Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Transcript

1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

2 6 Απριλίου 2004 Αριθµ. Πρωτ /02 Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξέτασε αναφορά του κυρίου... σχετικά µε τους όρους αεροπορικής µεταφοράς Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) από την «Ολυµπιακή Αεροπορία» (Ο.Α.). Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσεται το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Ι. Ιστορικό Ο κ.... είναι Άτοµο Μειωµένης Κινητικότητας (ΑΜΚ) ως παραπληγικός και χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου. Στις , θέλησε, όπως υποστηρίζει, να ταξιδέψει µε την Ο.Α. από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Απευθυνόµενος στην Ο.Α. ενηµερώθηκε ότι η έκδοση εισιτηρίου ήταν δυνατή µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ταξίδευε µε συνοδό. Στις διαµαρτυρίες του αναφερόµενου, ότι είναι καθόλα ανεξάρτητος, η Ο.Α. επικαλέστηκε σχετικό κανονισµό της ΙΑΤΑ που επιβάλλει την ύπαρξη συνοδού. Συµπληρωµατικά ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση που ο παραπληγικός επιβάτης χρειαστεί, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, να µεταβεί στο χώρο υγιεινής του αεροσκάφους θα πρέπει να έχει κάποιον συνοδό, διότι το πλήρωµα δεν είναι υποχρεωµένο να τον συνδράµει στη µετάβαση αυτή. Κατόπιν αυτού, ο ενδιαφερόµενος απευθύνθηκε σε άλλη αεροπορική εταιρία, η οποία δεν απαιτούσε την ύπαρξη συνοδού για την έκδοση εισιτηρίου ενός παραπληγικού επιβάτη. Ο ενδιαφερόµενος, εκτιµά τη στάση της Ο.Α., εν προκειµένω, ως αντιφατική, αφού, ενώ παλαιότερα είχε και πάλι αρνηθεί την πραγµατοποίηση ταξιδιού χωρίς συνοδό, ωστόσο για µεγάλο διάστηµα ( , οπότε ο κ.... κατοικούσε στις Βρυξέλλες), είχε πραγµατοποιήσει ταξίδια χωρίς να προβληθεί αντίστοιχη απαίτηση. 2

3 ΙΙ. Ρυθµιστικό πλαίσιο Α) Στο άρ του Συντάγµατος καθορίζεται ειδική υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει ειδικά µέτρα για την προστασία της αναπηρίας και ακολούθως ( 6) ορίζεται ότι «[τ]α άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.». Με τη διάταξη αυτή αποδίδεται ιδιώνυµο συνταγµατικό δικαίωµα στα ΑµεΑ για την αυτόνοµη παρουσία τους στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης. Ανάλογη διάταξη βρίσκεται και στον Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ. 26) µε την οποία ενθαρρύνεται η λήψη µέτρων για την αυτονοµία και την κοινωνικοεπαγγελµατική ενσωµάτωση των ΑµεΑ 1. Βασικό άξονα του δικαιώµατος αυτόνοµης ζωής των ΑµεΑ αποτελεί η εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για µετακίνηση, µε αρνητική (: απουσία περιορισµών) και θετική διάσταση (: λήψη ειδικών µέτρων διευκόλυνσης). Β) Με την πρόσφατη «Κοινή Θέση» (ΕΚ) αριθ. 27/2003, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, καθορίστηκε ένα πλαίσιο ειδικής προστασίας για τα «άτοµα µειω- µένης κινητικότητας». Ως τέτοιο άτοµο νοείται (άρ. 2 θ ) «κάθε άτοµο µε µειωµένη ικανότητα µετακίνησης κατά τη χρήση µεταφορικών µέσων λόγω σωµατικού προβλήµατος (αισθητήριου ή κινητήριου, µόνιµου ή πρόσκαιρου), διανοητικής µειονεξίας, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η κατάσταση του οποίου επιβάλλει ειδική φροντίδα και προσαρµογή των διατιθέµενων σε όλους του επιβάτες υπηρεσιών στις ανάγκες τους». Ορίζεται εξάλλου (άρ. 11 1) ότι οι «αεροµεταφορείς αποδίδουν προτεραιότητα µεταφοράς στα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας [ ]» ενώ και κατά την προσφορά φροντίδας (άρ. 9 3) «αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων» αυτών. Γ) Ο κανονισµός 700 της ΙΑΤΑ 3 προβλέπει για τα µέλη (της ΙΑΤΑ) τη δυνατότητα να αρνηθούν, για λόγους ασφαλείας, την επιβίβαση προσώπου χωρίς συνοδό, αλλά δεν δίνει ταυτόχρονα το δικαίωµα στις αεροπορικές εταιρίες να αρνηθούν την έκδοση εισιτηρίου σε ασυνόδευτο ΑµεΑ. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι ο εν λόγω κανονισµός δεν συνιστά κανόνα δικαίου και ως εκ τούτου ενδεχόµενη νοµοθετική ρύθµιση για την αεροπορική µεταφορά ΑµεΑ θα «υπερίσχυε» του κανονισµού. Είναι αλήθεια ότι µε τον κανονισµό τίθενται κατευθυντήριες γραµµές που καλούνται να ακολουθήσουν οι αεροπορικές εταιρίες- µέλη της ΙΑΤΑ- για την οµαλή Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 364/14 της Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 125E/63 της Resolution 700. Acceptance and Carriage of Incapacitated Passengers, 22η έκδοση / Ιούνιος 2002 (= 3

4 διεξαγωγή αεροπορικού ταξιδιού των ΑµεΑ ενώ προβλέπεται ως εξαιρετικό µέτρο τη δυνατότητα άρνησης επιβίβασης χωρίς συνοδό. ) Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το -µη νοµικά δεσµευτικόκείµενο του Airline Passenger Service Commitment 4 (: έσµευση αεροµεταφορέων για την εξυπηρέτηση επιβατών) που εκπόνησαν οι αεροπορικές εταιρίες κατόπιν διαβούλευσης µε οργανώσεις ταξιδιωτών, µε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κείµενο αυτό, το οποίο περιέχει δεσµεύσεις των αεροµεταφορέων ως προς τις διαδικασίες µεταφοράς ταξιδιωτών, έχει προσυπογράψει και η Ο.Α. Ειδικότερα για τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ) ορίζεται (Attacment, Airline Practices): «Ο αεροµεταφορέας δεν αρνείται την επιβίβαση ατόµου µειω- µένης κινητικότητας παρά µόνο στην περίπτωση που το εν λόγω άτοµο δεν µπορεί να µεταφερθεί µε ασφάλεια ή τεχνικά δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος προς εγκατάσταση του. [ ] Όταν ένα άτοµο µειωµένης κινητικότητας δηλώνει ότι είναι αυτόνοµο (ανεξάρτητο και ικανό να µεριµνά για όλες τις φυσικές του ανάγκες από µόνο του κατά τη διάρκεια της πτήσης) η αεροπορική εταιρία οφείλει να αποδεχτεί αυτήν τη δήλωση.» Αναφέρεται επίσης (Attachment, Basic assumptions, 5.) ότι «η αναπηρία δεν πρέπει να εξοµοιώνεται µε αρρώστια και ως εκ τούτου δεν πρέπει να απαιτείται από τα ΑΜΚ να προβαίνουν σε ιατρικές δηλώσεις για την αναπηρία τους ως προϋπόθεση ταξιδιού». Ε) Εξάλλου, η υποχρέωση «σαφούς, αξιόπιστης και ακριβούς ενηµέρωσης» των επιβατών ΑΜΚ ως προς τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες ταξιδιού ρητά προβλέπεται στο µη νοµοθετικής φύσεως- έγγραφο υπ αριθµ. 30 (Section 5) της ECAC 5 (European Civil Aviation Conference: Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας), το οποίο ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρίες. Η ενηµέρωση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση του προσώπου καθ όλη τη διαδικασία του αεροπορικού ταξιδιού (κράτηση, προγραµµατισµός κινήσεων, κίνηση στο αεροδρόµιο κ.λπ.). ΣΤ) Αξίζει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι βρίσκεται σε διαδικασία υιοθέτησης κοινός «κανονισµός» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «τα δικαιώµατα των προσώπων µε µειωµένη κινητικότητα στις αεροπορικές µετακινήσεις». Στο κείµενο αυτό κατάγράφονται υποχρεώσεις των αεροµεταφορέων για συνδροµή στα άτοµα µειωµένης κινητικότητας (σηµείο 22, Art. 6 και Annex 2). Ζ) Σε σχέση, τέλος, µε το ζήτηµα µετάβασης στο χώρο υγιεινής του αεροσκάφους ενός ΑΜΚ αφενός ο κανονισµός της ΙΑΤΑ (5.2.3.) ορίζει ότι οι αεροπορικές εταιρίες θα καταβάλουν προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχει 4 5 ECAC Policy statement in the field of civil aviation facilitation, 9 η έκδοση/ιούλιος 2003 [= 4

5 επί του αεροσκάφους ειδικός τύπος στενού αναπηρικού αµαξιδίου για την µεταφορά του ΑΜΚ στο χώρο υγιεινής. Από την άλλη πλευρά στο έγγραφο υπ αριθµ. 30 (Section d.) της ECAC γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρέωση των αεροπορικών εταιριών να εφοδιάζουν κάθε (νέο) αεροσκάφος άνω των 100 θέσεων µε τουλάχιστον ένα αναπηρικό αµαξίδιο. ΙΙΙ. ιαδικασία της έρευνας Ο ΣτΠ προκειµένου να διερευνήσει την υπόθεση έθεσε υπόψη της Ο.Α. την «καταγγελία» του κ...., επισηµαίνοντας τη σοβαρότητα του θέµατος και εκτιµώντας ότι το συγκεκριµένο συµβάν υπερβαίνει την ατοµική υπόθεση του συγκεκριµένου πολίτη και άπτεται µιας γενικότερης πολιτικής. Εξάλλου, στην προσπάθεια διασταύρωσης του περιεχοµένου της αναφοράς, ο ΣτΠ επικοινώνησε (τηλεφωνικά) µε το τµήµα «Εξυπηρέτησης Πελατών» της Ο.Α. ζητώντας πληροφορίες για κράτηση εισιτηρίου προσώπου µε µειωµένη κινητικότητα. Η υπηρεσία αυτή δήλωσε, ότι όλα τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, χωρίς καµιά διάκριση, ταξιδεύουν υποχρεωτικά µε συνοδό. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, αναζητήθηκε η τακτική των άλλων αεροπορικών εταιριών. Γι αυτό ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες καθώς και η αλληλογραφία που διενήργησαν η Ο.Α. και ο ενδιαφερόµενος (µε άλλες αεροπορικές εταιρίες) και προσκόµισαν στην Αρχή. Οι αεροπορικές εταιρίες (: Lufthansa, SN Brussels Airlines, Swiss International Airlines, SAS, United Airlines) απάντησαν, γνωρίζοντας την κινητική κατάσταση του ενδιαφεροµένου, ότι δεν είχε ανάγκη συνοδού, ενώ ταυτόχρονα ουδεµία απαίτησε τη συµπλήρωση ειδικού εντύπου και την ύπαρξη ιατρικής γνωµάτευσης προς τούτο. Αντίθετα, αρκέστηκαν στην περιγραφή από τον αναφερόµενο της φύσης της αναπηρίας του. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες (British Airways, KLM, Air France) απαιτoύν συνοδό µόνο εφόσον ο επιβάτης δεν είναι αυτοεξυπηρετούµενος (π.χ. δέσιµολύσιµο ζώνης ασφαλείας, χρήση µάσκας οξυγόνου). Επί του θέµατος εξάλλου της µετάβασης στο χώρο υγιεινής του αεροσκάφους, ορισµένες από τις παραπάνω αεροπορικές εταιρίες δήλωσαν ότι διαθέτουν την απαραίτητο αναπηρικό αµαξίδιο (π.χ. KLM), ενώ άλλες δήλωσαν ότι το διαθέτουν µόνο σε ορισµένες πτήσεις ή σε ορισµένους τύπους αεροσκάφους. Αλλά και στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµο το αναπηρικό αµαξίδιο, δόθηκε ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση συνοδού, παρότι δεν υποχρεούται το πλήρωµα του αεροσκάφους να προσφέρει ειδική συνδροµή. 5

6 ΙV. Η θέση της Ολυµπιακής Αεροπορίας Σε απάντηση της επιστολής του ΣτΠ, η Ο.Α. ισχυρίστηκε ότι η µεταφορά επιβάτη, που έχει ανάγκη αναπηρικού αµαξιδίου, «επιτρέπεται µόνο µε συνοδό, όπως ορίζει ο κανονισµός ΙΑΤΑ». Οι ίδιοι επιβάτες µπορούν να ταξιδέψουν χωρίς συνοδό, εφόσον έχει συµπληρωθεί ειδικό έντυπο της εταιρίας µε τη σχετική γνωµάτευση και υπογραφή ιατρού όπου πιστοποιείται ότι ο επιβάτης µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Σε απάντηση νεότερου εγγράφου της Αρχής, η Ο.Α. δήλωσε ότι όντως ο κανονισµός ΙΑΤΑ δε διαθέτει νοµική δεσµευτικότητα, ενώ τα κριτήρια για την «αυτοεξυπηρέτηση» του ατόµου είναι ιατρικά. Εξάλλου αναφέρθηκε ότι η διαδικασία που ακολουθεί η Ο.Α. αποτελεί κοινή πρακτική και άλλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών. V. ιαπιστώσεις Α) Το ελληνικό Σύνταγµα διαγράφει ένα πλαίσιο για την ενεργό και ισότιµη συµµετοχή των ΑµεΑ, η οποία υλοποιείται µε τη διασφάλιση αυτόνοµης και ανεξάρτητης ζωής. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και την ακώλυτη δυνατότητα µετακίνησης µε τρόπο αξιοπρεπή. Η ακώλυτη αεροπορική µετακίνηση µάλιστα αποτελεί αντικείµενο διεθνών κειµένων που ορίζουν µια σειρά υποχρεώσεων των αεροµεταφορέων. Σ αυτή τη βάση η ορθή και ακριβής ενηµέρωση, η µη αδικαιολόγητη άρνηση µεταφοράς, η µη αδικαιολόγητη απαίτηση συνοδού, η διευκόλυνση της επιβίβασης - αποβίβασης, η υπό όρους χορήγηση αµαξιδίου στο αεροσκάφος κ.λπ. αποτελούν υποχρέωση των αεροµεταφορέων για τη διευκόλυνση της αεροπορικής µεταφοράς των ΑµεΑ. Οι δεσµεύσεις αυτές αποτελούν τρέχουσα πρακτική µεγάλου αριθµού αεροπορικών εταιρειών κύρους. Β) Η Ο.Α. δε φαίνεται να ακολουθεί συγκεκριµένα µέτρα υλοποίησης της επιταγής για διευκόλυνση της ισότιµης συµµετοχής των ΑµεΑ και δε φαίνεται να υιοθετεί ειδικότερα µέτρα για την έµπρακτη υλοποίηση των δεσµεύσεων (νοµικών ή ηθικών) που απορρέουν από το συναφές πλαίσιο. Αντίθετα ακολουθεί επιλεκτικά το πλαίσιο αυτό προκειµένου να επιβαρύνει διαδικαστικά τα ΑΜΚ, χωρίς ταυτόχρονα να επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στο σεβασµό των δικαιωµάτων του ατόµων αυτών. Έτσι π.χ. απαιτεί -χωρίς διάκριση της κινητικής κατάστασης του προσώπου- την ύπαρξη συνοδού, δεν προσφέρει την ορθή και ακριβή ενηµέρωση (για την ακολουθητέα ανά περίπτωση διαδικασία), αρνείται την κράτηση και έκδοση εισιτηρίου χωρίς βάσιµο λόγο, δεν αρκείται στη διαβεβαίωση του προσώπου για την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησής του (αλλά απαιτεί ιατρική γνωµάτευση). 6

7 Γ) Ο ΣτΠ εκτιµά ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Ο.Α. παρέλειψε να ενηµερώσει ορθά και µε ακρίβεια τον ενδιαφερόµενο (κ....): 1. για προς τις διαδικασίες που εφαρµόζει (ύπαρξη του ειδικού εντύπου και ιατρικής γνωµάτευσης), 2. για τις υποπεριπτώσεις στις οποίες µόνο είναι αναγκαία η ύπαρξη συνοδού. Επιπλέον αρνήθηκε αδικαιολόγητα την κράτηση και έκδοση εισιτηρίου και την επιβίβαση του αναφερόµενου σε αεροσκάφος της, χωρίς την ύπαρξη συνοδού, που όµως δεν απαιτούνταν εν προκειµένω. VI. Συµπέρασµα Προτάσεις Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Ο.Α. δεν εφαρµόζει το σύγχρονο πλαίσιο προστασίας των ΑµεΑ, αναφορικά µε τους όρους και τις διευκολύνσεις για τη µεταφορά τους. Εκ του λόγου αυτού οι ενέργειές της στη συγκεκριµένη υπόθεση συνιστούν ουσιαστική παραβίαση του συνταγµατικού δικαιώµατος (άρ. 21 3) αυτονοµίας και ισότιµης συµµετοχής των ΑµεΑ στη κοινωνική και οικονοµική ζωή. Σ αυτή τη βάση θα πρέπει να εξεταστεί από την Ο.Α. η δυνατότητα ικανοποίησης του θιγέντος προσώπου (:...). Για το λόγο αυτό προτείνεται η λήψη των αναγκαίων µέτρων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ώστε η (διάδοχος εταιρεία) Ολυµπιακές Αερογραµµές να εφαρµόζει το ισχύον πλαίσιο για τη µετακίνηση των ΑµεΑ. Προτείνεται επίσης η επισήµανση προς όλες τις ελληνικές αεροπορικές εταιρίες των υποχρεώσεών τους (νοµικού ή όχι χαρακτήρα) για το σεβασµό των δικαιωµάτων των ΑµεΑ και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων διευκόλυνσής τους. Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε. 7

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα