ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ"

Transcript

1 Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπο Ρνκά, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα» Η πξφηαζε ππνβιήζεθε ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ζηηο 18 Μαΐνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 25 Μαΐνπ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε αξηζκφ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ VP/2007/006/531. Η πξφηαζε ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. επηιέρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο 26/9/07 θαη ζηε ζπλέρεηα εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρεδίνπ δξάζεο κε ηελ Απφθαζε ππ αξηζκ / ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ. Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνγξάκκαηνο είλαη επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε αλέξρεηαη ζην 80%, ήηνη ζην πνζφ ησλ επξψ, ελψ ε Δζληθή ρξεκαηνδφηεζε ζην 20%, ήηνη ζηα επξψ. Σν Δ.Κ.Κ.Α. ζα επηρνξεγεζεί κε ηα αληίζηνηρα απηά πνζά, αθελφο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη αθεηέξνπ απφ ην Τ.Τ.& Κ.Α., ζχκθσλα κε ζρεηηθή δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν αξ. 4, ην νπνίν απνηεινχζε πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο. ηηο 30/10/07 παξειήθζε απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. ε χκβαζε Δπηρνξήγεζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ VS/2007/0462/ θαη ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπο Ρνκά πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα» Σν Δ.Κ.Κ.Α. είρε ηελ ππνρξέσζε λα απνζηείιεη ηε χκβαζε ππνγεγξακκέλε ζε δχν αληίγξαθα κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. Η ζχκβαζε κπαίλεη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο, δειαδή ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ήηνη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαζίαο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ππνγξαθεί απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

2 ινγαξηαζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηε χκβαζε, ην νπνίν έπξεπε επίζεο λα ππνγξαθεί απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζε δχν αληίγξαθα θαη λα απνζηαιεί εληφο 15 εκεξψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Η χκβαζε VS/2007/0462/ θαζψο θαη ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709/ ηξνπνπνηεηηθφ παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο ππεγξάθεζαλ απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. θαη απεζηάιεζαλ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο πνπ έζεηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα αληίγξαθα ηεο χκβαζεο θαη ηνπ ηξνπνηεηηθνχ Παξαξηήκαηνο έρνπλ ήδε επηζηξαθεί ζην Δ.Κ.Κ.Α. ππνγεγξακκέλα θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 2 νπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ήηνη ην Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ & Ίζσλ Δπθαηξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κέζα ζε 45 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 2 νπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ην πνζφ ηεο πξν-ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 70% ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο, ήηνη ζην πνζφ ησλ Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλνίρηεθε απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. ν μερσξηζηφο ινγαξηαζκφο ππ αξηζκ. 721/ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, (θαηάζηεκα Μεζνγείσλ 1 θαη Βαζ. νθίαο ζηελ Αζήλα), ζηνλ νπνίν θαη θαηαηέζεθε ζηηο 27/12/07 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην πνζφ ηεο πξν-ρξεκαηνδφηεζεο ( ). Η πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ 2007 θαη ιήμεο ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ Η απνπιεξσκή ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε ηειηθή έθζεζε ηεο ηερληθήο πινπνίεζεο θαη ε νηθνλνκηθή έθζεζε ησλ πξαγκαηνπνηζεηζψλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ, πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ην Δ.Κ.Κ.Α. κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη δξάζεηο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είλαη νη αθφινπζεο: 1. Γεκηνπξγία εγρεηξηδίνπ ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί καδί κε αλάινγα εγρεηξίδηα γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπο Ρνκά, θαηά ηε δηάξθεηα θιηκαθίσλ επαηζζεηνπνίεζεο 2. Γεκηνπξγία θπιιαδίσλ ζηελ ειιεληθή, αιβαληθή, ξσζηθή θαη βνπιγαξηθή γιψζζα

3 3. Δπηζθέςεηο θιηκαθίσλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη πιεζπζκνί Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ θαη Ρνκά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα, ηελ Οξεζηηάδα, ηε Φιψξηλα, ηελ Πάηξα, ηε άκν θαη ηελ Κέξθπξα. 4. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζπλδεδεκέλεο ζηελ θχξηα ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά. 5. Τπαίζξηα ζπλαπιία κνπζηθήο απφ ζπγθξνηήκαηα κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο. 6. Γηήκεξν πλέδξην ζηε Θεζζαινλίθε κε ηίηιν «Ίζε Μεηαρείξηζε γηα Όινπο: Έρεη γίλεη αξθεηή Πξφνδνο έσο ηψξα;» 7. πλέληεπμε ηχπνπ ζηελ Αζήλα κε ηίηιν: «Καηλνηφκεο ηξαηεγηθέο Ίζεο Μεηαρείξηζεο: ηφρνη θαη Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α.».

4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESS 1. Σο γενικότερο πλαίσιο τοσ Εσρωπαϊκού Προγράμματος Progress Τηνζεηψληαο ηνπο άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη επηβεβαηψλνληαο ηε δέζκεπζε γηα πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, θνηλσληθή ζπλνρή θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ, ην Κνηλνβνχιην πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάµµαηνο PROGRESS. Με ηελ αξηζκ. 1672/2006/ΔΚ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο Οθησβξίνπ 2006 ζεζπίζηεθε το Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απαστόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με την ονομασία «PROGRESS». 1 Σν Πξφγξαµµα μεθίλεζε επίζεµα ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Σν Progress απνηειεί έλα λέν «πνιππξφγξακκα, δηάξθεηαο» 7 εηψλ ( ), ην νπνίν θαιχπηεη 5 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κε μερσξηζηφ γηα ηνλ θαζέλα πξνυπνινγηζκφ ζηα πιαίζηα ελφο ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ 657 εθαη. επξψ: 1. Απαζρφιεζε 23%, 2. Κνηλσληθή πξνζηαζία θαη ελζσκάησζε 30%, 3. πλζήθεο εξγαζίαο 10%, 4. Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 23% 5. Ιζφηεηα ησλ θχισλ 12%. Με ην Progress ζπγρσλεχνληαη ηέζζεξα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ηα ζρεηηθά θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αληηθαζηζηψληαη φια ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά θαη επηηπρεκέλα επξσπατθά πξνγξάκκαηα αλά ηνκέα κε γλσζηφηεξν ζηελ Διιάδα ην ΔQUAL θαη ηα Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Ιζφηεηα. Μέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηδηθψλ πξνγξαµµάησλ δξάζεο, ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε µεγαιχηεξεο ζαθήλεηαο θαη δηαθάλεηαο, ε επίηεπμε ηεο απινχζηεπζεο θαη ηνπ εμνξζνινγηζµνχ ησλ ρξεµαηνδνηηθψλ µέζσλ ζηνλ ηνµέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη ε απνθπγή ησλ επηθαιχςεσλ /2006/ΔΚ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24 εο Οθησβξίνπ 2006

5 2. Σο Εσρωπαϊκό έτος ίσων εσκαιριών για όλοσς (2007) Σα Πξνγξάκκαηα Progress ηνπ 2008 απνζθνπνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ζηε κεγαιχηεξε δηάρπζε ησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά 2007 ζην πιαίζην ηνπ Εσρωπαϊκού έτοσς ίσων εσκαιριών για όλοσς θαη ηεο Εσρωπαϊκής εκστρατείας κατά των Διακρίσεων. Με ηελ Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (αξηζ. 771/2006/ΔΚ), ορίστηκε το 2007 ως Εσρωπαϊκό έτος ίσων εσκαιριών για όλοσς. Σν επξσπατθφ έηνο ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο είρε σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε κηαο πην αιιειέγγπαο θνηλσλίαο θαη ηελ επηδίσμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ην νπζηψδεο θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη λα θηλεηνπνηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε λέα ζηξαηεγηθή-πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε κε δηάθξηζε θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη κεηά ην Δηδηθφηεξνη ζηφρνη νξίζηεθαλ νη αθφινπζνη: Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο Σν επξσπατθφ έηνο επεδίσμε λα κεηαθέξεη ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ην κήλπκα φηη φινη, αλεμαξηήησο θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε. Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δηάινγνο κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ είλαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Θεηηθή αληηκεηψπηζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο πνιπκνξθίαο ηφρνο ηνπ επξσπατθνχ έηνπο ήηαλ λα θαηαζηήζεη ζαθή ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ θάζε αηφκνπ -αλεμαξηήησο θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ- γηα ηελ θνηλσλία.

6 Πξνψζεζε κηαο πην αιιειέγγπαο θνηλσλίαο Σν επξσπατθφ έηνο επεδίσμε λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ, θαζψο θαη λα εμαιείςεη ηα ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηε βία. ηφρνο ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ ε επίηεπμε ησλ ηεζζάξσλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ κέζσ ησλ δξάζεσλ νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ: ζπλεδξηάζεηο θαη εθδειψζεηο (κεηαμχ άιισλ, δηαζθέςεηο γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπ επξσπατθνχ έηνπο, πξψηε εηήζηα «ζχλνδνο θνξπθήο γηα ηελ ηζφηεηα») εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο (ινγφηππν, ζπλζήκαηα, δηαγσληζκνί) έξεπλεο θαη κειέηεο ζε θνηλνηηθή ή εζληθή θιίκαθα. Κάζε θξάηνο κέινο έρεη ζεζπίζεη ή νξίζεη εζληθφ εθηειεζηηθφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Δπξσπατθφ Έηνο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ επηινγή ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξνηαζνχλ γηα θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Γηα ηελ Διιάδα: εζληθφο εθηειεζηηθφο θνξέαο νξίζηεθε το Τποσργείο Απαστόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα