ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ"

Transcript

1 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακούσιου υποβιβασµού θέσης, µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης πτήσης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 Ο ΗΓΙΕΣ 1) Οι επιβάτες, οι οποίοι κρίνουν ότι έχουν βάσιµους λόγους να καταγγείλουν µια αεροπορική εταιρεία 1 για άρνηση επιβίβασης, ακούσιο υποβιβασµό θέσης, µαταίωσης ή µεγάλη καθυστέρηση της πτήσης οφείλουν πρώτα να υποβάλουν την καταγγελία τους στην αεροπορική εταιρεία που εκτέλεσε τη συγκεκριµένη πτήση. Το παρόν έντυπο χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό. Παρακαλείσθε να κρατήσετε αντίγραφό του για το αρχείο σας. 2) Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν σας απαντήσει εντός 6 εβδοµάδων από την παραλαβή του εντύπου ή εάν δεν µείνετε ικανοποιηµένος από την απάντηση, πρέπει να στείλετε το παρόν έντυπο (επιτρέπεται η χρήση αντιγράφου του πρωτοτύπου που στείλατε στην αεροπορική εταιρεία) στον αρµόδιο εθνικό φορέα 2 του κράτους µέλους 3 όπου συνέβη το περιστατικό. 3) Εάν το περιστατικό συνέβη σε αερολιµένα αναχώρησης εκτός της ΕΕ, µπορείτε να απευθυνθείτε στον αρµόδιο εθνικό φορέα στο κράτος µέλος προορισµού της πτήσης. 4) Το παρόν έντυπο καταγγελίας χρησιµοποιείται µόνον σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ακούσιου υποβιβασµού θέσης, µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης πτήσης. 5) Για οποιαδήποτε άλλη καταγγελία όπως απώλεια αποσκευών, αλλαγή προγραµµατισµού πτήσης περισσότερες από 14 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησής σας ή θέµατα έκδοσης εισιτηρίων, πρέπει επίσης να υποβάλετε καταγγελία καταρχήν στην σχετική αεροπορική εταιρεία. Ένα λάβετε απάντηση ή εάν δεν µείνετε ικανοποιηµένος από την απάντηση, µπορείτε να απευθυνθείτε για περαιτέρω συµβουλές στο ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών 4 σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της ΕΕ. 6) Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το έντυπο µε κεφαλαίους χαρακτήρες. 1 Ο κανονισµός 261/2004 εφαρµόζεται για όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από αεροπορική εταιρεία µε αναχώρηση από κοινοτικό αερολιµένα και για τις πτήσεις που εκτελούνται από κοινοτική αεροπορική εταιρεία µε προορισµό κοινοτικό αερολιµένα. 2 Κατάλογος των αρµοδίων εθνικών φορέων και περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώµατα επιβατών της ΕΕ διατίθενται στην εξής διεύθυνση: 3 ή Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία 4

2 Η καταγγελία υποβάλλεται από: Όνοµα: ιεύθυνση: Ταχυδροµικός κώδικας, πόλη: Αριθµός τηλεφώνου: Καταγγελία σχετική µε την κάτωθι πτήση: Αεροπορική εταιρεία: Αριθµός εισιτηρίου: Στοιχεία κράτησης: Αερολιµένας αναχώρησης: (Τυχόν) Αερολιµένας ανταπόκρισης: Ηµεροµηνία της πτήσης: Προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης: Προγραµµατισµένη ώρα άφιξης: Αερολιµένας(ες) όπου συνέβη το περιστατικό: Επώνυµο: Χώρα: Αριθµός πτήσης: Αερολιµένας προορισµού: Πραγµατική ώρα αναχώρησης: Πραγµατική ώρα άφιξης: Στοιχεία επιβάτη της ανωτέρω πτήσης: Ονοµατεπώνυµο επιβάτη Σηµειώσατε εάν πρόκειται για ενήλικο, παιδί ή βρέφος (κάτω των 2 ετών) Σηµειώσατε εάν χρειαζόταν η παροχή ειδικής συνδροµής Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι ορισµούς και να σηµειώσετε [X] σε εκείνον που αντιστοιχεί στην παρούσα καταγγελία. «Μεγάλη καθυστέρηση» σηµαίνει ότι η πτήση αναχώρησε µετά την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης µε καθυστέρηση: i) δύο ή περισσότερων ωρών, για πτήσεις έως 1500 km, ii) τριών ή περισσότερων ωρών, για πτήσεις εντός ΕΕ km και άνω ή για άλλες πτήσεις µεταξύ 1501 και 3000 km, iii) τεσσάρων ή περισσότερων ωρών, για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. «Ματαίωση» σηµαίνει τη µη εκτέλεση προγραµµατισµένης πτήσης. «Άρνηση επιβίβασης» σηµαίνει άρνηση από πλευράς αεροπορικής εταιρείας να µεταφέρει επιβάτες µε πτήση της για την οποία διέθεταν επικυρωµένη κράτηση θέσης και εφόσον οι εν λόγω επιβάτες παρουσιάσθηκαν στον έλεγχο εισιτηρίων και στη θύρα επιβίβασης το αργότερο την ώρα που είχε υποδείξει η αεροπορική εταιρεία, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο (εάν δεν είχε υποδειχθεί η ώρα, το αργότερο 45 λεπτά πριν την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης). Εν προκειµένω, δεν περιλαµβάνονται περιπτώσεις στις οποίες η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της έχουν εύλογους λόγους για την άρνηση επιβίβασης επιβάτη όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας πτήσης ή/και ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, ή σε περίπτωση ακατάλληλων τίτλων ταξιδίου. «Ακούσιος υποβιβασµός θέσης» σηµαίνει ότι ο επιβάτης ταξίδευσε χωρίς τη θέλησή του σε κατηγορία θέσης κατώτερη από εκείνη για την οποία διέθετε επικυρωµένη κράτηση.

3 ιέθετε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) επικυρωµένη κράτηση για τη συγκεκριµένη πτήση; Παρουσιάσθηκε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) στον έλεγχο εισιτηρίων το αργότερο την ώρα που είχε υποδείξει η αεροπορική εταιρεία (ή εάν δεν είχε υποδειχθεί ώρα: το αργότερο 45 λεπτά πριν από την αναγραφόµενη αναχώρηση της πτήσης): Παρουσιάσθηκε(αν) ο(οι) επιβάτης(ες) στη θύρα επιβίβασης πριν από την ώρα που αναγραφόταν στην κάρτα επιβίβασης; Παρείχε η αεροπορική εταιρεία πληροφορίες στον(στους) επιβάτη(ες) για τα δικαιώµατά τους; ηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχει το παρόν έντυπο είναι αληθείς και ακριβείς από κάθε άποψη και για όλους τους ενδιαφερόµενους επιβάτες. Υπογραφές όλων των ενήλικων επιβατών:..

4 ΕΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ: Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή κατά τη διάρκεια της µεγάλης καθυστέρησης; Τι είδους συνδροµή σας παρείχε; Γεύµατα Αναψυκτικά Κατάλυµα (ξενοδοχείο ή άλλο) (σε περίπτωση καθυστέρησης που η καθυστέρηση συνεπαγόταν διανυκτέρευση) Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση που η καθυστέρηση συνεπαγόταν διανυκτέρευση) ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά µηνύµατα) Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε):. Εάν η πτήση καθυστέρησε άνω των 5 ωρών: - Εξακολουθούσε να είναι σκόπιµη η πτήση σας; - Εάν απαντήσατε «όχι» στην προηγούµενη ερώτηση και εάν είχε ήδη αρχίσει το ταξίδι σας: Σας προσέφεραν θέση σε πτήση επιστροφής στο πρώτο σηµείο αναχώρησής σας; - Εάν αποφασίσατε να µην συνεχίσετε το ταξίδι σας, σας επέστρεψαν το αντίτιµο του εισιτηρίου σας; Το πλήρες αντίτιµο; Το τµήµα του οποίου δεν κάνατε χρήση

5 ΕΑΝ Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πληροφορηθήκατε τη µαταίωση της πτήσης σας Μετά την άφιξή σας στον αερολιµένα; Πριν από την άφιξή σας στον αερολιµένα; Λιγότερο από µία εβδοµάδα πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης της πτήσης σας; 7 ηµέρες έως 2 εβδοµάδες πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης της πτήσης σας; Άνω των 2 εβδοµάδων πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης της πτήσης σας; Σας πρότειναν να ταξιδέψετε µε άλλη πτήση; Πληροφορηθήκατε το λόγο µαταίωσης της πτήσης σας; Ποιος είναι ο λόγος που αναφέρθηκε;.. Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή στον αερολιµένα; Τι είδους συνδροµή σάς παρείχε; Γεύµατα Αναψυκτικά Κατάλυµα (ξενοδοχείο ή άλλο) (σε περίπτωση µαταίωσης που συνεπαγόταν διανυκτέρευση) Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση µαταίωσης που συνεπαγόταν διανυκτέρευση) ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά µηνύµατα) Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε):. Λάβατε οικονοµική αποζηµίωση για τη µαταίωση της πτήσης; Ποσό:.. Σας έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου σας Ή αλλαγής πτήσης προς τον τελικό προορισµό σας; Επέλεξα την επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου Μου επέστρεψαν το πλήρες αντίτιµο του εισιτηρίου µου Μου επέστρεψαν το αντίτιµο του τµήµατος του εισιτηρίου που δεν χρησιµοποιήθηκε [διευκρινίσατε].. Επέλεξα την αλλαγή πτήσης:

6 Μου προτάθηκε µόνον η επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου Μου προτάθηκε µόνον η αλλαγή πτήσης προς τον τελικό προορισµό µου [διευκρινίσατε]..

7 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ: Ζήτησε η αεροπορική εταιρεία εθελοντές; εν γνωρίζω Προσφερθήκατε να µην επιβιβασθείτε στο αεροσκάφος; Εάν ναι, µην απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις Εάν όχι, απαντήστε τις επόµενες ερωτήσεις Αρνήθηκε η αεροπορική εταιρεία την επιβίβασή σας για λόγους υγείας, ασφάλειας πτήσης ή/και ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες, ή ακατάλληλων τίτλων ταξιδίου; εν γνωρίζω Παρουσιασθήκατε στη θύρα επιβίβασης το αργότερο την ώρα που αναγραφόταν στην κάρτα επιβίβασης σας; Σας παρείχε η αεροπορική εταιρεία ή ο πράκτοράς της συνδροµή µετά την άρνηση επιβίβασής σας; Τι είδους συνδροµή σάς παρείχε; Γεύµατα Αναψυκτικά Κατάλυµα (σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης που συνεπαγόταν διανυκτέρευση) Μεταφορά από τον αερολιµένα στο κατάλυµα (σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης που συνεπαγόταν διανυκτέρευση) ιευκολύνσεις επικοινωνίας (τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή ηλεκτρονικά µηνύµατα) Άλλες υπηρεσίες (προσδιορίστε):. Λάβατε οικονοµική αποζηµίωση µετά την άρνηση επιβίβασής σας παρά τη θέλησή σας; Ποσό:.. Σας έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ επιστροφής του αντιτίµου του εισιτηρίου σας Ή αλλαγής πτήσης προς τον τελικό προορισµό σας; Επέλεξα την επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου Μου επέστρεψαν το πλήρες αντίτιµο του εισιτηρίου µου Μου επέστρεψαν το αντίτιµο του τµήµατος του εισιτηρίου που δεν χρησιµοποιήθηκε Επέλεξα την αλλαγή πτήσης:

8 Μου προτάθηκε µόνον η επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου µου Μου προτάθηκε µόνον η αλλαγή πτήσης προς τον τελικό προορισµό µου [διευκρινίσατε].

9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ: Είχα κράτηση στην: Πρώτη θέση: ιακεκριµένη θέση Αλλά ταξίδεψα στην: ιακεκριµένη θέση Οικονοµική θέση Σας επέστρεψαν χρήµατα λόγω της αλλαγής θέσης; Ποσό:.. Ποια ήταν η τιµή του εισιτηρίου σας;.

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5 I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Παρακαλούµε όπως, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας ή συνέδρια, µελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι «ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθήνα, 08/08/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Ιανουάριος 2007 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τµήµα Πελατειακών Σχέσεων FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές)

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ. Όταν διαβάζετε αυτό το έγγραφο, θα σας ζητηθεί να κατανοήσετε ότι:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ. Όταν διαβάζετε αυτό το έγγραφο, θα σας ζητηθεί να κατανοήσετε ότι: Όροι ταξιδιού The consumer does not have the right to cancel a purchase Even though article 47 of the Act on Market Practices and Consumer Protection provides a cancellation period of 14 calendar days

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011 Εκδότης: German Lufthansa Corporation Customer Relations Όροι συµµετοχής: 1. Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3. ιαµονή. 2. Μετακινήσεις. 1. Τουριστικά Πρακτορεία

3. ιαµονή. 2. Μετακινήσεις. 1. Τουριστικά Πρακτορεία 4 5 15 1. Τουριστικά Πρακτορεία 2. Μετακινήσεις 2.1 Αεροπορικές Μετακινήσεις 2.2 Ακτοπλοϊκές Μετακινήσεις 2.3 Οδικές Μετακινήσεις 2.4 Εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 3. ιαµονή 3.1 Ξενοδοχεία 3.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές)

2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) 2.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ» (Αφορά ιοργανωτές) Οι «Γενικοί Όροι Συµµετοχής Μαθητών σε Εκπαιδευτική Εκδροµή» περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα