ENA ΑΓΝΩΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENA ΑΓΝΩΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ"

Transcript

1 JOHANNES KÖDER ENA ΑΓΝΩΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ Τον Μάιο του 1975, με την ευκαιρία μιας εκδρομής στη χερσόνησο της Μάνης, επισκέφτηκα την ερειπωμένη μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Καταφυγιώτισσας, πού βρίσκεται σε μια αληθινά μαγευτική θέση, στη βόρεια πλαγιά του όρους Μακρυλάκκωμα, περί τα 15 χμ. ΝΔ από το Γύθειο 1. Από το μοναστήρι αυτό σώζονται σήμερα τα ερείπια του περιβόλου του και, σε κακή κατάσταση, το καθολικό, ενα επίμηκες κτίσμα χωρίς νάρθηκα με οκτάγωνο τρούλλο, πού στηρίζεται στους πλάγιους τοίχους. Μέσα στην εκκλησία, και πίσω από το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο της εποχής της Τουρκοκρατίας, βρήκα ενα κουτί πού περιείχε ένα ως τώρα άγνωστο χειρόγραφο με συλλογή Νομοκανόνων. Το μοναστήρι της Καταφυγιώτισσας είναι τώρα ιδιοκτησία του κ. Αριστομένους Κυριαζάκου, γεωργού από το χωριό Δροσοπηγή, ο όποιος όμως δέν γνώριζε την ύπαρξη του κώδικα. Τώρα τον έχει στο σπίτι του και ευγενέστατα μου επέτρεψε να τον εξετάσω. Επειδή όμως δέν είχα καιρό να μείνω εκεί για πολύ, ώστε να μελετήσω το χειρόγραφο λεπτομερειακά, ή περιγραφή μου θα είναι προσωρινή και θα περιοριστή μόνο στα απολύτως αναγκαία στοιχεία. Πάντως θα δείξη, νομίζω, στους ειδικούς ότι θα άξιζε ή ενασχόληση τους με το νέο εύρημα. Πρόκειται για χαρτώο χειρόγραφο, του οποίου ή αντιγραφή, όπως αναφέρεται στον Κολοφώνα του χειρογράφου, ολοκληρώθηκε το Σ' ένα μεμονωμένο όμως φύλλο με σβησμένη αρίθμηση, πού βρίσκεται μετά το φ. 180, υπάρχει ή ακόλουθη ενθύμηση : είναι δε έτος αχ. - σεπτεμβρίον κ'. τούτο το έτος και τον μήνα επαράλαβαν οι Βενετικοί όλον τον μορέαν. Καθώς είναι μάλλον απίθανο ο γραφέας να άρχισε την αντιγραφή * Ευχαριστώ τους κ. κ. Σπ. Τρωιανό και Α. Μαρκόπουλο, Αθήνα, ως και Ρ. Ε. Pieler, Βιέννη, για τις πολύτιμες υποδείξεις τους. 1. Ή περιοχή ανήκει διοικητικά στο δήμο Δροσοπηγής (πρώην Τσεροβάς, πρβλ. Μ. V a s m e r, Die Slaven in Griechenland, Abh. Preuss. Akad. Wiss., phil. - hist. kl. 1941/12, Βερολίνο, 1941, 174) τοϋ νομοϋ Λακωνίας,

2 2 Johannes Köder του χειρογράφου το έτος 1690 και να τελείωσε το 1713, εικάζουμε ότι το σημείωμα αυτό υπήρχε στο χειρόγραφο από το οποίο αντέγραψε ο κωδικογράφος μας. Άλλωστε, ό κατάλογος των πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης, πού τελειώνει στο ίδιο φύλλο, φθάνει επίσης μέχρι το 1690, δηλαδή ως τη δεύτερη πατριαρχία του Καλλινίκου Β' ( ). Ό κώδικας έχει διαστάσεις 29,8 Χ 22,8 εκ. Αποτελείται από 228 φύλλα με στίχους κατά σελίδα. Η γραφή είναι αρκετά επιμελημένη με αρχικά και επίτιτλα ερυθρόγραφα. Γενικά ή κατάσταση του είναι κακή, ιδιαίτερα μετά το φ. 180, διότι έπαθε καταστροφές από την υγρασία και τα ποντίκια. Το χειρόγραφο περιέχει στο πρώτο μέρος (φφ ) την παράφραση του Νομοκάνονα του Μαλαξοδ και στο δεύτερο (φφ ) αποσπάσματα από άλλες νομικές συλλογές. Αυτός ό συνδυασμός του Μαλαξοδ με άλλα νομοκανονικά κείμενα σε εγχειρίδια πού γράφονταν για τις πρακτικές ανάγκες επισκόπων με δικαστικά καθήκοντα φαίνεται πώς ήταν πολύ συνηθισμένος στη Τουρκοκρατία 2. το περιεχόμενο του κώδικα : Α) Παράφραση του Νομοκάνονα τοϋ Μανουήλ Μαλαξοϋ (κεφ , φφ ) 1α - 17α Πίναξ συν θ(ε)ώ αγίω του παρόντος εκκλησιαστικού και βασιλικού νόμου, άρχ. (1α) Περί κριτον, ότι να είναι εις όλους συμπαθής..., τελ. (17α) τέλος τοϋ πίνακας και τώ θεώ δόξα αμήν 1713 (πρβλ. Indr. Leg., σ ) 3. 18α - 133β Νόμος εκκλησιαστικός τε και βασιλικός, άρχ. (18α) Περί κριτον, ότι να είναι είς δλους συμπαθής. και να μη δεν πιστεύη λόγους τινός χωρίς αποδείξεως. κεφάλαιον α. Πρέπει τον κριτήν τουτέστη τον αρχιερέαν να μιμείται τον δίκαιον κριτήν.., (πρβλ. Indr. Leg., ). Είναι αξιοσημείωτο πώς ό Νομοκάνονας του Μαλαξοδ αρχίζει εδώ χωρίς το συνηθισμένο του προοίμιο (πρβλ. π. Χ. Indr. Leg., ). Β) Αποσπάσματα από άλλες νομικές συλλογές (κεφ , φφ ) 134α Σύντομος εκλογή νόμων πολιτικών και βασιλικών γενομένη 2. Πρβλ. π.χ. τους κώδικες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, άρ και 2231 (βλ. Λ. Πολίτη, Ελληνικά 25/1 (1972) και 28/1 (1975) ). 3. Indreptarea Legii 1652, ed Acad. Repudi. Pop. Romîne, Βουκουρέστι 1962,

3 Ενα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τη Μάνη 3 παρά λέοντος και Κωνσταντίνου των σοφών βασιλέων κε(φάλαιον) τπδ' (πρβλ. Ι. - Π. Ζέπου II, II) α - 165β Αποσπάσματα από το «Πόνημα» τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτου 5, ιδιαίτερα από το Προοίμιο του (Περί νόμων), άρχ. (134α) EπΙ των ανωτάτων χρόνων ότε ταίς υπατείαις το των ρωμαίων υπήκοον διηυθύνετο, ούχνπήρχον έγραφοι νόμοι αλλά άγραφους οι πλείονες εκειντο. Ύστερον ôè εκλχγέντες δέκα άνδρες ών ήρχεν άπιος κλαύδιος συναγαγόντες τα της ρώμης νόμιμα σποράνδη γραφέντα επετέλεσαν 5 το δωδεκάδελτον και μεταπεμψάμενοι και άπα άθηνών ους ήχον νόμους εκτεθειμένους παρά τοΰ σόλωνος και τον δράκοντος ερανισάμενοι (πρβλ. Άτταλ. Προοίμ. α' - β' και Άρμενόπ. Ι, 1, 1-2). Είτα ελθόντες τινές σοφοί ών ήρχε γάϊος ετέρας νομοθεσίας προσεπετεθηκασν μετά δε τούτονς διάφοροι βασιλείς διατάξεις σννεγράψαντο ως 10 έδόκει αυτοίς συμφέροντος τη πολιτεία. Χρόνοις δε ύστερον Ιουστινιανός ο βασιλείς τάς διεσπαρμένας εκθέσεις συναγαγών και σοφώς ιδιορυθμήσας εν πεντήκοντα βιβλίοις ανήγαγε δίγεστα ταύτα καλέσας (πρβλ. Άτταλ. Προοίμ. γ' - ε' και Άρμενόπ. Ι, 1, 3-4). Τελευταίος δέ πάντων λέων ο σοφός σκοπήσας και συνάψας τα διε- 15 στώτα εις εν σννεκεφαλαίωσε εν εξ τεύχεσιν και εν βιβλίοις εξήκοντα. Και μετά τούτον πολλοί των βασιλέων καθολικούς < μεν > νόμους ουκ εξέθεντο, νεαράς δε και διατάξεις και χρυσοβούλους λόγους, εις α δέον ηγήσαντο, πεποιήκασι. και ταύτα μεν κατά το παρόν ως εν συντόμω... (πρβλ. Άτταλ. Προοίμ. S' και Άρμενόπ. Ι, 1, 6-8). Τελ. (165α) ει δε πολλοι του αύτου βαθμού ευρεθώσιν κατά τον (165β) των προσώπων αριθμόν μεταξύ αυτόν ή κληρονομιά διαιρεθήσεται (πρβλ. Άτταλ. LIV 8 και Ιουστινιανού Νεαρ. 118, 2). 165β - 171β Αποσπάσματα από τον Νόμο Γεωργικό και τον Αρμενόπουλο, άρχ. (165β) Χρή τον γεωργόν εργαζόμενον τον ίδιον αγρόν, είναι δίκαιον και μη παροριζει αύλακας τον πλησίον... (πρβλ. Ι. - Π. Ζέπου II 65), τελ. (171β) ουδείς δύναται τους κληρονόμους τον τελευτήσαντος προ των εννέα ημερών εν αίς πενθούσιν, ενάγειν ή παρενοχλεΐν τα γαρ πραττόμενα προ τών θ' ημερών παρά τών πενθούντων ουκ ερρωνται (πρβλ. Άρμενόπ. V, 13, 1 καί Ιουστινιανού Νεαρ. 115,5, 1). 171 β - 173α (;) Αποσπάσματα από τους Στρατιωτικούς Νόμους, άρχ. (171 β) Οι επ ατιμία εξοιασοϋν αίτιας εκπεσόντες της στρατείας, ουδέ μίαν 4. Ι. - Π. Ζέπου, Jus Graecoromanum, τ. Η, Νομοθεσία Ίσαύρων και Μακεδόνων, Αθήνα Μιχαήλ του Ατταλειάτου, Ποίημα Νομικόν, εκδ. Ι. - Π. Ζέπου, τ. VII, , πρβλ. και Konstantin Harmenopulos, Manuale Legum sive Hexabiblos, ed. G. E. Heimbach, Λειψία 1851.

4 4 Johannes Köder τιμήν δύνανται εχειν ή πράττειν (πρβλ. Ι. - Π. Ζέπου II, 76), τελ. κολοβ. (172β) εάν δε εύρη ζώον ή άλλον είδος μικρόν ή μέγα, και μη φανέρωση αυτό, και... (πρβλ. Ι. - Π. Ζέπου Π, 79). Τα φύλλα 173 και 174 λείπουν. 173α (;) - 180α Αποσπάσματα από τους Ναυτικούς Νόμους, αρχ. κολοβ. (175α)... μετά δε οκτώ έτη συμβή απώλειαν γενέσθαι ή πυρκαϊάν, ή διαρπαγήν βαρβόιρων, των τόκων διάλυαις γενέσθω κατά τον ρόδιον νόμον... (πρβλ. Ashburner 4 και Βασιλ. LIII, Appendix) 6, τελ. 180α) ο ιδιωτικόν φορτίον έπιτιθεις τω δημωσίω και αναγκάζων επιτούτο τον ναύκληρον, μη μόνον ζημιούσθω, και επί το ναυάγιον κινδυνευέτω, αλλά και αυστηρώς τιμωρείσθω. τέλος τον ναυτικού νόμου. (Ashburner 46-47, Appendix E). Tο κείμενο αυτό ανήκει θεματικά στο βιβλίο LIII, 1 των Βασιλικών, από το όποιο σώθηκαν ως τώρα μόνον λίγες παράγραφοι, και αντιστοιχεί προς το λατινικό κείμενο του Κώδικα του Ιουστινιανού XI, β - 227β Διάφοροι χρονολογικοί πίνακες και μερικά αποσπάσματα από νομοκάνονες, αρχ. (180β) Εκλογή από των χρονικών διαστημάτων από μιας ώρας και ημέρας έως ετών εκατόν. Τον ενιαυτόν αριθμούμεν άπα ημέρας εις ήμέραν... ('Εκλογή από τις «Ροπές», πρβλ. Ι. - Π. Ζέπου III, 277). Αυτό το τελευταίο μέρος του κώδικα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα φύλλα είναι ανακατωμένα και ή γραφή, ιδιαίτερα των αριθμών στη σελιδοποίηση, έσβησε από την υγρασία. Μερικά φύλλα είναι καταφαγωμένα από τους ποντικούς ενώ άλλα έχουν καταστραφή. 228α Κτητορικό και χρονολογικό σημείωμα : Το παρόν νόμιμον εγράφθη μεν μετά πόνου πολλού 2 διεξόδου δε και δαπάνης τον θεοφιλέστατου λογιωτά 3 του τε και θεοπροβλήτον επισκόπου της άγιωτάτης έπις * κοπής καρνονπόλεως κ(υρίο)υ κυρ Μακαρίου εκ χώρας \ 5 κουτούφαρί. οποίος δέ βουληθει ποτέ των καιρών να από \ 6 ξενώση και 7 αλλοτρίωση αυτό, εκ της ιδίας εξουσίας του αυτού θεοφιλέστατου αρχιερέως χωρίς θελήσεως και \ 8 είδήσεως αυτού είη κατηραμένος και ασυγχώρητος από θ(εο)ύ κ(υρίο)υ παντοκράτορος και τω αιωνίω πυρί ως ιε \ 10 ρό 9 συλος παραδοθήσεται. εύροι δέ και την ύπεραγίαν θ(εοτό)κον u μαχομενην 6. W. Ashburner, Νόμος Ροδίων Ναυτικός The Rhodian Sea - Law, 'Οξφόρδη 1909 Basilicorum libri LX. Series A, vol. VII. Textus librorum LHI - LIX edd. Η. J. Scheltema - N. van der Wal, Groningen 's-gravenhage Cod. Justin. XI, 5 (ed. Krüger 429), «Ne quid oneri publico imponatur» του χρόνου 395 : «Oneri publico sarcinam privatavi ne quis imponat nec audeat portitores frumenti ad suscipiendum onus aliqua necessitate compellere. hoc enim facto atque commisso non in dispendium solum atque naufragii damnum tenebitur obligatus, verum etiam publicae coercitionis experietur vigorem». Πρβλ. Ashburner ε. α. 125.

5 Ενα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τη Μάνη 5 εν τη ημέρα της κρίσεως. έστω δε και άφορισ 12 μένος παρά της άρχιεροσύνης αυτού. έτος της χ(ριστο)ύ εναν(θρωπ)ήσεως 13,αψιγ' εν μηνί οκτωβρύου κη' 14 οι αναγινώσκοντες έρρωσθε. 15 και υπέρ τον γράφαντος ενχεσθε. 16 έχει μεν ο παρών βασιλικός και εκκλησιαστικός νόμος 17 κεφάλαια 618 και φύλλα δόξαν τω θεώ τω δόντι αρχήν και τέλος Οκτωβρίου 28. Πρόκειται λοιπόν για τον Νομοκάνονα της επισκοπής της Καρυούπολης. Τα ερείπια του χωριού αυτού βρίσκονται κοντά στο σημερινό χωριό Βαχό, τρία περίπου χμ. δυτικά από το μοναστήρι της Καταφυγιώτισσας, όπου βρισκόταν ως τώρα ό κώδικας. Η επισκοπή της Καρυούπολης άνηκε στη μητρόπολη της Λακεδαίμονος και για πρώτη φορά τεκμηριώνεται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα 8. Ό επίσκοπος Μακάριος δέν ήταν ως τώρα γνωστός 9 η πατρίδα του Κουτούφαρι ταυτίζεται χωρίς δυσκολία με το σημερινό χωριό Κουτήφαρι, 26 χμ. ΒΔ της Καλαμάτας. 228β Ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβους του γραφέα τοϋ κώδικα. Πρόκειται για τον ίερομόναχο Αγοραστό, ό όποιος γεννήθηκε στα Κύθηρα, ενώ ή οικογένεια του κατάγεται από τή Κρήτη 10. [Έτελει] ώθη [το] παρ[òv] με τον θεού την χάριν και θέλει λάβη την χαράν εκείνος πού το πάρη γιατί έχει ερωταποκρίσεις όμορφαις σννηγμέναις [ μ ]έ κρίσες και απόφασαις απλήν φράσιν γραμμένας 5 [Έχε]ι κανόνες θαυμαστούς και των ζ' συνόδων [θει] ώδω[ν] τέ ιεραρχών και θείων αποστόλων [ και νόμους ] τους πολιτικούς των πάλαι βασιλέων πατριαρχών απόφασαις των παλαιών και νέων πολλά είναι ωφέλιμον εις προεστούς ποιμένας 8. Η. G e 1 z e r, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, Abh. Bayer. Akad. Wiss., phil. Cl. 21, Μόναχο 1901, 635 (IX, ) : O Λακεδαιμονίας της Πελοπονήσου έχει ταύτας. του Αμυκλών, του Καρνονπόλεως xai του Βρεστένης. Πρ. R. J a n i n, Caryopolis, Diet. Hist. Géogr. Eccl. 11 (1949) To χωριό όμως είναι πολύ παλαιότερο μαρτυρείται στίς αρχές του ένατου αιώνα, όπως δηλώνει ό βιογράφος τοϋ Φιλάρετου του Ελεήμονος Νικήτας «... αννεγραψάμην τον βίον αυτού έτους,ςτλ' εν εξορία ων εν Πελοποννήσω, εν Καριουπόλει (πρβλ Μ. -Η. Fourmy-M. Leroy, La vie de S. Philarète, Byzantion 9 (1934) 165, 27-29). 9. Πρβλ. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 7 (1965) Από έγγραφο του Αρχείου Κυθήρων γνωρίζουμε ότι ό παπάς Μάρκος Αγοραστός (πατέρας του κωδικογράφου μας ;) βρίσκεται στα Κύθηρα το Βλ. Χρύσας Ά. Μαλτέζου, Πρόσφυγες από την Κρήτη στα Κύθηρα, Επετ. Ετ. Βυζ. Σπουδών ( ) 521.

6 6 Johannes Köder ' Ένα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τη Μάνη 10 διατιναι ωρεώτατον όπου δεν το χε καθ' ένας. Και αθές να μάθης τις εστίν ο γράψας το βιβλίον, Αγοραστόν τον λέγουσιν εκ της νήσου κυθύρας. γέννημα θρέμμα τον νησιού μα εκ γονέων ξένων εκ της περίφημου κρητός κατάγεται των γέννων 15 πάντων ελαχιστότερως των ιερομόναχων και δέεται καθημερνώς δια υγίαν πάντων και όσοι ταποκτήσεται και όσοι το διαβάσται παρακαλώ σας δουλοικώς [ εμ ] ένα με θυμάσται.

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 36 Θεσμοί καΐ Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία ΜΑΧΗ ΠΑΙΖΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Παρασχέδια και μαρτυρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304 Σ. Ν. Τρ ω ϊ ά ν ο ς, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 594 σ. (ISBN 978-960-8256-54-5). Ο αυτοκράτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2008 2009 ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Θ Ε Μ Α Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.: 1340200700604 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον έλάχετε κατίΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ PBNIEPH ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ Στην Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά την Ανταλλαγή των πληθυσμών και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1930 και εξής, το ενδιαφέρον για τη χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΑΝ. ΠΟΤΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΩΣ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ι. Ο μεγάλος Αρκάς Παναγιώτης Ποταγός, ιατροφιλόσοφος και πρωτοπόρος περιηγητής του 19 ου αιώνα, αποτελεί μιαν εξέχουσα φυσιογνωμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ιούνιος 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομιλήτρια: Χρυσή Καραϊωσηφίδου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Όθωνας και η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος»

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΑΘΗΝΑ 2011 Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο Κ.Δ.Α. Χ + 5 ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ή ΦΩΤΑΚΟΣ Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN TEYXOΣ 73 01-4943 www.magouliana.gr www.fb.com/magouliana www.twitter.com/magouliana

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα