ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Εξαιπεηικήρ ηέσνηρ κεθαλή κόπηρ πος έσει βπεθεί ζηην Πελοπόννηζο, ζηο σώπο ηος ιεπού ηηρ Σεγέαρ ηηρ Απκαδίαρ, θεωπείηαι όηι ανήκει ζηη θεά Τγεία, κόπη ηος Αζκληπιού ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τατσδρομική διεύθσνζη: Κηηριακό Σσγκρόηημα Γενικού Νοζοκομείοσ Σπάρηης, Σπάρηη Διεύθσνζη Ιζηοζελίδας: Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: Τηλέθωνα: (27310) 89712, 89713, 89717, 89718, Fax: (27310)

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (να γίνει ςελιδοποίηςη) ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΙ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Μζλη Δ.Ε.Π. του Σμήματοσ Επίκουροι Καθηγητζσ Λζκτορεσ Διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ. 407/80 Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. Ε.Σ.Ε.Π. Γραμματεία Βιβλιοθήκη ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΘΕΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΕΛΣΙΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P) ERASMUS ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΕ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Διοίκηςη Υπηρεςιών Υγείασ και Διαχείριςη Κρίςεων» CURRICULUM AND COURSE DESCRIPTION 5

6 6

7 Κ Α Θ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Ι «Ψου Υτυχίου τθσ Ροςθλευτικισ ἀξιωκζντεσ όρκον ομνφομεν προ του Υρυτάνεωσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου καὶ του Υροζδρου του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ καὶ πίςτιν κακομολογοφμεν τινδε. Από του ιεροφ περιβόλου του ςεπτοφ τοφτου τεμζνουσ των Πουςϊν ἐξερχομζνοι κατ ἐπιςτιμθν βιωςόμεκα, ἀςκοφντεσ ταφτθν δίκθν κρθςκείασ εν πνεφματι καὶ αλθκεία. Σφτω χρθςίμουσ εμαυτοφσ καταςτιςομεν πρὸσ άπαντασ τουσ δεομζνουσ τθσ θμετζρασ αρωγισ και εν πάςθ ανκρϊπων κοινωνία αεὶ προσ ειρινθν και χρθςτότθτα θκϊν ςυντελζςομεν βαίνοντεσ εν ευκεία του βίου οδϊ, προσ τθν αλικειαν και το δίκαιον αποβλζποντεσ και τον βίον ανυψοφντεσ εισ τφπον αρετισ υπὸ τθν ςκζπθν τθσ Χοφίασ. Ψαφτθν τθν επαγγελίαν επιτελοφςι είθ θμίν ςυν ταισ ευχαίσ των θμετζρων διδαςκάλων ο Κεόσ βοθκόσ εν τω βίω». (υωτογραυίες από την ορκομωσία των πρώτων πτστιούτων) 7

8 8

9 ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Το Τμόμα Νοςηλευτικόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου ιδρύθηκε με το νόμο 3391/2005/ΦΕΚ 240 και ϊρχιςε να λειτουργεύ από το ακαδημαώκό ϋτοσ Αποτελεύ βαςικό ακαδημαώκό μονϊδα για την παραγωγό νϋασ γνώςησ μϋςα από την ϋρευνα και τη διδαςκαλύα τησ Νοςηλευτικόσ Επιςτόμησ, καταρτύζοντασ επιςτόμονεσ νοςηλευτϋσ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επύπεδο, με ολοκληρωμϋνη θεωρητικό και πρακτικό επιςτημονικό κατϊρτιςη. Με χαρϊ ςασ παραδύδουμε τη νϋα ϋκδοςη του Οδηγού Σπουδών του Τμόματοσ Νοςηλευτικόσ τησ Σχολόσ Επιςτημών Ανθρώπινησ Κύνηςησ και Ποιότητασ Ζωόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου. Η παρούςα ϋκδοςη, ανανεωμϋνη εκδοτικϊ και με ευρύ επιςτημονικό ορύζοντα, καταδεικνύει την προςπϊθεια των μελών Διδακτικού Επιςτημονικού Προςωπικού του Τμόματοσ, αλλϊ και των ϋγκριτων επιςτημόνων ςυναδϋλφων καθηγητών μελών τησ Προςωρινόσ Γενικόσ Συνϋλευςησ, ώςτε να υπηρετόςουμε με το βϋλτιςτο τρόπο τισ επιςτημονικϋσ, κοινωνικϋσ, πολιτιςμικϋσ και οικονομικϋσ απαιτόςεισ των καιρών μασ. Στόχοσ μασ η διεύρυνςη του ρόλου του ςύγχρονου Νοςηλευτό, ωσ επαγγελματύα υγεύασ, κοινωνικού ςυ-ςχεδιαςτό, δημόςιου λειτουργού, ερευνητό, ςτελϋχουσ εκπαύδευςησ και διαμεςολαβητό, ςτο πλαύςιο πολύμορφων κοινωνικών ςχϋςεων και αλληλεπιδρϊςεων. Η αποςτολό του Τμόματοσ Νοςηλευτικόσ πραγματώνεται και εκπληρώνεται κϊτω από ϋνα ςύνολο αξιών ωσ προσ όλεσ τισ όψεισ τησ ακαδημαώκόσ λειτουργύασ, καθώσ και την παροχό εκπαιδευτικών, επιςτημονικών και ερευνητικών υπηρεςιών ςτο χώρο τησ υγεύασ. Στο πλαύςιο αυτό, ςυμβϊλλουν η ύδρυςη (α) Παθολογικόσ Κλινικόσ με εργαςτόριο Μελϋτησ και πρόληψησ Αιμοςφαιρινοπαθειών και (β) Εργαςτηρύου Νοςηλευτικών Εφαρμογών. Μύα καινοτομύα του Τμόματόσ μασ αποτελεύ το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διούκηςη Υπηρεςιών Υγεύασ και Διαχεύριςη Κρύςεων», το οπούο ςυμβϊλλει με ςημαντικό επιτυχύα ςτην κατϊρτιςη ςτελεχών, τα οπούα θα ανταποκρύνονται ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ για την πρόληψη, οργϊνωςη και αντιμετώπιςη τοπικών ό υπερτοπικών κρύςεων, μαζικών καταςτροφών και επειγουςών καταςτϊςεων. Προςδοκύα και μϋλημϊ μασ αποτελεύ η ανϊδειξη ενόσ ςύγχρονου ανταγωνιςτικού, για την υγεύα, Τμόματοσ ςτο χώρο τησ Τριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτη χώρα μασ και διεθνώσ. Η πεπούθηςό μασ αυτό βαςύζεται ςτο γεγονόσ ότι η ποιότητα των υπηρεςιών υγεύασ επηρεϊζεται ϊμεςα από το επύπεδο τησ παρεχόμενησ νοςηλευτικόσ φροντύδασ, η οπούα φυςικϊ εύναι ανϊλογη, μεταξύ ϊλλων παραγόντων, και του επιπϋδου εκπαύδευςησ του νοςηλευτικού προςωπικού. Παρϊλληλα, υπενθυμύζουμε το αύτημα τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ, των νοςηλευτών, των φοιτητών και των επύςημων νοςηλευτικών φορϋων τησ χώρασ μασ για ενιαύα πανεπιςτημιακό νοςηλευτικό εκπαύδευςη, όπωσ ϊλλωςτε ϋχει διατυπωθεύ από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγεύασ, το Διεθνϋσ Συμβούλιο Νοςηλευτικόσ, καθώσ και Ευρωπαώκούσ και Διεθνεύσ φορεύσ Νοςηλευτικόσ. Το Τμόμα Νοςηλευτικόσ του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου ςυμπλόρωςε όδη ϋξι ϋτη ευδόκιμησ λειτουργύασ και θα εξακολουθεύ να λειτουργεύ εμπλουτιςμϋνο με νϋεσ δυνϊμεισ και νϋουσ προςανατολιςμούσ. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής υνέλευσης του Σμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 9

10 10

11 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ , η οποία επεξεργάσθηκε τα θέματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος Παναγιώτης Μπαλτόπουλος Πρόεδρος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών: Ηρώ Μπροκαλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τακτικά μέλη: Μαρία Σσιρώνη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οφία Ζυγά, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Πρεζεράκος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκπρόσωπος φοιτητών Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ανδρέα-Παόλα Ρόχας-Χιλ, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθηνά Λαζακίδου, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σύνταξη και επιμέλεια Οδηγού Σπουδών: Βασιλική Ιωαννίδη, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. 11

12 12

13 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, ζωσ ότου εξαςφαλιςκοφν οι προχποκζςεισ για τθν αυτοδφναμθ λειτουργία του, διοικείται από Υροςωρινι Γενικι Χυνζλευςθ (Υ.Γ.Χ.), θ οποία ορίηεται με πράξθ του Υροζδρου τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, φςτερα από απόφαςι τθσ. Θ Υροςωρινι Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ αποτελείται από τουσ εξισ: Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Υρόεδροσ Υ.Γ.Χ., Αναπλ. Κακθγθτισ ΤΕΦΑΑ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ηρώ Μπροκαλάκη, Αναπλ. Υρόεδροσ Υ.Γ.Χ., Αναπλ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Πζλθ τθσ Υροςωρινισ Γενικισ Χυνζλευςθσ: Βασιλική Γεννηματά, Αναπλ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Ιατρικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Κωνσταντίνος τραβοδήμος, Επίκ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών οφία Ζυγά, Επίκ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Μαρία Σσιρώνη, Επίκ. Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Παναγιώτης Πρεζεράκος, Επίκ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Αθηνά Λαζακίδου, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Ανδρέα-Παόλα Ρόχας-Χιλ, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Αναστάσιος Ιωαννίδης, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Γεώργιος Πανουτσόπουλος, Λζκτορασ Τμιματοσ Νοςθλευτικισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Χτθν Υ.Γ.Χ. ςυμμετζχουν και δφο εκλεγμζνοι εκπρόςωποι των φοιτθτϊν. ΠΡΟΩΠΙΚΟ Μζλη Δ.Ε.Π. του Σμήματοσ Επίκουροι Καθηγητζσ Χοφία Ηυγά, Επίκ. Ξακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Ειςαγωγι ςτθ Νοςθλευτικι-Βαςικι Νοςθλευτικι» τθλ. γραφείου:

14 Παρία Ψςιρϊνθ, Επίκ. Ξακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Πακολογία» τθλ. γραφείου: Υαναγιϊτθσ Υρεηεράκοσ, Επίκ. Ξακθγθτισ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διοίκθςθ Νοςθλευτικών υπθρεςιών-συςτιματα Νοςθλευτικισ Φροντίδασ» τθλ. γραφείου: Λζκτορεσ Ακθνά Οαηακίδου, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Πλθροφορικι τθσ Υγείασ» τθλ. γραφείου: Ανδρζα-Υαόλα Φόχασ Χιλ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Βιολογία- Βιοχθμεία» τθλ. γραφείου: Αναςτάςιοσ Λωαννίδθσ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» τθλ. γραφείου: Γεϊργιοσ Υανουτςόπουλοσ, Οζκτορασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Φυςιολογία του Ανκρώπου» τθλ. γραφείου: Χτυλιανι Ψηιαφζρθ, Οζκτορασ (υπό διοριςμό) ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Κοινοτικι Νοςθλευτικι» τθλ. γραφείου: Επιπλζον, ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εκλογισ μελϊν Δ.Ε.Υ. για τρία (3) γνωςτικά αντικείμενα, ενϊ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αντίςτοιχθ διαδικαςία για άλλα δφο (2) γνωςτικά αντικείμενα. Διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ. 407/80 Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ απαςχολεί ικανό αρικμό διδαςκόντων βάςει του Υ.Δ. 407/1980 (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ). Ε.Ε.ΔΙ.Π. Π.Ε. Βαςιλικι Λωαννίδθ (Κλάδου ΙΙ - Ειδικι Αγωγι: Νεανικι παραβατικότθτα - παιδαγωγικι προςζγγιςθ) τθλ. γραφείου: Υζτροσ Ξολοβόσ (Κλάδου ΙΙ - Κλινικι Νοςθλευτικι) τθλ. γραφείου:

15 Ε.Σ.Ε.Π. Ευςτακία Ξαλαματιανοφ (Π.Ε. - Υποβοικθςθ διοικθτικοφ, εκπαιδευτικοφ, εργαςτθριακοφ και εφαρμοςμζνου ζργου) τθλ. γραφείου: Χταφροσ Ξόντοσ (Δ.Ε. - Παροχι εξειδικευμζνου/ εφαρμοςμζνου ζργου, για τθν υποςτιριξθ των Ηλεκτρονικών Εγκαταςτάςεων - Δικτφων και Η/Υ - Εξυπθρετθτών) τθλ. γραφείου: Γραμματεία Ξωνςταντίνα Ξαραβά (Π.Ε. Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ) τθλ. γραφείου: Χοφία Φλϊρου (Δ.Ε. Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ) τθλ. γραφείου: Βιβλιοθήκη Κεόδωροσ Φωτάκθσ (Τ.Ε. Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ) τθλ. γραφείου:

16 ΓΕΝΙΚΑ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ιδρφκθκε με το νόμο 3391/2005/ΦΕΞ 240/ και άρχιςε να λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ , παρζχοντασ δυνατότθτεσ για μία δθμιουργικι φοιτθτικι ηωι ςε ζνα εξαιρετικό φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον ςτον ιςτορικό τόπο τθσ Χπάρτθσ. Σργανϊνει και προςφζρει ςφγχρονεσ ςπουδζσ ςτο χϊρο τθσ Ροςθλευτικισ επιςτιμθσ, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ευρφτερεσ επιςτθμονικζσ, επαγγελματικζσ και κοινωνικζσ επιταγζσ τθσ εποχισ μασ. ΑΠΟΣΟΛΗ Θ καλλιζργεια και θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τθν παροχι νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ παροχι ςτουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ των απαραίτθτων εφοδίων που εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για επιςτθμονικι και επαγγελματικι ςταδιοδρομία. Θ οργάνωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που οδθγοφν ςτθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε επί μζρουσ γνωςτικά αντικείμενα του Ψμιματοσ. Θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ των ςπουδϊν τθσ επιςτιμθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ τθσ υψθλισ ποιότθτασ παροχισ νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν και τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Θ εκπαίδευςθ που παρζχει το Ψμιμα αποβλζπει ιδίωσ: i) ςτθν αποτελεςματικι ανάδειξθ, προβολι και αξιοποίθςθ των νοςθλευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν προαγωγισ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν υγεία και τθ νόςο, δθλαδι ςτθ φροντίδα υγείασ (πρόλθψθ, κεραπεία, αποκατάςταςθ) του υγιοφσ ι αςκενοφσ ατόμου, τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινότθτασ, ii) ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ και οικονομικι αξιοποίθςι τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ όλων των παραμζτρων τθσ νοςθλευτικισ διαχείριςθσ ςτθν Ελλάδα και iii) ςτθν ανάδειξθ του ςφγχρονου τομζα τθσ νοςθλευτικισ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμοφ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. ΚΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ςτεγάηεται ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα του Γενικοφ Ροςοκομείου Χπάρτθσ, ενϊ οι διακζςιμοι χϊροι περιλαμβάνουν γραφεία διοίκθςθσ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφεία κακθγθτϊν, οργανωμζνα εργαςτιρια και βιβλιοκικθ. Επιπλζον, από το προςεχζσ ακαδθμαϊκό ζτοσ κα φιλοξενθκεί ςτισ νζεσ κτθριακζσ δομζσ του Ψμιματοσ Σργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ (αίκουςεσ, διδαςκαλίασ, εργαςτιρια και γραφεία διδαςκόντων). Σι τελικζσ εγκαταςτάςεισ του Ψμιματοσ κα γίνουν ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το Διμο Πυςτρά (Ξλθροδότθμα Γραμματικάκθ, 16 ςτρεμμάτων). Ιδθ το Διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν με τθ υπ' αρικμ. 8275/2007 απόφαςι του ενζκρινε τθν παραχϊρθςθ του οικοπζδου. Χε αυτό το χϊρο προγραμματίηονται: θ καταςκευι κτθρίου που κα ςτεγάηει τα γραφεία των διδαςκόντων, θ δθμιουργία ενόσ αμφικεάτρου για εκδθλϊςεισ και για άλλεσ ανάγκεσ τθσ Χχολισ, θ δθμιουργία νζων εργαςτθρίων, θ καταςκευι Αποκθκϊν, Βοθκθτικϊν χϊρων, φοιτθτικισ λζςχθσ και χϊρων άκλθςθσ. Χιμερα, ςτο Ψμιμα Ροςθλευτικισ λειτουργοφν: 16

17 Αίθουςα Η/Τ Θ αίκουςα Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν περιλαμβάνει κεντρικό εξυπθρετθτι (SERVER) και 17 προςωπικοφσ υπολογιςτζσ με ςυχνότθτα λειτουργίασ επεξεργαςτι 3,2 GHz, 1 GB RAM, 160 GB, ςκλθρό δίςκο και οκόνεσ TFT 17ϋϋ. Σι υπολογιςτζσ διακζτουν λογιςμικό εφαρμογϊν γραφείου κακϊσ και εξειδικευμζνο λογιςμικό Ροςθλευτικϊν - Λατρικϊν Εφαρμογϊν. Επίςθσ, παρζχεται ςυνεχισ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ςε εξειδικευμζνεσ βάςεισ δεδομζνων, βιβλιοκικεσ, δικτυακοφσ τόπουσ ξζνων Υανεπιςτθμίων κ.λπ. Αίθουςα Βαςικϊν Επιςτημϊν και Νοςηλευτικϊν Εφαρμογϊν Θ αίκουςα Βαςικϊν Επιςτθμϊν διακζτει επιςτθμονικά όργανα (Πικροςκόπια, Θλεκτροκαρδιογράφουσ, Απινιδωτζσ, Θλεκτροεγκεφαλογράφο, Χπιρόμετρο, Ακοόμετρο, Υροπλάςματα, Σπτόμετρο, Elisa, PCR κ.ά.) για τα μακιματα των Βαςικϊν Επιςτθμϊν και τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με νοςθλευτικζσ πράξεισ. Χτο Ψμιμα Ροςθλευτικισ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου ευρίςκονται υπό ζκδοςθ ιδρυτικοφ Φ.Ε.Ξ.: Υακολογικι Ξλινικι με Εργαςτιριο Πελζτθσ και Υρόλθψθσ Αιμοςφαιρινοπακειϊν Εργαςτιριο Ροςθλευτικϊν Εφαρμογϊν ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Υρογραμματίηονται να ιδρυκοφν: Πονάδα Εντατικισ Ροςθλείασ Εργαςτιριο Υλθροφορικισ τθσ Ωγείασ Εργαςτιριο Σργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Ωπθρεςιϊν Ωγείασ Εργαςτιριο Ξοινοτικισ Ροςθλευτικισ Εργαςτιριο Υρόλθψθσ και Δθμογραφίασ Εργαςτιριο Ξαρδιοαναπνευςτικισ Αναηωογόνθςθσ-Υρϊτων Βοθκειϊν Εργαςτιριο Βαςικϊν Επιςτθμϊν και Ξλινικϊν Εφαρμογϊν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ Θ Βιβλιοκικθ - Αναγνωςτιριο του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ διακζτει επιςτθμονικά ςυγγράμματα, εγχειρίδια κα περιοδικά, τα οποία χρθςιμοποιοφν οι φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Πζςω διαδικτφου παρζχεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ και δικτυακζσ βιβλιογραφικζσ «πφλεσ». ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ Θ κλινικι άςκθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτο Γενικό Ροςοκομείο Χπάρτθσ, ςτο Ροςοκομείο Πολάων, ςε δομζσ Υρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Ωγείασ και ςε άλλεσ Ωγειονομικζσ δομζσ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου και τθσ περιοχισ Αττικισ. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι φοιτθτζσ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, κατά τθ διάρκεια των Υροπτυχιακϊν Χπουδϊν τουσ, ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα Υρακτικισ Άςκθςθσ, ςτα μακιματα του Σδθγοφ Χπουδϊν. 17

18 Ψο Ψμιμα Ροςθλευτικισ εκπαιδεφει φοιτθτζσ, οι οποίοι κα κλθκοφν ςτο μζλλον να ςτελεχϊςουν νοςοκομεία, δομζσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, εκπαιδευτικά ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα, φορείσ υγείασ, περίκαλψθσ και πρόνοιασ κ.λπ. Πε τθν Υρακτικι Άςκθςθ οι φοιτθτζσ: Κα ζλκουν ςε επαφι με τθν εργαςιακι πραγματικότθτα. Κα εξοικειωκοφν με υπθρεςίεσ και φορείσ που αςχολοφνται με τθν υγεία και τθν περίκαλψθ. Κα κζςουν ςε πρακτικι εφαρμογι κεωρίεσ και γνϊςεισ που διδάχκθκαν και αποκόμιςαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Πε τον τρόπο αυτό θ Υρακτικι Άςκθςθ ςυνειςφζρει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, επιτρζποντασ αφενόσ τθν εφαρμογι του κεωρθτικοφ πλαιςίου ςε πραγματικό εργαςιακό χϊρο αφετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ με τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ. Επιπλζον, θ Υρακτικι Άςκθςθ αποτελεί ζνα αναγκαίο βιμα για: Ψθ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ ςυνδζςμου του Ψμιματοσ και του φοιτθτικοφ του δυναμικοφ με τθν αγορά εργαςίασ. Ψθ διαμόρφωςθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ των φοιτθτϊν. Ψθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ των φοιτθτϊν. Ψθν εξειδίκευςθ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων των φοιτθτϊν. ΘΕΜΑΣΑ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Δικαιοφχοι: Ωγειονομικι περίκαλψθ, ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι δικαιοφνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, θμεδαποί ομογενείσ και αλλοδαποί που δεν είναι αςφαλιςμζνοι ςε κάποιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σι προπτυχιακοί φοιτθτζσ δικαιοφνται υγειονομικι περίκαλψθ για χρονικό διάςτθμα το πολφ ζξι (6) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ τουσ εγγραφισ. Σι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου δικαιοφνται υγειονομικι περίκαλψθ για διάςτθμα ίςο προσ τα ζτθ φοίτθςθσ προςαυξανόμενο κατά το ιμιςυ. Χε περίπτωςθ αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ, το δικαίωμα τθσ περίκαλψθσ παρατείνεται αναλόγωσ. Υροκειμζνου για το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν, θ περίκαλψθ παρατείνεται και μετά τθ λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, μζχρι 31 Δεκεμβρίου, για όςουσ δεν ζχουν λάβει τον τίτλο ςπουδϊν τουσ μζχρι τότε. Χορήγηςη βιβλιαρίου: Ψο βιβλιάριο χορθγείται ςτο φοιτθτι με αίτθςι του ςτθν Γραμματεία του Ψμιματοσ, εφόςον αυτόσ δεν ζχει επιλζξει άλλον αςφαλιςτικό φορζα, κατακζτοντασ και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε άλλο ταμείο και δεν δικαιοφται άλλθ αςφάλιςθ. Θ ιςχφσ του βιβλιαρίου αφορά το εκάςτοτε ακαδθμαϊκό ζτοσ και ανανεϊνεται ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (μινα Χεπτζμβριο) από τθ Γραμματεία του Ψμιματοσ του φοιτθτι. Παροχή υγειονομικήσ περίθαλψησ: Θ υγειονομικι περίκαλψθ παρζχεται μόνο ςε Ροςθλευτικά Λδρφματα Ρ.Υ.Δ.Δ. (Δθμόςια νοςοκομεία). Θ νοςθλεία των φοιτθτϊν αφορά τθν Ββ κζςθ των νοςοκομείων που υπολογίηεται με βάςθ το τιμολόγιο που ιςχφει κάκε φορά για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 18

19 Φαρμακευτική περίθαλψη: Σι ςυνταγζσ των φαρμάκων γράφονται από τουσ ιατροφσ των Ροςθλευτικϊν Λδρυμάτων Ρ.Υ.Δ.Δ. ςτο βιβλιάριο και κεωροφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ροςθλευτικοφ Λδρφματοσ, αλλιϊσ δεν είναι εκτελεςτζσ. Θ ςυνταγι πρζπει να φζρει με ςαφινεια το ονοματεπϊνυμο, το τμιμα, τον αρικμό μθτρϊου του φοιτθτι, τθ γνωμάτευςθ τθσ πάκθςθσ, θμερομθνία, υπογραφι και ςφραγίδα ιατροφ. Σι ςυνταγζσ εκτελοφνται από οποιοδιποτε φαρμακείο με επιβάρυνςθ του φοιτθτι, όπου εξοφλεί πλιρωσ το ποςό τθσ προμικειασ των φαρμάκων. Χτθν ςυνζχεια, ο φοιτθτισ προςκομίηει εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ςτθ Γραμματεία του Ψμιματόσ του τα παρακάτω δικαιολογθτικά: το ςχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου, όπου αναγράφονται τα φάρμακα, τθν απόδειξθ του φαρμακείου (απλι απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ και όχι τιμολόγιο), τα κουπόνια των φαρμάκων, όπου ςυνικωσ ο φαρμακοποιόσ τοποκετεί είτε ςτο ςχετικό απόκομμα του βιβλιαρίου είτε ςτθν απόδειξθ πλθρωμισ. Επίδομα τοκετοφ: Χε περίπτωςθ φυςιολογικοφ τοκετοφ ι καιςαρικισ τομισ παρζχεται ςτισ φοιτιτριεσ επίδομα τοκετοφ ίςο με το επίδομα που παρζχεται ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν χορθγείται επίδομα ι βοικθμα από άλλθ πθγι ςτθν ίδια ι ςτο ςφηυγό τθσ. Για το λόγο αυτό, πρζπει να προςκομίςει ςτθ Γραμματεία του Ψμιματόσ τθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: Οθξιαρχικι Υράξθ Γεννιςεωσ του τζκνου, υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ φοιτιτρια δεν δικαιοφται επίδομα τοκετοφ από άλλον αςφαλιςτικό φορζα, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο ςφηυγοσ δεν ζχει λάβει το επίδομα τοκετοφ, πρωτότυπο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. Χε περίπτωςθ καιςαρικισ τομισ ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. Δεν καλφπτονται οι εξήσ δαπάνεσ: ακουςτικά βαρυκοΐασ, ςτοιχειϊδθ φάρμακα, ιατρικά εργαλεία και όργανα, καλλυντικά, λουτροκεραπείεσ, αμοιβι αποκλειςτικισ νοςοκόμου, πλαςτικζσ εγχειριςεισ. ΔΕΛΣΙΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ Χε κάκε φοιτθτι δίνεται ειδικό Δελτίο Φοιτθτικοφ Ειςιτθρίου (Υάςο)- για ζξι (6) χρόνια. Ψο Υάςο ιςχφει για όλο το χρόνο (1 Χεπτεμβρίου - 31 Αυγοφςτου). Χτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ χορθγοφνται ςτουσ φοιτθτζσ καινοφρια Υάςο. Χε περίπτωςθ απϊλειάσ του χορθγείται νζο, ζνα μινα μετά τθ διλωςθ τθσ απϊλειασ που πρζπει να γίνει ςτθ Γραμματεία του Ψμιματοσ. Θ ζκπτωςθ που παρζχεται ςτουσ φοιτθτζσ είναι (Ωπ. Υράξθ 99/ ): Χτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ πόλθσ, όπου εδρεφει το Ψμιμα, κακϊσ και ςτισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ 25%. Χτισ οδικζσ υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ που ςυνδζουν τθν ζδρα του Ψμιματοσ με τον τόπο μόνιμθσ κατοικίασ, κακϊσ και ςτισ υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ 25%. Χτισ ςιδθροδρομικζσ ςυγκοινωνίεσ όλθσ τθσ χϊρασ 25%. Χτισ ομαδικζσ (τουλάχιςτο 15 άτομα) μετακινιςεισ με τθν Σλυμπιακι Αεροπορία ςτο εςωτερικό 25% επί του ςυνολικοφ ναφλου. ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 19

20 Δικαιοφχοι δωρεάν ςίτιςθσ κα είναι οι φοιτθτζσ που ανικουν ςε κάποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ : Φοιτθτζσ των οποίων το οικογενειακό και ατομικό ειςόδθμα δεν ξεπερνά το ποςό των (Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου του και των προςτατευόμενων μελών από κάκε πθγι. (Ζγγαμοσ ι άγαμοσ φοιτθτισ πάνω από είκοςι πζντε (25) ετών ςφμφωνα με το άρκρο 61 του Ν. 2238/1994 δεν κεωρείται προςτατευόμενο μζλοσ και είναι υπόχρεοσ ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ιδίου Νόμου). Φοιτθτζσ που είναι μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν με τζςςερα (4) παιδιά, ανεξαρτιτωσ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ. Ξφπριοι φοιτθτζσ με Υιςτοποιθτικό Ωπθρεςίασ Ξοινωνικισ Ευθμερίασ. Αλλοδαποί-αλλογενείσ, οι οποίοι είναι υπότροφοι των Ωπουργείων Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Εξωτερικϊν και Εκνικισ Σικονομίασ. Φοιτθτζσ πυρόπλθκτοι από περιοχζσ που επλιγθςαν από τισ πυρκαγιζσ που εκδθλϊκθκαν το Η ςίτιςη των φοιτητϊν ςτο Σμήμα Νοςηλευτικήσ γίνεται μζςω διαγωνιςμοφ με ςυμβαλλόμενο εςτιατόριο ςτην πόλη τησ πάρτησ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFELONG LEARNING PROGRAMME (L.L.P) ERASMUS Ψο L.L.P. είναι το Υρόγραμμα Δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ διακρατικι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ. Εγκρίκθκε ςτισ 15 Ροεμβρίου 2006 και πρόκειται να καλφψει τθν περίοδο Ψο ςυγκεκριμζνο Υρόγραμμα αντικατζςτθςε τα μζχρι ςιμερα προγράμματα «ΧΩΞΦΑΨΘΧ», Leonardo da Vinci, e-learning Programmes, τα οποία ζλθξαν το 2006/07. Γενικόσ ςτόχοσ του L.L.P. είναι να ςυμβάλλει, με τθ δια βίου μάκθςθ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ωσ προθγμζνθσ κοινωνίασ βαςιςμζνθσ ςτθ γνϊςθ, με βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ, καλφτερεσ και περιςςότερεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι, διαςφαλίηοντασ, παράλλθλα, ικανοποιθτικι προςταςία του περιβάλλοντοσ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Αποςκοπεί ιδίωσ ςτθν ενίςχυςθ των ανταλλαγϊν, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ κινθτικότθτασ μεταξφ των μονάδων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ε.Ε., ϊςτε να καταςτοφν παγκόςμιο ςθμείο ποιοτικισ αναφοράσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενκαρρφνοντασ τθ διακρατικι ςυνεργαςία μεταξφ Υανεπιςτθμίων, τθν αφξθςθ τθσ ευρωπαϊκισ κινθτικότθτασ, κακϊσ και τθν προαγωγι τθσ πλιρουσ ακαδθμαϊκισ αναγνϊριςθσ ςπουδϊν και ακαδθμαϊκϊν τίτλων. Χυνεπϊσ, χορθγοφνται υποτροφίεσ κινθτικότθτασ ςε χιλιάδεσ ςπουδαςτϊν και διδαςκόντων, ενϊ παράλλθλα επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ των ςπουδϊν, ϊςτε να επωφελοφνται και όςοι δεν ςυμμετζχουν άμεςα ςτισ ανταλλαγζσ. 20

21 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ Χφμφωνα με τισ Διμερείσ Χυμφωνίεσ που ςυνάπτει ανά ζτοσ το Μδρυμα Υροζλευςθσ με Λδρφματα του Εξωτερικοφ, οι φοιτθτζσ (όλων των επιπζδων -ανάλογα με τθν πρόβλεψθ για κινθτικότθτα που ζχει δθλωκεί ςτισ ςυμφωνίεσ) ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταβαίνουν ςτο εξωτερικό για ςπουδζσ, για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 3μινου, ι μεγαλφτερο του ζτουσ. Χτθν προκαταρκτικι αίτθςθ ςυμμετοχισ, υπάρχει θ δυνατότθτα διλωςθσ μζχρι 3 πανεπιςτθμίων Ωποδοχισ, χωρίσ αυτό να είναι απαραίτθτο. Τςον αφορά το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ ανά μινα και ανά χϊρα υποδοχισ για τθν κινθτικότθτα Φοιτθτϊν για Χπουδζσ, αυτό κακορίηεται από το Λ.Ξ.Ω. Θ υποτροφία λαμβάνεται ολόκλθρθ ςε μια δόςθ, αφοφ υπογραφεί θ Χφμβαςθ του Λ.Ξ.Ω. μεταξφ του δικαιοφχου φοιτθτι και του Λδρφματοσ Αποςτολισ. ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Υρόκειται για μια νζα δράςθ του προγράμματοσ Erasmus, ςφμφωνα με τθν οποία φοιτθτζσ μποροφν να μεταβαίνουν ςτο Εξωτερικό για Υρακτικι Άςκθςθ. Θ διάρκεια πρακτικισ άςκθςθσ ςτο εξωτερικό δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τρεισ μινεσ ι μικρότερθ από τθ διάρκεια ολοκλιρωςθσ του τριμινου, (ςε αντίκετθ περίπτωςθ επιςτρζφεται το ςυνολικό ποςό τθσ υποτροφίασ) ι μεγαλφτερθ από ζνα ζτοσ, αλλά οφτε και μικρότερθ από τθ δθλωκείςα ςτθ ςφμβαςθ που υπογράφει ο φοιτθτισ με το Ι.Κ.Υ. (ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ επιςτρζφεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ που δεν πραγματοποιικθκε). Σ δικαιοφχοσ ζχει δυνατότθτα παράταςθσ τθσ παραμονισ του ςτο εξωτερικό εφόςον: α) ζχει εξαςφαλίςει τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Επιχείρθςθσ Ωποδοχισ, β) ζχει υποβάλει αίτθςθ ςτο Μδρυμα Υροζλευςθσ, γ) θ παράταςθ ακολουκεί αμζςωσ τθν τρζχουςα περίοδο ERASMUS χωρίσ κενό, δ) το Μδρυμα Υροζλευςθσ διακζτει τα απαραίτθτα κονδφλια για τθ χρθματοδότθςθ τθσ παράταςθσ. Χε περίπτωςθ χοριγθςθσ παράταςθσ, υπογράφεται τροποποιθτικι ςφμβαςθ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, πριν το τζλοσ τθσ προγραμματιςμζνθσ λιξθσ τθσ τρζχουςασ περιόδου Erasmus. Ψονίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ, θ περίοδοσ τθσ κινθτικότθτασ δεν κα υπερβαίνει το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου, δθλαδι τθν 30θ Χεπτεμβρίου ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1θ Επιςτθμονικι Θμερίδα Φοιτθτϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, με κζμα: «Σεξουαλικώσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα», ςτισ 6 Λουνίου 2007 ςτθ Χπάρτθ. 2θ Επιςτθμονικι Θμερίδα Φοιτθτϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ, με κζμα: «Ψυχι, Ουςίεσ, Εξάρτθςθ, Απεξάρτθςθ: Ναρκωμζνθ Κοινωνία», ςτισ 7 Παρτίου 2009 ςτθ Χπάρτθ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ψο Ψμιμα ζχει δθμιουργιςει περιοδικι ζκδοςθ με τίτλο «ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΩΓΕΛΑΧ». Θ δθμιουργία τθσ ςειράσ «ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΩΓΕΛΑΧ» αποςκοπεί ςτθ διαρκι αναβάκμιςθ τθσ νοςθλευτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και τον εμπλουτιςμό των μεκόδων και των μζςων με τα οποία μπορεί να υποςτθριχκεί το 21

22 ζργο των επαγγελματιϊν υγείασ. Θ ςυγγραφι επιμζρουσ τευχϊν, ςτο πλαίςιο ζκδοςθσ τθσ ςειράσ, ζρχεται να απαντιςει ςτθν κάλυψθ ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθ ςυνεχϊσ διαμορφοφμενθ κοινωνικι πραγματικότθτα. Ψα δθμοςιεφματα τθσ ςειράσ απευκφνονται ςτο ευρφτερο αναγνωςτικό κοινό. Χτο πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ, οι διδάςκοντεσ του τμιματοσ ςυνεργάηονται με μζλθ Δ.Ε.Υ. άλλων τμθμάτων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου αλλά και άλλων Υανεπιςτθμίων. ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΤΝΕΔΡΙΑ Ψο Ψμιμα ςυνεργάηεται με επιςτθμονικοφσ, εκπαιδευτικοφσ, τοπικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ για τθ διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και άλλων ςυνεδριακϊν γεγονότων που απευκφνονται ςε φοιτθτζσ, επαγγελματίεσ υγείασ κακϊσ και το ευρφ κοινό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ αναπτφςςεται ςε οκτϊ (8) εξάμθνα ςπουδϊν και αποτελείται από υποχρεωτικά μακιματα και από κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ωσ υποχρεωτικά μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα, ςτα οποία θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ εξζταςθ κεωρείται απαραίτθτθ για τουσ φοιτθτζσ του Ψμιματοσ Ροςθλευτικισ. Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων αποτελεί ακαδθμαϊκι υποχρζωςθ του φοιτθτι. ΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ωσ κατ επιλογιν μακιματα χαρακτθρίηονται τα μακιματα, τα οποία ο φοιτθτισ πρζπει να επιλζξει, ϊςτε να ςυμπλθρϊςει τισ διδακτικζσ μονάδεσ (Δ.Π.), που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου του. Σ φοιτθτισ είναι ελεφκεροσ να επιλζξει τα μακιματα επιλογισ του εξαμινου ι προθγουμζνων, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του και τουσ περιοριςμοφσ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Αναφορικά με τισ εξετάςεισ, τθ βακμολογία και τον αρικμό των Δ.Π. κάκε μακιματοσ επιλογισ, ιςχφει ό,τι και ςτα υποχρεωτικά μακιματα. Θ παρακολοφκθςθ των κλινικϊν και εργαςτθριακϊν αςκιςεων κακϊσ και των φροντιςτθρίων είναι υποχρεωτικι για τον φοιτθτι. ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΕ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕ ΑΚΗΕΙ Σι αςκιςεισ αυτζσ δεν είναι αυτοτελι μακιματα, αλλά επί μζρουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν τθ διαδικαςία κάκε μακιματοσ με τθν εμπζδωςθ τθσ φλθσ που διδάςκεται και τθν πρακτικι εφαρμογι των γνϊςεων. Σι αςκιςεισ διεξάγονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ φοιτθτϊν, γεγονόσ που επιτρζπει τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε αυτζσ. Θ παρακολοφκθςθ είναι απόλυτα υποχρεωτικι με τθν ζννοια, ότι ο φοιτθτισ, αν απουςιάςει πάνω από 20% των ωρϊν διδαςκαλίασ δεν μπορεί να προςζλκει ςτισ εξετάςεισ και υποχρεϊνεται να επαναλάβει τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ και των αςκιςεων. Θ παρακολοφκθςθ εκ νζου περιλαμβάνει το μάκθμα ςτο ςφνολό του. 22

23 ΕΜΙΝΑΡΙΑ Χτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ πολλϊν μακθμάτων, μποροφν να διεξαχκοφν και ςεμινάρια κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων. Ψα ςεμινάρια μπορεί να περιλαμβάνουν και εργαςίεσ φοιτθτϊν. Χκοπόσ των ςεμιναρίων είναι θ διδαςκαλία και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν ζρευνα, θ οποία μπορεί να οδθγιςει και ςτθν εκπόνθςθ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ Για τθν απόκτθςθ του πτυχίου οι φοιτθτζσ οφείλουν: Ρα παρακολουκιςουν τουλάχιςτον οκτϊ (8) διδακτικά εξάμθνα. Ρα εγγραφοφν, να παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε 44 υποχρεωτικά μακιματα και ςε 16 κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα. Ρα ςυμπλθρϊςουν ζνα ςφνολο από 256 Διδακτικζσ Πονάδεσ. Για τθν απόκτθςθ πτυχίου απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 256 Διδακτικϊν Πονάδων, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: - Χε κάκε υποχρεωτικό μάκθμα αντιςτοιχοφν 3 ζωσ 6 Διδακτικζσ Πονάδεσ. - Χε κάκε κατ επιλογιν υποχρεωτικό μάκθμα αντιςτοιχοφν 3 Διδακτικζσ Πονάδεσ. - Ψα κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα είναι τρίωρα. Σι φοιτθτζσ πριν τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου επιλζγουν τα κατ επιλογιν υποχρεωτικά μακιματα με διλωςι τουσ από το ςφνολο των προςφερομζνων. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤ Σ τρόποσ υπολογιςμοφ του βακμοφ Υτυχίου είναι ενιαίοσ για όλα τα Α.Ε.Λ. τθσ χϊρασ και κακορίηεται από τθν Ωπουργικι Απόφαςθ Β3/2166/1987 (ΦΕΞ 308 Βϋ): 1. Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου των φοιτθτϊν που ζχουν ειςαχκεί ςτα Α.Ε.Λ., από το ακαδθμαϊκό ζτοσ και μετά, λαμβάνονται υπόψθ οι βακμοί όλων των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου (άρκρο 25 παρ. 12 Ρ. 1268/1982), κακϊσ και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, όπου αυτι προβλζπεται από το Υρόγραμμα Χπουδϊν. 2. α) Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του πτυχίου των φοιτθτϊν πολλαπλαςιάηεται ο βακμόσ κάκε μακιματοσ επί ζναν ςυντελεςτι, ο οποίοσ ονομάηεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του μακιματοσ, και το άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ όλων των μακθμάτων αυτϊν. β) Oι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ κυμαίνονται από 1,0 ζωσ 2,0 και υπολογίηονται ωσ εξισ: - Πακιματα με 1 ι 2 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1,0. - Πακιματα με 3 ι 4 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 1,5. - Πακιματα με περιςςότερεσ από 4 διδακτικζσ μονάδεσ ζχουν ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2,0. 3. Εάν ζνασ φοιτθτισ ζχει βακμολογθκεί ςε περιςςότερα μακιματα από όςα αντιςτοιχοφν ςτον, κατά το Υρόγραμμα Χπουδϊν, απαιτοφμενο ελάχιςτο αρικμό διδακτικϊν μονάδων για τθ λιψθ του πτυχίου, μπορεί αυτόσ να μθν ςυνυπολογίςει, για τθν εξαγωγι τοφ βακμοφ πτυχίου, τουσ βακμοφσ ενόσ αρικμοφ κατ επιλογιν υποχρεωτικϊν μακθμάτων, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των διδακτικϊν μονάδων, ο οποίοσ προκφπτει από τα 23

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μινυμα του Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Υρωτοετείσ, Ψο Υανεπιςτιμιο Αιγαίου ςασ καλωςορίηει!

Μινυμα του Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Υρωτοετείσ, Ψο Υανεπιςτιμιο Αιγαίου ςασ καλωςορίηει! Μινυμα του Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Υρωτοετείσ, Ψο Υανεπιςτιμιο Αιγαίου ςασ καλωςορίηει! Σι Υανεπιςτθμιακζσ Χπουδζσ είναι αναμφίβολα μια από τισ πλζον ενδιαφζρουςεσ, δθμιουργικζσ

Διαβάστε περισσότερα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 Εβδ. Ημερ. Μζρα Ώρα Μάθημα Είδος 1 14/09/2015 Δευτζρα 9.00-11.00 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Επιςτθμονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΦΟΩΦΛΡΑ, 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε..

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Νοςηλεία ςτο πίτι H νοςθλεία ςτο ςπίτι αποτελεί μία ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, που παρζχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα