Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων Επιµέλεια: Αχ. Κοντογεώργος Αγρίνιο, 2013

2 Ε ι σ α γ ω γ ή Ξεκινώντας το συγκεκριµένο οδηγό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η συγγραφή µίας πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων. Το πλαίσιο ανάθεσης, παρακολούθησης, πραγµατοποίησης και εξέτασης της διπλωµατικής εργασίας έχει ορισθεί και ισοδυναµεί µε τέσσερα εξαµηνιαία µαθήµατα και παρέχει δεκαέξι (16) διδακτικές µονάδες ή 20 µονάδες ECTS. Η πτυχιακή εργασία προσφέρει στο φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του. Επιπλέον, η πτυχιακή εργασία δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να ασχοληθεί και να διερευνήσει ένα θέµα που τον ενδιαφέρει, εφαρµόζοντας επιστηµονική προσέγγιση. Συνεπώς, µια επιστηµονική εργασία προϋποθέτει: διαµόρφωση απάντησης / λύσης σε συγκεκριµένο ερώτηµα ή πρόβληµα, συγκέντρωση και αξιοποίηση (ανάλυση, παρουσίαση και ερµηνεία) πληροφοριών / δεδοµένων, εφαρµογή µιας διαδικασίας που στηρίζεται σε αυστηρά επιστηµονική ανάλυση. Οι επιστηµονικές εργασίες διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στις έρευνες και στις µελέτες, τις βιβλιογραφικές δηλαδή εργασίες. Α) Έρευνες Μια ερευνητική εργασία ξεκινά µε τη διατύπωση ενός προβλήµατος ενός ερωτήµατος ή µιας υπόθεσης και προϋποθέτει την εµπειρική τεκµηρίωση των συγκεκριµένων ερευνητικών υποθέσεων και ερωτηµάτων. Συνεπώς µια ερευνητική εργασία προϋποθέτει την αξιοποίηση δευτερογενών πηγών µέσω µιας εµπεριστατωµένης βιβλιογραφικής επισκόπησης για ενηµέρωση πάνω στα πορίσµατα που προέκυψαν από προηγούµενες έρευνες στο θέµα και πάνω στη µεθοδολογία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 1.. Επιπλέον, βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών πληροφοριών και στοιχείων και στην ανάπτυξη µιας κατάλληλης µεθοδολογίας τόσο για την οργάνωση και το σχεδιασµό της έρευνας, όσο και για την ανάλυση των δεδοµένων. Τα 1 Θεοφιλίδης, Χ (1995). Η συγγραφή επιστηµονικής εργασίας: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα, 1

3 ερευνητικά αποτελέσµατα προκύπτουν από στατιστική επεξεργασία και παρουσιάζονται σε µορφή πινάκων, γραφηµάτων κλπ, που επιτρέπουν συγκρίσεις και συσχετίσεις µεταξύ µεταβλητών. Τέλος, επιδιώκεται η εξαγωγή συµπερασµάτων που επιβεβαιώνουν ή όχι τις ερευνητικές υποθέσεις και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν εξαρχής τεθεί. Β) Βιβλιογραφικές Εργασίες / Μελέτες Μια µελέτη αποσκοπεί στη, όσο το δυνατόν, πληρέστερη βιβλιογραφική τεκµηρίωση ενός συγκεκριµένου θεωρητικού ζητήµατος. Βασίζεται λοιπόν, σε διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση που περιγράφει την θεωρητική συζήτηση για το ζήτηµα και παρέχει πλήρη θεώρηση του τι έχει γραφτεί, ποιοι είναι οι κύριοι συγγραφείς, ποιες οι κυρίαρχες υποθέσεις και τα ερωτήµατα που διατυπώνονται, ποιες οι µέθοδοι προσέγγισής τους και συνολικά αναλύει τις όποιες θέσεις και προτάσεις έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί στο ζήτηµα καθώς και την κριτική που έχει γίνει σε αυτές από άλλους συγγραφείς. Η εκπόνηση µιας τέτοιας πτυχιακής προβλέπει µελέτη, κατανόηση, ανάλυση, αξιολόγηση και σύνοψη του υλικού γύρω από συγκεκριµένο θέµα. εν είναι πρωτογενής έρευνα, αλλά αναφέρεται στα ευρήµατα άλλων ερευνών. Επιδιώκει µε αυτό τον τρόπο τον εντοπισµό των αδυναµιών και των κενών στη θεωρητική συζήτηση όπου αναφέρεται, µέσα από την αντιδιαστολή των απόψεων συγκεκριµένων συγγραφέων και την ανάδειξη νέων ερωτηµάτων. Μια ενδιαφέρουσα πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει σαφή σκοπό ενώ θα πρέπει κατά την ανάγνωση της να απαντά στα παρακάτω ερωτήµατα: Είναι σηµαντικό το θέµα από ακαδηµαϊκής πλευράς, Έχει ενδιαφέρον το θέµα από πρακτικής πλευρά και Ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες της τόσο ακαδηµαϊκά όσο και πρακτικά (π.χ. περαιτέρω ερευνά σε συγκεκριµένους τοµείς ) Για τη συγγραφή της εργασίας, πέρα από την προσεκτική επιλογή του θέµατος που θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της, απαιτείται και η πιστή τήρηση κάποιων βασικών κανόνων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι από αυτούς τους κανόνες σε σχέση µε τη δοµή και τον τρόπο συγγραφής των 2

4 επιστηµονικών εργασιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι κανόνες που δίνονται δεν είναι απόλυτοι και δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Σηµαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση της πτυχιακής θα έχει και η προσωπική άποψη του επιβλέποντα καθηγητή. 1. Η οµή της εργασίας Παρακάτω παρουσιάζεται η δοµή που πρέπει να ακολουθείται, σε γενικές γραµµές, κατά τη συγγραφή µιας πτυχιακής εργασίας Στη συνέχεια δίνεται µια σύντοµη περιγραφή για το τι θα πρέπει να περιέχει η κάθε ενότητα. 1. Εξώφυλλο 2. Σελίδα τίτλου 3. ήλωση µη λογοκλοπής 4. Σελίδα αφιέρωσης (προαιρετικά) 5. Περίληψη 6. Πίνακας περιεχοµένων 7. Πρόλογος 8. Εισαγωγή 9. Κυρίως Μέρος Πτυχιακής Εργασίας (Θεωρητικό Πλαίσιο, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Μεθοδολογία, Συµπεράσµατα) 10. Βιβλιογραφία 11. Παράρτηµα (προαιρετικά) Επιπλέον και εφόσον είναι χρήσιµα στην πτυχιακή µπορεί µετά τον πίνακα περιεχοµένων να υπάρχουν (προαιρετικά): Πίνακας Συντοµογραφιών, Κατάλογος Σχηµάτων και Εικόνων, Κατάλογος Πινάκων Π ε ρ ί λ η ψ η Η περίληψη αποτελεί σηµαντικό τµήµα µιας εργασίας και είναι συνήθως αυτό που διαβάζεται από όλους. Ο αναγνώστης θα πρέπει να µπορέσει µέσα από λίγες µόνο γραµµές (µέχρι 400 λέξεις) να κατανοήσει: το σκοπό, τη µεθοδολογία, τα αποτελέσµατα, τους περιορισµούς, τις πρακτικές εφαρµογές και τα πρωτότυπα σηµεία της έρευνας που διεξήχθη στo πλαίσιο της εργασίας. 3

5 Στο τέλος της περίληψης γράφονται οι Λέξεις Κλειδιά (δηλ. Βασικές έννοιες ή όροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ευρετηρίων, π.χ. σε βάσεις δεδοµένων, αλλά και που δίνουν τους βασικούς άξονες της εργασίας) Π ρ ό λ ο γ ο ς Στον πρόλογο διατυπώνεται περιληπτικά ο προβληµατισµός και ο σκοπός που οδήγησαν στην εκπόνηση της εργασίας / έρευνας, τα βήµατα που ακολουθήθηκαν, οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν. Η δοµή που ακολουθείται αποτελεί συντοµογραφία του συνόλου της εργασίας. ηλαδή, στην αρχή αναφέρεται εν συντοµία το περιεχόµενο όλων των κεφαλαίων της βιβλιογραφικής επισκόπησης, στη συνέχεια περιγράφονται η µεθοδολογία και η ερευνά καθ εαυτή ενώ στο τέλος αναφέρονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της εργασίας. Στον πρόλογο επίσης, διατυπώνονται και οι ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της εργασίας (επιβλέπων, εξεταστική επιτροπή, ηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, Εταιρίες, Καθηγητές, συµφοιτητές, άλλα άτοµα κ.λπ.). Είναι αποκλειστικό δικαίωµα του φοιτητή που εκπονεί την πτυχιακή να ευχαριστήσει κάποιον/ κάποιους ή όχι. Όσον αφορά το ύφος γραφής του προλόγου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι γίνεται πιο προσωπικό, όταν στο πρόλογο υπάρχουν και ευχαριστίες Ε ι σ α γ ω γ ή. Στην εισαγωγή περιγράφεται το αντικείµενο της έρευνας και παρουσιάζεται περιληπτικά η προσέγγιση που ακολουθείται για την αντιµετώπισή του (ή αλλιώς θέση και ανάπτυξη του προβλήµατος). Στην εισαγωγή θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής (µε τη σειρά που ακολουθούν): προσδιορισµός του προβλήµατος που εξετάζει η πτυχιακή εργασία (1 µε 2 παράγραφοι) Η προηγούµενη γνώση στην προσέγγιση του προβλήµατος (1 µε 2 παράγραφοι) Ο σκοπός και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας (1 µε 2 παράγραφοι) Η περιγραφή της µεθοδολογίας / µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη του θέµατος της εργασίας (Ο συνδυασµός δηλαδή «πρόβληµα θεωρία µέθοδος») (2 παράγραφοι). 4

6 Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν από 1 παράγραφος για κάθε κεφάλαιο). Στην εισαγωγή συνήθως δεν αναφέρονται καθόλου αποτελέσµατα, συµπεράσµατα και προβληµατισµοί που προκύπτουν από την εργασία. Αναφέρονται πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές και δηµοσιευµένες (π.χ. σε βιβλία, περιοδικά ή σε συνεδρία), η επισκόπηση δηλαδή της βιβλιογραφίας του σχετικού πεδίου (literature review). Η βιβλιογραφική επισκόπηση συνοψίζει συστηµατικά (αλλά και κριτικά) τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία. είχνει ότι ο φοιτητής / ερευνητής είναι εξοικειωµένος µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω σε ένα θέµα και συνεπώς, µε τις διαθέσιµες πληροφορίες στο θέµα που εξετάζει. Επίσης, η περιγραφή των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη εργασία και η παρουσίαση των λόγων, για τους οποίους επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένες προσεγγίσεις (και όχι κάποιες άλλες π.χ. άλλων συγγραφέων ή ερευνητών), αποτελούν και τη θεωρητική βάση της εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται αλλά και που, σε πολλές περιπτώσεις, δικαιολογεί το συγκεκριµένο τρόπο που τελικά επιλέχτηκε για να διερευνηθεί το συγκεκριµένο πρόβληµα, που παρουσιάζεται στην πτυχιακή εργασία. Συνοψίζοντας, σκοπός της εισαγωγής είναι να βοηθηθεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί το αντικείµενο της εργασίας αλλά και για να παρουσιαστεί ο τρόπος που επιλέχτηκε για να αναπτυχθεί η εργασία. Καλό θα είναι η εισαγωγή να παρουσιάζει αυτό που πραγµατικά έχει γίνει και που ουσιαστικά υπάρχει στα επόµενα κεφάλαια της εργασία. Για το λόγο αυτό, η εισαγωγή γράφεται όσο προχώρα η εργασία ή µπορεί να γραφτεί και στο τέλος της. Η εισαγωγή δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 2-3 σελίδες (ανάλογα µε τη συνολική έκταση της εργασίας) Τ ο Κ υ ρ ί ω ς Μ έ ρ ο ς. Το κυρίως µέρος της εργασίας είναι διαρθρωµένο σε επιµέρους κεφάλαια µε συνεχή αρίθµηση. Η σειρά των κεφαλαίων και η διάρθρωση των περιεχοµένων τους θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα προκαθορισµένο σχεδιάγραµµα. Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα επιµέρους θέµα ή πρόβληµα, που συµβάλλει στην εξέταση του θέµατος της έρευνας. Όλα µαζί τα κεφάλαια οδηγούν στη ανάπτυξη του κεντρικού 5

7 προβλήµατος και στη στήριξη των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση του. Ανάλογα µε το θέµα της εργασίας και τον τρόπο µε τον όποιο αναπτύσσεται, υπάρχουν κατά περίπτωση τα παρακάτω κεφάλαια: Α) Βιβλιογραφική έρευνα ή επισκόπηση. Σε αυτό κεφάλαιο ο ερευνητής προσπαθεί να εντάξει το πρόβληµα που εξετάζει σε ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα, εξετάζοντας την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, προσδιορίζει το ιστορικό της διερεύνησής του συγκεκριµένου προβλήµατος και δίνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η έρευνά σήµερα. Ταυτόχρονα, µέσα από τις διαπιστώσεις και τις αντιλήψεις των προηγούµενων συγγραφέων που τελικά επιλέγει, περνάει και τη δική του «οπτική γωνία», υπό την οποία εξετάζει το πρόβληµα. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, εφόσον επιβάλλεται από τους σκοπούς της. Στο κείµενο της εργασίας ακολουθείται η τυπική λογική που ορίζει ότι πρώτα διατυπώνουµε το πρόβληµα και µετά το διαπραγµατευόµαστε. Στο τέλος της εργασίας εξετάζεται αν οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν σε αυτό το σηµείο επαληθεύονται ή διαψεύδονται. Β) Μεθοδολογία της έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό διευκρινίζει, από κάθε άποψη, την τακτική της έρευνας που διεξήχθη συνεπώς: περιγράφει το χώρο και το χρόνο, στον οποίο έγινε η έρευνα και τους όρους που τον έκαναν κατάλληλο γι' αυτό, αναλύει τον τρόπο επιλογής, όπως και τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγµατος της έρευνας (αν υπάρχει), περιγράφει µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια τον πειραµατικό σχεδιασµό που ακολουθήθηκε αλλά και τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν (ποσοτικές ή ποιοτικές, κλπ), περιγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο των στατιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδοµένων. Γ) Επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας κάνει λεπτοµερή αναφορά στους τρόπους, τα µέσα και τη σειρά ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδοµένων της έρευνάς του. Είναι εκτενέστερο από όλα όσα έχουν προηγηθεί. Το κείµενο αυτού του κεφαλαίου συχνά διακόπτεται από στατιστικούς πίνακες και σχεδιαγράµµατα (ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα κλπ), µέσα στα οποία 6

8 παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας. ) Αποτελέσµατα της έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει αυτό που συνήθως ονοµάζουν «συζήτηση» των αποτελεσµάτων, δηλαδή τα σχόλια του συγγραφέα / ερευνητή πάνω στα αποτελέσµατα της έρευνάς του. Το κεφάλαιο αυτό καταλήγει σε µια αναγκαία σύνοψη, στον τελικό σχολιασµό των ευρηµάτων. Ε) Συµπεράσµατα Προτάσεις της πτυχιακής. Περιλαµβάνει την τελική σύνδεση της βιβλιογραφίας και του εµπειρικού µέρους της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε. Στο µικρό αυτό κεφάλαιο, ο συγγραφέας / ερευνητής µε βάση τα αποτελέσµατα και τα δεδοµένα της έρευνάς του, προτείνει ορισµένες θεωρητικές ή και πρακτικές αλλαγές στο χώρο της επιστήµης και της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αντίστοιχα. Επίσης γίνεται µια παράθεση των περιορισµών της ανάλυσης και εν γένει της εργασίας, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στις προοπτικές µελλοντικής έρευνας πάνω στο θέµα. Το κεφάλαιο αυτό παίρνει τη θέση του «Επιλόγου» που βρίσκει κανείς µέσα σε µελέτες και έρευνες αρχειακού και βιβλιακού χαρακτήρα χωρίς όµως Προτάσεις και Επίλογος να ταυτίζονται απόλυτα Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Οι βιβλιογραφικές παραποµπές και η σωστή χρήση τους µέσα στο κείµενο της πτυχιακής εργασίας είναι από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα για µια πτυχιακή εργασία και ίσως διαδραµατίζει και το σηµαντικότερο ρόλο στην αξιολόγηση της. Οι βιβλιογραφικές παραποµπές χρησιµοποιούνται κάθε φορά που γράφουµε: εντός εισαγωγικών το ακριβές χωρίο ή επακριβώς τα λόγια του συγγραφέα από µία πηγή και σε γενικές γραµµές αυτά που είπε κάποιος άλλος ή µεταφέρουµε συνοπτικά πληροφορίες από κάποια πηγή. εν χρησιµοποιούνται βιβλιογραφικές παραποµπές στις περιπτώσεις που εκφράζονται προσωπικές κρίσεις και τα συµπεράσµατα του συγγραφέα της εργασίας. Οι συγγραφείς επιστηµονικών εργασιών είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν από που έχουν πάρει τις πληροφορίες που έχουν χρησιµοποιήσει στην εργασία τους. Η απάντηση στο από πού έχει πάρει αυτές πληροφορίες ο συγγραφέας της 7

9 επιστηµονικής εργασίας γίνεται µε τη χρήση παραποµπών µέσα στο κείµενο. Οι παραποµπές γίνονται χρησιµοποιώντας: όταν πρόκειται για έναν µόνο συγγραφέα Το επίθετο του συγγραφέα και την χρονολογία που δηµοσιεύτηκε το κείµενο. πχ (Γεωργογιάννης, 1999), όταν πρόκειται για 2 συγγραφείς µιας εργασίας, τα επίθετα των 2 συγγραφέων και την χρονολογία έκδοσης του κειµένου π.χ. (Γαλάνης & Πρεντουλή, 2002), Όταν πρόκειται για περισσότερους από 2 συγγραφείς (3, 4 κλπ) χρησιµοποιείται το επίθετο του πρώτου συνοδευόµενο από το κα ή et al.π.χ. (Κοντογεώργος κα, 2008) ή (Hair et al., 1998) Επιπλέον, µε τη χρήση παραποµπών και την ακριβή παρουσίαση των πηγών του ο συγγραφέας προσδίδει κύρος, εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εργασία του. Επίσης µε τη χρήση παραποµπών αποφεύγεται η λογοκλοπή (plagiarism) και η κλοπή παραποµπών, η χρήση δηλαδή παραποµπών από άλλες εργασίες ή βιβλία Επισηµαίνεται πως η λογοκλοπή (plagiarism) αποτελεί σοβαρότατο παράπτωµα στον ακαδηµαϊκό χώρο και ελέγχεται πλέον ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας Moodle, Ephorus, κα. Θα πρέπει λοιπόν, να αναφέρονται όλες οι πηγές από βιβλία, άρθρα, µελέτες και το διαδίκτυο που χρησιµοποιήθηκαν σε όλη την εργασία και τις οποίες θα πρέπει να έχει διαβάσει ο ίδιος o συγγραφέας. Θεωρείται ότι η εντιµότητα είναι βασικός κανόνας στις επιστηµονικές εργασίες 2. Παρόλα ταύτα όταν µια βιβλιογραφική παραποµπή δεν είναι δυνατόν να βρεθεί, µπορεί να αναφερθεί ως εξής:...σύµφωνα µε τον Akerlof (1970), όπως αναφέρεται στους Watson et al. (2002)..., και αυτό συνήθως γίνεται για παλιές εργασίες ή εργασίες που βρίσκονται σε σπάνια βιβλία και περιοδικά και στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις πηγές και πληροφορίες που αντλήθηκαν από το διαδίκτυο. Το ιαδίκτυο αποτελεί µια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και διαθέτει τεράστιο αριθµό ηλεκτρονικών πηγών και πληροφοριών που προέρχονται από κυβερνητικές, εµπορικές, ακαδηµαϊκές, εταιρικές ακόµη και από προσωπικές πηγές. Οι πληροφορίες όµως που δηµοσιεύονται σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο πολλές φόρες δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε µορφής έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Επιπλέον, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να «κατασκευάσει» µια 2 Α. Λιάκου, σηµειώσεις µαθήµατος «Εισαγωγή στην Ιστορική Επιστήµη» 8

10 ιστοσελίδα και να δηµοσιεύσει ότι τον ενδιαφέρει ή να προσπαθήσει να προωθήσει τα συµφέροντα του µέσω της ανάρτησης δεδοµένων που ταιριάζουν µε τις επιδιώξεις του. Συνεπώς, η αξιοπιστία των δεδοµένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο εξαρτάται αποκλειστικά από το φορέα που δηµιούργησε την ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο, όταν ένας συγγραφέας µιας επιστηµονικής εργασίας χρησιµοποιεί πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί στο ιαδίκτυο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να αξιολογεί τις ιστοσελίδες µε συγκεκριµένα κριτήρια (παράρτηµα "Αξιολόγηση Ιστοσελίδων"). Τέλος, οι αναφορές στις ιστοσελίδες πρέπει να είναι στη συγκεκριµένη σελίδα που περιέχει το αντικείµενο, και όχι στη αρχική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του φορέα ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ηµεροµηνία, στην οποία έγινε η ανάκτηση των συγκεκριµένων πληροφοριών. Κλείνοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε για µια ακόµη φόρα ότι για οποιαδήποτε βιβλιογραφική παραποµπή υπάρχει στο κείµενο θα πρέπει να συµπεριληφθεί στη βιβλιογραφία αντίστοιχη αναφορά, καταγεγραµµένη µε συγκεκριµένο τρόπο, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η βιβλιογραφία παρατίθεται µετά το τέλος της εργασίας (µετά τα συµπεράσµατα ή τον επίλογο και πριν τα παραρτήµατα) κατά αλφαβητική σειρά, µε βάση το επώνυµο του συγγραφέα χωρίς αρίθµηση και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρησιµοποιηθεί µέσα στο κυρίως κείµενο της εργασίας, ενώ δε γίνεται διαχωρισµός, βιβλίων, περιοδικών κλπ. Συνεπώς, δηµιουργούνται τρεις λίστες, µία για ελληνικά [Α], µία για ξένα ονόµατα [Β] και µια για τις ιστοσελίδες [Γ] ( ώστε προσοχή στο πότε τα γράµµατα είναι πλάγια): A. Παραποµπές σε βιβλία: Γεωργογιάννης, Π. (1999), Θέµατα ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Gutenberg, Αθήνα {Επώνυµο συγγραφέα},{αρχικό ονόµατος}. {(χρονολογία έκδοσης)}, {Τίτλος βιβλίου}. {Εκδοτικός Οίκος}, {Πόλη έκδοσης} B. Παραποµπές σε άρθρα και περιοδικά: Μήτσης, Ν. (2002) Η δεξιότητα της οµιλίας υπό το πρίσµα της επικοινωνιακής προσέγγισης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα, 2, 4-10 {Επώνυµο συγγραφέα},{αρχικό ονόµατος}. {(χρονολογία έκδοσης)}, {Τίτλος άρθρου}. {Τίτλος Περιοδικού}, {αρ. τόµου ή τεύχους}, {αρ. σελίδων} 9

11 C. Παραποµπές σε κεφάλαια βιβλίων: Μάρκου, Γ. (1997), Σχολική και κοινωνική (επαν)ένταξη παλιννοστούντων µαθητών: η σκοπιά των γονέων. Στο Ε. Σκούρτου (Επιµ.) Θέµατα ιγλωσσίας και Εκπαίδευσης (σ ). Νήσος, Αθήνα {Επώνυµο συγγραφέα},{αρχικό ονόµατος}. {(χρονολογία έκδοσης)}, {Τίτλος κεφαλαίου}. Στο {Αρχικό Ονόµατος Επιµελητή}. {Επώνυµο Επιµελητή} (Επιµ.){Τίτλος Βιβλίου}{αρ. σελίδων}. {Εκδοτικός Οίκος}, {Πόλη έκδοσης} D. Παραποµπές σε πρακτικά συνεδρίων: Γαλάνης, Γ. &. Πρεντουλή, (2002), Αλβανόφωνοι δάσκαλοι µέσα σε ελληνικές τάξεις. Πρόκληση ή αναγκαιότητα για την ελληνική κοινωνία;. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιµ) ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη γλώσσα, Τόµος ΙΙ (σ ). Πρακτικά 4ου ιεθνούς Συνεδρίου «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα», Πάτρα 28 Ιουνίου 1 Ιουλίου Πάτρα {Επώνυµο συγγραφέα},{αρχικό ονόµατος}. {(χρονολογία έκδοσης)}, {Τίτλος Εισήγησης}. Στο {Αρχικό Ονόµατος Επιµελητή}. {Επώνυµο Επιµελητή} (Επιµ.){Τίτλος Βιβλίου, Αριθ. Τόµου}{(αρ. σελίδων)}. {Πρακτικά {Τίτλος Συνεδρίου, Χώρος και Ηµερ/νία ιεξαγωγής Συνεδρίου}. {Εκδοτικός Οίκος},{Πόλη έκδοσης} E. Παραποµπές σε ιστοσελίδες: Cornes, A., Intercultural Empathy, στο: (προσπελάστηκε στις 5/1/2009) {Επώνυµο συγγραφέα},{αρχικό ονόµατος}., {Τίτλος Άρθρου}, στο: (πλήρης διεύθυνση ιστοσελίδας) {(ηµεροµηνία προσπέλασης τους άρθρου στο διαδίκτυο)} ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τρόποι για να παραθέσετε τη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλοί. Όποιον όµως θα επιλέξετε θα πρέπει να τον τηρήσετε πιστά από την αρχή µέχρι το τέλος της εργασίας. Συνεπώς µια λίστα µε βιβλιογραφία θα έχει την έξης µορφή: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α). Ελληνική Γεωργογιάννης, Π. (1999), Θέµατα ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Gutenberg αµιανάκος Σ., Ζακοπούλου Ε., Κασίµης Χ, Νιτσιάκος Β. (1997). Εξουσία, Εργασία και Μνήµη σε τρία χωριά της Ηπείρου: H τοπική δυναµική της επιβίωσης, Εκδόσεις Πλέθρον και ΕΚΚΕ, Αθήνα. Ζακοπούλου Ε. (1999). «Πολυαπασχολούµενοι και Γεωργία: Προς µια νέα ανίχνευση ενός πολυδιάστατου φαινοµένου», Κασίµης Χ, Λουλούδης Λ (επιµ.) Ύπαιθρος Χώρα: Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του 20 ου αιώνα, ΕΚΚΕ και Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα. 10

12 Μήτσης, Ν. (2002) Η δεξιότητα της οµιλίας υπό το πρίσµα της επικοινωνιακής προσέγγισης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα, 2, 4-10 Β) Αγγλική Gidarakou Ι. (1999). ''Young Women's Attitudes Towards Agriculture and Women's New Roles in the Greek Countryside: Α First Approach", Journal of Rural Studies, Vol. 15 (2). Hoggart Κ., Buller Η., Black R. (1995). Rural Europe: Identity and Change, Arnold, London, New York, Sydney, Auckland. Long Α. Van der Plοeg J. D. (1994). Born from within: practice and perspectives of endogenous rural development, Van Gorcum, Τhe Hague. Γ).. Ιστοσελίδες Rafailidis S., Schatzmann Μ. (1997). URL: /technische_meteoroloqie/windtunnel/street02/0verview. html (προσπελάστηκε στις 5/1/2009) Π α ρ α ρ τ ή µ α τ α Το παράρτηµα είναι προαιρετικό και περιέχει συνήθως το επιπλέον υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές, είτε δευτερεύουσας σηµασίας και συνεπώς δεν χρειάζεται να συµπεριληφθεί µέσα στο κυρίως κείµενο της εργασίας, όπως είναι π.χ. κατάλογοι, δηµόσια έγγραφα, νοµοθεσίες, υποδείγµατα ερωτηµατολογίων συλλογής δεδοµένων, εκτενείς στατιστικοί πίνακες, εικόνες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες, γραφικά κλπ. που σχετίζονται άµεσα µε την εργασία αλλά τα οποία θα µπορούσε να τα δει ο αναγνώστης αργότερα χωρίς δηλαδή να αλλοιώνεται ή να διαταράσσεται η ροή πληροφοριών του κυρίως µέρους της εργασίας. Τα παραρτήµατα µπορεί να είναι ένα ή πολλά. Κάθε παράρτηµα πρέπει να έχει ενιαίο θέµα. Αν πρέπει να παρουσιαστεί επιπλέον υλικό τότε δηµιουργείται και δεύτερο παράρτηµα µετά το πρώτο. Αν το παράρτηµα είναι ένα τότε ονοµάζεται απλώς Παράρτηµα, αν είναι πολλά τότε αναφέρονται ως Παράρτηµα Α, Παράρτηµα Β κλπ. Το παράρτηµα τοποθετείται στο τέλος της εργασίας µετά τη βιβλιογραφία και αποτελεί ξεχωριστό τµήµα της εργασίας (αριθµείται ξεχωριστά από το 1) και αναφέρεται στα περιεχόµενα. Στα περιεχόµενα δεν αναφέρεται τι περιλαµβάνει το κάθε παράρτηµα, παρά µόνο η λέξη Παράρτηµα (ή Παράρτηµα Α κλπ). Το 11

13 παράρτηµα ξεκινάει µε τον τίτλο Παράρτηµα και στη συνέχεια, σε επόµενη σελίδα, παρουσιάζεται το περιεχόµενό του. 2. Γενικές οδηγίες γραφής - Το ύφος της Πτυχιακής Το κείµενο στην πτυχιακή εργασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, δοµή, οργάνωση, γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια, αλλά χωρίς να υπολείπεται σε πρωτοτυπία και δηµιουργικότητα. Βασικό ζητούµενο σε µια πτυχιακή εργασία είναι η εγκυρότητα αλλά και η λογική συνέχεια και συνέπεια που θα πρέπει να έχει η παρουσίαση των επιχειρηµάτων, θέσεων και απόψεων που χρησιµοποιούνται για να αναπτύξουν το προβληµατισµό του φοιτητη στην εργασία του. Οι σπουδαστές συνεπώς, καλούνται να διατυπώσουν τη σκέψη τους απλά, αλλά µε σαφήνεια και να χρησιµοποιούν για αυτό το λόγο σωστά δοµηµένες προτάσεις. Μερικοί απλοί κανόνες που µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση είναι να: Χρησιµοποιούνται µικρές προτάσεις µε σαφήνεια και απλότητα, Αποφεύγονται οι µακροσκελείς περίοδοι, Υπάρχουν συχνές αλλαγές παραγράφων, Οι παράγραφοι συνδέονται νοηµατικά, Στο τέλος κάθε (υπο)κεφαλαίου, καλό είναι να υπάρχει µία παράγραφοςσυµπέρασµα που να συνοψίζει τις επιµέρους θέσεις που υποστηρίχθηκαν, Αποφεύγονται οι κατά λέξη επαναλήψεις µίας ή περισσότερων φράσεων ή προτάσεων από βιβλία άρθρα κλπ. Να γίνεται προσπάθεια αντί για απλή επανάληψη να γίνεται παράφραση των απόψεων που υπάρχουν στα βιβλία κλπ. Να υπάρχει ποικιλία έκφρασης, όχι µόνο ως προς την επιλογή κάθε φορά των κατάλληλων λέξεων (κυρίως ρηµάτων) αλλά και ως προς την εναλλαγή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης, Αποφεύγονται καθηµερινές, κοινότυπες, δηµοσιογραφικές εκφράσεις, ωραιολογίες, λογοτεχνίζουσες ή ιδιολεκτικές (αργκό) εκφράσεις. Αποφεύγονται τα πάθη των φωνηέντων σε υπερβολικό βαθµό (Αποκοπή: απ το χωριό από το χωριό, Αφαίρεση: τού δωσαν του έδωσαν, Έκθλιψη: θ αφήσει θα αφήσει) Αποφεύγονται οι συντοµογραφίες 12

14 Αποφεύγεται η χρήση πολλών υποσηµειώσεων µιας και δείχνει αδυναµία να ενσωµατωθούν οι αναφορές της υποσηµείωση στο κυρίως µέρος της εργασίας. Τέλος, καλό θα είναι να διαβαστεί η εργασία αρκετές φορές για να εντοπιστούν ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη, σε µια προσπάθεια αναθεώρησης και διόρθωσης της εργασίας. Η σωστή αναθεώρηση µπορεί να γίνει µόνο εφόσον ο συγγραφέας διαβάσει ξανά το κείµενό του µετά από ένα διάστηµα αποχής από τη συγγραφή και τη µελέτη του. Το αρχικό κείµενο είναι πιθανό να περιέχει ασάφειες και λογικές ανακολουθίες που οφείλονται σε συνειρµικές σκέψεις του συγγραφέα, οι οποίες παραλείπονται και δεν αποτυπώνονται στο κείµενο κατά τη συγγραφή. Ένα διάστηµα αποχής λοιπόν, επιτρέπει στο συγγραφέα να εντοπίσει ευκολότερα τέτοιου είδους παραλήψεις, να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη, τις επαναλήψεις και τις ασάφειες. 3. Έκταση & Οδηγίες Μορφοποίησης - Εκτύπωσης Η Πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον λέξεων όταν πρόκειται για ερευνητική εργασία και λέξεις όταν πρόκειται για βιβλιογραφική. Στην έκταση αυτή δεν προσµετρούνται τα σχήµατα, οι πίνακες, έτοιµα έντυπα ή αποτελέσµατα (output) ανάλυσης µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο παράρτηµα παρουσιάζεται προτεινόµενο υπόδειγµα για το εξώφυλλο, την σελίδα του τίτλου και της δήλωσης µη λογοκλοπής. Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι κανόνες για τη διαµόρφωση και εκτύπωση της πτυχιακής εργασίας Σηµείωση: οι κανόνες που ακολουθούν δεν είναι απόλυτοι ούτε πιο σωστοί από κάποιους άλλους αλλά αποτελούν έναν µόνο οδηγό ώστε να επιτυγχάνεται οµοιοµορφία στο σύνολο των πτυχιακών του τµήµατος. Οι εργασίες γράφονται (π.χ. µε χρήση του Microsoft Word) και εκτυπώνονται στη µία όψη σελίδων µεγέθους Α4 (21 x 29,7 cm). Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2,54 εκ. πάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά. (τα τυπικά του MS word) Προτεινόµενη γραµµατοσειρά είναι η "Τimes New Roman" ή "Arial", µε χαρακτήρες κανονικούς, µεγέθους 12 στιγµών (points), µε διάκενο 1,5 ενώ η 13

15 στοίχιση είναι πλήρης µε αυτόµατο συλλαβισµό. Εξαίρεση αποτελούν τυχόν ειδικές σελίδες, πίνακες κλπ Ο Τίτλος της εργασίας o Ο τίτλος γράφεται µε γράµµατα έντονα, 24 στιγµών, bold, centered µετά την έκτη σειρά (µε ίδια γράµµατα και µέγεθος), στο κέντρο της σελίδας. o Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντοµος και σαφής. o Τον τίτλο ακολουθεί το όνοµα του συγγραφέα µε γράµµατα 18 στιγµών, bold και centred, Οι συγγραφείς γράφουν το όνοµα τους στην ονοµαστική. Ξένες Λέξεις. Όλες οι ξένες λέξεις και φράσεις να δίδονται µε πλάγια γράµµατα, σε παρενθέσεις χωρίς εισαγωγικά. Η αρίθµηση των σελίδων γίνεται στο κέντρο του υποσέλιδου σύµφωνα µε όσα καθορίζονται παρακάτω: o Οι εισαγωγικές σελίδες έχουν ξεχωριστή αρίθµηση µε λατινικούς αριθµούς ( i, ii, iii, iv, v,.ix, x, xi κ.λπ.), η οποία αρχίζει από τη σελίδα τίτλου µέχρι και τον πρόλογο. Αρχικές Σελίδες Αρίθµηση Σελίδας Σελίδα Τίτλου Σελίδα δήλωσης µη λογοκλοπής. Αφιερώσεις - Ευχαριστίες (προαιρετικό) Περίληψη Πίνακας περιεχοµένων Κατάλογος των πινάκων (εάν υπάρχει) Κατάλογος των διαγραµµάτων (εάν υπάρχει) Πρόλογος i ( υπολογίζεται αλλά δεν αναγράφεται) ii iii iv v vi vii viii o Η αρίθµηση µε αραβικούς αριθµούς (1, 2, 3,..κ.λπ.) αρχίζει από την Εισαγωγή και τελειώνει µέχρι και τη βιβλιογραφία. o Το παράρτηµα έχει ανεξάρτητη αρίθµηση. Αρίθµηση των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων γίνεται µε το δεκαδικό σύστηµα και µέχρι τριψήφια αρίθµηση, δηλαδή 3, 3.2, Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων αρχίζουν από την αριστερή στοίχιση του κειµένου και γράφονται µε τους παρακάτω χαρακτήρες: o Των κεφαλαίων (µονοψήφια αρίθµηση) µε χαρακτήρες κεφαλαίους, 14 στιγµών, έντονους, όρθιους (normal bold). 14

16 o Των υποκεφαλαίων (διψήφια αρίθµηση) µε χαρακτήρες πεζούς, 13 στιγµών, έντονους, όρθιους(normal bold). o Των παραγράφων (τριψήφια αρίθµηση) µε χαρακτήρες πεζούς, 12 στιγµών, έντονους, πλάγιους (italics bold). Οι παράγραφοι πρέπει να έχουν και δεξιά και αριστερά στοίχιση (πλήρης / justified) εν είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιείται εσοχή στην πρώτη γραµµή κειµένου κάτω από ένα τίτλο ενότητας ή υποενότητας. Φωτογραφίες και Σχήµατα o Οι φωτογραφίες και τα σχήµατα θα πρέπει να µην είναι µεγαλύτερα από το ήµισυ της σελίδας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να µην είναι µεγαλύτερα από µία σελίδα. o Οι τίτλοι θα πρέπει να είναι µε γράµµατα 12 στιγµών και πλάγια. o Οι τίτλοι περιλαµβάνουν τις λέξεις φωτογραφία / σχήµα, µετά τον αριθµό τους και στη συνέχεια µια σύντοµη φράση που περιγράφει τι παρουσιάζουν και που καλό είναι να περιγράφεται σε µία µόνο γραµµή o Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί η πηγή για τις φωτογραφίες και τα σχήµατα ενώ η πηγή πρέπει να είναι µε γράµµατα 10 στιγµών πλάγια. o Η αρίθµηση γίνεται µε αύξουσα αρίθµηση ανά κεφάλαιο δηλαδή. (2.xx) o Η αναφορά στο κείµενο γίνεται χωρίς σύντµηση, δηλαδή φωτογραφία 1.1, σχήµα 1.2. Πίνακες: Ισχύουν τα ίδια µε τα σχήµατα ωστόσο αν οι πίνακες που παρουσιάζουν δεδοµένα πρωτογενούς έρευνας της εργασίας δεν χρειάζεται πηγή o Συνηθισµένο στυλ µορφοποίησης είναι αυτό των τριών γραµµών (για το περίγραµµα του πίνακα), µία στην κορυφή, µία στην πρώτη σειρά του πίνακα και µία στο τέλος του πίνακα, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα. Πίνακας 1.3: Η κατανοµή των εργαζοµένων της επιχείρησης Τοµέας Εργασίας Συχνότητες Ποσοστά % Υπάλληλοι ,0 Προϊστάµενοι 19 15,2 ιευθυντές 6 4,8 Σύνολο ,0 15

17 Οι Εξισώσεις: Η αρίθµηση εξισώσεων γίνεται σε µέσα σε παρένθεση ανά κεφάλαιο π.χ. (2.xx) και η αρίθµηση τελειώνει στη δεξιά στοίχιση του πλαισίου. o Η αναφορά στο κείµενο γίνεται µε σύντµηση, δηλαδή εξ. (3) ή εξ. (6). o Για τη σύνταξη των εξισώσεων µπορεί να χρησιµοποιείται το MsEquation του MsOffice µε τα εργαλεία που διαθέτει (Για να ενεργοποιηθεί επιλεγούµε: Μενού «Εισαγωγή / Insert», επιλογή «Αντικείµενο / Object» «Microsoft Equation»). Περιεχόµενα: Για να εισαγάγουµε αυτόµατα πίνακα περιεχόµενων σε Ms Word 2007, από το Μενού «Αναφορές» επιλέγουµε «πίνακα περιεχόµενων», και στη συνέχεια «εισαγωγή πίνακα περιεχόµενων». Από το µενού «Επιλογές» επιλεγούµε τα διαθέσιµα στυλ και τα επίπεδα διάθρωσης του πίνακα περιεχόµενων (µέχρι 3, όσα και η αρίθµηση κεφαλαίων και υποκεφαλαίων). Ο υπολογιστής αυτοµάτως δηµιουργεί µε βάση τα επιλεγµένα στυλ τον πίνακα περιεχόµενων στη θέση που έχουµε ορίσει. 4. Γενικές οδηγίες Παρουσίασης Πτυχιακών εργασιών µε προγράµµατα όπως το MS PowerPoint. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι να µια µικρογραφία της εργασίας µε αρχή µέση και τέλος (εισαγωγή κυρίως θέµα & συµπεράσµατα / επίλογο). Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει τα πιο σηµαντικά τµήµατα για να τα παρουσιάσει στο κοινό λαµβάνοντας υπόψη ότι ανάµεσα τους βρίσκεται η επιτροπή των καθηγητών που θα εξετάσει θα βαθµολογήσει την πτυχιακή εργασία. Η παρουσίαση λοιπόν θα πρέπει να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού παρουσιάζοντας αυτά που ίσως δεν έχουν ξανακούσει και για τα οποία έχει ενδιαφέρον η εργασία, και τηρουµένων των αναλογιών, παρουσιάζει µια πρωτοτυπία και ίσως καινοτοµία. Υπάρχουν γενικά 2 προσεγγίσεις µε τις οποίες γίνονται οι παρουσιάσεις µε PowerPoint, α) λίγο κείµενο στις διαφάνειες του PowerPoint και πολλά λόγια από οµιλητή και β) Όλο (η σχεδόν όλο) το κείµενο στις διαφάνειες και παρουσίαση από τον οµιλητή. Με την πρώτη κατηγορία παρουσιάσεων να ενδείκνυται για πιο έµπειρους οµιλητές. Ωστόσο, σε µια καλή παρουσίαση ο οµιλητής δεν διαβάζει από το PowerPoint ή «κρυµµένος» πίσω από την οθόνη ενός laptop αλλά το χρησιµοποιεί σαν οδηγό άσχετα αν θα είναι όλο το κείµενο στις διαφάνειες ή κάποιες µόνο 16

18 επικεφαλίδες. Ο οµιλητής τέλος φροντίζει πάντα, µα πάντα, να κρατά οπτική επαφή µε το ακροατήριο του. Ακολουθούν µερικές σύντοµες οδηγίες για την παρουσίαση µιας πτυχιακής εργασίας. Τηρήστε το χρόνο που σαν έδωσαν για την παρουσίαση (Για µια πτυχιακή είναι αρκετά 15 λεπτά περίπου (που µεταφράζεται από 12 έως το ανώτερο 20 λεπτά) ΑΝ µετά την αρχική δηµιουργία του αρχείου παρουσίασης χρειαστεί να «κοπούν» λόγω χρόνου διαφάνειες θα πρέπει να επιλεχτούν οι λιγότερες σηµαντικές (π.χ. αυτές που δεν έχουν αντίκτυπο στα συµπεράσµατα σου) Καλό θα είναι η παρουσίαση να έχει µια (µόνο ΜΙΑ) εισαγωγική διαφάνεια στο θέµα της πτυχιακής (ένα είδος εισαγωγής στη παρουσίαση) όπου δίνονται εξηγήσεις γιατί επιλέχτηκε το θέµα και ποιο το ενδιαφέρον του φοιτητή για το θέµα) και µετά να προχωρήσει η παρουσίαση µε τη διάρθρωση της εργασίας και στη διερεύνηση των ερωτήµατα της έρευνας που έχει γίνει. (προαιρετικά) Τα δεδοµένα της έρευνας είναι καλό να παρουσιάζονται µε µορφή πινάκων διαγραµµάτων κλπ. Αν είναι πολλά ο οµιλητής θα πρέπει να τονίσει και να εστιάσει (π.χ. µε άλλο χρώµα) σε αυτά τα δεδοµένα που θεωρεί πιο σηµαντικά Προσοχή τα συµπεράσµατα θα πρέπει να προκύπτουν, όπως και στην πτυχιακή, από δεδοµένα που εξετάστηκαν από την εργασία και όχι γενικά και αόριστα «συµπεράσµατα» Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε κάποια «τεχνικά» θέµατα όπως το µέγεθος γραµµάτων τα χρώµατα των γραµµάτων & του φόντου αλλά και της πυκνότητας του κειµένου ανά σελίδα. Γενικά, ένα ανοιχτόχρωµο φόντο µε σκούρα γράµµατα θεωρείται µια σίγουρη επιλογή (το άσπρο φόντο µε µαύρα γράµµατα είναι µια σίγουρη επιλογή αλλά δεν είναι η µόνη). Όσον αφορά τη πυκνότητα του κειµένου ανά διαφάνεια µερικοί υποστηρίζουν γύρω στις 10 σειρές κείµενο ανά σελίδα είναι αρκετό (δεν εφαρµόζεται πάντα) ιακύµανση στην πυκνότητα του κειµένου θέλουν προσοχή ιδιαίτερα κατά την επιλογή του µεγέθους των γραµµάτων σε σχέση πάντα µε το χώρο παρουσίασης 17

19 και ίσως και µε τη χρήση του εφέ της κίνηση του κειµένου ώστε να µην φαίνεται από την αρχή ο όγκος του κειµένου. Η κίνηση του κειµένου, τα εφέ, οι φωτογραφίες και τα clip art είναι µια καλή τεχνική για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού, αλλά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µετρό) Ο φοιτητής / οµιλητής θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος καλά κατά την παρουσίαση της πτυχιακής του εργασίας (µε πρόβες της παρουσίασης και ιδιαίτερα αν δεν έχεις αποκτήσει εξοικείωση µε τις παρουσιάσεις γενικότερα). Τέλος, ο φοιτητής θα πρέπει να έτοιµος να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα δεχτεί τόσο για την παρουσίαση του όσο και για το σύνολο της εργασία σου Κλείνοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι µια καλή "σκηνική" παρουσία κατά την παρουσίαση µιας εργασίας (δηλαδή άνεση στο λόγο, γνώση του θέµατος) µπορεί να κάνει µια µέτρια εργασία να φαίνεται άριστη. Ενώ, αντίθετα µια µέτρια παρουσίαση µπορεί να υποβαθµίσει, "να θάψει", µια καλή πτυχιακή εργασία 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 19

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Παντελής Γεωργογιάννης Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Πάτρα, 2013 2 Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες 5 2. Επιπρόσθετες πληροφορίες 5 3. Δομή εργασιών 5 3.1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αλέξανδρος Κακούρης

Διαβάστε περισσότερα