4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11"

Transcript

1 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται σαφείς οι υπευθυνότητες, οι αρµοδιότητες, οι στόχοι και ο λόγος ύπαρξης της κάθε θέσης. εν θα πρέπει να περιορίζεται και να γίνεται αντιληπτή µόνο ως περιγραφή των καθηµερινών δραστηριοτήτων ενός εργαζοµένου, π.χ. επαφή µε πελάτες, σύνταξη αναφορών, απάντηση σε τηλεφωνήµατα κ.λπ., γιατί τότε χάνει το πραγµατικό της νόηµα. Εν τέλει, η περιγραφή εργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριµένης θέσης. Πιο συγκεκριµένα, η περιγραφή εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τον τίτλο της θέσης και το ευρύτερο τµήµα στο οποίο εντάσσεται, τους σηµαντικότερους σκοπούς ύπαρξης αυτής της θέσης, στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, τη δοµή της θέσης µέσα στην όλη ιεραρχία της επιχείρησης, το περιεχόµενο και το εύρος της εργασίας και τις συγκεκριµένες υπευθυνότητες της εκάστοτε θέσης 1 ή αλλιώς τα τελικά αποτελέσµατα που πρέπει να επιτύχει η θέση. Παράλληλα, χρήσιµο είναι στο τέλος της περιγραφής εργασίας να παρατίθεται το οργανόγραµµα της εκάστοτε εταιρίας ώστε να γίνεται σαφής η ιεραρχία και η δοµή της κάθε επιχείρησης, οπότε και να τοποθετείται η θέση για την οποία γίνεται η περιγραφή και να συνδέεται µε τον άµεσο προϊστάµενο και τους υφισταµένους εάν και εφόσον υπάρχουν. Ολοκληρώνοντας, θα λέγαµε ότι η περιγραφή θέσης εργασίας οριοθετεί το εύρος αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων του εργαζοµένου µε αποτέλεσµα να ξέρει µε ποιες συγκεκριµένες ενέργειες είναι επιφορτισµένος και άρα υπόλογος απέναντι στη διοίκηση και η διοίκηση µε τη σειρά της να µπορεί να αξιολογήσει τον κάθε εργαζόµενο αντικειµενικά βασιζόµενη σε συγκεκριµένα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά στις δύο θέσεις εργασίας µε παρόµοια εργασιακά καθήκοντα αλλά διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα για τις οποίες θα κάνουµε περιγραφή εργασίας είναι προϊστάµενος λογιστηρίου και λογιστής. (Εσείς µε τη σειρά σας µπορείτε να κάνετε περιγραφή εργασίας για άλλες θέσεις, µερικά βοηθητικά παραδείγµατα χωρίς να είναι τα µόνα ή δεσµευτικά είναι τα ακόλουθα: προϊστάµενος προσωπικού και υπεύθυνος µισθοδοσίας ή προϊστάµενος προσωπικού και υπεύθυνος εκπαίδευσης προσωπικού, προϊστάµενος τµήµατος παραγωγής και υπάλληλος τµήµατος παραγωγής, προϊστάµενος µηχανοργάνωσης και υπεύθυνος δικτύων, διευθυντής υποκαταστήµατος τράπεζας και στέλεχος διοίκησης της τράπεζας ή ταµίας ή υπεύθυνος χορηγήσεων, υπεύθυνος καταστήµατος λιανικών πωλήσεων και πωλητής κ.λπ. Επίσης παραδείγµατα µπορείτε να αντλήσετε από τα οργανογράµµατα που παρατίθενται στις σελ. 53, του βιβλίου «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» Ν.Σκούλα και Κ.Οικονοµάκη ή γενικότερα από άλλες πηγές που περιέχουν οργανογράµµατα.). 1 «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» Ν.Σκουλάς, Κ.Οικονοµάκη σελ.33-34

2 Ενδεικτικά εµείς θα κάνουµε την περιγραφή εργασίας του προϊσταµένου λογιστηρίου. Πριν τη συγγραφή της δικής σας περιγραφής χρήσιµο και διαφωτιστικό είναι να µελετήσετε τα υποδείγµατα που βρίσκονται στις σελ και του βιβλ. «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: Προϊστάµενος Λογιστηρίου ΚΑΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΚΟΠΟΣ Ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε τις οικονοµικές συναλλαγές του λογιστικού τµήµατος σύµφωνα µε την εγχώρια νοµοθεσία και τις εταιρικές απαιτήσεις. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µέσω της αποτελεσµατικής καθοδήγησης και διοίκησης των λογιστών και λοιπών στελεχών που απαρτίζουν την οµάδα του και την παροχή σ αυτούς συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (περικλείουµε αποκλειστικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν και αναφέρονται στη συγκεκριµένη θέση και όχι γενικότερα στην επιχείρηση) Ισολογισµοί προηγουµένων ετών Καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης προηγουµένων ετών Ενοίκια, αποσβέσεις, διάφοροι λογαριασµοί εισπρακτέοι πληρωτέοι κ.λπ. και µεταβολές τους. Πληρωµές, µισθοδοσίες ΟΜΗ (περιλαµβάνουµε τον άµεσο προϊστάµενο της θέσης που περιγράφουµε αλλά και τους υφισταµένους καθώς και τα βασικά τους καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο) Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου αναφέρεται στο διευθυντή οικονοµικών υπηρεσιών της επιχείρησης, στον οποίο επίσης αναφέρονται προϊστάµενοι υπεύθυνοι άλλων τµηµάτων (π.χ. προϊστάµενος κοστολόγησης). Στον Προϊστάµενο Λογιστηρίου αναφέρεται ο βοηθός προϊσταµένου λογιστηρίου. Επίσης, αναφέρονται οι λογιστές, οι βοηθοί λογιστών, οι ταµίες κ.λπ. (εσείς µπορείτε να περιλάβετε εδώ και τις κύριες αρµοδιότητες της κάθε θέσης)

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό αλλά και τον καταµερισµό των εργασιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από το λογιστικό τµήµα της επιχείρησης. Είναι ακόµη υπεύθυνος για την εκπαίδευση των στελεχών της οµάδας του και για την αξιοποίησή τους σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες του καθενός. Έχει καίρια και αποφασιστική συµµετοχή µαζί µε τον υπεύθυνο προσωπικού στην επιλογή νέων στελεχών που θα κληθούν είτε να αντικαταστήσουν είτε να συνδράµουν στους ήδη υπάρχοντες εργαζόµενους του λογιστικού τµήµατος της επιχείρησης και µετέπειτα στην ενηµέρωση τους για τα νέα τους καθήκοντα. Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου είναι παράλληλα υπεύθυνος για την µεταφορά των οδηγιών και των κατευθυντήριων γραµµών της ανώτατης διοίκησης στα στελέχη του τµήµατος του και για την πιστή εφαρµογή τους. Εκείνος θέτει τους χρονικούς περιορισµούς για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που χρησιµοποιούνται στη σύνταξη διαφόρων λογιστικών καταστάσεων είτε εκείνες πρόκειται να δηµοσιευθούν είτε όχι. Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος για την τήρηση οµαλών σχέσεων µεταξύ των υφισταµένων του, επιλύοντας µε τον καταλληλότερο τρόπο τα όποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Προσοχή: πάντα ξεκινώ µε ενεργητικό ρήµα) 1. Συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ορθή λήψη αποφάσεων από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης αλλά και της διοίκησης µέσω της παροχής αντικειµενικής ενηµέρωσης που αποτυπώνεται στις διάφορες λογιστικές καταστάσεις. 2. ιασφαλίζει την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του τµήµατος του µέσω της ανάπτυξης και υιοθέτησης πρωτοβουλιών για την επίλυση τυχόν προβληµάτων. 3. Εξασφαλίζει στη διοίκηση την παρακολούθηση σηµαντικών µεγεθών της επιχείρησης ώστε εκείνη µε τη σειρά της να κρίνει τα απολογιστικά δεδοµένα µε τα προϋπολογισθέντα και να καταλήξει στο κατά πόσο συγκλίνουν ή αποκλίνουν. 4. Φροντίζει για τη δική του επιµόρφωση και διαρκή κατάρτιση σε νέες λογιστικές µεθόδους ή λογιστικά πρότυπα ενώ παράλληλα φροντίζει και για την επιµόρφωση του προσωπικού που αναφέρεται σε εκείνον. 5. Προωθεί νέες µεθόδους και δράσεις που σαν στόχο έχουν την βελτίωση των παραγοµένων αποτελεσµάτων. (συνεχίζετε κατά τον ίδιο τρόπο και µε την άλλη περιγραφή εργασίας δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο περιεχόµενο / εύρος εργασίας και στις υπευθυνότητες.)

4 (για να απαντήσετε στο ερώτηµα 1.2. να προσφύγετε στις σελ του βιβλ. «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων») 1.2. Η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού είναι µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία που οδηγεί σε λήψη αποφάσεων όπως προαγωγή, αύξηση µισθού, ανάπτυξη εργαζοµένου κ.λπ. Κύριος στόχος της αξιολόγησης προσωπικού είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της κάθε επιχείρησης ή οργανισµού. Όσον αφορά στους επιµέρους βασικούς σκοπούς που εξυπηρετεί είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης δυνατών και αδύναµων σηµείων των εργαζοµένων. Έτσι, οι επιµέρους ικανότητες και δεξιότητες επιβραβεύονται και παρακινούνται οι εργαζόµενοι να εργαστούν περισσότερο ή και να καλλιεργήσουν κι άλλα τέτοια δυνατά σηµεία. Ενώ παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης να βελτιωθούν αν όχι να εξαλειφθούν οι αδυναµίες. εύτερον, η αξιολόγηση προσωπικού επιτρέπει στους ίδιους τους εργαζοµένους να πληροφορούνται τόσο για την αποδοτικότητά τους όσο και για τη γενικότερη τοποθέτησή τους µέσα στην εταιρία. Μ αυτό τον τρόπο οι εργαζόµενοι νιώθουν ότι αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστές µονάδες µέσα στην επιχείρηση και οι προσπάθειες τους αντανακλώνται γι αυτό και απολαµβάνουν προσωπικό και εξατοµικευµένο περιβάλλον. Τρίτον, µ αυτή τη διαδικασία κρίνεται ποιος είναι ικανότερος για να προαχθεί. Τέταρτον, η αξιολόγηση προσωπικού συµβάλλει ή τουλάχιστον αποσκοπεί στην ανάπτυξη µιας σχέσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ υφισταµένων και προϊσταµένων, καθώς οι µεν θα προσπαθούν να αποδίδουν στην εργασία τους τα µέγιστα και οι δε θα φροντίζουν εκείνοι που πραγµατικά προσπαθούν και αξίζουν να ανταµείβονται. Πέµπτον, αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει τους προϊσταµένους να αναπτύξουν πιο προσωπική σχέση µε τους υφισταµένους τους, να τους γνωρίσουν καλύτερα και να αντιληφθούν έτσι την ευθύνη για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Μ αυτό, λοιπόν, τον τρόπο να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση που άλλωστε µακροπρόθεσµα την ίδια την επιχείρηση θα ωφελήσει. Έκτον, η αξιολόγηση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της σωστής εικόνας για τον κάθε εργαζόµενο µε έµφαση στα ιδιαίτερα προσόντα του καθενός ώστε στη συνέχεια να τοποθετηθεί στην καταλληλότερη θέση για εκείνον, όπου θα αξιοποιεί πλήρως τα προσόντα του και δεν θα παραµένει σε µια θέση που του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Έβδοµον, η αξιολόγηση είναι εκείνη που οδηγεί στην απόφαση για το ποιοι εργαζόµενοι και σε ποιο ποσοστό θα λάβουν αυξήσεις. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό από τον εργαζόµενο ότι αν αποδίδει τα µέγιστα στην εργασία του θα ανταµειφθεί µε αποτέλεσµα να κινητοποιείται περισσότερο για να αποδεικνύει έµπρακτα πως αξίζει την αύξηση που έλαβε και να διεκδικήσει ακόµα µεγαλύτερη την επόµενη φορά. Όγδοον και τελευταίο, η αξιολόγηση προσωπικού αποσκοπεί στον εντοπισµό και ανάδειξη αδυναµιών και προβληµάτων µειωµένης απόδοσης και στην αναζήτηση από κοινού υφισταµένου και προϊσταµένου της βέλτιστης επίλυσης του προβλήµατος.

5 (για να απαντήσετε στο ερώτηµα 1.3. µελετήστε τις σελ του βιβλ. «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων») 1.3. Οι παράγοντες που µπορούν να παρεµποδίσουν την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού ποικίλλουν. Αρχικά, το περιεχόµενο του όρου «απόδοση εργασίας» δεν σαφώς προσδιορισµένο. Παρότι η απόδοση εργασίας θα έπρεπε να συνυπολογίζει ικανότητες, προσπάθεια που καταβάλλεται, ευκαιρίες που παρέχονται κ.λπ. εκτιµάται µόνο από τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας των εργαζοµένων. Έπειτα, αµφισβητείται η ίδια η αποτελεσµατικότητα και η ορθόδοξη λειτουργία του συστήµατος αξιολόγησης καθώς απαιτούνται πολλά στοιχεία που να αποδεικνύουν τα αποτελέσµατα της. Κατόπιν, ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα της αξιολόγησης προσωπικού είναι η υποκειµενικότητα των κρίσεων που σαν αποτέλεσµα έχει λανθασµένα και ανακριβή συµπεράσµατα. Στη συνέχεια, η αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης µπορεί να αµφισβητηθεί σε περιπτώσεις πολύ λεπτών και δυσδιάκριτων διαφορών µεταξύ των εργαζοµένων. Επιπροσθέτως, ένα ακόµη πρόβληµα είναι ότι η απόδοση του εκάστοτε εργαζοµένου θα πρέπει να είναι συνάρτηση του τρόπου που αυτός διοικείται. Άλλη απόδοση θα έχει ένας ικανός υπάλληλος στον οποίο αφήνονται περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών και άλλη ένας εξίσου ικανός εργαζόµενος µε πολύ συγκεντρωτικό προϊστάµενο. Επίσης, ένα άλλο πρόβληµα που γεννάται είναι η απροθυµία πολλών ατόµων να δεχθούν κριτική. Ενώ τέλος ένα ακόµη πρόβληµα είναι η έµφαση εκείνων που διενεργούν την αξιολόγηση σε προσωπικά χαρακτηριστικά και όχι στην αποδοτικότητα του εργαζοµένου. Η διοίκηση, τώρα, καλείται να αντιµετωπίσει τους παράγοντες αυτούς που παρεµποδίζουν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης προσωπικού. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να κάνει είναι να καθιστά σαφές πως η αξιολόγηση δεν σχετίζεται µε προσωπικές συµπάθειες ή αντιπάθειες και θα πρέπει γενικότερα να είναι απαλλαγµένη από υποκειµενικά κριτήρια. Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε συγκεκριµένα παραγωγικά αποτελέσµατα. Επιπροσθέτως, θα µπορούσε να ορίσει αρµόδια για την διενέργεια της αξιολόγησης συγκεκριµένα στελέχη της επιχείρησης που θα εκπαιδεύονται πάνω σ αυτό τον τοµέα και θα συνυπολογίζουν βεβαίως τις απόψεις των άµεσων προϊσταµένων αλλά και των συναδέλφων του υπό αξιολόγηση εργαζοµένου. Τέλος, θα πρέπει να καθιστά σαφές πως η αξιολόγηση είναι υπέρ των εργαζοµένων και πως σκοπός της είναι η ανταµοιβή εκείνων που αποδίδουν και η διόρθωση των αδυναµιών εκείνων που υστερούν. Ώστε να συµµετέχουν όλοι πρόθυµα και να είναι όσο αντικειµενικότεροι γίνεται Η αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη λειτουργία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, που λαµβάνει χώρα από τη διοίκηση ανθρώπινου προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, η συνέντευξη αξιολόγησης διέπεται από τους ίδιους κανόνες δόµησης και ο διεξάγων τη συνέντευξη έχει την ίδια αντικειµενική συµπεριφορά όπως ακριβώς και σε µια συνέντευξη πρόσληψης. Και αυτό γιατί είτε µιλάµε για υποψήφιο εργαζόµενο είτε για εργαζόµενο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται και να κρίνεται αντικειµενικά όπως όταν προσελήφθει. Επίσης, η διεύθυνση ανθρώπινων πόρων είναι εκείνη

6 που παράγει τόσο το έντυπο αξιολόγησης όσο και το σηµείωµα υπενθύµισης στον εκάστοτε προϊστάµενο. ΘΕΜΑ 2 ο (για να απαντήσετε στο ερώτηµα 2.1. µελετήστε τις σελ του βιβλ.. «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων») 2.1. Η εκπαίδευση και τα προγράµµατα ανάπτυξης που παρέχονται από µια επιχείρηση στους εργαζοµένους της είναι χαρακτηριστικό δείγµα της µέριµνας και του προσωπικού ενδιαφέροντος για το µέλλον και την εξέλιξη του κάθε εργαζόµενου. Η ειδοποιός διαφορά γίνεται αντιληπτή αν αναλογιστούµε µια επιχείρηση που προχωρά σε κάποια πρόσληψη και την πρώτη µέρα που ο εργαζόµενος πάει στη δουλειά τοποθετείται στη θέση εργασίας του και καλείται να είναι αποτελεσµατικός χωρίς να έχει εκπαιδευθεί για τη συγκεκριµένη θέση και µια άλλη επιχείρηση που µετά την πρόσληψη εκπαιδεύει τον εργαζόµενο έως ότου είναι έτοιµος να αναλάβει τη θέση του και τα καθήκοντα του πλήρως ενηµερωµένος και προετοιµασµένος. Σε ένα ραγδαία εξελισσόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον το ανθρώπινο δυναµικό είναι εκείνο που θα κάνει τη διαφορά µεταξύ των επιχειρήσεων. Οι τεράστιες επενδύσεις σε πάγια και µηχανήµατα σε σχέση µε τα ελάχιστα ποσά που δαπανώνται για την εκπαίδευση των εργαζοµένων είναι ενδεικτικά για την κατάσταση που επικρατεί. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών είναι µια επένδυση για την επιχείρηση καθώς εκείνη είναι που θα «εκµεταλλευτεί» τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων αυτών έτσι όπως θα αποτυπώνονται από την υψηλή παραγωγικότητα των εργαζοµένων της, ως απόρροια της συνεχούς και αποτελεσµατικής κατάρτισης. (για να απαντήσετε στο ερώτηµα 2.2. χρήσιµο είναι να ανατρέξετε στις σελ του βιβλ. «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων») 2.2. Η επιλογή εκπαιδευτικής µεθόδου είναι µια απόφαση που πρέπει να λαµβάνεται µε σύνεση καθώς είναι απόρροια πολλών και διαφορετικών κριτηρίων, όπως για παράδειγµα το κόστος σε συνδυασµό µε την ωφέλεια, οι αρχές µάθησης κ.λπ. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι είναι οι εξής δύο, η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και η εκπαίδευση εκτός χώρου εργασίας. Ας δούµε πρώτα τα πλεονεκτήµατα της πρώτης µεθόδου, της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Αρχικά, είναι η πρωταρχική και η λιγότερο σύνθετη εκπαιδευτική µέθοδος καθώς το µόνο που προϋποθέτει είναι η τοποθέτηση του εργαζοµένου στο µηχάνηµα ή γενικότερα στο αντικείµενο ευθύνης του, η καθοδήγηση και ο έλεγχος από έναν εκπαιδευτή µε µειούµενη παρακολούθηση όσο ο εκπαιδευόµενος εξοικειώνεται µε το αντικείµενο. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι επιτρέπει στον εργαζόµενο να εκπαιδεύεται σε πραγµατικές συνθήκες, δηλ. για παράδειγµα στο ίδιο κτίριο, στο ίδιο γραφείο, στο ίδιο αντικείµενο κ.λπ. Εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός αν αναλογιστεί κανείς τα άµεσα αποτελέσµατα

7 που θα έχει αυτή η µέθοδος. Όµως, η µέθοδος αυτή δεν χαρακτηρίζεται µόνο από θετικές πτυχές, έχει και αρνητικές. Το κυριότερο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι το υψηλό κόστος. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στην επίβλεψη των εκπαιδευοµένων και ο χρόνος αυτός κοστίζει στην επιχείρηση κυρίως αν αναλογιστούµε ότι την εκπαίδευση αναλαµβάνουν ιδιαίτερα πεπειραµένοι υπάλληλοι. Ενώ ένα επιπλέον κόστος είναι ο εξοπλισµός που θα δεσµευθεί και πιθανόν χαλάσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Από την άλλη, η εκπαίδευση εκτός χώρου εργασίας είναι η µέθοδος που προτιµάται κατά κόρον. Και αυτό γιατί χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλό κόστος. Τα µειονεκτήµατα της, όµως, είναι περισσότερα αφού ενδείκνυται κυρίως για µεταφορά θεωρητικών γνώσεων χωρίς να µπορεί να συσχετισθεί µε το αντικείµενο εργασίας και να είναι ελάχιστη η δυνατότητα για επανάληψη. Αν, λοιπόν, είχαµε κληθεί να αποφασίσουµε ποια εκπαιδευτική µέθοδος είναι η αποτελεσµατικότερη στην περίπτωση µας, θα διαλέγαµε την πρώτη που θεωρούµε ως αποτελεσµατικότερη, παρά το µεγαλύτερο κόστος, γιατί όπως προαναφέραµε η εκπαίδευση του προσωπικού για µια επιχείρηση είναι επένδυση Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι θετικά τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την εκπαίδευση προσωπικού για την επιχείρηση είναι η καταγραφή και εκτίµηση των αναγκών, των στόχων, του περιεχοµένου και των βασικών αρχών µάθησης που σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 2 Εποµένως, το πρώτο βήµα είναι να καθίστανται σαφείς οι ανάγκες της κάθε θέσης και στη συνέχεια σύµφωνα µ αυτές να οριοθετούνται και οι στόχοι που καλείται να επιτύχει η εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν, προκειµένου να σχεδιαστεί το αποτελεσµατικότερο πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι παρούσες ανάγκες της θέσης όσο και οι µελλοντικές που µπορεί να προκύψουν. Όσον αφορά στις αρχές µάθησης που και αυτές πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης είναι η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, η επανάληψη, η σχετικότητα του περιεχοµένου της εκπαίδευσης µε τη θέση εργασίας, η αναγωγή παραδειγµάτων σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας και η ανατροφοδότηση πληροφοριών. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η εκπαίδευση προσωπικού προκειµένου να έχει θετικά αποτελέσµατα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες της συγκεκριµένης θέσης και να θέτει ως στόχο την πλήρωση αυτών των αναγκών, ενώ παράλληλα να διαµορφώνει έτσι το περιεχόµενό της και να χρησιµοποιεί τις ενδεδειγµένες αρχές µάθησης µε ένα και µόνο σκοπό την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση του προσωπικού. 2 «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» σελ.113

8 ΘΕΜΑ 3 Ο 3.1. Το σύστηµα αξιολόγησης της εταιρίας προφανώς και παρουσιάζει προβλήµατα αφού παρατηρούµε να χρησιµοποιείται ανά περιπτώσεις σύµφωνα µε προσωπικά οφέλη, προσωπικές επιδιώξεις και έκφραση πικρίας (όπως στην περίπτωση του Ζέρβα, που δεν προήχθη). Το νόηµα της αξιολόγησης µ αυτή την αντιµετώπιση χάνεται. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιβράβευση δυνατών σηµείων και στην προσπάθεια εξάλειψης των αδυνάτων. Όταν, λοιπόν, µπορεί και χρησιµοποιείται ανά περίπτωση µε προσωπικά και υποκειµενικά κριτήρια σηµατοδοτεί την ύπαρξη κάποιου προβλήµατος. Πέρα από αυτό, το γεγονός ότι τεκµηρίωση και συγκεκριµένα έγγραφη ορίζεται µόνο σε περίπτωση βαθµολόγησης µε τον καλύτερο ή το χείριστο βαθµό αποτρέπει τους προϊσταµένους από τη χρησιµοποίησή του µόνο και µόνο για την αποφυγή τήρησης εγγράφων που θα πιστοποιούν τα λεγόµενα τους. Βλέπουµε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος βάση της απόδοσης του δικαιούται να λάβει άριστη βαθµολογία, ο προϊστάµενος του όµως προκειµένου να µην κληθεί να το αποδείξει τον αξιολογεί µε µικρότερη βαθµολογία αδικώντας τον. Ένα άλλο πρόβληµα που εντοπίζουµε είναι ότι κάποια από τα κριτήρια για κάποιους από τους προϊσταµένους είναι ασαφή και δυσνόητα, όπως στην περίπτωση του Κρεούζη που µη αντιλαµβανόµενος πλήρως την έννοια «κατανόηση και χρήση των µεθόδων εργασίας» βαθµολογεί όλους τους υφισταµένους του µε τη µέση βαθµολογία. Παράλληλα, ένα ακόµη πρόβληµα που προκύπτει από τη µελέτη αυτών των περιπτώσεων είναι η επιπολαιότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι χαρακτηριστική η φράση που χρησιµοποιεί ο Κρεούζης υποδεχόµενος τον υφιστάµενο του, «Άντε να τελειώνουµε µ αυτή την ιστορία, να κάνουµε και λίγη δουλειά σήµερα». Αυτός ο τρόπος σκέψης φανερώνει πλήρως την έλλειψη σηµασίας που αποδίδει σ αυτή τη διαδικασία και συγκεκριµένα τη θεωρεί χάσιµο χρόνου, µη αντιλαµβανόµενος τη σπουδαιότητά της για το µέλλον της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, παρατηρούµε τα κριτήρια απόδοσης δεν χρησιµοποιούνται για τον έγκαιρο εντοπισµό µειωµένης αποδοτικότητας και δράσης προς την αντίθετη κατεύθυνση, εκείνη της µεγιστοποίησης της απόδοσης. Ενώ, τέλος, ένα ακόµη πρόβληµα που εντοπίζεται είναι το γεγονός ότι τα µέτρα απόδοσης δεν µεταφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά τους στόχους της διοίκησης σε όλους τους εργαζοµένους, όπως κανονικά θα έπρεπε Το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης εργαζοµένων στη συγκεκριµένη αλυσίδα σαφώς και επιδέχεται βελτιώσεις. Αρχικά, θα πρέπει να αποφευχθεί µε σωστή ενηµέρωση και µε αλλαγή των κριτηρίων απόδοσης η χρησιµοποίηση της αξιολόγησης σαν µέσο επίτευξης προσωπικών στόχων. Στη συνέχεια, οι δείκτες µέτρησης της απόδοσης θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι. Όπως επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται βασιζόµενοι σε αντικειµενικά µεγέθη, π.χ. ποσότητα, χρόνος, κόστος κ.λπ. Έπειτα, θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικότητες που δηµιουργούν διφορούµενα ζητήµατα για να προλαµβάνονται περιπτώσεις εξαγωγής λανθασµένων συµπερασµάτων ή αδικαιολόγητης βαθµολόγησης. Κατόπιν, το σύστηµα αξιολόγησης πρέπει να γίνει σαφές ότι αποτελεί σηµαντικότατο εργαλείο τόσο για την επιχείρηση όσο

9 και για τους ίδιους τους εργαζόµενους. εν θα πρέπει να θεωρείται σαν χάσιµο χρόνου και γι αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να καθιστά σαφή τη σηµασία της αξιολόγησης. Ακόµη, χρήσιµο είναι τα κριτήρια απόδοσης να αντανακλούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα που τίθενται ως στόχοι έπειτα από συµφωνία εργαζοµένων µε προϊστάµενο. Παράλληλα, η έγγραφη υποστήριξη της βαθµολόγησης θα πρέπει να θεσπιστεί για οποιαδήποτε βαθµολογία προκειµένου να αποφευχθεί το γεγονός να αδικούνται άτοµα µόνο και µόνο για να µην τηρούνται έγγραφα Ενδεικτικά θα αναφέρω µερικά κριτήρια αξιολόγησης των εργαζοµένων στη συγκεκριµένη αλυσίδα. Ποιότητα εργασίας Ποσότητα εργασίας Συµπεριφορά στους πελάτες Ταχύτητα εξυπηρέτησης Υπευθυνότητα Ακρίβεια στην προσέλευση Αντιληπτική ικανότητα Ανάληψη πρωτοβουλιών, κ.λπ. Τα παραπάνω κριτήρια θα µπορούσαν να αξιολογούνται µε µια αριθµητική κλίµακα όπως αυτή της άσκησης ή ποιοτικά, για π.χ. εξαιρετική επίδοση, ικανοποιητική ή καθόλου ικανοποιητική. ΘΕΜΑ 4 ο 4.1. Είναι γεγονός πως εντοπίζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ επιχειρήσεων τόσο του ίδιου κλάδου όσο και µεταξύ διαφορετικών κλάδων. Οι διαφορές αυτές, όπως είναι αναµενόµενο, θα επηρεάζουν και τον τρόπο εισόδου των επιχειρήσεων αυτών σε αγορές του εξωτερικού. Η διεθνοποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει κατά περιπτώσεις εξαγωγές προϊόντων, διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, άµεσες ξένες επενδύσεις κ.λπ. Ωστόσο οι παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο µιας επιχείρησης σε µια αγορά εξωτερικού ποικίλλουν. Κατά κύριο λόγο µια επιχείρηση προχωρά σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αφού πρώτα µετρήσει την αποδοχή των προϊόντων της µέσω εξαγωγών στη συγκεκριµένη χώρα. Παράλληλα, υπάρχουν δασµολογικοί περιορισµοί και αφετέρου µη δασµολογικοί περιορισµοί. Οι δασµοί, λοιπόν, αποσκοπούν στην αύξηση της τιµής των εισαγόµενων σε σχέση µε τα εγχώρια προϊόντα, καθιστώντας τα λιγότερο οικονοµικά. Ενώ, οι µη δασµολογικοί περιορισµοί όπως οι ποσοστώσεις, οι άδειες εισαγωγής, οι προδιαγραφές κ.λπ. θέτουν µε τη σειρά τους εµπόδια στις διεθνείς συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, καλούνται να ερευνούν προσεκτικά και να επιλέγουν τις χώρες στις οποίες προτίθενται να εξάγουν προϊόντα.

10 4.2. Η παραγωγή µέσω ιδίων εγκαταστάσεων σε µια αγορά του εξωτερικού παρέχει συγκεκριµένα οφέλη στην επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρω την ελαχιστοποίηση του κόστους. ιαφορετικό κόστος θα είχε το τελικό προϊόν αν έπρεπε να µεταφερθεί από άλλη χώρα και κατά την είσοδο του να επιβαρυνθεί οικονοµικά και άλλο κόστος αν παράγεται µε ίδια µέσα στην ίδια τη χώρα. Έπειτα, εξασφαλίζονται συγκεκριµένες προδιαγραφές στο προϊόν κατά την παραγωγή του ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών της συγκεκριµένης χώρας. Ενώ παράλληλα, η επιχείρηση αποδεσµεύεται τόσο από προµηθευτές όσο και από µεταφορές, χρονοβόρες και δαπανηρές Ο ρόλος των πολυεθνικών στη διεθνή οικονοµία είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Ο τεράστιος όγκος εργασιών τους και η ολοένα µεγαλύτερη εξάπλωσή τους σε νέες αγορές τις καθιστά σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες 3. Είναι γεγονός πως το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων και του διεθνούς εµπορίου ασκείται πλέον από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αλλά οι πολυεθνικές έχουν τη δυνατότητα παράλληλα να προσελκύσουν τα ικανότερα στελέχη καθώς είναι σε θέση να δώσουν µεγάλες αµοιβές, µε αποτέλεσµα να αποτελούν πόλο έλξης αλλά συγκέντρωσης των ικανότερων στελεχών. Η παρουσία τους είναι έντονη σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς, από τη βαριά βιοµηχανία µέχρι εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως οι πολυεθνικές µε τη ραγδαία εξέλιξή τους έχουν άµεσες συνέπειες στις εγχώριες αγορές, όπως και στην ελληνική µε αυξανόµενο βαθµό διεθνοποίησης. Οι εγχώριες εταιρίες, λοιπόν, καλούνται να προσπαθούν µε όσα µέσα διαθέτουν για να είναι ανταγωνιστικές και να παραµείνουν βιώσιµες. Οι πολυεθνικές, εποµένως, έχουν άµεσες συνέπειες στις εγχώριες επιχειρήσεις Τα σπουδαιότερα µέρη του λογαριασµού Ισοζυγίου Πληρωµών είναι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων, η Μεταβολή στα Συναλλαγµατικά Αποθέµατα και τα Τακτοποιητέα Στοιχεία. 4 Στο µεν πρώτο αποτυπώνονται οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και οι άδηλες συναλλαγές. Στο δεύτερο καταγράφονται οι εισροές και εκροές κεφαλαίων, που οφείλονται σε διεθνείς συναλλαγές, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται τα δάνεια και οι εκροές για την αποπληρωµή δανείων. Ενώ στο τρίτο καταγράφονται οι αλλαγές στα συναλλαγµατικά αποθέµατα σε χρυσό και ξένο συνάλλαγµα που διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, το τελευταίο τµήµα του ισοζυγίου πληρωµών είναι εκείνο που το ισοσκελίζει καθώς η συνολική εισροή συναλλάγµατος πρέπει να ισούται µε τη συνολική εκροή. 3 Τόµος ΕΑΠ σελ.34 4 Τόµος ΕΑΠ σελ.86-89

11 Βιβλιογραφία «ιαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» Ν.Σκουλά, Κ.Οικονοµάκη «ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού» Τόµος Γ ΕΑΠ «ιεθνές Οικονοµικό Περιβάλλον» Τόµος ΕΑΠ

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 3: Αξιολόγηση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το µάθηµα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. Μπάκα ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος 2014 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων Το προφίλ του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η διεργασία ελέγχου είναι μια σειρά ενεργειών που πρέπει να κάνει η διοίκηση για να καθιερωθούν και να τηρούνται πρότυπα απόδοσης, να μετριέται και να αξιολογείται η απόδοση και να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Σκοπός ιπλωµατικής Η ανάλυση της έννοιας και της χρησιµότητας του factoringκυρίως, αλλά και του forfaiting ως σύγχρονων χρηµατοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Απρίλιος 2015 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Ανάλυση του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 4 Α.1. Σκοπός του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 5 Α.2. Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα