ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020 (cpv: )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020 (cpv: )"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΔ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020 (cpv: ) Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βέροια, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Αρ. Μελέτης: 28/2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. από εξειδικευμένα συνεργεία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει στην κατοχή της δέκα τρία (13) συνολικά αυτοκίνητα (επιβατικά και μικρά φορτηγά), ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο (ανατρεπόμενο), ένα (1) αποφρακτικό όχημα, έναν (1) γεωργικό ελκυστήρα, ένα (1) μηχάνημα έργου και δύο (2) δίκυκλα, διαφόρων εργοστασίων κατασκευής. Για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή των παραπάνω οχημάτων απαιτούνται συνεργεία ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, φανοποιού, ψυκτικού, φρένων, ταχογράφων, ελαστικών, με την απαραίτητη κατά περίπτωση σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. Διευκρινίζεται ότι δεν καθίσταται δυνατός οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών και λόγω παλαιότητας του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών - υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών υλικών & εργασιών καθώς και το εκτιμώμενο γενικό σύνολο βάσει στοιχείων / τιμολογίων παλαιότερων ετών. Συνεπώς λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων της ΔΕΥΑΒ, λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικώνανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των εργασιών. Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε επτά (7) επιμέρους κατηγορίες-ομάδες ανά είδος εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος αλλά μόνο την κατ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας ανά έτος και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα. Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες αφορούν εργασίες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό της Επιχείρησης, καθώς δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο προσωπικό, ούτε οι κατάλληλες υποδομές. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου των οχημάτων και η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών (των οχημάτων) καθιστούν απαραίτητη τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών (συνεργεία αυτοκινήτων). Εξάλλου, τα οχήματα και μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα πρέπει να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία και ασφάλεια στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

3 Οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν τις εργασίες συντήρησης & επισκευής, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες, όλων των προαναφερόμενων μεταφορικών μέσων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού των οχημάτων. Οι εργασίες επισκευής & συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς κατηγορίες που θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται στο χώρο του Τμήματος Συντήρησης Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Β (Ελ. Βενιζέλου 81) ή/και στο Parking του Κεντρικού Κτιρίου Γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Β (Κεντρικής 203). Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών είναι δυνατό να είναι περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων συνεργείων σε μια ή περισσότερες κατηγορίες (ομάδες). Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του (έξι κατηγορίες) περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή & συντήρηση οχήματος. 2. Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν (κατά το δυνατό) όλες οι καταγεγραμμένες βλάβες των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Επιπρόσθετα, έγινε εκτίμηση και κοστολόγηση για όλες τις πιθανές βλάβες οχημάτων που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι το τέλος της ανάθεσης, αξιοποιώντας ρεαλιστικά στοιχεία συνολικού κόστους από παλαιότερα έτη. Τυχόν εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί, αλλά μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα τιμολογούνται µε τιμή χρέωσης κατόπιν συμφωνίας με την Επιχείρηση. Για τους παραπάνω λόγους, το κόστος της κάθε βλάβης, ανά κατηγορία και ανά είδος θα επανεξετάζεται κατά την επισκευή του κάθε οχήματος. Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η Υ.Α. 3373/390/ Σύμφωνα με αυτή, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαμβάνει από τον ανάδοχο Έκθεση Διάγνωσης της Βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Στην παρούσα μελέτη, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, ελέγχονται και θα εγκρίνονται, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους. Οι υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε κατηγορίες (ομάδες της μελέτης), οι οποίες περιγράφονται στον Πίνακα ενδεικτικών εργασιών (Παράρτημα Ι). Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα μεταφορικά μέσα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισμού των επισκευών, χωρίστηκαν στις παρακάτω ομάδες. Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται οι τύποι των μεταφορικών μέσων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετοί για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των μηχανικών μερών τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους αναδόχους. Ένα μεταφορικό μέσο μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες του Παραρτήματος, ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο. Στον πίνακα οχημάτων του Παρατήματος ΙΙ, μετά από έγγραφο της Επιχείρησης, και ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών μιας ή περισσότερων κατηγοριών (ομάδων) και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών μιας ομάδας. Οι ομάδες εργασιών είναι οι εξής:

4 α/α ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [< 3,5 ΤΟΝΩΝ] ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειαστούν θα πρέπει απαραίτητα να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται και να ελέγχονται από την αρμόδια Eπιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια (δηλ. αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος) ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Κ. αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου αριθ. 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής και σε καμιά περίπτωση μεταχειρισμένα). Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή οφείλει να παραδώσει στην Επιχείρηση τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ., λόγω ολοσχερούς φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ) σε περίπτωση που του ζητηθούν. O ανάδοχος αναλαμβάνει, αν χρειαστεί, με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του προς επισκευή οχήματος από σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά, σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Τεχνικής Διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον το επιθυμούν, να αναφέρουν στην προσφορά τους στα τμήματα της εργασίας που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. Ειδικά για τα ελαστικά των οχημάτων θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

5 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Τα υπό προμήθεια ελαστικά και αεροθάλαμοι θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Σχετικά βοηθήματα είναι η προδιαγραφή E.T.R.T.O.(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και η Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 3.1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κανονισμοί - Οδηγίες Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα,σύγχρονης τεχνολογίας και δεν είναι από αναγόμωση. 1.2 Κλιματολογικές συνθήκες -Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 C έως +45 C. -Σχετική υγρασία 30% έως 90%. -Μέση ετήσια βροχόπτωση mm 3.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα,για γενική χρήση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (06) έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγή τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in...), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της Οι επισημάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω όρων και το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτηση τους και στην ανάλογη ζυγοστάθμιση τους Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 5 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας.

6 3.4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ Η πρώτη ύλη των αεροθαλάμων, όπου αυτοί απαιτούνται, θα είναι από φυσικό ελαστικό ή συνθετικό ή μείγμα αυτών πρόσφατης κατασκευής, όχι παλαιότερης των έξι (6) μηνών Θα φέρουν βαλβίδα πληρώσεως αεροστεγή, με εξωτερικό κάλυμμα ευθεία ή κεκαμμένη, κατάλληλα και στερεά τοποθετημένη επ αυτών. Τα περί της βαλβίδας σημεία των αεροθαλάμων θα είναι ενισχυμένα δια συγκολλημένου επ' αυτών τεμαχίου ελαστικού. Κάθε αεροθάλαμος κατά την παράδοση, θα είναι επικαλυμμένος καλά με σκόνη συντήρησης και συσκευασμένος Θα προσαρμόζονται κατάλληλα στα μεγέθη των ελαστικών για τα οποία προορίζονται, και θα αναγράφεται ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και το μέγεθος τους. 4.4 Η όλη επεξεργασία και κατασκευή των αεροθαλάμων πρέπει να είναι, από κάθε άποψη άριστη, χωρίς κανένα ελάττωμα το οποίο θα επηρέαζε την εμφάνιση ή θα μίκραινε το χρόνο χρήσης τους. Επίσης όταν θα πρεσάρονται με αέρα και ελέγχονται με νερό δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροές ή άλλο ελάττωμα. Τα ανωτέρω εφόσον ζητηθούν στην παραγγελία ελαστικά με αεροθαλάμους. 4. Διάρκεια και κάλυψη δαπάνης Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί μέχρι 31/12/2020. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου της. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων (Συμβατικού τίμημα). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το έτος 2020: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (Τ.Π.) , Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων (Τ.Π.) , Συντήρηση & επισκευή ηλεκτροκίνητου οχήματος (Τ.Π.) 2.000,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΔ - Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7 «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βέροια, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Αρ. Μελέτης: 28/2020 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο : Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. καθώς και των μηχανικών μερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του (πέντε κατηγορίες) περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά (π.χ. ενδεικτικά: δίσκος, πλατό, ρουλεμάν, αντλίες, αναλώσιμα, ιμάντες, πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ελαστικά επίσωτρα, ελαιολιπαντικά, κ.λ.π) που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος. Άρθρο 2 ο : Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται: να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους, να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Επιχείρησης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία, να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο προσωπικό που απασχολεί στις ανατιθέμενες εργασίες, σε περίπτωση οχημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Επιχείρηση και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές, να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Επιχείρησης, να επισκευάζει, συντηρεί τα οχήματα της ομάδας καθώς και των μεμονωμένων μηχανικών μερών τους. Άρθρο 3 ο : Ρήτρες Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα της Επιχείρησης να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις. Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2 ) στον επιμέρους Προϋπολογισμό της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: - Επισκευή οχήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή της από κοινού συμφωνίας κατά περίπτωση, - Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΔ - Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

8 «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βέροια, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Αρ. Μελέτης: 28/2020 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των εργασιών. Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε επτά (7) επιμέρους κατηγορίες-ομάδες ανά είδος εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος αλλά μόνο την κατ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας ανά έτος και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα. Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά κατηγορία/ομάδα ελήφθησαν υπ όψιν, με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία και το ιστορικό του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησης του, οι βλάβες που πιθανόν θα προκύψουν με την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ. Επίσης από την εμπειρία των προηγούμενων ετών διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της δαπάνης των απαιτούμενων ανταλλακτικών δεν ξεπερνά το 49% της συνολικής δαπάνης της μελέτης και ως εκ τούτου η σύμβαση νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών. Τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από την ΔΕΥΑΒ για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν την επιχείρηση σε κατώτερα όρια. Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στις κάτωθι επτά (7) επιμέρους κατηγορίες- ομάδες, με τα αναγραφόμενα

9 ποσά (ανά ομάδα/κατηγορία) και τη συνολική δαπάνη ως εξής : ΟΜΑΔΑ Α α/α Περιγραφή εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1 ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Φ.Π.Α. (24 %) , ,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) , ΟΜΑΔΑ Β Περιγραφή εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [< 3,5 ΤΟΝΩΝ] ,00 Φ.Π.Α. (24 %) 5.280,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) ,00 ΟΜΑΔΑ Γ Περιγραφή εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 Φ.Π.Α. (24 %) 1.440,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) 7.440,00 ΟΜΑΔΑ Δ Περιγραφή εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,00 Φ.Π.Α. (24 %) 2.400,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) ,00 5 ΟΜΑΔΑ Ε Περιγραφή εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 2.000,00 Φ.Π.Α. (24 %) 480,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) 2.480,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ Περιγραφή εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00

10 6 Φ.Π.Α. (24 %) 240,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) 1.240,00 ΟΜΑΔΑ Z Περιγραφή εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.000,00 7 Φ.Π.Α. (24 %) 480,00 Επιμέρους προϋπολογισμός ομάδας (με Φ.Π.Α.) 2.480,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Φ.Π.Α. (24 %) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ(με Φ.Π.Α.) ,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΔ - Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες εργασίες που μπορεί να προκύψουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη. 1. SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 2. SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αερίου: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορικού, κλπ) 3. έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 4. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 5. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 6. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 7. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 8. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 9. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 10. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 11. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 12. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 13. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων 14. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών 15. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 16. Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 17. Εργασίες καθαρισμού - πλυσίματος 18. Διάφορες Εργασίες 19. Συντήρηση και επισκευή μοτό 20. Εργασίες φανοποιείας - βαφής 21. Επισκευή ελαστικών εντός συνεργείου εκτός συνεργείου, εντός και εκτός ορίων ευθύνης της ΔΕΥΑΒ.

12 Α/Α ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΠΠΟΙ ΦΟΡ. / ΙΣΧΥΣ (KW) / Κυλινδρισμός (cc) ΚΑΥΣΙΜΟ 1 ΗΜΗ 9261 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 7 ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG 2 ΗΜΗ 9730 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 7 ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG 3 HMX 5484 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO MATIZ 8 ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG 4 ΗΜΝ 2920 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES 12 ΒΕΝΖΙΝΗ + LPG 5 ΖΚΟ 4002 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN 14 ΒΕΝΖΙΝΗ 6 ΗΜΡ 712 ΔΙΚΥΚΛΟ PEUGEOT 8,5 KW ΒΕΝΖΙΝΗ 7 OZE 7517 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50cc ΒΕΝΖΙΝΗ 8 NZK 8290 ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 DAIHATSU 9 ΒΕΝΖΙΝΗ 9 ΗΜΡ 734 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIAYUAN 7,5 KW ΗΛΕΚΤΡ/ΤΟ 10 ΗΜΗ 9817 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11 HMH 5909 ΚΛΟΥΒΑ MITSUBISHI 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 HMM 3511 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 11 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 ΗΜΝ 3251 ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 NISSAN 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14 KHH 3358 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15 ΧΚΗ 4637 ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 NISSAN 19 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 ΗΜΗ 6217 ΒΥΤΙΟ MERCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 ΗΜΙ 5390 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18 AM ΤΡΑΚΤΕΡ MASESY FERGUSON 67 KW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19 JCB ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ PERKINS 68 KW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2020» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Αρ. Μελέτης: 28/2020 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΕΤΟΥΣ 2020» α/α ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5 ΤΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ποσοστό έκπτωσης % επί του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών και ανταλλακτικών (αριθμητικώς και ολογράφως) Εργασίες Ο Προσφέρων (Σφραγίδα Υπογραφή) Ανταλακτικά Ημερομηνία:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 01 / 11 /2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π 65691 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 01/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.048,80 (47.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) - - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11766/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11766/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 10-6-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11766/13-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:21124 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:21124 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:21124 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.: 118/17 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 38.300 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6671.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21../2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: 59.830,00 Φ.Π.Α. 23%: 13.760,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 73.590,90 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21../2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κωδικοί προϋπολογισμού. Κωδικοί CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία : 24/5/17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 13902 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα : «Μελέτη προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,88 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,88 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ&Φ ΤΣΙΓΚΑ 14 ΑΜΦΙΣΣΑ, Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 2265022714/2265022094 e-mail: p.kakkanas@delphi.gov.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος

Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος /ΝΣΗ Θέµα : Μελέτη προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2016». Κωδικοί CPV: CPV : 34352100-0 Eλαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων. CPV : 34351100-3 Eλαστικά επίσωτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,70 ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,70 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Γ&Φ Τσίγκα 14 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-72009/22094

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων Ωραιόκαστρο, 30-05-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.106,00 Φ.Π.Α. 23% : 6.004,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 32.110,38 ΕΥΡ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 17/06/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-2 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Τεμάχια Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

Προμήθεια Τεμάχια Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130 Ταχ. Κώδικας : 68100 Πληροφορίες : Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV: και ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV: και ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 19/7/2017 Αρ. πρωτ. 19495 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510 55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 176/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 30 Ταχ. Κώδικας : 6800 Πληροφορίες : Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/ 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/ 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 29-7-13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 454 455 456 457 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΚΙΘΑΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ ΑΡ. ΤΡΟΧΟΥ, 1609713780, 1 ΤΜΧ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θεσσαλονίκη 11/7/2016 Αρ. Πρωτ.: 19396 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FΑΧ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του αμαξοστασίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών Στα πλαίσια λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 17-6-15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥ- ΞΗΣ 1. Α230/ 12-6-15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕ- ΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 / 2017 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 / 2017 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 / 2017 ΜΕΛΕΤΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ήµος να συµβληθεί µε προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2228/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2228/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού των ομάδων του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 89/16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.900,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.596,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33963 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33963 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκαια 15-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.: 33963 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ποταμού (έναντι 22) & Ατταλείας Τ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΑΩΚΟΡ1Π-0ΟΖ ΑΔΑΜ: 16PROC004260169 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε ΣΥΝΟΛΟ σε

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε ΣΥΝΟΛΟ σε ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης Συνοδεύει την με αρ. πρωτ.12862/4-5-17 Εισήγηση προς το Δ. Σ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν ,00 ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν ,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ) Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 2018 Σελίδα: 1 από

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130 Ταχ. Κώδικας : 68100 Πληροφορίες : Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 23-09-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε. 312 Ελαστικά 225/70/15 Τεμάχια 4 Για το ασθενοφόρο ΚΗΥ-8443 του τομέα Αλεξ/πολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 1777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.512,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. μελ. 19/2019 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ και ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Το θραυστό υλικό λατομείου (3Α), θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 13242:2002 «Αδρανή υλικά σταθεροποιημένων με υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

CPV: ελαστικά επίσωτρα, Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών T E X N I K Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

CPV: ελαστικά επίσωτρα, Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών T E X N I K Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Σελίδα 1 από 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κοζάνη, περιοχή «ΝΙΑΜΕΡΟΣ» Πληρ.: Καστανάρας Μιχαήλ Τηλ.: 2461028510 Email:michail.kastanaras@0733.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.325,00ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 14043,00ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966968 Θεσσαλονίκη 26/6/2015 Αρ.πρωτ.15808 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130 Ταχ. Κώδικας : 68100 Πληροφορίες : Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ001628778 2013-09-23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ001628778 2013-09-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 15/013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Μελ. : Προμήθεια ελαστικών ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ0018778 013093 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών- Εξόδων Σταυρούπολη 28/05/2019 Γραφείο : Διαγωνισμών-δημοπρασιών Πληροφορίες : M.ΛαμπρίδΛαμπρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Συντήρηση λογισμικού του συστήματος αντλίας καυσίμων του πρατήριου καυσίμων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

19PROC

19PROC Αρ. πρωτοκόλλου: 21643/ 22.04.2019 Τεύχος πρόσθετων πληροφοριών επί εμπρόθεσμα υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1. Ερώτημα 1 (03/04/2019 12:46:37)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 321/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 321/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 321/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 31/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 5/2019 ΤΗΛΕΦΩΝO : 2310 981 226 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.01.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130 Ταχ. Κώδικας : 68100 Πληροφορίες : Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε. Κ. Α. Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30/03/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ 7/12-3-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22 /6/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22 /6/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν. Φιλ/φεια: 22 /6/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12558 /23-6-2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Συντήρηση-Επισκευή και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία συντήρησης & επισκευής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κλιµατιστικών όλων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ του ήµου Μαραθώνος, έτους 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Μελέτης 10/18-05-2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ 74052 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14 /2016 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

,00 ΤΗΛ FAX

,00 ΤΗΛ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 10-1-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 1105 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 205-70-15 ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 17 Αυγούστου 2018 Αρ.Πρωτ: 5474 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Αικ. Καπετανάκη Τηλ. 210 6082432 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 40/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 40/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 40/2016 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αεροθαλάμων για την κάλυψη των Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) INVERTER ΣΤΟ Κ.Α.Υ. Δ.E. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) INVERTER ΣΤΟ Κ.Α.Υ. Δ.E. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) INVERTER ΣΤΟ Κ.Α.Υ. Δ.E. ΚΑΒΑΛΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα