Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ"

Transcript

1 Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη. ΕΛΠ 43 Σχεδιάγραµµα δεύτερης γραπτής εργασίας Θέµα: Ποιά είναι η σύγχρονη οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του Ελληνισµού στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας και στη Ρωσία; Εισαγωγή Θα πρέπει να γίνει µια σύντοµη αναφορά στην ιστορία της µετανάστευσης και εγκατάστασης των Ελλήνων σε κάθε µια από τις χώρες για τις οποίες γίνεται λόγος. Επίσης, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στις δυο οµάδες ελλήνων που ζουν στη Ρωσία: τους Πόντιους και τους πολιτικούς πρόσφυγες και να επισηµανθεί ότι για κάθε µια από τις οµάδες αυτές ισχύουν διαφορετικές συνθήκες, που απορρέουν από τις διαφορετικές συνθήκες της εγκατάστασής τους στην περιοχή. Τα σχετικά κεφάλαια στο εγχειρίδιο του ΕΑΠ είναι τα ακόλουθα: Ενότητα 2.3. Ο ελληνισµός στην Ο Γ, σελ Κεφάλαιο 8. Ο ελληνισµός του Πόντου και των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, σελ Κεφάλαιο 9. Ο ελληνισµός στην ανατολική Ευρώπη, σελ Πιο συγκεκριµένα, για τον ελληνισµό της Ο Γ θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: Ότι παρουσία του ελληνισµού στην περιοχή παρατηρείται ήδη από την εποχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (17 ος -18 ος αι.) στο πλαίσιο των παροικιών, αλλά η παρουσία τους ήταν περιορισµένη. Ότι συστηµατική µετανάστευση Ελλήνων στην Ο Γ σηµειώνεται µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, και συγκεκριµένα, µετά το Ότι υπήρχε διακρατική συµφωνία που καθόριζε τα µεταναστευτικά δικαιώµατα (ελληνογερµανική συµφωνία ) Ότι µπορούµε να διακρίνουµε 3 φάσεις όσον αφορά την µεταναστευτική ροή: : ελεύθερη διακίνηση : είσοδος µόνο προσώπων από τις οικογένειες των µεταναστών µέχρι σήµερα: ελεύθερη είσοδος προσώπων πολιτών της Ε.Ε. Για τον ελληνισµό του Πόντου και των χωρών της ΚΑΚ θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: Η παρουσία του ελληνισµού στον Εύξεινο Πόντο χρονολογείται από τον 7 ο αι. π.χ και τους αποικισµούς της εποχής. Στην περιοχή άκµασαν δύο αξιόλογα ελληνικά βασίλεια: το ελληνιστικό των Μιθριδατιδών και η βυζαντινή Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Αδιάκοπη παρουσία ελλήνων απο την αρχαιότητα υπήρχε στην Κριµαία και στα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου. Στην υπόλοιπη περιοχή οι κοινότητες αυξήθηκαν κατά τον 18 ο και τον 19 ο αι. Στο τέλος του 19 ο αι. άρχισαν οι µετοικεσίες των ελλήνων του Πόντου προς τον Καύκασο και τα νοτιοανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου.

2 Μετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, οι έλληνες του Πόντου έφυγαν ως πρόσφυγες στη Ρωσία ή στην Ελλάδα. Όσοι πήγαν στη Ρωσία, δέχτηκαν διώξεις από το σταλινικό καθεστώς. Στην ίδια περιοχή ζουν και οι έλληνες της Αζοφικής, στη Μαριούπολη. Τέλος, ειδική κατηγορία µε διαφορετικά χαρακτηριστικά αποτελούν οι πολιτικοί πρόσφυγες που κατέφυγαν στην περιοχή µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Α Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ο Γ Οικονοµική κατάσταση (σελ ) Οι έλληνες δεν επηρεάζουν σηµαντικά την γερµανική αγορά εργασίας. Αποτελούν το 0.5% του συνολικού εργατικού δυναµικού και το 5% των αλλοδαπών εργατών. Εξαίρεση αποτελούν οι 100 έλληνες γουνοποιοί που είναι συγκεντρωµένοι στην Φραγκφούρτη/Μάιν. (σελ. 62) Απασχολούνται κυρίως στη µεταποίηση (53%) και µάλιστα στους κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας. Η ενδοκλαδική κινητικότητα ακολουθεί τη φορά από τον δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα και από την µισθωτή εργασία στην αυτοαπασχόληση. Ο σηµαντικότερος τοµέας απασχόλησης είναι εστιατόρια, λιανεµπόριο, ταξί, µεταποιήσεις ενδυµάτων, ελεύθερα επαγγέλµατα. (σελ. 64) Τα κίνητρα είναι οικονοµικά (κέρδος) και κοινωνικά (κοινωνική αναγνώριση). (σελ. 65) Συγκριτικά µε τους γηγενείς οι έλληνες έχουν θέσεις υψηλής επικινδυνότητας, γεγονός που οφείλεται στην χαµηλή εξειδίκευση, στις αυστηρές θεσµικές προδιαγραφές του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, στην ελλιπή γνώση της γερµανικής γλώσσας και στην επιλογή του γρήγορου κέρδους αντί της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. (σελ. 66) Παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό ανεργία λόγω έλλειψης εξειδίκευσης στο σύνολο του αλλοδαπού πληθυσµού. Το ελληνικό εργατικό δυναµικό είναι πλήρως ενσωµατωµένο στην γερµανική αγορά εργασίας µε θεσµοθετηµένη εργασιακή εξοµοίωση, αλλά µε χαµηλότερες αµοιβές, εξαιτίας της χαµηλής συγκριτικά επαγγελµατικής εξειδίκευσης.(σελ. 67) Πολιτική κατάσταση Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1991) θεσπίζεται η «ιθαγένεια της Ευρώπης» και οι έλληνες υπήκοοι µετατρέπονται από φιλοξενούµενους εργάτες σε ενεργά πολιτικά άτοµα και έχουν πια το δικαίωµα: Της ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των κρατών-µελών Της ελεύθερης διαµονής στο έδαφος κράτους-µέλους Του εκλέγιεν και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος-µέλος όπου διαβιούν Του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος-µέλος της διαµονής τους Της διπλωµαντικές και προξενικής προστασίας στο έδαφος τρίτων χωρών Της αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Της προσφυγής στον Ευρωπαίο ιαµεσολαβητή

3 Της γραπτής επικοινωνίας µε τα όργανα της Ε.Ε. στη γλώσσα τους (συνθήκη του Άµστερνταµ, 1999) Της ίσης αντιµετώπισης (συνθήκη του Άµστερνταµ, 1999) (σελ. 69) Πολιτισµική κατάσταση Θα πρέπει να γίνει αναφορά στα ακόλουθα: Επιλογή όσων αφορά την εκπαίδευση των παιδιών (ελληνικό, γερµανικό ή Κρατικό Ευρωπαϊκό σχολείο) (σελ ) Αυτοοργάνωση ελλήνων Ο Γ. Οι περισσότερες συλλογικές οργανώσεις λειτουργούν µε την µορφή αναγνωρισµένων σωµατείων µε δηµοκρατική δοµή.: o Κοινότητες (ήδη από το 1960). Γεωγραφικός προσδιορισµός, πρωτοβάθµια οργάνωση γενικών στόχων. o 1965: Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ο Γ (δευτεροβάθµιο όργανο) o Εθνοτοπικοί σύλλογοι (τα µέλη τους προέρχονται από συγκεκριµένο τόπο στην Ελλάδα και συνδράµουν τα ηθικά και υλικά αιτήµατα της ιδιαίτερης πατρίδας τους) o Εθνοοργανώσεις µε ποικίλους στόχους (σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, εκπαιδευτικών, επαγγελµατικοί, φοιτητικοί κλπ) o εν έχει αναπτυχθεί η ενοριακή κοινότητα οι κοινότητες παραµένουν λαϊκές. Εκκλησία: «Μητρόπολη Γερµανίας και Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης». Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. Απολαµβάνει προνόµια: χρηµατοδότηση κοινωφελών έργων, ίδρυση σχολείων κλπ Εκδίδει το περιοδικό «Ορθόδοξη Παρουσία». Έχει κοινωνική και πολιτιστική δράση. Μετεξέλιξη του Ινστιτούτου Θεολογίας του Μονάχου σε Θεολογική Σχολή (1997)(σελ. 80) Πληθώρα εντύπων και µερικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές Λογοτεχνική παραγωγή λογοτεχνία των µεταναστών Β Μέρος: Η οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική κατάσταση του ελληνισµού στην Ρωσία Οικονοµική κατάσταση Οι έλληνες που ζουν σε αγροτικές περιοχές ασχολούνται µε τη γεωργία. Αυτοί που ζουν σε αστικές περιοχές απασχολούνται ως εργάτες, οδηγοί ή οικοδόµοι.. Μετά το 1987 και την χαλάρωση των οικονοµικών περιορισµών, στρέφονται και σε εµπορικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Είναι η δεύτερη εθνότητα, µετά τους Αρµένιους, που απασχολούνται µε εµπορικές δραστηριότητες και µάλιστα η δραστηριότητά τους διαχέεται σε πολλές χώρες. (σελ. 265) Προβλήµατα πρώτης µετασοβιετικής περιόδου: (σελ. 267) Πολύ υψηλός πληθωρισµός Οικονοµική ένδεια Ανεργία Πτώση βιοτικού επιπέδου

4 Άνθιση παραοικονοµίας Μεγάλη ψαλίδα κατανοµής πλούτου Πολιτική κατάσταση Συµµετοχή στην άσκηση τοπικής και κεντρικής εξουσίας (ιδιαίτερα µετά το 1991) (σελ. 266) Ζητήµατα µετοικεσίας στην Ελλάδα (σελ. 268) Πολιτισµική κατάσταση Ιδιαίτερα υψηλό µορφωτικό επίπεδο (επιστήµη, τέχνη, πολιτική): Σαρηγιαννίδης, Κεσσίδης, ηµητριάδης, Ακρίτα, Ποπώφ. (σελ 266) Γλωσσική διάσπαση µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ : ενώ πριν λειτουργούσαν τα ρωσικά ως γλώσσα επικοινωνίας, τώρα έχουν αναδειχθεί εθνικές γλώσσες, ενώ ταυτόχρονα η γνώση των ελληνικών έχει υποχωρήσει.(σελ. 268) Ελευθερία σε ό, τι αφορά γλώσσα, θρησκεία, πολιτισµό Πολιτιστικοί σύλλογοι για την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισµού. Πρωτοβάθµιοι και δευτεροβάθµιοι σύλλογοι, δεν είναι καταγεγραµµένοι στο σύνολό τους, υπολογίζονται περί τους 60. Στόχος: η διατήρηση και ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισµού, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, και ιστορίας, η ηθική και υλική αποκατάσταση των ελλήνων που είχαν διωχθεί από τον σταλινισµό. Στις δραστηριότητές τους περιλαµβάνονται η µέριµνα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και την εκπαίδευση των δασκάλων, η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού καθώς και η νοµική υποστήριξη της µετοικεσίας στις περιοχές από όπου είχε εξοριστεί ο ελληνισµός. (σελ. 269) Επισκευάζονται οι εκκλησίες που είχαν κλείσει επί σοβιετικού καθεστώτος. Αναγέννηση παρατηρείται στο θέµα της γλώσσας. Οι περισσότεροι δάσκαλοι των ελληνικών όµως είναι αυτοδίδακτοι (σελ. 270) Κρατικά σχολεία (τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα) και Σχολεία ελληνικών κοινοτήτων Έντυπα ελληνοκεντρικά, όπου όµως η γλώσσα είναι ρωσικά. Γ Μέρος: Οµοιότητες και ιαφορές Οικονοµία Οι τοµείς απασχόλησης των Ελλήνων στην Ο Γ και τη Ρωσία είναι διαφορετικοί. Στην Ο Γ ασχολούνται µε την βαριά βιοµηχανία, την µεταποίηση και τα ελεύθερα επαγγέλµατα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει µια τάση µετακίνησης από την µισθωτή εργασία στην αυτοαπασχόληση και από τον δευτερογενή στον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Αντίθετα στη Ρωσία οι Έλληνες απασχολούνται παραδοσιακά ως εργάτες, οδηγοί ή οικοδόµοι, και µόνο µετά το 1987 στρέφονται προς εµπορικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στις αγροτικές περιοχές ασχολούνται µε την γεωργία, κάτι που δεν συµβαίνει στην Ο Γ.

5 Μια σηµαντική διαφορά αφορά στον βαθµό εξειδίκευσης και στο µορφωτικό επίπεδο: οι έλληνες της Ρωσίας έχουν συγκριτικά σηµαντικά υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο από τους έλληνες της Ο Γ και είναι καλύτερα ενσωµατωµένοι στην τοπική κοινωνία, λαµβάνοντας πολλές φορές σηµαντικές θέσεις. Ωστόσο, παρά το υψηλότερο µορφωτικό τους επίπεδο και τη λειτουργικότερη ενσωµάτωσή τους, αντιµετωπίζουν σηµαντικά βιοτικά προβλήµατα, αποτέλεσµα της συνολικής κατάστασης που έχει διαµορφωθεί µετά την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος και η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωριµό, ανεργία και αβεβαιότητα για το µέλλον. Η άνθιση της παραοικονοµίας είναι ένα ακόµη χαρακτηριστικό της νέας κατάστασης, το οποίο δεν εµφανίζεται στην Ο Γ λόγων των λειτουργικότερων οργανωτικών δοµών της κοινωνίας. Πολιτική Σήµερα πια η πολιτική κατάσταση των ελλήνων της Γερµανίας είναι σαφώς βελτιωµένη, αφού τους αναγνωρίζονται και εξασφαλίζονται πολιτικά δικαιώµατα, όπως αυτά απορρέουν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η ιδιότητα του πολίτητ της ΕΕ έχει βελτιώσει σηµαντικά τη θέση τους στην Ο Γ και τους έχει µετατρέψει από φιλοξενούµενους εργάτες σε πολιτικά ενεργούς υπηκόους. Από την άλλη µεριά, η πολιτική κατάσταση των ελλήνων στην Ρωσία, αν και ήταν πολύ ευνοϊκή πριν την κατάρρευση, σε σηµείο που επέτρεπε την εκλογή ελλήνων σε θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, έχει µεταβληθεί µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ και την ανάκαµψη ζητηµάτων µετοικεσίας ή αυτοδιάθεσης. Πολιτισµικά Μια µεγάλη διαφορά που παρατηρείται πολιτισµικά αφορά στο θέµα της γλώσσας: ενώ οι Έλληνες της Ο Γ επικοινωνούν κυρίως στα ελληνικά και τα ελληνικά είναι η γλώσσα στην οποία εκδίδονται τα έντυπά τους, στη Ρωσία η κύρια γλώσσα επικοινωνίας είναι τα ρωσικά. Γι αυτό και µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ και την ανάδειξη των εθνικών γλωσσών έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα στην επικοινωνία µεταξύ των ελλήνων των διαφόρων περιοχών, αφού τα ελληνικά είχαν ούτως ή άλλως ατονήσει. Ακόµη και τα έντυπα που εκδίδουν οι Έλληνες της Ρωσίας εκδίδονται στα ρωσικά, αν και το θέµα τους είναι ελληνοκεντρικό. Και στις δύο περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί σύλλογοι σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο. Ωστόσο, στη Ρωσία οι σύλλογοι είναι κυρίως πολιτιστικοί και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, αλλά και στην αποκατάσταση των ελλήνων που είχαν υποστεί διώξεις από το σταλινικό καθεστώς, ενώ στη Γερµανία οι σύλλογοι έχουν ποικίλους προσανατολικσµούς (ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε φορά) και έχουν αναπτυχθεί και εθνοτοπικοί σύλλογοι. Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις, οι έλληνες έχουν εναλλακτικές όσον αφορά τη µόρφωση των παιδιών τους: κρατικά όπου διδάσκονται ελληνικά ως ξένη γλώσσα) ή ελληνικά κοινοτικά σχολεία στη Ρωσία, γερµανικά, ελληνικά η Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Ο Γ.

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Πριν από 60 χρόνια Σήμερα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ 2013-2014 Ο Ελληνισμός της Διασποράς 1 Μαθητές Γκίκα Δήμητρα Γκίκα Χριστίνα Ιωακειμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεπτοµερής ανάλυση της ιαπολιτισµικής Κατάστασης στην Ελλάδα και των Περιπτωσιολογικών Μελετών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

10 / ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ

10 / ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Την χρονική περίοδο που ολοκληρώσαμε το χειρόγραφο του βιβλίου αυτού έγινε μια σημαντική αλλαγή στην ελληνική νομοθεσία: ψηφίστηκε (επιτέλους) ο νέος νόμος περί ελληνικής ιθαγένειας που διευθετεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή http://legacy.lawnet.gr/pages/eofn/2/meion.asp

Πηγή: Ο ορισµός της έννοιας της µειονότητας του Νίκου Πρεντουλή http://legacy.lawnet.gr/pages/eofn/2/meion.asp 1 2 Νικολάου: Εκπαίδευση και Ταυτότητα στη Διασπορά, 2010 Οι πρώτες µειονότητες που απασχόλησαν τη διεθνή κοινότητα ήταν οι θρησκευτικές. Μέχρι το 1815, οι διάφορες διεθνείς συµφωνίες που αναφέρονταν στην

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο κύμα μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα Πτυχιακής Υγεία και Μετανάστες στον Ν. Καβάλας Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα