εμφανίζονται σε ένα γράφημα που υλοποιείται από κλήση στην εφαρμογή gnuplot.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμφανίζονται σε ένα γράφημα που υλοποιείται από κλήση στην εφαρμογή gnuplot."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2η Εργασία- Τμήμα Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου Ημερομηνία Υποβολής: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και Ωρα 23:59 Εισαγωγή στην Εργασία: Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξοικειωθείτε με την δημιουργία ιεραρχίας διεργασιών χρησιμοποιώντας την κλήση συστήματος fork() σε συνδυασμό με την κλήση exec*() για να επιτύχετε διαφοροποίηση και επιμερισμό εργασίας που επιτελούν οι διεργασίες της ιεραρχίας. Το αρχικό σας πρόγραμμα μαζί με όλα τα παιδιά διεργασίες που θα δημιουργήσετε αποτελούν μία ιεραρχική δομή που στόχο έχει να κάνει λεξικογραφική ανάλυση κειμένων. Η δενδρική δομή ταυτόχρονων προγραμμάτων διαθέτει το αρχικό σας πρόγραμμα(root), εσωτερικούς κόμβους που ονομάζονται splitters και τέλος κόμβους φύλλα που ονομάζονται builders. Το δένδρο βοηθά ώστε ένα ASCII κείμενο τυχαίου μεγέθους (που μπορεί να είναι και εξαιρετικά μεγάλο) να μπορεί να αναλυθεί. Κατά την ανάλυση αυτή, οι συχνότητες 1 τωνεμφανιζόμενων χρήσιμων λέξεωνστοκείμενουπολογίζονταικαιοι kπιοδημοφιλείς(δηλ. top-k) εμφανίζονται σε ένα γράφημα που υλοποιείται από κλήση στην εφαρμογή gnuplot. Ο τρόπος με τον οποίο επιλύουμε το πρόβλημα ανάλυσης κειμένου ακολουθεί την λογική του«διαίρει και κατέκτησε»: οι εσωτερικοί κόμβοι(splitters) αναθέτουν εργασία σε υποκείμενους(builders). Οι τελευταίοι οργανώνουν τις συλλεγμένες πληροφορίες ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι συχνότητες λέξεων, τις οποίες και παραδίδουν στον κόμβο συντονισμού που δημιουργεί μεταξύ άλλων, την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ένα γράφημα. Για τον παραπάνω σκοπό, οι ενδιάμεσοι κόμβοι και τα φύλλα της ιεραρχίας χρησιμοποιούν ανεξάρτητα(και διαφορετικά) προγράμματα για να επιτύχουν τον επιμέρους σκοπό τους. Οι επικοινωνίες μεταξύ κόμβων (δηλ. διεργασιών) σε διάφορα επίπεδα γίνεται με την χρήση είτε pipes ή named-pipes (FIFOs). Σε αυτή την άσκηση: 1. θα δημιουργήσετε μια ιεραρχία διεργασιών χρησιμοποιώντας fork(), 2. θα εκτελέσετε διαφοροποιημένα κομμάτια κώδικα ή και ανεξάρτητα προγράμματα από τους κόμβους της ιεραρχίας, και 3. θα χρησιμοποιήσετε διάφορες κλήσεις συστήματος περιλαμβανομένων και των read(), write(), mkfifo(), wait(), times(),κλπ. Διαδικαστικά: Τοπρόγραμμάσαςθαπρέπειναγραφτείσε C (ή C++ανθέλετεαλλάχωρίςτηνχρήση STL/C++Strings) και να τρέχει στις μηχανές Unix (Workstations Linux/Solaris) του τμήματος. Παρακολουθείτε την ι- στοσελίδα του μαθήματος για επιπρόσθετες ανακοινώσεις στο URL Επίσης είναι καλό να παρακολουθείτε την ηλεκτρονική-λίστα(η-λίστα) του μαθήματος στο URL https: //piazza.com/uoa.gr/fall2014/k22sectiondelis/home Υπεύθυνοι για την άσκηση αυτή(ερωτήσεις, αξιολόγηση, βαθμολόγηση κλπ.) είναι οι κ. Χριστόφορος Σβίγγος (c.sviggos +AT- di) και Θωμάς Καράμπελας (tkaramp +AT- di). 1 f=wordoccurencecounter/totalnumberofwordsintextόπου TotalNUmberOfWordsInTextείναιοσυνολικόςαριθμός από«χρήσιμες» λέξεις μόνο. Στις«χρήσιμες» λέξεις δεν περιλαμβάνονται οι λέξεις του exclusion list. 1

2 Μέσα από το piazza.com και πιο συγκεκριμένα από την σελίδα https://piazza.com/uoa.gr/ fall2014/k22sectiondelis/home θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να δείτε απαντήσεις ή/και διευκρινήσεις που δίνονται σχετικά με την άσκηση(όπως έγινε με την πρώτη άσκηση). Η Ιεραρχία Διεργασιών: ΤοΣχήμα1δείχνειέναπαράδειγμαιεραρχίαςπουθαπρέπειτοπρόγραμμάσαςναδημιουργεί.Οστόχοςτης Completion Signals (USR1) root Completion Signals (USR2) Splitter0 Splitter1 Splitter2... Splitterk 1 Builders communicate their output to master process produced tokens (words) dispatched to Builders according to a hash function h(m) Builder0 Builder1... Builderm 1 Σχήμα 1: Ιεραρχία Διεργασιών ιεραρχίας είναι να βρίσκει την συχνότητα λέξεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε ένα κείμενο και έτσι μπορεί να το ορίζουν πιθανώς μονοσήμαντα ή και να το οριοθετούν/tag. Ο root κόμβος παρέχει στους splitters το εύρος γραμμών μέσα σε ένα αρχείο που οι τελευταίοι θα πρέπει να διαβάσουν και να δημιουργήσουν απλές ακολουθίες από λέξεις(χωρίς σύμβολα, παρενθέσεις, σημεία στίξης, κλπ.). Οι builders απλά δημιουργούν λίστες λέξεων που έχουν βρεθεί με αντίστοιχους μετρητές συχνότητας. Οταν ολοκληρώσουν την εργασία τους, οι builders στέλνουν τα επιμέρους αποτελέσματα τους στον root ο οποίος τα συνθέτει και παράγει γράφημα για τις top-k πιο συχνές λέξεις, τυπώνει στατιστικά εκτέλεσης των διεργασιών στην ιεραρχία και τερματίζει. Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα παιδί στην ιεραρχία μία κλήση fork() θα πρέπει να εκτελεστεί. Εάν ο χώρος μια διαδικασίας πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άλλο εκτελέσιμο τότε αυτό επιτυγχάνεται με την κλήση μια exec*() της δικιά σας επιλογής που έχει και την σχετική λίστα παραμέτρων. Η λίστα αυτή μπορεί να περιέχει ότι πληροφορία είναι χρήσιμη για να δουλέψουν με επιτυχία οι κόμβοι τύπου splitter και builder. Τα παρακάτω σημεία δίνουν μια περιγραφή της λειτουργίας των διαφορετικών τύπων κόμβων και τα ανεξάρτητα προγράμματα που θα πρέπει να δημιουργήσετε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της άσκησης: 1. Οι τρεις τύποι κόμβων που αποτελούν την ιεραρχία εκτελούν ανεξάρτητα αλλά συνεργαζόμενα προγράμματα. 2

3 2. Ο κόμβος ρίζας(root) δηλ. το βασικό σας πρόγραμμα λειτουργεί σαν άγκυρα για όλη την ιεραρχία και διεκπεραιώνει την τελική διαδικασία παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 3. Σύμφωνα με τον αριθμό l που έχει καθοριστεί στην γραμμή κλήσης του κυρίου προγράμματος, η ρίζα δημιουργεί l splitters. Ο κάθε splitter παίρνει σαν είσοδο το 1/l των γραμμών του αρχείου κειμένου που θα πρέπει να επεξεργαστούμε. Η επεξεργασία που επιτελεί ο splitter είναι η παραγωγή λέξεων που υπάρχουν στο κομμάτι κειμένου του πλην εκείνων των λέξεων που δίνονται σε ένα exclusion list. Οι παραγόμενες λέξεις δεν θα πρέπει να έχουν σημεία στίξης, σύμβολα, η χαρακτήρες πλην αλφανουμερικών. 4. Κάθεπαραγόμενηλέξηαφούπεράσειαπόμιασυνάρτησηκατακερματισμού f(m)οδεύεισεένα από του m builder κόμβους. Ο ρόλος της συνάρτησης f(m) είναι να κατευθύνει την ίδια λέξη ανεξάρτητα από που παράγεται(splitter) σε ένα και μόνο συγκεκριμένο builder(από τους m που είναι διαθέσιμοι). Για αυτό το σκοπό ο κάθε splitter θα πρέπει να ανοίξει διόδους επικοινωνίας(pipes ή named pipes) με όλους τους builders. Οι λέξεις που δεν προωθούνται από splitters σε builders είναι εκείνες που βρίσκονται στο exclusion list(ορισμένη στην γραμμή κλήσης του προγράμματος). 5. Οταν ένας splitter ολοκληρώσει την εργασία του στέλνει ένα USR1 σήμα ειδοποιώντας έτσι την ρίζα ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία της και μπορεί να τερματίσει. 6. Ο κόμβος ρίζας επίσης δημιουργεί m κόμβους τύπου builder. Το m είναι παράμετρος που παρέχεται από την γραμμή εντολής του βασικού προγράμματος. Ολες οι λέξεις που έρχονται σε ένα builder αποθηκεύονται σε μια δυναμική δομή(λίστα, πίνακας κατακερματισμού, δένδρο, κλπ). μαζί με ένα μετρητή που δείχνει πόσες φορές έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής η εν λόγω λέξη στο κείμενο. 7. Οκάθε builderολοκληρώνειτηνεργασίατουαφούστείλειόλατααποτελεσματάτουστηνρίζα(μετην βοήθεια μιας pipe ή named-pipe). Επιπλέον ο κάθε builder μπορεί να αναφέρει στον root το χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του. 8. Η κόμβος ρίζας αναλαμβάνει να συνθέσει τα αποτελέσματά από όλους τους builders. 9. Κάθε builder που ολοκληρώνει την εργασία του στέλνει ένα σήμα USR2 στην ρίζα και μπορεί να τερματίσει. 10. Η ρίζα δημιουργεί μια λίστα από όλες τις λέξεις που έχουν παραχθεί με σειρά φθίνουσας συχνότητας. Τυπώνει την εν λόγω λίστα σε ένα αρχείο επιλογής σας(μπορεί να ορίζεται στην γραμμή κλήσης), παράγει ένα γράφημα με το gnuplot για τις top-k πιο συχνά εμφανιζόμενες λέξεις(παράμετρος που επίσης δίνεται inline), τυπώνει τον αριθμό των USR1 και USR2 σημάτων που έχει λάβει όπως επίσης και τους χρόνους εκτέλεσης της root καθώς και των builder διεργασιών της ιεραρχίας και τερματίζει. Ολες οι διαδικασίες του Σχήματος 1 θα πρέπει να τρέχουν ταυτόχρονα και να προοδεύουν ασύγχρονα. Μια διεργασία γονιός μπορεί να δουλεύει με δύο διαφορετικές named-pipes για να δέχεται τα επιμέρους αποτελέσματα. 3

4 Γραμμή Κλήσης της Εφαρμογής: Η εφαρμογή μπορεί να κληθεί με τον παρακάτω τρόπο:./lexana -i TextFile -l numofsplitter -m numofbuilders -t TopPopular -e ExclusionList -o OutputFile όπου: lexana είναι το εκτελέσιμο(lex-ical ana-lysis), TextFile είναι το ASCII αρχείο εισόδου, numofsplitter ο αριθμός των κόμβων splitter που θα πρέπει να δημιουργηθούν, numofbuilders ο αριθμός των κόμβων builder που θα πρέπει να δημιουργηθούν(καλή ιδέα είναι να πρώτος αριθμός), TopPopular είναι ένα νούμερο που εκφράζει πόσες από τις πιο δημοφιλείς λέξεις θα εμφανιστούν στο γράφημα του gnuplot, ExclusionList το αρχείο με τις λέξεις που ΔΕΝ θα πρέπει να περάσουν για επεξεργασία στους builders, OutputFile το αρχείο που ο root θα τυπώσει όλες τις λέξεις που βρέθηκαν στην διάρκεια της ανάλυσης μαζί με τους σχετικούς counters. Οι σημαίες -i/-l/-m/-t/-e/-o μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά στην γραμμή εκτέλεσης του προγράμματος. Τα δεδομένα δίνονται σε ASCII μορφή. Η πρώτη γραμμή κάθε αρχείου λέει από πόσες γραμμές κειμένου αποτελείται το εν λόγω αρχείο. Τι πρέπει να Παραδοθεί: 1. Μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση για τις επιλογές που έχετε κάνει στο σχεδιασμό του προγράμματος σας(1-2 σελίδες σε ASCII κειμένου είναι αρκετές). 2. Ενα Makefile(που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αυτόματα το compile του προγράμματος σας). 3. Ενα tar-fileμεόλησαςτηνδουλειάσεένανκατάλογοπουπιθανώςναφέρειτοόνομασαςκαιθα περιέχει όλη σας την δουλειά δηλ. source files, header files, output files(αν υπάρχουν) και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Άλλες Σημαντικές Παρατηρήσεις: 1. Οι εργασίες είναι ατομικές. 2. Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να τρέχει σε Linux/Solaris αλλιώς δεν θα βαθμολογηθεί. 3. Αν και αναμένεται να συζητήσετε με φίλους και συνεργάτες το πως θα επιχειρήσετε να δώσετε λύση στο πρόβλημα, αντιγραφή κώδικα(οποιαδήποτε μορφής) είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να γίνει. Οποιοσδήποτε βρεθεί αναμεμειγμένος σε αντιγραφή κώδικά απλά παίρνει μηδέν στο μάθημα. Αυτό ισχύει για όσους εμπλέκονται ανεξάρτητα από το ποιος έδωσε/πήρε κλπ. 4. Σε καμιά περίπτωση τα MS-Windows δεν είναι επιλέξιμη πλατφόρμα για την παρουσίαση αυτής της άσκησης. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χρονισμός στο Unix: #include <stdio.h> /* printf() */ #include <sys/times.h> /* times() */ #include <unistd.h> /* sysconf() */ int main( void ) { double t1, t2, cpu_time; struct tms tb1, tb2; double ticspersec; int i, sum = 0; ticspersec = (double) sysconf(_sc_clk_tck); t1 = (double) times(&tb1); for (i = 0; i < ; i++) sum += i; t2 = (double) times(&tb2); cpu_time = (double) ((tb2.tms_utime + tb2.tms_stime) - (tb1.tms_utime + tb1.tms_stime)); } printf("run time was %lf sec (REAL time) although we used the CPU for %lf sec (CPU time).\n", (t2 - t1) / ticspersec, cpu_time / ticspersec); 5

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα