Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

2 Περιεχό μενα Η ΧΕΝ στο διαδίκτυο Το πλαίσιο χρήσης των νέων τεχνολογιών μέσα στη ΧΕΝ Ο χάρτης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Κοινωνική Δικτύωση: Χρήσιμες συμβουλές Συμβουλές προς «ναυτιλλόμενες»! Βάλτε το εικονικό «σπίτι» σας σε τάξη Γενικές πληροφορίες

3 Η ΧΕΝ στό Διαδι κτυό Τ ο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν ένα α- ποτελεσματικό και οικονομικό εργαλείο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προώθησης των δράσεων και των ιδεών μας. Ήδη, μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, ανάμεσά τους και η ΧΕΝ, τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την προώθηση των στόχων τους, για ενημέρωση και για να επιτύχουν τη συνηγορία μιας ευρύτερης κοινωνικής ομάδας στα θέματα που προωθούν και υποστηρίζουν. Αναμφίβολα, έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο διατήρησης του ενδιαφέροντος της ευρύτερης κοινότητας, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Η ΧΕΝ Ελλάδος από το 2004 έχει δημιουργήσει και διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένες πληροφορίες που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξή της, τη διοίκηση, τα προγράμματα και τις εκδόσεις της. Κάποια από αυτά τα στοιχεία ανανεώνονται περιοδικά και κάποια άλλα παραμένουν σταθερά. Επίσης, τοπικά Κέντρα, όπως το Σωματείο της Θεσσαλονίκης, η ΧΕΝ Γλυφάδας, η ΧΕΝ Θήβας και η ΧΕΝ Παιανίας, δημιούργησαν τις δικές τους ιστοσελίδες. Από την άλλη η ΧΕΝ Ιωαννίνων διαθέτει blog. Από το Δεκέμβριο του 2012 η ΧΕΝ Ελλάδος δημιούργησε σελίδα στο Facebook, με την πρόθεση να δικτυωθεί με φορείς και άτομα και να προβάλλει δράσεις προγράμματα, τα οποία προωθούν τους στόχους της. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται ο οδηγός, 11 τοπικά Κέντρα έχουν δημιουργήσει με τη σειρά τους ανάλογες σελίδες (Βόλος, Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κηφισιά, Κομοτηνή, Παιανία, Πειραιάς, Ρέθυμνο, Ρόδος). Ο οδηγός αυτός έχει διττό στόχο: από τη μια να αναδείξει τα οφέλη της ηλεκτρονικής παρουσίας μας στο διαδίκτυο και από την άλλη να τονίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιείται σωστά και να έχει τα θετικά αποτελέσματα, που όλες μας προσδοκούμε.

4 Τό πλαι σιό χρή σής των νε ων τεχνόλόγιων με σα στή ΧΕΝ Ο ι αρχές χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας της Π/ΧΕΝ (Standards of Good Management and Accountability) βασίζονται στη Διεθνή Χάρτα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τους φορείς που είναι υπόχρεοι να λογοδοτούν. Αποτελούν μια κοινή δέσμευση για τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τo κύρος των Μ.Κ.Ο και επιπλέον ορίζουν κοινές αρχές, πολιτικές και πρακτικές αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διαφάνειας και της λογοδοσίας ενθαρρύνουν την επικοινωνία βελτιώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα Το Μάιο του 2009 η ΧΕΝ Ελλάδος συμπεριέλαβε τις αρχές αυτές στο επικαιροποιημένο «Αλφαβητάρι της Διοίκησης», δηλαδή τον εσωτερικό κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της ΧΕΝ στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο που αφορά την επικοινωνία, ως ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της ΧΕΝ τοπικά εθνικά και παγκόσμια, στα ουσιώδη στοιχεία συμπεριλαμβάνεται η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την αναγνωρισιμότητα της οργάνωσης και η τακτή επικοινωνία με τα μέλη και την ευρύτερη κοινότητα, αλλά και με την Παγκόσμια και άλλες εθνικές ΧΕΝ. Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα από τα μέσα για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Όσο σημαντική είναι η επικοινωνία άλλο τόσο είναι και η διαχείριση των πληροφοριών. Η Π/ΧΕΝ, και κατ επέκταση η εθνική, διαχειρίζεται τις πληροφορίες, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ορθότητα, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την α- ποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα. Τα παραπάνω διασφαλίζονται όταν: Τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούμε είναι επικαιροποιημένα, α- κριβή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας Υπάρχουν/έχουν σχεδιαστεί πολιτικές και διαδικασίες για την αποθήκευση πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη σωστή χρήση και την πρόσβαση σε αυτές Υπάρχει σχεδιασμός για τη χρήση και τη διαχείριση συστημάτων πληροφόρησης που διευκολύνουν τη δουλειά μας Υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και γίνεται εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του λογισμικού Έχει οριστεί κάποια από εμάς ως υπεύθυνη για να παρακολουθεί και να επιμελείται θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

5 Ο χα ρτής των κόινωνικων με σων δικτυ ωσής 2Bfreedom_flatworld_spacecucciolo.jpg

6 Κόινωνική Δικτυ ωσή: Χρή σιμες συμβόυλε ς Είτε είμαστε «καινούργιες» είτε «παλιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι πρέπει να είναι διαφορετικό το σκεπτικό μας και το ύφος μας, όταν πρόκειται να προβάλλουμε δράσεις ή/και ιδέες της Οργάνωσης, από εκείνο που έχουμε στην προσωπική μας σελίδα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τους κανόνες «καλής συμπεριφοράς» στο διαδίκτυο και να τους εφαρμόζουμε. Πριν δοκιμάσουμε τη στρατηγική μας, χρειάζεται να κατανοήσουμε τον περίγυρο, να γνωρίσουμε το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να αποφύγουμε αποτελεσματικότερα τις «παγίδες» του. Η κοινωνική δικτύωση είναι μια πραγματικότητα με πολλές αναγνώσεις. Οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους (80%) έχουν προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social media), ενώ στην Αυστραλία και στη Γερμανία το ποσοστό είναι 69% και 54%, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία (64%) χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνεί με την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς. Το 49% πιστεύει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην εύρεση εργασίας. Επιπλέον, το 60% αναζητά πληροφορίες για έναν εργοδότη στο διαδίκτυο για να προετοιμαστεί για μια συνέντευξη εργασίας, ενώ το 39% θεωρεί αξιόπιστες τις πληροφορίες που τελικά βρίσκει. Είναι εντυπωσιακό το ότι το 52% δήλωσε ότι δεν θα έκανε αίτηση σε έναν πιθανό εργοδότη, εάν υπήρχαν αρνητικές κριτικές για αυτόν. Συμπεραίνουμε με μια πρώτη ματιά, ότι καθημερινά πολλοί Έλληνες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν, να βρουν και να μοιραστούν πληροφορίες. Αποτελούν μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και οι απόψεις που διαχέονται μέσα από αυτά επηρεάζουν τις απόψεις του χρήστη σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μια πρόσφατη έρευνα προσπαθεί να εξηγήσει το πώς οι γυναίκες επηρεάζουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Μερικά στοιχεία είναι πράγματι συγκλονιστικά: το 86% των γυναικών διαθέτουν λογαριασμό σε κάποιο από τα μέσα. Μάλιστα, πολλές έχουν μέχρι και 2.2 λογαριασμούς (κατά μέσο όρο), με πιο διαδεδομένο το Facebook σε ποσοστό 81%. Ο μέσος όρος ενασχόλησης με το «σερφάρισμα» στο διαδίκτυο, είναι 12 ώρες την εβδομάδα. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, γίνονται κοινωνοί πληροφοριών, που αφορούν καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες και τα εμπιστεύονται, όταν θέλουν να επιλέξουν. Επίσης, δε διστάζουν να Από την Weber Shandwick με δείγμα 2000 γυναίκες, χρήστες του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor (2011) από τη Randstad σε δείγμα 405 εργαζομένων. μοιραστούν την άποψή τους για ένα προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποίησαν, μέσα από φόρουμ, ιστοσελίδες κ.λπ. Η προτίμηση των γυναικών σε συγκεκριμένα κοινωνικά μέσα ποικίλλει. Έτσι οι νεότερες γυναίκες προτιμούν το you Tube, το Google+ και το Twitter, ενώ σχεδόν κάθε γυναίκα που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης διατηρεί λογαριασμό στο Facebook (97%).

7 Τι να πόυ με; Από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να προβάλλουμε τη δράση ή την άποψη του τοπικού Κέντρου ή της ομάδας μας, θα πρέπει να φροντίσουμε, ώστε η επικοινωνία να είναι ενδιαφέρουσα, τίμια και ανοιχτή. Η διαδικτυακή παρουσία μας οφείλει να διασφαλίζει, ότι η εικόνα μας προς το ευρύτερο κοινό είναι ενιαία και σύμφωνη με τις αξίες και τους σκοπούς της ΧΕΝ. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν από τη φύση τους μια διαδραστική επικοινωνία. Μια γενική αρχή: για κάθε μια δική σας δημοσίευση να υπάρχουν και άλλες που αφορούν αντίστοιχες οργανώσεις με συναφείς σκοπούς, με στόχο, αφενός την προώθηση των θεμάτων που αποτελούν προτεραιότητα για την Οργάνωση και το τοπικό σας Κέντρο και, αφετέρου τη δικτύωση με άλλους φορείς. Πόυ να τό πόυ με; Στο σύνδεσμο θα βρείτε τα πιο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταγράφονται σήμερα, με βάση κριτήρια, όπως η επισκεψιμότητα και ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών. Κάθε μέσο έχει το δικό του, αρκετά συγκεκριμένο, προφίλ μελών. Η επιλογή σας θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τους στόχους που έχετε θέσει, σχετικά με την παρουσία σας στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτήν την επιλογή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του μέσου, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και η εγκυρότητά του. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει στους χρήστες και οι διαθέσιμες επιλογές για την δημιουργία ενός προσαρμοσμένου, στις ανάγκες κάθε χρήστη, προφίλ.

8 Πως να τό πόυ με; Τ ο Διαδίκτυο είναι μια πιο χαλαρή μορφή επικοινωνίας από τον επίσημο «επαγγελματικό» τρόπο όμως, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, όπως τη γραπτή επικοινωνία ή την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Ό,τι γράφουμε στο διαδίκτυο, είναι δημόσιο και μπορεί να το αναζητήσει ο οποιοσδήποτε. Δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο λόγο, όπως π.χ συντομεύσεις που θα χρησιμοποιούσαμε σε μια φιλική επικοινωνία ή στον προσωπικό μας λογαριασμό και γενικά, σκεφτόμαστε πριν αναρτήσουμε κάτι που μπορεί να είναι ανακριβές, προσβλητικό ή ακραίο. Έχουμε πάντοτε στο νου μας, ότι οι αναρτήσεις ή τα σχόλιά μας γίνονται στο όνομα της ΧΕΝ και ότι η οργάνωση θα χαρακτηριστεί αρνητικά στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ακραία.

9 Πρόφυ λαξή τόυ δήμό σιόυ πρόφι λ Ε ίναι πολύ κοινό το φαινόμενο του «τρολαρίσματος» (κακόβουλη και συνεχής επίθεση με κυνικά ή σαρκαστικά σχόλια, συνήθως από ανώνυμους χρήστες). Αυτό πρέπει να διαχωρίζεται από μια κριτική απάντηση, που μπορεί να εμφανιστεί ως απόκριση σε μια ανάρτηση που κάναμε. Η λύση είναι να παρακολουθούμε τον/τους λογαριασμούς (Facebook, Twitter, blog και forum), να απαντούμε ευγενικά και όσο γίνεται πιο ιδιωτικά, διαχωρίζοντας αυτούς που εκφράζουν μια ειλικρινή άποψη, από αυτούς που είναι «δύσκολοι», απλά για να προκαλέσουν ένταση.

10 Συμβόυλε ς πρός «ναυτιλλό μενες»! Ν α αντιμετωπίζετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας: εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Παρουσιαστείτε, όπως θα θέλατε να παρουσιάζεστε σε αυτά, αν θα είχατε την ευκαιρία. Μπορεί να μη το φαντάζεστε, αλλά είστε υπόλογες σύμφωνα με το νόμο, αν γραφτεί κάτι προσβλητικό. Να έχετε πάντα τον έλεγχο της εικόνας του ιστότοπου, του λογαριασμού facebook, του twitter, του blog σας. Να προσέχετε ποιός κάνει αναρτήσεις ή σε ποιόν δίνετε το δικαίωμα να κάνει αναρτήσεις και για ποιο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, η παρουσία της ΧΕΝ στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως βήμα για επαγγελματικήπροσωπική προβολή μελών του τοπικού Κέντρου ή/και τρίτων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Συζητείστε μεταξύ σας, ώστε να είστε βέβαιες, ότι όλες όσες εμπλέκονται καταλαβαίνουν τις βασικές αρχές και συμφωνούν με τη στρατηγική της οργάνωσης για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές.

11 Βα λτε τό εικόνικό «σπι τι» σας σε τα ξή Ναι - Συμπληρώστε ορθά το διαδικτυακό προφίλ με τις σωστές πληροφορίες για την Οργάνωση. Χρησιμοποιήστε το λογότυπό σας, ως φωτογραφία. Ορίστε διαχειριστές των ιστοχώρων, κρατείστε τα password & σε ένα σημείο, ώστε να τα έχουν υπόψη τους και άλλοι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Όχι - Μη χρησιμοποιείτε φωτογραφίες που δεν είναι δικές σας ή δεν ξέρετε την πηγή τους (πιθανά να υπάρχει θέμα χρήσης τους). Το ίδιο ισχύει για τη χρησιμοποίηση προσωπικών φωτογραφιών (αυτές είναι για τα προσωπικά σας blog κλπ). Ναι - Διαφορετικοί λογαριασμοί για τις προσωπικές σας επαφές Ναι - Μπορείτε να έχετε το προφίλ σας «κλειστό» ή ανοιχτό ανάλογα με το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Βάλτε ένα φίλτρο σε αυτούς που αποδέχεστε ως φίλους. Όπως λέει και η παροιμία «Δείξε μου το φίλο σου», η ρήση μετράει και στο διαδίκτυο, οι άλλοι μας κρίνουν και από αυτό. Όχι - Μην κάνετε άσκοπες αναρτήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να έχετε κάτι «φρέσκο» να πείτε (κάντε α- ναρτήσεις μια δυο φορές τη βδομάδα), κρατάτε το προφίλ σας ζωντανό, με ενδιαφέρον. Ναι - Ελέγχετε την ορθογραφία και τα συντακτικά λάθη, όπως θα τα ελέγχατε και σε ένα έντυπο πριν τυπωθεί. Όχι - Μην στέλνετε αιτήματα για παιχνίδια, γενέθλια από το προφίλ της ΧΕΝ.

12 Γενικε ς πλήρόφόρι ες Τι είναι το διαδίκτυο (ίντερνετ); Το Διαδίκτυο (αγγλ. internet) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο. Επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα επιμέρους δίκτυα υπολογιστών, που είναι διασυνδεδεμένα σε αυτό ανά τον κόσμο, με τη χρήση τυποποιημένων κανόνων επικοινωνίας (πρωτόκολλα). Η γλώσσα του διαδικτύου Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στο Διαδίκτυο είναι η Αγγλική. Χρησιμοποιούνται πλέον και άλλες γλώσσες, χωρίς όμως να αποφεύγονται δυσλειτουργίες και τεχνικά προβλήματα. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Οι βιβλιοθήκες, τα Internet cafe και οι αίθουσες αναμονής αεροδρομίων είναι κάποιοι από τους δημόσιους χώρους, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές για το κοινό, με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις και πάρκα, ακόμα και σε ολόκληρες περιοχές, ανά τον κόσμο δίνεται αυτή η δυνατότητα της ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi). Τα σημεία αυτά ονομάζονται hotspot και η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε δωρεάν σε όλους είτε επί πληρωμή. Πώς έχει επηρεάσει την επικοινωνία το Διαδίκτυο; Στο Διαδίκτυο, η επικοινωνία είναι άμεση και αμφίδρομη και γι αυτό το λόγο λιγότερο ελεγχόμενη, ως προς τα μηνύματα και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται. Το διαδίκτυο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και τη δυνατότητα επιλογής τους. Οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο Στο Διαδίκτυο, υπάρχουν συγκεντρωμένες γνώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών και της επιστήμης. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται ή ακόμη και να παράγει πληροφορίες και είναι μάλλον αδύνατο να υπάρχει άμεσος έλεγχος για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο. Νομικά ζητήματα Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η πορνογραφία, η ψευδοπροσωπία και η προσφορά παρανόμων προϊόντων είναι κάποια από τα υπαρκτά προβλήματα στο Διαδίκτυο και ο περιορισμός τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς δεν υπάρχει κάποια ενιαία κυβερνητική ή άλλη αρχή, η οποία ελέγχει το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των πληροφοριών πριν αυτές δημοσιοποιηθούν. Βεβαίως, κρατικές υπηρεσίες και α- στυνομίες σε κάθε χώρα, καθώς και οι αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρεμβαίνουν για την αναστολή των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται μέσω Διαδικτύου. Το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο Στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Άρθρο 11 - Περί ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης). Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί να επιβάλλεται περιορισμός επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών, χωρίς να

13 προηγηθεί δικαστική απόφαση-εκτός από περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και στις οποίες η απόφαση δύναται να είναι αντίστοιχη». Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί πως οι χρήστες του Διαδικτύου είναι πολίτες και θα πρέπει η εκάστοτε εθνική αρχή να μεριμνά για την επέκταση του δικτύου, ακόμα και σε περιοχές που η ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρεί οικονομικά ασύμφορη την επέκταση, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση και ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση πρέπει να κατοχυρώνεται. Διαδικτυακοί κίνδυνοι Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, καθώς υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και προκαλούνται ζημιές, τόσο στο λογισμικό και το υλικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα Ο κύριος κίνδυνος για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η μόλυνσή του με κάποιον ιό (κακόβουλο πρόγραμμα). Πολλές φορές ο ιός είναι «κρυμμένος» σε κάποιοφαινομενικά αθώο- αρχείο, όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία. Όταν ο χρήστης δοκιμάσει να το χρησιμοποιήσει ο ιός επιμολύνει το σύστημα. Μπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήματος. Άλλες φορές, η επιμόλυνση είναι αποτέλεσμα μιας επίσκεψης σε κάποιον ιστότοπο, χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Το πρόγραμμα worm(=σκουλήκι), έχει παρόμοια αποτελέσματα με τον ιό, αλλά, αντίθετα από αυτόν, έχει περισσότερη αυτονομία. H βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο ευρεία στο σύστημα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σημαντικό εύρος ζώνης (bandwidth). Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά το χρήστη του, ο οποίος χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια εργασία, ενώ στην πραγματικότητα εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως εγκατάσταση άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι δούρειοι ίπποι δεν επιμολύνουν αρχεία. Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα Η μέθοδος υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλείται "Phishing" (παραφθορά της λέξης fishing = ψάρεμα). Ειδικότερα, ως phishing χαρακτηρίζεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( s) με σκοπό να προκαλέσουν την κλοπή εμπιστευτικών στοιχείων που ανήκουν στον παραλήπτη του μηνύματος. Τα μηνύματα αυτά «δείχνουν» να προέρχονται από κάποια τράπεζα και ζητούν από τον παραλήπτη με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων π.χ. τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του, τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Αν ο παραλήπτης αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές, οι δράστες (Phishers) εισβάλλουν άμεσα στο λογαριασμό του και μεταφέρουν τα διαθέσιμα χρήματα σε άλλον λογαριασμό. Είναι προφανές ότι οι Phishers με αυτή τη μέθοδο αποκτούν, για λογαριασμό τους ή

14 για λογαριασμό τρίτων, παράνομο περιουσιακό όφελος. Επειδή δε, γνωρίζουν ότι προβαίνουν σε παράνομη δραστηριότητα, το phishing συνιστά απάτη, κατά το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». Παρόμοια, αλλά σαφώς πιο επικίνδυνη, τεχνική/μέθοδος εξαπάτησης μέσω του διαδικτύου είναι το pharming. Ένα ειδικό πρόγραμμα εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας του συστήματος, διεισδύει στον υπολογιστή του χρήστη και το επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, ακόμα κι αν εκείνος πληκτρολογεί τη σωστή διεύθυνση του ιστότοπου που θέλει να επισκεφτεί, θεωρώντας πως βρίσκεται σε ασφαλή χώρο, ο συγκεκριμένος υπολογιστής τον οδηγεί μόνο σε πλαστές ιστοσελίδες. Ειδικότερα, αν πρόκειται για ιστοσελίδα τράπεζας, η προσπάθεια του θύματος να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του μέσω on-line banking καταλήγει στη μεταφορά των χρημάτων του στους δράστες (Pharmers). Το pharming, βαθμιαία εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες μορφές εγκληματικότητας στο διαδίκτυο και συνιστά παραβίαση απορρήτου κατά το άρθρο 370Γ 2 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 29,00 ( )». Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να τιμωρηθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Αρκετά προγράμματα περιήγησης (web browsers) αναγνωρίζουν τους ιστότοπους στους οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς χρηματοπιστωτικός φορέας δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές πληροφορίες, ενώ ένας προστατευμένος ιστότοπος αρχίζει πάντα με το πρόθεμα https (secure/ασφαλής). Παραπλάνηση Πολλές φορές στο Διαδίκτυο εμφανίζονται πληροφορίες, οι οποίες είναι φαινομενικά ακριβείς ή αναφέρουν απόλυτα αξιόπιστους δημιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για τέτοιες πράξεις είναι είτε η αποκομιδή ιδίου οφέλους είτε, απλά, η χαρά της παραπλάνησης των (αγνώστων) χρηστών. Ο όρος που περιγράφει αυτού του τύπου την παραπλάνηση είναι Hoax. Προστασία Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: Χρήση τείχους προστασίας (firewall) Χρήση λογισμικού προστασίας (antivirus) ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας (spyware). Συνεχής ενημέρωση των χρηστών.

15 Συνόψι ζόντας... Όταν αποφασίσουμε να κάνουμε χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για την προώθηση των αρχών, των θεμάτων που μας απασχολούν ως Οργάνωση, των δράσεων, των υπηρεσιών μας κ.λπ. θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής: Τη γλώσσα: πρέπει να γράφουμε σωστά ελληνικά. Την πληροφορία που διαχέουμε: να είναι αξιόπιστη, να έχει ελεγχθεί και να αναφέρεται η πηγή από την οποία την έχουμε αντλήσει (π.χ. βιβλιογραφία) Το είδος της πληροφορίας: δεν αναρτούμε δημοσιεύσεις, απόψεις και σχολιασμούς που δεν συνάδουν με την ιστορία, την παράδοση, τις αρχές και τα πιστεύω της Οργάνωσης. Πρέπει να είμαστε σίγουρες ότι η δημοσίευση ή ο σχολιασμός προάγει το έργο μας και ενισχύει την κοινή μας εικόνα ως Οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση, όσα γράφουμε, δε θα πρέπει να αποπροσανατολίζουν ή να μπερδεύουν τους αναγνώστες. Τα κείμενα ή το ύφος των δημοσιεύσεων που χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε τις εκδηλώσεις μας ως τοπικό Κέντρο: πριν προχωρήσουμε είναι σημαντικό να μιλήσουμε με ένα έμπειρο στέλεχος του τοπικού Κέντρου. Όσα γράφουμε για θέματα όπως π.χ. ο εθελοντισμός ή ο φεμινισμός: πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένα και όχι ορισμοί που δίνουμε εμείς ως άτομα. Αν δεν γνωρίζουμε καλά το θέμα είναι καλύτερο να μην γράψουμε τίποτα. Αν είναι απόλυτη ανάγκη να τοποθετηθούμε ως Οργάνωση και να προβάλλουμε τις θέσεις μας για ένα συγκεκριμένο θέμα, τότε θα πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια της ΧΕΝ Ελλάδος για να αποδοθούν αυτές με ακρίβεια και σαφήνεια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και σε άλλους οργανισμούς και φορείς από τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες, ιδέες για δράσεις και υπηρεσίες.

16 χεν ελλάδος Αμερικής Αθήνα Τηλ.: Fax: Website: Facebook: https://www.facebook.com/xenellados

ΈΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α1

ΈΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΈΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α1 1 Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση αν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει πολύ περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Γεωργία Κασσελούρη

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Γεωργία Κασσελούρη ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γεωργία Κασσελούρη Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και αρκετές δυνατότητες πρόκλησης

Διαβάστε περισσότερα

διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Θέλοντας

διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Θέλοντας Η ιστορία του διαδικτύου Οι πρώτες απόπειρες για τη δηµιουργία του διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Θέλοντας να προστατευτούν οι αµερικάνοι από µια πυρηνική επίθεση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ TROJAN Στην πληροφορική, ο δούρειος ίππος (trojan horse ή απλά trojan) είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα που ξεγελάει τον χρήστη και τον κάνει να πιστεύει ότι εκτελεί κάποια χρήσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 16 Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 16 Καραμαούνας Πολύκαρπος 16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος Κακόβουλο λογισμικό: το λογισμικό το οποίο εκ προθέσεως διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2014

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2014 Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28 Ιανουαρίου 2014 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Υλικό από τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καθηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία και Προώθηση. Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο

Επικοινωνία και Προώθηση. Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο 3 Επικοινωνία και Προώθηση Η Επικοινωνία θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο Συνέδριο Το καλό περιεχόμενο πάντα έχει ένα στόχο δημιουργείται με μια πρόθεση. Ως εκ τούτου μεταφέρει ερεθίσματα για δράση. Ann

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για Ασφάλεια στo

Συμβουλές για Ασφάλεια στo Συμβουλές για Ασφάλεια στo 1 Το Facebook, ως το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας, έχει διευκολύνει σημαντικά την επικοινωνία και έχει φέρει κοντά τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Phishing, Ιοί και Πειρατεία Λογισμικού Ηλεκτρονικών υπολογιστών

Phishing, Ιοί και Πειρατεία Λογισμικού Ηλεκτρονικών υπολογιστών Phishing, Ιοί και Πειρατεία Λογισμικού Ηλεκτρονικών υπολογιστών ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΡΑΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ, Β2 & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑ Α1 2016-2017 Τι είναι το Phishing; Ως Phishing ονομάζουμε την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες τις. Ειδικότερα, βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μελέτη με θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Διαδίκτυο Διαδίκτυο Θετικά του Διαδικτύου Μη ενδεδειγμένη χρήση Χρήση χωρίς επιτήρηση από τους γονείς Χρήση για περισσότερη από 1,5 ώρα την ημέρα Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ III 18/11/2013 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Το έργο αυτό βρίσκεται υπό άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη-Εμπορική 3.0 Ελλάδα ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές).

Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές). Κεφάλαιο 5 Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές). Το σύνολο αυτών των εντολών το ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ποιες πληροφορίες είναι προσωπικά δεδομένα και δε θα ήθελες να τα μοιραστείς με άγνωστα άτομα; Το όνομα σου Την ηλικία σου Τη διεύθυνσή σου Το σχολείο σου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών: επίκαιρα τεχνάσματα & επιβεβλημένα αντίμετρα στο ψηφιακό εταιρικό περιβάλλον

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών: επίκαιρα τεχνάσματα & επιβεβλημένα αντίμετρα στο ψηφιακό εταιρικό περιβάλλον Το ηλεκτρονικό επιχειρείν στο στόχαστρο των κυβερνοεγκληματιών: επίκαιρα τεχνάσματα & επιβεβλημένα αντίμετρα στο ψηφιακό εταιρικό περιβάλλον Αστυνόμος Α Αναστάσιος Παπαθανασίου, MSc, PhD(c) Αστυνόμος Β

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013

Fraud Prevention Forum 2013 Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο Η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο Ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών Παγκόσμιοι χρήστες διαδικτύου (εκατομ.) Οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων

Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων Παιδιά και Γονείς μπροστά στις προκλήσεις και τους κινδύνους του Διαδικτύου Νικολού Αγγελική, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 1 ο ΠΠΔΣ Ιωαννίνων Για τους Γονείς Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Η πρόληψη των κυβερνοεγκλημάτων μπορεί να είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 ΤΟΜΟΣ Α «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πηγή: ibm.com Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ 4: Πώς κάποιος μπορεί να μας παρενοχλήσει διαδικτυακά και τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΙΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΙΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ΙΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ερωτήσεις Τι είναι η πειρατεία λογισμικού Παραδείγματα πειρατείας Τι είναι το πιστοποιητικό αυθεντικότητας; Αναφέρετε κατηγορίες λογισμικού που διατίθεται στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας

Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Σκοπός έρευνας-υπόθεση έρευνας Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσδιορίσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες τις. Ειδικότερα, βασικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτύου

Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτύου Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτύου Θα χρησιμοποιώ το διαδίκτυο στο σχολείο μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη κάποιου εκπαιδευτικού. Δεν θα αναρτώ προσωπικές μου πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κίνδυνοι για τον Υπολογιστή μας Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam) Ανεπιθύμητα Μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Διαδικτύου

Η ιστορία του Διαδικτύου Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει πολύ περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο. Νίκος Παπαδόπουλος

Διαδίκτυο. Νίκος Παπαδόπουλος Διαδίκτυο Τι είναι το διαδίκτυο; Υπηρεσίες του Διαδικτύου Παγκόσμιος ιστός (www) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) Συνομιλία (chat) Τηλεδιάσκεψη (teleconference) Τι είναι η ιστοσελίδα; Τι πρέπει να προσέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Πρόεδρος Μ.Κ.Ο. ΝΕΟΙ, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Ένωση Υιοθέτησε: Α) Το Νο 97/C70/01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας

8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας 8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Α ΤΑΞΗ TMHMA A1 ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΟΜΑΔΑ 3 Κορωνιός Σπύρος Γκανοπούλου Σωτηρία Ευαγγελάκου Βασιλική Δημητρόπουλος Μιχάλης Βισίλιας Παναγιώτης Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. 1 Σε 1 λεπτό στο διαδίκτυο 204.000.000 αποστολές emails 1.300 νέοι χρήστες κινητών τηλεφώνων Συναλλαγές 6.000.000 ευρώ Αλλά και... 21 υποκλοπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Σήμερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες:

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες: Καλώς ήρθατε Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όρος "Διαδικτυακή ταυτότητα" περιγράφει το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών που σας χαρακτηρίζουν και τα οποία μοιράζεστε μέσω του διαδικτύου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ Ασφάλεια και Κοινωνικά δίκτυ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή 1 of 6 31/3/2016 5:28 μμ Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Συνδιδασκαλία: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πολιτική Παιδεία) Σχ. Έτος 2015-2016 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Σας παρακαλούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Περιεχόµενα 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και δούρειους ίππους...2 Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς σελ. 1 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορια του Διαδικτύου

Η ιστορια του Διαδικτύου ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το Διαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Μία υπηρεσία του ΠΣΔ ως εργαλείο Δια Βίου Μάθησης http://internet-safety.sch.gr http://internet-safety.sch.gr Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), εθνικό δίκτυο του ΥΠοΠαιΘ, εντείνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κοινωνικά Δίκτυα

Κεφάλαιο 15 Κοινωνικά Δίκτυα Κεφάλαιο 15 Κοινωνικά Δίκτυα 1 15.1 Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό Δίκτυο: ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει στα μέλη της δυνατότητες διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης. Πρόκειται για εικονικές κοινότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

λογισμικό το οποίο εκ προθέσεως διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές για να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα.

λογισμικό το οποίο εκ προθέσεως διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές για να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 λογισμικό το οποίο εκ προθέσεως διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές για να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. κακόβουλο πρόγραμμα που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

21 Days of Y ello Care.

21 Days of Y ello Care. Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ο ΚΕΦΛΙΟ ΚΕΦΛΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΛΙΟΥ 3 3.1 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της τεχνολογίας; 2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ επαγγελματίες πωλητές Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Προφίλ... 4 Βάλτε την επιχείρησή σας στο podilato.net... 5 Εγγραφή / Είσοδος... 5 Η Συνδρομή είναι δωρεάν!... 5 Ο Λογαριασμός Σας...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet

Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet Πώς μπορώ να αποφύγω μηνύματα spamming; Χρησιμοποιώντας προγράμματα antivirus τα οποία και ανανεώνετε όσο συχνά πρέπει, μπορείτε να προστατευτείτε από μηνύματα spamming.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes Ορισμός ιστοσελίδας Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

WebWeWant: Ενότητα 4

WebWeWant: Ενότητα 4 6o Γυμνάσιο Χαϊδαρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ: Α1β WebWeWant: Ενότητα 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ Μάιος 2017 Οι πληροφορίες που οι άλλοι πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;... Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 7 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...15 Κεφάλαιο 2: Τι βλέπω στην οθόνη μου όταν ολοκληρώσω τη δημιουργία του Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου.

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου. 1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου Γιάννης Νάνος Καθηγητής Mediterranean College Τµήµα Πληροφορικής Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και προσδιορίζει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 210 6007686 www.safeline.gr Γραμμή βοηθείας Ενημέρωση-Επαγρύπνηση Γραμμή παράνομου περιεχομένου Ως γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που όλοι χρησιμοποιούμε. Όλοι είμαστε χρήστες του διαδικτύου. Το Internet πρέπει να χρησιμοποιείται αλλά προϋποθέσεις. Η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας για µηχανές και ανθρώπους Οµάδα Project Α Λυκείου Σχολικό έτος: 2011-2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι μαθητές του project «Ασφάλεια στο διαδίκτυο-κίνδυνοι- Τρόποι προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου

2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου. Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Β Λυκείου Προσωπικά δεδομένα «Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μου δεδομένα όταν σερφάρω στο διαδίκτυο;» Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4981 Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus Citizens' confidence in the Information Society Flash Eurobarometer Q1. Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανεπιθύμητα μηνύματα θεωρούνται τα μηνύματα εκείνα που υπό κανονικές συνθήκες οι χρήστες δεν θα επέλεγαν να δουν και τα οποία διανέμονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικά δίκτυα του δικτύου, όπως Twitter, το Linkedln και το Facebook απλοποιούν τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στις τάσεις της αγοράς

Τα κοινωνικά δίκτυα του δικτύου, όπως Twitter, το Linkedln και το Facebook απλοποιούν τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στις τάσεις της αγοράς Κοινωνικά Δίκτυα ονομάζουμε τις διαδικτυακές τεχνολογικές πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση περιεχομένου και πληροφοριών, την ανάπτυξη κατ αρχήν επικοινωνιακών και στη συνέχεια κοινωνικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη εθισμός, μπορεί να σας θυμίζει άσχημες εικόνες. Όμως υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Κανείς δεν εθίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η λέξη εθισμός, μπορεί να σας θυμίζει άσχημες εικόνες. Όμως υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Κανείς δεν εθίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η λέξη εθισμός, μπορεί να σας θυμίζει άσχημες εικόνες. Όμως υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Κανείς δεν εθίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρόλα αυτά υπάρχουν μερικοί βασικοί χημικοί, ψυχολογικοί και

Διαβάστε περισσότερα

Τσέκαρέ το! Facebook Check

Τσέκαρέ το! Facebook Check Facebook Check Ξέρεις καλά όλους τους «φίλους» σου; Ποιος μπορεί να δει τι κοινοποιείς στο Facebook; Διατήρησε τον έλεγχο των δημοσιεύσεών σου! Πώς διαχειρίζεσαι τις λίστες των «φίλων» σου; Πώς μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ερευνητική Εργασία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τμήμα Α6 Κορωπί, 2012-2013 (Α τετράμηνο) Συντελεστές: ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΝΑΙ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα