3 m 2 200,00 5, ,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86, ,00. 9β m 3 30,00 94, ,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)» T E X N I K H ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται: α) Εργασίες επισκευής και ανακατασκευής πεζοδροµίων, αναδιάταξη φρεατίων, καθώς και κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις των οδών του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του ήµου Βόλου. Οι αποκαταστάσεις θα πραγµατοποιηθούν κυρίως στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, όπως Κ. Καρτάλη, Ιωλκού, 28 ης Οκτωβρίου, Γαλλίας, Κωνσταντά, Παπαδιαµάντη κτλ. β) Εργασίες επί της οδού Ογλ (οδός ήπιας κυκλοφορίας) από ηµητριάδος έως Ιάσονος, ήτοι κατασκευή µαρµάρινων κρασπέδων και ρείθρων, διαπλάτυνση πεζοδροµίων, πλακοστρώσεις αυτών, τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κατά µήκος και εκατέρωθεν της οδού, τοποθέτηση στύλων φωτισµού, κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισµού, κατασκευή φρεατίων έλξης φωτισµού, αναδιάταξη φρεατίων κτλ. Η προθεσµία κατασκευής του έργου είναι πέντε (5) µήνες Η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν ανέλθει στο ύψος των ,18 για εργασίες, συν 418,26 για την αναθεώρηση και ,56 για Φ.Π.A., ήτοι σύνολο ,00. Ο τρόπος κατασκευής του έργου θα γίνει µε αυτεπιστασία. Το απαιτούµενο προσωπικό θα χορηγηθεί από το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας και αφορά έξη (6) Τεχνίτες Οικοδόµους ΥΕ/ Ε, έξη (6) εργάτες ΥΕ/ Ε, δύο (2) οδηγούς ΥΕ/ Ε, έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έναν (1) Μηχανικό Έργων Υποδοµής Τ.Ε. Για την κατασκευή του θα απαιτηθεί ο κάτωθι µηχανικός εξοπλισµός: ύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα Ένα (1) JCB Ένα (1) κοµπρεσέρ Βόλος, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ ΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

2 HMOΣ BOΛOY TEXNIKH YΠHPEΣIA TMHMA O OΠOIΪAΣ EPΓO: "Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)" ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/ α E ν δ ε ι ξ ι ς ε ρ γ α σ ι ω ν Α.Τ. Μ.M. ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Ο Σ ΑΠΑΝΗ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ) 1 Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 1 m 3 150,00 7, ,00 2 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος µε εφαρµογή 2 m 3 400,00 72, ,00 συνήθων µεθόδων 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 3 m 2 200,00 5, ,00 4 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση 4 kg 15,50 5,10 79,05 κιγκλιδωµάτων 5 Προµήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων 5 m 3 14,00 12,50 175,00 υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 6 Κατασκευή επιχωµάτων 6 m 3 14,00 1,08 15,12 7 Εσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων 7 m 3 30,00 4,14 124,20 πλάτους µέχρι 3,0 µ 8 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών 8 m 3 150,00 3,00 450,00 από Ο.Κ.Ω. 9 Άοπλο σκυρόδεµα C12/15 (Β10) 9α m 3 650,00 86, ,00 κοιτοστρώσεων κλπ 10 Σκυρόδεµα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 9β m 3 30,00 94, ,00 11 Σκυρόδεµα C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κτλ) 9γ m 3 20,00 139, ,00 12 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα STIV (S500s) εκτός 10 kg 500,00 1,33 665,00 υπόγειων έργων 13 Χυτοσιδηρά κολωνάκια 11 τεµ 20,00 70, ,00 14 Κιγκλιδώµατα 12 τεµ 20,00 150, ,00 15 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε τη βάση 13 m 50,00 7,70 385,00 τους 16 Επιστρώσεις µε αντιολισθηρές τσιµεντένιες πλάκες παντός σχεδίου και χρώµατος 14α m ,00 19, ,00

3 17 Επιστρώσεις µε βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες 14β m 2 150,00 21, ,00 τύπου γρανίτη 18 Επιστρώσεις µε φυσικές πλάκες (προπάν κτλ.) 14γ m 2 150,00 20, ,00 19 Επιστρώσεις µε πλάκες δαπέδου για ΑΜΕΑ 14δ m 2 30,00 19,90 597,00 (οδηγός, αλλαγή) 20 Επιστρώσεις µε κυβόλιθους από γρανίτη 15 m 2 100,00 53, ,00 21 Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραµικών οπτόπλινθων κλινκερ 16 m 2 50,00 67, ,00 α/ α E ν δ ε ι ξ ι ς ε ρ γ α σ ι ω ν Α.Τ. Μ.M. ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Ο Σ ΑΠΑΝΗ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ) 22 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm 23 Κυβόλιθοι µε χαλαζιακή άµµο παντός σχεδίου - χρώµατος 24 Επισκευή πεζοδροµίων µε σκυρόδεµα εµβαδού µέχρι 10Μ2 25 Επισκευή πεζοδροµίων µε προκατασκευασµένες πλάκες και κυβόλιθους εµβαδού µέχρι 10Μ2 26 Επισκευή πεζοδροµίων µε φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.), βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους µε χαλαζιακή άµµο 10m2 17 m 2 20,00 126, ,00 18 m 2 150,00 17, ,00 19 m 2 300,00 20, ,00 20 m ,00 35, ,00 21 m 2 500,00 40, ,00 27 Αποκαταστάσεις τοίχων οικοδοµών 22 m 250,00 7, ,00 28 Σωλήνες PVC Φ m 110,00 7,48 822,80 29 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 24 m 10,00 3,52 35,20 at, Φ50 30 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 25 τεµ 5,00 175,40 877,00 31 Αναδιάταξη καλυµµάτων φρεατίων βαρέως 26 τεµ. 15,00 80, ,00 τύπου 32 Αναδιάταξη καλυµµάτων φρεατίων ύδρευσης 27 τεµ. 120,00 20, ,00 33 Κατασκευή φρεατίων υδρορροών 28 τεµ. 20,00 30,00 600,00 34 Αναδιάταξη µαρµάρινων κρασπέδων 29 m 60,00 18, ,00 35 Κράσπεδα εκ µαρµάρου σκληρού 30 m 90,00 120, ,00 36 Ανακατασκευή κρασπεδόρειθρων µέχρι µήκους 31 m 150,00 27, ,00 20 Μ 37 Ανακατασκευή ρείθρων µέχρι µήκος 20Μ 32 m 100,00 17, ,00 38 Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων 33 τεµ 30,00 10,00 300,00 39 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, ύψους 4 m 34 τεµ 5, , ,00 40 Φωτιστικό παραδοσιακού τύπου 35 τεµ 5,00 438, ,00 41 Καλώδιο ΝΥΥ 5χ10 mm2 36 m 120,00 10, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,37 Αφαιρείται η εργατική δαπάνη η οποία καλύπτεται από το Πρόγραµµα Κοινωνικής Εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ,37

4 Απρόβλεπτα 15% ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,18 Αναθεώρηση 418,26 Σύνολο ,44 ΦΠΑ 23% ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Βόλος, Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΛ. ΛΟΥΚΙΠΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙ ΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

5 HMOΣ BOΛOY TEXNIKH YΠHPEΣIA TMHMA O OΠOIΪAΣ EPΓO: "Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)" ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 1 άνεία θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 2 Άοπλο σκυρόδεµα C12/15 (Β10) 3 Σκυρόδεµα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 4 Σκυρόδεµα C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κτλ) 5 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων 6 7 Χυτοσιδηρά κολωνάκια ύψους 65 cm, διάµετρο 8 έως 12 cm, µε βάση έδρασης, βαµµένα σε δύο στρώσεις αντισκωριακού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος Κιγκλιδώµατα µε χυτοσιδηρά κολωνάκια αποτελούµενα από : α) δύο χυτοσιδηρά κολωνάκια ύψους 65 cm και πάχους 10 cm στην βάση και 8 cm στην κορυφή (σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας), β) δύο σιδηροσωλήνες µήκους 3 m µε πράσινη ετικέτα, γαλβανισµένες εσωτερικής διαµέτρου 1 1/4 " και γ) δύο χιαστά σχέδια διαστάσεων 20 x 20cm κατασκευασµένα από µορφοσίδηρο, 10 x 10 µασίφ εξωτερικά και λάµα 10 mm εσωτερικά τοποθετηµένα (σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας) 8 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα C12/15 µε τη βάση τους, διατοµής 0,15 x 0,30 m µε απότµηση 9 Αντιολισθηρές πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm, παντός σχεδίου και χρώµατος 10 Βοτσαλωτές πλάκες, παντός σχεδίου και χρώµατος 11 Πλάκες τύπου γρανίτη, παντός σχεδίου και χρώµατος 12 Φυσικές πλάκες (προπάν κτλ.) 13 Πλάκες δαπέδου για ΑΜΕΑ (οδηγός, αλλαγή) 14 Κυβόλιθοι από γρανίτη, διαστάσεων 10 x 10 x 5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, και αρµολόγηση µε ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ ή µε κονίαµα των 450 Kgr τσιµέντου 15 Κεραµικά οπτόπλινθα κλίνκερ διαστάσεων 20 x 10 x 5 cm, µε επιφάνεια αδρή και αντιολισθητική 16 Πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου ορθογωνισµένες 17 Κυβόλιθοι µε χαλαζιακή άµµο παντός σχεδίου - χρώµατος 18 Σωλήνες PVC Φ110, 6 ΑΤΜ από σκληρό PVC-100 κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε)

6 19 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ΑΤΜ, Φ50 από εύκαµπτο πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε. - Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 8074 (σειρά 4) 20 Κράσπεδα εκ µαρµάρου σκληρού, λευκό καθαράς διατοµής 15 x 25 cm 21 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών ύψους 4 m από µαντέµι που στο εσωτερικό του ιστού θα υπάρχει µεταλλική γαλβανισµένη κολώνα πακτωµένη στο έδαφος µε αγκύρια 22 Φωτιστικό παραδοσιακού τύπου, µε βραχίονα και λαµπτήρα αλογόνου υψηλής πίεσης ισχύος 100 w 23 Καλώδιο ΝΥΥ 5χ10 mm2 24 Χυτοσιδηρά καλύµµατα 25 Αστάρι µετάλλων 26 Ντουκόχρωµα 27 Γυαλόχαρτα Νο 60 & Τσιµέντα 29 Άµµος 1 Τροχός κοπής 2 Εργαλεία χειρός 3 Σήµανση ασφαλείας 4 Μέσα προστασίας (γυαλιά, γάντια, κράνη) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ (σε µήνες) 1 Φορτηγά αυτοκίνητα JCB κοµπρεσέρ 1 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ (σε µήνες) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 1 Τεχνίτης Οικοδόµος ΥΕ/ Ε , ,00 2 Εργάτης ΥΕ/ Ε , ,00 3 Οδηγός ΥΕ/ Ε , ,00 4 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε , ,00 5 Μηχανικός Έργων Υποδοµής Τ.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ,00 (συµπεριλαµβανοµένου εργοδοτικών εισφορών) Βόλος, Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα