για το Έργο ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο 4: «Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού» για το Έργο «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος Προαίρεσης: CPV: Κριτήριο Ανάθεσης: Διοικητική Μεταρρύθμιση ,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 20% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Υποέργο 1: Υποέργο 2: Υποέργο 4: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνία Αποστολής στον νομαρχιακό τύπο ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντομογραφίες Γενικά 7 Συντομογραφίες Έργου 8 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 8 Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. 9 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10 A.1 Σκοπός και στόχοι Έργου 10 A.2 Περιβάλλον Έργου 11 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 11 A Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 12 A Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) 13 A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο. 13 A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) 14 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 14 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 14 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 14 A.3 Αντικείμενο Έργου 14 A.3.1 Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου Ανάλυση Απαιτήσεων (ΥΠΟΕΡΓΑ 1 και 2) 17 A.3.2 Ενότητα Β: Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 18 A.3.3 A Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. 19 A A Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης 19 Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης. 29 A Προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου (Νομοθετική Κωδικοποίηση) 30 A Ενότητα Γ: Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 30 Ομάδες Χρηστών του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής Σχετικής Ύλης. 31 A Αρχιτεκτονική 32 A Λειτουργικές Απαιτήσεις των Υποσυστημάτων Εφαρμογών. 34 A Υπηρεσίες Εισαγωγής δεδομένων 41 A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 41 A Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 43 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 44 A Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση 44 A Χρηστικότητα - Προσβασιμότητα 45 A Απόδοση Συστήματος 46 A Διαλειτουργικότητα 47 A Ασφάλεια 49 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.4 Ενότητα Δ: Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 50 A.3.5 Ενότητα Ε: Προμήθεια Εξοπλισμού & Υποστηρικτικού Λογισμικού. (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) 51 A.3.6 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 53 A Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 53 A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 53 A Εγγυημένο Επιπέδο Υπηρεσιών 55 A.3.7 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 56 A.3.8 ΦΑΣΗ Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου - Ανάλυση Απαιτήσεων. 57 A.3.9 ΦΑΣΗ Β: Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας. 57 A A ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας. 60 ΦΑΣΗ Δ: Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.62 A Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Υποστηρικτικού Λογισμικού. 62 A.3.10 Εκπαίδευση 63 A ΦΑΣΗ Ε: Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία 63 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 66 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 66 A.4.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 68 A.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 68 A.4.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 68 A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 69 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 70 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 70 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 70 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 70 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 70 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 71 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 71 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 71 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 71 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 72 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 73 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 73 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 74 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 77 B Οι Έλληνες Πολίτες 77 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 79 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 81 B Οι συνεταιρισμοί 83 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 86 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 88 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 89 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 89 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 95 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 96 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 96 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 96 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 98 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 98 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 100 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 100 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 100 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 101 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 101 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 103 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 103 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 103 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 104 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 105 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 105 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 109 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 109 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 111 B.4.3 Προσφυγές 112 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 112 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 113 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 113 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 115 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 116 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 116 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 116 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 117 B.5.7 Υπεργολαβίες 119 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 120 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 121 B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 121 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 122 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 122 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 122 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 123 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 124 C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 125 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 126 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 127 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 129 C.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 129 C.3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 130 C.3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 130 C.3.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 131 C Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης 131 C Σημασιολογικό Μοντέλο 135 C Περιβάλλον Διαχείρισης Σημασιολογικού Μοντέλου 135 C Υποσύστημα Τεκμηρίωσης Περιεχομένου 136 C Yποσύστημα Σημασιολογικά Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 136 C.3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 137 C Υπηρεσίες περιόδου πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας 137 C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 139 C Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης 140 C Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 141 C.3.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 141 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 161 C.4.1 Υποέργο C Υποσυστήματα Εφαρμογές Υποέργου C Υπηρεσίες Υποέργου C Άλλες δαπάνες Υποέργου C.4.2 Υποέργο C Υπηρεσίες Υποέργου 1, 162 C Άλλες δαπάνες Υποέργου C.4.3 Υποέργο C Περιφερειακός Εξοπλισμός 163 C Κεντρικός Εξοπλισμός 164 C Λογισμικό Συστήματος 164 C Άλλες δαπάνες Υποέργου C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 165 C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 166 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας». «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Υπουργείο Τουρισμού Υπουργείο Τουρισμού Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Τουρισμού Ταξινόμηση κατά CPV : Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκατριών Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ : ,00 ) Η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Υποέργο έχει ως εξής : Υποέργα 1 Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α , ,00 Συνολική Δαπάνη , , , , , , ,00 Σύνολο , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο 20% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης ,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/9/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. 14/10/ /11/2013 και ώρα 11:00 Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε. 11/11/2013 και ώρα 11:00 Συντομογραφίες Γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ Δ.Μ. ΕΥΣΣΕΠ ΕΣΠΑ ΚτΠ Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες Έργου Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ΥΠ. Δ.Μ &Η.Δ ΠΕΣ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ..3.6) Ορισμοί διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΚτΠ Α.Ε. η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Προμηθειών. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κανονισμός Προμηθειών Ο Κανονισμός Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης, Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 528/Β/ ) Ολοκληρωμένο Ορισμοί διακηρύξεων της Ένα ΚτΠ πλήρες Α.Ε. και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Προϋπολογισμός Έργου Πmin Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 75% της διαμέσου (median). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε., γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός και στόχοι Έργου Η Ελληνική έννομη τάξη διακρίνεται από το φαινόμενο της πολυνομίας, το οποίο απορρέει από την προσπάθεια του νομοθέτη είτε να ρυθμίσει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων είτε να καλύψει ή και να συμπληρώσει κενά της νομοθεσίας. Η πληθώρα των κανόνων που θεσπίζονται καθημερινά με διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) προκαλεί ασάφειες, αντινομίες, επαναλήψεις, αντιφάσεις και καταργήσεις διατάξεων με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αίσθημα της αβεβαιότητας ως προς τον κανόνα δικαίου που ισχύει σε κάθε περίπτωση. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί την ανάγκη εισαγωγής νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος, με περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου της πολυνομίας που έχει ως αποτέλεσμα: Επιβάρυνση των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες με υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για τη συμμόρφωσή τους με τις ρυθμίσεις, Επιβάρυνση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης με περιττό εσωτερικό κόστος διεκπεραίωσης περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών, Δυσχέρεια στη διασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων της δημόσιας διοίκησης και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Συνεπώς, το φαινόμενο της «πολυνομίας» στερεί από την έννομη τάξη τα πλεονεκτήματα της σαφήνειας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας δικαίου, που πρέπει να χαρακτηρίζουν το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα προστάγματα της καλής νομοθέτησης. Για την επίλυση ή τουλάχιστον τον περιορισμό του συνόλου των παραπάνω φαινομένων είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία κατά τομέα πολιτικής και θεματική ενότητα. Με το παρόν Έργο επιδιώκεται να συγκεντρωθούν - ενοποιηθούν οι διάσπαρτες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας και να εδραιωθεί το αίσθημα του Κράτους δικαίου. Ειδικότερα με το παρόν Έργο αποσκοπείται: Η αποτελεσματική συγκέντρωση και οργάνωση μίας μεγάλης, πολύπλοκης νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού και η οποία βρίσκεται διάχυτη και κατακερματισμένη σε πληθώρα νομοθετημάτων. Η συγκέντρωση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του τουρισμού που θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από το 1914 έως και το Η δημιουργία σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης, με ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων της Τουριστικής Νομοθεσίας, ώστε το σύνολο των εμπλεκομένων στο τομέα του τουρισμού να γνωρίζει τις υφιστάμενες και σε ισχύει νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Η αντιμετώπιση της δυσκολίας που συναντούν όχι μόνο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του τουρισμού σχετικά με την άμεση ηλεκτρονική εύρεση της τουριστικής νομοθετικής και κανονιστικής ύλης Η εξοικείωση των τελικών χρηστών με τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου αναμένεται να έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της καταγραφής των ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων από τις οποίες προκύπτουν διοικητικές απαιτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τον Πολίτη για την ολοκλήρωση διοικητικών πράξεων έτσι ώστε να είναι σαφές προς τον πολίτη και την επιχείρηση οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα για την ολοκλήρωση κάθε διοικητικής πράξης (όπως πχ έναρξη και λειτουργία καταλύματος). Προτάσεις για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποσαφηνίζει τις ισχύουσες ρυθμίσεις και θα οδηγεί στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με νέες ρυθμίσεις (νέο σχέδιο Κώδικα Νομοθετική Κωδικοποίηση). Δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και μηχανισμών συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και διάθεσης του νομοθετικού, κανονιστικού και λοιπού σχετικού υλικού. Ενημέρωση με άμεσο, εύληπτο και εύκολο τρόπο για θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Τουρισμού τους εποπτευόμενους φορείς του καθώς και από το ευρύ κοινό (εταιρίες και πολίτες), με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας (Μείωση Διοικητικών Βαρών). Ενοποιημένο και σαφές κωδικοποιημένο νομοθετικό κείμενο (σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης) για το σύνολο των πολιτών, επιχειρήσεων καθώς και για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και οργανωτικών δομών του τουρισμού. Οι άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση του Έργου είναι οι πολίτες, τα υπηρεσιακά στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και το σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα του Τουρισμού. A.2 Περιβάλλον Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΕΦΔ - ΕΥΣΣΕΠ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Βλ. παρ. Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. Δ.Μ &Η.Δ - ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Τουρισμού Βλ. παρ. Α ΕΕΠΣ - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Το παρόν Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » («Δ.Μ ») είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και της ενίσχυσης της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Το (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση » αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών καθώς και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη. Άξονας 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Ο Γενικός στόχος του άξονα 1 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθμιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών. Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της χώρας για την 4η προγραμματική περίοδο, και στην κατεύθυνση του να προσδιορισθούν οι δημόσιες εκείνες πολιτικές που είναι αναγκαίο να ενισχυθούν μέσω του Ε.Π. προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη, έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: Με δεδομένη την ανάγκη οι παρεμβάσεις του Ε.Π. να επικεντρωθούν στους κρίσιμους για την Ανάπτυξη τομείς δημοσίων πολιτικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάλεσε με έγγραφό του τους ομoλόγους του των παραγωγικών υπουργείων, να προσδιορίσουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα πεδία διοικητικών και οργανωτικών επεμβάσεων στους τομείς τους. Κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων που ακολούθησαν, προσδιορίσθηκαν οι κάτωθι θεματικές περιοχές, για τις οποίες υπάρχει η πολιτική βούληση και η απαραίτητη ωριμότητα να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο Ε.Π.: Βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος του επιχειρείν. Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών για την καλύτερη εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη (διακριτές δράσεις). Μεταναστευτική Πολιτική. Δικαιοσύνη Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας των μηχανισμών απονομής της Δικαιοσύνης. Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις). Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις). Επιπλέον η ενδυνάμωση της Πολιτικής Προστασίας προστέθηκε λόγω των καταστροφών του θέρους του 2007 στις θεματικές προτεραιότητες. Με αντίστοιχες διαδικασίες, μπορεί να εμπλουτισθούν οι ως άνω θεματικές περιοχές. Επίσης, η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας θα αποτελέσει οριζόντια προτεραιότητα (και στις επιλεγείσες θεματικές περιοχές). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι εταιρία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3187/τ.Β/ ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 3614/2007 (άρθρο 32). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο Ελληνικό Διοικητικό περιβάλλον. A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο. Στο Υπουργείο Τουρισμού ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι εξής αρμοδιότητες: προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων καθώς και ο σχεδιασμός των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής. Η εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και η παρακολούθηση της απόδοσης του, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η έρευνα και μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, στην κοινωνική ζωή της χώρας καθώς και των όρων του ανταγωνισμού στη διεθνή τουριστική αγορά, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών δεικτών και δεικτών Αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και της απαραίτητης τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών. Οι κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης. Η από κοινού με το Υπουργεία Οικονομικών και Ανταγωνιστικότητας, προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα τουρισμού. Η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό. Η σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών και της προώθησης του τουριστικού προϊόντος, τα γραφεία του Ε.Ο.Τ εξωτερικού με το άρθρο 27 του ν. 4049/2012 λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος της Δ/νσης Υπηρεσιών εξωτερικού. A Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ) Ο Κύριος του Έργου και η ΚτΠ Α.Ε. έχουν συνάψει «Προγραμματική Συμφωνία». Στην εν λόγω συμφωνία περιγράφεται το αντικείμενό της, το πλαίσιο συνεργασίας καθώς και οι κύριες φάσεις υλοποίησης του Έργου. Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Προγραμματικής Συμφωνίας, η οποία απαρτίζεται από στελέχη του Κυρίου του Έργου και της ΚτΠ Α.Ε. και αποτελεί τη στρατηγική Επιτροπή διοίκησης του Έργου. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου και την ΚτΠ Α.Ε. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την ΚτΠ Α.Ε. A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η ΚτΠ Α.Ε δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την ΚτΠ Α.Ε. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό, προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.3 Αντικείμενο Έργου Με το παρόν Έργο θα υλοποιηθεί αρχικά η συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση του συνόλου της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά το Υπουργείο Τουρισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του και ακολούθως η κωδικοποίηση/ταξινόμηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και η επεξεργασία του συνόλου της ύλης, αυτής. Ειδικότερα, με το παρόν Έργο θα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ υλοποιηθεί η συγκέντρωση, ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων, καθώς επίσης και της λοιπής ύλης του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων. Η εν λόγω κωδικοποίηση θα αφορά, κατ ελάχιστον, τη νομοθετική και κανονιστική ύλη των κάτωθι ενοτήτων: Το προς κωδικοποίηση νομοθετικό και κανονιστικό υλικό είναι το σύνολο των διατάξεων που (ανεξάρτητα από την εμπλοκή ή συναρμοδιότητα άλλου υπουργείου) ρυθμίζει ζητήματα τουρισμού και τουριστικής πολιτικής. Κατά συνέπεια αρμόδιο ή (για τις κανονιστικές ρυθμίσεις) επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Η αρμοδιότητα του αυτή είτε αποτυπώνεται ρητά σε μια σειρά διατάξεων είτε προκύπτει από το περιεχόμενο και τον σκοπό των προς κωδικοποίηση νομοθετημάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά κρατικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, τα Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), τα Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), και τους Λοιπούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού όπως, σωματεία, αστικές εταιρείες διεθνείς οργανώσεις κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Στην ενότητα των Τουριστικών Επιχειρήσεων που διαθέτουν υποδομές περιλαμβάνεται το σύνολο της νομοθεσίας αναφορικά με: Α) Τουριστικά καταλύματα: Κύρια τουριστικά καταλύματα (πχ. ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους). Μη κύρια τουριστικά καταλύματα (πχ, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι δέκα δωματίων, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα). Σύνθετα τουριστικά καταλύματα Β) Ξενώνες νεότητας Γ) Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (π.χ. Γήπεδα Γκολφ, Επιχειρήσεις Ιαματικού Τουρισμού, Συνεδριακά Κέντρα, Χιονοδρομικά Κέντρα, ΚΕ.Π.Α.Τ.(Κέντρα Προπονητικού -Αθλητικού Τουρισμού), Αυτοκινητοδρόμια, Ορειβατικά Καταφύγια, Θεματικά Πάρκα, Τουριστικοί Λιμένες (Μαρίνες), Κέντρα Τουρισμού Υγείας, κλπ). ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες: Ειδικές Τουριστικές Δραστηριότητες, (π.χ. Τουριστικά Τρένα, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου, δραστηριότητα εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό κλπ). Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις, (Τουριστικά Γραφεία, Rent A Car, Rent A Moto, Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, Τουριστικά καταστήματα, επιχειρήσεις αλιευτικού τουρισμού όπως ναυλομεσιτικά γραφεία κλπ). Σημείωση: Οι επιχειρήσεις rent a moto εντάσσονται στις τουριστικές επιχειρήσεις με την υπ αρ /ειδ. αριθ. 165/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. «Υπαγωγή των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρ. 2 του ν. 2160/1993» Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Φ.Ε.Κ. 778 Β ). Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) με την αριθμ. 7073/ υ.α. «Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)» (ΦΕΚ Β 1266/ ) και τα ναυλομεσιτικά γραφεία με τη με αρ. 798/ (ΦΕΚ Β 19/ ) κ.υ.α. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, θα κωδικοποιηθεί το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στα Τουριστικά Επαγγέλματα (π.χ. ξεναγοί), καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τις σχολές, των ΕΠΑΣ, των Σχολών Ξεναγών και των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού.. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στην ενότητα των Συμβατικών Σχέσεων, θα κωδικοποιηθεί το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά θέματα όπως οι σχέσεις μεταξύ ξενοδόχων και πελατών, η χρονομεριστική μίσθωση κ.λπ. Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης θα πραγματοποιηθεί Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της καλής νομοθέτησης. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις μιας ρύθμισης και παρουσιάζεται το εύρος των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων θα δοθούν προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου οι οποίες θα έχουν τη μορφή ενός ολοκληρωμένου νέου σχεδίου κώδικα (Νομοθετική Κωδικοποίηση), στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί το σύνολο των (νομοθετικών και κανονιστικών) διατάξεων του ήδη ισχύοντος νομικού πλαισίου καθώς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνοδευόμενες από κείμενο επεξηγήσεων ή αιτιολογιών (προτάσεις ρυθμιστικής ανάπλασης). Τέλος, με το παρόν έργο θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη πληροφοριακή υποδομή, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης και η οποία θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, νομολογία, αρθρογραφία, αποφάσεις του Υπουργείου Τουρισμού, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση που αφορά τη νομοθεσία στον τομέα του Τουρισμού. Μέσω της ανωτέρω πληροφοριακής υποδομής θα καταστεί δυνατή η διάχυση της καταγραφείσας νομοθετικής και κανονιστικής ύλης στο προσωπικό του Υπουρείου Τουρισμού, φορείς του δημοσίου, αλλά και στο ευρύ κοινό. Το προκηρυσσόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων Υποέργων: Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας». Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας». Υποέργο 4: «Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού». Το αντικείμενο των τριών υποέργων νοείται ως ενιαίο, και αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες εργασιών: Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου. [ΥΠΟΕΡΓΑ 1,2] Ενότητα Β: Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας. [ΥΠΟΕΡΓΟ 1] Ενότητα Γ: Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας. [ΥΠΟΕΡΓΟ 2] Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ενότητα Δ: Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου. [ΥΠΟΕΡΓΟ 1] Ενότητα Ε: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Υποστηρικτικού Λογισμικού [ΥΠΟΕΡΓΟ 4] Ακολούθως, παρουσιάζονται οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και οι προδιαγραφές αυτών, για κάθε ενότητα εργασιών του Έργου. A.3.1 Ενότητα Α: Ενέργειες Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου Ανάλυση Απαιτήσεων (ΥΠΟΕΡΓΑ 1 και 2) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΚτΠ Α.Ε. Για την ομαλή, ορθή και ποιοτική υλοποίηση του Έργου κρίνεται αναγκαίο να καταρτιστεί από τον Ανάδοχο «Μεθοδολογία Υλοποίησης» του Έργου, προκειμένου να καθοριστούν αναλυτικά: η προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου, ο σχεδιασμός διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας του Έργου, οι επιμέρους μεθοδολογίες καθώς και οι διαδικασίες και οι ενέργειες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτού. Ειδικότερα, ο ανάδοχος για την κατάρτιση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης, θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει κατά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (βλ. Ενότητα Β). Η «Μεθοδολογία Υλοποίησης» θα περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τα ακόλουθα: 1. Τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ορθή υλοποίηση του. 2. Μεθοδολογία υλοποίησης Διοικητικής Κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. 3. Λεπτομερή καταγραφή όλων των φάσεων του Έργου και των επιμέρους υποφάσεων αυτών. 4. Τις βασικές μετρικές εισόδου και εξόδου κάθε Φάσης / υποφάσης του Έργου. 5. Ακριβή καθορισμό των ενεργειών που απαιτούνται και θα εκτελεστούν στο πλαίσιο κάθε φάσης, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. 6. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου. 7. Οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση / αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. 8. Οριστικοποίηση / εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση του προτεινόμενου σχεδιασμού. 9. Μεθοδολογία και πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων και κινδύνων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 11. Καθορισμό της παρακολούθησης και υλοποίησης καθώς και των εργαλείων υποστήριξης του Έργου. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τα εργαλεία υποστήριξης για κάθε φάση υλοποίησης του Έργου. Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και αναλυτική περιγραφή του τρόπου προτυποποίησης των διαδικασιών κωδικοποίησης, της διαχείρισης αυτών και της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων ενεργειών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο «Μεθοδολογία Υλοποίησης» θα πρέπει να καταρτίσει την ανάλυση και σχεδίαση των απαιτήσεων για την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών νομοθετικής αναζήτησης που θα παρέχει το Υπουργείο Τουρισμού προς τους εποπτευόμενους φορείς του, το Δημόσιο και τους πολίτες. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Ανάδοχος θα προβεί στα ακόλουθα: 1. Οριστικοποίηση υπηρεσιών (νομικού περιεχομένου) προς ηλεκτρονικοποίηση. Ο Ανάδοχος θα ιεραρχήσει τις υπηρεσίες ανάλογα με τη συχνότητα ζήτησης κάθε μίας και τα χαρακτηριστικά των ομάδων/ φορέων που εξυπηρετούνται από αυτή (πλήθος, δυνατότητα να κάνουν αποτελεσματική χρήση της μέσω του διαδικτύου, αντίκτυπος στην ομάδα/ φορέα από την ηλεκτρονικοποίηση της υπηρεσίας). 2. Προσδιορισμό των εσωτερικών τμημάτων του Υπουργείου που θα υλοποιούν ή θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που θα ηλεκτρονικοποιηθούν. 3. Ανάλυση και πλήρη σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Νομοθετικής, Κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης. 4. Ανάλυση και πλήρη σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν κατά την υλοποίηση του παρόντος Έργου. 5. Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων των χρηστών. 6. Προσδιορισμό της μεθοδολογίας και των αρχικών σεναρίων ελέγχου για την αποδοχή του νέου συστήματος. 7. Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος. 8. Οριστικοποιημένο Σχέδιο Εισαγωγής ηλεκτρονικών δεδομένων, που καθορίζει εύρος, πηγές και διαδικασίες εισαγωγής και ελέγχου ορθότητας αυτής. 9. Σύνταξη οδηγού για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Η «Μεθοδολογία Υλοποίησης» κρίνεται αναγκαίο να επικαιροποιείται καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα ή απρόβλεπτα δεδομένα καθώς και σε κάθε περίπτωση που θα απαιτείται για την διασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς υλοποίησης του Έργου. A.3.2 Ενότητα Β: Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενότητας θα πραγματοποιηθούν κατ ελάχιστον οι κάτωθι ενέργειες : 1. Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. 2. Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης. 3. Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων της κωδικοποιημένης ύλης στο πλαίσιο της Καλής Νομοθέτησης. 4. Προτάσεις ρυθμιστικού πλαισίου (Νομοθετική Κωδικοποίηση). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης ύλης. Η κωδικοποίηση νομοθεσίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αναλύεται σε επιμέρους στάδια και αρχίζει με τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση κάθε νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης, καθώς επίσης και λοιπής σχετικής ύλης (νομολογίας, αρθρογραφίας, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ κ.λπ), που αφορά το Υπουργείο Τουρισμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων. Ο Ανάδοχος πρέπει αρχικά να καταγράψει και να συγκεντρώσει το σύνολο της εν ισχύι νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής σχετικής ύλης που αφορά στο το Υπουργείο Τουρισμού και τους εποπτευόμενούς του φορείς. Ειδικότερα, η ανωτέρω ύλη ορίζεται ως κατωτέρω: Νομοθετική και κανονιστική ύλη: Ως τέτοια νοείται το σύνολο αφενός των διατάξεων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις κλπ.) που το κύριο αντικείμενό τους είναι στο ίδιο ή άμεσα συναφές πεδίο (Τουρισμός) και αφετέρου οι σχετικές ή συναφείς μεμονωμένες διατάξεις νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων με άλλο κύριο αντικείμενο. Η ύλη αυτή περιλαμβάνει κάθε είδους νομοθετική ή κανονιστική πράξη, δηλαδή πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα που θέτει κανόνα με γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο (ρύθμιση). Περιλαμβάνονται διατάξεις πράξεων ανεξαρτήτως της τυπικής ισχύος τους (π.χ Σύνταγμα, Νόμος, Κανονισμός της Βουλής, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Προεδρικό Διάταγμα, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός, Οργανισμός κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους από το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο (διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.) ή το δίκαιο της ΕΕ (Ευρωπαϊκές Συνθήκες, Κανονισμός, Οδηγία κ.λπ.). Η βασική μονάδα στην οποία θα διαρθρώνεται η επεξεργασία και παρουσίαση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης θα είναι αυτή του άρθρου, δηλαδή μίας ενάριθμης διάταξης με συστηματική ενότητα που περιέχει ορισμένη συνεκτική ρύθμιση. Λοιπή σχετική ύλη α) Νομολογία: Ως τέτοια νοείται το σύνολο των αποφάσεων δικαστηρίων ή δικαστικών οργάνων ή σχηματισμών, με τις οποίες εφαρμόζονται και ερμηνεύονται διατάξεις της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. β) Διοικητική πρακτική: Ως τέτοια νοείται το σύνολο των αποφάσεων φορέων της εκτελεστικής εξουσίας, ανεξάρτητων αρχών ή άλλων οργάνων της διοίκησης ή της αυτοδιοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη περίπτωση ή ερμηνεύονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης ύλης (π.χ. γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ) ή και αφηρημένα (π.χ. εγκύκλιοι Υπουργείων, αποφάσεων της ΕΕ) οι διατάξεις της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. γ) Λοιπό υλικό: Ως τέτοιο νοείται οποιαδήποτε νομική πληροφορία συμβάλλει στην κατανόηση και ερμηνεία της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και δεν ανήκει σε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες, π.χ. επιστημονική ερμηνεία των διατάξεων, σχετικά άρθρα, μελέτες κ.λπ. Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση αυτής της υποφάσης πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων (2 αντίτυπα). A Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και επεξεργασία του συνόλου της ύλης Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της προηγούμενης δραστηριότητας καθώς και την εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή «Μεθοδολογία Υλοποίησης», θα προβεί στην αντιστοίχιση και ανάλυση του νομοθετικού και κανονιστικού υλικού των εν ισχύι τυπικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων καθώς και της αναλογούσας νομολογιακής ύλης με κύριο κριτήριο τη χρονική περίοδο αναφοράς κάθε διάταξης. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Στην παρούσα Διοικητική Κωδικοποίηση περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση διατάξεων, η κατάργηση παρωχημένων διατάξεων και η ένταξη σε ενιαίο κείμενο των νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, καθώς, και η, μετά την ένταξη, κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων. Επίσης, κατά περίπτωση θα προσδιοριστεί και θα πραγματοποιηθεί η απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση η αντιστοίχιση του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Νομοθετική διάταξη. Θεματική Ενότητα. Διάρθρωση των περιεχομένων. Διάρκεια εφαρμογής και περίοδο αναφοράς. Απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά. Απάλειψη μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής. Αντιστοίχιση κανονιστικών πράξεων και νομολογίας με τη νομοθετική διάταξη αναφοράς αυτών. Προσδιορισμό αυτοτελών διατάξεων. Ο ανάδοχος πρέπει στην παρούσα Φάση να πραγματοποιήσει μια πλήρη, αξιόπιστη και λειτουργική Διοικητική Κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά τον τομέα Τουρισμού, η οποία θα περιλαμβάνει τις σχετικές (νομοθετικές και κανονιστικές) διατάξεις του νομικού πλαισίου όπως εκάστοτε ισχύουν με την αντίστοιχη συναφή νομοθετική, κανονιστική και λοιπή σχετική ύλη για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων. Σε περίπτωση που ορισμένες κανονιστικές διατάξεις δεν μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ξεχωριστό σχέδιο Κωδικοποίησης αυτών των διατάξεων. Ειδικές διατάξεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στη Διοικητική Κωδικοποίηση θα καταγραφούν στο τέλος του σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει και την επεξεργασία του συνόλου της ύλης. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τα κάτωθι: Α. Διαδικασία Διοικητικής Κωδικοποίησης. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Διοικητικής Κωδικοποίησης, θα συγκεντρώσει το σύνολο της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης και θα το παρουσιάσει συστηματοποιημένο σε ένα χρηστικό σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του Τουρισμού, που θα συντάξει προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία, το οποίο (σχέδιο) θα προκύψει, αφού προηγηθεί η εκκαθάριση επαναλαμβανόμενων και ανενεργών/(ρητώς ή σιωπηρώς) καταργημένων διατάξεων, με ενοποίηση, ταξινόμηση και ομαδοποίηση γενικών και ειδικών διατάξεων κατά θεματική ενότητα (π.χ.α) οργανωτικές δομές του ελληνικού τουρισμού, β) τουριστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν υποδομές, γ) τουριστικές επιχειρήσεις, δ) τουριστικά επαγγέλματα τουριστική εκπαίδευση κ.ά), με αναφορά των περιεχομένων και λημμάτων του κώδικα και με παραπομπές σε άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η κωδικοποίηση νομοθεσίας αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αναλύεται σε επιμέρους στάδια και αρχίζει με τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης (βλ.παρ. A.3.2.1). Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις των τυπικών νόμων κωδικοποιούνται χωριστά από τις διατάξεις των κανονιστικών διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης. Στο σχέδιο Διοικητικής Κωδικοποίησης που θα περιλαμβάνονται διατάξεις τυπικών νόμων μπορεί να περιληφθούν κατ εξαίρεση διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της κωδικοποίησης, δηλ. αν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα