ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα"

Transcript

1 ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010

2 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ Τπνρξεψζεηο πξνο ηελ EUROSTAT Βαζηθέο δεκνζηνλνκηθέο έλλνηεο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή ηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ηνηρεία ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Ο έιεγρνο, ε ζχλζεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο Δηζαγσγή Πξνβιήκαηα ζχλζεζεο θαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο θαηά θνξέα Αδπλακίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ΟΙ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΗ EUROSTAT ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο «δηάινγνο» κε ηελ Eurostat ζηελ πεξίνδν Οη εμειίμεηο ηνπ Η παξνχζα εηθφλα κε βάζε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα Μεζνδνινγηθά εξσηήκαηα θαη αζάθεηεο πνπ παξακέλνπλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ Οη επξείεο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Πξνηάζεηο γηα πην έγθαηξε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή θαη γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο Γεληθά κέηξα

3 5.2.2 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηνπο ΟΣΑ Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηα ΝΠΓΓ Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηα Ννζνθνκεία Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Λνηπά κέηξα βειηίσζεο ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο: Αλεμάξηεηεο Γεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαη Γεκνζηνλνκηθνί Καλφλεο Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ξνή ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ ΔΤΔ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ Πξνηάζεηο γηα ηε λνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο ΔΤΔ Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ηεο ΔΤΔ...45 Βηβιηνγξαθία

4 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Έθζεζε απηή απνηειεί ην πξντφλ ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζπζηήζεθε ζηηο 30/10/2009 κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, κε αληηθείκελν «ηελ θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο απεηθφληζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο». 1 Απφ ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2009, έρεη ππάξμεη, σο γλσζηφ, ζνβαξή ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat), εμ αηηίαο ηεο αηθλίδηαο θαη ζεκαληηθήο πξνο ηα πάλσ αλαζεψξεζεο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην 2008 θαζψο θαη ηεο πνιχ κεγάιεο αλαζεψξεζεο ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζε αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ απφ ηε EUROSTAT κε ζηφρν ηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ. Παξάιιεια, ζην δηεζλή ηχπν εκθαλίζηεθε πιεζψξα αξλεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία ππφζθαςαλ έηη πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελ ηέιεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. πγρξφλσο, νη μέλνη επελδπηέο έγηλαλ ηδηαίηεξα δηζηαθηηθνί ζηελ αγνξά ειιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κε απνηέιεζκα ηα πεξηζψξηα επηηνθίσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα γεξκαληθά λα έρνπλ δηεπξπλζεί ζεκαληηθά. Δπεηζφδηα ακθηζβήηεζεο ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ παξνπζηάζηεθαλ θαη ζην παξειζφλ θαη ε EUROSTAT είρε θαηά θαηξνχο εθθξάζεη επηθπιάμεηο, ακθηβνιίεο, ελζηάζεηο θαη ζρφιηα γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο, πνπ είραλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο θαη ζηελ απψιεηα αμηνπηζηίαο. Παξά ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, ε επαλεκθάληζε ηνπ ηδίνπ θαηλνκέλνπ θαη πάιη πξφζθαηα ζαθψο ππνδειψλεη φηη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο παξεκβάζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο EUROSTAT γηα πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζηαηηζηηθήο δενληνινγίαο ππήξμε πιεκκειήο θαη αλεπαξθήο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζεψξεζαλ εμ αξρήο φηη γηα λα ηεξκαηηζηεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ακθηζβήηεζεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ε παξαγσγή αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ήηαλ απαξαίηεην λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο φιεο νη πιεπξέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη λα δηαπηζησζνχλ ηφζν ηα ρξφληα, φζν θαη ηα ηπρφλ ζπγθπξηαθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ απνηέιεζε θαη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. 1 Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 4

5 Γηα λα αληαπνθξηζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζην έξγν ηεο ε Δπηηξνπή πξνζπάζεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επξχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε, κε δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζε ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαζψο θαη ζηελ ΔΤΔ, ελψ ζπλαληήζεθαλ θαη κε ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπίαο ηεο EUROSTAT θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζηελ Αζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή ζπλάληεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ππέβαιε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη νη νπνίνη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηαηχπσζαλ πνιχ ρξήζηκεο απφςεηο γηα ην ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γηα ηηο πξνζθνξφηεξεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή ζπλάληεζε ππαιιήινπο απφ: Σε Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΤΔ Σν Σκήκα Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ ηεο ΔΤΔ Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Σε Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Σν Τπνπξγείν Τγείαο Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηηο εθζέζεηο ηεο EUROSTAT γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ην 2004 κέρξη θαη πξφζθαηα, θαζψο θαη αξηζκφ εγγξάθσλ πνπ απνηέιεζαλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο EUROSTAT ζηελ ίδηα πεξίνδν. Σέινο, ε Δπηηξνπή έιαβε γλψζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ ππαιιήισλ ηεο ΔΤΔ. Η Δπηηξνπή επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ ζπγθέληξσζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα εληνπίζεη, αλαδείμεη θαη αλαιχζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά λα δηαηππψζεη ηηο, θαηά ηελ γλψκε ηεο, πην πξφζθνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δθηφο απφ ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ε Έθζεζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επηπιένλ θεθάιαηα. ην θεθάιαην 2 θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη δηαρξνληθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ην θεθάιαην 3 εμεηάδνληαη ηα βαζηθά έγγξαθα επηθνηλσλίαο ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ κε ηε EUROSTAT θαη πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ ην θεθάιαην 4 ζπλάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζην θεθάιαην 5 δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ άκεζε θαη κεζνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 5

6 ζηνηρείσλ. Η Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη είλαη ρξήζηκν λα δηαηππψζεη φρη κφλν ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα φια ηα επίπεδα παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο. Η Δπηηξνπή θαηαζέηεη ηελ παξνχζα Έθζεζε, ην ζχλνιν ηεο νπνίαο εθθξάδεη, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη επηθπιάμεηο, φια ηα κέιε ηεο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα απνβεί ρξήζηκε. Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Βαζίιεο Μαλεζηψηεο, ηέιια Μπαιθνχζηα, Σάθεο Πνιίηεο, άββαο Ρνκπφιεο Γεψξγηνο πκηγηάλλεο Γθίθαο Υαξδνχβειεο, Γηεπζπληήο-χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλήηξηα ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔ.Π.Δ). Τπεχζπλε ηνπ Σνκέα Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Ι.Ο.Β.Δ) Καζεγεηήο, Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ χκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα ηαηηζηηθήο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ 6

7 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 2.1 Σν ηζρύνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθώλ ζηνηρείωλ θαη νη αξκνδηόηεηεο ηωλ εκπιεθνκέλωλ θνξέωλ Τπνρξεώζεηο πξνο ηελ EUROSTAT πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ ζηνηρείσλ Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Διιάδα -φπσο θαη νη άιιεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- αλέιαβε ηε λνκηθή ππνρξέσζε λα απνζηέιιεη δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πξνο ηελ ΔΔ. Η ππνρξέσζε απηή απνξξέεη απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΓΤΔ). 2 Ο ηζρχσλ Καλνληζκφο (EC/479/2009) απνηειεί λεφηεξε θσδηθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θαλνληζκνχ (EC/3605/93) ν νπνίνο είρε ηξνπνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα 3 γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζην λέν πεξηερφκελν ησλ ζηαηηζηηθψλ νξηζκψλ, φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ ζην Οινθιεξσκέλν Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 95), θαζψο θαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ απαηηήζεσλ ζε πιεξνθφξεζε. Σα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινληαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ην δεκφζην έιιεηκκα (πιεφλαζκα) θαη ην δεκφζην ρξένο θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο. Οη γλσζηνπνηήζεηο γίλνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν θαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα έηε. Σππηθά, ππεχζπλε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat είλαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο θάζε ρψξαο. Με ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ κεηά ην 2000 απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ Πηλάθσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεί ε Eurostat ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηνχληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθνί αλαιπηηθνί πίλαθεο θαζψο θαη ε ζπκπιήξσζε ελφο ζρεηηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ Η δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζηε Eurostat Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Κνηλνηηθφ Καλνληζκφ, ε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο ηεο Eurostat έρεη σο εμήο: Κάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο ζα πξέπεη: 2 Σν πξσηφθνιιν πξνζαξηάηαη ζηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 3 Σξνπνπνηήζεηο έγηλαλ ηα έηε 2000, 2002,

8 1. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ην πξνυπνινγηζκέλν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο (n), γηα ην εθηηκψκελν (ηελ 31ε Μαξηίνπ) έιιεηκκα ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ έηνπο (n-1) θαη γηα ην νξηζηηθφ έιιεηκκα ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (n-2, n-3 θαη n-4) (Πίλαθαο 1 ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο). 2. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα πξνυπνινγηζζέληα ζηνηρεία ηεο γηα ην ηξέρνλ έηνο (n) θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) ζρεηηθά κε ηα αληίζηνηρα ειιείκκαηα, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηνλ πιένλ ζπλήζε νξηζκφ ηνπο ζην νηθείν θξάηνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία επεμεγείηαη ε κεηάβαζε απφ ην έιιεηκκα, ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ζην έιιεηκκα ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (Πίλαθαο 2Α). 3. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο γηα ηα έηε (n-1, n- 2, n-3 θαη n-4) ζρεηηθά κε ηα ηακεηαθά ηεο ππφινηπα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία επεμεγείηαη ε κεηάβαζε απφ ηα ηακεηαθά ππφινηπα θάζε δεκφζηνπ ππνηνκέα ζην έιιεηκκα ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε γηα ηνπο άιινπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, δειαδή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (local government) θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Πίλαθεο 2C θαη 2D, αληίζηνηρα). 4. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ην εθηηκψκελν χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαηά ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο n θαη ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) (Πίλαθαο 1). 5. Να ελεκεξψζεη ηε Eurostat γηα ηα έηε (n-1, n-2, n-3 θαη n-4) γηα ηα ζηνηρεία πνπ επεμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έιιεηκκα θαη άιινη ζρεηηθνί παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηε κεηαβνιή ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο ηνπο αλά ππνηνκέα. (Πίλαθεο 3Α έσο θαη 3Δ). Η ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζηε δεχηεξε γλσζηνπνίεζε πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα θαη ρξένο ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο θαη αλαζεσξνχληαη αλάινγα ηα ζηνηρεία. εκεηψλεηαη επίζεο φηη θάζε ρψξα κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ε αθξίβεηα, ε πιεξφηεηα θαη ε έγθαηξε δηαζεζηκφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ είλαη ην δεηνχκελν ζηηο εθάζηνηε γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηε Eurostat θαη σο εθ ηνχηνπ ην κέγεζνο, ην εύξνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ αλαζεσξήζεσλ αληαλαθινχληαη επζέσο ζηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθαξκνδφκελσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. 8

9 Αξκνδηφηεηεο θαηά θνξέα Σππηθά, ππεχζπλε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat είλαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο θάζε ρψξαο (ζηελ Διιάδα ε ΔΤΔ), αιιά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηνηρεία θαη αξθεηνί άιινη θνξείο. ηελ Διιάδα, πέξαλ ηεο ΔΤΔ, ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ: Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) Η Γηεχζπλζε Μαθξννηθνλνκηθψλ Πξνβιέςεσλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΤΠ.ΔΘ.Ο) Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ). Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ε ΔΤΔ ζπιιέγεη πξσηνγελψο ζηνηρεία απφ πνιινχο άιινπο θνξείο, φπσο: Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Σα δεκφζηα λνζνθνκεία Σα αζθαιηζηηθά ηακεία Βαζηθέο δεκνζηνλνκηθέο έλλνηεο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα Οη ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95 Ο ηνκέαο ηεο «γεληθήο θπβέξλεζεο» θαιχπηεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πνπ ππνδηαηξείηαη ζηνπο ππνηνκείο: Σεο θεληξηθήο δηνίθεζεο Σσλ ΟΣΑ 4 Σσλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ), Δμαηξνχληαη νη ζεζκηθέο κνλάδεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ είλαη «παξαγσγνί εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ» φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΔΛ 95. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (πιεφλαζκα) είλαη ε θαζαξή ιήςε (θαζαξή ρνξήγεζε) δαλείσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην ΔΛ 95. Οη ηφθνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα επίζεο νξίδνληαη ζην ΔΛ 95. Σν δεκφζην ρξένο νξίδεηαη σο ε νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ αθαζάξηζησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Γειαδή δελ ιακβάλνληαη ππφςε (αθαηξνχληαη) νη ππνρξεψζεηο ησλ επηκέξνπο ππνηνκέσλ ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ππνηνκείο απηνχ ηνπ ηνκέα. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ην ΔΛ 95 παξέρεη ιεπηνκεξή νξηζκφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ 4 Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε «δηνίθεζε νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ» φπνπ ππάξρεη (π.ρ. ζηε Γεξκαλία). 9

10 δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο πξνο αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ Οη ζπληζηψζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηε ζπληζηψζα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε (S.1311), ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπο ινηπνχο θεληξηθνχο θνξείο ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα, εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο, ζηνλ ππνηνκέα απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα. 5 Δπνκέλσο, ζηνλ ππνηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (S.1311) εθηφο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, δειαδή ηνπο πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο θαη ηα ππνπξγεία, πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο Νομικών Πποζώπυν Δημοζίος Δικαίος (ΝΠΓΓ), φπσο ηα ΑΔΙ θαη ηα ΣΔΙ, εξεπλεηηθά θέληξα, δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θι.π. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ΝΠΓΓ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ. Απφ απηά κφλν 385 ΝΠΓΓ εληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, θαζψο γηα ηα ππφινηπα έρεη θξηζεί φηη παξάγνπλ εκπνξεχζηκα αγαζά ή ππεξεζίεο, φηη δειαδή ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη φηη επνκέλσο εληάζζνληαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Η ηοπική αςηοδιοίκηζη απνηειεί ηε δεχηεξε ζπληζηψζα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95, 6 ν Τπνηνκέαο «Σνπηθή απηνδηνίθεζε, S.1313, πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο κνξθέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε κέξνο κφλν ηεο νηθνλνκηθήο επηθξάηεηαο, εθηφο απφ ηα ηνπηθά γξαθεία ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο». Δπηπιένλ, ν ππνηνκέαο απηφο «πεξηιακβάλεη θαη ηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ηα νπνία ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ επηθξάηεηα ησλ δηνηθήζεσλ απηψλ». Η «Σνπηθή απηνδηνίθεζε», ζπλεπψο, πεξηιακβάλεη ηηο Ννκαξρίεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, αιιά θαη εθείλεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είηε δελ είλαη απηφλνκεο είηε δελ παξάγνπλ εκπνξεχζηκα αγαζά ή ππεξεζίεο (non-market producers), δει. ηα έζνδά ηνπο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπλ θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο (θαλφλαο ηνπ 50% 7 ). Με βάζε απηφλ ην νξηζκφ, ν Τπνηνκέαο «Σνπηθή απηνδηνίθεζε» πεξηιακβάλεη δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ (πεξίπνπ 1.000) δεκνηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, βηβιηνζήθεο, γπκλαζηήξηα 5 Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνη 3.32 θαη

11 θ.ιπ.) πνπ ιφγσ ηνπ φηη επηρνξεγνχληαη θαη ειέγρνληαη άκεζα απφ ηνπο δήκνπο εληάζζνληαη απεπζείαο ζε απηνχο, θαζψο θαη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Ννκαξρίεο θαηαηάζζνληαη απφ ηελ ΔΤΔ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Ωζηφζν, ε ηαμηλφκεζε ησλ Ννκαξρηψλ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ζην κέιινλ θαζψο νη δηνηθήζεηο ηνπο είλαη πιένλ αηξεηέο θαη εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο απηνδπλακία. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα εληάζζνληαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη φρη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε επεηδή δελ ειέγρνληαη νχηε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία εληάζζνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΟΚΑ) απνηεινχλ ηελ ηξίηε θχξηα ζπληζηψζα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζπκβάιιεη θαη απηή ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ΔΛ 95, 8 ν Τπνηνκέαο «νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο», S.1314, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο (θεληξηθέο θαη ηνπηθέο) ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη λα πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη νπνίεο πιεξνχλ θαη ηα δχν επφκελα θξηηήξηα: α) κε ην λφκν ή κε θαλνληζηηθή ξχζκηζε νξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ή λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θαη β) ε γεληθή θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ έγθξηζε ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ξφιν ηεο σο επνπηηθνχ θνξέα ή εξγνδφηε. Δπνκέλσο, ν Τπνηνκέαο S.1314 πεξηιακβάλεη φια ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ν ππνηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα πνπ ειέγρνληαη θαη θαηά θχξην ιφγν ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε γεληθή θπβέξλεζε. Με βάζε ην πην πάλσ, ν Τπνηνκέαο «νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο» ζην ηέινο ηνπ 2008 πεξηειάκβαλε 126 αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 134 δεκφζηα λνζνθνκεία. 2.2 Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξωζε ηωλ ζηνηρείωλ ζηελ πεγή ηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πγθέληξσζε ηεο πιεξνθφξεζεο Πεγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο απνηειεί ην ΓΛΚ θαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ, κε επίθεληξν ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ δεκνζηεχεη θάζε κήλα (θαη ζην δηαδίθηπν) ζηαηηζηηθφ δειηίν, ην νπνίν πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Η δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ δειηίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 8 Βι. ΔΛ 95, παξάγξαθνο

12 ρψξαο πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε δηαθάλεηα (SDDS). Παξά ηελ χπαξμε θαιήο ζρεηηθά πιεξνθφξεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη πξαθηηθέο άληιεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηδηαίηεξα ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ), ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξέο αδπλακίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ΓΛΚ δελ ζπιιέγεη απεπζείαο απφ ηα Τπνπξγεία, ηα κεληαία ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ πνιιά απφ ηα νπνία αδπλαηνχλ λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά απφ άιιεο, έκκεζεο πεγέο. Η αλππαξμία άκεζσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο είλαη αμηνζεκείσηε, δνζέληνο φηη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν ζχλδεζκν κε φια ηα άιια Τπνπξγεία. Ο ζχλδεζκνο απηφο είλαη νη Υπεξεζίεο Δεκνζηνλνκηθνύ Ειέγρνπ (ΥΔΕ) (πξψελ εληειιφκελα ), δειαδή νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ εδξεχνπλ ζε φια ηα άιια Τπνπξγεία (πιελ Δζληθήο Άκπλαο) θαη ζεσξεηηθά επηηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απνηεινχλ ην κάηη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηα άιια Τπνπξγεία θαη αζθνχλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηηο δαπάλεο. Οη ΥΔΕ ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε ζην ΓΛΚ θαζψο θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα πνιιά άιια ζέκαηα, φπσο ηελ αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θάζε Τπνπξγείν, ηηο κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ θ.ιπ.. Οη ΤΓΔ δελ θαίλεηαη λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαζψο δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ΤΓΔ θαη θεληξηθήο ππεξεζίαο (δει. Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ). Ωο απνηέιεζκα, ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΚ δελ έρεη θακία ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηηο ΤΓΔ. 9 ηελ πξάμε νη πεγέο άληιεζεο ζηνηρείσλ είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: α) Οη ΓΟΤ (φπνπ πιεξψλεηαη κέξνο ησλ απνδνρψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο- Γ30), β) Ο Τπφινγνο 10 (απνδνρέο θαη ζπληάμεηο-γ24) γ) Οη πξνθαηαβνιέο (απφ ηελ Γ24 ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα φινπο ηνπο απνδηδφκελνπο πφξνπο ζηνπο ΟΣΑ, Αζθαιηζηηθά Σακεία, ΔΔ θιπ.), θαη δ) Σα ηξαηησηηθά Σακεία (ινγηζηήξηα ηνπ ηξαηνχ, δνζέληνο φηη δελ ππάξρνπλ ΤΓΔ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο). Οη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πνξεία ησλ δαπαλψλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ 9 Αιιά θαη νη ΤΓΔ δελ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε πεγέο ηνπ ΓΛΚ, φηαλ ην 2009 απνθαζίζζεθε ε κείσζε ησλ ακνηβψλ γηα ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ζε πάζεο θχζεσο επηηξνπέο, ζπκβνχιηα θ.ιπ., ε ΤΓΔ ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζπλέρηδε λα εγθξίλεη ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο ρσξίο ηελ απνθαζηζζείζα κείσζε. 10 Πξφθεηηαη γηα ππεξεζία ηνπ ΓΛΚ, ε νπνία θαηαγξάθεη έζνδα θαη δαπάλεο πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Η θαηαγξαθή απηή γίλεηαη ζπλήζσο κε ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε θαη νδεγεί ζε αλαζεσξήζεηο. 12

13 αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ην δεκφζην έιιεηκκα. Δπηπιένλ, επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, δειαδή ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηαρχηεηα ζπιινγήο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ πξνέθπςε φηη αλ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ είλαη γλσζηφ κε ρξνληθή πζηέξεζε ελφο πεξίπνπ κελφο, ε δηάξζξσζή ηνπο δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. Σν ΓΛΚ, π.ρ., φηαλ δεκνζηνπνίεζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009, δελ γλψξηδε εάλ ζηηο δαπάλεο απηέο είραλ θαηαρσξεζεί νη πιεξσκέο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ ή φρη. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο λέσλ κέηξσλ εμαξηάηαη απφ ηα Τπνπξγεία ή άιινπο θνξείο, ελψ ην ΓΛΚ ζηεξείηαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο. Μεγάιε θαζπζηέξεζε, πνιιψλ κελψλ, παξαηεξείηαη ζπρλά ζηηο δαπάλεο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζσ ηνπ Τπνιφγνπ. χκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία, απηφ νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε, (Γ24). Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζπρλά ζε αλαζεψξεζε ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΚΠ, φηαλ ν Τπφινγνο θαηαρσξήζεη κία ζεκαληηθνχ χςνπο δαπάλε, ε νπνία «αλήθεη» π.ρ. ζην πξνεγνχκελν έηνο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο επηδεηλψλνληαη απφ ηηο πξαθηηθέο ανάλητηρ ςποσπεώζευν εκηόρ πποϋπολογιζμού. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο Τπνπξγφο απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα κίαο λέαο δαπάλεο ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ (δελ ππάξρεη πίζησζε). Σν ΓΛΚ ζα ην πιεξνθνξεζεί απηφ πνιχ αξγφηεξα, έσο θαη 18 κήλεο κεηά, φηαλ ζα δεηεζνχλ πηζηψζεηο απφ ην ΓΛΚ. Γεληθά, ην ΓΛΚ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο αλαιήςεηο λέσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα Τπνπξγεία (δειαδή απφ ηνπο Τπνπξγνχο πνπ είλαη θχξηνη «δηαηάθηεο»). Δθηηκάηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ ζε εηήζηα βάζε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1 δηζεθ. Δπξψ θαηά κέζν φξν. Πνιιέο θνξέο, αλάιεςε ππνρξεψζεσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ παξαηεξείηαη θαη ζε ΝΠΓΓ ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ Τπνπξγεία θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΣΠ. Ο πξνυπνινγηζκφο θαιείηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα θαιχςεη ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ δαπαλψλ ή ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΚ πιεξνθνξείηαη ην γεγνλφο κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ππεξβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο. 11 Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. Δπίζεο, νη ειιείςεηο απηέο δελ επηηξέπνπλ ηε ιεπηνκεξή 11 Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ ΔΟΣ, ν νπνίνο ζχκθσλα δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θέξεηαη λα νθείιεη 128 εθαη. επξψ, ελψ ην ΓΛΚ δελ γλσξίδεη απνιχησο ηίπνηε.. 13

14 παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο πνξείαο ησλ δαπαλψλ, ππνλνκεχνληαο έηζη θάζε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζήο ηνπο, ελψ, δπζρεξαίλνπλ θαη ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Όκσο, ηα ζηνηρεία πάζρνπλ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο πποζβαζιμόηηηαρ θαζψο παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Καηά θαηξνχο, κε εληνιή ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαζηέιιεηαη ή θαζπζηεξεί ε δεκνζίεπζε ηνπ κεληαίνπ εληχπνπ πνπ πξναλαθέξζεθε, θαηά παξάβαζε ηεο ζπκθσλίαο κε ην ΓΝΣ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηφ ζπλέβε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δηδηθά ζηηο αξρέο ηνπ 2009 απνθαζίζηεθε ην δειηίν απηφ λα εθδίδεηαη αλά ηξίκελν. Έηζη, έσο ην επηέκβξην ηνπ 2009 είραλ εθδνζεί κφλν δχν δειηία πνπ θάιππηαλ ην πξψην ηξίκελν θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. 12 Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο ην θνηλφ, αιιά θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, δελ γλψξηδαλ έγθαηξα ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ, ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΚΠ ζε έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν έηνο Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαθηηθέο κεηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ Σα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Πηλάθσλ ζην πιαίζην ηεο ΓΤΔ θαη ηα νπνία παξέρνληαη ζηελ ΔΤΔ απφ ην ΓΛΚ δελ απνζηέιινληαη επηζήκσο, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ππνγξαθέο αξκνδίσλ θ.ιπ. Έσο ζήκεξα ε δηαθίλεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γίλεηαη αηχπσο θαη ρσξίο ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο. Πνιιέο θνξέο ε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ηειεθσληθά, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ελψ, άιινηε νη ππάιιεινη ηεο ΔΤΔ επηζθέπηνληαη ην Τπνπξγείν γηα λα ζπιιέμνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. εκεηψλεηαη εδψ φηη, ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηε Eurostat 13 απνηειεί θνηλή πξαθηηθή λα απνζηέιιεηαη ζηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πιήξεο βάζε δεδνκέλσλ πνπ κεξηθέο θνξέο θαιχπηνπλ θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά ηνλ Φεβξνπάξην ή Μάξηην ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαθνξάο ηνηρεία ηωλ ινηπώλ θνξέωλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηελ πεγή χκθσλα κε ην λφκν 3463/2006 νη ΟΣΑ (Γήκνη θαη νη θνηλφηεηεο) ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη λα ζπληάζζνπλ ιεπηνκεξή ηζνινγηζκφ θαη 12 Όκσο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ην δειηίν απηφ εθδίδεηαη θαλνληθά ζε κεληαία βάζε. 13 Έθζεζε ηεο Eurostat πνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ 2008, ζει 9. 14

15 απνινγηζκφ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο, απφ ηνλ ίδην λφκν ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ «γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε» πξνο ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Όκσο, ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε (δχν έσο ηέζζεξα ρξφληα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξνρή ζηνηρείσλ πξνο ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γίλεηαη έκκεζα, κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη επί ηνπ παξφληνο είλαη αζαθέο πνηα ζηνηρεία θαη πφηε ζπγθεληξψλνληαη ηειηθά ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 14 ρεηηθφο είλαη, επίζεο θαη ν Νφκνο 3697/2008 πεξί Ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ηωλ νηθνλνκηθώλ ηωλ θνξέωλ γεληθήο θπβέξλεζεο, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 15 κε αξκνδηφηεηεο ηελ έγθξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο θαη ηελ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ. ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ λφκνπ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ππνβνιή, κέρξη ηέινπο επηεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο, ζχλνςεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο. Οη θνξείο ππνρξενχληαη, επίζεο, λα ππνβάιινπλ θαη ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλά ηξίκελν, (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ απαζρφιεζεο) ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Όκσο, θαη απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αηνλεί, ή δελ έρεη παξαγάγεη αθφκα απνηειέζκαηα. Αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ λνζνθνκείσλ ζρεδηάδεηαη αθφκα ζε πηινηηθφ επίπεδν ελψ, ε παξνπζίαζε ηζνινγηζκψλ απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη. 16 Πξνθχπηεη, επνκέλσο, φηη νη δηνηθεηηθέο πεγέο δελ πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε πνπ λα θαζίζηαηαη άκεζα αμηνπνηήζηκε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ θνξέσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηελ ΔΔ ε ΔΤΔ ζπιιέγεη απεπζείαο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε, κε ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ηα νπνία θαη δεηά απφ ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο ηα απαξαίηεηα εηήζηα θαη ηξηκεληαία 14 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Eurostat πνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγηθήο επίζθεςεο ηνπ 2006 (ζει 8, ππνζεκείσζε 7) ε δηαδηθαζία απηή είλαη αηειέζθνξε. 15 Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, σο Πξφεδξν θαη ηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο κέιε. 16 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφιηο ην 2007, ε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα, παξέδσζε ζην Γ.. ηνπο Ιζνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 θαη

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα