Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Δ Ι Α Λ Ε Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Λ Ι Σ Μ Ο Σ

3

4

5

6 Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΙ ΥΛΙΣΜΟΣ 'Επιμέλεια : Γ. Φ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Τ Ρ Ο Φ 'Ακαδημαϊκόν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 71 - ΑΘΗΝΑΙ

7 Μιτάφραοη άηό τά Ρωσικό Ε. Μ.

8 ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ Προετοιμάζοντας γιάδημοσίευση τήν έργασία «Διαλεκτικός υλισμός», τό Ινστιτούτο φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ Ιβαλε γιά καθήκον τον νά παρουσιάσει ha βιβλίο, που νά μπορεί νά χρησιμεύσει σάν βοήθημα γιά τούς μελετητές τών βάσεων τής μαρξιστιχής-λενινιστιχής φιλοσοφίας. 'Ως προς τά θέματα τό βιβλίο Ακολουθεί τό πρόγραμμα τον μαθήματος τον διαλεκτικόν ύλισμοϋ, πού Ισχύει σήμερα ατά άνώτερα έκπαιδεντιχά Ιδρύματα. Té βιβλίο τό Ιχει γράφει μιά όμάδα συγγραφέων : οΐ Γ. Φ. Άλεξαντρόφ, A. Β. Βοστριχόφ, Σ. Π. Ντοΰντελ, I. Β. Κουζνετσόφ, Μ. Α. Λ ε ό ν ο φ, Β. Σ. Μολοντσόφ, Κ. Β. Μορόζ, Ν. Φ. Όβτσίνιχοφ, T. I. Όιζερμαν, Ντ. Μ. Τρόσιν καί Β. Π. Τσερτχόφ. Στήν έπκττημονιχο - όργανωτιχή δούλειά γιά τήν προετοιμασία τοϋ βιβλίου πήρε μέρος ή Β. I. Στεμπκόφσκαγια. Τό Ίνστιτοΰτο φιλοσοφίας τής Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ παραχαλει δλες τις ίδρες τον διαλεκτικόν ύλισμοϋ, τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας καί τον μαρξισμόν - λενινισμόν, τούς καθηγητές καί τούς έργάτες τής έηιοτήμης στόν τομέα τοϋ διαλεκτ&οϋ ύλισμοϋ νά στείλονν τις κριτικές τους παρατηρήσεις, ίχιθνμίες καί προτάσεις στή διεύθυνση: Μόσχα, ΒολχόνκαΤ14, Ινστιτούτο φιλοσοφίας τής ΑΕ τής ΕΣΣΔ.

9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Δ ΙΑ Λ Ε Κ Τ ΙΚ Ο Σ Υ Λ ΙΣ Μ Ο Σ Σ Α Ν Κ Ο Σ Μ Ο Θ Ε Ω Ρ ΙΑ 1. Ο διαλμίτικός ύλισμός ctvai ή μοναδική έπιστη μονική έπα ναστατική κοσμοθεωρία Μαρξισμός είναι ή επιστήμη των νόμων τής εξέλιξης τής φ ύ σης καί τής κοινωνίας, ή επιστήμη τής επανάστασης των καταπιεζομένων καί εκμεταλλευόμενων μαζών, ή έπιστήμη τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού σ δλες τ'ις χώρες, ή έπιστήμη τής ανοικοδόμησης τής κομμουνιστικής κοινωνίας. Μ αρξισμός είναι ή άδιάρηχτη ενότητα τριών συστατικών μερών : τοΰ διαλεκτικοί καί Ιστορικού υλισμού, τής πολιτικής οικονομίας και τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού. Διαλεκτικός υλισμός είναι ή φιλοσοφία τού μαρξισμού, τό θεωρητικό θεμέλιο τοΰ έπιστημονικοΰ κομμουνισμοΰ, ή κοσμοθεω ρία τού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο διαλεκτικός υλισμός είναι άδιάλλακτος Ιχθρός κάθε εϊδους αστικής Ιδεολογίας. Για νά κατανοήσουμε καθαρά την ουσία τής μαρξιστικής φ ι λοσοφίας, τη ριζική της διαφορά απ δλες τ'ις προηγούμενες, μαζί κι άπό τις προοδευτικές, φιλοσοφικές διδασκαλίες, είναι' Απαραίτητο προπαντός ν άπαντήσουμε στα ακόλουθα έρωτήματα : Τί είναι φιλοσοφία ; Τί είναι διαλεκτική ; Τί είναι υλισμός ; Φιλοσοφία είναι μια άπό τις μορφές τής κοινωνικής συνείδησης. Ή φιλοσοφία είναι κοσμοθεωρία, δηλ. τό σύνολο των άπόγεων, των άντιλήψεων γιά τον χόσμο συνολικά χαΐ τούς νόμους του. Κ άθε κοινωνική τάξη εχει τή δική τη ; κοσμοθεωρία, έπιζητεΐ να σχηματίσει μια γενική εικόνα τοΰ κόσμου, να άγκα- 9

11 λιάσει μέ μια μ'ατιά όλη την ποικιλομορφία ιώ ν φαινομένων τής φΰσης και τής άνθρώπινης Ιστορίας. 01 σύγχρονοι αστοί επιστήμονες καί φιλόσοφοι, τό ίδιο δπ ω ς καί οί Ιδεολογικοί Ικπρόσωποι τοΰ μεσαίωνα, Ισχυρίζονται δτι μια Ιπιστημονική κοσμοθεω ρία, δηλ. μια κοσμοθεωρία, βασισμένη στα δεδομένα τής επιστήμης καί τής πράξης, είναι κάτι τό αδύνατο. Μ οναδικά δυνατή κοσμοθ-εωρία, κατά την άποψη αυτώ ν τών έπιστημόνων καί φ ιλοσόφ ω ν, είναι ή θρησκεία. Ε τσι, λογουχάρη, οΐ σύγχρονοι δρώντες Ιδεαλιστές στις Η Π Α, στην Α γ γλία καί στις άλλες αστικές χώρες Ισχυρίζονται δτι φιλοσοφ ία «είναι ή πίστη τοΰ σκεφτόμενου ανθρώ που». Κ ατά τη γνώμη τους ή φ ιλοσοφία, κι δν ακόμα περιέχει κάποιες γνώσεις, αυτές είναι απλώς γνώση «τού νοήματος καί τών ορίων τής γνώσης>. Οί Ιδεαλιστές απαιτούν από τή φιλοσοφία να υπηρετεί «την άμεση επικοινωνία μέ τή θεότητα». Μια τέτια άρνηση τής Ιπιστημονικότητας τής κοσμοθεωρίας?χει για σκοπό νά μετατρέψει τή φιλοσοφ ία σέ Υπηρέτρια τής θρησκείας. Η άρνηση τής δυνατότητας μιας επιστημονικής κοσμ οθ εω ρίας αποτελεί μια από τις έκδηλώσεις τοϋ θρησκευτικού σκοταδισμού, πού κηρΰχνει ή σύγχρονη Ιμπεριαλιστική κεφαλαιοκρατία. Ε π ίσ η ς πολλοί ήγέτες τώ ν δεξιών σοσιαλιστών, ακολουθώντας πιστά τους αστούς φ ιλόσοφους, αποκρούουν τή δυνατότητα έπιστημονικής κοσμοθεωρίας. 01 ήγέτες αυτοί δηλώνουν δτι «κάθε κοσμ οθεω ρία είναι καί πρέπει να είναι χάτι τό υποθετικό». 01 δεξιοί σοσιαλιστές άρνοϋνται τό αντικειμενικό περιεχόμενο και τήν κοινωνική σημασία τής φ ιλοσοφίας, και διαβεβαιώνουν δτι «κάθε άνθρω πος έχει» τάχα «τή δική του κ οσμ οθ εω ρία», καί δτι γι αυτό τό λόγο ή κοσμοθεωρία δέν αποτελεί τάχα παράγοντα «όμαδικής συσπείρωσης». Α π ό δώ βγάζουν τό συμπέρασμα π ώ ς τόκόμμα τής Ιργατικής τάξης δένίχει ανάγκη άπό κοσμοθεωρία* ή φ ιλοσοφία, λένε, αποτελεί αποκλειστικά ίδιωτινή, προσωπική υπόθεση. Ά ρνούμ ενοι τή δυνατότητα επιστημονικής κοσμοθεωρίας, οί αστοί φιλόσοφοι προσπαθούν να αφοπλίσουν Ιδεολογικά τό προλεταριάτο, νά σπρώξουν τό εργατικό κίνημα στό δρόμο τής στοιχειακής περιπλάνησης, νά υπονομεύσουν τήν δργανώτρα καί μετασχηματιστική έπίδραση τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας, τής κοσμοθεωρίας πού συσπειρώνει τις εργατικές μάζες στόν αγώ να κατά τοΰ καπιταλισμού, για τό σοσιαλισμό. *Η δημιουργία καί ή ανάπτυξη τής μοναδικά επιστημονικής ί ο

12 κοσμοθεωρίας, τοΰ διαλεκτικού ΰλισμοΰ, ή δημιουργική Ιφ α ρμ ο- γή χαΐ ή διάδοσή του, ή αδιάκοπη πάλη Ιναντίον τής Αντιεπιστημονικής κοσμοθεωρίας τω ν έκμεταλλευτριών τάξεων Αποτελούν μεγάλη υπηρεσία τοΰ προλεταριαχοΰ, τοΰ χομμουνιστικοΰ κόμματος καί τών αρχηγών του Μ άρξ, Ενγκελς, Λένιν. Ό διαλεκτικές υλισμός Αποτελεί τό θεωρητικό, τό Ιπιστημο νιχό βά θρο τοΰ προγράμματος τών κομμουνιστικών κομμάτων, τής στρατηγικής καί τής τακτικής τους. 01 μεγάλες νίκες, πού κατήγαγε ό σοβιετικός λαός στην Α- νοιχοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμού, Ιξηγούνται μέ τό δτι τό σοβιετικό λαό τόν καθοδηγεί τό Κομμουνιστικό Κόμμα που χει Ιπιστημονιχό πρόγραμμα, Ιπιστημονιχή κοσμοθ ε ω ρ ία τό διαλεκτικό υλισμό. Ό σοβιετικός λαός, οΐ έργαζόμενοι τώ ν χωρών της λαϊκής δημοκρατίας, οί προοδευτικές δυνάμεις δλων τώ ν χωρώ ν βρίσκουν στό διαλεκτικό υλισμό τη θεωρητική θεμελίωση τώ ν Ιπαναστατικών μ εθόδων κα'ι μ ορφ ώ ν τής πάλης κατά τοΰ καπιταλισμού, τής πάλης για τό σοσιαλισμό κα'ι τόν κομμουνισμό. Τ ό ά ν τ ιχ β ίμ τν ο τ ο ΰ δ ια λ «κ τιχ ο ΰ ύ λ ισ μ ο ϋ. Ό διαλεκτικός υλισμός μελετάει τούς πιό γενικούς {χού δρονν παττοΰ χαΐ πώπα) άντιχειμενιχούς νόμους τής άλλαγήζ καί τής έξέλιξης τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής γνώσης καί δίνει ύλιστική έρμηνβία ατά φαινόμενα τοΰ άττιχειμενιχοϋ χόαμον. 01 γενικοί αυτοί νόμοι υπάρχουν Αντικειμενικά, δηλ. Ανεξάρτητα άπό τη θέληση καί τή συνείδηση τώ ν Α νθρώπων' συνδέονται άδιάρηχτα μέ τους είδιχούς νόμους πού Ιννπάρχουν στις διάφορες μορφές κίνησης τής ΰλης. Οί είδικοί νόμοι (λογουχάρη, οί νόμοι τής μηχανικής κίνησης τής δλης, οί νόμοι τής Ανταλλαγής τώ ν λευκωματωδών αύσιών κτλ.) Αποτελοΰν Ιδιόμορφη έκδήλωση τώ ν γενικών νόμων τής κίνησης, τής Αλλαγής, τής έξέλιξης τής ΰλης. Οί νόμοι τής κοινωνικής ζω ή ς, λογουχάρη, είναι ποιοτικά διαφορετικοί Από τούς νόμους τής φύσης. Ω στόσο καί οί πρώτοι χαί οί δεύτεροι νόίμη συνιστούν είδιχές μορφές έκδήλωσης τώ ν ίδιω ν γενικών Αντικειμενικών διαλεκτικών νομοτελείων. Ό διαλεκτιχός ΰλισμός δέ χωρίζεται με τείχος από τις έπι- μέρους έπιστήμες τής φύσης καί τής κοινωνίας, δέν τις ΰποχαθισ τβ, Αλλά, Αντίθετα, Αποτελεί την Ιπιστημονιχή γενίκευση τών Αποτελεσμάτων στα όποια ίχουν φτάσει δ) οι οί άλλοι κλάδοι τώ ν γνώσεων. Αύτό είναι κείνο πον καθορίζει τή σχέση Ανάμεσα' στό I I

13 διαλεκτικό υλισμό και τις επιμέρους έπιστήμες, πού μελετούν τή φύση, τήν κοινωνία κα'ι τή συνείδηση. Οί διάφορες έπιστήμες Ιρευνούν τ'ις συγκεκριμένες μορφές κίνησης τής ΰλης, τ'ις ποιοτικές Ιδιομορφίες, τις Ιδιότητες τών φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνίας. Ετσι ή μηχανική μελετά τή μετατόπιση τώ ν σω μά τω ν στό χώρο καί στό χρόνο. Αντίστοιχα μέ τήν ποικιλομορφία τής μηχανικής κίνησης καί τήν ποιοτική Ιδιομορφία τής μετατόπισης τών διάφορων* σω ματίων τής ΰλης ή μηχανική σαν έπιστήμη διαιρείται σέ μηχανική τώ ν στερεών, τώ ν υγρών, τών άερίων κτλ. Τό ίδιο ίσχΰει κα'ι για κά8 ε άλλη επιστήμη. Ετσι, ή βοτανική μελετά τή ζω ή τών φ υτών, τή δομή τους, τή ζωική λειτουργία τους κτλ. Αντίστοιχα μ αυτό ή βοτανική διαιρείται στη μ ορφολογία, πού έρευνα τήν εξωτερική μορφή τώ ν φ υτών, στή συστηματική, πού ταξινομεί τά φυτά κα'ι περιγράφει τά διάφ ορα εϊδη τους, στήν ανατομία, πού αντικείμενό της είναι ή μικροσκοπική δομή τώ ν ίστών κα'ι τώ ν οργάνων τώ ν φ υτών, στή φ υ σιολογία, πού μελετά τά ζωικά προτσές τών φυτών, στήν επιστήμη τής έπιλογής, πού έρευνα τούς τρόπους σχηματισμού νέων φυτικών μ ορφ ώ ν κτλ. Συνάμα ή βοτανική αποτελεί μέρος μιας πιό γενικής Ιπιστήμης, τής βιολογίας, πού άντικείμενό της είναι οί νομοτέλειες δλων τώ ν ζωντανών σω μά τω ν. Είναι φυσικό δτι κάθε επιστήμη, ακόμα κα'ι κάθ ε χωριστός Επιστημονικός κλάδος απομονώνουν ώ ς ενα δρισμένο βαθμ ό τό αντικείμενο τής μελέτης τους από τό αντικείμενο τώ ν άλλων επιστημών καί επιστημονικών κλάδων. 'Η βιολογία δέν άσχολεΐται μέ τή μελέτη τής φυσικής κατάστασης τώ ν σω μ ά τω ν, δηλ. τής στερεός, τής υγρής καί τής αέριας κατάστασης, καί ή πολιτική οίκονομία δέν έρευνα τις ιδιότητες τώ ν Ιμπορευμάτων άπό τήν πλευρά πού τά μελετά ή εμπορευματολογία. Ταυτόχρονα δμ ω ς οί έπιστήμες καί οί χωριστοί κλάδοι πού τις αποτελούν δέν μπορούν κα&όλου νά άπ οσπώνται, νά απομονώνονται ό Ινας άπό τόν άλλο, γιατί οί διάφορες μορφές κίνησης τής ΰλης, οί διάφορες ποιοτικές ιδιομορφίες, Ιδιότητες, καταστάσεις, πού είναι άντικείμενα τοΰ κάθ ε χωριστού Ιπιστημονικοϋ κλάδου, στήν πραγματικότητα δέν υπάρχουν απομονωμένες ή μιά άπό τήν άλλη, συνδέονται μεταξύ τους, άλληλοκαθορίζο%ται, περνάν ή μιά στήν άλλη. Συνεπώς, καί οί Ιπιστημονικοί κλάδοι, πού Ιρευνούν αυτές τις μορφές κίνησης τής ΰλης, πρέπει νά συνδέονται μεταξύ τους. "Ετσι, ή σύγχρονη βιολογία στηρίζεται στή χημεία καί στή φυσική. Τί είναι δμ ω ς έκεΐνο πού δίνει στόν Ιπιστήμονα όποιασδή- 13

14 ποτε ειδικότητας τή δυνατότητα νά είσδύει βα θιά στήν ουσία τώ ν φαινομένων πού μελετά, τί είναι εκείνο πού τοϋ έπιτρέπει νά συνδέεται.έ άλλους Ιπιστημονικούς κλάδους κα'ι νά άντλεΐ απ αυτούς τά δεδομένα πού είναι απαραίτητα για τον τομέα τής επιστήμης, μέ τόν όποιο άσχολεΐται; Ε κείνο πού τοΰ δίνει αυτή τή δυνατότητα είναι ή επιστημονική κοσμ οθεω ρία ή μαρξιστική διαλεκτική μ έθοδος καί ό μαρξιστι κός φιλοσοφικός υλισμός πού μάς Ιξοπλίζει μέ τόν έπιστημονικό τρόπο εξέτασης δλων τώ ν φαινομένων τής φύσης καί μέ τόν επιστημονικό τρόπο ερμηνείας καί κατανόησής τους. Μελετώ ντας τό διαλεκτικό υλισμό, γνωρίζουμε τόν κόσμο σ τ ό σύνολό το υ, καί αυτό άκριβώς είναι κείνο πού μ άς προσανατολίζει στήν κατανόηση τοΰ κάθε Ιπιμέρους φαινομένου τής φύσης καί τής κοινωνίας, συνεπώς, καί τής κάθε Ιπιμέρους Ιπιστήμης. Ετσι, άντικείμενο τοΰ διαλεχτικοΰ ύλισμοΰ είναι οί πιό γενικοί νόμοι τής κίνησης, τής αλλαγής καί τής εξέλιξης τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής γνώσης, νόμοι πού ή μελέτη τους μάς δίνει μιαν αρμονική Ιπιστημονική εικόνα τοΰ κόσμου. *Η γένεση τοϋ διαλεκτικού ύλισμοΰ άποτελεΐ Επανάσταση στή φ ιλοσοφ ία. Μέ τή γένεση τοϋ διαλεκπκοΰ υλισμού άλλαξε κατ άρχήν ό κοινωνικός ρόλος τής φιλοσοφ ίας, τά άντικείμενο της, ή μ έθοδος καί ή θ εω ρία της. 'Ο διαλεκτικοί υλισμός διαφέρει ποιοτικά απ δλη τήν παλιά φιλοσοφία. Ο διαλεκτικός υλισμός είναι ή κοσμ οθεω ρία τοΰ Κ ομμουνιστικού Κόμματος, ή οποία θεμελιώνει θεωρητικά τήν επαναστατική πάλη τής εργατικής τάξης γιά τόν κομμουνιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνίας. Α υτό καθορίζει τό νέο κοινωνικό ρόλο τής μαρξιστικής - λενινιστικής φ ιλοσοφίας. 'Ο Μ άρξ, άντιπαραθέτοντας τή φιλοσοφ ία του πρός δλες τις προηγούμενες φιλοσοφικές διδασκαλίες, ελεγε : «Ο ί φ ιλ όσοφ οι έ ξη γοϋσα ν μονάχα μέ διάφορους τρόπους τόν κόσμο, τό ζήτημα δμ ω ς είναι νά τόν άλλάξουμε» *. Ή θέση αυτή τοϋ Μ άρξ δείχνει δτι ή προμαρξιστική φιλοσοφ ία τώ ν κυρίαρχων τάξεω ν δέν ήταν και δέν μποροΰσε νά είναι ή θεωρητική θεμελίωση τής Ιπ αναστατικής άλλαγής τοΰ κόσμου δέν ήταν καί δέν μπορούσε νά είναι τό δπλο τώ ν έπαναστατικών μαζώ ν στόν άγώ να τους Ιναντίον τής κοινωνικής καταπίεσης. Τ ό σπουδαιότερο καθήκον τής φιλοσοφίας τών Ικμεταλλευτριών τάξεων, ή οποία άπέβλεπε στή 1. Κ. Μάρξ. Φ.Ένγχελς, Διαλεκτικά Έ ργα, τόμ. II, 1952 σελ. 388C 13

15 συνδιαλλαγή τών μαζών μέ τήν ύπάρχουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων, δέν ήταν ή θεμελίωση τής έπαναστατικής αλλαγής τοο ύπάρχοντος έκμεταλλευτικοΰ καθεστώτος, άλλα ή δικαιολόγησή του. Γ ι αΰτό καί οί φιλόσοφοι κήρυχναν δτι ό άνθρω πος πρέπει νά είναι «ΰπεράνω» τών πρακτικών, φθαρτών, Ιφήμερων συμφερόντων, δτι πρέπει νά ένδιαφέρεται μόνο για τό αιώνιο, για τό άπόλυτο κτλ. 01 φιλόσοφοι υποστήριζαν δτι οί πρακτικοί σκο* ποί που έπιδιώκει ό άνθρω πος στήν καθημερινή ζω ή του είναι μηδαμινοί, ασήμαντοι, «πεπερασμένοι» καί δτι ή φιλοσοφία πρέπει νά μήν άσχολεΐται μ* αΰτούς τους σκοπούς. Έ ν α τέτιο φιλοσοφικό κήρυγμα, πού άπομάχρυνε τόν άνθ ρ ω π ο άπό τόν αγώνα γιά ένα καλύτερο μέλλον, δέν διέφερε καί πολύ άπό τις θρησκευτικές διδασκαλίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί ν αποτελέοει ό Ισχνρισμός τοΰ γερμανοΰ Ιδεαλιστή φιλόσοφου τοϋ 19ου αιώνα Φίχτε, πού έγραφε δτι «ή ήδύ- τατη αμοιβή τής φιλοσοφικής θεώρησης είναι ακριβώς δτι, συλ- λαμβάνοντας τά πάντα στή γενική άλληλουχία τους καί μή δφ ή - νοντας τίποτε απομονωμένο, θεω ρεί τό παν άναγκαΐο καί γι αύτό αγαθό καί συμφιλιώνεται μέ τό καθετί πού υπάρχει, δπ ω ς υ πάρχει, έπειδή πρέπει νά είναι τέτιο χάρη το υπέρτατου σκοποο» *. Τ ό παράδειγμα αυτό δείχνει άνάγλυφα π ώ ς ή Ιδεαλιστι- κή φιλοσοφία, τό ίδιο δπως καί ή θρησκεία, Ιπεδίωκε να συμφιλιώσει τις μάζες μέ τά Ικμεταλλευτικά καθεστώ τα, να πνίξει τή διαμαρτυρία τών μαζών, ν* άποδείξει π ώ ς καθετί που υπάρχει, είναι λογικό, άναγκαΐο. Ωστόσο όχι μόνο ή ΐδεαλιστική φιλοσοφία, άλλά καί δ προμαρξικός μεταφυσικός δλισμός ύποστήριζε πώς καθετί τό ΰπάρχον είναι στή βάση του άμετάβλητο : είναι άμετάβλητη ή φύση 8ξω άπό μας, άμετάβλητη καί ή άνθρώπινη φύση, καί γι αύτό είναι δυνατή μόνο ή έξάλειψη τών «διαστρεβλώσεων», πού συναντάει κανείς στους κοινωνικούς θεσμούς, καί δχι ή ριζική Αλλαγή δλης τής κοινωνικής ζωής. Είναι γνωστό, λογουχάρη, δτι οί Γάλλοι υλιστές τοΰ 18ου αιώνα Αντιτάσσονταν στα φεουδαρχικά καθεστώτα καί στή θρησκεία, χαρακτηρίζοντας καί τά πρώτα καί τή δεύτερη σαν κάτι τό χαράλογο, άντιφυσικό, μή άνταποκρινόμενο στήν άνθρώπινη φύση. Τή φύση δμως τσο άνθρώπου τή θεω ροΰσαν άμετάβλητη, καί τήν δοτική κοινωνία τή θτεωροΰσαν «φυ- 1. Φίχτ«, Τά βασικά χαφαχτηριστικά τής σνγχρογης έποχής, Πετρούπολη 1906, σελ. 12.

16 σική» κα'ι άνταποκρινόμενη στό λογικό κα'ι στους «αιώ ν ιοί';» νόμους τής ανθρώπινης φύσης. Οί φιλοσοφικές διδασκαλίες τώ ν έκμεταλλευτριών τάξεων καταλάβαιναν τή φιλοσοφ ία σαν ερμηνεία, δικαιολόγηση τώ ν θεμελιακών βάσεω ν τοΰ ύπάρχόντος καθεστώ τος, κα'ι αρνοΰνταν τή δυνατότητα ή την ανάγκη για θεωρητική θεμελίωση τής ριζικής άλλαγής τής πραγματικότητας. Μ ονάχα οί υλιστές - επαναστάτες δημοκράτες, αντανακλώντας στις φιλοσοφικές τους διδασκαλίες τά συμφέροντα τών πλατιών εργαζόμενων μαζών τής αγροτιάς, θεωρούσαν αναγκαία τή φιλοσοφική θεμελίωση τώ ν καθηκόντων τής επαναστατικής πάλης εναντίον τής κοινωνικής καταπίεσης. 'Ω στόσο, εφόσον τό απελευθερωτικό κίνημα τής αγροτιάς δεν οδηγεί καί δεν μπορεί να οδηγήσει στήν έξαφάνιση τής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, οί επαναστάτες δημοκράτες ακόμα καί οί πιό επιφανείς απ αυτούς οί κλασικοί τής ρωσικής υλιστικής φ ιλοσοφίας τοΰ 19ου α ιώ ν α δεν κ ατόρθωσαν να λύσουν αυτό τό βασικώ τατο καθήκον, πού εβαζε τό απελευθερωτικό κίνημα τών λαϊκών μαζών. Ή μαρξιστική φ ιλοσοφία γεννήθηκε προπαντός από τή ζωτική ανάγκη τής εργατικής τάξης να ανακαλύψει τούς αντικειμενικούς νόμους τής κοινωνικής έξέλιξης. Τ ό προλεταριάτο παρουσιάστηκε στό στίβο τής ιστορίας σαν τάξη πού γκρεμίζει τήν παλιά κοινωνία καί δημιουργεί?να νέο, τό αταξικό κοινωνικό καθεστώ ς. 'Η ιστορική αποστολή τοΰ προλεταριάτου είναι να εξαλείψει τό αστικό καθεστώ ς, να μετασχηματίσει επαναστατικά τήν κοινωνία, να ανοικοδομήσει ενα ανώτερο, αταξικό κοινωνικό καθεστώς, τον κομμουνισμό. Ν ά για ποιό λόγο τή διδασκαλία τής υλιστικής διαλεχτικής για τήν κίνηση, τήν αλλαγή, τήν εξέλιξη, για τή νίκη τοϋ καινούργιου απέναντι στό παλιό, τό προλεταριάτο τήν αφομοιώνει οργανικά σαν επιβεβαίωση καί φ ώ τισμ α τώ ν ταξικών του επιδιώξεων. 'Η άρνηση τοΰ παλιού συνδέεται αναπόσπαστα, στή δράση τοΰ προλεταριάτου, μέ τή δημιουργία τοΰ καινούργιου. Γ ι αΰτό άκριβώς ό μεγαλειωδέστατος έπαναστατικός μετασχηματισμός τής κοινωνίας, πού πραγματοποιείται άπό τό προλεταριάτο, δχι μόνο δέν αποκλείει αλλά, αντίθετα, προϋποθέτει τή χρησιμοποίηση δλων τών κατακτήσεων τής προηγούμενης ανάπτυξης τοΰ πολιτισμοΰ. Τ ό προλεταριάτο είναι ξένο πρός τή στενότητα πού χαρακτήριζε τις προηγούμενες κυρίαρχες τάξεις, τα ζωτικά του συμφ έροντα απαιτούν τό πέρασμα στήν αταξική, στήν κομμουνιστική κοινωνία. Οί ιδιομορφίες αυτές τοΰ προλεταριάτου δείχνουν

17 γιατί ακριβώς οί Ιδεολογικοί εκπρόσωποι τοϋ προλεταριάτου, δ Μάρξ καί ό "Ενγκελς, υπήρξαν οί δημιουργοί τοΰ μοναδικά έ- πιστημονικοΰ φιλοσοφικού υλισμού και τής μοναδικά έπιστημονικής διαλεκτικής μεθόδου, πού έχουν τεράστια σημασία τόσο γιά τη θεωρητική γνώση, δσο και για τήν πρακτική δράση. Η Ιστορία τής επιστήμης, άπό τό ενα μέρος, και ή πείρα τοϋ επαναστατικού κινήματος καί τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης, από τό άλλο, αποτελούν τήν πιό εύγλωττη μαρτυρία γιά τή μεγαλειώδη σημασία τής μαρξιστικής φιλοσοφίας. Ό Μ αρξ καί ό "Ενγκελς οί αρχηγοί, οί Ιδεολογικοί Ικπρόσωποι τοϋ προλεταριάτου άλλαξαν ριζικά τόν κοινωνικό ρόλο τής φιλοσοφίας, μετατρέποντάς την σέ θεωρητικό βά θρο τοΰ è- παναστατικοΰ αγώ να τής Ιργατικής τάξης, σέ θεωρητικό βά θρο τοΰ κομμουνισμού. Γ ι αύτό ακριβώς ή διδασκαλία τοΰ Μ αρξ και τοΰ Έ νγκελς δέν είναι απλώς μια φιλοσοφική διδασκαλία : είναι ή διδασκαλία τών προλεταριακών μαζών, ή Ιδεολογική σημαία τοΰ μεγαλειώδους άπελευθβρωτικοΰ τους αγώνα. Συνήθως οί προμαρξιστικοί φιλόσοφοι, καί δταν ακόμα έβαζαν μπροστά τονς τό καθήκον νά έρευνήσουν τους πιό γενικούς νόμους πού ένυπάρχουν στήν ϊδια τήν Αντικειμενική πραγματικότητα, είχαν δπόψη τους νόμους αμετάβλητους γιά τό καθετί πού υπάρχει. Έ πρόκειτο γιά τήν καθιέρωση μόνιμων άλληλοσχέσεων ανάμεσα σέ πράγματα πού ύπάρχουν ταυτόχρονα, καί όχι γιά τήν αποκάλυψη τής νομοτελειακής αλληλουχίας ανάμεσα σέ κείνο πού υπήρξε, υπάρχει καί θά υπάρξει. *0 μαρξισμός ά- νακάλυψε τούς αντικειμενικούς νόμους τής άλλαγης, της έξέλιξη ς τοΰ ύλικοΰ κόσμου, καί τήν ανακάλυψή του αυτή τήν έκανε θεμέλιο τής δικής του, τής μοναδικά Επιστημονικής κατανόησης τοΰ Αντικειμένου τής φιλοσοφίας, τής μεθόδου καί τής θεωρίας της. Αύτοΰ βρίσκεται ή ριζική διαφορά τής διδασκαλίας τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ απ δλες τίς προηγούμενες, μαζί καί από τίς προοδευτικές, φιλοσοφικές διδασκαλίες. Οί προμαρξικές φιλοσοφικές διδασκαλίες άντιπαράθεταν δχι μόνο τή θεωρία, τή φιλοσοφία στήν πράξη, στό απελευθερωτικό κίνημα τών εργαζομένων : άντιπαράθεταν επίσης τή φιλοσοφία καί στίς ειδικές επιστήμες πού ασχολούνται μέ τήν ερευνά ενός καθορισμένου, περιορισμένου κύκλου φαινομένων τής φύσης ή τής κοινωνίας. Στη φυσιογνωσία άντιπαράθεταν συνήθως ιή φιλοσοφία τής φύσης, στήν Ιστορία τή φιλοσοφία τής ιστορίας, στήν αισθητική τή φιλοσοφία τής τέχνης κ.ο.κ. Καί κοντά σ δλα αυτά Ισχυρίζονταν δτι ή φιλοσοφία δέν είναι υποχρεωμένη νά ι6

18 παίρνει ύπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα τών επιστημών, δτι είναι ή «έπιστήμη τών έπιστημών», πού ξεπερνάει τις «πεπερασμένες» και «περιορισμένες» ειδικές έπιστήμες μέ τήν Ικανότητά της να δίνει, σέ τελευταία ανάλυση, τήν πλήρη, τήν απόλυτη αλήθεια. 'Η αξίωση αυτή για ύπερεπιστημονική γνώση χαρακτήριζε Ιδιαίτερα τήν ιδεαλιστική φιλοσοφία, πού φερνόταν περιφρονητικά στίς φυσικές επιστήμες γιά τήν αυθόρμητα - υλιστική στάση τους άπέναντι στη φΰση. "Ετσι, λόγου χάρη, ό Χ έγκελ, χωρίς νά παίρνει ύπόψη του τά γεγονότα, τα διαπιστωμένα άπό τή φυσιογνωσία, Ισχυριζόταν δτι ή φΰση δέν έξελίσσεται μέσα στό χρόνο, άλλα είναι ή ένσάρκωση τών διάφορω ν λογικών βαθμιδών έξέλιξης τής «απόλυτης Ιδέας», δηλ. τοΰ θεοΰ. Διαστρέφοντας ίδεαλιστικά τήν πραγματικότητα, δ Χέγκελ θεω ρεί τόν ήλιο ένσάρκωση τής δράσης, τόν αέρα ένσάρκωση τής όσφρησης, ανάγοντας κατ αύτό τόν τρόπο καθετί τό φυσικό σέ ψυχικό. Οί Ιδεαλιστές καί οί μεταφυσικοί υλιστές παρουσίαζαν τή φιλοσοφία σαν γνώση τοΰ αιώνιου, τοΰ άπόλυτου, τοΰ καθολικοΰ, καί τί; ειδικές έπιστήμες σάν γνώση μονάχα τοΰ έφήμερου, το σχετικοΰ, τοΰ μεμονωμένου. Ο μαρξισμός άντιτάχθηχε Α ποφασιστικά σ αυτή τήν αντιεπιστημονική, μεταφυσική άντιπαράθεση τοΰ αιώνιου πρός τό έφήμερο, τοΰ άπόλυτου πρός τό σχετικό, τοΰ καθολικοΰ πρός τό μεμονωμένο. Οί θεμελιωτές τοΰ μ αρξισμοΰ άπόδειξαν δτι, γνωρίζοντας τό έφήμερο γνωρίζουμε καί τό αιώνιο, γνωρίζοντας τό πεπερασμένο γνωρίζουμε τό άπειρο, γνωρίζοντας τό μεμονωμένο γνωρίζουμε τό καθολικό : «Κάθε αληθινή γνώση τής φύσης εγραφε ό Έ νγκελς είναι γνώση τοΰ αιώνιου, τοΰ άπειρου, καί γι αυτό είναι ουσιαστικά άπόλυτη» Βάζοντας τέλος στήν άντιπαράθεση τής φιλοσοφίας στίς έπιστήμες τής φύσης καί τής κοινωνίας, δ μαρξισμός ίβαλε στή θ έ- ση τής «έπιστήμης τών έπιστημών», πού δέν ήταν έπιστημονική φιλοσοφία, τήν κοσμοθεωρία πού συνοψίζει, πού γενικεύει κριτικά τά δεδομένα τής έπιστήμης. Ά π ό τήν περίοδο άκόμα τής γένεσής του δ διαλεκτικός ύλ,ισμός γενίκεψε θεωρητικά δλες τίς ουσιαστικές ανακαλύψεις τής φυσιογνωσίας τώ ν μέσων τοΰ 19ου αίώνα, μαζί καί τίς πιό μεγάλες άπ αυτές : τήν ανακάλυψη τοΰ νόμου τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας, τήν ανακάλυψη τοΰ κυττάρου καί τή θεω ρία τοΰ Δαρβίνου. Σ έ σ υ - Φ. "Ενγκελς, Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ, 186. a 17

19 νέχεια δ Β. I. Λένιν στό εργο ίου «'Υ λισμ ός καί έμπειριοκριχικισμός> συνόψισε χατά,μεγαλοφυή τρόπο τις μεγαλειώδικες ανακαλύψεις τής φυσικής τοΰ τέλους τοΰ 19ου αρχών τοΰ 20οΰ αιώνα. Σ πουδαιότατο αποτέλεσμα τής επαναστατικής ανατροπής, πού Ιπετελέστηκε στή φ ιλοσοφία άπό τόν Μ άρξ καί τόν Έ νγκελς, είναι ή δημιουργία τοΰ Ιστορικού υλισμ όν, πού είναι τό θεω ρητικό βά θρο δλων τών κοινωνικών επιστημών. Έ τ σ ι, δ ρόλος τής φιλοσοφίας στήν έξέλιξη τών Ιπιστημών τής φύσης καί τής κοινωνίας άλλαξε ριζικά. Αύτή ή ριζική, ή ποιοτική αλλαγή τής θέσης τής φιλοσοφίας στό'σύστημα τών Ιπιστημών τής φύσης καί τής κοινωνίας ξεχωρίζει κατ άρχήν τό διαλεκτικό υλισμό απ δλη τήν προηγούμενη φιλοσοφία. Η ριζική άντίθεση της διαλεκτικής πρός τή μεταφυσική. 'Η κοσμοθεωρία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος δνομάζεται διαλεκτικός υλισμός, επειδή ό τρόπος πού άντικρύζει τά φαινόμενα τής φύσης, ή μέθοδός της για τή μελέτη τών φαινομένων τής φύσης είναι διαλεκτική. Τί είναι δμως ή διαλεκτική ; Ή λέξη «διαλεκτινή» προέρχεται άπό τήν αρχαία ελληνική λέξη «διαλέγομαι», πού σημαίνει συζητώ, κάνω πολεμική. Δ ια λεκτική στήν άρχαία Ε λ λά δα δνόμαζαν τήν τέχνη τής συζήτησης, τήν τέχνη τοΰ νά άποκαλύπτει κανείς τις «ντιφάσίΐς πού υπάρχουν στις κρίσεις τοΰ άντιπάλου καί μ αυτό τον τρόπο ν άνασκευάζει τά Ιπιχειρήματά του. 'Η διαλεκτική θεωρούνταν από τούς άρχαίους ελληνες δ καλύτερος τρόπος για νά φτάσουν στήν αλήθεια μέσω τής σύγκρουσης τών άντιθέτων γνωμών καί τοΰ ξεπεράσματος τών παρουσιαζομένων άντιφάσειον. Ετσι, λογουχάρη, δν Ινας άπό τούς συζητητές υποστήριζε δτι ή δικαιοσύνη συνίσταται στο νά κάνεις καλό στούς άν^ρώπους, δ «λλος τοΰ άντέτεινε δτι στόν πόλεμο είναι άδικο νά κάνεις καλό στόν αντίπαλο. Ετσι άπεκαλύπτετο ή άνεπάρκεια τών μονόπλευρων ορισμών τώ ν άντικειμένων ή τών έννοιών καί ή ανάγκη νά τούς δοθεί δλόπλευρος χαρακτηρισμός. Αργότερα μέ τή λέξη «διαλεκτική > άρχισαν να Ιννοοΰν δχι τόσο μια μέθοδο πολεμικής, δσο μια μέθοδο μελέτης τώ ν φαινομένων, πού αποκαλύπτει τις άντιθέσεις πού Ινυπάρχουν στα ϊδιά τά φαινόμενα. Τ ό είδικό χαρακτηριστικό τής διαλεκτικής σαν μεθόδου γν ώ σης είναι δτι Ιξετάζει τα γυρω φαινόμενα στήν άλληλουχία τους καί στόν άλληλοκαθορισμό τους, στήν κίνηση, στήν άλλαγή καί στήν ανάπτυξή τους με βάση τις Ισωτερικές άντιθέσεις πού ενυπάρχουν στα ϊδια τά φαινόμενα. Γιατί δμ ως αύτός ακριβώς ό ι8

20 τρόπος μελέτης τής πραγματικότητας είναι ό μοναδικά σω στός ; Επειδή δλα τα φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας συνδέονται πραγματικά τό Ινα με τό άλλο, άλληλοχαθορίζονται, βρίσκονται σε κατάσταση κίνησης, αλλαγής, ανάπτυξης. OC άντιθέσεις προσιδιάζουν όχι μόνο στό προτσές τής γνώσης, προσιδιάζουν προπαντός'στα ΐδιατά άντικείμενα καί τά φαινόμενα, δπου υπάρχει ταυτόχρονα καί τό παλιό καί τό καινούργιο, κείνο που πεθαίνει καί κείνο πού γεννιέται. Πολλοί φιλόσοφοι καί φυσιοδίφες προσπάθησαν ν άποδείξουν δτι υπάρχουν πράγματα άνεξάρτητα άπό άλλα πράγματα, δτι υπάρχουν απολύτως ακίνητα σώ ματα, αμετάβλητες ουσίες, δτι ή Ιξέλιξη ανάγεται απλώς σέ ποσοτική αύξηση. Οί ίδιοι έπιστήμονες Ισχυρίζονταν δτι οί αντιθέσεις μπορούν νά υπάρχουν μόνο στή νόηση μά κι αυτό σέ περίπτωση πλάνης, Ινώ είναι άδύνατο νά ύπάρχουν στα φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας. Μια τέτια άποψη, ενα τέτιο άντίχρυσμα τών φαινομένων τού γύρω κόσμου λέγεται μεταφυσικό. Σ έ άντίθεση προς τή διαλεκτική ή μεταφυσική μέθοδος θεω ρεί δτι τά γύρω φαινόμενα πρέπει νά έξετάζονται άνεξάρτητα, απομονωμένα τό 2να άπ* τό άλλο,?ξω άπό τήν κίνηση, τήν αλλαγή, τήν άνάπτυξη. Ή διαλεκτική καί ή μεταφυσική δυό αντίθετες μεταξύ τους μέθοδες γνώ σης ύπάρχουν σ δλη τή διάρκεια τής έξέλιξης τής Ιπιστήμης καί τής φιλοσοφίας. Χαρακτηριστική Ιδιομορφία τής δλιστικής διαλεκτικής είναι δτι έξετάζει τά φαινόμενα, δπω ς συντελούνται στήν πραγματικότητα, δηλ. άντικειμενικά, καί συνεπ ώ ς σέ αδιάκοπη κίνηση, άλλαγή, άνάπτυξη. Ή διαλεκτική άρ ρνιέται τόν υποκειμενισμό στήν Ιπιστημονική έρευνα. Ό I. Β. Στάλιν χαραχτηρίζει ω ς έξης αυτή τή γνήσια άντικειμενικότητα που ένυπάρχει στή διαλεχτική : «'Η διαλεκτική μέθοδος υποστηρίζει δτι τή ζω ή πρέπει νά τή βλέπουμε τέτια άκριβώς πού είναι στήν πραγματικότητα. Ε ίδαμε δτι ή ζω ή βρίσκεται σέ αδιάκοπη κίνηση, συνεπώς πρέπει νά Ιξετάζουμε τή ζω ή στήν κίνησή της καί νά βάζουμε τό έρώτημα : πού τραβάει ή ζω ή ; Είδαμε πώς ή ζωή παρουσιάζει τήν είκόνα άέναης καταστροφής καί δημιουργίας, συνεπώς έχουμε τήν ύποχρέωση να έξετάζουμε τή ζωή στήν χαταστροφή καί στή δημιουργία της καί νά βάζουμε τό Ιρώ τημ α : τί χαταστρέφεται καί τί δημιουργεΐται στή ζ ω ή ;» 1. Σ έ άντίθεση πρός τή διαλεκτική ή μεταφυσική άποσπα τά 1. /. Β. Σιάλιψ, Ά παντα, τόμ. 1ος, σελ

21 φαινόμενα από τήν αντικειμενική τους σύνδεση, δηλ. τά έξετάζει υποκειμενικά, δχι δπως υπάρχουν στήν πραγματικότητα, άλλά άπομονώνοντάς τα τό Ινα από τ άλλο, κάνοντας αφαίρεση τής κίνησής τους, τής άλλαγής τους, τής εξέλιξής τους, τώ ν έ- σωτερικών αντιθέσεων πού ένυπάρχουν σέ δλα αυτά τά φ αινόμενα. Ή διαλεκτική στή διάρκεια δλης τής Ιστορίας τής επιστήμης καί τής φιλοσοφίας αναπτυσσόταν και τελειοποιούνταν αδιάκοπα στήν πάλη με τή μεταφυσική. 'Ω στόσο επιστημονική διαλεκτική, έπιστημονική διαλεκτική μ έθοδος μελέτης τής φύσης καί τής κοινωνίας, μιά μέθοδος πού νά γενικεύει τήν Ιστορία τής έ πιστήμης και τής πράξης δέν υπήρχε πριν άπό τήν έμφάνιση τόΰ μαρξισμοΰ. Ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι 6 μοναδικά Ιπιστημονικός τρόπος μελέτης τής πραγματικότητας, πού δια φ έ ρει ποιοτικά άπ δλες εκείνες τίς μορφές διαλεκτικής σκέψης πού Ιστορικά προηγήθηκαν άπό τό μαρξισμό.* "Α ν καί δλη ή Ιστορία τής φιλοσοφικής σκέψης δείχνει τήν πάλη τής διαλεκτικής μέ τή μεταφυσική,- τό ασυμβίβαστό τους, ωστόσο τήν ολοκληρωτική άντίθεση διαλεκτικής καί μεταφυσικής τήν άποκάλυψε μόνο δ μαρξισμός. Ό μαρξισμός ερεύνησε τις νομοτέλειες τής έξέλιξης τής γνώσης κι δχι μόνο άνασχεύασε τή μεταφυσική σάν μή Ιπιστημονική μ έθοδο γνώσης, αλλά και άποκάλυψε τις Ιστορικές της ρίζες. Ή πορεία τής γνώσης, δπως τό μαρτυρεί ή Ιστορία τής έ πιστήμης, έχει αντιφατικό χαρακτήρα. Ή έπιστήμη, τείνοντας στή γνώση τοΰ κόσμου, σ ένα ορισμένο στάδιο τής ανάπτυξής της ήταν άναγκασμένη νά συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στή μελέτη τών χωριστών μερών και αντικειμένων, εξω άπό τήν αμοιβαία σύνδεσή τους. Ο Ενγκελς τόνιζε δτι ή βάση γιά τίς λαμπρές έπιτυχίες τής φυσιογνωσίας τοΰ 16ου 18ου αϊώνα ήταν ή άποσύνθεση τής φύσης σέ χωριστά μέρη, δ διαμελισμός τοΰ δλου, ή διαίρεση τώ ν φαινομένων σέ δρισμένες τάξεις, ή π εριγραφή τής μορφής καί τής έσωτερικής δομής τώ ν σω μάτω ν, ή ανατομία τών ζώ ω ν καί τών φυτών. Α υτός δμ ω ς ό τρόπος μελέτης τής πραγματικότητας, πού δικαιώθηκε πέρα γιά πέρα στήν έξέλιξη τής έπιστήμης, μέ τήν άπολντοποίησή του κατάντησε μεταφυσικός, έπειδή έξέταζε τά πράγματα καί τά προτσές τής φύσης στήν άπομόνωσή τους, έξω άπό τήν καθολική τους σύνδεση, καί συνεπώς δέν τά έξέταζε στήν κίνηση, αλλά στήν ακινησία τους, δέν τά έξέταζε σάν μεταβαλλόμενα κατά ουσιαστικό τρόπο, αλλά σάν αιωνίω ς αμετάβλητα, νεκρά. I so

22 Ετσι ή γένεση τής μεταφυσική; μεθόδου συνδέεται μέ τό Ιστορικά αναπόφευκτο εκείνο στάδιο έξέλιξης τών επιστημών, ο πού οί επιστήμες είχαν περιγραφικό χαρακτήρα κα'ι περιόριζαν τά καθηκοντά τους κυρίως στή συσσώρευση γεγονότων κα'ι στή συστηματοποίησή τους. Ταυτόχρονα, δπω ς τονίζει ό Β. I. Λένιν, ή δυνατότητα μεταφυσικής διαστρέβλωσης τών φαινομένων τής γΰρω πραγματικότητας περιέχεται κα'ι στό ίδιο τό γεγονός τής άφηρημένης νόησης, πού δέν μπορεί «νά παρουσιάσει, vù έκφράσει, να μετρήσει, νά απεικονίσει τήν κίνηση, χωρίς νά διακόψει τό αδιάκοπο, χωρίς νά άπλουστεύσει, χωρίς νά παρουσιάσει χοντροκομένα, χωρίς νά διαιρέσει καί νά νεκρώσει τό ζω ν τανό. Ή απεικόνιση τής κίνησης από τή σκέψη είναι πάντα μια χοντροκομμένη παρουσίαση, νέκρωση καί δχι μόνο άπό τή σκέψη, αλλά καί άπό τήν αίσθηση, καί όχι μόνο τής κίνησης άλλα καί κ ά θ ε έννοιας»1. 'Η μαρξιστική διαλεκτική μ έθοδος τής γνώσης τονίζκ ξεκάθαρα αυτή τή δυνατότητα χοντροκομμένης παρουσίασης, νέκρωσης καί ετσι μας προειδοποιεί νά φυλαγόμαστε άπό τή μονομέρεια καί τά άλλα μεταφυσικά καί ΰποκειμενιστικά λάθη. Στή φυση δλα τά φαινόμενα βρίσκονται σέ άλληλουχία καί άλληλοκαθορισμό, ταυτόχρονα δμ ως κάθε φαινόμενο είναι καί κάτι τό μεμονωμένο, τό καθορισμένο, τό ποιοτικά διαφορετικό απ δλα τά υπόλοιπα. Στή φΰση τά πάντα ρέουν καί αλλάζουν, ταυτόχρονα δμ ω ς τό κάθε φαινόμενο για ενα ορισμένο χρονικό διάστημα παραμένει ϊδιο μέ τόν εαυτό του, διατηρεί τόν κα θορισμένο χαρακτήρα του, τή σταθερότητά του. *Η μεταφυσική μετατρέπει αυτές τις πραγματικές Ιδιομορφίες τών ϊδιω ν τών πραγμάτων σέ απόλυτο τή σχετική απ ομόνωση τώ ν πραγμάτων τήν άνακηρΰχνει πλήρη καί αιώ νια' τή σχετική σταθερότητα τών πραγμάτων τήν άνακηρΰχνει Αδιασάλευτη καί άρνεΐται τήν Ιξέλιξή τους. Ωστόσο ή δυνατότητα γένεσης τής μεταφυσικής αυτή καθεαυτή δέν κάνει ακόμα αναπόφευκτη τή μεταφυσική σκέψη. "Α ν απουσιάζουν δρισμένες, ευνοϊκές γι αυτό κοινωνικές συνθήκες, ή δυνατότητα αυτή δέ θά μετατραπεΐ σέ πραγματικότητα. Αποτέλεσμα τής άντιφατικότητας, τής 4ϋλυπλοκότητας τώ ν φ αινομένων τής πραγματικότητας είναι δτι υπάρχει πάντα ή δυ νατότητα να μήν άντιληφθεΐ κανείς τήν καθολική σΰνδβση πίσ ω άπό τή σχετική απομόνωση τώ ν φαινομένων, νά μήν άντιλη- 1. Β. I. Λ&ιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ ai

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ μαρτα χαρνεκερ 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ M l M d c nanatnon - νικηταρα 2 - μ μ. μπκνακη - αβηνα Τίτλος γαλλικής έκδοσης Les concepts 6l6mentaires du matirialisme historique Siglo Veintiuno

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εξάντας Εξαρτημένη ανάπτυξη ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Ελληνική περίπτωση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξάντας Ο Τάκης Φωτόπουλος γεννήθηκε στη Χίο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από το 1966 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο όπου έκανε, με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση

Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση 1 Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 1 του Βασίλη Λιόση Ο περισσότερος κόσμος στο άκουσμα της λέξης διανόηση προσλαμβάνει την εν λόγω έννοια μάλλον με έναν περιορισμένο τρόπο. Ταυτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ Ί Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο;

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ Αμαντέο Μπορντίγκα ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή γνώμη: εύπλαστη ύλη Οι γιγάντιοι μηχανισμοί της παγκόσμιας «ενημέρωσης», έτοιμοι ν αδράξουν κάθε ευκαιρία και να εκμεταλλευτούν σοφά την είδηση που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Σε ένα προηγούμενο άρθρο στο οποίο αναπτύξαμε ορισμένες θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες, δείξαμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αντίφαση στο γεγονός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Ε Ρ ΓΑ Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ : - «Elvat και συνείδηση, γνώση και αλήθεια» (Γκούτεμπεργκ) - «Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος» (Θεμέλιο) - «Τεχνολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες

Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες καλόος Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες Πολιτείες, δπου εγινε λέκνωρ στα πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη

ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα; Εισαγωγή: ηµήτρης Λιβιεράτος Πρόλογος: Λέανδρος Μπόλαρης Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι απο την εξέγερση του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη ISBN: 960-7967-28-3

Διαβάστε περισσότερα

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΣΟΥΛΑΜΠ ΦΑΪΕΡΣΤΟΝ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ Ό φάκελος τής Φεμινιστικής Έπανάστασης ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΠΟΙ. Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΝΝΗΣ ΚΡΗΊΊΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ MετάφQOOη,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος Φιλοσοφικά ρεύματα Σχέδιο μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι όροι Φυσική και Φυσική Φιλοσοφία χρησιμοποιούντο εναλλακτικά για την επιστήμη που έχει ως στόχο της να ανακαλύψει και να διατυπώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. για τη διάχυση της Φωτιάς και του Χάους. Μέτωπο αναρχομηδενιστικής Συνείδησης για τη διάχυση του Αρνητικού

ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. για τη διάχυση της Φωτιάς και του Χάους. Μέτωπο αναρχομηδενιστικής Συνείδησης για τη διάχυση του Αρνητικού ΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ για τη διάχυση της Φωτιάς και του Χάους τεύχος 2ο Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2013 Μέτωπο αναρχομηδενιστικής Συνείδησης για τη διάχυση του Αρνητικού 1 Περιεχόμενα Μηδενιστική Πορεία Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΤΗΣΑΞΙΑΚΗΣΜΟΡΦΗΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΤΗΣΑΞΙΑΚΗΣΜΟΡΦΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΤΗΣΑΞΙΑΚΗΣΜΟΡΦΗΣ ENDNOTES#2 µετάφραση:naufrageuràbord νοέµβρης2014 Μετάφραση και φλυαρία: naufrageur à bord [Π]οτέ δεν θα δουλέψω Αρτύρ Ρεμπώ, Μια εποχή στην κόλαση Θα δούμε

Διαβάστε περισσότερα

KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ

KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ Η ελληνική φιλοσοφία μοιάζει να έχει αυτό που υποτίθεται ότι δεν έχει μια καλή τραγωδία: δηλαδή ένα ανούσιο τέλος(α).

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παραδόσεις αυτές απευθύνονται σε φοιτητές των κοινωνικών επιστημών που βρίσκονται στην αρχή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ÓÂÚÁ ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M ÙˆappleÔ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΔΡΆΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ ª ƒ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Τι είναι τα συνδικάτα - Ο ρόλος και η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα