ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, η Κεντρική Τράπεζα έχει σχεδιάσει το δικό της Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων (Risk Assessment System). Το Σύστηµα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα µεθοδικής και δοµηµένης αξιολόγησης του κάθε τραπεζικού ιδρύµατος και βασίζεται στην εκτίµηση και επιµέτρηση όλων των σηµαντικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι σηµαντικοί τοµείς δραστηριότητας του τραπεζικού ιδρύµατος. Συναφώς, το Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων επιτρέπει την οµοιόµορφη αξιολόγηση όλων των τραπεζικών ιδρυµάτων και αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την Κεντρική Τράπεζα το οποίο υποβοηθεί τη ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης. Τα κύρια πλεονεκτήµατα που παρέχει η σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή του ΣΑΚ, συνοψίζονται στα πιο κάτω: στη δηµιουργία πλαισίου για σύγκριση των τραπεζικών ιδρυµάτων. στην καλύτερη οργάνωση της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων και στη βέλτιστη χρησιµοποίηση των πόρων της Κεντρικής Τράπεζας. στην παροχή της βάσης του δοµηµένου διαλόγου µε τις διευθύνσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων. στην προαγωγή της οµοιοµορφίας στην εποπτεία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Επιπρόσθετα, το ΣΑΚ υποβοηθεί την επικοινωνία µεταξύ των εποπτικών αρχών των διαφόρων χωρών. Πιο κάτω παρατίθενται σε συντοµία τα διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρµογή του ΣΑΚ:

2 Στάδιο 1: Αναγνώριση των ουσιαστικών εταιρειών του οµίλου και των ουσιαστικών επιχειρηµατικών µονάδων Η αναγνώριση των ουσιαστικών επιχειρηµατικών µονάδων όπου αναλαµβάνονται οι κίνδυνοι ως επίσης και των µονάδων όπου διενεργείται ο έλεγχος των κινδύνων είναι η πεµπτουσία της όλης διαδικασίας. Συνεπώς, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβαίνει σε ενδελεχή ανάλυση της οργανωτικής δοµής του εποπτευόµενου τραπεζικού οµίλου ώστε να αναγνωριστούν όλες οι ουσιαστικές θυγατρικές εταιρείες, όλες οι ουσιαστικές δραστηριότητες και οι επιχειρηµατικές µονάδες. Η Κεντρική Τράπεζα καθόρισε και περιέλαβε στο ΣΑΚ τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια τα οποία υποβοηθούν την αναγνώριση των ουσιαστικών θυγατρικών και επιχειρηµατικών µονάδων. Τονίζεται ότι οι επιχειρηµατικές µονάδες που αξιολογούνται από την Κεντρική Τράπεζα κατά την εφαρµογή του ΣΑΚ περιλαµβάνουν τόσο τις µονάδες ανάληψης κινδύνων (π.χ Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων) όσο και τις µονάδες εφαρµογής ελέγχου των κινδύνων που αναλαµβάνονται (π.χ. Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων). Στάδιο 2: Στάθµιση των ουσιαστικών εταιρειών του οµίλου και των ουσιαστικών επιχειρηµατικών µονάδων Η Κεντρική Τράπεζα σταθµίζει τις ουσιαστικές θυγατρικές εταιρείες και επιχειρηµατικές µονάδες που έχει αναγνωρίσει στο Στάδιο 1 ανάλογα µε τη συνεισφορά τους στο σύνολο των εργασιών του οµίλου. Συγκεκριµένα, οι συντελεστές στάθµισης που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα είναι οι ακόλουθοι: Συντελεστής Στάθµευσης Μεγάλη συνεισφορά 4 Μέτρια συνεισφορά 2 Μικρή συνεισφορά 1 2

3 Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω συντελεστές στάθµευσης δεν είναι απόλυτοι αλλά επιδέχονται διαφοροποίησης στις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται σύµφωνα µε την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας. Στάδιο 3: Αναγνώριση των κατηγοριών κινδύνων και ελέγχου κινδύνων Στο τρίτο στάδιο, η Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει όλες τις κατηγορίες κινδύνων και διαδικασίες ελέγχου των κινδύνων, οι οποίες αντιστοιχούν στην κάθε ουσιαστική επιχειρηµατική µονάδα. Οι διάφορες κατηγορίες κινδύνων πηγάζουν από την ίδια τη φύση της κάθε δραστηριότητας, από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και από τις αποφάσεις που λαµβάνει η διεύθυνση. Παρά ταύτα, τονίζεται ότι η βιωσιµότητα των τραπεζικών οργανισµών δεν απειλείται από την ύπαρξη ψηλών κινδύνων εφόσον υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες και µηχανισµοί για τη µείωσή τους. Συνεπώς, η εξέταση των εν λόγω διαδικασιών µείωσης είναι υψίστης σηµασίας. Οι κύριες κατηγορίες κινδύνου που πρέπει να αξιολογούνται είναι οι ακόλουθες:. Ο στρατηγικός κίνδυνος - αφορά τις αρνητικές επιδράσεις στο κεφάλαιο και στην κερδοφορία ενός τραπεζικού ιδρύµατος λόγω π.χ. των αποφάσεων της διεύθυνσης, των µεταβολών στο οικονοµικό περιβάλλον, ελλιπών ή ηµιτελών αποφάσεων ή αποτυχιών στην προσαρµογή των αλλαγών του οικονοµικού περιβάλλοντος. Ο πιστωτικός κίνδυνος - αναφέρεται στην οικονοµική ζηµιά που το τραπεζικό ίδρυµα πιθανό να υποστεί από ενδεχόµενη αθέτηση των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλόµενων οι οποίες πηγάζουν από τις συµφωνίες δανείων.. Ο κίνδυνος αγοράς - αναφέρεται στο ενδεχόµενο οικονοµικής ζηµιάς που µπορεί να προκύψει από αρνητικές µεταβολές στις αγορές κεφαλαίων. Τέτοιες διακυµάνσεις δύνανται να περιλαµβάνουν µεταβολές στις αξίες των µετοχών, χρεογράφων, επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 3

4 Ο κίνδυνος ρευστότητας - αφορά τις αρνητικές επιδράσεις στο κεφάλαιο και στην κερδοφορία ενός τραπεζικού ιδρύµατος λόγω της αδυναµίας του να αποπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Ο λειτουργικός κίνδυνος - αναφέρεται στην ενδεχόµενη οικονοµική ζηµιά που πιθανό να προκύψει λόγω ανεπαρκών εσωτερικών διαδικασιών, συστηµάτων, ανθρωπίνων λαθών ή και εξωγενών παραγόντων. Περιλαµβάνει, επίσης, το νοµικό κίνδυνο καθώς και τον κίνδυνο συµµόρφωσης. Οι κατηγορίες ελέγχου κινδύνων αποτελούν τους µηχανισµούς που εφαρµόζει η τράπεζα για την αντιµετώπιση των διαφόρων κινδύνων που αναφέρονται πιο πάνω. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου η τράπεζα αναγνωρίζει, αξιολογεί, επιµετρά και παρακολουθεί ικανοποιητικά τους διαφόρους κινδύνους που αντιµετωπίζει, ο συνολικός της κίνδυνος µειώνεται. Οι κύριες κατηγορίες κινδύνων που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθες: ιεύθυνση και ιοικητικό Συµβούλιο το ιοικητικό Συµβούλιο του τραπεζικού ιδρύµατος έχει την ευθύνη να εφαρµόζει τέτοια πολιτική που θα προστατεύει τα συµφέροντα των µετόχων. Συναφώς, απαιτείται όπως τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πληρούν τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας. Οργανική δοµή και εσωτερική διακυβέρνηση το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη να καθορίζει µε συνετό τρόπο τη στρατηγική της τράπεζας, την οργανική διάρθρωση και τις γραµµές αναφοράς. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να εφαρµόσει ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα παρακολουθεί και θα αντιµετωπίζει τους διάφορους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένη η τράπεζα. Στάδιο 4: Ανάλυση των κατηγοριών κινδύνου και ελέγχου κινδύνου Το τελικό στάδιο της ανάλυσης του τραπεζικού οργανισµού, όπως περιλαµβάνεται στο ΣΑΚ, είναι ο περαιτέρω διαχωρισµός των κατηγοριών κινδύνου και διαδικασίας ελέγχου κινδύνων στις διάφορες υποκατηγορίες ή στοιχεία κινδύνου που τις απαρτίζουν (risk and control elements). Στη συνέχεια, αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και βαθµολογούνται µε 4

5 τη χρησιµοποίηση δεικτών κινδύνου (risk and control indicators) που έχει ετοιµάσει η Κεντρική Τράπεζα. Η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων περιλαµβάνει τη χρήση από µέρους της Κεντρική Τράπεζας της επαγγελµατικής της κρίσης. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αντλεί επί συνεχούς βάσης χρήσιµες πληροφορίες από ένα ευρύ φάσµα εξωτερικών και εσωτερικών πηγών. Στάδιο 5: Ενοποίηση Βαθµολογιών Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους στόχους του ΣΑΚ είναι η αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου που αντιµετωπίζει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα, βασιζόµενη στην επί µέρους ανάλυση όλων των κινδύνων που αντιµετωπίζει, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη άσκηση της εποπτείας, Συνεπώς, όλες οι κατηγορίες των κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου κινδύνου βαθµολογούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές διαβαθµίσεις των διαφόρων υποκατηγοριών ή στοιχείων κινδύνου (risk and control elements) που τις απαρτίζουν. Στη συνέχεια, οι επί µέρους βαθµολογίες των διαφόρων κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου κινδύνου ενοποιούνται ώστε να υπολογιστεί ο κίνδυνος της κάθε επιχειρηµατικής µονάδας. Ακολουθώντας τη διαδικασία αξιολόγησης "εκ των κάτω", ("bottom-up approach") η ενοποίηση συνεχίζεται ούτως ώστε να υπολογισθεί η βαθµολογία κινδύνου για την κάθε ουσιαστική εταιρεία ξεχωριστά και, συγκεντρωτικά, για ολόκληρη την τράπεζα Σηµειώνεται ότι η µεθοδολογία ενοποίησης που εφαρµόζεται προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις βαθµολογίες που καταδεικνύουν ψηλό κίνδυνο ή αδυναµίες στις διαδικασίες ελέγχου. Η εν λόγω πρακτική είναι συµβατή µε την αρχή της σύνεσης, η οποία αποτελεί ένα από τους κύριους πυλώνες στους οποίους εδράζεται η εποπτεία που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αξιολογεί τις διάφορες κατηγορίες κινδύνου και τις διαδικασίες ελέγχου των κινδύνων και τις αντιστοιχεί στην κλίµακα που ακολουθεί: 5

6 Ταξινόµηση κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου κινδύνων Κατηγορία Βαθµός ιαδικασίες Βαθµός Κινδύνου κινδύνου Ελέγχου κινδύνου Χαµηλός κίνδυνος 1 υνατός έλεγχος 0.5 Μέτριος Κίνδυνος- 2 Ικανοποιητικός έλεγχος 2 Μέτριος κίνδυνος + 3 Μέτριος έλεγχος 3.5 Ψηλός κίνδυνος 4 Αδύνατος έλεγχος 5 Σηµειώνεται ότι στο τελευταίο στάδιο της ενοποίησης των αποτελεσµάτων, και πιο συγκεκριµένα, στον υπολογισµό της βαθµολογίας κινδύνου των θυγατρικών εταιρειών και της τράπεζας στο σύνολο, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής στάθµευσης της κάθε εταιρείας ξεχωριστά µε βάση τη συνεισφορά της όπως αναφέρεται στο στάδιο 2 πιο πάνω. Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την Κεντρική Τράπεζα Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Συστήµατος Αξιολόγησης Κινδύνων χρησιµοποιούνται από την Κεντρική Τράπεζα µε ποικίλους τρόπους ως ακολούθως: Υποβοηθούν στον καλύτερο προγραµµατισµό της εποπτείας. Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων που εµπερικλείουν τους ψηλότερους κινδύνους καθοδηγούν την Κεντρική Τράπεζα στη καλύτερη δυνατή κατανοµή των εσωτερικών της πόρων ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη εποπτεία. ηµιουργούν το υπόβαθρο για τη διενέργεια συγκρίσεων µεταξύ των διαφόρων τραπεζικών ιδρυµάτων. Αποτελούν µέρος του δοµηµένου διαλόγου µε τις διευθύνσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ταξινόµησης των διαφόρων 6

7 τραπεζικών ιδρυµάτων, αποτελούν µια χρήσιµη πηγή πληροφοριών η οποία µπορεί να ωθήσει τις διευθύνσεις τους στη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων στους τοµείς που αναγνωρίζονται αδυναµίες. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα να επιβάλει µέτρα προς την τράπεζα µε στόχο τη βελτίωση της κατάστασης. Τέτοια µέτρα περιλαµβάνουν τον περιορισµό της επέκτασης των εργασιών της τράπεζας, τη βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς, επίσης, αν κριθεί αναγκαίο, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Είναι επωφελή για τη δηµιουργία κοινής κατανόησης µεταξύ της εποπτικής αρχής που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της ενοποιηµένης εποπτείας και των εποπτικών αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση της εποπτείας των θυγατρικών εταιρειών, σε σχέση µε θέµατα που αφορούν τον τραπεζικό όµιλο. Τέτοια θέµατα είναι η εσωτερική διακυβέρνηση του οµίλου, οι εσωτερικές του διαδικασίες, τα στρατηγικά του σχέδια κ.α. Μέσα στα πλαίσια της εν λόγω επικοινωνίας, ενδεχοµένως να προκύψει ότι οι εποπτικές αρχές έχουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά µε την ουσιαστικότητα των εποπτευόµενων τραπεζικών ιδρυµάτων. Επί των εν λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων πρέπει να ανταλλάσσονται σκέψεις και απόψεις. Η Κεντρική Τράπεζα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από άλλες εποπτικές αρχές µε τις οποίες συνεργάζεται στενά. ιασφάλιση ποιότητας των αποτελεσµάτων Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του Συστήµατος Αξιολόγησης Κινδύνων των τραπεζικών οργανισµών είναι υψίστης σηµασίας καθώς διευκολύνει την άσκηση οµοιόµορφης και αποτελεσµατικής εποπτείας. Συνεπώς, η διασφάλιση της ποιότητας της όλης διαδικασίας διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στις εσωτερικές διαδικασίες της Κεντρικής Τράπεζας. Τα ακόλουθα µέτρα συµβάλλουν στην επιτυχία της µεγαλύτερης δυνατής αξιοπιστίας και ποιότητας του συστήµατος: Η σύσταση Επιτροπής Επιθεωρητών η οποία θα απαρτίζεται από έµπειρους επιθεωρητές. Στόχος της εν λόγω επιτροπής θα είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί και ουσιαστικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το εποπτευόµενο τραπεζικό 7

8 ίδρυµα έχουν αναγνωριστεί από την Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, η διασφάλιση της οµοιοµορφίας της διαδικασίας που ακολουθείται µεταξύ των διαφόρων εποπτευόµενων τραπεζικών ιδρυµάτων είναι πρόσθετος στόχος που έχει τεθεί. Η διαδικασία αξιολόγησης να διενεργείται από τουλάχιστον δύο επιθεωρητές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ( four eyes principle ). Η διασφάλιση της ασφαλούς και συστηµατικής τήρησης των αρχείων, µε τρόπο που να επιτρέπει τη µεταγενέστερη αναγνώριση των ελεγκτικών στοιχείων ( audit trail ). 8

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS FRAMEWORK) ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Προοίµιο Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002-2007 και των περί Τραπεζικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πέραν των συνηθισµένων τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 59(4) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ. κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων.

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ. κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013 Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, με τίτλο Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΕΤΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 3 1.1 Πεδίο εφαρμογής 3 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 4 2.1 Διάρθρωση και οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Ltd

Argus Stockbrokers Ltd Argus Stockbrokers Ltd ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ. 1. (α) Το παρόν Πλαίσιο θα αναφέρεται ως Πλαίσιο για τη ιαχείριση Καθυστερήσεων (εφεξής το «Πλαίσιο»).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ. 1. (α) Το παρόν Πλαίσιο θα αναφέρεται ως Πλαίσιο για τη ιαχείριση Καθυστερήσεων (εφεξής το «Πλαίσιο»). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 1. (α) Το παρόν Πλαίσιο θα αναφέρεται ως Πλαίσιο για τη ιαχείριση Καθυστερήσεων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα