Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας"

Transcript

1 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ÔÅÕ ÏÓ Ìðïñåß ïé 17 íïìðåëßóôåò ïéêïíïìïëüãïé ðïõ Ýäùóáí ôï «ðáñþí» óôçí 5ç ÓõíÜíôçóç ôïõ ËéíôÜïõ ôçò Ãåñìáíßáò íá äéáöùíïýí ìåôáîý ôïõò ó åäüí óå üëá ôá ìåãüëá ïéêïíïìéêü èýìáôá, óå Ýíá, ùóôüóï, óõìöùíïýí: óôçí êñéôéêþ ôïõò ðñïò ôçí ãêåëá ÌÝñêåë. Ôïõò ùñßæåé ôåñüóôéï Üóìá ìå ôçí ïéêïíïìéêþ ðïëéôéêþ ðïõ åðáããýëëåôáé êáé ôåëéêü åðéâüëëåé óôçí ÅÅ. «Öáßíåôáé ðùò ç ÌÝñêåë äåí Ý åé áíôéëçöèåß ôç óïâáñüôçôá ôçò êáôüóôáóçò», õðïãñüììéóå ï íôìïõíô Öåëðò, êüôï ïò ôïõ Íüìðåë Ïéêïíïìßáò 2006 êáé äåí åßíáé ï ìüíïò. Ïé åðéêñéôýò ôçò êáãêåëáñßïõ äåí ðåñéïñßæïíôáé óôïí êýêëï ôùí êåûíóéáíéóôþí. Óõíôçñçôéêïß, ïðáäïß ôçò èåùñßáò ôùí Ðáéãíßùí áêüìç êáé öéëåëåýèåñïé ïéêïíïìïëüãïé åêöñüæïõí ôç äéáöùíßá ôïõò óôçí ðïëéôéêþ ôçò ëéôüôçôáò ðïõ Ý åé åðéâüëåé óôçí åõñùæþíç êáé áðåéëåß áêüìç êáé ôçí åðéâßùóç ôïõ åõñþ. Ç ÌÝñêåë áêïëïõèåß óôçí Åõñþðç ìéá åíôåëþò åóöáëìýíç ðïëéôéêþ. Ç ðïñåßá ëéôüôçôáò ðïõ Ý åé åðéâüëåé èá ïäçãþóåé ôçí åõñùæþíç óå âáèéü ýöåóç», åêôéìü ï íïìðåëßóôáò ïéêïíïìïëüãïò ñéê ÌÜóêéí, ï ïðïßïò äéäüóêåé óôï Üñâáñíô. Ï êáèçãçôþò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ÓéêÜãï, Ëáñò-ÐÝôåñ Üíóåí, íïìðåëßóôáò Ïéêïíïìéêþí ãéá ôï 2013, áíáöåñüìåíïò óôçí ïéêïíïìéêþ óôáóéìüôçôá êáé ôçí õðýñâáóþ ôçò, ðñïôåßíåé åðåíäýóåéò óôçí åêðáßäåõóç êáé óôéò õðïäïìýò. «Ôï íá áðåéëåßò ìéá þñá ðïõ Þäç Ý åé êáôáññåýóåé ìå ðåñáéôýñù êõñþóåéò äåí ôï âñßóêù ôüóï êáëþ éäýá» ó ïëéüæåé ãéá ôá ìýôñá áíôéìåôþðéóçò ôùí õðåñ ñåùìýíùí ùñþí ôçò åõñùæþíçò. «Ç ÌÝñêåë Ý åé ëüèïò ïéêïíïìéêïýò óõìâïýëïõò» ó ïëßáóå ï ÔæÝéìò Ìßñëåò, êáèçãçôþò Ïéêïíïìéêþí óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ ÊÝìðñéôæ, êüôï ïò ôïõ Íüìðåë Ïéêïíïìßáò ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá õäñïìåßï óáò ôï "Newsletter ÔÅÅ". Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöþò: tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee ΣΕΛ. 2 áôæýíôá èåìüôùí ìç áíéêþí ΣΕΛ. 3-4 èýìáôá ìç áíéêþí ΣΕΛ. 5 äéåèíþ èýìáôá ΣΕΛ. 6 ðñùôïóýëéäá åöçìåñßäùí ΣΕΛ. 7-8 áðïêüììáôá åöçìåñßäùí ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια έργων Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργούνται άμεσα τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών. Η κατάργηση καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τις 4 Αυγούστου 2014 ανεξάρτητα από τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων. Κατά συνέπεια στις παραπάνω διαδικασίες είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των υποψηφίων, που καλύπτουν τα ανώτατα όρια, χωρίς κανένα περιορισμό κατώτατων ορίων. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε προς εφαρμογή του νόμου 4278/2014, με τον οποίο καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων αναφέρεται πως οι διατάξεις του Ν. 4278/2014 που αφορούν στα ανώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων παραμένουν σε ισχύ, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο Προεδρικού Διατάγματος στο προσεχές διάστημα. Με το Προεδρικό Διάταγμα θα ορισθεί ο χρόνος κατάργησης των ανωτάτων ορίων και θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και μελετών. Σημειώνεται ότι ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ Μ. Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων εργοληπτών παρουσία του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη δήλωσε ότι η οριστικοποίηση του Π.Δ. θα γίνει ως το τέλος Οκτωβρίου, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των φορέων. Η οριστικοποίηση του Π.. µε βάση το οποίο θα καταργηθούν τα ανώτατα όρια θα γίνει ως το τέλος Οκτωβρίου. Στα δύο τρίτα της αντικειµενικής τους αξίας θα µπορεί να βγαίνουν σε πλειστηριασµό ακίνητα τα οποία έχουν κατασχεθεί από το ηµόσιο εξαιτίας ληξιπρόθεσµων χρεών των ιδιοκτητών τους, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των Νέων. 1

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ ιεθνές συνέδριο για την κοινωνική δικαιοσύνη Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το Bielefeld Center of Education του Πανεπιστηµίου του Bielefeld της Γερµανίας, συνδιοργανώνουν στην Αθήνα -από 2 έως 5 Σεπτεµβρίου- το ετήσιο διεθνές συνέδριο της επιστηµονικής ένωσης Human Development and Capabilities Association (HDCA), µε τίτλο: «Η ανθρώπινη ανάπτυξη σε εποχές κρίσης: Επαναπροσέγγιση της κοινωνικής δικαιοσύνης». Στόχος του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει µε φιλοσοφικό, οικονοµικό και θεσµικό τρόπο τον ανθρώπινο παράγοντα και την ανάπτυξή του µέσα σε οικονοµικά περιβάλλοντα ύφεσης. ιεθνείς προσωπικότητες από το χώρο των Οικονο- µικών, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Νοµικής - όπως o Amartya Sen (Βραβείο Νόµπελ Οικονοµίας, 1998), ο Daron Acemoglu (συγγραφέας του «Why Nations Fail»), οι φιλόσοφοι Martha Nussbaum και Phillip Pettit, o Kaushik Basu (επικεφαλής οικονοµολόγος της Παγκόσµιας Τράπεζας), θα επανεξετάσουν, µε βάση το ελληνικό παράδειγµα, τις δυνατότητες και την προοπτική της ανθρώπινης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σηµειώνεται ότι η επιστηµονική ένωση Human Development and Capabilities Association (HDCA) είναι µια διεθνής κοινότητα ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών, που πραγµατεύεται ιδέες της ανθρώπινης ανάπτυξης και τις αναδεικνύει σε επίπεδο δηµοσίου διαλόγου, µε σκοπό να οδηγήσει σε θεσµικές παρεµβάσεις και σε χάραξη σχετικής πολιτικής. Παράλληλα, προωθεί τη διεπιστηµονική έρευνα στους τοµείς των Οικονοµικών, της Φιλοσοφίας, της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Νοµικής και της Κοινωνιολογίας και αριθµεί µέλη σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσµίως. Πληροφορίες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου Νοεµβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών ΤΡΙΠΟΛΗ 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΑΘΗΝΑ Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ-Τµήµα Πελοποννήσου Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, µε την υποστήριξη των Τοπικών Τµηµάτων (Σ.Π.Μ.Ε.) Ν. Χανίων & Ν. Ρεθύµνου, διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση - περιφερειακή Συνέλευση (Περ. Κρήτης), µε θέµα: «Επαγγελµατικές ραστηριότητες Πολιτικού Μηχανικού», την Τετάρτη στις 18.30, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο). Πληροφορίες: Η διαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει -από τις 2 έως τις 5 Σεπτεµβρίου 2014, στα Χανιά της Κρήτης- το 4ο διεθνές συνέδριο «CRETE 2014» µε θέµα τη διαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Η επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Πάντοβα (Ιταλία), το Πολυτεχνείο του Αµβούργου (Γερµανία) και τον ιεθνή Οργανισµό IWWG (International Waste Working Group). Το συγκεκριµένο συνέδριο είναι µοναδικό στο αντικείµενό του παγκοσµίως και στόχο έχει τη συγκέντρωση επιστηµόνων και ειδικών από ολόκληρο τον κόσµο, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια ενδιαφέρουσα και παραγωγική ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρακτικών, εµπειρίας, καθώς και πρόσφατων επιστηµονικών & τεχνολογικών επιτευγµάτων. Θεµατολογία: Επικίνδυνων Αποβλήτων Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) λογή, Μεταφορά, Αποθή-κευση και Επεξεργασία Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων δάτωση Ιλύων Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Βιοµηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στρατιωτικά, ραδιενεργά, ιατρικά, αγροβιοµηχανικά, αιολικής ενέργειας (ανακύκλωση), κα.. των: ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, παλιά αυτοκίνητα και ελαστικά, ειδικά οικιακά απόβλητα, κα. Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική, ενώ ορισµένες συνεδρίες θα πραγµατοποιηθούν στην Ελληνική γλώσσα, δεδοµένου ότι επικεντρώνονται σε προβλήµατα και ιδιαιτερότητες του Ελλαδικού χώρου. Πληροφορίες: Τηλ.: , ιστοσελίδα: 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Έξι µήνες αποµένουν για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς οι ενδιαφερόµενοι έχουν προθεσµία έως το Φεβρουάριο του 2015 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να ενταχθούν στη ρύθµιση. Το capital.gr έγραψε ότι η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί µε υπουργική απόφαση που είχε υπογράψει ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς στις 29 Απριλίου Η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει ακόµη ότι τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, ή βρίσκονται σε αρχική υποβολή µε πληρωµένο παράβολο, µεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µε προσαύξηση 1% ανά µήνα καθυστέρησης µετά την παρέλευση του πρώτου εξαµήνου εφαρµογής του Ν. 4178/2013, το οποίο είχε οριστεί ως προθεσµία µεταφοράς. Σύµφωνα πάντως, µε όσα αναφέρει η εφη- µερίδα Ελεύθερος Τύπος, περίπου ιδιοκτήτες ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δηλαδή δεν έχουν αποπληρώσει έγκαιρα το πρόστιµο τακτοποίησης. Για τη συγκεκριµένη κατηγορία θα προβλέπεται και προσαύξηση 7%, βάσει όσων αναφέρει το δηµοσίευµα. Όσον αφορά τις δόσεις αποπληρωµής του προστίµου, µπορούν να είναι είτε εξαµηνιαίες είτε µηνιαίες. Συγκεκριµένα, για δηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/8/2014 µέχρι και 6/2/2015 παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. ii) Εξόφληση του 30% Υπενθύµιση για τα αυθαίρετα Παράταση για έργα του «ΕΣΠΑ» Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη- µατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ , µε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα τροποποιείται η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 704/Β/ ). Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 30 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εννεάµηνης παράτασης και µέχρι τις , εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 30 µηνών αντίστοιχα (ή 39 µηνών και µέχρι τις εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτηµα και έκθεση ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσµιών, (δηλαδή Σε 1.731,6 εκατ. ευρώ (2.326,8 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά τον µήνα Ιούνιο 2014 έναντι 1.612,8 εκατ. ευρώ (2.103,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,4%. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 400,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,6%. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.188,7 εκατ. ευρώ (5.676,6 εκατ. δολάρια) κατά τον µήνα Ιούνιο 2014, έναντι 3.820,0 εκατ. ευρώ (5.023,0 (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τρι- µηνιαίες. iii) 60 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015. iv) 10 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015. εντός 30 µηνών) οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν τεκµηριω- µένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως την 30/11/2014. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία λήξης των 30 µηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού (εξοφληµένες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση µέχρι τρεις µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. Με την εν λόγω απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», µε ανάλογη εφαρµογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται. Στα 1,7 δισ. ευρώ το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, κατά τον µήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.457,1 εκατ. ευρώ (3.349,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.207,2 εκατ. ευρώ (2.920,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 11,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέες ανατροπές εργασιακών δικαιωµάτων Τέλος στη χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (10%) και του επιδόµατος τέκνων (5% για κάθε παιδί) βάζουν επιχειρησιακές συµβάσεις που υπογράφονται επιβάλλοντας την καταβολή στους εργαζοµένους των νο- µοθετηµένων κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων και την προσαύξησή τους µόνο µε τις συµπληρωµένες έως τις 14/2/2012 πολυετίες. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ηµερησίας» την ευθεία κατάργηση των δύο παραπάνω επιδοµάτων προβλέπουν δύο επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις -η πρώτη σε επιχείρηση επισιτισµού και η δεύτερη σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)- που υπογράφηκαν στις αρχές Αυγούστου και τέθηκαν, ήδη, σε ισχύ. Ως δικαιολογητική βάση για την κατάργηση των επιδοµάτων και οι δύο επιχειρήσεις επικαλούνται τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση, τον περιορισµό των δραστηριοτήτων τους, την έλλειψη ρευστότητας και την αδυνα- µία καταβολής των αποδοχών στο ύψος στο οποίο βρίσκονταν προηγουµένως. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις (που παρουσιάζει αποκλειστικά το imerisia.gr), οι οποίες είναι πανο- µοιότυπες και έχουν ισχύ έως τις 31 Ιουλίου του 2017: Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια µειώνονται στα επίπεδα των νοµοθετηµένων κατώτατων ορίων (586 ευρώ ο µισθός και 26,18 ευρώ το ηµεροµίσθιο για υπαλλήλους άνω των 25 ετών και 510,95 ευρώ και 22,83 ευρώ, αντίστοιχα, για υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών) και θα προσαυξάνονται µόνο µε τις προβλεπόµενες, από το ν. 4046/12 προσαυξήσεις (έως 30% και 3 τριετίες για τους άνω των 25 ετών και έως 2 τριετίες και συνολικά 10% για τους κάτω των 25 ετών). «Πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καµιά άλλη προσαύξηση ήτοι επίδοµα γάµου ή τέκνων δεν θα περιλαµβάνεται», «το επίδοµα γάµου καταργείται από τούδε και δεν έχει υποχρέωση η επιχείρηση να το καταβάλει στους έγγαµους εργαζόµενους της» αναφέρουν, συγκεκριµένα, οι σχετικοί όροι, οι οποίοι θα ισχύουν και για όσους τυχόν προσληφθούν στο µέλλον. Το εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας ορίζεται στις 40ώρες (ακόµη και σε 6ήµερη βάση εφόσον συµφωνεί ο εργαζόµενος) και δίνεται η δυνατότητα µετατροπής, επίσης κατόπιν συµφωνίας, των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής απασχόλησης. Η καταβολή των δώρων εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) προβλέπεται «έως τυχόν κατάργησης τους µε νοµοθετική διάταξη, η οποία άµα την ισχύ της υιοθετείται και τυγχάνει εφαρµογής µε την παρούσα ακόµα και σε περίπτωση που τυχόν η νέα ΕΓΣΣΕ προβλέπει την τυχόν διατήρησή του παρά την γενική τυχόν κατάργησή τους». Να σηµειωθεί ότι και άλλες επιχειρησιακές συµβάσεις που έχουν υπογραφεί φέτος προβλέπουν την καταβολή του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού (αντί των κατώτατων ορίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή των µισθών κλαδικών συµβάσεων που είχαν λήξει) και, σε αρκετές περιπτώσεις, το επίδοµα γάµου διατηρείται είτε «ως έχει» είτε ως «οικειοθελής παροχή». Êéíçôéêüôçôá óôïí ôïìýá ôçò çëåêôñïêßíçóçò Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα µας. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, η ΕΗ τις επόµενες ηµέρες παραλαµβάνει τα 15 οχήµατα τα οποία έχει παραγγείλει από τις εταιρείες BMW και Daimler. Ανάλογες κινήσεις εξετάζουν επίσης εταιρείες ταχυµεταφορών, και διανοµής, τόσο στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου όσο και του σκούτερ. Σύντοµα τα καθαρόαιµα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σήµερα δεν ξεπερνούν τα πρόκειται να φτάσουν τα 40 (µε τα 15 της ΕΗ), ενώ παραγγελίες δέχονται συνεχώς από µεµονωµένα πρόσωπα και επιχειρήσεις οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο µεταξύ προ τριών εβδοµάδων ρύθµιση του ΥΠΕΚΑ που απαλλάσσει τους λεγόµενους "φορείς εκµετάλλευσης υποδοµών φόρτισης" από την έκδοση άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τους κατατάσσει στην κατηγορία των τελικών καταναλωτών µε δικαίωµα µεταπώλησης του ρεύµατος ως υπηρεσία φόρτισης. Παράλληλα η ΕΗ είναι υπεύθυνη στην Ελλάδα για το επιδοτού- µενο ερευνητικό κοινοτικό πρόγραµµα Green emotion, το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και θα έχει ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015, ενώ στις 24 Σεπτεµβρίου διοργανώνεται συνέδριο στην Αθήνα όπου και θα παρουσιαστούν τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα. Μέχρι τότε εκτιµάται ότι θα έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία οι7 συνολικά σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αθήνα που προβλέπει το πρόγραµµα. Συγκεκριµένα στην είσοδο κεντρικών "ενεργειακών" κτιρίων σαν αυτών της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη όπου και έχει ήδη τοποθετηθεί), του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων), της ΡΑΕ (Πειραιώς), του Ε ΗΕ (Καλλιρόης), κ.ο.κ. Βασική µέχρι σήµερα αιτία για την καθυστέρηση στο "άνοιγµα" της πολλά υποσχόµενης αυτής αγοράς ήταν η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου. Η νοµοθετική ρύθµιση για την εγκατάσταση σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε βενζινάδικα, σταθµούς, χώρους στάθµευσης, και σε ΚΤΕΟ θεσπίστηκε µόλις τον περασµένο Ιανουάριο, ενώ τον Αύγουστο κατατέθηκε η ρύθµιση για την λειτουργία των υποδο- µών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων. Μέχρι σήµερα οι χρήστες στην Ελλάδα φορτίζουν τα αυτοκίνητα τους µόνο το βράδυ στα σπίτιά τους (πυλωτή, γκαράζ, κ.ο.κ). Ένα άλλο πάντως αντικίνητρο για τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης είναι ότι τα οχήµατα του είδους είναι πιο ακριβά απ' ότι στο εξωτερικό. 4

5 ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο εντυπωσιασµός του µικρού παιδιού θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερος, αν γνώριζε και, φυσικά, κατανοούσε πως το συγκεκριµένο τρένο αναπτύσσει ταχύτητα έως 500 χλµ., κάτι λιγότερο από την ταχύτητα των αεροπλάνων! Πρόκειται για ένα τρένο που χρησιµοποιεί το υπεραγώγιµο σύστηµα maglev, δηλαδή ένα τρένο που κινείται σε µαγνητική «γραµµή», δίχως να εφάπτεται στο έδαφος. οκιµάζεται εδώ και καιρό στην πίστα δοκιµών Yamanashi Prefecture, δυτικά του Τόκιο, πριν δροµολογηθεί µεταξύ Τόκιο και Ναγκόγια το 2027, µειώνοντας το χρόνο ταξιδιού µεταξύ των δύο πόλεων κάτω από το µισό, από 90 λεπτά µε τις σηµερινές υπερταχείες Shinkansen σε 40 λεπτά. Ο συρµός της εταιρείας σιδηροδρόµων JR Tokai, το πρώτο και τελευταίο βαγόνι του οποίου ζυγίζουν 35 τόνους το καθένα, ενώ τα υπόλοιπα 25 τόνους το καθένα, τρέχει σε πίστα δοκι- µής µήκους περίπου 43 χιλιοµέτρων, σε ύψος 10 εκατοστών πάνω από το «έδαφος», χάρη σε µια σειρά των υπεραγώγιµων µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στο σκυρόδεµα ανά τρία µέτρα και παράγουν δύναµη περίπου 1 tesla, καλύπτοντας την απόσταση σε χρόνο πέντε λεπτών. Αν και η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 581 χλµ./ώρα, είναι δυνατόν ν αυξηθεί σχετικά εύκολα, µε την αύξηση του µαγνητικού πεδίου. Ο τρόπος µε τον οποίο κινείται το τρένο παρουσιάζεται στο σχέδιο που δηµοσιεύουµε παραπλεύρως. Η υπεραγωγιµότητα ανακαλύφθηκε στον υδράργυρο σε θερ- µοκρασία µείον 269 C από Heike Kamerlingh Onnes, ένα φυσικό, στο Πανεπιστήµιο του Λέιντεν στην Ολλανδία, πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Έκτοτε οι επιστήµονες ανέπτυξαν νέα υλικά, αυξάνοντας τη θερµοκρασία στην οποία συντελείται η υπεραγωγιµότητα, γνωστή ως η κρίσιµη θερµοκρασία. Το κράµα νιοβίου-τιτανίου που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950 αποδείχθηκε εύκολο σε επεξεργασία και κατάλληλο για βιοµηχανική χρήση. Πριν αξιοποιηθεί για το σύστηµα του τρένου maglev, χρησιµοποιήθηκε στην κτασκευή µαγνητικών τοµογράφων στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο Βασίλειο από τα µέσα της δεκαετίας του Το 1986, µια ελβετική ερευνητική οµάδα ανακάλυψε ένα οξείδιο του χαλκού που έχει υπεραγωγιµότητα σε µία σχετικά υψηλή θερµοκρασία µε έναν τρόπο που δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί από την συµβατική θεωρία. Παρά το γεγονός ότι η κρίσιµη θερµοκρασία βρίσκεται στους µείον 243 C, το φαινόµενο ονοµάστηκε υπεραγωγιµότητα υψηλής θερµοκρασίας, επειδή υπερέβη το όριο της θεωρίας. Οξείδια του χαλκού που γίνονται υπεραγώγιµα όταν ψύχονται µε υγρό άζωτο (-196 C), ανακαλύφθηκαν στις ΗΠΑ το 1987 και στην Ιαπωνία το Το «άγιο δισκοπότηρο» για την υπεραγωγιµότητα είναι να παράγεται το φαινόµενο σε θερµοκρασία δωµατίου. Έως τώρα η υψηλότερη κρίσιµη θερµοκρασία είναι µείον 138 C. Εάν εµπορευµατοποιηθεί ένα υπεραγώγιµο υλικό που θα µπορεί να λειτουργεί σε θερµοκρασία δωµατίου, οι απώλειες ενέργειας θα µειωθούν, µε συνέπεια να χρειάζονται λιγότερες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άρα πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα θα εκλείεται στην ατµόσφαιρα. 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ- «Φρένο» στην κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθµίσεων από ασυνείδητους δανειολή- ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΕΝΑ- Στα ΘΕΤΙΚΟ Ε ΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ Φοροελαφρύνσεις: ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ «ΓΕ- ΓΟΝΟΣ Η ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ»- Ο συνταγµατάρχης Χάρι Σούτε ΣΕ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ. ΤΑ ΝΕΑ: Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΞΑΝΑΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΥΣΚΟΛΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ βολούν τον Φώτη Κουβέλη- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΕΘΝΟΣ: Οι ρυθµίσεις για επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλωτικά- Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΕΙΑ» κυβέρνηση- ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΟΛΑΝΤ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΑΝ ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΦΠΑ. Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Φρανσουά Ολάντ αποκεφάλισε την αριστερή πτέρυγα της κυβέρνησής του- ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΡΚΕΛ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΟ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ»; ΗΜΑΡ: ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟ, ΠΟΙΟΙ ΙΑΦΩΝΟΥΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι µεγαλοεργολάβοι µπαίνουν άµεσα και στα µικρά έργα- ΝΕΑ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥ- ΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ- 150 στρέµµατα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Ο ΟΛΑΝΤ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ ΣΦΗΝΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σεισµός στην κυβέρνηση µετά την επίθεση του υπ. Οι- ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ- Πυρ οµαδόν από τους «µάγους των αριθµών» για τη «δηµοσιονοµική πειθαρχία» που επιβάλ- ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙ Α ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ- Προς συµφωνία µε την τρόικα για εκποιήσεις στα 2/3 της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι περιλαµβάνουν τα δυο νέα προγράµµατα απασχόλησης- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ «ΕΠΙΤΑΓΕΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΡΟΪΚΑ ΘΕΛΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΘΕΙ ΤΙΣ ΦΟ- ΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ο Ολάντ και ανασχηµατισµός- «ΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ. ΕΣΤΙΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟ ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ- Ο λαός αποφασίζει για τις πρόωρες εκλογές. Η ΑΥΓΗ: Colpo grosso Σαµαρά που ισοφαρίζει τις «φοροελαφρύνσεις»- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΠΑ 19%. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Συγκλονίζουν τα ευρήµατα της Αµφίπολης- «ΚΟΣ- ΜΗΜΑ» Η ΕΙΣΟ ΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο- ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘ ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο εκ πενίας βασιλιάς πνευµατικός ηγέτης του Ελληνισµού και της Ρωσίας!- ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ»! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ- Αυστηρότεροι οι κανόνες υπαγωγής δανειολη- ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΚΕΡ- Προειδοποιεί ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Έως 60% άνοδο των µετοχών «βλέπει» η Deutsche Bank. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πυρετώδεις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε τους τραπεζίτες- ΙΠΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΑΝΟ- Ο 60% ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ «ΒΛΕΠΕΙ» Η DEUTSCHE BANK ΣΗΜΑ ΑΠΟ Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ- Νέα έξοδος στις αγορές για ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΟΙ 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ρά-ευ. Βενιζέλου πριν από το ραντεβού µε την τρόικα στο Παρίσι- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ- «Κλειδώνουν» σήµερα οι διορθώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έχει προγραµµατιστεί σειρά συναντήσεων σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Αθήνα- ΦΘΑΝΕΙ ΚΑΥΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ - Τράπεζες: ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΚΩ ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ροδακινοπαραγωγοί: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελίδες /08/2014 Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης οφειλετών στον νόµο Κατσέλη, δυνατότητα ένταξης και των µικροεµπόρων, αλλά και αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθµίσεων από µερίδα δανειοληπτών, περιλαµβάνουν οι αλλαγές σε νοµοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης και το οποίο φέρνει στη δηµοσιότητα η «Κ». Οι αλλαγές στον νόµο 3869/2010 -γνωστός ως νόµος Κατσέλη- όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4161/2013, συνδυάζονται µε το υπό επεξεργασία νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των επιχειρηµατικών δανείων, αλλά και τον Κώδικα εοντολογίας για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω των οποίων η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Βασική αλλαγή που εισάγουν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, είναι η δυνατότητα ένταξης των µικροεµπόρων, καθώς διευρύνει την έννοια του φυσικού προσώπου που µπορεί να ενταχθεί στον νόµο, συµπεριλαµβάνοντας και εκείνα «τα φυσικά πρόσωπα που µετέρχονται εµπορικές πράξεις χωρίς επαγγελµατική εγκατάσταση και των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο µέχρι του οποίου υπάρχει απαλλαγή υποβολής δήλωσης». Το όριο αυτό είναι ο τζίρος έως ευρώ και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, επιτρέπει την ένταξη περίπου µικροεπιχειρηµατιών και επαγγελµατιών. Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο και νια τα νοικοκυριά που αιτούνται να ενταχθούν στον νόµο. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση από το 10% στο 25% της µηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλει στις τρά- κείµενο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης, «το ποσό των µηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι εύλογο µε βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως εκάστοτε ανακοινώνονται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο ιαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους, σε συνδυασµό µε την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο δεν µπορεί να είναι µικρότερο για µεν τις εµπράγµατες οφειλές από το 25% των µηνιαίων δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές µέχρι την υποβολή της αίτησης». Οι βασικές δαπάνες διαβίωσης όπως έχουν προσδιοριστεί από το Κυβερνητικό Συµβούλιο ευρώ για µια τετραµελή οικογένεια- αποκτούν πάντως πρωταρχική σηµασία στον καθορισµό από το αρµόδιο ικαστήριο της δυνατότητας του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, αποτελώντας σηµείο αναφοράς για το εξατοµικευµένο προφίλ του κάθε δανειολήπτη, βάσει του οποίου θα γίνεται η ρύθµιση του δανείου. Εξίσου σηµαντική είναι και η αλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 9 του σχετικού νοµοσχεδίου βάσει της οποίας, εάν κάποιος δανειολήπτης, που έχει κάνει αίτηση ένταξης στον νόµο, θέλει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία, πρέπει να αποπληρώσει το 100% της αντικειµενικής της, αντί του 80% που ισχύει σήµερα, σε βάθος εικοσαετίας - η διάρκεια δεν µεταβάλλεται. Το αυξηµένο ποσοστό οδηγεί σε αύξηση του ποσού που πρέπει να αποπληρώσει ο δανειολήπτης προς τις τράπεζες, αλλάζοντας προς το δυσµενέστερο τους όρους προστασίας της πρώτης κατοικίας και εκτιµάται ότι αποσκοπεί στο να στερήσει ένα δέλεαρ για την ένταξη στον νόµο Κατσέλη, αποτρέποντας ενδεχοµένως και την κατάχρησή του. Στην αυστηριοποίηση των όρων που επιτρέπουν σε κάποιον να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του νόµου, αποσκοπεί επίσης η πρόβλεψη της αυτοδίκαιης έκπτωσης από τη ρύθµιση, όσων δανειοληπτών «καθυστερούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών ή δυστροπούν επανειληµµένα στην τήρησή της». Κατά τα άλλα, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες ένταξης στον νόµο, επιβάλλοντας µε βάση τις προτεινόµενες αλλαγές, την κατάθεση όλων των απαιτούµενων εγγράφων µε την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο δανειολήπτη. Μεταξύ αυτών είναι η κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, το εκκαθαριστικό εισοδήµατος, η κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών. ενοικίου αντί δανείου Γενικές αρχές συµπεριφοράς, αλλά και διαδικασίες τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, µε στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισµού οφειλών σε καθυστέρηση, προβλέπει ο Κώδικας εοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων. Στους εναλλακτικούς τρόπους περιλαµβάνονται παραδοσιακές λύσεις όπως η ρύθµιση του δανείου µε καταβολή µικρότερης δόσης, η πληρωµή µόνο τόκων, το πάγωµα της οφειλής, ή η διαγραφή µέρους του δανείου, αλλά και λύσεις όπως η εθελοντική παράδοση του ακινήτου στην τράπεζα ή η µετατροπή του δανείου σε χρηµατοδοτική µίσθωση και η δυνατότητα του δανειολήπτη να µείνει στο ακίνητο έναντι ενοικίου. Αντίστοιχα στην κατηγορία των επιχειρηµατικών δανείων, προτείνεται η µεταβίβαση των µετοχών µιας εταιρείας ή ακόµη και η αλλαγή της διοίκησης όταν η υφιστάµενη δεν συνεργάζεται µε την τράπεζα σε περίπτωση αναδιάρθρωσης επιχειρηµατικών δανείων. Οι λύσεις αυτές έχουν ήδη προσδιοριστεί σε προηγούµενη απόφαση της ΤτΕ, η οποία σε συνδυασµό µε τον Κώδικα, αποτελεί συµπληρωµατική πρωτοβουλία µε στόχο τη συντονισµένη αντιµετώπιση των οφειλών σε καθυστέρηση. Παρόµοιες λύσεις έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες και η ΤτΕ προτείνει τη µεταφορά τους και στην ελληνική τραπεζική πρακτική για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, σε συνδυασµό µε αυστηρές διαδικασίες που θα πρέπει να 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ακολουθούνται τόσο από τις τράπεζες όσο και τους δανειολήπτες έτσι ώστε να επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση είτε για τα νοικοκυριά είτε για τις επιχειρήσεις. Αν και το τελικό κείµενο του Κώδικα εοντολογίας δεν δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, παραπέµποντας στη δη- µοσίευσή του στο ΦΕΚ, η ανακοίνωση της ΤτΕ κάνει λόγο για αξιοποίηση των εργαλείων του «συνεργάσιµου» δανειολήπτη και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» όπως αυτά καθορίστηκαν στην απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΤτΕ ενσωµάτωσε στο τελικό κείµενο τις παρατηρήσεις των τραπεζών, που ζητούσαν περιορισµό µιας «βαριάς» γραφειοκρατικής διαδικασίας µε ανταλλαγή πολυάριθµων επιστολών, ενώ εκτός της διαδικασίας τέθηκαν και οι περιπτώσεις των δανείων που δεν εµφανίζουν ακόµη καθυστέρηση. Στο τελικό κείµενο φαίνεται να έχει γίνει σαφής διάκριση µεταξύ των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η ικανότητα αποπληρωµής των οποίων, θα αξιολογείται αντίστοιχα µε βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και το επιχειρηµατικό σχέδιο. κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθµίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες κάθε λύσης, θεωρείται σηµαντική η εµπρόθεσµη ανταλλαγή όλης της απαιτούµενης πληροφόρησης. Γι' αυτό µε τον Κώδικα προβλέπονται τα βήµατα, οι προθεσµίες και το ελάχιστο περιεχόµενο ενηµέρωσης που οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες και αντίστροφα. Οι διαδικασίες αυτές όπως υπογραµµίζει, είναι πιο απαιτητικές για τις περιπτώσεις δανειοληπτών, των οποίων ο χαρακτηρισµός ως µη συνεργάσιµων µπορεί να έχει ως συνέπεια τον εκπλειστηριασµό της κατοικίας όπου διαµένουν. «ΚΟΣΜΗΜΑ» Η ΕΙΣΟ ΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Σελίδες /08/2014 Μία είσοδος - «κόσµηµα» έρχεται στο φως, καθώς προχωρούν οι ανασκαφικές εργασίες της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον τύµβο Καστά, στην Αµφίπολη. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε το πάνω µέρος µαρµάρινου διαφραγµατικού τοίχου, έξι µέτρα από το άνοιγµα της εισόδου. Από εκεί οι αρχαιολόγοι είδαν ότι υπάρχουν άλλοι δύο θάλαµοι. Με αµείωτους ρυθµούς εργάζεται η οµάδα αρχαιολόγων στην ανασκαφή του τύµβου Καστά, οι οποίοι πλέον βρίσκονται µέσα στον προθάλαµο του «οικουµενικού αυτού µνηµείου», όπως το είχε χαρακτηρίσει η επικεφαλής αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη µόλις την περασµένη Παρασκευή. Στη χτεσινή ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Πολιτισµού διατυπώνεται ξεκάθαρα για πρώτη φορά ότι πίσω από το µερικά κατεστραµµένο δεύτερο διαφραγµατικό τοίχο φαίνονται άλλοι δύο χώροι. Η αφαίρεση των λιθόπλινθων από τον τοίχο σφράγισης «αποκάλυψε σχεδόν ολόκληρη την πρόσοψη του ταφικού µνηµείου, που αποτελεί µία εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση για την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου του µακεδονικού τάφου του τελευταίου τετάρτου του 4ου αιώνα π.χ. Η πρόσοψη έχει διάκοσµο που δε διαφέρει από τους πλευρικούς τοίχους, µε νωπογραφία που µιµείται «τον ευρύτερο µαρµάρινο περίβολο. Το µέγιστο άνοιγµα ανάµεσα στις παραστάδες ανέρχεται σε 1,67µ. Η τυπολογία υποδεικνύει ότι δεν υπήρξαν θυρόφυλλα αλλά πρόκειται για απλό άνοιγµα εισόδου», υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, που δηµοσιεύτηκε χθες αργά το απόγευµα. Εκτός από την αποµάκρυνση των λιθόπλινθων όµως από την είσοδο, το συνεργείο συνέχισε να αφαιρεί το χώµα που βρισκόταν στο εσωτερικό του προθαλάµου. Έτσι, εµφανίστηκε, πάντα σύµφωνα µε το ΥΠΠΟ, «κάτω από το µαρµάρινο ιωνικό επιστύλιο, ένθετη µαρµάρινη επένδυση από ορθοστάτες, καθ' όλο το µήκος των πλευρικών τοίχων. Σε απόσταση 6 µέτρων από το άνοιγµα της εισόδου αποκαλύφθηκε το άνω µέρος µαρµάρινου διαφραγµατικού τοίχου, ελλειπούς κατά τµήµα του αριστερού µέρους του. Πίσω από αυτόν διακρίνονται δύο ακόµη χώροι. Επί του διαφραγµατικού τοίχου αποκαλύπτεται, επίσης, µαρµάρινο επιστύλιο µε γείσο, όµοιο του αντίστοιχου του ιδίου περιβόλου. Φέρει διάκοσµο µε οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες, στο ύψος του επιστυλίου των πλευρικών τοίχων». Οι αρχαιολόγοι περιµένουν πάνω σε αυτόν το δεύτερο διαφραγµατικό τοίχο, ίδιας αρχιτεκτονικής µε τον περίβολο και τον υπόλοιπο προθάλαµο, να βρουν δεύτερη είσοδο, η οποία να οδηγεί στο εσωτερικό του µνηµείου. Kαθώς έλειπε κοµµάτι αυτού, οι επιστήµονες µπόρεσαν και είδαν ότι υπάρχουν δύο χώροι ακόµη στο ταφικό µνηµείο. Τα ευρήµατα εντυπωσιάζουν τόσο για την αρχιτεκτονική όσο και για την κατάσταση στην οποία διατηρήθηκαν. Τα εξαιρετικά λεπτοδουλεµένα επίκρανα στην είσοδο, οι µαρµάρινες παραστάδες του θυρώµατος κάτω από αυτά, οι οποίες επικαλύπτονται, επίσης, από λευκή νωπογραφία, η πίσω πλευρά της εισόδου, ιδιαιτέρως επιµεληµένη και αντίστοιχη της προσόψεως, καθώς και το γεγονός ότι στη νωπογραφία των επιστυλίων διασώζονται ίχνη κόκκινου και µαύρου χρώµατος αποτελούν στοιχεία που προκαλούν το θαυµασµό, µεταξύ άλλων, και για την καλή κατάσταση στην οποία διατηρήθηκαν επί περισσότερο από 23 αιώνες. Αντίστοιχα και οι πλαϊνοί τοίχοι του προθαλάµου, που είναι επενδυµένοι µε µάρµαρο Θάσου -όπως και ο µνη- µειώδη περίβολος- οι οποίοι κοσµούνται στο ανώτερο µέρος τους µε ιωνικό επιστύλιο. Στο κυµάτιο του επιστυλίου, µάλιστα, σώζονται επίσης ίχνη µαύρου και κόκκινου χρώµατος. Μέσα στις επόµενες µέρες θα αποµακρυνθούν τα χώµατα, ούτως ώστε να εµφανιστεί ολοκληρωτικά ο χώρος, εφόσον το επιτρέψουν οι εργασίες στερέωσης και συντήρησης στα σηµεία που έχουν αποκαλυφθεί. 8

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 703 26 08 2014 ΣΗΜΕΡΑ Μπορεί οι 17 νομπελίστες οικονομολόγοι που έδωσαν το «παρών» στην 5η Συνάντηση του Λιντάου της Γερμανίας να διαφωνούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

250

250 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Αριθµ. 302 /12 / 2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).

Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.) ΝΟΜΟΣ 4152/2013 Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά σε έναν ακόµη σηµαντικό νόµο κατοχής ακινήτων, το Έκτακτο Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ); ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Κώδικας Δεοντολογίας Ν4224/2013 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 καταρτίστηκε από την ΤτΕ για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση Ενημερωτικό πλαίσιο ως προς τις διατάξεις και τις σημαντικότερες παραμέτρους του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γενική παρατήρηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (Περαίωση) - Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Σεπτεµβρίου 2010, ο Νόµος 3888/2010 ΦΕΚ Α 175,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=2465&language=el-gr Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μ. Παπαγεωργίου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την ένταξη ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ OEBENH ΟΕΣΚ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ (α) Από της 01/01/2002 να παραχωρηθεί στο προσωπικό αύξηση 2% επί των συνολικών µισθών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΤΩΝ 1999 2000 Στην Αθήνα σήµερα την 15 η Ιουνίου 1999 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.α Ρ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013 1 ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων ( ΕΚ) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική συγκυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Κώδικας εοντολογίας του Ν.4224/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Ο Κώδικας εοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα