Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας"

Transcript

1 Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας

2 Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α ΕΞ (ΦΕΚ Β' 1156/ ) Αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: Υποσύστημα εισροών Υποσύστημα εκροών Υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων Υποσύστημα ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων

3

4 Κύρια χαρακτηριστικά Λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24 βάση Είναι εγκατεστημένο σε κύριο και εφεδρικό Η/Υ. Διασυνδέεται με τους ελεγκτές των μετρητών των εκροών και τους ελεγκτές των μετρητικών συστημάτων των δεξαμενών για την λήψη πρωτογενών δεδομένων Λειτουργεί παράλληλα και ανεξάρτητα από υπάρχοντα συστήματα truck loading και tank gauging χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία τους

5 Διασυνδέσεις Διασυνδέεται μέσω δικτύου: με την Γ.Γ.Π.Σ / Γ.Γ.Δ.Ε για την αποστολή δεδομένων με τον εγκαταστάτη για την συντήρηση του συστήματος εισροών/εκροών με τους χειριστές του συστήματος εισροών/εκροών μέσω διαδικτυακής διεπαφής χρήστη (WEB GUI) Προαιρετικά συνδέεται επίσης: με άλλα λογισμικά (SAP, TAS κ.λπ.) για την αυτοματοποίηση της εισαγωγής δεδομένων και την αντιπαραβολή τους με άλλα συστήματα αυτοματισμού (SCADA) για την αυτόματη καταγραφή στοιχείων (π.χ. αυτόματη ενεργοποίηση δεξαμενών)

6 Υποσύστημα εισροών Διασυνδέεται σειριακά με τους ελεγκτές μετρητικών συστημάτων δεξαμενών με την χρήση του πρωτόκολλου Modbus (ελεγκτές Εnraf, Endress+Hauser, SAAB κ.λπ.) Παρακολουθεί και καταγράφει αδιαλείπτως την στάθμη, θερμοκρασία και πυκνότητα των δεξαμενών Υπολογίζει και καταγράφει τους όγκους των δεξαμενών και κάνει την αναγωγή των όγκων στην θερμοκρασία των 15 C Εισέρχεται αυτόματα η χειροκίνητα σε κατάσταση παραλαβής ή λοιπών κινήσεων και εκδίδει αυτόματα τα δελτία ισοζυγίου δεξαμενών Καταγράφει την πυκνότητα η οποία εισάγεται χειροκίνητα από το Γενικό Χημείο του Κράτους Εκδίδει τα δελτία «εισόδου/εισροής» ή «λοιπών κινήσεων»

7 Υποσύστημα εκροών Διασυνδέεται και επικοινωνεί με τους ελεγκτές των μετρητών εκροών (όπως Contrec 1010, Accuload II, Accuload III) Παρακολουθεί και καταγράφει τις φυσικές και ανηγμένες ποσότητες στους 15 C των εκροών καυσίμων καθώς επίσηςκαι τις τιμές των ηλεκτρονικών αθροιστών (gross και net totalizers) Εκδίδει τα δελτία εξόδου/εκροής μετά από την χειροκίνητη εισαγωγή των συμπληρωματικών στοιχείων (αριθμός βυτιοφόρου, τελικός πελάτης κ.λπ.) από τον χειριστή Προαιρετικά λαμβάνει τα συμπληρωματικά στοιχεία μέσω γέφυρας με άλλα λογισμικά (SAP, TAS κλπ) και εκδίδει αυτόματα τα δελτία εξόδου/εκροών χωρίς να απαιτείται παρέμβαση χειριστή

8 Υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων Υπολογίζει το τρέχον ισοζύγιο καυσίμου των δεξαμενών Εκδίδει τα δελτία εισροών, εκροών, λοιπών κινήσεων και τα ισοζύγια δεξαμενών, ημέρας, εβδομάδας και μήνα Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου ή παραλαβής δεξαμενής, αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των μετρητών εκροής καυσίμου Αποθηκεύει και διατηρεί όλα τα δελτία και ισοζύγια σε ηλεκτρονική μορφή Αποθηκεύει και διατηρεί όλα τα δεδομένα στον κύριο, τον εφεδρικό Η/Υ, σε εξωτερικούς δίσκους και σε εξωτερικό file server του εγκαταστάτη Αποκλείει οποιαδήποτε επέμβαση στα δεδομένα τα οποία καταγράφονται από το σύστημα εισροών/εκροών

9 Υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων Σημαίνει συναγερμό (alarm) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος: Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενών Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εκροών μετρητών εκροής καυσίμου Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα Μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή στάθμης καυσίμου σε δεξαμενή Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου πέραν του +/ 0,5% μ. Απόκλιση της αυτόματα μετρούμενης πυκνότητας μεγαλύτερη από +/ 4 Kg/m3.

10 Υποσύστημα αποστολής δεδομένων Αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ: Τα δεδομένα του συστήματος εκροών σε πραγματικό χρόνο Τα δεδομένα του συστήματος εισροών Τα δεδομένα από τις ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης των δεξαμενών και των ελεγκτών των μετρητών Τα έκτακτα συμβάντα εισροής εκροής των δεξαμενών, όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστημα. Τα συμβάντα βλαβών και συναγερμών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα. Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων και των υπαρχόντων στοιχείων ταυτότητας των δεξαμενών. Τα δελτία ισοζυγίων

11 Άλλες λειτουργίες και χαρακτηριστικά Αποθηκεύει και ανακαλεί όλα τα δεδομένα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος Καταγράφει τις βλάβες Καταγράφει όλες τις αλλαγές παραμέτρων, αλλαγές εκδόσεων λογισμικού και οτιδήποτε άλλο επηρεάζει τα παραγόμενα αποτελέσματα Το λογισμικό θα ελεγχθεί και ταυτοποιηθεί ως προς την λειτουργία του σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας με διαδικασίες και μεθόδους που καθορίζονται από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

12 Προαιρετικές δυνατότητες Διασύνδεση με SAP και λογισμικό γεμιστηρίων (TAS) για την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων των δελτίων εισροών που εισάγονται από τον χρήστη Αντιπαραβολή στοιχείων συστήματος εισροών / εκροών με παραστατικά τα οποία εκδίδονται από το SAP και τα εκδιδόμενα δελτία φόρτωσης από το λογισμικό των γεμιστηρίων (TAS) Διασύνδεση με SCADA για την αυτόματη ενεργοποίηση δεξαμενών και παρακολούθηση της κατάστασης τους Λογιστική ή και φυσική παρακολούθηση των προσθέτων και συνυπολογισμός τους κατά την έκδοση των ισοζυγίων Παρακολούθηση σφραγίδων και παραμέτρων ελεγκτών πριν την αποσφράγιση, μετά την σφράγιση και κατά την λειτουργία τους.

13 Διαδικτυακή διεπαφή χρήστη

14 Διαχείριση Προϊόντων

15 Διαχείριση Βυτίων

16 Υποσύστημα Εισροών

17 Διαχείριση Εισροών

18 Έκδοση Ισοζυγίου Δεξαμενής

19 Έκδοση Δελτίων Εισροών

20 Εποπτεία Δεξαμενών

21 Διαγράμματα Δεξαμενών

22 Ορισμός Δεξαμενών

23 Υποσύστημα Εκροών

24 Διαχείριση Εκροών

25 Διαχείριση Στοιχείων Εκροών

26 Έκδοση Δελτίων Εκροών

27 Εποπτεία Νησίδων

28 Ορισμός Μετρητών

29 Έκδοση Αναφορών & Δελτίων

30 Έκδοση Δελτίων Ισοζυγίου

31 Υπηρεσίες υποστήριξης (1/2) Διαρκής τηλεφωνική υποστήριξη (24 ωρη, όλες τις μέρες του χρόνου) μέσω help desk. Διαρκής online σύνδεση με το σύστημα εισροών/εκροών του πελάτη και παρακολούθηση alarms, βλαβών και καλής λειτουργίας. Επίβλεψη αντιγράφων ασφαλείας, αποθήκευσης και διατήρησης δεδομένων. Παρακολούθηση και αναφορά αλλαγών παραμέτρων, ογκομετρικών πινάκων και εκδόσεων λογισμικού.

32 Υπηρεσίες υποστήριξης (2/2) Παρακολούθηση ισοζυγίων και αποκλίσεων τους σε ημερήσια βάση. Άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση των βλαβών μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή επίσκεψη στην εγκατάσταση. Αιτιολόγηση και καταγραφή συναγερμών, βλαβών και αποκλίσεων σε συνεργασία με το προσωπικό της εγκατάστασης. Αναβάθμιση του λογισμικού σε περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές από την νομοθεσία ή τον πελάτη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ.

Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ. Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ. Υποσύστημα Μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3017 14 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών απο δοχών και συντάξεων που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1980 21 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers)

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) Η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα