ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα"

Transcript

1 ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010

2 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ Τπνρξεψζεηο πξνο ηελ EUROSTAT Βαζηθέο δεκνζηνλνκηθέο έλλνηεο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή ηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ηνηρεία ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Ο έιεγρνο, ε ζχλζεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο Δηζαγσγή Πξνβιήκαηα ζχλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο θαηά θνξέα Αδπλακίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ΟΙ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΗ EUROSTAT ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο «δηάινγνο» κε ηελ Eurostat ζηελ πεξίνδν Οη εμειίμεηο ηνπ Η παξνχζα εηθφλα κε βάζε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα Μεζνδνινγηθά εξσηήκαηα θαη αζάθεηεο πνπ παξακέλνπλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ Οη επξείεο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Πξνηάζεηο γηα πην έγθαηξε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή θαη γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο Γεληθά κέηξα

3 5.2.2 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηνπο ΟΣΑ Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηα ΝΠΓΓ Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηα Ννζνθνκεία Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Λνηπά κέηξα βειηίσζεο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο: Αλεμάξηεηεο Γεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαη Γεκνζηνλνκηθνί Καλφλεο Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ξνή ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ ΔΤΔ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ Πξνηάζεηο γηα ηε λνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο ΔΤΔ Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ηεο ΔΤΔ...45 Βηβιηνγξαθία

4 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Έθζεζε απηή απνηειεί ην πξντφλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζπζηήζεθε ζηηο 30/10/2009 κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, κε αληηθείκελν «ηελ θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο απεηθφληζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο». 1 Απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2009, έρεη ππάξμεη, σο γλσζηφ, ζνβαξή ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat), εμ αηηίαο ηεο αηθλίδηαο θαη ζεκαληηθήο πξνο ηα πάλσ αλαζεψξεζεο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην 2008 θαζψο θαη ηεο πνιχ κεγάιεο αλαζεψξεζεο ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζε αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ απφ ηε EUROSTAT κε ζηφρν ηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ. Παξάιιεια, ζην δηεζλή ηχπν εκθαλίζηεθε πιεζψξα αξλεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία ππφζθαςαλ έηη πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελ ηέιεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. πγρξφλσο, νη μέλνη επελδπηέο έγηλαλ ηδηαίηεξα δηζηαθηηθνί ζηελ αγνξά ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζψξηα επηηνθίσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα γεξκαληθά λα έρνπλ δηεπξπλζεί ζεκαληηθά. Δπεηζφδηα ακθηζβήηεζεο ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζην παξειζφλ θαη ε EUROSTAT είρε θαηά θαηξνχο εθθξάζεη επηθπιάμεηο, ακθηβνιίεο, ελζηάζεηο θαη ζρφιηα γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, πνπ είραλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο θαη ζηελ απψιεηα αμηνπηζηίαο. Παξά ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, ε επαλεκθάληζε ηνπ ηδίνπ θαηλνκέλνπ θαη πάιη πξφζθαηα ζαθψο ππνδειψλεη φηη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο παξεκβάζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο EUROSTAT γηα πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζηαηηζηηθήο δενληνινγίαο ππήξμε πιεκκειήο θαη αλεπαξθήο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζεψξεζαλ εμ αξρήο φηη γηα λα ηεξκαηηζηεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ακθηζβήηεζεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ε παξαγσγή αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ήηαλ απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο φιεο νη πιεπξέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη λα δηαπηζησζνχλ ηφζν ηα ρξφληα, φζν θαη ηα ηπρφλ ζπγθπξηαθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ απνηέιεζε θαη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. 1 Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 4

5 Γηα λα αληαπνθξηζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζην έξγν ηεο ε Δπηηξνπή πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επξχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε, κε δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζε ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαζψο θαη ζηελ ΔΤΔ, ελψ ζπλαληήζεθαλ θαη κε ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπίαο ηεο EUROSTAT θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζηελ Αζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή ζπλάληεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ππέβαιε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη νη νπνίνη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηαηχπσζαλ πνιχ ρξήζηκεο απφςεηο γηα ην ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γηα ηηο πξνζθνξφηεξεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή ζπλάληεζε ππαιιήινπο απφ: Σε Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΤΔ Σν Σκήκα Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηεο ΔΤΔ Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Σε Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Σν Τπνπξγείν Τγείαο Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηηο εθζέζεηο ηεο EUROSTAT γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ην 2004 κέρξη θαη πξφζθαηα, θαζψο θαη αξηζκφ εγγξάθσλ πνπ απνηέιεζαλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο EUROSTAT ζηελ ίδηα πεξίνδν. Σέινο, ε Δπηηξνπή έιαβε γλψζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ ππαιιήισλ ηεο ΔΤΔ. Η Δπηηξνπή επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ ζπγθέληξσζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα εληνπίζεη, αλαδείμεη θαη αλαιχζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά λα δηαηππψζεη ηηο, θαηά ηελ γλψκε ηεο, πην πξφζθνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δθηφο απφ ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ε Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επηπιένλ θεθάιαηα. ην θεθάιαην 2 θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη δηαρξνληθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ην θεθάιαην 3 εμεηάδνληαη ηα βαζηθά έγγξαθα επηθνηλσλίαο ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ κε ηε EUROSTAT θαη πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ ην θεθάιαην 4 ζπλάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην θεθάιαην 5 δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ άκεζε θαη κεζνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 5

6 ζηνηρείσλ. Η Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη είλαη ρξήζηκν λα δηαηππψζεη φρη κφλν ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Η Δπηηξνπή θαηαζέηεη ηελ παξνχζα Έθζεζε, ην ζχλνιν ηεο νπνίαο εθθξάδεη, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο, φια ηα κέιε ηεο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα απνβεί ρξήζηκε. Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Βαζίιεο Μαλεζηψηεο, ηέιια Μπαιθνχζηα, Σάθεο Πνιίηεο, άββαο Ρνκπφιεο Γεψξγηνο πκηγηάλλεο Γθίθαο Υαξδνχβειεο, Γηεπζπληήο-χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλήηξηα ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔ.Π.Δ). Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Ι.Ο.Β.Δ) Καζεγεηήο, Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα ηαηηζηηθήο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ 6

7 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 2.1 Σν ηζρύνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθώλ ζηνηρείωλ θαη νη αξκνδηόηεηεο ηωλ εκπιεθνκέλωλ θνξέωλ Τπνρξεώζεηο πξνο ηελ EUROSTAT πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Διιάδα -φπσο θαη νη άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- αλέιαβε ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα απνζηέιιεη δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πξνο ηελ ΔΔ. Η ππνρξέσζε απηή απνξξέεη απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΓΤΔ). 2 Ο ηζρχσλ Καλνληζκφο (EC/479/2009) απνηειεί λεφηεξε θσδηθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θαλνληζκνχ (EC/3605/93) ν νπνίνο είρε ηξνπνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα 3 γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζην λέν πεξηερφκελν ησλ ζηαηηζηηθψλ νξηζκψλ, φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ ζην Οινθιεξσκέλν Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 95), θαζψο θαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ απαηηήζεσλ ζε πιεξνθφξεζε. Σα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ην δεκφζην έιιεηκκα (πιεφλαζκα) θαη ην δεκφζην ρξένο θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο. Οη γλσζηνπνηήζεηο γίλνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν θαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα έηε. Σππηθά, ππεχζπλε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat είλαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο θάζε ρψξαο. Με ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ κεηά ην 2000 απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ Πηλάθσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ε Eurostat ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηνχληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθνί αλαιπηηθνί πίλαθεο θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ελφο ζρεηηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ Η δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζηε Eurostat Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Κνηλνηηθφ Καλνληζκφ, ε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο ηεο Eurostat έρεη σο εμήο: Κάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο ζα πξέπεη: 2 Σν πξσηφθνιιν πξνζαξηάηαη ζηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 3 Σξνπνπνηήζεηο έγηλαλ ηα έηε 2000, 2002,

8 1. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ην πξνυπνινγηζκέλν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο (n), γηα ην εθηηκψκελν (ηελ 31ε Μαξηίνπ) έιιεηκκα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο (n-1) θαη γηα ην νξηζηηθφ έιιεηκκα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (n-2, n-3 θαη n-4) (Πίλαθαο 1 ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο). 2. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα πξνυπνινγηζζέληα ζηνηρεία ηεο γηα ην ηξέρνλ έηνο (n) θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) ζρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα ειιείκκαηα, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηνλ πιένλ ζπλήζε νξηζκφ ηνπο ζην νηθείν θξάηνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία επεμεγείηαη ε κεηάβαζε απφ ην έιιεηκκα, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ζην έιιεηκκα ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (Πίλαθαο 2Α). 3. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο γηα ηα έηε (n-1, n- 2, n-3 θαη n-4) ζρεηηθά κε ηα ηακεηαθά ηεο ππφινηπα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία επεμεγείηαη ε κεηάβαζε απφ ηα ηακεηαθά ππφινηπα θάζε δεκφζηνπ ππνηνκέα ζην έιιεηκκα ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε γηα ηνπο άιινπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, δειαδή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (local government) θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Πίλαθεο 2C θαη 2D, αληίζηνηρα). 4. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ην εθηηκψκελν χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαηά ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο n θαη ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) (Πίλαθαο 1). 5. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) γηα ηα ζηνηρεία πνπ επεμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έιιεηκκα θαη άιινη ζρεηηθνί παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηε κεηαβνιή ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο ηνπο αλά ππνηνκέα. (Πίλαθεο 3Α έσο θαη 3Δ). Η ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζηε δεχηεξε γλσζηνπνίεζε πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα θαη ρξένο ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο θαη αλαζεσξνχληαη αλάινγα ηα ζηνηρεία. εκεηψλεηαη επίζεο φηη θάζε ρψξα κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ε αθξίβεηα, ε πιεξφηεηα θαη ε έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ είλαη ην δεηνχκελν ζηηο εθάζηνηε γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηε Eurostat θαη σο εθ ηνχηνπ ην κέγεζνο, ην εύξνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ αλαζεσξήζεσλ αληαλαθινχληαη επζέσο ζηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθαξκνδφκελσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. 8

9 Αξκνδηφηεηεο θαηά θνξέα Σππηθά, ππεχζπλε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat είλαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο θάζε ρψξαο (ζηελ Διιάδα ε ΔΤΔ), αιιά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηνηρεία θαη αξθεηνί άιινη θνξείο. ηελ Διιάδα, πέξαλ ηεο ΔΤΔ, ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ: Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) Η Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθψλ Πξνβιέςεσλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΤΠ.ΔΘ.Ο) Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ε ΔΤΔ ζπιιέγεη πξσηνγελψο ζηνηρεία απφ πνιινχο άιινπο θνξείο, φπσο: Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Σα δεκφζηα λνζνθνκεία Σα αζθαιηζηηθά ηακεία Βαζηθέο δεκνζηνλνκηθέο έλλνηεο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα Οη ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95 Ο ηνκέαο ηεο «γεληθήο θπβέξλεζεο» θαιχπηεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πνπ ππνδηαηξείηαη ζηνπο ππνηνκείο: Σεο θεληξηθήο δηνίθεζεο Σσλ ΟΣΑ 4 Σσλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ), Δμαηξνχληαη νη ζεζκηθέο κνλάδεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ είλαη «παξαγσγνί εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ» φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΔΛ 95. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (πιεφλαζκα) είλαη ε θαζαξή ιήςε (θαζαξή ρνξήγεζε) δαλείσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην ΔΛ 95. Οη ηφθνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα επίζεο νξίδνληαη ζην ΔΛ 95. Σν δεκφζην ρξένο νξίδεηαη σο ε νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ αθαζάξηζησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Γειαδή δελ ιακβάλνληαη ππφςε (αθαηξνχληαη) νη ππνρξεψζεηο ησλ επηκέξνπο ππνηνκέσλ ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ππνηνκείο απηνχ ηνπ ηνκέα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ην ΔΛ 95 παξέρεη ιεπηνκεξή νξηζκφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ 4 Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε «δηνίθεζε νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ» φπνπ ππάξρεη (π.ρ. ζηε Γεξκαλία). 9

10 δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο πξνο αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ Οη ζπληζηψζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηε ζπληζηψζα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε (S.1311), ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπο ινηπνχο θεληξηθνχο θνξείο ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα, εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο, ζηνλ ππνηνκέα απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα. 5 Δπνκέλσο, ζηνλ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (S.1311) εθηφο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, δειαδή ηνπο πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο θαη ηα ππνπξγεία, πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο Νομικών Πποζώπυν Δημοζίος Δικαίος (ΝΠΓΓ), φπσο ηα ΑΔΙ θαη ηα ΣΔΙ, εξεπλεηηθά θέληξα, δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θι.π. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ΝΠΓΓ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ. Απφ απηά κφλν 385 ΝΠΓΓ εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, θαζψο γηα ηα ππφινηπα έρεη θξηζεί φηη παξάγνπλ εκπνξεχζηκα αγαζά ή ππεξεζίεο, φηη δειαδή ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη φηη επνκέλσο εληάζζνληαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Η ηοπική αςηοδιοίκηζη απνηειεί ηε δεχηεξε ζπληζηψζα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95, 6 ν Τπνηνκέαο «Σνπηθή απηνδηνίθεζε, S.1313, πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο κνξθέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε κέξνο κφλν ηεο νηθνλνκηθήο επηθξάηεηαο, εθηφο απφ ηα ηνπηθά γξαθεία ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο». Δπηπιένλ, ν ππνηνκέαο απηφο «πεξηιακβάλεη θαη ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ηα νπνία ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ επηθξάηεηα ησλ δηνηθήζεσλ απηψλ». Η «Σνπηθή απηνδηνίθεζε», ζπλεπψο, πεξηιακβάλεη ηηο Ννκαξρίεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, αιιά θαη εθείλεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είηε δελ είλαη απηφλνκεο είηε δελ παξάγνπλ εκπνξεχζηκα αγαζά ή ππεξεζίεο (non-market producers), δει. ηα έζνδά ηνπο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο (θαλφλαο ηνπ 50% 7 ). Με βάζε απηφλ ην νξηζκφ, ν Τπνηνκέαο «Σνπηθή απηνδηνίθεζε» πεξηιακβάλεη δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ (πεξίπνπ 1.000) δεκνηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, βηβιηνζήθεο, γπκλαζηήξηα 5 Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνη 3.32 θαη

11 θ.ιπ.) πνπ ιφγσ ηνπ φηη επηρνξεγνχληαη θαη ειέγρνληαη άκεζα απφ ηνπο δήκνπο εληάζζνληαη απεπζείαο ζε απηνχο, θαζψο θαη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Ννκαξρίεο θαηαηάζζνληαη απφ ηελ ΔΤΔ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Ωζηφζν, ε ηαμηλφκεζε ησλ Ννκαξρηψλ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζην κέιινλ θαζψο νη δηνηθήζεηο ηνπο είλαη πιένλ αηξεηέο θαη εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο απηνδπλακία. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα εληάζζνληαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη φρη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε επεηδή δελ ειέγρνληαη νχηε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία εληάζζνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ) απνηεινχλ ηελ ηξίηε θχξηα ζπληζηψζα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζπκβάιιεη θαη απηή ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95, 8 ν Τπνηνκέαο «νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο», S.1314, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο (θεληξηθέο θαη ηνπηθέο) ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη λα πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη νπνίεο πιεξνχλ θαη ηα δχν επφκελα θξηηήξηα: α) κε ην λφκν ή κε θαλνληζηηθή ξχζκηζε νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ή λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θαη β) ε γεληθή θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ έγθξηζε ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ξφιν ηεο σο επνπηηθνχ θνξέα ή εξγνδφηε. Δπνκέλσο, ν Τπνηνκέαο S.1314 πεξηιακβάλεη φια ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ν ππνηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε. Με βάζε ην πην πάλσ, ν Τπνηνκέαο «νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο» ζην ηέινο ηνπ 2008 πεξηειάκβαλε 126 αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 134 δεκφζηα λνζνθνκεία. 2.2 Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξωζε ηωλ ζηνηρείωλ ζηελ πεγή ηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πγθέληξσζε ηεο πιεξνθφξεζεο Πεγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο απνηειεί ην ΓΛΚ θαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ, κε επίθεληξν ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ δεκνζηεχεη θάζε κήλα (θαη ζην δηαδίθηπν) ζηαηηζηηθφ δειηίν, ην νπνίν πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Η δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ δειηίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 8 Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο

12 ρψξαο πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε δηαθάλεηα (SDDS). Παξά ηελ χπαξμε θαιήο ζρεηηθά πιεξνθφξεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη πξαθηηθέο άληιεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ), ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξέο αδπλακίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ΓΛΚ δελ ζπιιέγεη απεπζείαο απφ ηα Τπνπξγεία, ηα κεληαία ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ πνιιά απφ ηα νπνία αδπλαηνχλ λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά απφ άιιεο, έκκεζεο πεγέο. Η αλππαξμία άκεζσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο είλαη αμηνζεκείσηε, δνζέληνο φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν ζχλδεζκν κε φια ηα άιια Τπνπξγεία. Ο ζχλδεζκνο απηφο είλαη νη Υπεξεζίεο Δεκνζηνλνκηθνύ Ειέγρνπ (ΥΔΕ) (πξψελ εληειιφκελα ), δειαδή νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ εδξεχνπλ ζε φια ηα άιια Τπνπξγεία (πιελ Δζληθήο Άκπλαο) θαη ζεσξεηηθά επηηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απνηεινχλ ην κάηη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηα άιια Τπνπξγεία θαη αζθνχλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηηο δαπάλεο. Οη ΥΔΕ ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε ζην ΓΛΚ θαζψο θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα πνιιά άιια ζέκαηα, φπσο ηελ αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θάζε Τπνπξγείν, ηηο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ θ.ιπ.. Οη ΤΓΔ δελ θαίλεηαη λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαζψο δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ΤΓΔ θαη θεληξηθήο ππεξεζίαο (δει. Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Ωο απνηέιεζκα, ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΚ δελ έρεη θακία ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηηο ΤΓΔ. 9 ηελ πξάμε νη πεγέο άληιεζεο ζηνηρείσλ είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: α) Οη ΓΟΤ (φπνπ πιεξψλεηαη κέξνο ησλ απνδνρψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο- Γ30), β) Ο Τπφινγνο 10 (απνδνρέο θαη ζπληάμεηο-γ24) γ) Οη πξνθαηαβνιέο (απφ ηελ Γ24 ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα φινπο ηνπο απνδηδφκελνπο πφξνπο ζηνπο ΟΣΑ, Αζθαιηζηηθά Σακεία, ΔΔ θιπ.), θαη δ) Σα ηξαηησηηθά Σακεία (ινγηζηήξηα ηνπ ηξαηνχ, δνζέληνο φηη δελ ππάξρνπλ ΤΓΔ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο). Οη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ δαπαλψλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ 9 Αιιά θαη νη ΤΓΔ δελ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ ΓΛΚ, φηαλ ην 2009 απνθαζίζζεθε ε κείσζε ησλ ακνηβψλ γηα ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ζε πάζεο θχζεσο επηηξνπέο, ζπκβνχιηα θ.ιπ., ε ΤΓΔ ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζπλέρηδε λα εγθξίλεη ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο ρσξίο ηελ απνθαζηζζείζα κείσζε. 10 Πξφθεηηαη γηα ππεξεζία ηνπ ΓΛΚ, ε νπνία θαηαγξάθεη έζνδα θαη δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Η θαηαγξαθή απηή γίλεηαη ζπλήζσο κε ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε θαη νδεγεί ζε αλαζεσξήζεηο. 12

13 αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ην δεκφζην έιιεηκκα. Δπηπιένλ, επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, δειαδή ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηαρχηεηα ζπιινγήο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ πξνέθπςε φηη αλ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ είλαη γλσζηφ κε ρξνληθή πζηέξεζε ελφο πεξίπνπ κελφο, ε δηάξζξσζή ηνπο δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. Σν ΓΛΚ, π.ρ., φηαλ δεκνζηνπνίεζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009, δελ γλψξηδε εάλ ζηηο δαπάλεο απηέο είραλ θαηαρσξεζεί νη πιεξσκέο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ ή φρη. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο λέσλ κέηξσλ εμαξηάηαη απφ ηα Τπνπξγεία ή άιινπο θνξείο, ελψ ην ΓΛΚ ζηεξείηαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο. Μεγάιε θαζπζηέξεζε, πνιιψλ κελψλ, παξαηεξείηαη ζπρλά ζηηο δαπάλεο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζσ ηνπ Τπνιφγνπ. χκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία, απηφ νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε, (Γ24). Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζπρλά ζε αλαζεψξεζε ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΚΠ, φηαλ ν Τπφινγνο θαηαρσξήζεη κία ζεκαληηθνχ χςνπο δαπάλε, ε νπνία «αλήθεη» π.ρ. ζην πξνεγνχκελν έηνο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο επηδεηλψλνληαη απφ ηηο πξαθηηθέο ανάλητηρ ςποσπεώζευν εκηόρ πποϋπολογιζμού. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο Τπνπξγφο απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα κίαο λέαο δαπάλεο ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ (δελ ππάξρεη πίζησζε). Σν ΓΛΚ ζα ην πιεξνθνξεζεί απηφ πνιχ αξγφηεξα, έσο θαη 18 κήλεο κεηά, φηαλ ζα δεηεζνχλ πηζηψζεηο απφ ην ΓΛΚ. Γεληθά, ην ΓΛΚ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο αλαιήςεηο λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα Τπνπξγεία (δειαδή απφ ηνπο Τπνπξγνχο πνπ είλαη θχξηνη «δηαηάθηεο»). Δθηηκάηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ ζε εηήζηα βάζε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1 δηζεθ. Δπξψ θαηά κέζν φξν. Πνιιέο θνξέο, αλάιεςε ππνρξεψζεσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ παξαηεξείηαη θαη ζε ΝΠΓΓ ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ Τπνπξγεία θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΣΠ. Ο πξνυπνινγηζκφο θαιείηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα θαιχςεη ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ δαπαλψλ ή ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΚ πιεξνθνξείηαη ην γεγνλφο κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ππεξβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο. 11 Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. Δπίζεο, νη ειιείςεηο απηέο δελ επηηξέπνπλ ηε ιεπηνκεξή 11 Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ ΔΟΣ, ν νπνίνο ζχκθσλα δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θέξεηαη λα νθείιεη 128 εθαη. επξψ, ελψ ην ΓΛΚ δελ γλσξίδεη απνιχησο ηίπνηε.. 13

14 παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο πνξείαο ησλ δαπαλψλ, ππνλνκεχνληαο έηζη θάζε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζήο ηνπο, ελψ, δπζρεξαίλνπλ θαη ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Όκσο, ηα ζηνηρεία πάζρνπλ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο πποζβαζιμόηηηαρ θαζψο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Καηά θαηξνχο, κε εληνιή ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαζηέιιεηαη ή θαζπζηεξεί ε δεκνζίεπζε ηνπ κεληαίνπ εληχπνπ πνπ πξναλαθέξζεθε, θαηά παξάβαζε ηεο ζπκθσλίαο κε ην ΓΝΣ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηφ ζπλέβε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δηδηθά ζηηο αξρέο ηνπ 2009 απνθαζίζηεθε ην δειηίν απηφ λα εθδίδεηαη αλά ηξίκελν. Έηζη, έσο ην επηέκβξην ηνπ 2009 είραλ εθδνζεί κφλν δχν δειηία πνπ θάιππηαλ ην πξψην ηξίκελν θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 12 Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο ην θνηλφ, αιιά θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, δελ γλψξηδαλ έγθαηξα ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΚΠ ζε έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν έηνο Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο κεηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ Σα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Πηλάθσλ ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ θαη ηα νπνία παξέρνληαη ζηελ ΔΤΔ απφ ην ΓΛΚ δελ απνζηέιινληαη επηζήκσο, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ππνγξαθέο αξκνδίσλ θ.ιπ. Έσο ζήκεξα ε δηαθίλεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γίλεηαη αηχπσο θαη ρσξίο ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο. Πνιιέο θνξέο ε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ηειεθσληθά, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ελψ, άιινηε νη ππάιιεινη ηεο ΔΤΔ επηζθέπηνληαη ην Τπνπξγείν γηα λα ζπιιέμνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. εκεηψλεηαη εδψ φηη, ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηε Eurostat 13 απνηειεί θνηλή πξαθηηθή λα απνζηέιιεηαη ζηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πιήξεο βάζε δεδνκέλσλ πνπ κεξηθέο θνξέο θαιχπηνπλ θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά ηνλ Φεβξνπάξην ή Μάξηην ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαθνξάο ηνηρεία ηωλ ινηπώλ θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή χκθσλα κε ην λφκν 3463/2006 νη ΟΣΑ (Γήκνη θαη νη θνηλφηεηεο) ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη λα ζπληάζζνπλ ιεπηνκεξή ηζνινγηζκφ θαη 12 Όκσο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ην δειηίν απηφ εθδίδεηαη θαλνληθά ζε κεληαία βάζε. 13 Έθζεζε ηεο Eurostat πνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ 2008, ζει 9. 14

15 απνινγηζκφ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο, απφ ηνλ ίδην λφκν ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ «γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε» πξνο ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Όκσο, ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε (δχν έσο ηέζζεξα ρξφληα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνρή ζηνηρείσλ πξνο ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γίλεηαη έκκεζα, κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη επί ηνπ παξφληνο είλαη αζαθέο πνηα ζηνηρεία θαη πφηε ζπγθεληξψλνληαη ηειηθά ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 14 ρεηηθφο είλαη, επίζεο θαη ν Νφκνο 3697/2008 πεξί Ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ηωλ νηθνλνκηθώλ ηωλ θνξέωλ γεληθήο θπβέξλεζεο, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 15 κε αξκνδηφηεηεο ηελ έγθξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο θαη ηελ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ. ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ππνβνιή, κέρξη ηέινπο επηεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο, ζχλνςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο. Οη θνξείο ππνρξενχληαη, επίζεο, λα ππνβάιινπλ θαη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλά ηξίκελν, (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο) ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Όκσο, θαη απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αηνλεί, ή δελ έρεη παξαγάγεη αθφκα απνηειέζκαηα. Αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ λνζνθνκείσλ ζρεδηάδεηαη αθφκα ζε πηινηηθφ επίπεδν ελψ, ε παξνπζίαζε ηζνινγηζκψλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη. 16 Πξνθχπηεη, επνκέλσο, φηη νη δηνηθεηηθέο πεγέο δελ πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε πνπ λα θαζίζηαηαη άκεζα αμηνπνηήζηκε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ θνξέσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ ΔΔ ε ΔΤΔ ζπιιέγεη απεπζείαο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε, κε ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ηα νπνία θαη δεηά απφ ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο ηα απαξαίηεηα εηήζηα θαη ηξηκεληαία 14 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Eurostat πνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ 2006 (ζει 8, ππνζεκείσζε 7) ε δηαδηθαζία απηή είλαη αηειέζθνξε. 15 Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, σο Πξφεδξν θαη ηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο κέιε. 16 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφιηο ην 2007, ε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα, παξέδσζε ζην Γ.. ηνπο Ιζνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 θαη

16 ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα, ηα έμνδα, θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπο πιινγή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ ΔΤΔ Τα επυηημαηολόγια ηνηρεία γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζπιιέγνληαη απεπζείαο απφ ηελ ΔΤΔ, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ έρνπλ θνηλή δνκή γηα ηνπο επηκέξνπο θνξείο, ζε εηήζηα θαη ηξηκεληαία βάζε. Σν εηήζην εξσηεκαηνιφγην είλαη πνιχ αλαιπηηθφ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ηα ΝΠΔΔ πος ενηάζζονηαι ζηην κενηπική κςβέπνηζη, θαζψο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, απνηειεί δειαδή απνγξαθηθή έξεπλα. Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην αθνξά ηφζν ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ησλ θνξέσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλν ζηελ ΔΤΔ εληφο 45 εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Όκσο, ηα ζηνηρεία κε βάζε ηελ αλσηέξσ εηήζηα απνγξαθηθή έξεπλα είλαη δηαζέζηκα κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ. Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ είλαη ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, κε βάζε απηή ηελ πεγή, αθνξνχλ ην 2006 θαη έγηλαλ δηαζέζηκα ην επηέκβξην ηνπ Σν ηξηκεληαίν εξσηεκαηνιφγην είλαη απινπνηεκέλν. Σν εξσηεκαηνιφγην ππνδηαηξείηαη νπζηαζηηθά ζε δχν κέξε: ζην πξώην κέξνο δεηνχληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηά θαηεγνξία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο πξαγκαηνπνίεζε ζην ηξίκελν ή ζην έηνο αλαθνξάο θαη ζην δεύηεξν δεηείηαη αλάιπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο θαηά θαηεγνξία ζηνηρείσλ, φπσο απηά απνηηκψληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ ή ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία πξέπεη λα επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλν ζηελ ΔΤΔ εληφο 20 εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο, φηη, επί ηνπ παξφληνο, ε δηαθίλεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ ηεο ΔΤΔ θαη ησλ θνξέσλ γίλεηαη ζε έληππε κνξθή γεγνλφο πνπ απνηειεί παξάγνληα ρξνλνηξηβήο. Η ανηαπόκπιζη ηυν θοπέυν ζηα επυηημαηολόγια 1. Δήκνη θαη θνηλόηεηεο Αλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην απνζηέιιεηαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, σζηφζν ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηεξνχλ ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Γηαπηζηψλεηαη δειαδή ζρεηηθή απξνζπκία ησλ δήκσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη κεγαιχηεξνη δήκνη ηεο ρψξαο ζπκπιεξψλνπλ 16

17 ζπλεπψο θαη εγθαίξσο ην εξσηεκαηνιφγην, ε θάιπςε ζε φξνπο δαπαλψλ θαη εηζπξάμεσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε, ζπλήζσο θπκαίλεηαη γχξσ ζην 65%. 2. Δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ηνηρεία γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο δελ ζπιιέγνληαη απφ ηελ ΔΤΔ. Σα κφλα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο πξνέξρνληαη απφ κία έξεπλα ηεο ΠΔΣΑ ΑΔ (Πιεξνθφξεζε Δπηκφξθσζε -Σνπηθή Αλάπηπμε ΑΔ, εηαηξία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ, κε θχξην κέηνρν ηελ ΚΔΓΚΔ) θαη αθνξνχλ ην έηνο Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο γηα ην 2002 ρξεζηκνπνηνχληαη έθηνηε απφ ηελ ΔΤΔ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιενλάζκαηνο/ειιείκκαηνο ησλ ΟΣΑ φρη κφλν ηνπ 2002 αιιά θαη ησλ επφκελσλ εηψλ. 3. ΝΠΔΔ Η αληαπφθξηζε ησλ ΝΠΓΓ θπκαίλεηαη γχξσ ζην 80%. Σν 2008 αληαπνθξίζεθαλ 308 απφ ην ζχλνιν ησλ 385 ΝΠΓΓ πνπ εληάζζνληαη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Η νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κεηά απφ δχν έηε απφ ην έηνο αλαθνξάο θαζψο νξηζκέλα ΝΠΓΓ αξγνχλ πνιχ λα απαληήζνπλ. 4. Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο θαη δεκόζηα λνζνθνκεία Όπσο κε ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΓΓ δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΚΑ ζρεηηθή απξνζπκία λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο. Ωζηφζν, ε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θαιχηεξε απφ φ,ηη ζηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΓΓ. Γηα παξάδεηγκα, κέρξη ην επηέκβξην ηνπ αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 124 λνζνθνκεία είραλ επηζηξέςεη ην εξσηεκαηνιφγην κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γεδνκέλνπ φκσο φηη ηα κεγαιχηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη λνζνθνκεία ζπκπιεξψλνπλ ζπλεπψο θαη εγθαίξσο ην εξσηεκαηνιφγην, ε θάιπςε ζε φξνπο δαπαλψλ θαη εηζπξάμεσλ ήηαλ κεγαιχηεξε, ζπλήζσο θπκαίλεηαη γχξσ ζην 90% γηα ηα ηακεία θαη 95% γηα ηα λνζνθνκεία. εκεηψλεηαη πάλησο φηη επηά κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ ζηνηρείσλ νξηζκέλνη ΟΚΑ (24 αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 10 λνζνθνκεία) δελ είραλ ππνβάιεη ζηνηρεία ζηελ ΔΤΔ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη επί ηνπ παξφληνο ε δηαθίλεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κεηαμχ ηεο ΔΤΔ θαη ησλ ΟΚΑ γίλεηαη ζε έληππε κνξθή. 2.3 Ο έιεγρνο, ε ζύλζεζε θαη ε θωδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθόξεζεο Δηζαγωγή Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζηε Eurostat ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, χζηεξα απφ κηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο, ειέγρνπ θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ. Πξέπεη 17

18 φκσο λα ζεκεησζεί εμ ππαξρήο φηη ζε φια ηα επίπεδα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αδπλακίεο. Σν πξψην βήκα ζηελ θαηάξηηζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ είλαη ε πξνζπάζεηα βεβαίσζεο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο πνηφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ θάζεηεο θαη νξηδφληηαο ζπλέπεηαο θαζψο ειέγρσλ επινγνθάλεηαο επηκέξνπο κεγεζψλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο είλαη ελζσκαησκέλνη ζηα εξσηεκαηνιφγηα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία είλαη δεηγκαηνιεπηηθά ζα πξέπεη επίζεο λα αλαρζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ Πηλάθσλ ηεο ΓΤΔ θαη γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ ρξένπο, πέξαλ ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη ιακβάλνληαη ππφςε, ζπκπιεξσκαηηθά, θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα φπσο ν δαλεηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ησλ θνξέσλ. 17 Πξνθχπηεη ζπλεπψο κηα επηπιένλ αλάγθε πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣΔ. Σέινο, γηα λα νινθιεξσζεί ε ζχλζεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ιεγφκελε «εζληθνινγηζηηθή πξνζαξκνγή», θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε ελψ ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) είλαη ζε ηακεηαθή βάζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία δελ είλαη ζπλεπή κε ηελ απαηηνχκελε απφ ηε Eurostat εζληθνινγηζηηθή έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αλαθνξάο. Δπί ηνπ παξφληνο, νη κέζνδνη αλαγσγήο ζηνλ πιεζπζκφ, θαη νη κέζνδνη κεηάβαζεο ζε εζληθνινγηζηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΔ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απινπζηεπηηθέο. Όκσο, νη ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο αθνξνχλ ζηελ αλεπάξθεηα ησλ ειέγρσλ ζπλέπεηαο ησλ ζηνηρείσλ. Σα ζηειέρε ηεο ΔΤΔ αηηηνινγνχλ ηνπο αλεπαξθείο ειέγρνπο κε ηελ έιιεηςε αλαγθαίνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα απαζρνινχληαη κφλν πέληε ππάιιεινη, αξηζκφο πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν άιισλ ρσξψλ. 18 Δληνχηνηο, δελ πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία φηη ε ΔΤΔ, ζην ζχλνιν ηεο, έρεη κηθξφηεξν αξηζκφ ππαιιήισλ απφ εθείλν άιισλ ρσξψλ, αληίζηνηρνπ 17 Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γλσξίδεη ηηο θαηαζέζεηο θαη ηνλ δαλεηζκφ ησλ θνξέσλ εθηφο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (δειαδή ΟΣΑ, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ). Δπίζεο, απφ ηελ Ηιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή Αγνξά Σίηισλ (ΗΓΑΣ) αληινχληαη ζηνηρεία γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ σο άλσ θνξέσλ ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ («ελδνθπβεξλεηηθφ ρξένο»). Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ έρεη ζηνηρεία: (α) γηα ην δαλεηζκφ απφ ή ηηο θαηαζέζεηο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ ζην εμωηεξηθό, (β) γηα ηηο επελδχζεηο ησλ αο άλσ θνξέσλ ζε κε θξαηηθνχο ηίηινπο, θαη (γ) γηα επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα εθηφο ΗΓΑΣ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απνθαζίζζεθε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ (πνπ απνηεινχλ έκκεζε ηξαπεδηθή πιεξνθφξεζε) αιιά ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνληαη άκεζα απφ ηνπο σο άλσ θνξείο κέζσ εηδηθήο Έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηελεξγεί ε ΔΤΔ. 18 Καηά ηελ επίζθεςε ηεο Eurostat ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, καο δειψζεθε απφ ηνλ Οιιαλδφ αληηπξφζσπν (επη θεθαιήο ηεο δηεχζπλζεο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οιιαλδίαο) φηη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ, απαζρνινχληαη πεξί ηα ηξηάληα άηνκα. 18

19 κεγέζνπο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΔΤΔ ρξήδεη βειηίσζεο. Έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα αθνξά ηε δηαρξνληθή ζπλέπεηα ησλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ πξνζσξηλψλ θαη ηειηθψλ ηηκψλ ησλ κεγεζψλ. Καζψο νινθιεξψλνληαη νη απνγξαθηθέο έξεπλεο θαη πξνθχπηνπλ ηειηθά ζηνηρεία, παξαηεξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη πνιιέο θαη κεγάιεο αλαζεσξήζεηο. Οη αλσηέξσ αδπλακίεο αληαλαθιψληαη ζηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζπρλά ηε Eurostat λα ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη εηδηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα ζχλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο επηκέξνπο θνξείο Πξνβιήκαηα ζύλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο θαηά θνξέα Σα πξνβιήκαηα ζχλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ ηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ ηα αξρηθά ζηνηρεία κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΤΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε δχν Πηλάθσλ, ηνπ 2C θαη ηνπ 3D, πνπ ππνβάιινληαη ζηε Eurostat ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. Ο Πίλαθαο 2C δείρλεη ηε κεηάβαζε απφ ην πιεφλαζκα ή ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (working balance) -φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνπο εζληθνχο νξηζκνχο- ζηελ θαζαξή ρνξήγεζε ή ιήςε δαλείσλ (net lending/net borrowing), φπσο απηέο νξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Ο Πίλαθαο 3D δείρλεη ηε ζπκβνιή ηνπ πιενλάζκαηνο ή ηνπ ειιείκκαηνο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηφζν ηνπ ρξένπο ηνπο φζν θαη ηνπ ελνπνηεκέλνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Όπσο θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο θνηλνπνίεζεο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πέξαζε απφ κηθξά ειιείκκαηα ηε δηεηία (κ.φ.: 0,08% ηνπ ΑΔΠ) ζε κηθξά ζρεηηθά αιιά δηεπξπλφκελα πιενλάζκαηα ηε δηεηία (κ.φ.: 0,03% ηνπ ΑΔΠ). Απφ ηε ζχγθξηζε φκσο ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν απηψλ πηλάθσλ πνπ ζηάιζεθαλ ζηε Eurostat απφ ηελ ΔΤΔ κε ηηο ηξεηο αλαγγειίεο ηεο ηελ 1/4/2009, ηελ 2/10/2009 θαη ηελ 21/10/2009, δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο. Δηδηθφηεξα, δηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη ζηα έηε 2006, 2007 θαη 2008 θαη αθνξνχλ ζρεδφλ φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ζε θάζε έλα απφ απηά ηα έηε. χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, νη δηαθνξέο απηέο πξνέθπςαλ θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2009 ε απνγξαθηθή έξεπλα γηα ην έηνο 2006, κε απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Παξαηεξείηαη σζηφζν φηη, παξά ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη 19

20 ζηνλ Πίλαθα 3D ηεο αλαγγειίαο ηεο 21/10/2009 είλαη ζεκαληηθά δηεπξπκέλεο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ίδην Πίλαθα ηεο αλαγγειίαο ηεο 1/4/2009. Απηφ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ππνδειψλεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ αλαγσγήο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ πιεζπζκφ Τα πξνβιήκαηα ζύλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο γηα ηελ πεξίπηωζε ηωλ ΝΠΓΓ Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο έξεπλεο, ε ΔΤΔ εθηηκά ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ ή ηελ θαζαξή ρνξήγεζε δαλείσλ ησλ ΝΠΓΓ. Σν ζηνηρείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ΔΤΔ καδί κε ηα άιια ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ην ΓΛΚ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα 2Α ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (S.1311). Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΤΔ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3Β1 θαη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3Β ηεο ΓΤΔ. Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ν Πίλαθαο 3Β1 ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ΓΛΚ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο φζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο θαη ην δαλεηζκφ ησλ ΝΠΓΓ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο ΓΔΚΑ φζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ζην ραξηνθπιάθην κεηνρψλ απηήο ηεο εηαηξείαο. Η ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα 3Β1 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ ζε απηφλ ηνλ Πίλαθα, γεγνλφο πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε φια ηα έηε πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία γλσζηνπνίεζε ηεο ΔΤΔ πξνο ηε Eurostat (21/10/2009), νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο είλαη ίζεο θαη έσο θαη ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηελ θαζαξή ρνξήγεζε ή ιήςε δαλείσλ απφ ηα ΝΠΓΓ (βι. Πίλαθα Σ3Β-ζηήιε EBF(3b1) ζην Παξάξηεκα 2). Γηα παξάδεηγκα, ην 2008 ηα ΝΠΓΓ εκθαλίδνπλ πιεφλαζκα 170 εθαη. επξψ, ην νπνίν αληηθξίδεηαη κε αχμεζε ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο θαηά 345 εθαη. επξψ θαη απφ κεδεληθή κεηαβνιή ηνπ δαλεηζκνχ ηνπο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ελψ δελ θαηαγξάθεηαη θακία κεηαβνιή ζηηο άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπο. Έηζη πξνθχπηνπλ αξλεηηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο χςνπο 175 εθαη. επξψ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη είηε ην πιεφλαζκα έρεη ηζφπνζα ππνεθηηκεζεί είηε νη πφξνη πνπ εκθαλίδνληαη σο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο πξνήιζαλ απφ ηελ είζπξαμε αθαλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ απαηηήζεσλ. Αληίζηνηρα, ην 2007 ηα ΝΠΓΓ εκθαλίδνπλ πιεφλαζκα 101 εθαη. επξψ, κείσζε ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο θαηά 126 εθαη. επξψ θαη αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπο θαηά 221 εθαη. επξψ. Σα πνζά απηά αληηθξίδνληαη απφ αχμεζε ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο ζε κεηνρέο θαηά 33 εθαη. επξψ θαη ζεηηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο χςνπο 415 εθαη. επξψ. Οη ζεηηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ζεκαίλνπλ είηε φηη έρεη ππεξεθηηκεζεί θαηά ην ίδην πνζφ ην πιεφλαζκα ησλ ΝΠΓΓ θαη φηη επνκέλσο αληί πιενλάζκαηνο ππάξρεη έιιεηκκα 314 εθαη. επξψ, είηε φηη ηα ΝΠΓΓ έρνπλ ρνξεγήζεη αθαλή δάλεηα χςνπο 415 εθαη. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα