Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2885 Κ.Δ.Π. 275/2001 Αρ. 3513, Αριθμός 275 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001 (1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 23 Ιουλίου 2001 (με την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου), θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο οι τίτλοι των εισηγμένων εκδοτών C.C.C. Holdings & Investments Ltd, Jumbo Trading Ltd και Universal Savings Bank Ltd, των οποίων τα μητρώα από την πιο πάνω ημερομηνία θα αναληφθούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. (2) Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (4) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε ότι οι ακόλουθοι Κανονισμοί των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του δε θα εφαρμόζονται για την καταχώριση, τελείωση και εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών και για ανακοίνωση άλλων πράξεων σχετικά με άυλες κινητές αξίες των εισηγμένων εκδοτών C.C.C. Holdings & Investments Ltd, Jumbo Trading Ltd και Universal Savings Bank Ltd από τις 23 Ιουλίου 2001, και για την καταχώριση, τελείωση και εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών και για ανακοίνωση άλλων πράξεων σχετικά με άυλες κινητές αξίες άλλων εταιρειών από την ημέρα καταχώρισης τους στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο η οποία θα ανακοινώνεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου: Κανονισμοί 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως 2001, ως επίσης και όλοι οι Κανόνες Εκκαθάρισης Συναλλαγών (ΚΔΠ 306/99) που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 22 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 1993 έως 2001: (Κανόνες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11). (3) Βάσει του άρθρου 24(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001, και σύμφωνα με τον "Κανονισμό 2(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αυλών Κινητών Αξιών) Κανονισμών του 2001 (ΚΔΠ 161/2001) το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε να καθορίσει ως "χρόνο χρηματικού διακανονισμού" το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάρτιση μίας συναλλαγής στο Χρηματιστήριο και της 12:00 ώρας της δεύτερης εργάσιμης μέρας που έπεται της ημέρας κατάρτισης της συναλλαγής ή της 16:00 ώρας της ίδιας ημέρας που θα αφορά μόνο στην περίπτωση χρήσης από Μέλος του ΧΑΚ, της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τράπεζας που παρέχει η Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού. Η απόφαση αυτή

2 Κ.Δ.Π. 275/ εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (4) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι θα ενημερώνει τους δικαιούχους των εισηγμένων αξιών που καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο για τις μεταβολές που θα πραγματοποιούνται στις αξίες τους, αποστέλλοντας τους ενημερωτική κατάσταση μία φορά ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 12(2) των Νόμων αυτών. (5) Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2001 και στον Κανονισμό 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως 2001, αποφάσισε να καθορίσει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Μελών για συναλλαγές που καταρτίζουν με αντικείμενο άυλες κινητές αξίες που έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, σε ποσοστό 1,15 τοις χιλίοις επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών που καταρτίζουν για πώληση άυλων κινητών αξιών. (6) Δυνάμει των εδαφίων (α), (γ), (ε) και (στ) του άρθρου 24 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 και 2001, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόρισε τα έντυπα για χρήση από το επενδυτικό κοινό, Μέλη, εισηγμένους εκδότες και άλλους εμπλεκόμενους σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου όπως περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3 του εντύπου «Εγχειρίδιο Επενδυτή» που δημοσιεύεται στη συνέχεια.

3 2887 Κ.Δ.Π. 275/2001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι Κεντρικό Μητρώο. Νομική υπόσταση Κεντρικού Μητρώου. Απόρρητο - Υποχρέωση προς εχεμύθεια. Τι σημαίνει η αποϋλοποίηση. Τι είναι ο Λογαριασμός Αποθετηρίου. Τι είναι ο Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης. Τι είναι η ανάληψη του μητρώου. Εκπροσώπηση νομικών προσώπων. Κεφάλαιο 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 1. Για πράξεις ή συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίου (α) Μεταβίβαση (β) Ενεχυρίαση (γ) Αποδέσμευση ενεχυριασμένων αξιών (δ) Επιβεβαίωση μεταβολών στο Κεντρικό Μητρώο (ε) Αλλαγή στοιχείων (στ) Βεβαίωση δέσμευσης. 2. Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο (α) Γενικός λογαριασμός διαπραγμάτευσης (β) Ειδικός λογαριασμός αγορών (γ) Ανοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης (δ) Κλείσιμο λογαριασμού διαπραγμάτευσης (ε) Μεταφορά αξιών στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης (στ) Διορισμός εμπιστευματοδόχου (ζ) Επιβεβαίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών (η) Είσπραξη τιμήματος. 3. Αλλες υπηρεσίες προς τους επενδυτές 1. Καταστάσεις λογαριασμού αποθετηρίου 2. Επιθεώρηση μητρώου 3. Αντίγραφο μητρώου 4. Μητρώο πληρεξούσιων αντιπροσώπων. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΥΠΑ 1. Αίτηση για Ανοιγμα Λογαριασμού Αποθετηρίου 2. Έγγραφο Μεταβίβασης 3. Ανακοίνωση Πράξεων που καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου

4 Κ.Δ.Π. 275/ Ειδοποίηση ενεχυρίασης 5. Βεβαίωση καταχώρισης Ενεχύρου 6. Ειδοποίηση Αποδέσμευσης Ενεχυριασμένων Αξιών 7. Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων 8. Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης Δέσμευσης 9. Βεβαίωση Δέσμευσης 10. Αίτηση για Ανοιγμα Γενικού Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης ] 1. Αίτηση για Ανοιγμα Ειδικού Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης 12. Αίτηση για Κλείσιμο Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης 13. Αίτηση για Μεταφορά Αξιών 14. Επιβεβαίωση Πωλητή σε Καταρτισθείσα Χρηματιστηριακή Συναλλαγή 15. Επιβεβαίωση Αγοραστή σε Καταρτισθείσα Χρηματιστηριακή Συναλλαγή Ειδικής Εκκαθάρισης 16. Αίτηση για Αποστολή Καταστάσεων Λογαριασμού 17. Αίτηση Επιθεώρησης Μητρώου 18. Αίτηση για Λήψη Αντιγράφου του Μητρώου

5 2889 Κ.Δ.Π. 275/2001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Εγχειρίδιο Επενδυτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του, θα προχωρήσει σύντομα στη σύσταση του Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου, με την αποϋλοποίηση όλων των εισηγμένων αξιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 27 (Ι) του 1996 και τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αυλών Κινητών Αξιών) Κανονισμούς του Μέσω της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η ηλεκτρονική τεχνολογία, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο τήρησης των μητρώων των εισηγμένων αξιών στο ΧΑΚ, στις διαδικασίες εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και γενικά στις διαδικασίες της μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των εισηγμένων αξιών, προς όφελος της ασφάλειας των συναλλαγών, της μείωσης του κόστους και της καλύτερης εξυπηρέτησης των επενδυτών. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να περιγράψει τις υπηρεσίες που οι επενδυτές θα έχουν από το Κεντρικό Μητρώο, όπως και τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους. Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο Αντί των μητρώων που σήμερα τηρούνται από τους Γραμματείς κάθε εισηγμένης εταιρείας βάσει του περί Εταιρειών Νόμου ή του Νόμου σύστασης τους, το Χρηματιστήριο θα αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων στις αξίες των εισηγμένων εταιρειών. Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου το Χρηματιστήριο θα παραλάβει σταδιακά όλα τα μητρώα από τους Γραμματείς των εισηγμένων εταιρειών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τήρησης τους, με την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε αυτή θα γίνεται κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε αυτή θα γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου. Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και της διαβίβασης του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών προς τους χρηματιστές των πωλητών. Επίσης το Χρηματιστήριο θα προσφέρει διάφορες συναφείς ή σχετιζόμενες με τα μητρώα υπηρεσίες τόσο προς τις Εταιρείες των οποίων θα τηρεί τα μητρώα, όσο και προς τους Επενδυτές και το κοινό γενικά. Νομική υπόσταση Κεντρικού Μητρώου Από την ημερομηνία ανάληψης ενός μητρώου εισηγμένης εταιρείας από το Χρηματιστήριο, το Κεντρικό Μητρώο που θα τηρεί το Χρηματιστήριο επέχει τη θέση του μητρώου που η Εταιρεία οφείλει να τηρεί. Η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, ή άλλη επιβάρυνση, ή πράξη που αφορά τις αξίες προκειμένου να ολοκληρωθεί, θα προϋποθέτει εγγραφή της στο Κεντρικό Μητρώο. Απόρρητο Υποχρέωση προς εχεμύθεια Οι καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο είναι απόρρητες και το Χρηματιστήριο όπως ο Νόμος προβλέπει, έχει υποχρέωση

6 Κ.Δ.Π. 275/ προς εχεμύθεια και οφείλει να μην τις κοινοποιεί σε οποιοδήποτε, εκτός στην έκταση που η κοινοποίηση τους επιβάλλεται, δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος. Τι σημαίνει η αποϋλοποίηση Με την ανάληψη των μητρώων από το Χρηματιστήριο, τα πιστοποιητικά (τίτλοι) ή οι βεβαιώσεις δέσμευσης που επιβεβαιώνουν ότι ένα πρόσωπο είναι δικαιούχος συγκεκριμένου αριθμού αξιών, δε θα εκδίδονται πλέον και θα χάσουν τη σημασία που έχουν σήμερα. Ο επενδυτής θα γνωρίζει ή θα αποδεικνύει το γεγονός ότι ο αριθμός αξιών του ανήκει, επικαλούμενος την καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο και θα ενημερώνεται από τις διάφορες ειδοποιήσεις ή καταστάσεις του λογαριασμού του, που κατά καιρούς θα παραλαμβάνει από το Χρηματιστήριο. Τι είναι ο Λογαριασμός Αποθετηρίου Λογαριασμός Αποθετηρίου είναι ο λογαριασμός στον οποίο καταχωρούνται όλες οι άυλες κινητές αξίες που ένα πρόσωπο κατέχει στο Κεντρικό Μητρώο, σ' όσες από τις εισηγμένες εταιρείες κατέχει αξίες. Πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει άυλες κινητές αξίες για πρώτη φορά, οφείλει να ανοίξει Λογαριασμό Αποθετηρίου. Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης κινητών αξιών κατά την ημερομηνία ανάληψης ενός μητρώου εισηγμένου εκδότη δεν έχει την υποχρέωση να ανοίξει Λογαριασμό Αποθετηρίου, εφόσον αυτός θα ανοίγεται αυτόματα. Οποιοδήποτε πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο για πρώτη φορά, θα πρέπει να ανοίξει Λογαριασμό Αποθετηρίου, συμπληρώνοντας το έντυπο αριθμός 1 που τιτλοφορείται : «Αίτηση για Ανοιγμα Λογαριασμού Αποθετηρίου». Στο Λογαριασμό Αποθετηρίου, εκτός των ονομάτων και του αριθμού όλων των αξιών που ένα πρόσωπο έχει σ' οποιοδήποτε εισηγμένο εκδότη και των πιθανών επιβαρύνσεων στις αξίες του, θα περιέχονται και τα στοιχεία αναγνώρισης του, όπως ο αριθμός ταυτότητας/αριθμός εγγραφής, η διεύθυνση του, κ.ά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως οι κάτοχοι εισηγμένων αξιών σήμερα φροντίσουν ώστε τα στοιχεία τους στα μητρώα να είναι ορθά και να μην παρουσιάζονται εγγραφές για αξίες που τους ανήκουν σε διαφορετικά ονόματα που κατά καιρούς είχαν ή χρησιμοποίησαν, διότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στην αναγνώριση τους ως δικαιούχων για τις αξίες που επηρεάζονται και πιθανόν να μην έχουν την ευχέρεια να καταρτίσουν οποιαδήποτε συναλλαγή, ή να ανοίξουν λογαριασμό διαπραγμάτευσης για αξίες που τους ανήκουν. Αυτό θα πρέπει να γίνει από τώρα και πριν από την ανάληψη των μητρώων και οι Επενδυτές παρακαλούνται όπως φροντίσουν επικοινωνώντας με τους Γραμματείς των Εταιρειών που έχουν αξίες, να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά και δεν υπάρχουν στα μητρώα καταχωρίσεις που τους αφορούν οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία. Τι είναι ο Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης Ο Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης χρειάζεται να ανοιχθεί από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη αξιών ή από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει άυλες κινητές αξίες, ώστε αυτός να μπορέσει να καταρτίσει χρηματιστηριακές συναλλαγές αγοράς ή πώλησης σχετικά προς άυλες κινητές αξίες που ήδη έχει, ή που προτίθεται να αποκτήσει ανάλογα της περίπτωσης.

7 2891 Κ.Δ.Π. 275/2001 Στο Λογαριασμό Διαπραγμάτευσης θα καθορίζεται το Μέλος του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακό γραφείο) το οποίο θα έχει εξουσία να συνάψει και τελειώσει χρηματιστηριακή συναλλαγή, καθώς και οι συγκεκριμένες αξίες και ο μέγιστος αριθμός των αξιών, για τις οποίες το Μέλος που θα καθοριστεί, θα έχει την ευχέρεια να συνάψει συναλλαγές. Κάθε επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να ανοίξει όσους Λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης επιθυμεί με διαφορετικά ή τα ίδια Μέλη του Χρηματιστηρίου, νοουμένου ότι για συγκεκριμένες αξίες που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του στο Κεντρικό Μητρώο θα υπάρχει ανοικτός ένας μόνο λογαριασμός διαπραγμάτευσης. Ο επενδυτής θα μπορεί οποτεδήποτε, υπό την επιφύλαξη των αναφερομένων πιο κάτω για τους Λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης, να κλείσει όλους ή έναν από τους Λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης που έχει. Τι είναι η ανάληψη του μητρώου Από μια χρονική στιγμή που θα προανακοινωθεί κάι μετά η τήρηση του Μητρώου μελών μιας εισηγμένης εταιρείας θα αποτελεί ευθύνη του Χρηματιστηρίου και η εισηγμένη εταιρεία της οποίας το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει το μητρώο θα πρέπει να παραδώσει στο Χρηματιστήριο τα στοιχεία όλων των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, τις αξίες που έχουν, τις επιβαρύνσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τήρηση του μητρώου. Η ανάληψη των μητρώων θα γίνεται σταδιακά και μέχρι η διαδικασία αυτή να συμπληρωθεί για όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξίες, τα αναφερόμενα στο εγχειρίδιο αυτό, θα ισχύουν μόνο για όσες εταιρείες τα μητρώα τους θα έχουν αναληφθεί από το Χρηματιστήριο. Εκπροσώπηση νομικών προσώπων Σύμφωνα με τους Κανονισμούς η υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του συμβουλίου ή οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου δεσμεύει το νομικό πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο εκτός εάν το νομικό πρόσωπο έχει φροντίσει με γραπτή ειδοποίηση του προς το Χρηματιστήριο να καθορίσει διαφορετικά. Κατά συνέπεια μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης θα θεωρούνται ότι εκπροσωπούν την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με αξίες της, εάν αποδείξουν την ιδιότητα τους αυτή, εκτός εάν η Εταιρεία φροντίσει με γραπτή ειδοποίηση της προς το Χρηματιστήριο να καθορίσει διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Το Κεντρικό Μητρώο θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες εισηγμένων αξιών ή αυτούς που προτίθενται να αποκτήσουν εισηγμένες αξίες σχετικά με συναλλαγές ή πράξεις τους που γίνονται είτε μέσω του Χρηματιστηρίου, είτε εκτός του Χρηματιστηρίου. Επιπρόσθετα το Κεντρικό Μητρώο θα προσφέρει σ' οποιοδήποτε υπηρεσίες σχετικά με την επιθεώρηση ή απόκτηση αντιγράφου του μητρώου μελών μιας εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο ή οποιοδήποτε Νόμο διέπει τη σύσταση εισηγμένου εκδότη. 1. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός πράξεων ή συναλλαγών που αφορούν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξίες δε σχετίζονται με τις συναλλαγές που γίνονται στο Χρηματιστήριο και αφορούν μεταβιβάσεις, επιβαρύνσεις ή αλλαγές στα στοιχεία των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών των αξιών. Με τη λειτουργία του Κεντρικού

8 Κ.Δ.Π. 275/ Μητρώου τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές για αξίες που είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο θα καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Μεταβιβάσεις για συναλλαγές που μπορούν να καταρτισθούν εκτός Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων , για να καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο θα πρέπει (α) Να παραδοθεί στο Χρηματιστήριο κατάλληλο μεταβιβαστικό έγγραφο σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 2 που να υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα και τον αποδέκτη ή τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, νοουμένου ότι για τον αποδέκτη υπάρχει ήδη ανοικτός λογαριασμός αποθετηρίου. Εάν το μεταβιβαστικό έγγραφο δεν παραδίδεται στο Χρηματιστήριο από τον ίδιο το μεταβιβάζοντα, τότε η υπογραφή του θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο, (β) Να υποβληθεί έντυπο Ανακοίνωσης Πράξεων σχετικών με εισηγμένες αξίες που καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 3. (γ) Να καταβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιώματα συναλλαγής του Χρηματιστηρίου και το ειδικό τέλος συναλλαγής, σύμφωνα με το Νόμο 161(Ι)/99. (δ) Να μην υπάρχει ανοικτός λογαριασμός διαπραγμάτευσης για αξίες που αφορά η μεταβίβαση και βέβαια οι μεταβιβαζόμενες αξίες να είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση, ή άλλο εμπόδιο. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης αξιών στο Κεντρικό Μητρώο θα έχει την ευχέρεια να ενεχυριάζει αξίες του εάν (α) Φροντίσει για την παράδοση στο Χρηματιστήριο ειδοποίησης ενεχυρίασης σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 4, μαζί με το σχετικό συμβόλαιο ή πιστοποιημένο αντίγραφο του. (β) Καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη. (γ) Οι ενεχυριαζόμενες αξίες είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή άλλο εμπόδιο και δεν υπάρχει ανοικτός λογαριασμός διαπραγμάτευσης σχετικά με αυτές. Αφού το ενέχυρο καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο, το Χρηματιστήριο θα εκδίδει και παραδίδει στον ενεχυρούχο δανειστή βεβαίωση σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 5 ότι το ενέχυρο έχει καταχωρηθεί. Εάν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω δεν παραδίδονται προσωπικά από τον ίδιο τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, τότε οι υπογραφές του σ' αυτά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Για την αποδέσμευση ενεχυριασμένων αξιών θα απαιτείται η παράδοση από τον ενεχυρούχο δανειστή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, στο Χρηματιστήριο, ειδοποίησης αποδέσμευσης ενεχυριασμένων αξιών σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 6.

9 2893 Κ.Δ.Π. 275/2001 Εάν η ειδοποίηση αποδέσμευσης ενεχυριασμένων αξιών δεν παραδίδεται προσωπικά από τον ενεχυρούχο δανειστή ή το δεόντως, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, τότε η υπογραφή του σε αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιοϋντα Υπάλληλο. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση είτε η αποδέσμευση ενεχυριασμένων αξιών θα ολοκληρώνεται στο τέλος της ημέρας κατά την οποία υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα και υπό την επιφύλαξη ότι με βάση τα δεδομένα, εμπόδια ή άλλα προαπαιτούμενα, είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, το Χρηματιστήριο θα επιστρέφει τα υποβληθέντα έγγραφα, μαζί με το λόγο μη αποδοχής τους, στη διεύθυνση του αποδέκτη που αναφέρεται σ' αυτά προκειμένου περί μεταβιβάσεων, ή του αναφερόμενου ως ενεχυρούχου δανειστή προκειμένου περί ενεχυριάσεων ή αποδεσμεύσεων ενεχυριασμένων αξιών. Μετά από την καταχώριση πράξεως στο Κεντρικό Μητρώο οι δικαιούχοι των λογαριασμών που επηρεάζονται θα λαμβάνουν ταχυδρομικά κατάσταση λογαριασμού αποθετηρίου τους, στην ταχυδρομική τους διεύθυνση. Προκειμένου περί συναλλαγών για τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν όπως τους επιβεβαιωθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής πριν την ολοκλήρωση της, θα πρέπει αυτά να εμφανίζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου την επόμενη ημέρα μεταξύ των ωρών π.μ. προκειμένου να τους επιβεβαιωθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της, ώστε να προχωρήσει η τελική ολοκλήρωση της εάν συγκατανεύουν και οι δύο πλευρές σ'αυτή. Για τέτοιας φύσεως συναλλαγές οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει στα έγγραφα που υποβάλλουν, να δηλώνουν την επιθυμία τους για προσωπική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προσέλθει προσωπικά είτε διά δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η ολοκλήρωση της συναλλαγής δε θα συντελείται και τα υποβληθέντα έγγραφα θα επιστρέφονται στο συμβαλλόμενο που θα προσέλθει. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης εισηγμένων αξιών θα έχει την ευχέρεια να κοινοποιεί στο Χρηματιστήριο την αλλαγή ή τη διόρθωση των στοιχείων του όπως αυτά θα παρουσιάζονται στο Κεντρικό Μητρώο στο Λογαριασμό Αποθετηρίου του, νοουμένου ότι θα υποβάλει στο Χρηματιστήριο σχετική αίτηση σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 7. Στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπροσώπου επικοινωνίας θα θεωρούνται ως μη ουσιώδη στοιχεία και θα είναι δυνατή η αλλαγή τους από το δικαιούχο του λογαριασμού. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το Λογαριασμό Αποθετηρίου επενδυτή θα μπορούν να αλλάξουν, μόνο κατόπιν άδειας του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου. Η σχετική αίτηση στην έκταση που αφορά ουσιώδη στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αλλαγή, όπως για παράδειγμα Διατάγματα Δικαστηρίου, ληξιαρχικές πράξεις αλλαγής ονόματος προκειμένου περί φυσικών προσώπων, πιστοποιητικά αλλαγής ονόματος προκειμένου περί Νομικών Προσώπων, ή άλλα.

10 Κ.Δ.Π. 275/ Είναι σημαντικό για την ασφάλεια του ίδιου του Επενδυτή και την αποφυγή ταλαιπωρίας του όπως μεριμνά για την αλλαγή ή τη διόρθωση των στοιχείων του στο λογαριασμό αποθετηρίου του, διότι διαφορετικά δε θα παραλαμβάνει τις από το Χρηματιστήριο αποστελλόμενες ειδοποιήσεις και γενικά η εξυπηρέτηση του από το Χρηματιστήριο πιθανόν να παρουσιάζει προβλήματα. '. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥ.ΣΗΣ Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν όπως οποιαδήποτε αξία που ευρίσκεται εγγεγραμμένη στο Λογαριασμό Αποθετηρίου τους και η οποία δε δεσμεύεται από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ενέχυρο, ή για την οποία δεν υπάρχει ανοικτός λογαριασμός διαπραγμάτευσης, δεσμευτεί προς όφελος οποιουδήποτε Εγκεκριμένου Επιτρόπου (trustee), σύμφωνα με το άρθρο 20 του προαναφερθέντος Νόμου. Η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης.θα υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο 8 και με την καταχώριση της στο Κεντρικό Μητρώο, το Χρηματιστήριο θα εκδίδει βεβαίωση δέσμευσης σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 9, Με την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση ή το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης των αξιών που αυτή αφορά δε θα είναι δυνατή, εκτός κατόπιν επιστροφής στο Χρηματιστήριο του πρωτότυπου της βεβαίωσης δέσμευσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης, επιβάρυνσης ή ανοίγματος λογαριασμού διαπραγμάτευσης μέρους αξιών που αφορά μία βεβαίωση δέσμευσης το Χρηματιστήριο θα εκδίδει προς τον Εγκεκριμένο Επίτροπο νέα βεβαίωση δέσμευσης για.το υπόλοιπο των αξιών που αφορούσε η αρχική βεβαίωση, δέσμευσης, εάν αυτός με έγγραφη δήλωση του στο πρωτότυπο της.βεβαίωσης δέσμευσης επιτρέπει τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση μέρους των αξιών που αφορά. 2. ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Όπως έχει ήδη αναφερθεί για να είναι δυνατή η κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής από επενδυτή ο οποίος έχει ήδη εισηγμένες αξίες ή προτίθεται να αποκτήσει, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού διαπραγμάτευσης....., Κάθε επενδυτής μπορεί να έχει έναν ή πολλούς λογαριασμούς διαπραγμάτευσης και θα έχει τη δυνατότητα υπό τις επιφυλάξεις που αναφέρονται πιο κάτω, για το άνοιγμα ή το κλείσιμο λογαριασμών διαπραγμάτευσης. Με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης ο επενδυτής παρέχει την, ευχέρεια σε Μέλος του Χρηματιστηρίου για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών σχετικά με αξίες που ήδη έχει ή που στο μέλλον θα αποκτήσει, διότι διαφορετικά κανένα Μέλος του Χρηματιστηρίου δεν έχει πρόσβαση σ' οποιαδήποτε αξία που έχει στο λογαριασμό αποθετηρίου του. Οι λογαριασμοί διαπραγμάτευσης είναι δύο ειδών ως ακολούθως :_ (α) Γενικός λογαριασμός διαπραγμάτευσης Με το άνοιγμα γενικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης, ο επενδυτής παρέχει στο Μέλος του Χρηματιστηρίου που καθορίζει στο άνοιγμα του λογαριασμού, την ευχέρεια να συνάψει συναλλαγές (i) Πώλησης οποιασδήποτε αξίας από τις αξίες που ο Επενδυτής. έχει κατά το χρόνο του ανοίγματος του λογαριασμού και μεταφέρει στο λογαριασμό κατά το χρόνο ανοίγματος ή αργότερα,

11 2895 Κ.Δ.Π. 275/2001 είτε οποιασδήποτε αξίας θα αποκτηθεί μετά από το άνοιγμα του λογαριασμού από συναλλαγή αγοράς που θα καταρτίσει τό Μέλος μέσω του ίδιου λογαριασμού, (ii) Αγοράς οποιασδήποτε αξίας, (β) Ειδικός λογαριασμός αγορών. Με το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού αγορών ο επενδυτής παρέχει στο Μέλος του Χρηματιστηρίου που καθορίζει στο άνοιγμα του λογαριασμού, την ευχέρεια να συνάπτει συναλλαγές αγοράς αξιών οι οποίες όμως μόλις αποκτούνται θα μεταφέρονται στο λογαριασμό αποθετηρίου του επενδυτή και έτσι το Μέλος δε θα έχει πρόσβαση σ' αυτές και δεν είναι δυνατή απ' αυτόν η κατάθεση εντολής πώλησης τους. Παρά το ότι ο Επενδυτής που άνοιξε λογαριασμό διαπραγμάτευσης, δεσμεύεται έναντι των καλόπιστων τρίτων από οποιαδήποτε συναλλαγή καταρτίσει το Μέλος εντός των πλαισίων του λογαριασμού διαπραγμάτευσης, το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης δε συνεπάγεται από μόνο του ότι το Μέλος έχει δικαίωμα να καταρτίσει συναλλαγές για τον Επενδυτή. Θα απαιτείται δε η εντολή του για κατάρτιση οποιασδήποτε συγκεκριμένης συναλλαγής, σύμφωνα με τα. προβλεπόμενα στους Κανονισμούς και τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκτός εάν το Μέλος ενεργεί με βάση συμφωνία διακριτικής ευχέρειας. Ανοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης Για το άνοιγμα Γενικού ή Ειδικού Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης θα απαιτείται η υποβολή από τον Επενδυτή ή από το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου, αίτησης σύμφωνα με τα έντυπα αριθμός 10 ή 11, αντίστοιχα, η οποία θα πρέπει να έχει δεόντως συμπληρωθεί. Για το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Επενδυτής να έχει λογαριασμό αποθετηρίου, ανεξάρτητα εάν στο λογαριασμό αποθετηρίου του υπάρχουν αξίες ή όχι. Εάν στο γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης ο Επενδυτής μεταφέρει αξίες από το λογαριασμό αποθετηρίου του, οι αξίες αυτές θα πρέπει να είναι ελεύθερες οποιασδήποτε επιβάρυνσης ή εμποδίου και να μην έχουν μεταφερθεί ήδη σ' άλλο λογαριασμό διαπραγμάτευσης. Εάν ο Επενδυτής ή ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δεν εμφανιστούν προσωπικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου, τότε η υπογραφή τους στα σχετικά έντυπα ανοίγματος λογαριασμού θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. Η κατάθεση εντολών στο σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών του Χ.Α:Κ.' θα είναι δυνατή από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας ανοίγματος του λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Κλείσιμο λογαριασμού διαπραγμάτευσης Για το κλείσιμο λογαριασμού διαπραγμάτευσης θα απαιτείται η υποβολή από τον Επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 12, η οποία θα πρέπει να έχει δεόντως συμπληρωθεί. Εάν ο Επενδυτής ή ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δεν εμφανιστούν προσωπικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου, τότε η υπογραφή τους στην αίτηση κλεισίματος λογαριασμού διαπραγμάτευσης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο.

12 Κ.Δ.Π. 275/ Ο Επενδυτής δε θα έχει την ευχέρεια να κλείσει λογαριασμό διαπραγμάτευσης του, εάν κατά το άνοιγμα του λογαριασμού έχει ορίσει εμπιστευματοδόχο, εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί από τον ορισθέντα εμπιστευματοδόχο. Η υπογραφή του εμπιστευματοδόχου στο σχετικό έντυπο, εκτός εάν αυτός εμφανιστεί προσωπικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από Πιστοποιοΰντα Υπάλληλο. Το κλείσιμο του λογαριασμού διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τη χρηματιστηριακή συνάντηση της επόμενης ημέρας που τα σχετικά έντυπα θα κατατεθούν και γίνουν αποδεκτά από το ΧΑΚ. Οι Επενδυτές σε περίπτωση που. αποφασίζουν να κλείσουν ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης που έχουν, καλό θα είναι να πληροφορούν γραπτώς το Μέλος που χειρίζεται το λογαριασμό για την πρόθεση τους αυτή, ώστε έτσι να αποφεύγεται η κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής πριν ο λογαριασμός τους πράγματι κλείσει. Μεταφορά αξιών στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης Ο Επενδυτής θα έχει την ευχέρεια να μεταφέρει από το λογαριασμό αποθετηρίου του ή από ένα γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης του, συγκεκριμένες αξίες σε άλλο γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης που έχει. Οι μεταφερόμενες αξίες θα είναι δυνατό, να πωληθούν από τη χρηματιστηριακή συνάντηση της επόμενης ημέρας. Για να το πράξει αυτό, ο επενδυτής θα πρέπει να.φροντίσει για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου αίτησης μεταφοράς αξιών, που θα είναι σύμφωνα με το έντυπο.αριθμός 13. Εάν ο Επενδυτής ή ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δεν εμφανιστούν προσωπικά στην αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου,. η υπογραφή τους στα σχετικά έντυπα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο.. Είναι αυτονόητο ότι. δε θα είναι δυνατή η μεταφορά αξιών εάν οι αξίες δεν είναι ελεύθερες οποιασδήποτε επιβάρυνσης ή εμποδίου, είτε εάν ευρίσκο. νται κάτω υπό τον έλεγχο εμπιστευματοδόχου. Διορισμός εμπιστευματοδόχου Κατά.το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης ο Επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο που χρηματοδοτεί την απόκτηση των αξιών ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπο του ως εμπιστευματοδόχο του, σχετικά με τις αξίες που θα αποκτηθούν μέσω του λογαριασμού αυτού.. Οι αξίες που θα αποκτηθούν με τον τρόπο αυτό εγγράφονται στο όνομα του επενδυτή στον οποίο και ανήκουν οποιαδήποτε δικαιώματα που σχετίζονται με τις αξίες αυτές, εκτός από το δικαίωμα αποξένωσης ή επιβάρυνσης. τους κατά οποιοδήποτε τρόπο. Ο ορισθείς ως εμπιστευματοδόχος των αξιών αυτών αποκλειστικά και ανέκκλητα θα έχει το δικαίωμα (α) Προκειμένου περί γενικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης,.για να δίδει εντολές αγοράς ή πώλησης σχετικά με το λογαριασμό αυτό. (β) Προκειμένου περί ειδικού λογαριασμού αγορών, για να ανοίγει γενικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης για την πώληση των αξιών που έχουν αποκτηθεί, μέσω του ειδικού λογαριασμού αγορών.

13 2897 Κ.Δ.Π. 275/2001 Επιβεβαίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών Μετά από την κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής που γίνεται στο Χρηματιστήριο και αφού οι εντολείς της συναλλαγής ειδοποιηθούν από τους χρηματιστές τους, θα πρέπει σε περίοδο δύο εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση της συναλλαγής (α) Προκειμένου περί συναλλαγής γενικής εκκαθάρισης (αξίας μέχρι ,00) οι πωλητές να μεριμνήσουν για την έγγραφη επιβεβαίωση της συμφωνίας τους στην καταρτισθείσα συναλλαγή υπογράφοντας τη. σχετική βεβαίωση, η οποία θα είναι σύμφωνα προς τον τύπο του εντύπου 14. (β) Προκειμένου περί συναλλαγής ειδικής εκκαθάρισης (αξίας άνω των ,00) οι εντολείς της να μεριμνήσουν για την έγγραφη επιβεβαίωση της συμφωνίας τους στην καταρτισθείσα συναλλαγή, υπογράφοντας την ανάλογη βεβαίωση, η οποία θα είναι σύμφωνα με τον τύπο των εντύπων 14 ή 15 ανάλογα εάν ήταν πωλητές ή αγοραστές. Είσπραξη τιμήματος Το Μέλος που ενήργησε για τον πωλητή οφείλει όπως εντός περιόδου τριών εργάσιμων ημερών από την τελείωση της συναλλαγής η οποία ακολουθεί τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατάρτισης της, να φροντίσει για την αποστολή στον εντολέα του τιμήματος της συναλλαγής μαζί με κατάσταση των τελών και της προμήθειας που έχει εισπράξει, εκτός εάν ο εντολέας με έγγραφες οδηγίες του έχει υποδείξει διαφορετικά. 3. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Επιπρόσθετα το Κεντρικό Μητρώο θα παρέχει προς τους Επενδυτές τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Κάθε επενδυτής που έχει λογαριασμό αποθετηρίου θα λαμβάνει ετήσια κατάσταση του Λογαριασμού Αποθετηρίου του, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών που είναι εγγεγραμμένες στο λογαριασμό του, όπως επίσης τις μεταβολές που έχουν γίνει στο λογαριασμό από την ημερομηνία της προηγούμενης κατάστασης λογαριασμού. Επενδυτές που θα το ζητήσουν υποβάλλοντας την απαιτούμενη αίτηση σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 16 και αφού καταβάλουν το απαιτούμενο τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν κατά εξάμηνο, τρίμηνο, μήνα ή την ημέρα που το ζητούν, κατάσταση του λογαριασμού τους στο Κεντρικό Μητρώο. 2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να επιθεωρήσει το μητρώο μελών οποιουδήποτε εκδότη που έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, θα μπορεί να το κάμει αφού προσέλθει στο Χρηματιστήριο και υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το έντυπο αριθμός ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να έχει αντίγραφο ή μέρος του μητρώου εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Εκδότη θα μπορεί να το κάμει, αφού υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με το έντυπο αριθμός 18 και καταβάλει τέλος 0,50 για κάθε εκατό λέξεις ή μέρους αυτών, που απαιτείται να αντιγραφεί.

14 Κ.Δ.Π. 275/ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Το Χρηματιστήριο θα τηρεί μητρώο πληρεξούσιων αντιπροσώπων στο οποίο οι επενδυτές θα έχουν την ευχέρεια κατάθεσης γενικών πληρεξούσιων εγγράφων, σχετικά με την εκπροσώπηση τους σε οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με το Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο, ώστε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος τους επικαλούμενος τη σχετική αναφορά, να έχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης τους. Οποιοδήποτε πληρεξούσιο έγγραφο θα είναι άμεσα ανακλητό από το πρόσωπο που το κατέθεσε, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του... _.

15 Κ.Δ.Π. 275/2001 ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Με το παρόν αιτούμε/μαστε όπως ανοιχθεί Λογαριασμός Αποθετηρίου στο όνομα μου/μας σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτω/ουμε πιο κάτω. ΜΕΡΟΣ 1 (Παρακαλώ σημειώστε το είδος του λογαριασμού) Κύριος Κάτοχος Αξιών (Βλέπε Μέρος 2) Συνιδιοκτησία αξιών Σημ.: Σε περίπτωση λογαριασμού συνιδιοκτησίας, τα στοιχεία των συνιδιοκτητών να δηλώνονται σε ξεχωριστό έγγραφο. ΜΕΡΟΣ 2 Ονοματεπώνυμο/ Όνομα Εταιρείας Είδος Λογαριασμού : Προσωπικός [ Μέλους Ι Επενδυτικόςίπίθφη) [ Φυσικό πρόσωπο _ Ι Τίτλος: Όνομα Μεσαίο Όνομα Επώνυμο Επάγγελμα (α) Κύπριος υπήκοος: Αριθμός Ταυτότητας Κύριος/ Κυρία (Διαγράψτε ότι δεν ισχύει) Ημερομηνία Γεννήσεως: Αριθμός Διαβατηρίου: (β) Αλλοδαποί/ Απόδημοι Κάτοχοι Αξιών: Αριθμός Διαβατηρίου: Τόπος Έκδοσης: Υπηκοότητα: Ημερομηνία Έκδοσης: Ημερομηνία Λήξης: Νομικό πρόσωπο Εγγραφή: Αριθμός Εγγραφής Χώρα Εγγραφής Κύπρος/ εξωτερικό (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) Ημερομηνία Εγγραφής Δραστηριότητα εταιρείας Ειδικές Οδηγίες Εκπροσώπησης Ναι/ Όχι (Εάν ναι, επισυνάψετε αντίγραφο σχετικής απόφασης εταιρείας) Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Όνομα εκπροσώπου για επικοινωνία (1) Όνομα εκπροσώπου για επικοινωνία (2)

16 Κ.Δ.Π. 275/ Πληοοφοοίεο νια επικοινωνία Διεύθυνση ' Πόλη Ταχυδρομικός Κώδικας Χώρα Ταχυδρομική Διεύθυνση(αν διαφέρει από την πιο πάνω) Πόλη " Ταχυδρομικός Κώδικας Χώρα Τηλέφωνο (1) Τηλέφωνο (2) Φαξ Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Γλώσσα που επιλέγεται Αγγλικά/ Ελληνικά (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) Συχνότητα αποστολής κατάστασης Λογαριασμού Μία ετήσια κατάσταση θα αποστέλλεται από το ΧΑΚ. Όσοι επιθυμούν πιο συχνή αποστολή, μπορούν να το ζητήσουν όπως φαίνεται πιο κάτω, καταβάλλοντος και το ανάλογο δικαίωμα. (Μηνιαίως/ Τριμηνιαίως/ Εξαμηνιαίως/ Ετησίως) (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) Αριθμός απόδειξης (για χρήση από ΧΑΚ) ΜΕΡΟΣ 3 Αιτητή Ημερομηνία ς ' Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση συνιδιοκτητών αξιών (εάν εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα Ημερομηνία 4 ' ' (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα Από Ελεγχος: Από Καταχώρηση: Ημερομηνία Ώρα Από Αναφορά Αρχειοθέτησης Έλεγχος Καταχώρισης από Από Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή η το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο.

17 2901 Κ.Δ.Π. 275/2001 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 2 Με το παρόν αιτούμε/μαστε όπως μεταφερθούν οι αξίες που καταγράφονται στο Μέρος 2 από το δικό μου/ας Λογαριασμό Αποθετηρίου στο Λογαριασμό Αποθετηρίου του Αποδέκτη όπως φαίνεται στο Μέρος. Οι αξίες δεν ευρίσκονται υπό τον έλεγχο οιουδήποτε Μέλους. ΜΕΡΟΣ 1 Μεταβιβάζων Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου (Στοιχεία κύριου κατόχου) (οι αξίες μεταφέρονται από το λογαριασμό αυτό) Ονοματεπώνυμο/ Όνομα Εταιρείας Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής Αποδέκτης Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου (Στοιχεία κύριου κατόχου) (οι αξίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό) Ονοματεπώνυμο/ Όνομα εταιρείας - Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής ΜΕΡΟΣ 2 Αιτία μεταβίβασης (Ολα τα αναγκαία έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται, όπου αυτό ισχύει) Εκδότης Αξίας Περιγραφή Αξίας Ποσότητα Ποσότητα Ολογράφως Ημερομηνία Μεταβίβασης Συνολική αξία (χρηματική αξία που πληρώθηκε ή τρέχουσα αξία) ΜΕΡΟΣ 3 (Να υπογραφεί από το μεταβιβάζοντα και τον αποδέκτη) Εγώ/εμέις ο/οι αναφερόμενος/οι στο παρόν έγγραφο ως μεταβιβάζον/τες με το αντάλλαγμα που αναφέρεται σ' αυτό μεταβιβάζω/ουμε στον/στους αποδέκτη/ες που αναφέρεται/ονται στο παρών έγγραφο τις αξίες που αναφέρονται σ' αυτό, με όλους τους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής η οποία αναφέρεται στο παρόν έγγραφο. Για σκοπούς Ελέγχου Συναλλάγματος δηλώνω/ουμε ότι: (Σημειώστε Χ στο τετράγωνο που ισχύει) G Είμαι/είμαστε μόνιμος/οι κάτοικος/οι Κύπρου και ούτε είχα/με τις πιο πάνω αξίες για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που για σκοπούς ελέγχου συναλλάγματος θεωρείται μη κάτοικος Κύπρου. Ι Ι Δεν είμαι/είμαστε μόνιμος/οι κάτοικος/οι Κύπρου αλλά έχω/έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τη μεταβίβαση των αξιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. Αντιλαμβάνομαι/αστε ότι η μεταβίβαση αυτή βρίσκεται στα πλαίσια ευρύτερης εξουσιοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς την εταιρεία.

18 Κ.Δ:Π. 275/ Μεταβιβάζων Ονοματεπώνυμο Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση συνιδιοκτητών αξιών (εάν εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα 1 ; 2 : - Ημερομηνία Ταυτότητα Επιβεβαίωση ς 3 r 4 Εγώ/εμέις ο/οι αναφερόμενος/οι στο παρόν έγγραφο ως αποδέκτης/ες αποδεχόμαι/αστε τις αξίες που αναφέρονται σ' αυτό, με όλους τους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αυτές την ημέρα της συναλλαγής η οποία αναφέρεται στο παρόν έγγραφο. Για σκοπούς Ελέγχου Συναλλάγματος δηλώνω/ουμε ότι: (Σημειώστε Χ στο τετράγωνο που ισχύει) D Είμαι/είμαστε μόνιμος/οι κάτοικος/οι Κύπρου και αγοράζουμε τις πιο πάνω αξίες για λογαριασμό μου/μας. D Δεν είμαι/είμαστε μόνιμος/οι κάτοικος/οι Κύπρου. Ως μη κάτοικος Κύπρου, επισυνάπτω αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι πλήρωσα την τιμή των αξιών (α) με συνάλλαγμα που εισήγαγα από το εξωτερικό ή (β) από το λογαριασμό που ήταν δεσμευμένος (blocked) με βάση οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Η συμμετοχή μου στην εταιρεία (περιλαμβανομένης του/της συζύγου μου, ανηλίκων παιδιών μου και εταιρειών στις οποίες όλοι μαζί έχουμε 20% και πλέον) δεν υπερβαίνει: Το 0.5% (αν η αγορά αφορά μετοχές Τραπεζών) Γ~ Το 5% (αν η αγορά αφορά μετοχές άλλων Εισηγμένων Εταιρειών) Αποδέκτης _ Ονοματεπώνυμο Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση συνιδιοκτητών αξιών (εάν εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα 1 ' Ημερομηνία. Ταυτότητα Επιβεβαίωση ς

19 2903 KAIL 275/2001 (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα Αττό _ Έλεγχος: Από. Καταχώρηση: Ημερομηνία Ώρα Από, Αναφορά Αρχειοθέτησης Έλεγχος Καταχώρισης από Δικαίωμα ΧΑΚ Τέλος συναλλαγών Από Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριε Με το παρόν έγγραφο ανακοινώνω/ουμε προς το Χρηματιστήριο τη μεταβίβαση των πιο κάτω περιγραφόμενων αξιών. Στοινεία Agiac Εκδότης Αξίας._ Περιγραφή Αξίας.. Ποσότητα Ποσότητα Ολογράφως Ημερομηνία Μεταβίβασης Μεταβιβάζων Ονοματεπώνυμο/ Όνομα Εταιρείας Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής Διεύθυνση Αποδέκτης Ονοματεπώνυμο/ Όνομα εταιρείας Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής Τόπος Εγγραφής (για νομικά πρόσωπα) Διεύθυνση

20 Κ.4.Π. 275/ Αιτία μεταβίβασης: Π Αξίες που εκδίδονται / εξαγοράζονται από τον εκδότη Συναλλαγή μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας - (περιγραφή συγγένειας πωλητή και αγοραστή / επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης) Π Χαριστική ή χωρίς χρηματική αντιπαροχή συναλλαγή, για την οποία επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης. Π Αιτία θανάτου. Επισυνάπτω αντίγραφο των εγγράφων διαχείρισης που έχουν εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο στην αίτηση Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν δικαστικού διατάγματος. Επισυνάπτω αντίγραφο του σχετικού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου α ρ. _ D Άλλη αιτία. Περιγράψετε: Ως συνολική αξία των αξιών που μεταβιβάζονται θεωρώ το ποσό των _ Στοιχεία προσώπου που ανακοινώνει τη συναλλαγή Ονοματεπώνυμο Αριθμός Ταυτότητας. Διεύθυνση (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα Από Ελεγχος: Από Αριθμός Απόδειξης. Αναφορά Αρχειοθέτησης Από Δικαίωμα ΧΑΚ ' Τέλος συναλλαγών

21 2905 ; Κ.Δ.Π. 275/2001 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ! ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 4 Με την παρούσα σας κοινοποιούμε συμφωνία μας για την ενεχυρίαση των πιο κάτω αναφερόμενων αξιών και επισυνάπτουμε πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού συμβολαίου ημερομηνίας προκειμένου αυτή να καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο. Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη Δικαίωμα του Ενεχυρούχου Δανειστή σε Ωφελήματα Ναι / Όχι (Διαγράψτε ότι δεν ισχύει) Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Ενεχυρούχου Δανειστού (Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο Ενεχυρούχος Δανειστής έχει Δικαίωμα σε ωφελήματα) ' Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Για Επίσημη Χρήση Στοιχεία Ενεχυρούχου Δανειστή Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Ημερομηνία Στοιχεία Πληρεξουσίου Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Σχέση Παραστατικό Υπονοαφή Ημερομηνία Στοιχεία Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη Όνομα Ταυτότητα Στοιχεία Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Σχέση Παραστατικό. Ημερομηνία _ Πιστοποίηση ς Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη (Πα χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα_ Από. Ελεγχος: Από. Καταχώριση: Ημερομηνία _ Αναφορά Αρχειοθέτησης Έλεγχος Καταχώρισης από. Δικαιώματα ΧΑΚ Όρα_ Από. Από _

22 Κ.Δ.Π. 275/ Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή η το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 5 Με την παρούσα βεβαιούται ότι οι πιο κάτω αξίες έχουν ενεχυριαστεί. Όνομα Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Όνομα Ενεχυρούχου Δανειστή Αναφορά Χρηματιστηρίου Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Λευκωσία, Για Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

23 2907 Κ.Δ;Π. 275/2001 ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 6 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Με την παρούσα παρακαλώ όπως αποδεσμεύσετε τις πιο κάτω αξίες που αφορούν το Λογαριασμό Αποθετηρίου με αριθμό στο όνομα από το ενέχυρο που,τις δεσμεύει με αριθμό αναφοράς Χρηματιστηρίου. Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Για Επίσημη Χρήση S Όνομα Ενεχυρούχου Δανειστή Αριθμός Ταυτότητας/ Εγγραφής _ Στοιχεία Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Παραστατικό Σχέση Επιβεβαίωση ς _ (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα Από. Έλεγχος: Από Καταχώριση: Ημερομηνία Ώρα Από - Αναφορά Αρχειοθέτησης Από - Έλεγχος Καταχώρισης από Δικαιώματα ΧΑΚ Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο.

24 Κ.Δ.Π. 275/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Με το παρόν αιτούμε/αστε όπως τροποποιηθούν τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Λογαριασμό Αποθετηρίου που διατηρώ/ούμε, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που καταγράφουμε στα Μέρη 3 και 4 πιο κάτω. Επισυνάπτουμε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. ΜΕΡΟΣ 1 Κύριος Κάτοχος Συνιδιοκτήτες ( ΜΕΡΟΣ 2 (όπως είναι τώρα καταχωρημένα) Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Ονοματεπώνυμο/ Όνομα Εταιρείας Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής. (Σημ.: Να συμπληρωθούν μόνο τα στοιχεία που αλλάζουν.) ΜΕΡΟΣ 3 *, - Αλλαγή Ονόματος/ Ταυτότητας (επισυνάψετε πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν την αλλαγή Για Φυσικά Πρόσωπα μόνο: Τίτλος Κος/Κα (διαγράψετε αναλόγως) Επώνυμο Όνομα Μεσαίο Όνομα ' Ταυτότητα/ Διαβατήριο : Τόπος έκδοσης Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία Γέννησης Υπηκοότητα (Εάν έχει καταχωρηθεί λάθος) Για Νομικά Πρόσωπα μόνο: Όνομα Εταιρείας Ημερομηνία Εγγραφής Αριθμός Εγγραφής Χώρα Εγγραφής. Ειδικές Οδηγίες Εκπροσώπησης Ναι / Όχι (Εάν υπάρχει αντίγραφο σχετικής απόφασης εταιρείας που ορίζει νέους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους) ΜΕΡΟΣ 4 Αλλαγή στοιχείων για επικοινωνία Ι Διεύθυνση Ι Πόλη Ταχυδρομικός Κώδικας Χώρα Ταχυδρομική Διεύθυνση (εάν διαφέρει από την πιο πάνω) Πόλη Ταχυδρομικός Κώδικας Χώρα Τηλέφωνο (1) Τηλέφωνο (2) Φαξ Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) ;

25 2909 Κ.Δ.Π. 275/2001 Όνομα εκπροσώπου για επικοινωνία Όνομα δεύτερου εκπροσώπου για επικοινωνία Γλώσσα που επιλέγεται: Αγγλικά/ Ελληνικά (διαγράψετε ότι δεν ισχύει). Συχνότητα αποστολής κατάστασης λογαριασμού: Μηνιαίως/ Τριμηνιαίως/ Εξαμηνιαίως/ Ετησίως (διαγράψετε ότι δεν ισχύει) (Μία ετήσια κατάσταση θα εκδίδεται από το ΧΑΚ. Εν τούτοις έναντι ενός δικαιώματος, θα μπορείτε να ζητείτε πιο συχνά κατάσταση.) ΜΕΡΟΣ 5 Αιτητή Ονοματεπώνυμο _ Ημερομηνία.. Ταυτότητα. Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση. συνιδιοκτητών αξιών (εάν εφαρμόζεται).. - Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα Επιβεβαίωση ς 1., 2. ".._ 3 4 ΜΕΡΟΣ 6 Αναφέρατε πιο κάτω οποιαδήποτε έγγραφα (Διατάγματα Δικαστηρίου, Καταστατικά Εταιρείας, Ληξιαρχικές Πράξεις κτλ) που επισυνάπτετε, εάν υπάρχουν. (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ελεγχος: Από Καταχώριση: Ημερομηνία _ Αναφορά Αρχειοθέτησης Έλεγχος Καταχώρισης από Δικαιώματα ΧΑΚ Ώρα_ Από... Ώρα_ Από. Από _ Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. Αλλαγές στα μέρη που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θεωρούνται ως ουσιώδεις και. απαιτείται η έγκριση του Γενικού Διευθυντή. Γενικού Διευθυντή ' Παρατηρήσεις

26 Κ.Δ.Π. 275/ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 8 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς το Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύττρου Κεντρικό Μητρώο Λευκωσία Κύριοι, Παρακαλούμε όπως εκδώσετε βεβαίωση δέσμευσης αναφορικά προς τις πιο κάτω αξίες προς όφελος της η οποία θα ενεργεί σε σχέση με αυτές, ως Εγκεκριμένος Επίτροπος σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου. Όνομα Ασφαλιστικής Εταιρείας Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Για Επίσημη Χρήση Αναγνωρίζουμε ότι με την mo πάνω βεβαίωση δεν θα αποδεχθείτε οποιαδήποτε συναλλαγή ή επιβάρυνση ή άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης, που έχουμε κάμει ή θα κάμουμε για τις αξίες που θα αφορά η βεβαίωση που θα εκδώσετε, εκτός εάν αυτή συνοδεύεται από το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής. Ημερομηνία Επιβεβαίωση ς Ι Ι (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Όνομα Ιδιότητα Παραλαβή: Ημερομηνία Πρα Από Έλεγχος: Από ; Καταχώριση: Ημερομηνία Ώρα Από Αναφορά Αρχειοθέτησης. _ Από Έλεγχος Καταχώρισης από Δικαιώματα ΧΑΚ ' Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο.

27 2911 Κ.Δ.Π. 275/2001 ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 9 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Προς Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι η ττιο κάτω αξίες των κ. κ. _, αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου οι οποίες είναι ελεύθερες οποιασδήποτε επιβάρυνσης, κατά αμετάκλητη παράκληση τους έχουν δεσμευτεί ώστε να μην είναι δυνατή η μεταβίβαση, ενεχυρίαση, το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση τους εκ μέρους των ιδίων, εκτός κατόπιν παρουσίασης στο Χρηματιστήριο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης αυτής, ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΞΊΩΝ Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Ημερομηνία: ( και σφραγίδα) Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Παρακαλούμε όπως επιτρέψετε την αποδέσμευση των πιο κάτω αξιών και μας αποστείλετε νέα βεβαίωση δέσμευσης για τις υπόλοιπες αξίες που αφορά η πιο πάνω βεβαίωση δέσμευσης.

28 Κ.Δ.Π. 275/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς Ημερομηνία Όνομα Ιδιότητα (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Όρα_ Από Έλεγχος: Από. Καταχώριση: Ημερομηνία Αναφορά Αρχειοθέτησης Έλεγχος Καταχώρησης από. Δικαιώματα ΧΑΚ Ώρα_ Από Από. ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 10 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Με το παρόν αιτούμε/μαστε όπως ανοιχθεί Γενικός Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης στο όνομα μου/μας με το Μέλος του ΧΑΚ που δηλώνεται στο Μέρος 2 πιο κάτω και όπως μεταφερθούν υπό τον έλεγχο του τυχόν αξίες που καταγράφονται στο Μέρος 3. ΜΕΡΟΣ 1 Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου (Να συμπληρωθεί από τον κάτοχο των αξιών,} Ονοματεπώνυμο/ Όνομα Εταιρείας * Αριθμός Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής ΜΕΡΟΣ 2 Όνομα Μέλους που θα χειρίζεται το λογαριασμό Είδος Λογαριασμού : Ι / Η Αναφορά σε Εμπιστευματοδόχο ΜΕΡΟΣ 3 (διαγράψετε αναλόγως. Ι = Επενδυτής, Η = Μέλος ή Εκδότης) (Εάν ισχύει) Να δηλωθούν οι συγκεκριμένες αξίες και ο αριθμός τους που θα μεταφερθούν από το Γενικό Έλεγχο Χρηματιστηρίου ή άλλου Μέλους υπό τον έλεγχο του Μέλους που αναφέρεται στο Μέρος 2 πιο πάνω.

29 2913 Κ.Δ.Π. 275/2001 A/A ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΆΦΩς ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ 4 Αιτητή. Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο ] Ταυτότητα Σε περίπτωση αντιπροσώπου: Σχέση συνιδιοκτητών αξιών (εάν εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο Ταυτότητα Επιβεβαίωση ς 1 2 ' (Για χρήση από το Χρηματιστήριο) Παραλαβή: Ημερομηνία Ώρα Από Έλεγχος: Από & Καταχώριση: Ημερομηνία Ώρα Από Αριθμός Λογαριασμού Διαπραγμάτευσης Αναφορά Αρχειοθέτησης " Από Έλεγχος Καταχώρισης από ] ] Δικαιώματα ΧΑΚ Σημ.: Εάν το έντυπο αυτό υποβληθεί από πρόσωπο άλλο από τον επενδυτή ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, η υπογραφή στο έντυπο πρέπει να επιβεβαιώνεται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗς (ΜΟΝΟ ΠΑ ΑΓΟΡΕΣ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ. 11 Με το παρόν αιτούμε/μαστε όπως ανοιχθεί Ειδικός Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης (Μόνο για Αγορές) στο όνομα μου/μας με το Μέλος του ΧΑΚ που δηλώνεται στο Μέρος 2 πιο κάτω. ΜΕΡΟΣ 1 Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου Ονοματεπώνυμο/Όνομα Εταιρείας (Να συμπληρωθεί από τον κάτοχο των αξιών)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 34 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4989, 13.1.2017 Αριθμός 13 Κ.Δ.Π. 1 /2017 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 ΚΔΠ 408/2006 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 3260 Κ.Δ.Π. 571/2003 Αριθμός 571 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2003 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου για το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3955, 18/2/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3955, 18/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 27(1) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 147/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3685 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 147 ΟΔΗΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 306/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3371 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 306 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ.

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής Γραμματεία 29/09/2010 Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Με τηλεομοιότυπο 22-570308 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία Mε τηλεομοιότυπο 22-754671 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ KAI ΔHMOTIΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDRS) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (GDR s) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Προς: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Γρηγόρη Αυξεντίου 8 1096 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

440 Κ.Δ.Π. 95/96. Αριθμός 95 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

440 Κ.Δ.Π. 95/96. Αριθμός 95 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3048, 22.3.96 440 Κ.Δ.Π. 95/96 Αριθμός 95 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ερμηνεία. swan. Κανόνες Διαπραγμάτευσης Αξιών Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Προς: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Γρηγόρη Αυξεντίου 8 1096 Λευκωσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»]

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»] ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ [Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Υπηρεσία Εκτιμήσεων και Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008285/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd 0066/00019926/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ.

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασία Διαγραφής Παραστατικών Δικαιωμάτων, παράδοση των Υποκείμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ημερομηνία: / / Προς: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Γρηγόρη Αυξεντίου 8 1096 Λευκωσία ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ. Επίπεδο Σπουδών. Πόλη Γεννήσεως Χώρα Γεννήσεως Αρ. Εξαρτωμένων. Ημ. Έκδοσης. Ημ. Λήξης. Χώρα Έκδοσης. Ημ. Έκδοσης. Ημ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ. Επίπεδο Σπουδών. Πόλη Γεννήσεως Χώρα Γεννήσεως Αρ. Εξαρτωμένων. Ημ. Έκδοσης. Ημ. Λήξης. Χώρα Έκδοσης. Ημ. Έκδοσης. Ημ. ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Στo πλαίσιο της σχέσης πελάτη την οποία έχω ή θα έχω με την Alpha Bank Cyprus Ltd (η Τράπεζα ) και σε σχέση με το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που τηρώ με αυτή και/ ή που θα τηρώ με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

υποδείγματος. Πίνακας, Τύπος ΒΣΥ1. 17 (Ι)του

υποδείγματος. Πίνακας, Τύπος ΒΣΥ1. 17 (Ι)του Ε.Ε. Παρ. III(I) 5597 Κ.Δ.Π. 873/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 873 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14 (7)

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 0016/00011964/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Αξ. Κύριοι, Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εκδοτών

ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εκδοτών ΠΡΟΣ : Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Πρώτο Λειτουργό Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εκδοτών ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Αρ. πελάτη: Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρόν έντυπο, εάν είστε Δικαιούχος Ατομικού Λογαριασμού ή Έμπορος ή Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης. Σε περίπτωση συνδικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Κάθε νέος πελάτης που επιθυμεί να ανοίξει κωδικό στην εταιρεία μας θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να του δοθεί αρχικά το πακέτο προσυναλλακτικής διαφάνειας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Λεπτομέρειες οίκου / νόμιμου

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε, Λεμεσός, 28 Ιουλίου 2011. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ. 25427, 1309 Λευκωσία. Κύριε, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της ΚΕΟ plc. Με εκτίμηση, KEO plc Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 31 Μαΐου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επισυνάπτεται η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 159/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3250 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 159 Οι περί Μηχανών Παιγνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Π. 94/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 94 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00019817/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

(3) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου

(3) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου Ε.Ε. Παρ. III(I) 4999 Κ.Δ.Π. 781/2003 Αρ. 3760, 10.10.2003 Αριθμός 781 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΑΑΑΗΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αίτηση για έκδοση Απλού Πιστοποιητικού Έρευνας... 2 Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας για Εμπράγματα Βάρη και Απαγορεύσεις... 4 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5560 Κ.Α.Π. 858/2003 Αρ. 3774, 28.11.2003 Αριθμός 858 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων (Συγκρότηση και Αειτουργία Συμβουλίου, Εγγραφή Μελών και Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα