσότερες συσκευές VoIP για την διαχείριση τους. Αρκεί η παρακολούθηση της plaintext http κίνησης. 5. Κλέβοντας την αντιστοιχία (extension( -> > IP). Αναγκάζεις µια συσκευή IP να κάνει restart και παρακολουθείς την διεύθυνση που θα δώσει ο DHCP server. Άλλος τρόπος είναι µε την παρεµβολή ενός rogue DHCP ή TFTP εξυπηρετητή.

12 Technology Based Threats Denial of Service (DOS) attack: Με την VoIP τεχνολογία το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο καθώς είναι περισσότερο ευαίσθητη σε καθυστερήσεις και απώλειες πακέτων. Toll fraud: Αδυναµίες στην παραµετροποίηση αλλά και η χρήση των default passwords για διαχειριστικούς λόγους κάνουν το πρόβληµα έντονο και σε ένα VoIP σύστηµα. Pharming: Στόχος είναι η εκµετάλλευση των αδυναµιών του µηχανισµού που µετατρέπει Web διευθύνσεις, ονόµατα υπολογιστών και δικτυακών συσκευών σε διευθύνσεις διαδικτύου.

13 Επιθέσεις πάνω σε πρωτόκολλα Πειράµατα που έγιναν πάνω σε διάφορες υλοποιήσεις του H323 στις ΗΠΑ, αποστολή αλλοιωµένων call setup πακέτων, έδειξαν ότι το αποτέλεσµα µπορεί να είναι κατάρρευση του συστήµατος και επανεκκίνηση. Το γεγονός ότι το SIP πρωτόκολλο διαθέτει τα χαρακτηριστικά του http και ότι είναι σχετικά εύκολο να αλλοιώσει κανείς ένα ASCII πακέτο το κάνουν «ελκυστικό» στόχο. 1. Registration Hijacking: Επιτιθέµενος προσποιείται ένα νόµιµο User Agent (UA). 2. Proxy Impersonation: Ο επιτιθέµενος προσποιείται ότι είναι ένας νόµιµος proxy και µε αυτόν τον τρόπο αποκτάει πρόσβαση σε όλη την κίνηση. 3. Message Tampering. 4. Session Tear Down: Είναι αποτέλεσµα του ότι ένα µήνυµα bye που τερµατίζει ένα RTP session εκτελείται από τον παραλήπτη χωρίς προηγούµενα να γίνει authenticated o αποστολέας.

14 Human based Threats Ένα σύστηµα µπορεί να καταστεί ευάλωτο εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα: 1. Κοινωνική µηχανική. 2. Εργαζόµενους µιας επιχείρησης που κατέχουν πληροφορία χρήσιµη στο επιτιθέµενο και επιθυµούν να την διαθέσουν. 3. Ανεπάρκειας των τεχνικών λόγω έλλειψης εµπειρίας και εκπαίδευσης. 4. Σφάλµατα ή παραλήψεις στον σχεδιασµό του Change Control Management µπορούν να αφήσουν ευπάθειες τις οποίες µπορεί να εκµεταλλευθεί ο επιτιθέµενος.

15 Προστασία VoIP Network Ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής ασφαλείας και διαδικασιών. Ενδεικτικά µια πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να καθορίζει: 1. Ποια οµάδα ή ποιο άτοµο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της πολιτικής ασφαλείας. 2. Ρόλους και ευθύνες. 3. ιαχείριση Κινδύνων. 4. Ταξινόµηση της πληροφορίας. 5. Φυσική Ασφάλεια 6. Έλεγχος Πρόσβασης 7. Κανόνες Συµµόρφωσης Αυστηρή επιτήρηση των Εξυπηρετητών, ικτύων και συστηµάτων: 1. Κατάργηση ή διαγραφή όλων των µη απαραίτητων υπηρεσιών και δοµικών στοιχείων του συστήµατος. 2. Περιορισµός πρόσβασης µόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζεται ένας εργαζόµενος. 3. Χρήση των πρόσφατων εκδόσεων λογισµικού σε κάθε σύστηµα. 4. Πιστοποίηση κάθε απόπειρας για διαχείριση και κρυπτογράφηση της αποµακρυσµένης πρόσβασης για διαχείριση συστηµάτων (SSH( ή IPSec). 5. Αποφυγή της χρήσης των default passwords. 6. Υλοποίηση της VPN πρόσβασης για όσους από τους υπαλλήλους απαιτείται η αποµακρυσµένη πρόσβαση σε πόρους των κεντρικών συστηµάτων.

16 Προστασία VoIP Network Ενιαία ιαχείριση ικτύου 1. Χρήση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων διαχείρισης δικτύου δεδοµένων και για το ενοποιηµένο δίκτυο. 2. ιαχωρισµός της κίνησης διαχείρισης από την υπόλοιπη κίνηση δικτύου. Επιβεβαίωση ταυτότητας χρήστη: 1. Χρήση τηλεφωνικών συσκευών που διαθέτουν user authentication. 2. Υλοποίηση device authentication µε ARP και 802.1X. 3. Κεντρικοποιηµένη διαχείριση χρηστών: χρήση Active Directory ή LDAP για authentication στις εφαρµογές και στις VoIP υπηρεσίες. 4. ιαδικασίες για DHCP authentication.

17 Προστασία VoIP Network Ενεργητική παρακολούθηση του ικτύου. 1. Χρήση Host based Intrusion Detection Systems (HIDS). 2. Χρήση Network based Intrusion Detection Systems (NIDS) 3. Συλλογή των event και audit logs σε έναν εξυπηρετητή, συσχέτιση αυτών µε την χρήση έξυπνων εργαλείων για τον εντοπισµό επιθέσεων. 4. Penetration Testing. ιασφάλιση του λογικού διαχωρισµού των δικτύων. 1. ιαχωρισµός κίνησης δεδοµένων, φωνής και διαχείρισης. 2. Virtual LANs 3. Traffic shaping 4. Firewalls: Αναβάθµιση των Firewalls ώστε να µπορούν να διαχειριστούν ευπάθειες των VoIP πρωτοκόλλων ή η αγορά Application Layer Gateways σχεδιασµένα για την αντιµετώπιση προβληµάτων ασφαλείας στα Η323 και SIP. 5. NAT και ιδιωτικές IP διευθύνσεις. Χρήση κρυπτογράφησης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ VOIP Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο αναπτύσσεται και επεκτείνεται με εκθετικούς ρυθμούς τόσο σε επίπεδο πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ TEXNIKO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ TEXNIKO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΔ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ TEXNIKO ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΔ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής 23 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Το Πρότυπο PCI DSS Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής Αάλ Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου Τεχνολογικοί Μηχανισμοί Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ WEB SITES ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «MΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Κ ΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» ΡΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2177 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Internet» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets)

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΔΕΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Επισκόπηση υνατότητες Εκτός από όλες τις δυνατότητες που συµπεριλαµβάνονται στον Windows Server 2003, Standard Edition, ο Windows Server 2003, Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Ασφάλεια δικτύων ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #11: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα