ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου του Πράσινου Ταμείου» Το Πράσινο Ταμείο, έχοντας υπόψη τα εξής: 1. Το Ν. 3889/2010, σύμφωνα με τον οποίο το Πράσινο Ταμείο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / 2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την υπ αριθμ. 372/ Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 4. Την υπ αριθμ. 267/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 4Α3946Ψ844-Θ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καλώντας τους ενδιαφερομένους για υποβολή προσφορών για την ανάληψη του έργου με αντικείμενο: «Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου του Πράσινου Ταμείου». 1. Αναθετούσα Αρχή Επιτροπή Διαγωνισμού Αναθέτουσα αρχή, που θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου είναι το Πράσινο Ταμείο. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Πράσινο Ταμείο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Τρικάλων 36, Αθήνα Τηλ: Fax: O διαγωνισμός, ήτοι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 2. Υποβολή Προσφορών 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη αυτή. Οι ενώσεις εταιριών και κοινοπραξίες, υ- ποβάλλουν κοινή προσφορά. 1

2 2.2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν στο Πράσινο Ταμείο, Τρικάλων 36, Αθήνα (5ος όροφος), το αργότερο έως και την 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., σφραγισμένο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελο) στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου του Πράσινου Ταμείου» ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ημερομηνία του διαγωνισμού.././ β. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (curier) στην έδρα του Πράσινου Ταμείου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Πράσινο Ταμείο μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Πράσινο Ταμείο έγκαιρα. Το Πράσινο Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Ο ως άνω, κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει, τα εξής: (1) Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σε χωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο (με όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») ο οποίος θα περιλαμβάνει, επί ποινή απορρίψεως, τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως ισχύει, στην οποία κάθε συμμετέχων θα αναγράφει: α. τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει. β. θα δηλώνει ότι έως και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: i) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και ότι δεν τελεί σε πτώχευση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ii) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ./τος 60/2007, για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρε- 2

3 σης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. iii) Θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Έγγραφο εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα αυτό υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής στοιχεία: την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις προς παροχή υπηρεσίες, την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη), καθώς και τους όρους ότι Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα επιστραφεί σε αυτόν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3

4 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. (2) Τεχνική Προσφορά, σε χωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο (με όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά») ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: α. Επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση σε ανάλογα έργα και παρουσίαση αυτών. β. Χρονική περίοδος υποστήριξης χρηστών και ασφάλεια του δικτύου. γ. Ομάδα έργου. Ο υπο-φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα αναγράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. (3) Οικονομική Προσφορά, σε χωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο, (με όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε ευρώ και συγκεκριμένα: Την προσφερόμενη τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. Την τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. T χρόνο ισχύος της προσφοράς Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 16, παράγραφο 1). Ο υπο-φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα αναγράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 2.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 2.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 2.5 Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120) ημερών, προσμετρούμενων από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Πράσινο Ταμείο πριν τη λήξη της. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4

5 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.6 Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημέρα και ώρα που προβλέπεται ανωτέρω θα α- πορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 2.7 Επίσης, η προσφορά του υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού όπως προσδιορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Χρόνος παράδοσης του έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης. Οικονομική Προσφορά η οποία είναι μικρότερη του 80% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα ζητεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 3. Αντικείμενο του έργου Το Πράσινο Ταμείο αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών Υπηρεσίες δικτύου. Υπηρεσίες που επιτρέπουν την διασύνδεση των σταθμών εργασίας και χρηστών σε ένα ε- νιαίο δίκτυο και την ελεγχόμενη πρόσβασή τους σε κοινόχρηστους πόρους. Η πρόσβαση σε κοινόχρηστους πόρους του δικτύου αφορά σε δικτυακές οδεύσεις (διασύνδεση δικτύων) και σε απόδοση χαρακτηριστικών διασύνδεσης (σύνδεση φορητών υπολογιστών, διαχείριση συστημάτων, έλεγχο κωδικών πρόσβασης, raming κ.α.) 3.2. Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου. Ελεγχόμενη πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους του συστήματος τόσο από το εσωτερικό δίκτυο (Intranet) όσο και από το εξωτερικό δίκτυο (Internet, εξωτερικοί συνεργάτες). Xρήση username και passwrd και εφαρμογή πολιτικής δικαιωμάτων πρόσβασης Υπηρεσίες ffice autmatin και cllabratin. Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης και διανομής εταιρικών εγγράφων και πληροφοριών μέσω: Κεντρικών και διαβαθμισμένης πρόσβασης αποθηκευτικών χώρων Υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Υπηρεσιών intranet που περιλαμβάνουν 5

6 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Διαχείριση υποθέσεων και εργασιών γραφείου (ανάθεση παρακολούθηση) Αρχειοθέτηση πληροφοριών Ανακοινώσεις γραφείου 3.4. Υπηρεσίες διασφάλισης δεδομένων. Διασφάλιση των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων από φυσική καταστροφή ή κακόβουλες ενέργειες (ιούς, εσκεμμένη ή ακούσια διαγραφή αρχείων) μέσα από την αυτοματοποιημένη λήψη καθημερινού backup. Επίσης, τόσο σε επίπεδο server όσο και σε επίπεδο σταθμών εργασίας η προστασία από ιούς αποτελεί υπηρεσία που θα εκτελείται αυτόματα χωρίς την παραμικρή μεσολάβηση των χρηστών (εγκατάσταση αλλά και διαρκή ενημέρωση προγραμμάτων antivirus) Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα παρέχονται υπηρεσίες ασφαλούς nline αλληλογραφίας ( ), οργάνωσης και προγραμματισμού (Calendar, Public Flders) που θα τους επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται τόσο σε ενδοεταιρικό επίπεδο όσο και σε εξωτερικούς του δικτύου χρήστες μέσα από φιλικό περιβάλλον εργασίας ενός Internet Brwser Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης. Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες για απομακρυσμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας και τις εφαρμογές του καθώς και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και διαχείρισης στο σύστημα από εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Αναλογική τηλεφωνία για χρήστες, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Περιλαμβάνεται το σύνολο των υπηρεσιών τηλεφωνίας (μήνυμα υποδοχής, προώθηση κλήσεων, μεταφορά κλήσεων κλπ) Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία όλων των περιγραφόμενων στην παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στο δίκτυο και των 15 περίπου σταθμών εργασίας των χρηστών και εκτυπωτών που θα προμηθευτούν από το Πράσινο Ταμείο με ξεχωριστό διαγωνισμό Υπηρεσίες υποστήριξης- συντήρησης Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (hardware) ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας και υπηρεσίες συντήρησης για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Αντίστοιχα για το προσφερόμενο λογισμικό και της εφαρμογές θα πρέπει να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας και υπηρεσίες συντήρησης για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού, την διόρθωση βλαβών του εξοπλισμού ή ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού στο χώρο εργασίας του πράσινου ταμείου εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού στο χώρο εργασίας του πράσινου ταμείου και εκτός του ω- ραρίου εργασίας, την υπηρεσία τουλάχιστον τηλεφωνικής υποστήριξης προς τους διαχειριστές του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος αποκατάστασης των προβλημάτων δεν θα πρέ- 6

7 πει να υπερβαίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης. 4. Ελάχιστος Εξοπλισμός Λογισμικό Συστήματος 4.1. Κεντρικός εξυπηρετητής (server) Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας INTEL XEON ή ανώτερος ή λειτουργικά ισοδύναμος Τύπος CPU Quad Cre ή αντίστοιχος 4x HDD HS 500GB RAID Cntrller 2x Pwer Supply 16GB RAM DDR2 ή ανώτερη Rack Munt Κάρτα γραφικών SVGA ή καλύτερη με τους αντίστοιχους drivers Οθόνη LCD, 17", 1024x768 DVD RW 4 θύρες USB 2.0 muse ptical wheel Micrsft συμβατό, PS/2 ή USB Πληκτρολόγιο ελληνο-λατινικό τύπου qwerty 101 πλήκτρων με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων 4.2. Netwrk Attached Strage 3 TB Strage Gigabit LAN RAID Firewall Appliance Firewall VPN capabilities Applicatin cntrl capabilities 4.4. Ethernet Switch 24 gigabit prt Rack munt 4.5. Τηλεφωνικό κέντρο 4 ISDN trunks (internal/external) 16 internal analg extensins Aut Attendant Capabilities Hld music capabilities Mdular expansin Κεντρική συσκευή γραμματείας (X1) ISDN Technlgy Memry buttns 7

8 4.6. UPS Cnference capabilities Autmatic redial Menu peratins Απλές τηλεφωνικές συσκευές (X15) 2000 VA Online Rack Munt 4.7. RACK 21U 1000 x 800 Αναλογικές συσκευές Caller ID Recgnitin 4.8. MS SBS 2008 (Active Directry, Exchange 2007, SharePint Prtal Services) 15 user Cals 4.9. Mail Security fr Exchange 2007 AntiSpam fr Exchange Antivirus fr Exchange and Mailbxes Virus and spam cntent update Antivirus Prtectin fr 15 users Antivirus, malware Prtectin Netwrk prtectin Cmputer firewall Central management and cntent update Backup & Recvery fr Windws Small Business Server 2008 Vlume and file backup Restre vlume n machine r virtual machine Specific file restre Backup fr Micrsft Exchange 2007 Strage grups backup Restre f Strage Grups Restre f specific mailbxes, mail within mailbxes r public flders Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Web based εφαρμογές Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (ανάθεση παρακολούθηση) Διαχείριση υποθέσεων και εργασιών γραφείου (ανάθεση παρακολούθηση) Αρχειοθέτηση πληροφοριών Ανακοινώσεις γραφείου 8

9 Επισημαίνεται ότι για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τεχνικά εγχειρίδια (manuals) τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τον απαραίτητο συμπληρωματικό εξοπλισμό για τη θέση του σε λειτουργία (πχ καλώδια, cnnectrs, κλπ). Επίσης, για κάθε προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να υπάρξει παροχή ενός τουλάχιστον cd/dvd από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης. Τέλος, σημειώνεται ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Προκειμένου, δε, να εξασφαλιστεί οικονομία, ποιότητα και ασφάλειας, απαιτούνται τα παρακάτω για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό: (α) ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 ή αντίστοιχο ή νεώτερο. (β) να διαθέτει πιστοποίηση έγκρισης κυκλοφορίας CE Mark. 5. Προϋπολογισμός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α. 23%. 6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Η συνολική διάρκεια του έργου είναι ένας (1) μήνας από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. 7. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα προβεί τη Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια το περιεχόμενο του υποφακέλου των δικαιολογητικών κάθε προσφοράς ελέγχεται από την Επιτροπή προκειμένου να κριθεί εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανάθεσης των υπηρεσιών. Κατά την αποσφράγιση του υπο-φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. β) Αποσφραγίζεται ο υπο-φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μόνο των συμμετεχόντων που τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο διαγωνισμό είναι επαρκή σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο σημείο (α). Οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στη ενότητα (8) της παρούσας προκήρυξης. Κατά την αποσφράγιση του υπο-φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους. γ) Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς μόνο των συμμετεχόντων που τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο διαγωνισμό είναι επαρκή σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο (α) της παρούσης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το αμέσως προηγούμενο στάδιο (β) και έ- 9

10 χουν κριθεί αποδεκτές οι τεχνικές τους προσφορές. Κατά την αποσφράγιση του υπο-φακέλου, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης (σύμφωνα με τα κριτήρια της ενότητας 8 της παρούσας προκήρυξης), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλει πρακτικό με αιτιολογημένη γνωμοδότηση για το αποτέλεσμά του και όλα τα στοιχεία των φακέλων του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, το οποίο και αρμοδίως θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ./τος 60/2007, για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υ- ποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου ή υπαίτιας υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, ενώ το Πράσινο Ταμείο έχει τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης συμμετέχοντα. 10

11 8. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας τεχνικής αξιολόγησης. Α/Α Περιγραφή Ποσοστό βαρύτητας 1 2 Επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση σε ανάλογα έργα και παρουσίαση Χρονική περίοδος υποστήριξης χρηστών και ασφάλεια του δικτύου 45% 35% 3 Ομάδα έργου 20% Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από μηδέν (0) έως εκατόν είκοσι (120) βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι: Έως εκατό (100), όταν καλύπτονται με ελλείψεις οι απαιτήσεις και Εκατό (100), όταν καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις. Αυξάνεται έως εκατόν είκοσι (120), όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των κριτηρίων. 9. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς, βάσει των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι νόμιμα συμμετέχοντες και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή αυτής, θα γίνει κατάταξη των προσφορών βάσει του ακόλουθου τύπου: Aj = 0,70 x Tj / Tmax +0,30 x Kmin / Kj όπου: Tmax: η τεχνική προσφορά με την υψηλότερη βαθμολογία Tj: η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου j Kmin: η οικονομική προσφορά με τη μικρότερη τιμή K:j η τιμή της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου j Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή του Aj. 11

12 Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 10. Σύναψη σύμβασης με τον Ανάδοχο Το Πράσινο Ταμείο θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα περιλαμβάνει, κυρίως τους όρους που ακολουθούν και που αποτελούν και όρους της παρούσας πρόσκλησης: 10.1 Διάρκεια, τόπος και χρόνος παράδοσης του έργου: Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης Τρόπος πληρωμής αναδόχου: Το Πράσινο Ταμείο θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου μετά το πέρας της παράδοσης του συνόλου του έργου και της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Πράσινου Ταμείου και μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου Καταγγελία της σύμβασης έκπτωση αναδόχου: Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το Πράσινο Ταμείο δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Πράσινο Ταμείο και ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Πράσινου Ταμείου από την παράβαση για την ο- ποία επιβλήθηκε η έκπτωση Επίλυση διαφορών: Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε τυχόν διαφορά, αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων θα επιλύεται από τα καθ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα Λοιποί όροι σύμβασης: Πλέον των ως άνω όρων, το Πράσινο Ταμείο επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και όσους άλλους όρους κρίνει ότι εξασφαλίζουν τα νόμιμα συμφέροντά του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Σερράος 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός των Γραφείων του Πράσινου Ταμείου» Το Πράσινο Ταμείο, έχοντας υπόψη τα εξής: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) με κριτήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 06/11/2014 ΤΗΛ. 213/2046171-170 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ :12095/732965 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1946 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Εβδομάδας. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 15 05 2013 Τετάρτη 11:00 Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος όροφος. αίθουσα Α. Παγιατάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Εβδομάδας. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 15 05 2013 Τετάρτη 11:00 Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος όροφος. αίθουσα Α. Παγιατάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ:28210-29249 Δρακάκης Ηρακλής Τηλ:28210-29316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Κ. Ψυχίδης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 02/09/2013 Δευτέρα 12:30 Κεντρικό Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος Όροφος

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 02/09/2013 Δευτέρα 12:30 Κεντρικό Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος Όροφος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 5634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 5634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα