ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Εξαιπεηικήρ ηέσνηρ κεθαλή κόπηρ πος έσει βπεθεί ζηην Πελοπόννηζο, ζηο σώπο ηος ιεπού ηηρ Σεγέαρ ηηρ Απκαδίαρ, θεωπείηαι όηι ανήκει ζηη θεά Τγεία, κόπη ηος Αζκληπιού ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τατσδρομική διεύθσνζη: Κηηριακό Σσγκρόηημα Γενικού Νοζοκομείοσ Σπάρηης, Σπάρηη Διεύθσνζη Ιζηοζελίδας: Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: Τηλέθωνα: (27310) 89712, 89713, 89717, 89718, Fax: (27310)

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (να γίνει ςελιδοποίηςη) ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΙ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Μζλη Δ.Ε.Π. του Σμήματοσ Επίκουροι Καθηγητζσ Λζκτορεσ Διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ. 407/80 Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. Ε.Σ.Ε.Π. Γραμματεία Βιβλιοθήκη ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΘΕΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΕΛΣΙΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P) ERASMUS ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΕ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Διοίκηςη Υπηρεςιών Υγείασ και Διαχείριςη Κρίςεων» CURRICULUM AND COURSE DESCRIPTION 5

6 6

7 Κ Α Θ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Ι «Ψου Υτυχίου τθσ Ροςθλευτικισ ἀξιωκζντεσ όρκον ομνφομεν προ του Υρυτάνεωσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου καὶ του Υροζδρου του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ καὶ πίςτιν κακομολογοφμεν τινδε. Από του ιεροφ περιβόλου του ςεπτοφ τοφτου τεμζνουσ των Πουςϊν ἐξερχομζνοι κατ ἐπιςτιμθν βιωςόμεκα, ἀςκοφντεσ ταφτθν δίκθν κρθςκείασ εν πνεφματι καὶ αλθκεία. Σφτω χρθςίμουσ εμαυτοφσ καταςτιςομεν πρὸσ άπαντασ τουσ δεομζνουσ τθσ θμετζρασ αρωγισ και εν πάςθ ανκρϊπων κοινωνία αεὶ προσ ειρινθν και χρθςτότθτα θκϊν ςυντελζςομεν βαίνοντεσ εν ευκεία του βίου οδϊ, προσ τθν αλικειαν και το δίκαιον αποβλζποντεσ και τον βίον ανυψοφντεσ εισ τφπον αρετισ υπὸ τθν ςκζπθν τθσ Χοφίασ. Ψαφτθν τθν επαγγελίαν επιτελοφςι είθ θμίν ςυν ταισ ευχαίσ των θμετζρων διδαςκάλων ο Κεόσ βοθκόσ εν τω βίω». (υωτογραυίες από την ορκομωσία των πρώτων πτστιούτων) 7

8 8

9 ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Το Τμόμα Νοςηλευτικόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου ιδρύθηκε με το νόμο 3391/2005/ΦΕΚ 240 και ϊρχιςε να λειτουργεύ από το ακαδημαώκό ϋτοσ Αποτελεύ βαςικό ακαδημαώκό μονϊδα για την παραγωγό νϋασ γνώςησ μϋςα από την ϋρευνα και τη διδαςκαλύα τησ Νοςηλευτικόσ Επιςτόμησ, καταρτύζοντασ επιςτόμονεσ νοςηλευτϋσ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επύπεδο, με ολοκληρωμϋνη θεωρητικό και πρακτικό επιςτημονικό κατϊρτιςη. Με χαρϊ ςασ παραδύδουμε τη νϋα ϋκδοςη του Οδηγού Σπουδών του Τμόματοσ Νοςηλευτικόσ τησ Σχολόσ Επιςτημών Ανθρώπινησ Κύνηςησ και Ποιότητασ Ζωόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου. Η παρούςα ϋκδοςη, ανανεωμϋνη εκδοτικϊ και με ευρύ επιςτημονικό ορύζοντα, καταδεικνύει την προςπϊθεια των μελών Διδακτικού Επιςτημονικού Προςωπικού του Τμόματοσ, αλλϊ και των ϋγκριτων επιςτημόνων ςυναδϋλφων καθηγητών μελών τησ Προςωρινόσ Γενικόσ Συνϋλευςησ, ώςτε να υπηρετόςουμε με το βϋλτιςτο τρόπο τισ επιςτημονικϋσ, κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ και οικονομικϋσ απαιτόςεισ των καιρών μασ. Στόχοσ μασ η διεύρυνςη του ρόλου του ςύγχρονου Νοςηλευτό, ωσ επαγγελματύα υγεύασ, κοινωνικού ςυ-ςχεδιαςτό, δημόςιου λειτουργού, ερευνητό, ςτελϋχουσ εκπαύδευςησ και διαμεςολαβητό, ςτο πλαύςιο πολύμορφων κοινωνικών ςχϋςεων και αλληλεπιδρϊςεων. Η αποςτολό του Τμόματοσ Νοςηλευτικόσ πραγματώνεται και εκπληρώνεται κϊτω από ϋνα ςύνολο αξιών ωσ προσ όλεσ τισ όψεισ τησ ακαδημαώκόσ λειτουργύασ, καθώσ και την παροχό εκπαιδευτικών, επιςτημονικών και ερευνητικών υπηρεςιών ςτο χώρο τησ υγεύασ. Στο πλαύςιο αυτό, ςυμβϊλλουν η ύδρυςη (α) Παθολογικόσ Κλινικόσ με εργαςτόριο Μελϋτησ και πρόληψησ Αιμοςφαιρινοπαθειών και (β) Εργαςτηρύου Νοςηλευτικών Εφαρμογών. Μύα καινοτομύα του Τμόματόσ μασ αποτελεύ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διούκηςη Υπηρεςιών Υγεύασ και Διαχεύριςη Κρύςεων», το οπούο ςυμβϊλλει με ςημαντικό επιτυχύα ςτην κατϊρτιςη ςτελεχών, τα οπούα θα ανταποκρύνονται ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ για την πρόληψη, οργϊνωςη και αντιμετώπιςη τοπικών ό υπερτοπικών κρύςεων, μαζικών καταςτροφών και επειγουςών καταςτϊςεων. Προςδοκύα και μϋλημϊ μασ αποτελεύ η ανϊδειξη ενόσ ςύγχρονου ανταγωνιςτικού, για την υγεύα, Τμόματοσ ςτο χώρο τησ Τριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτη χώρα μασ και διεθνώσ. Η πεπούθηςό μασ αυτό βαςύζεται ςτο γεγονόσ ότι η ποιότητα των υπηρεςιών υγεύασ επηρεϊζεται ϊμεςα από το επύπεδο τησ παρεχόμενησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ, η οπούα φυςικϊ εύναι ανϊλογη, μεταξύ ϊλλων παραγόντων, και του επιπϋδου εκπαύδευςησ του νοςηλευτικού προςωπικού. Παρϊλληλα, υπενθυμύζουμε το αύτημα τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ, των νοςηλευτών, των φοιτητών και των επύςημων νοςηλευτικών φορϋων τησ χώρασ μασ για ενιαύα πανεπιςτημιακό νοςηλευτικό εκπαύδευςη, όπωσ ϊλλωςτε ϋχει διατυπωθεύ από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγεύασ, το Διεθνϋσ Συμβούλιο Νοςηλευτικόσ, καθώσ και Ευρωπαώκούσ και Διεθνεύσ φορεύσ Νοςηλευτικόσ. Το Τμόμα Νοςηλευτικόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου ςυμπλόρωςε όδη ϋξι ϋτη ευδόκιμησ λειτουργύασ και θα εξακολουθεύ να λειτουργεύ εμπλουτιςμϋνο με νϋεσ δυνϊμεισ και νϋουσ προςανατολιςμούσ. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής υνέλευσης του Σμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 9

10 10

11 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ , η οποία επεξεργάσθηκε τα θέματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος Παναγιώτης Μπαλτόπουλος Πρόεδρος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών: Ηρώ Μπροκαλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τακτικά μέλη: Μαρία Σσιρώνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οφία Ζυγά, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Πρεζεράκος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκπρόσωπος φοιτητών Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ανδρέα-Παόλα Ρόχας-Χιλ, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθηνά Λαζακίδου, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σύνταξη και επιμέλεια Οδηγού Σπουδών: Βασιλική Ιωαννίδη, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. 11

12 12

13 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, ζωσ ότου εξαςφαλιςκοφν οι προχποκζςεισ για τθν αυτοδφναμθ λειτουργία του, διοικείται από Υροςωρινι Γενικι Χυνζλευςθ (Υ.Γ.Χ.), θ οποία ορίηεται με πράξθ του Υροζδρου τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, φςτερα από απόφαςι τθσ. Θ Υροςωρινι Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ αποτελείται από τουσ εξισ: Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Υρόεδροσ Υ.Γ.Χ., Αναπλ. Κακθγθτισ ΤΕΦΑΑ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ηρώ Μπροκαλάκη, Αναπλ. Υρόεδροσ Υ.Γ.Χ., Αναπλ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Πζλθ τθσ Υροςωρινισ Γενικισ Χυνζλευςθσ: Βασιλική Γεννηματά, Αναπλ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Ιατρικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Κωνσταντίνος τραβοδήμος, Επίκ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών οφία Ζυγά, Επίκ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Μαρία Σσιρώνη, Επίκ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Παναγιώτης Πρεζεράκος, Επίκ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Αθηνά Λαζακίδου, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Ανδρέα-Παόλα Ρόχας-Χιλ, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Αναστάσιος Ιωαννίδης, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Χτθν Υ.Γ.Χ. ςυμμετζχουν και δφο εκλεγμζνοι εκπρόςωποι των φοιτθτϊν. ΠΡΟΩΠΙΚΟ Μζλη Δ.Ε.Π. του Σμήματοσ Επίκουροι Καθηγητζσ Χοφία Ηυγά, Επίκ. Ξακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ειςαγωγι ςτθ Νοςθλευτικι-Βαςικι Νοςθλευτικι» τθλ. γραφείου:

14 Παρία Ψςιρϊνθ, Επίκ. Ξακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Πακολογία» τθλ. γραφείου: Υαναγιϊτθσ Υρεηεράκοσ, Επίκ. Ξακθγθτισ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διοίκθςθ Νοςθλευτικών υπθρεςιών-συςτιματα Νοςθλευτικισ Φροντίδασ» τθλ. γραφείου: Λζκτορεσ Ακθνά Οαηακίδου, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Πλθροφορικι τθσ Υγείασ» τθλ. γραφείου: Ανδρζα-Υαόλα Φόχασ Χιλ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Βιολογία- Βιοχθμεία» τθλ. γραφείου: Αναςτάςιοσ Λωαννίδθσ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» τθλ. γραφείου: Γεϊργιοσ Υανουτςόπουλοσ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Φυςιολογία του Ανκρώπου» τθλ. γραφείου: Χτυλιανι Ψηιαφζρθ, Οζκτορασ (υπό διοριςμό) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Κοινοτικι Νοςθλευτικι» τθλ. γραφείου: Επιπλζον, ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εκλογισ μελϊν Δ.Ε.Υ. για τρία (3) γνωςτικά αντικείμενα, ενϊ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αντίςτοιχθ διαδικαςία για άλλα δφο (2) γνωςτικά αντικείμενα. Διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ. 407/80 Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ απαςχολεί ικανό αρικμό διδαςκόντων βάςει του Υ.Δ. 407/1980 (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ). Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. Βαςιλικι Λωαννίδθ (Κλάδου ΙΙ - Ειδικι Αγωγι: Νεανικι παραβατικότθτα - παιδαγωγικι προςζγγιςθ) τθλ. γραφείου: Υζτροσ Ξολοβόσ (Κλάδου ΙΙ - Κλινικι Νοςθλευτικι) τθλ. γραφείου:

15 Ε.Σ.Ε.Π. Ευςτακία Ξαλαματιανοφ (Π.Ε. - Υποβοικθςθ διοικθτικοφ, εκπαιδευτικοφ, εργαςτθριακοφ και εφαρμοςμζνου ζργου) τθλ. γραφείου: Χταφροσ Ξόντοσ (Δ.Ε. - Παροχι εξειδικευμζνου/ εφαρμοςμζνου ζργου, για τθν υποςτιριξθ των Ηλεκτρονικών Εγκαταςτάςεων - Δικτφων και Η/Υ - Εξυπθρετθτών) τθλ. γραφείου: Γραμματεία Ξωνςταντίνα Ξαραβά (Π.Ε. Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ) τθλ. γραφείου: Χοφία Φλϊρου (Δ.Ε. Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ) τθλ. γραφείου: Βιβλιοθήκη Κεόδωροσ Φωτάκθσ (Τ.Ε. Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ) τθλ. γραφείου:

16 ΓΕΝΙΚΑ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ιδρφκθκε με το νόμο 3391/2005/ΦΕΞ 240/ και άρχιςε να λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ , παρζχοντασ δυνατότθτεσ για μία δθμιουργικι φοιτθτικι ηωι ςε ζνα εξαιρετικό φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον ςτον ιςτορικό τόπο τθσ Χπάρτθσ. Σργανϊνει και προςφζρει ςφγχρονεσ ςπουδζσ ςτο χϊρο τθσ Ροςθλευτικισ επιςτιμθσ, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ευρφτερεσ επιςτθμονικζσ, επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ επιταγζσ τθσ εποχισ μασ. ΑΠΟΣΟΛΗ Θ καλλιζργεια και θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τθν παροχι νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ παροχι ςτουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ των απαραίτθτων εφοδίων που εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Θ οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που οδθγοφν ςτθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε επί μζρουσ γνωςτικά αντικείμενα του Ψμιματοσ. Θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ των ςπουδϊν τθσ επιςτιμθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ τθσ υψθλισ ποιότθτασ παροχισ νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν και τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Θ εκπαίδευςθ που παρζχει το Ψμιμα αποβλζπει ιδίωσ: i) ςτθν αποτελεςματικι ανάδειξθ, προβολι και αξιοποίθςθ των νοςθλευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν προαγωγισ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν υγεία και τθ νόςο, δθλαδι ςτθ φροντίδα υγείασ (πρόλθψθ, κεραπεία, αποκατάςταςθ) του υγιοφσ ι αςκενοφσ ατόμου, τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινότθτασ, ii) ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ και οικονομικι αξιοποίθςι τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ όλων των παραμζτρων τθσ νοςθλευτικισ διαχείριςθσ ςτθν Ελλάδα και iii) ςτθν ανάδειξθ του ςφγχρονου τομζα τθσ νοςθλευτικισ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ςτεγάηεται ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα του Γενικοφ Ροςοκομείου Χπάρτθσ, ενϊ οι διακζςιμοι χϊροι περιλαμβάνουν γραφεία διοίκθςθσ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφεία κακθγθτϊν, οργανωμζνα εργαςτιρια και βιβλιοκικθ. Επιπλζον, από το προςεχζσ ακαδθμαϊκό ζτοσ κα φιλοξενθκεί ςτισ νζεσ κτθριακζσ δομζσ του Ψμιματοσ Σργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ (αίκουςεσ, διδαςκαλίασ, εργαςτιρια και γραφεία διδαςκόντων). Σι τελικζσ εγκαταςτάςεισ του Ψμιματοσ κα γίνουν ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Διμο Πυςτρά (Ξλθροδότθμα Γραμματικάκθ, 16 ςτρεμμάτων). Ιδθ το Διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν με τθ υπ' αρικμ. 8275/2007 απόφαςι του ενζκρινε τθν παραχϊρθςθ του οικοπζδου. Χε αυτό το χϊρο προγραμματίηονται: θ καταςκευι κτθρίου που κα ςτεγάηει τα γραφεία των διδαςκόντων, θ δθμιουργία ενόσ αμφικεάτρου για εκδθλϊςεισ και για άλλεσ ανάγκεσ τθσ Χχολισ, θ δθμιουργία νζων εργαςτθρίων, θ καταςκευι Αποκθκϊν, Βοθκθτικϊν χϊρων, φοιτθτικισ λζςχθσ και χϊρων άκλθςθσ. Χιμερα, ςτο Ψμιμα Ροςθλευτικισ λειτουργοφν: 16

17 Αίθουςα Η/Τ Θ αίκουςα Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν περιλαμβάνει κεντρικό εξυπθρετθτι (SERVER) και 17 προςωπικοφσ υπολογιςτζσ με ςυχνότθτα λειτουργίασ επεξεργαςτι 3,2 GHz, 1 GB RAM, 160 GB, ςκλθρό δίςκο και οκόνεσ TFT 17ϋϋ. Σι υπολογιςτζσ διακζτουν λογιςμικό εφαρμογϊν γραφείου κακϊσ και εξειδικευμζνο λογιςμικό Ροςθλευτικϊν - Λατρικϊν Εφαρμογϊν. Επίςθσ, παρζχεται ςυνεχισ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ςε εξειδικευμζνεσ βάςεισ δεδομζνων, βιβλιοκικεσ, δικτυακοφσ τόπουσ ξζνων Υανεπιςτθμίων κ.λπ. Αίθουςα Βαςικϊν Επιςτημϊν και Νοςηλευτικϊν Εφαρμογϊν Θ αίκουςα Βαςικϊν Επιςτθμϊν διακζτει επιςτθμονικά όργανα (Πικροςκόπια, Θλεκτροκαρδιογράφουσ, Απινιδωτζσ, Θλεκτροεγκεφαλογράφο, Χπιρόμετρο, Ακοόμετρο, Υροπλάςματα, Σπτόμετρο, Elisa, PCR κ.ά.) για τα μακιματα των Βαςικϊν Επιςτθμϊν και τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με νοςθλευτικζσ πράξεισ. Χτο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ευρίςκονται υπό ζκδοςθ ιδρυτικοφ Φ.Ε.Ξ.: Υακολογικι Ξλινικι με Εργαςτιριο Πελζτθσ και Υρόλθψθσ Αιμοςφαιρινοπακειϊν Εργαςτιριο Ροςθλευτικϊν Εφαρμογϊν ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Υρογραμματίηονται να ιδρυκοφν: Πονάδα Εντατικισ Ροςθλείασ Εργαςτιριο Υλθροφορικισ τθσ Ωγείασ Εργαςτιριο Σργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ Εργαςτιριο Ξοινοτικισ Ροςθλευτικισ Εργαςτιριο Υρόλθψθσ και Δθμογραφίασ Εργαςτιριο Ξαρδιοαναπνευςτικισ Αναηωογόνθςθσ-Υρϊτων Βοθκειϊν Εργαςτιριο Βαςικϊν Επιςτθμϊν και Ξλινικϊν Εφαρμογϊν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ Θ Βιβλιοκικθ - Αναγνωςτιριο του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ διακζτει επιςτθμονικά ςυγγράμματα, εγχειρίδια κα περιοδικά, τα οποία χρθςιμοποιοφν οι φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Πζςω διαδικτφου παρζχεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ και δικτυακζσ βιβλιογραφικζσ «πφλεσ». ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ Θ κλινικι άςκθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτο Γενικό Ροςοκομείο Χπάρτθσ, ςτο Ροςοκομείο Πολάων, ςε δομζσ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ και ςε άλλεσ Ωγειονομικζσ δομζσ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου και τθσ περιοχισ Αττικισ. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι φοιτθτζσ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, κατά τθ διάρκεια των Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν τουσ, ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα Υρακτικισ Άςκθςθσ, ςτα μακιματα του Σδθγοφ Χπουδϊν. 17

18 Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ εκπαιδεφει φοιτθτζσ, οι οποίοι κα κλθκοφν ςτο μζλλον να ςτελεχϊςουν νοςοκομεία, δομζσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα, φορείσ υγείασ, περίκαλψθσ και πρόνοιασ κ.λπ. Πε τθν Υρακτικι Άςκθςθ οι φοιτθτζσ: Κα ζλκουν ςε επαφι με τθν εργαςιακι πραγματικότθτα. Κα εξοικειωκοφν με υπθρεςίεσ και φορείσ που αςχολοφνται με τθν υγεία και τθν περίκαλψθ. Κα κζςουν ςε πρακτικι εφαρμογι κεωρίεσ και γνϊςεισ που διδάχκθκαν και αποκόμιςαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Πε τον τρόπο αυτό θ Υρακτικι Άςκθςθ ςυνειςφζρει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, επιτρζποντασ αφενόσ τθν εφαρμογι του κεωρθτικοφ πλαιςίου ςε πραγματικό εργαςιακό χϊρο αφετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ με τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ. Επιπλζον, θ Υρακτικι Άςκθςθ αποτελεί ζνα αναγκαίο βιμα για: Ψθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ ςυνδζςμου του Ψμιματοσ και του φοιτθτικοφ του δυναμικοφ με τθν αγορά εργαςίασ. Ψθ διαμόρφωςθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ των φοιτθτϊν. Ψθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των φοιτθτϊν. Ψθν εξειδίκευςθ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων των φοιτθτϊν. ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δικαιοφχοι: Ωγειονομικι περίκαλψθ, ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι δικαιοφνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, θμεδαποί ομογενείσ και αλλοδαποί που δεν είναι αςφαλιςμζνοι ςε κάποιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σι προπτυχιακοί φοιτθτζσ δικαιοφνται υγειονομικι περίκαλψθ για χρονικό διάςτθμα το πολφ ζξι (6) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ τουσ εγγραφισ. Σι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου δικαιοφνται υγειονομικι περίκαλψθ για διάςτθμα ίςο προσ τα ζτθ φοίτθςθσ προςαυξανόμενο κατά το ιμιςυ. Χε περίπτωςθ αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ, το δικαίωμα τθσ περίκαλψθσ παρατείνεται αναλόγωσ. Υροκειμζνου για το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν, θ περίκαλψθ παρατείνεται και μετά τθ λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, μζχρι 31 Δεκεμβρίου, για όςουσ δεν ζχουν λάβει τον τίτλο ςπουδϊν τουσ μζχρι τότε. Χορήγηςη βιβλιαρίου: Ψο βιβλιάριο χορθγείται ςτο φοιτθτι με αίτθςι του ςτθν Γραμματεία του Ψμιματοσ, εφόςον αυτόσ δεν ζχει επιλζξει άλλον αςφαλιςτικό φορζα, κατακζτοντασ και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε άλλο ταμείο και δεν δικαιοφται άλλθ αςφάλιςθ. Θ ιςχφσ του βιβλιαρίου αφορά το εκάςτοτε ακαδθμαϊκό ζτοσ και ανανεϊνεται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (μινα Χεπτζμβριο) από τθ Γραμματεία του Ψμιματοσ του φοιτθτι. Παροχή υγειονομικήσ περίθαλψησ: Θ υγειονομικι περίκαλψθ παρζχεται μόνο ςε Ροςθλευτικά Λδρφματα Ρ.Υ.Δ.Δ. (Δθμόςια νοςοκομεία). Θ νοςθλεία των φοιτθτϊν αφορά τθν Ββ κζςθ των νοςοκομείων που υπολογίηεται με βάςθ το τιμολόγιο που ιςχφει κάκε φορά για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 18

19 Φαρμακευτική περίθαλψη: Σι ςυνταγζσ των φαρμάκων γράφονται από τουσ ιατροφσ των Ροςθλευτικϊν Λδρυμάτων Ρ.Υ.Δ.Δ. ςτο βιβλιάριο και κεωροφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ροςθλευτικοφ Λδρφματοσ, αλλιϊσ δεν είναι εκτελεςτζσ. Θ ςυνταγι πρζπει να φζρει με ςαφινεια το ονοματεπϊνυμο, το τμιμα, τον αρικμό μθτρϊου του φοιτθτι, τθ γνωμάτευςθ τθσ πάκθςθσ, θμερομθνία, υπογραφι και ςφραγίδα ιατροφ. Σι ςυνταγζσ εκτελοφνται από οποιοδιποτε φαρμακείο με επιβάρυνςθ του φοιτθτι, όπου εξοφλεί πλιρωσ το ποςό τθσ προμικειασ των φαρμάκων. Χτθν ςυνζχεια, ο φοιτθτισ προςκομίηει εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ςτθ Γραμματεία του Ψμιματόσ του τα παρακάτω δικαιολογθτικά: το ςχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου, όπου αναγράφονται τα φάρμακα, τθν απόδειξθ του φαρμακείου (απλι απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ και όχι τιμολόγιο), τα κουπόνια των φαρμάκων, όπου ςυνικωσ ο φαρμακοποιόσ τοποκετεί είτε ςτο ςχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου είτε ςτθν απόδειξθ πλθρωμισ. Επίδομα τοκετοφ: Χε περίπτωςθ φυςιολογικοφ τοκετοφ ι καιςαρικισ τομισ παρζχεται ςτισ φοιτιτριεσ επίδομα τοκετοφ ίςο με το επίδομα που παρζχεται ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν χορθγείται επίδομα ι βοικθμα από άλλθ πθγι ςτθν ίδια ι ςτο ςφηυγό τθσ. Για το λόγο αυτό, πρζπει να προςκομίςει ςτθ Γραμματεία του Ψμιματόσ τθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: Οθξιαρχικι Υράξθ Γεννιςεωσ του τζκνου, υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ φοιτιτρια δεν δικαιοφται επίδομα τοκετοφ από άλλον αςφαλιςτικό φορζα, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο ςφηυγοσ δεν ζχει λάβει το επίδομα τοκετοφ, πρωτότυπο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. Χε περίπτωςθ καιςαρικισ τομισ ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. Δεν καλφπτονται οι εξήσ δαπάνεσ: ακουςτικά βαρυκοΐασ, ςτοιχειϊδθ φάρμακα, ιατρικά εργαλεία και όργανα, καλλυντικά, λουτροκεραπείεσ, αμοιβι αποκλειςτικισ νοςοκόμου, πλαςτικζσ εγχειριςεισ. ΔΕΛΣΙΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ Χε κάκε φοιτθτι δίνεται ειδικό Δελτίο Φοιτθτικοφ Ειςιτθρίου (Υάςο)- για ζξι (6) χρόνια. Ψο Υάςο ιςχφει για όλο το χρόνο (1 Χεπτεμβρίου - 31 Αυγοφςτου). Χτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ χορθγοφνται ςτουσ φοιτθτζσ καινοφρια Υάςο. Χε περίπτωςθ απϊλειάσ του χορθγείται νζο, ζνα μινα μετά τθ διλωςθ τθσ απϊλειασ που πρζπει να γίνει ςτθ Γραμματεία του Ψμιματοσ. Θ ζκπτωςθ που παρζχεται ςτουσ φοιτθτζσ είναι (Ωπ. Υράξθ 99/ ): Χτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ πόλθσ, όπου εδρεφει το Ψμιμα, κακϊσ και ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ 25%. Χτισ οδικζσ υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ που ςυνδζουν τθν ζδρα του Ψμιματοσ με τον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ, κακϊσ και ςτισ υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ 25%. Χτισ ςιδθροδρομικζσ ςυγκοινωνίεσ όλθσ τθσ χϊρασ 25%. Χτισ ομαδικζσ (τουλάχιςτο 15 άτομα) μετακινιςεισ με τθν Σλυμπιακι Αεροπορία ςτο εςωτερικό 25% επί του ςυνολικοφ ναφλου. ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 19

20 Δικαιοφχοι δωρεάν ςίτιςθσ κα είναι οι φοιτθτζσ που ανικουν ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ : Φοιτθτζσ των οποίων το οικογενειακό και ατομικό ειςόδθμα δεν ξεπερνά το ποςό των (Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου του και των προςτατευόμενων μελών από κάκε πθγι. (Ζγγαμοσ ι άγαμοσ φοιτθτισ πάνω από είκοςι πζντε (25) ετών ςφμφωνα με το άρκρο 61 του Ν. 2238/1994 δεν κεωρείται προςτατευόμενο μζλοσ και είναι υπόχρεοσ ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ιδίου Νόμου). Φοιτθτζσ που είναι μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν με τζςςερα (4) παιδιά, ανεξαρτιτωσ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ. Ξφπριοι φοιτθτζσ με Υιςτοποιθτικό Ωπθρεςίασ Ξοινωνικισ Ευθμερίασ. Αλλοδαποί-αλλογενείσ, οι οποίοι είναι υπότροφοι των Ωπουργείων Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Εξωτερικϊν και Εκνικισ Σικονομίασ. Φοιτθτζσ πυρόπλθκτοι από περιοχζσ που επλιγθςαν από τισ πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν το Η ςίτιςη των φοιτητϊν ςτο Σμήμα Νοςηλευτικήσ γίνεται μζςω διαγωνιςμοφ με ςυμβαλλόμενο εςτιατόριο ςτην πόλη τησ πάρτησ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P) ERASMUS Ψο L.L.P. είναι το Υρόγραμμα Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ διακρατικι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ. Εγκρίκθκε ςτισ 15 Ροεμβρίου 2006 και πρόκειται να καλφψει τθν περίοδο Ψο ςυγκεκριμζνο Υρόγραμμα αντικατζςτθςε τα μζχρι ςιμερα προγράμματα «ΧΩΞΦΑΨΘΧ», Leonardo da Vinci, e-learning Programmes, τα οποία ζλθξαν το 2006/07. Γενικόσ ςτόχοσ του L.L.P. είναι να ςυμβάλλει, με τθ δια βίου μάκθςθ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ωσ προθγμζνθσ κοινωνίασ βαςιςμζνθσ ςτθ γνϊςθ, με βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ, καλφτερεσ και περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι, διαςφαλίηοντασ, παράλλθλα, ικανοποιθτικι προςταςία του περιβάλλοντοσ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Αποςκοπεί ιδίωσ ςτθν ενίςχυςθ των ανταλλαγϊν, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ κινθτικότθτασ μεταξφ των μονάδων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ε.Ε., ϊςτε να καταςτοφν παγκόςμιο ςθμείο ποιοτικισ αναφοράσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενκαρρφνοντασ τθ διακρατικι ςυνεργαςία μεταξφ Υανεπιςτθμίων, τθν αφξθςθ τθσ ευρωπαϊκισ κινθτικότθτασ, κακϊσ και τθν προαγωγι τθσ πλιρουσ ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ ςπουδϊν και ακαδθμαϊκϊν τίτλων. Χυνεπϊσ, χορθγοφνται υποτροφίεσ κινθτικότθτασ ςε χιλιάδεσ ςπουδαςτϊν και διδαςκόντων, ενϊ παράλλθλα επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ των ςπουδϊν, ϊςτε να επωφελοφνται και όςοι δεν ςυμμετζχουν άμεςα ςτισ ανταλλαγζσ. 20

21 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ Χφμφωνα με τισ Διμερείσ Χυμφωνίεσ που ςυνάπτει ανά ζτοσ το Μδρυμα Υροζλευςθσ με Λδρφματα του Εξωτερικοφ, οι φοιτθτζσ (όλων των επιπζδων -ανάλογα με τθν πρόβλεψθ για κινθτικότθτα που ζχει δθλωκεί ςτισ ςυμφωνίεσ) ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταβαίνουν ςτο εξωτερικό για ςπουδζσ, για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 3μινου, ι μεγαλφτερο του ζτουσ. Χτθν προκαταρκτικι αίτθςθ ςυμμετοχισ, υπάρχει θ δυνατότθτα διλωςθσ μζχρι 3 πανεπιςτθμίων Ωποδοχισ, χωρίσ αυτό να είναι απαραίτθτο. Τςον αφορά το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ ανά μινα και ανά χϊρα υποδοχισ για τθν κινθτικότθτα Φοιτθτϊν για Χπουδζσ, αυτό κακορίηεται από το Λ.Ξ.Ω. Θ υποτροφία λαμβάνεται ολόκλθρθ ςε μια δόςθ, αφοφ υπογραφεί θ Χφμβαςθ του Λ.Ξ.Ω. μεταξφ του δικαιοφχου φοιτθτι και του Λδρφματοσ Αποςτολισ. ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Υρόκειται για μια νζα δράςθ του προγράμματοσ Erasmus, ςφμφωνα με τθν οποία φοιτθτζσ μποροφν να μεταβαίνουν ςτο Εξωτερικό για Υρακτικι Άςκθςθ. Θ διάρκεια πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τρεισ μινεσ ι μικρότερθ από τθ διάρκεια ολοκλιρωςθσ του τριμινου, (ςε αντίκετθ περίπτωςθ επιςτρζφεται το ςυνολικό ποςό τθσ υποτροφίασ) ι μεγαλφτερθ από ζνα ζτοσ, αλλά οφτε και μικρότερθ από τθ δθλωκείςα ςτθ ςφμβαςθ που υπογράφει ο φοιτθτισ με το Ι.Κ.Υ. (ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ επιςτρζφεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ που δεν πραγματοποιικθκε). Σ δικαιοφχοσ ζχει δυνατότθτα παράταςθσ τθσ παραμονισ του ςτο εξωτερικό εφόςον: α) ζχει εξαςφαλίςει τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Επιχείρθςθσ Ωποδοχισ, β) ζχει υποβάλει αίτθςθ ςτο Μδρυμα Υροζλευςθσ, γ) θ παράταςθ ακολουκεί αμζςωσ τθν τρζχουςα περίοδο ERASMUS χωρίσ κενό, δ) το Μδρυμα Υροζλευςθσ διακζτει τα απαραίτθτα κονδφλια για τθ χρθματοδότθςθ τθσ παράταςθσ. Χε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ, υπογράφεται τροποποιθτικι ςφμβαςθ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, πριν το τζλοσ τθσ προγραμματιςμζνθσ λιξθσ τθσ τρζχουςασ περιόδου Erasmus. Ψονίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ, θ περίοδοσ τθσ κινθτικότθτασ δεν κα υπερβαίνει το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου, δθλαδι τθν 30θ Χεπτεμβρίου ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1θ Επιςτθμονικι Θμερίδα Φοιτθτϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, με κζμα: «Σεξουαλικώσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα», ςτισ 6 Λουνίου 2007 ςτθ Χπάρτθ. 2θ Επιςτθμονικι Θμερίδα Φοιτθτϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, με κζμα: «Ψυχι, Ουςίεσ, Εξάρτθςθ, Απεξάρτθςθ: Ναρκωμζνθ Κοινωνία», ςτισ 7 Παρτίου 2009 ςτθ Χπάρτθ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ψο Ψμιμα ζχει δθμιουργιςει περιοδικι ζκδοςθ με τίτλο «ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΩΓΕΛΑΧ». Θ δθμιουργία τθσ ςειράσ «ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΩΓΕΛΑΧ» αποςκοπεί ςτθ διαρκι αναβάκμιςθ τθσ νοςθλευτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και τον εμπλουτιςμό των μεκόδων και των μζςων με τα οποία μπορεί να υποςτθριχκεί το 21

22 ζργο των επαγγελματιϊν υγείασ. Θ ςυγγραφι επιμζρουσ τευχϊν, ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ τθσ ςειράσ, ζρχεται να απαντιςει ςτθν κάλυψθ ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθ ςυνεχϊσ διαμορφοφμενθ κοινωνικι πραγματικότθτα. Ψα δθμοςιεφματα τθσ ςειράσ απευκφνονται ςτο ευρφτερο αναγνωςτικό κοινό. Χτο πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ, οι διδάςκοντεσ του τμιματοσ ςυνεργάηονται με μζλθ Δ.Ε.Υ. άλλων τμθμάτων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου αλλά και άλλων Υανεπιςτθμίων. ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΤΝΕΔΡΙΑ Ψο Ψμιμα ςυνεργάηεται με επιςτθμονικοφσ, εκπαιδευτικοφσ, τοπικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ για τθ διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και άλλων ςυνεδριακϊν γεγονότων που απευκφνονται ςε φοιτθτζσ, επαγγελματίεσ υγείασ κακϊσ και το ευρφ κοινό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ αναπτφςςεται ςε οκτϊ (8) εξάμθνα ςπουδϊν και αποτελείται από υποχρεωτικά μακιματα και από κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ωσ υποχρεωτικά μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα, ςτα οποία θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ εξζταςθ κεωρείται απαραίτθτθ για τουσ φοιτθτζσ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ. Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων αποτελεί ακαδθμαϊκι υποχρζωςθ του φοιτθτι. ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ωσ κατ επιλογιν μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα, τα οποία ο φοιτθτισ πρζπει να επιλζξει, ϊςτε να ςυμπλθρϊςει τισ διδακτικζσ μονάδεσ (Δ.Π.), που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου του. Σ φοιτθτισ είναι ελεφκεροσ να επιλζξει τα μακιματα επιλογισ του εξαμινου ι προθγουμζνων, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του και τουσ περιοριςμοφσ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ, τθ βακμολογία και τον αρικμό των Δ.Π. κάκε μακιματοσ επιλογισ, ιςχφει ό,τι και ςτα υποχρεωτικά μακιματα. Θ παρακολοφκθςθ των κλινικϊν και εργαςτθριακϊν αςκιςεων κακϊσ και των φροντιςτθρίων είναι υποχρεωτικι για τον φοιτθτι. ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΕ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΑΚΗΕΙ Σι αςκιςεισ αυτζσ δεν είναι αυτοτελι μακιματα, αλλά επί μζρουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν τθ διαδικαςία κάκε μακιματοσ με τθν εμπζδωςθ τθσ φλθσ που διδάςκεται και τθν πρακτικι εφαρμογι των γνϊςεων. Σι αςκιςεισ διεξάγονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ φοιτθτϊν, γεγονόσ που επιτρζπει τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε αυτζσ. Θ παρακολοφκθςθ είναι απόλυτα υποχρεωτικι με τθν ζννοια, ότι ο φοιτθτισ, αν απουςιάςει πάνω από 20% των ωρϊν διδαςκαλίασ δεν μπορεί να προςζλκει ςτισ εξετάςεισ και υποχρεϊνεται να επαναλάβει τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ και των αςκιςεων. Θ παρακολοφκθςθ εκ νζου περιλαμβάνει το μάκθμα ςτο ςφνολό του. 22

23 ΕΜΙΝΑΡΙΑ Χτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ πολλϊν μακθμάτων, μποροφν να διεξαχκοφν και ςεμινάρια κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων. Ψα ςεμινάρια μπορεί να περιλαμβάνουν και εργαςίεσ φοιτθτϊν. Χκοπόσ των ςεμιναρίων είναι θ διδαςκαλία και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν ζρευνα, θ οποία μπορεί να οδθγιςει και ςτθν εκπόνθςθ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ Για τθν απόκτθςθ του πτυχίου οι φοιτθτζσ οφείλουν: Ρα παρακολουκιςουν τουλάχιςτον οκτϊ (8) διδακτικά εξάμθνα. Ρα εγγραφοφν, να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 44 υποχρεωτικά μακιματα και ςε 16 κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα. Ρα ςυμπλθρϊςουν ζνα ςφνολο από 256 Διδακτικζσ Πονάδεσ. Για τθν απόκτθςθ πτυχίου απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 256 Διδακτικϊν Πονάδων, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: - Χε κάκε υποχρεωτικό μάκθμα αντιςτοιχοφν 3 ζωσ 6 Διδακτικζσ Πονάδεσ. - Χε κάκε κατ επιλογιν υποχρεωτικό μάκθμα αντιςτοιχοφν 3 Διδακτικζσ Πονάδεσ. - Ψα κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα είναι τρίωρα. Σι φοιτθτζσ πριν τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου επιλζγουν τα κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα με διλωςι τουσ από το ςφνολο των προςφερομζνων. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ Σ τρόποσ υπολογιςμοφ του βακμοφ Υτυχίου είναι ενιαίοσ για όλα τα Α.Ε.Λ. τθσ χϊρασ και κακορίηεται από τθν Ωπουργικι Απόφαςθ Β3/2166/1987 (ΦΕΞ 308 Βϋ): 1. Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου των φοιτθτϊν που ζχουν ειςαχκεί ςτα Α.Ε.Λ., από το ακαδθμαϊκό ζτοσ και μετά, λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί όλων των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου (άρκρο 25 παρ. 12 Ρ. 1268/1982), κακϊσ και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, όπου αυτι προβλζπεται από το Υρόγραμμα Χπουδϊν. 2. α) Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου των φοιτθτϊν πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ κάκε μακιματοσ επί ζναν ςυντελεςτι, ο οποίοσ ονομάηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του μακιματοσ, και το άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ όλων των μακθμάτων αυτϊν. β) Oι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κυμαίνονται από 1,0 ζωσ 2,0 και υπολογίηονται ωσ εξισ: - Πακιματα με 1 ι 2 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1,0. - Πακιματα με 3 ι 4 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1,5. - Πακιματα με περιςςότερεσ από 4 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2,0. 3. Εάν ζνασ φοιτθτισ ζχει βακμολογθκεί ςε περιςςότερα μακιματα από όςα αντιςτοιχοφν ςτον, κατά το Υρόγραμμα Χπουδϊν, απαιτοφμενο ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν μονάδων για τθ λιψθ του πτυχίου, μπορεί αυτόσ να μθν ςυνυπολογίςει, για τθν εξαγωγι τοφ βακμοφ πτυχίου, τουσ βακμοφσ ενόσ αρικμοφ κατ επιλογιν υποχρεωτικϊν μακθμάτων, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των διδακτικϊν μονάδων, ο οποίοσ προκφπτει από τα 23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα