Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου"

Transcript

1 Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών, και παρέχοντας ένα επιστημονικό βήμα παρουσίασης ενδιαφέροντων κλινικών περιστατικών, ανασκοπήσεων, διδακτορικών διατριβών, βιβλιογραφικής ενημέρωσης και κλινικών quiz. Με την πάροδο των ετών, υπήρξε εντυπωσιακή εξέλιξη στην ειδικότητα της Δερματολογίας με την εξειδίκευση σε τομείς, όπως η Παιδο-Δερματολογία, η Κοσμητική Δερματολογία, η Δερματοσκόπηση, η Δερματο-Ογκολογία, και η Δερματοχειρουργική, οι οποίοι επεκτείνουν την Δερματολογία σαν τα νέα παρακλάδια ενός δέντρου με ισχυρές ρίζες και μακρά ιστορία. Σε αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού επελέγησαν και παρουσιάζονται δέκα άρθρα συναδέλφων μας που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο , τα οποία καλύπτουν ευρεία και ενδιαφέρουσα θεματολογία με διαχρονική απήχηση στη δερματολογική κοινότητα, όπως η μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ποιότητα ζωής των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, εξελίξεις στην Παιδο-Δερματολογία, βασικές αρχές της φωτοδυναμικής θεραπείας, θεραπευτικές οδηγίες για την ψωρίαση, αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων, διάγνωση και προφυλακτικά εμβόλια για την HPV λοίμωξη, ανοσοδιαγνωστική αυτοάνοσων νοσημάτων, και εφαρμογές της δερματοσκόπησης. Ελπίζοντας να απολαύσετε την ανάγνωση των περιεχομένων αυτού του ειδικού τεύχους, σάς προσκαλούμε να συνεχίσουμε με ενεργή συμμετοχή στην επιστημονική διαδρομή του περιοδικού της Ελληνικής Επιθεώρησης Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. Xριστίνα Αντωνίου Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25: , 2014

2

3 Editorial The journal Hellenic Dermato-Venereological Review (former Archives of Andreas Sygros Hospital) holds a long lasting tradition in our medical specialty dating back to 1937, with the publication of a plethora of scientific papers of interest including clincal cases, reviews, doctoral theses, literature updates and case quizes. Over the years, we experienced impressive breakthroughs in Dermatology with the emergence of new sub-specialties such as Childhood Dermatology, Cosmetic Dermatology, Dermoscopy, Dermato-Oncology and Dermato-Surgery, all of which focus on a scientific field while at the same time keeping their essential place in General Dermatology. We have prepared a special issue with ten papers selected among those published during the period , that have a didactic interest including a study of factors affecting the health and quality of life of employees in Andreas Sygros hospital, what s new in childhood dermatology, basic principles and indications of photodynamic therapy and dermoscopy, therapeutic algorithm for psoriasis, management of periorbital dark circles, molecular diagnosis and vaccination for HPV, and the serological profile of autoimmune skin diseases. We hope that you will enjoy reading this issue and invite you to continue with your valuable contribution to the scienfitic publications of the Hellenic Dermato-Venereological Review Christina Antoniou Professor & Chair Department of Dermatology Andreas Sygros Hospital University of Athens, Greece Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25: , 2014

4

5 Ðá ñü ãï íôåò ðïõ åðç ñå Ü æïõí ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéü ôç ôá æù Þò ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï íï óï êï ìåßï Áöñï äé óß ùí êáé Äåñ ìá ôé êþí Íü óùí Á. Óõã ãñüò Aνασκόπηση ËéÜêïõ Á. Êñéðïýñç Æ. ÄçìçôñÜêç Ð. Ðáðáèïäþñïõ Ð. Ðñïêüðç Á. Ôïýíôáò Ã. Êïíôï ñéóôüðïõëïò Ã. ÍïóçëåõôéêÞ Õðçñåóßá, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Á. Óõããñüò ÍïóçëåõôéêÞ Õðçñåóßá, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Á. Óõããñüò ÍïóçëåõôéêÞ Õðçñåóßá, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Á. Óõããñüò ÍïóçëåõôéêÞ Õðçñåóßá, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Á. Óõããñüò Åèíéêü Äßêôõï ÐñïáãùãÞò Õãåßáò Åèíéêü Äßêôõï ÐñïáãùãÞò Õãåßáò  ÄåñìáôïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Á. Óõããñüò Ðå ñß ëç øç Óôï ðëáß óéï ôïõ Åèíé êïý Äé êôý ïõ Íï óï êï ìåß ùí Ðñï á ãù ãþò Õãåß áò äé å îþ èç äåéã ìá ôï ëç ðôé êþ Ýñåõ íá ãéá ôçí õãåßá ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï Íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Óêï ðüò ôçò Ýñåõ íáò Þôáí íá ìå ëå ôç èåß ç ðïéü ôç ôá æù Þò êáé íá äéå ñåõ íç èïýí ïé ðá ñü ãï íôåò ðïõ åðç ñå - Ü æïõí ôçí õãåßá ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôá 14 íï óï êï ìåßá ðïõ áíþ êïõí óôï Åèíé êü Äß êôõï Ðñï á ãù ãþò Õãåß - áò. Åðß óçò Ýãé íå óý ãêñé óç ôùí åðé ðý äùí õãåß áò ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï Íï óï êï ìåßï "Á. ÓÕà ÃÑÏÓ" ìå áõ ôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôá õðü ëïé ðá íï óï êï ìåßá ôïõ Äé êôý ïõ. Ðëç èõ óìü áíá öï ñüò áðï ôý ëå óå áíôé ðñï óù ðåõ ôé êü ðï óï óôü áðü ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò üëùí ôùí êá ôç - ãï ñéþí ôïõ Íï óï êï ìåß ïõ "Á. ÓÕà ÃÑÏÓ" (äéïé êç ôé êü, éá ôñé êü, íï óç ëåõ ôé êü, ôå íé êü êáé âï ç èç ôé êü). Ôï åé äé êü äéá ìïñ öù ìý íï åñù ôç ìá ôï ëü ãéï ðïõ ñç óé ìï ðïé Þ èç êå áðï ôå ëåß ôçí åë ëç íé êþ Ýê äï óç ôïõ SF-36 (Short Form 36 He alth Survey), åìðëïõ ôé óìý íï ìå åñù ôþ óåéò ó å ôé êü ìå äéá ôñï öé êýò óõ íþ èåé åò, êü ðíé óìá, äé á - ôþ ñç óç öõ óé êþò êá ôü óôá óçò, ñþ óç õðç ñå óéþí ðñï ëç ðôé êþò éá ôñé êþò, åðáã ãåë ìá ôé êþ éêá íï ðïß ç óç, êáé äç ìï ãñá öé êü á ñá êôç ñé óôé êü. Ç äåéã ìá ôï ëç øßá Þôáí ôõ áéï ðïé ç ìý íç êáé ôï åñù ôç ìá ôï ëü ãéï áðá íôþ èç - êå áðü ôï 10% ôùí åñ ãá æï ìý íùí áðü êü èå êá ôç ãï ñßá. Ïé áðá íôþ óåéò êù äé êï ðïéþ èç êáí êáé áíá ëý èç êáí ìå ôç ñþ óç çëå êôñï íé êïý õðï ëï ãé óôþ êáé óôá ôé óôé êïý ðá êý ôïõ SPSS. Ôá áðï ôå ëý óìá ôá Ýäåé îáí êá ëþ âáè ìï ëï ãßá óå üëåò ôéò ðá ñá ìý ôñïõò ôçò ðïéü ôç ôáò æù Þò ðïõ ó å ôß æï - íôáé ìå ôçí õãåßá åêôüò áðü ôç æù ôé êü ôç ôá. ¼óïí áöï ñü ôïõò ðá ñü ãï íôåò êéí äý íïõ ðïõ åðç ñå Ü æïõí ôçí õãåßá, ôï ðï óï óôü ôùí ìç êá ðíé óôþí ôïõ äåßã ìá ôïò óôï Íï óï êï ìåßï "Á. ÓÕà ÃÑÏÓ" (58,1%) Þôáí ìå ãá - ëý ôå ñï áðü ôï áíôß óôïé ï ðï óï óôü åðß ôïõ óõ íü ëïõ ôùí íï óï êï ìåß ùí (50,2%). Ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ äåßã - ìá ôïò ôïõ Íï óï êï ìåß ïõ "Á. ÓÕà ÃÑÏÓ" áíý öå ñáí óå ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü ìç äå íé êþ öõ óé êþ äñá óôç ñéü ôç - ôá (48,1%) óå ó Ý óç ìå ôïõò åñ ãá æï ìý íïõò ôùí Üë ëùí íï óï êï ìåß ùí ôçò Ýñåõ íáò (24,1%). Ó å ôé êü ìå ôéò äéá ôñï öé êýò óõ íþ èåé åò ï äåß êôçò ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò Þôáí éäéáß ôå ñá á ìç ëüò (21,1), ìå êá ôþ ôá ôï áðï äå êôü üñéï ôï 28. Ç ìý óç åâäï ìá äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë áíá öýñ èç êå êá ôü ìý óï üñï ðå ñß ðïõ ßäéá óå üëá ôá íï óï êï ìåßá ôçò ìå ëý ôçò (4,5 ìï íü äåò/åâäï ìü äá). Óõ ãêå êñé ìý íá óôï Íï óï êï ìåßï "Á. ÓÕà - ÃÑÏÓ" ôï âï ç èç ôé êü ðñï óù ðé êü ðá ñïõ óß á óå ìå ãá ëý ôå ñç êá ôá íü ëù óç áë êï üë (7,7). Áíá öï ñé êü ìå ôéò ðñï ëç ðôé êýò åîå ôü óåéò, ç óõ ìðå ñé öï ñü ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã ìá ôïò ðïé êß ëåé áíü ëï ãá ìå ôï åß äïò ôçò åîý ôá óçò. ÔÝ ëïò, ïé åñ ãá æü ìå íïé óôï Íï óï êï ìåßï "Á. ÓÕà ÃÑÏÓ" åì öü íé óáí ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü éêá - íï ðïß ç óçò áðü ôçí åñ ãá óßá (61,3%) óå óý ãêñé óç ìå ôï äåßã ìá ôïõ óõ íü ëïõ ôùí íï óï êï ìåß ùí ôïõ äé êôý - ïõ (39,3). Áðü ôá áíù ôý ñù äéá öáß íå ôáé ç áíü ãêç åõáé óèç ôï ðïß ç óçò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã - ãñüò", ó å ôé êü ìå ôçí õãéåé íþ äéá ôñï öþ, ôç öõ óé êþ Üóêç óç êáé ãéá ïñé óìý íåò êá ôç ãï ñß åò åñ ãá æï ìý íùí, ôç ìåß ù óç ôçò êá ôá íü ëù óçò áë êï üë êáé ôç äéá êï ðþ êá ðíß óìá ôïò. Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 20, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος σελίδες Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25: , 2014

6 132 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. Fa ctors that Af fect the He alth and Qua li ty of Li fe of Employ e es at the Ho spi tal for Der ma to lo gi cal and Ve ne re al Di se a ses A. Sy gros Liakou A., Kripouri Z., Dimitraki P., Papathodorou P., Prokopi A., Toundas G., Kontochristopoulos G. Summa ry In the fra me of the Na tio nal Ho spi tal Network of He alth Pro mo tion, a sa mpling re se arch for the he alth of the wor kers in the ho spi tal "A.Syg gros" was car ri ed out. The aim of this study is to exa mi ne the qua li ty of li fe and inve sti ga te the fa ctors that af fect the employ - ee' s he alth in all ho spi tals that con sist of the Na tio nal Ho spi tal Network of He alth Pro mo tion. The next step involves co mpa ring he alth levels of employ e es at the Ho spi tal for Der ma to lo gi cal and Ve ne re al Di se - a ses "An dre as Sy gros" to the re mai ning ho spi tals. Re fe ren ce da ta we re de rived from a re pre se nta tive sa mple (10%) of employ e es from all staff ca te go ri es: ad mi ni stra tive, me di cal, nursing and auxi lia ry, se le cted by ran dom rout technique. The ada pted que stion - nai re used was the Gre ek ver sion of SF-36, en riched with que stions re gar ding ea ting ha bits, smo king, go - od he alth ma i nte nan ce, use of me di cal preve nta tive servi ces, pro fes sio nal sa ti sfa ction and de mo graphic cha ra cte ri stics. Da ta we re ana ly sed using SPSS Ver sion The employ e es at "A. Sy gros" re ached higher sco res co mpa red to the other ho spi tals on all aspects re gar - ding the qua li ty of li fe and he alth (ge ne ral he alth, phy si cal and so ci al activi ti es, emo tio nal he alth dif ficulti - es) ex cept the live li ness. Further mo re, the non smo kers per ce nta ge from the "A. Sy gros" ho spi tal re port (58,1%) was lar ger than the ove rall from all ho spi tals (50,2%). The employ e es from Sy gros ho spi tal re port gre a ter mi ni mal phy si cal activi ty (48,1%) in co mpa ri son with the rest (24,1%). All staff ca te go ri es in all ho - spi tals pre sent low sco res of adhe ren ce to the Me di ter ra ne an Di et. The ave ra ge we e kly consumption of al cohol is qui te the sa me in all ho spi tals (4,5 units per we ek). Re gar ding preve nta tive me di ci ne exa mi na - tion, employ e es' at titude va ri es ac cor din gly. Fi nal ly, the Sy gros ho spi tal employ e es show a gre a ter per ce - nta ge (39,3%) of pro fes sio nal sa ti sfa ction than the sa mple ta ken from the re mai ning 13 ho spi tals. The results of this study ne ces si ta te the ne ed for imple me nting he alth pro mo ting interve ntions, tar ge ting the per son nel's di et, exer ci se and for cer tain staff ca te go ri es the reduction of al cohol consumption and smo king interruption. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Yãåßá, óù ìá ôé êþ êáé øõ é êþ õãåßá, ðïéü ôç ôá æù Þò, ðñï á ãù ãþ õãåß áò, ðñï ëç ðôé êýò åîå ôü óåéò, æù ôé êü ôç ôá. KEY WORDS He alth (ge ne ral he alth, emo tio nal he alth), qua li ty of li fe, he alth pro mo tion, live li ness, phy si - cal and so ci al activi ty. ÅÉ ÓÁ ÃÙÃH Ç õãåßá åß íáé èå ìå ëéþ äåò áí èñþ ðé íï äé êáßù - ìá êáé áðï ôå ëåß êïé íù íé êü óôü ï ç êá ôü - êôç óç ôïõ õøç ëü ôå ñïõ äõ íá ôïý åðé ðý äïõ ôçò. 1 Õãåßá óýì öù íá ìå ôïí Ð.Ï.Õ. (Ðá ãêü óìéï Ïñ - ãá íé óìü Õãåß áò) ïñß æå ôáé ç êá ôü óôá óç, óôçí ïðïßá ôï Üôï ìï äéá êá ôý å ôáé áðü ðëþ ñç óù ìá ôé êþ, øõ é - êþ êáé êïé íù íé êþ åõ å îßá êáé ü é ç áðëþ áðïõ óßá ôçò áñ ñþ óôéáò Þ áíá ðç ñß áò. 1 Áîß æåé íá óêå öôü ìá - óôå ôçí õãåßá ùò ôçí êá ôü óôá óç åêåß íç ðïõ åðé ôñý - ðåé óôï Üôï ìï íá áðï ëáì âü íåé üóï ãß íå ôáé ðå ñéó - óü ôå ñï ôç á ñü ôçò æù Þò, íá åñ ãü æå ôáé äç ìéïõñ ãé - êü, íá õðç ñå ôåß ìå ôïí êá ëý ôå ñï äõ íá ôü ôñü ðï ôçí áí èñù ðü ôç ôá. Ç ôáý ôé óç ôçò õãåß áò ìå ôçí áðïõ óßá ôçò áñ ñþ óôéáò áðï ôå ëåß Ýê öñá óç ìå ôñéü ôç ôáò. Ç ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

7 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕÃ ÃÑÏÓ 133 õãåßá åß íáé ðïéü ôç ôá æù Þò ðïõ óç ìá ôï äï ôåß Ýìðíåõ óç êáé óõ íå Þ äç ìéïõñ ãé êü ôç ôá. 2 Âá óé êü ôå ñç ðñï ôå ñáéü ôç ôá ôçò äç ìü óé áò õãåß áò Þôáí êáé åß íáé ç ðñü ëç øç íï óç ñü ôç ôáò ôïõ ðëç èõ - óìïý. 3 Ôå ëåõ ôáßá äß íå ôáé ìå ãü ëç óç ìá óßá óôçí ðñï - á ãù ãþ ôçò õãåß áò ðïõ åß íáé ç äéá äé êá óßá, ç ïðïßá ðá ñý åé ôç äõ íá ôü ôç ôá óôïõò áí èñþ ðïõò íá åëýã - ïõí êáé íá âåë ôéþ íïõí ôçí õãåßá ôïõò. Ðïë ëýò öï - ñýò ç äéá äé êá óßá áõ ôþ ãß íå ôáé ðéï äý óêï ëç üôáí ôï Üôï ìï êá ëåß ôáé íá áë ëü îåé óõ ãêå êñé ìý íåò óôü óåéò êáé óõ ìðå ñé öï ñýò, ïé ïðïß åò Ý ïõí õéï èå ôç èåß ãéá ìå ãü ëï ñï íé êü äéü óôç ìá. 5 Åß íáé êá ëü íá ãß íå ôáé ç äéü ãíù óç ôçò óõ ìðå ñé öï - ñüò óå êü èå óç ìá íôé êü ðñü âëç ìá õãåß áò ðïõ Ý åé åíôï ðé óôåß. Åðß óçò óç ìá íôé êþ åß íáé ç äéü êñé óç êáé ï äéá ù ñé óìüò ôùí óõ ìðå ñé öï ñþí óôü ùí óå áõ ôýò ðïõ åß íáé åý êï ëï êáé ëé ãü ôå ñï åý êï ëï íá áë ëü îïõí. 6 Óôá ðëáß óéá ôïõ Åèíé êïý Äé êôý ïõ Íï óï êï ìåß ùí Ðñï á ãù ãþò Õãåß áò (Å.Ä.Í.Ð.Õ.) äé å îþ èç Ýñåõ íá ãéá ôçí õãåßá ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Ç ßäéá Ýñåõ íá ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå êáé óå 13 Üë ëá íï óï êï ìåßá ôïõ Äé êôý ïõ. Óêï ðüò ôçò Ýñåõ íáò Þôáí ï Ýãêáé ñïò åíôï ðé óìüò ðñï âëç ìü ôùí ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôçí õãåßá êáé ôçí ðïéü ôç ôá æù Þò ôùí åñ ãá æï ìý íùí, óôï äý óêï ëï åñ ãá - óéá êü ðå ñé âüë ëïí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ, ðñï êåé ìý íïõ íá óõ æç ôç èïýí ðñï ôü óåéò, ãéá ôç âåë ôß ù óç ôçò ðïéü ôç - ôáò æù Þò êáé ôçò õãåß áò ôùí åñ ãá æï ìý íùí. 7 Ïé åðé ìý ñïõò óôü ïé áöï ñïý óáí óôç äéå ñåý íç óç ôùí óõ ìðå ñé öï ñþí ðïõ åðç ñå Ü æïõí ôçí õãåßá (êü - ðíé óìá, áë êï üë, äéá ôñï öþ, öõ óé êþ Üóêç óç, äé å îá ãù - ãþ ðñï ëç ðôé êþí åîå ôü óå ùí) êáé Üë ëùí ðá ñá ãü íôùí ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôçí ðïéü ôç ôá æù Þò ôùí åñ ãá æï ìý - íùí óôá íï óï êï ìåßá (ðå ñé âáë ëï íôé êýò óõí èþ êåò óôïí åñ ãá óéá êü þ ñï, åðáã ãåë ìá ôé êþ éêá íï ðïß ç óç). 8 ÐËÇ ÈÕ ÓMOÓ & ÄÅÉÃ Ì Á Äåßã ìá ôçò Ýñåõ íáò áðï ôý ëå óå ôï 10% ôùí åñ ãá - æï ìý íùí áðü üëåò ôéò êá ôç ãï ñß åò ðñï óù ðé êïý: äéïé - êç ôé êü, éá ôñé êü, íï óç ëåõ ôé êü, ôå íé êü êáé âï ç èç ôé êü. Ôï ðá ñá ðü íù ðï óï óôü ìðï ñåß íá èå ù ñç èåß áíôé ðñï - óù ðåõ ôé êü ôçò êü èå êá ôç ãï ñß áò ðñï óù ðé êïý åöü óïí ç äåéã ìá ôï ëç øßá Ýãé íå ìå óõ óôç ìá ôé êþ äéá äé êá óßá âü óåé áñéè ìç ôé êþí êá ôá ëü ãùí ãéá êü èå êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý. Áðü ôçí áíü ëõ óç ôïõ äåßã ìá ôïò, ðñï Ý êõ øå ç êá - ôá íï ìþ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí êá ôü öý ëï, çëé êßá êáé êá ôü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý üðùò áõ ôü ðá ñïõ óéü æï - íôáé óôïí Ðß íá êá 1. H ðëåéï øç ößá (74,2%) ôïõ äåßã - Ðß íá êáò 1 Äç ìï ãñá öé êü-êïé íù íé êü á ñá êôç ñé óôé êü ôùí óõì - ìå ôå ü íôùí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò á ñá êôç ñé óôé êü Í % Öý ëï í äñåò 8 25,8 Ãõ íáß êåò 23 74,2 Çëé êßá , , ,4 >60 3 9,7 Ä/Á 1 3,2 Êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý Éá ôñé êü 6 19,4 Íï óç ëåõ ôé êü 10 32,3 Äéïé êç ôé êü 4 12,9 Ôå íé êü 7 22,6 Âï ç èç ôé êü 2 6,5 ë ëï 1 3,2 Ä/Á 1 3,2 Óý íï ëï óõì ìå ôå ü íôùí ìá ôïò áíþ êåé óôï ãõ íáé êåßï öý ëï, åíþ ïé ðå ñéó óü ôå - ñïé óõì ìå ôý ï íôåò óôçí Ýñåõ íá áöï ñïýí ôçí çëé êéá - êþ ïìü äá åôþí (35,5%). Ç êá ôç ãï ñßá ðñï óù - ðé êïý ìå ôçí ìå ãá ëý ôå ñç áíôé ðñï óþ ðåõ óç óôï äåßã - ìá Þôáí ôï íï óç ëåõ ôé êü ìå ðï óï óôü 32,3%. ÅÑÙ ÔÇ ÌÁ ÔÏ ËO Ã É Ï Óôç ìå ëý ôç ñç óé ìï ðïé Þ èç êå áõ ôï óõ ìðëç ñïý ìå - íï åñù ôç ìá ôï ëü ãéï 60 åñù ôþ óå ùí ðïõ äéá ìïñ öþ èç - êå õðü ôçí åðï ðôåßá ôçò Åêôå ëå óôé êþò êáé Åðé óôç ìï - íé êþò Åðé ôñï ðþò ôïõ Å.Ä.Í.Ð.Õ. áðï ôå ëïý ìå íï áðü ôýó óå ñåéò (4) åíü ôç ôåò, üðùò ðå ñé ãñü öï íôáé áíá ëõ ôé - êü óôç óõ íý åéá. 1 ç Åíü ôç ôá: Ç åë ëç íé êþ Ýê äï óç ôïõ Short Form 36 He alth Survey (SF-36). Ôï SF-36 ñç óé ìï ðïéåß - ôáé åõ ñý ùò óå ïëü êëç ñç ôçí Åõ ñþ ðç óå áíôß óôïé åò Ýñåõ íåò ëü ãù ôùí õøç ëþí äåé êôþí áîéï ðé óôß áò êáé åãêõ ñü ôç ôáò ðïõ äéá èý ôåé. Ðå ñé Ý åé ïêôþ êëß ìá êåò (36 åñù ôþ óåéò óý íï ëï) ðïõ, êá ëý ðôïõí Ýíá åõ ñý öü óìá êá ôá óôü óå ùí ðïõ, óõí äý ï íôáé ìå ôçí óù ìá ôé - êþ êáé ôçí øõ é êþ õãåßá. Ïé êëß ìá êåò áõ ôýò åß íáé ïé åîþò: óù ìá ôé êþ ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôá, óù ìá ôé êüò êáé óõ - íáé óèç ìá ôé êüò ñü ëïò (ðïõ áíá öý ñï íôáé óôïí ðå ñéï - ñé óìü äñá óôç ñéï ôþ ôùí ëü ãù óù ìá ôé êþí êáé óõ íáé - Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

8 134 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. óèç ìá ôé êþí ðñï âëç ìü ôùí), óù ìá ôé êüò ðü íïò, ãå íé êþ õãåßá, æù ôé êü ôç ôá, êïé íù íé êþ ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôá êáé øõ - é êþ õãåßá. 2 ç Åíü ôç ôá: Áðáñ ôß æå ôáé áðü 30 åñù ôþ óåéò. Ïé 27 åîå ôü æïõí óõ ìðå ñé öï ñýò ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôçí õãåßá êáé ïé 3 áöï ñïýí óôç öõ óé êþ êá ôü óôá óç ôùí åñù ôþ ìå íùí (ýðáñ îç ñü íéáò íü óïõ, ýøïò, âü - ñïò). Ïé óõ ìðå ñé öï ñýò ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôçí õãåßá åîå ôü æï íôáé ìå ôéò åîþò äéá óôü óåéò: êü ðíé - óìá, äéá ôñï öþ, êá ôá íü ëù óç áë êï ï ëïý ùí ðï ôþí, öõ óé êþ äñá óôç ñéü ôç ôá, ýðíïò, ñþ óç öáñ ìá êåõ ôé - êþí óêåõá óìü ôùí êáé äéå íýñ ãåéá ðñï ëç ðôé êþí åîå - ôü óå ùí. 3 ç Åíü ôç ôá: ÖÝ ñåé ôïí ôß ôëï Åñ ãá óßá êáé Õãåßá êáé óôéò 28 åñù ôþ óåéò ðïõ ðå ñé Ý åé åêôé ìþ íôáé ïé ðå ñé - âáë ëï íôé êýò óõí èþ êåò óôïí åñ ãá óéá êü þ ñï, ç åðß - ðôù óç åñ ãá ôé êïý áôõ Þ ìá ôïò, êá èþò êáé ôá åðß ðå äá åñ ãá óéá êïý óôñåò êáé åðáã ãåë ìá ôé êþò éêá íï ðïß ç óçò. Óôï ôý ëïò ôçò åíü ôç ôáò áõ ôþò, ïé óõì ìå ôý ï íôåò êá - ëïý íôáé íá äç ëþ óïõí ôçí ðñï ôß ìç óþ ôïõò óå ðñï - ãñüì ìá ôá Þ äñü óåéò Ðñï á ãù ãþò Õãåß áò, ðïõ ìðï - ñïýí íá áíá ðôõ èïýí óôï íï óï êï ìåßï ðïõ åñ ãü æï - íôáé. 4 ç Åíü ôç ôá: Áðï ôå ëåß ôáé áðü 6 åñù ôþ óåéò ðïõ áöï ñïýí óôá êïé íù íé êï äç ìï ãñá öé êü óôïé åßá ôùí åñù ôþ ìå íùí (öý ëï, çëé êßá, êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý, åê ðáé äåõ ôé êü åðß ðå äï, üíï ìá íï óï êï ìåß ïõ êáé ôá õ - äñï ìé êüò êþ äé êáò ðå ñéï Þò êá ôïé êß áò). ÁÐÏ ÔÅ ËE ÓÌÁ Ô Á Êá ôü ôçí åðå îåñ ãá óßá ôùí åñù ôç ìá ôï ëï ãß ùí ñç - óé ìï ðïé Þ èç êå ôï óôá ôé óôé êü ðá êý ôï SPSS 11.0 for Win dows. Áðü ôçí óõ ãêñé ôé êþ ìå ëý ôç ôùí äå äï ìý - íùí ðñïý êõ øáí áðï ôå ëý óìá ôá ðïõ ðå ñé ãñü öï íôáé óôçí óõ íý åéá. I. Ðïéü ôç ôá Æù Þò (SF-36) Óôï ÄéÜ ãñáì ìá 1 ðá ñïõ óéü æå ôáé ï ìý óïò üñïò ôùí áðá íôþ óå ùí ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" óå ó Ý óç ìå ôïí ìý óï üñï ôùí áðá íôþ - óå ùí ôùí åñ ãá æï ìý íùí óå üëá ôá íï óï êï ìåßá óõ íï - ëé êü, óå üôé áöï ñü óôçí ðïéü ôç ôá æù Þò, üðùò áõ ôþ áîéï ëï ãåß ôáé ìý óù ôïõ åñù ôç ìá ôï ëï ãß ïõ SF-36 óôéò ðá ñá ìý ôñïõò ôçò óù ìá ôé êþò ëåé ôïõñ ãé êü ôç ôáò, ôïõ óù ìá ôé êïý ñü ëïõ, ôïõ óù ìá ôé êïý ðü íïõ, ôçò ãå íé êþò õãåß áò, ôçò æù ôé êü ôç ôáò, ôïõ êïé íù íé êïý ñü ëïõ, ôïõ óõ íáé óèç ìá ôé êïý ñü ëïõ êáé ôçò øõ é êþò õãåß áò. ¼ðùò öáß íå ôáé óôï ðá ñá êü ôù äéü ãñáì ìá, ïé óõì - ìå ôý ï íôåò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò", óýì öù íá ÄéÜ ãñáì ìá 1 Ðïéü ôç ôá æù Þò óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

9 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 135 ÄéÜ ãñáì ìá 2 Ðïéü ôç ôá æù Þò (SF-36) áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ìå ôéò áðá íôþ óåéò ôïõò, õðåñ ôå ñïýí ôïõ ìý óïõ üñïõ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí Üë ëùí íï óï êï ìåß ùí óå üëåò ôéò äéá óôü óåéò ôçò ðïéü ôç ôáò æù Þò ó å ôé æü ìå íçò ìå ôçí õãåßá. Éäéáß ôå ñá óç ìá íôé êþ áíá äåé êíý å ôáé ç äéá öï ñü óôç äéü óôá óç ôïõ óõ íáé óèç ìá ôé êïý ñü ëïõ, ìå ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" ðïõ åñù ôþ èç êáí íá Ý ïõí ìý óç âáè ìï ëï ãßá 80,4 Ýíá íôé 74,5 ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôá 13 íï óï êï ìåßá. Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜ ãñáì ìá 2, ïé åê ðñü óù ðïé ôïõ ôå íé êïý êáé ëïé ðïý ðñï óù ðé êïý ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò", ðá ñïõ óéü æïõí ôá êá ëý ôå - ñá áðï ôå ëý óìá ôá óôéò ðå ñéó óü ôå ñåò äéá óôü óåéò ôçò ðïéü ôç ôáò æù Þò. ì öá óç ïöåß ëåé íá äï èåß óôç äéü - óôá óç ôçò æù ôé êü ôç ôáò, üðïõ ïé ðå ñéó óü ôå ñåò ïìü äåò åñ ãá æï ìý íùí åì öá íß æïõí ðï óï óôü ðï ëý á ìç ëü. II. Ðá ñü ãï íôåò Êéí äý íïõ i. ÊÜ ðíé óìá Óôï ÄéÜ ãñáì ìá 3 ðá ñïõ óéü æå ôáé ôï ðï óï óôü ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" óå ó Ý óç ìå ôï ðï óï óôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí óå üëá ôá íï óï êï ìåßá óõ íï ëé êü, óå üôé áöï ñü ôéò êá - ðíé óôé êýò ôïõò óõ íþ èåé åò. ¼ðùò ðá ñá ôç ñåß ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 3, ôï ðï óï óôü ôùí ìç êá ðíé óôþí ôïõ äåßã ìá ôïò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" åß íáé ìå ãá ëý ôå ñï (58,1%) óå óý ãêñé óç ìå ôï ìý óï üñï ôùí õðï ëïß ðùí íï óï êï ìåß ùí (50,2%). Åðß óçò, ïé åñ ãá æü ìå íïé ðïõ áðü íôç óáí üôé êá ðíß - æïõí ðå ñéó óü ôå ñá áðü 10 ôóé ãü ñá ôçí çìý ñá åß íáé áíá ëï ãé êü ëé ãü ôå ñïé óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" óå ó Ý óç ìå ôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí (19,4% Ýíá íôé 30%). Ôï ÄéÜ ãñáì ìá 4 áíá ðá ñé óôü ôéò êá ðíé óôé êýò óõ íþ èåé åò ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï íï - óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Ç êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý, óôçí ïðïßá åì öá íß æå ôáé ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü êá ðíé óôþí áíþ êåé óôï ëïé ðü ðñï óù ðé êü (100%), åíþ ïé éá ôñïß óå ðï óï óôü 80% äç ëþ íïõí ìç êá - ðíé óôýò. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

10 136 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. ÄéÜ ãñáì ìá 3 ÄéÜ ãñáì ìá 4 Êá ðíé óôé êýò óõ íþ èåé åò áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ii. Öõ óé êþ óêç óç Óôï ÄéÜ ãñáì ìá 5 ðá ñïõ óéü æå ôáé ôï ðï óï óôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" óå ó Ý - óç ìå ôï ðï óï óôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôá 13 íï óï êï - ìåßá óõ íï ëé êü, óå ü,ôé áöï ñü ôç öõ óé êþ Üóêç óç. Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜ ãñáì ìá 5, ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" áíá - öý ñïõí óå ìé êñü ôå ñï ðï óï óôü öõ óé êþ äñá óôç ñéü - ôç ôá óå ó Ý óç ìå ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôùí Üë ëùí íï óï êï ìåß ùí ôçò Ýñåõ íáò. Ôï 48,1% ôùí åñù ôþ ìå - íùí óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" äþ ëù óáí üôé äåí áóêïý íôáé ðï ôý, üôáí óôá õðü ëïé ðá íï óï êï ìåßá ôçò Ýñåõ íáò ôï áíôß óôïé ï ðï óï óôü áã ãß æåé ôï 24,1%. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

11 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 137 ÄéÜ ãñáì ìá 5 Öõ óé êþ Üóêç óç ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß - ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÄéÜ ãñáì ìá 6 Öõ óé êþ Üóêç óç áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. Óôï ÄéÜ ãñáì ìá 6 áíôé êá ôï ðôñß æå ôáé ôï åðß ðå äï öõ óé êþò äñá óôç ñéü ôç ôáò ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï - ìý íùí óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Óôéò ðå ñéó óü ôå - ñåò êá ôç ãï ñß åò ðñï óù ðé êïý, ôá ðï óï óôü ôùí áôü ìùí ðïõ äåí áóêïý íôáé Þ áóêïý íôáé 1-2 öï ñýò ôçí åâäï - ìü äá åß íáé åîáé ñå ôé êü õøç ëü. Ìü íï óôï íï óç ëåõ ôé êü êáé éá ôñé êü ðñï óù ðé êü åì öá íß æå ôáé Ýíá áîéï óç ìåß ù - ôï ðï óï óôü, ôçò ôü îçò ôïõ 33,3% êáé 33% áíôß óôïé - á, ðïõ äç ëþ íåé üôé áóêåß ôáé ðü íù áðü 3 öï ñýò åâäï ìá äéáß ùò. iii. Äéá ôñï öþ Ãéá ôçí áîéï ëü ãç óç ôùí äéá ôñï öé êþí óõ íç èåéþí ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ ðñï óù ðé êïý ôùí íï óï êï ìåß ùí õðï ëï ãß óôç êå ï äåß êôçò ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò, ïé ôé ìýò ôïõ ïðïß ïõ êá ôá äåé êíý ïõí ôï âáè ìü õéï èý ôç - óçò ôùí ìå óï ãåéá êþí ðñï ôý ðùí äéá ôñï öþò (ðå ñéï ñé - óìý íç êá ôá íü ëù óç êüê êé íïõ êñý á ôïò, áõ îç ìý íç êá - ôá íü ëù óç öñïý ôùí, ëá á íé êþí êáé äç ìç ôñéá êþí, ê.ü.). Ôï êá ôþ ôå ñï éêá íï ðïé ç ôé êü üñéï ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò êá èï ñß óôç êå óôçí ôé ìþ 28. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

12 138 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. ÄéÜ ãñáì ìá 7 Äåß êôçò ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. Ðá ñá ôç ñåß ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 7 üôé ïé óõì ìå ôý ï - íôåò óôçí Ýñåõ íá åñ ãá æü ìå íïé óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" áíá öý ñïõí åëá öñþò á ìç ëü ôå ñï äåß êôç ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò óõ ãêñé ôé êü ìå ôï ìý óï üñï ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôùí 13 íï óï êï ìåß ùí üóï êáé óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Óõ ãêå êñé ìý íá, åß íáé éäéáß ôå ñá áðï ãï ç ôåõ ôé êþ êá èþò öáß íå ôáé íá áðý åé óç ìá íôé êü áðü Ýíáí õãéåé íü ôñü ðï äéá ôñï öþò (êá ôþ ôå ñï üñéï: 28). ôçò Ýñåõ íáò. Ç åé êü íá ðïõ ðá - ñïõ óéü æå ôáé, ôü óï óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí ¼ðùò ðá ñá ôç ñåß ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 8, ïé äéá ôñï - öé êýò óõ íþ èåé åò üëùí ôùí êá ôç ãï ñéþí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" áíôé - óôïé ïýí óå éäéáß ôå ñá á ìç ëïýò äåß êôåò ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò. Ôéò á ìç ëü ôå ñåò ôé ìýò ôïõ äåß êôç Ý ïõí ôï âï ç èç ôé êü êáé äéïé êç ôé êü ðñï óù ðé êü, åíþ ôç óõ - ãêñé ôé êü êá ëý ôå ñç èý óç Ý åé ôï íï óç ëåõ ôé êü ðñï óù - ðé êü. iv. Êá ôá íü ëù óç Áë êï üë Ç ìý ôñç óç êá ôá íü ëù óçò ïé íï ðíåõ ìá ôù äþí ðï - ôþí óôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôùí íï óï êï ìåß ùí õðï ëï ãß - óôç êå ìå âü óç ôçí ìý óç åâäï ìá äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë åê öñá óìý íç óå ìï íü äåò áë êï üë. Ìßá ìï íü - äá áë êï üë áíôé óôïé åß óå äé á öï ñå ôé êþ ðï óü ôç ôá ðï - ôïý, áíü ëï ãá ìå ôï åß äïò ôïõ. ôóé, 1 ìï íü äá áë êï üë ÄéÜ ãñáì ìá 8 Óý ãêñé óç ôùí äåé êôþí ìå óï ãåéá êþò äéá ôñï öþò ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò áíü êá ôç ãï - ñßá ðñï óù ðé êïý. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

13 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 139 ÄéÜ ãñáì ìá 9 Åâäï ìá äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë óôï óý íï ëï ôùí 13 íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. éóï äõ íá ìåß ìå 1 ðï ôþ ñé êñá óß, ìå Ýíá ìé êñü êïõ ôü êé ìðý ñáò (330 ml) êáé ìå Ýíá óöç íü êé âüô êá, ñïý ìé ê.ë.ð. (30 ml). ¼ðùò öáß íå ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 9, ïé óõì ìå ôý ï - íôåò åñ ãá æü ìå íïé óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" áíá - öý ñïõí êá ôü ìý óï üñï ðå ñß ðïõ ßäéá ìý óç åâäï ìá - äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë óå ó Ý óç ìå áõ ôþ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí åñ ãá æï ìý íùí óõ íï ëé êü óå üëá ôá Íï - óï êï ìåßá. Áðü ôï ÄéÜ ãñáì ìá 10 äéá öáß íå ôáé ç ìå ãü ëç äéá - öï ñü óôçí êá ôá íü ëù óç áë êï ï ëïý ùí ðï ôþí ôçí åâäï ìü äá ìå ôá îý ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò". Ôï âï ç èç ôé êü, íï óç ëåõ ôé êü êáé äéïé êç - ôé êü ðñï óù ðé êü áíá äåé êíý ï íôáé ùò ïé åðáã ãåë ìá ôé - êýò ïìü äåò ìå ôçí ìå ãá ëý ôå ñç êá ôá íü ëù óç áë êï üë. Åíþ, ôï ëïé ðü ðñï óù ðé êü êáé ïé éá ôñïß ôïõ äåßã ìá ôïò ðá ñïõ óéü æïõí ôçí ìé êñü ôå ñç êá ôá íü ëù óç áë êï üë, êá èþò ïé ìåí äç ëþ íïõí ìç äå íé êþ åâäï ìá äéáßá êá ôá - íü ëù óç áë êï üë êáé ïé äå 2,4 ìï íü äåò áë êï üë ôçí åâäï ìü äá. III. Ðñï ëç ðôé êýò Åîå ôü óåéò Ïé óõì ìå ôý ï íôåò óôçí Ýñåõ íá åñ ãá æü ìå íïé ôùí íï óï êï ìåß ùí ðñïý âç óáí, óýì öù íá ìå ôéò áðá íôþ - óåéò ôïõò, óå ðñï ëç ðôé êýò åîå ôü óåéò ðïõ áöï ñïý óáí ÄéÜ ãñáì ìá 10 Óý ãêñé óç ôçò åâäï ìá äéáß áò êá ôá íü ëù óçò áë êï üë ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò áíü êá - ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

14 140 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. ÄéÜ ãñáì ìá 11 ÅîÝ ôá óç ï ëç óôå ñü ëçò ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. óôçí ìý ôñç óç ôçò ï ëç óôå ñü ëçò êáé ôçò áñ ôç ñéá êþò ðß å óçò, óå åðé óêý øåéò óå ïäï íôß á ôñï êáé óå ãõ íáé êï - ëï ãé êýò åîå ôü óåéò ìå ôç óõ íü ôç ôá ðïõ ðá ñïõ óéü æå - ôáé óôá ðá ñá êü ôù ãñá öþ ìá ôá. i. ÌÝ ôñç óç ï ëç óôå ñü ëçò Óôï äéü ãñáì ìá 11 öáß íå ôáé üôé áðü ôïõò óõì ìå ôý - ï íôåò óôç ìå ëý ôç åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò", ôï ðï óï óôü åêåß íùí üðïõ äåí Ý ïõí ðñï âåß ðï ôý óå ìý ôñç óç ï ëç óôå ñü ëçò åß íáé ìé êñü - ôå ñï áðü ôï ìý óï üñï ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý - íùí óõ íï ëé êü óôá óõì ìå ôý ï íôá íï óï êï ìåßá (10% Ýíá íôé 17,9%). Áðü ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ äåßã ìá - ôïò ðïõ Ýêá íáí ðñï ëç ðôé êü Ýëåã ï, ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü ôïí ðñáã ìá ôï ðïß ç óå ìý óá óôï ôå ëåõ ôáßï Ýôïò. Ðá ñá ôç ñþ íôáò ôï ÄéÜ ãñáì ìá 12 äéá ðé óôþ íå ôáé, óå üëåò ôéò åðáã ãåë ìá ôé êýò ïìü äåò ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò", üôé ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï - óôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí, áðü 50% ùò 100% Ý åé ìå ôñþ - óåé ôç ï ëç óôå ñü ëç ôïõ ìý óá óôï ôå ëåõ ôáßï Ýôïò. Áîéï óç ìåß ù ôï åý ñç ìá áðï ôå ëåß ôï ãå ãï íüò üôé ôï ÄéÜ ãñáì ìá 12 ÅîÝ ôá óç ï ëç óôå ñü ëçò áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

15 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 141 ÄéÜ ãñáì ìá 13 MÝ ôñç óç ôçò áñ ôç ñéá êþò ðß å óçò ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. 25% ôïõ íï óç ëåõ ôé êïý ðñï óù ðé êïý äåí Ý åé ðñáã - ìá ôï ðïé Þ óåé ðï ôý ôçí óõ ãêå êñé ìý íç åîý ôá óç. ii. ÌÝ ôñç óç Áñ ôç ñéá êþò Ðß å óçò Ç ðëåéï íü ôç ôá ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï ìåß - ïõ "Á. Óõã ãñüò" ðïõ óõì ìå ôåß áí óôçí Ýñåõ íá Ý ïõí ìå ôñþ óåé ôçí áñ ôç ñéá êþ ôïõò ðß å óç óôï ðá ñåë èüí, üðùò öáß íå ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 13. Ôï 83% ôùí åñ ãá - æï ìý íùí Ý åé ðñáã ìá ôï ðïé Þ óåé ôçí åîý ôá óç áõ ôþ êá - ôü ôç äéüñ êåéá ôïõ ôå ëåõ ôáß ïõ Ýôïõò. Ôï ðï óï óôü ôùí áôü ìùí ðïõ äåí Ý ïõí ìå ôñþ óåé ðï ôý ôçí ðß å óþ ôïõò åß íáé 10%. Äç ëá äþ åß íáé ìé êñü ôå ñï áðü ôï áíôß óôïé - ï ðï óï óôü óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí (10,5%). Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜ ãñáì ìá 14, üëïé ïé åñ ãá æü ìå - íïé ôïõ äåßã ìá ôïò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò", ðïõ áíþ êïõí óôçí êá ôç ãï ñßá ôïõ ëïé ðïý ðñï óù ðé êïý, Ý ïõí ìå ôñþ óåé ôçí áñ ôç ñéá êþ ôïõò ðß å óç ìý óá óôï ôå ëåõ ôáßï Ýôïò. Áðü ôéò õðü ëïé ðåò êá ôç ãï ñß åò, ôï ìå - ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü åñ ãá æï ìý íùí ðïõ äåí Ý ïõí ìå - ôñþ óåé ðï ôý ôçí áñ ôç ñéá êþ ôïõò ðß å óç åì öá íß æå ôáé óôï íï óç ëåõ ôé êü ðñï óù ðé êü (25%). iii. Åðß óêå øç óå Ïäï íôß á ôñï ¼ðùò öáß íå ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 15, ïé óõì ìå ôý ï - íôåò åñ ãá æü ìå íïé ôïõ íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò åðé - óêý öôç êáí êá ôü ôï ôå ëåõ ôáßï åîü ìç íï ïäï íôß á ôñï óå ÄéÜ ãñáì ìá 14 MÝ ôñç óç ôçò áñ ôç ñéá êþò ðß å óçò áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

16 142 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü ôïõ óõ íï ëé êïý ìý óïõ üñïõ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí áðü üëá ôá íï óï êï ìåßá (48,4% Ýíá - íôé 42,8%). Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜ ãñáì ìá 16, ç óõ íü ôç ôá ôçò ïäï íôéá ôñé êþò ðå ñß èáë øçò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã ìá ôïò äé á öï ñï ðïéåß ôáé óç ìá íôé êü, áíü ëï ãá ìå ôçí åðáã ãåë ìá ôé êþ êá ôç ãï ñßá óôçí ïðïßá áíþ êïõí. Ìå ôá îý 33,3% ùò 75% ôùí åñ ãá æï ìý íùí Ý åé åðé - óêå öèåß ïäï íôß á ôñï êá ôü ôï ôå ëåõ ôáßï åîü ìç íï. Åîáß ñå óç áðï ôå ëåß ôï ëïé ðü ðñï óù ðé êü, üðïõ êá íåßò äåí Ý åé äç ëþ óåé üôé åðé óêý öèç êå ôïí ïäï íôß á ôñï êá ôü ôï ôå ëåõ ôáßï åîü ìç íï. ÄéÜ ãñáì ìá 15 ÄéÜ ãñáì ìá 16 Åðß óêå øç óôïí ïäï íôß á ôñï áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

17 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 143 iv. Äéå íýñ ãåéá Pap-test ¼ðùò öáß íå ôáé óôï ÄéÜ ãñáì ìá 17 ïé óõì ìå ôý ïõ - óåò óôçí Ýñåõ íá ãõ íáß êåò åñ ãá æü ìå íåò ôïõ íï óï êï - ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" Ý ïõí ðñï âåß óôïí áðá ñáß ôç ôï Ýëåã ï ôá ôå ëåõ ôáßá äýï ñü íéá óå õøç ëü ðï óï óôü (60,8%), ü é üìùò õøç ëü ôå ñï áðü ôï áíôß óôïé ï ðï - óï óôü óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí (64,1%). Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜ ãñáì ìá 18, ïé êá ôç ãï ñß åò ðñï - óù ðé êïý ôïõ äåßã ìá ôïò äé á öï ñï ðïéïý íôáé óç ìá íôé êü ùò ðñïò ôçí äéå íýñ ãåéá ôïõ Pap-test. Ç åðáã ãåë ìá ôé êþ ïìü äá ôïõ íï óç ëåõ ôé êïý, ôïõ âï ç èç ôé êïý êáé ôïõ ëïé - ðïý ðñï óù ðé êïý ðá ñïõ óéü æåé ôçí êá ëý ôå ñç åé êü íá, êá èþò üëåò ïé åê ðñü óù ðïé ôïõ äåßã ìá ôïò Ý ïõí ðñáã - ìá ôï ðïé Þ óåé ôçí åîý ôá óç êá ôü ôï ôå ëåõ ôáßï Ýôïò. ÄéÜ ãñáì ìá 17 Ôå ëåõ ôáßá äéå íýñ ãåéá Pap-test ôùí åñ ãá æü ìå íùí ãõ íáé êþí óôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí êáé óôï íï óï êï - ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÄéÜ ãñáì ìá 18 Ôå ëåõ ôáßá äéå íýñ ãåéá Pap-test ôùí åñ ãá æü ìå íùí ãõ íáé êþí áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

18 144 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. IV. Éêá íï ðïß ç óç áðü ôçí Åñ ãá óßá Ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" ðïõ óõì ìå ôåß áí óôçí Ýñåõ íá, äþ ëù óáí, óå óç ìá íôé êü ìå - ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü áðü ôï ìý óï üñï ôïõ óõ íü ëïõ ôùí íï óï êï ìåß ùí, ðï ëý åõ á ñé óôç ìý íïé áðü ôçí åñ ãá óßá ôïõò. Áíôß èå ôá, óôá ôé óôé êü ðï ëý ìé êñü ôå ñï ðï óï óôü áíá öý ñåé üôé äåí ëáì âü íåé êá ìßá åõ á ñß óôç óç-éêá íï - ðïß ç óç áðü ôçí åñ ãá óßá. Ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" óôçí ðëåéï øç ößá ôïõò äç ëþ íïõí ìý ôñéá êáé ðï ëý éêá íï ðïé ç ìý íïé áðü ôçí åñ - ãá óßá ôïõò. Ìï íá äé êþ åîáß ñå óç ç êá ôç ãï ñßá ôïõ éá ôñé - êïý ðñï óù ðé êïý, óôçí ïðïßá Ýíá ðï óï óôü 10% äç ëþ - íåé êá èü ëïõ éêá íï ðïé ç ìý íï áðü ôçí åñ ãá óßá ôïõ. ÄéÜ ãñáì ìá 19 Âáè ìüò ãå íé êþò éêá íï ðïß ç óçò áðü ôçí åñ ãá óßá ðïõ äç ëþ íïõí ïé åñ ãá æü ìå íïé óôï óý íï ëï ôùí 13 íï óï êï - ìåß ùí êáé óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÄéÜ ãñáì ìá 20 Ãå íé êþ éêá íï ðïß ç óç áðü ôçí åñ ãá óßá áíü êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý óôï íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

19 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕà ÃÑÏÓ 145 ÓÕ ÆÇ ÔÇ ÓÇ Óå üôé áöï ñü ôçí ðïéü ôç ôá æù Þò ðïõ ó å ôß æå ôáé ìå ôçí õãåßá, ïé óõì ìå ôý ï íôåò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" äþ ëù óáí êá ëý ôå ñç ðïéü ôç ôá æù Þò áðü ôï ìý óï üñï üëùí ôùí íï óï êï ìåß ùí. ÁíÜ ìå óá óôéò ôü - îåéò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã ìá ôïò, ôï ôå íé êü êáé ëïé ðü ðñï óù ðé êü ðá ñïõ óß á óå ôéò õøç ëü ôå ñåò âáè - ìï ëï ãß åò. Ðá ñü ôï ãå ãï íüò üôé ïé çëé êéá êýò ïìü äåò áðü 40 åôþí êáé Üíù áíôé ðñï óù ðåý ï íôáé óôï äåßã ìá ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" óå ìå ãá ëý ôå ñï âáè ìü, óå ó Ý óç ìå ôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß ùí, ïé åñ ãá æü - ìå íïé óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò", Ý ïõí êá ëý ôå - ñåò âáè ìï ëï ãß åò óå üëåò ôéò äéá óôü óåéò ôçò ðïéü ôç - ôáò æù Þò. ì öá óç ïöåß ëåé íá äï èåß óôç äéü óôá óç ôçò æù ôé êü ôç ôáò, üðïõ ïé ðå ñéó óü ôå ñåò ïìü äåò åñ ãá - æï ìý íùí åì öá íß æïõí ðï óï óôü ðï ëý á ìç ëü. Áíá öï ñé êü ìå ôïõò ðá ñü ãï íôåò êéí äý íïõ, ç åé êü - íá ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôï íï óï êï - ìåßï "Á. Óõã ãñüò" ìå ôá âüë ëå ôáé óç ìá íôé êü, áíü - ëï ãá ìå ôçí åîå ôá æü ìå íç äéü óôá óç. ÊÜ ðíé óìá: Ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï - óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" öáß íå ôáé ó å ôé êü íá äéá - öý ñïõí áðü ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ óõ íü ëïõ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí íï óï êï ìåß ùí ùò ðñïò ôçí áíá ëï - ãßá êá ðíé óôþí êáé ìç êá ðíé óôþí. Ðå ñß ðïõ ðü íù áðü ôïõò ìé óïýò åñ ãá æü ìå íïõò (58,4%) äåí êá - ðíß æïõí êá èü ëïõ. Êá èþò, êáé ôï ðï óï óôü ôùí åñ - ãá æï ìý íùí ðïõ êá ðíß æïõí ðü íù áðü 10 ôóé ãü ñá ôçí çìý ñá åß íáé 19,4%, óç ìá íôé êü á ìç ëü ôå ñï áðü ôïí ìý óï üñï ôùí 13 íï óï êï ìåß ùí (30%). Äéá ôñï öþ: Äõ óìå íýó ôá ôá åß íáé ôá áðï ôå ëý óìá ôá óôïí ôï ìýá ôçò äéá ôñï öþò, ôü óï ãéá ôï íï óï êï ìåß - ïõ "Á. Óõã ãñüò" üóï êáé ãéá ôï óý íï ëï ôùí íï óï - êï ìåß ùí. Ï éäéáß ôå ñá á ìç ëüò äåß êôçò ìå óï ãåéá - êþò äéá ôñï öþò ðïõ ðá ñïõ óéü æïõí (20,7 êáé 21,1 áíôß óôïé á) áðý åé ðï ëý áðü ôï êá ôþ ôá ôï üñéï óôçí êëß ìá êá ôçò ìå óï ãåéá êþ äéá ôñï öþò (28), åé - äé êü óôçí åðáã ãåë ìá ôé êþ êá ôç ãï ñßá ôïõ äéïé êç ôé - êïý ðñï óù ðé êïý. Ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ äåßã ìá ôïò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" êáé óôï óý íï ëï ôùí 13 íï óï êï ìåß ùí áêï ëïõ èïýí Ýíá äéá ôñï öé êü ó Þ - ìá ðïõ âá óß æå ôáé ðå ñéó óü ôå ñï óôï Ýôïé ìï êáé ãñþ - ãï ñï öá ãç ôü êáé óôçí óõ íþ (áí ü é õðýñ ìå ôñç) êá ôá íü ëù óç êñý á ôïò, ðá ñü óôá öñý óêá öñïý ôá êáé ëá á íé êü, óôï åëáéü ëá äï êáé óôá øü ñéá. Öõ óé êþ óêç óç: Ó å äüí ïé ìé óïß (48,1%) áðü ôïõò åñù ôþ ìå íïõò ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" äç ëþ íïõí üôé äåí áóêïý íôáé ðï ôý, åíþ ìü íï 22,2% áíý öå ñáí üôé áóêïý íôáé ðå ñéó óü - ôå ñåò áðü 3 öï ñýò ôçí åâäï ìü äá, óå óý ãêñé óç ìå ôï 29,8% ôùí åñù ôþ ìå íùí ôùí íï óï êï ìåß ùí óõ íï - ëé êü. Ç ìü íç êá ôç ãï ñßá ðñï óù ðé êïý, óôçí ïðïßá õðüñ åé Ýíá óç ìá íôé êü ðï óï óôü ðïõ áóêåß ôáé óõ - óôç ìá ôé êü åß íáé ôï éá ôñé êü ðñï óù ðé êü. Ôï 30% ôùí éá ôñþí ôïõ äåßã ìá ôïò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã - ãñüò" áóêåß ôáé ôïõ ëü é óôïí 3 öï ñýò ôçí åâäï ìü - äá. Êá ôá íü ëù óç Áë êï üë: Ôï äåßã ìá ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" áíá öý ñåé êá ôü ìý óï üñï ðå ñß ðïõ ßäéá ìý óç åâäï ìá äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë, ìå áõ ôü ôùí åñ ãá æï ìý íùí óõ íï ëé êü óå üëá ôá Íï óï êï ìåßá. Áðü ôçí óý ãêñé óç ìå ôá îý ôùí åðáã ãåë ìá ôé êþí êëü äùí ðñï Ý êõ øå üôé ôï éá ôñé êü ðñï óù ðé êü ôïõ äåßã ìá ôïò áðï ôå ëåß ôçí ïìü äá ìå ôçí ìé êñü ôå ñç åâäï ìá äéáßá êá ôá íü ëù óç áë êï üë. Áíôé èý ôùò, ôï âï ç èç ôé êü ðñï óù ðé êü ðá ñïõ óéü æåé éäéáß ôå ñç õøç - ëþ êá ôá íü ëù óç ãéá ôçí ßäéá ñï íé êþ ðå ñßï äï. Óõ íå ß æï íôáò ìå ôçí åíü ôç ôá ôùí ðñï ëç ðôé êþí åîå ôü óå ùí, äéá ðé óôþ íå ôáé üôé ç óõ ìðå ñé öï ñü ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã ìá ôïò ðïé êßë ëåé áíü ëï ãá ìå ôï åß äïò ôçò ðñï ëç ðôé êþò åîý ôá óçò. Óå ãå íé êýò ãñáì ìýò, üìùò, ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" öáß íå ôáé íá åß íáé óõ íå ðåßò óôç äéå - íýñ ãåéá ðñï ëç ðôé êþí åîå ôü óå ùí, óå ó Ý óç ôïõ ëü - é óôïí ìå ôïõò åñ ãá æï ìý íïõò óôï óý íï ëï ôùí íï - óï êï ìåß ùí. ï ëç óôå ñü ëç: Ôï 80% ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ äåßã - ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" äç ëþ íåé üôé Ý åé ðñï âåß óôïí áðá ñáß ôç ôï åôþ óéï Ýëåã ï ìý - ôñç óçò ôçò ï ëç óôå ñü ëçò ôïõ, óå ó Ý óç ìå ôï 71% ðå ñß ðïõ ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ óõ íü ëïõ ôùí íï óï êï ìåß ùí. Áîéï óç ìåß ù ôç åß íáé ç ðå ñß ðôù óç ôùí íï óç ëåõ ôþí ðïõ, ðá ñü ôçí åðáã ãåë ìá ôé êþ ôïõò éäéü ôç ôá, äåí Ý ïõí ðï ôý åëýã îåé ôá åðß ðå äá ï ëç óôå ñü ëçò óôï áß ìá ôïõò óå ðï óï óôü 25%. Ñap-test: Ïé ðå ñéó óü ôå ñåò ãõ íáß êåò ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" öáß íå ôáé íá Ý ïõí êü íåé ðñü óöá ôá ôïí áðáé ôïý ìå íï Ýëåã ï. Óõ ãêå - êñé ìý íá, ôï 47,8% ôùí ãõ íáé êþí äç ëþ íåé üôé Ý åé êü íåé Pap-test ìý óá óôï ôå ëåõ ôáßï Ýôïò êáé Ýíá 13% åðé ðëý ïí ìý óá óôá ôå ëåõ ôáßá 2 Ýôç. Ðá ñüë' áõ ôü, õðüñ åé êáé Ýíá ðï óï óôü 9,5%, ôï ïðïßï äåí Ý åé êü íåé Pap-test ôçí ðå ñá óìý íç äé å ôßá. Áñ ôç ñéá êþ ðß å óç: Óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" ôï 83% ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý íùí áðü üëïõò ôïõò åðáã ãåë ìá ôé êïýò êëü äïõò Ý ïõí åëýã - îåé ôçí áñ ôç ñéá êþ ôïõò ðß å óç ôïí ôå ëåõ ôáßï ñü íï, åíþ áíôß óôïé á, ôï 84,8% ôùí åñ ãá æü ìå íùí óôá óõì ìå ôý ï íôá íï óï êï ìåßá óõ íï ëé êü Ý åé ìå ôñþ óåé ôçí áñ ôç ñéá êþ ôïõ ðß å óç ôïí ôå ëåõ ôáßï ñü íï. Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

20 146 Á. ËéÜ êïõ êáé óõí. Åðß óêå øç óå ïäï íôß á ôñï: Ó å äüí ïé ìé óïß áðü ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ íï óï êï ìåß - ïõ "Á. Óõã ãñüò" (48,4%) Ý ïõí åðé óêå öèåß ïäï - íôß á ôñï ôï ôå ëåõ ôáßï åîü ìç íï. Áñ êå ôü á ìç ëü ôå ñá åß íáé ôá ðï óï óôü áðü ôï óý íï ëï ôùí íï óï êï ìåß - ùí, áöïý ìü ëéò ôï 42,8% Ý åé ðñáã ìá ôï ðïé Þ óåé ôçí åîá ìç íéáßá ôïõ åðß óêå øç óôïí ïäï íôß á ôñï. ÁíÜ ìå óá óôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò", ôï ëïé ðü ðñï óù ðé êü öáß íå ôáé íá ìçí åðé óêý ðôå ôáé ôïí ïäï íôß á ôñï ôü óï óõ íü, êá - èþò êá íåßò áðü ôïõò óõì ìå ôý ï íôåò óôï äåßã ìá ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" äå äþ ëù óå üôé åðé - óêý öèç êå ïäï íôß á ôñï ôïõò ôå ëåõ ôáß ïõò 6 ìþ íåò. ÔÝ ëïò, ùò ðñïò ôïí âáè ìü éêá íï ðïß ç óçò áðü ôçí åñ ãá óßá, ôï äåßã ìá ôùí åñ ãá æï ìý íùí ôïõ íï óï êï - ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" åì öá íß æåé ìå ãá ëý ôå ñï âáè ìü éêá íï ðïß ç óçò áðü ôçí åñ ãá óßá (61,3%) óå óý ãêñé - óç ìå ôï äåßã ìá ôïõ óõ íü ëïõ ôùí 13 íï óï êï ìåß ùí (39,3%). Åîáß ñå óç áðï ôå ëåß ç êá ôç ãï ñßá ôïõ éá - ôñé êïý ðñï óù ðé êïý, óôçí ïðïßá Ýíá ðï óï óôü 10% äç ëþ íåé êá èü ëïõ éêá íï ðïé ç ìý íï áðü ôçí åñ ãá óßá ôïõ. Ç óõ íï ðôé êþ ðå ñé ãñá öþ ôùí áðï ôå ëå óìü ôùí ôçò Ýñåõ íáò ïäç ãåß óå óõ ãêå êñé ìý íá óõ ìðå ñü óìá ôá. Åíôïý ôïéò, ôá ðï ñß óìá ôá ïöåß ëïõí íá äé á ôõ ðþ íï íôáé ìå ðñï óï Þ êáé ðå ñéï ñé óìïýò, ëü ãù ôïõ ìé êñïý ìå - ãý èïõò ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ðïõ óõì ìå - ôåß å óôçí åñåõ íç ôé êþ äéá äé êá óßá (Í=31). Óõ ìðå ñá óìá ôé êü, ç äéá ôñï öþ êáé ôï åðß ðå äï öõ - óé êþò Üóêç óçò, áðï ôå ëïýí ôéò äéá óôü óåéò ôïõ åñù ôç - ìá ôï ëï ãß ïõ óôéò ïðïß åò, ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ íï óï êï - ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" ðïõ óõì ìå ôåß áí óôçí Ýñåõ íá, åß - áí ðéï áñ íç ôé êü áðï ôå ëý óìá ôá, óå óý ãêñé óç ìå ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ôïõ óõ íü ëïõ ôùí óõì ìå ôå ü íôùí íï óï êï ìåß ùí. Óôï æþ ôç ìá ôùí ðñï ëç ðôé êþí åîå ôü óå - ùí, ôá áðï ôå ëý óìá ôá ãéá ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò óôï íï - óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" åß íáé ðå ñéó óü ôå ñï åí èáñ ñõ - íôé êü, ìå ðïë ëü üìùò ðå ñé èþ ñéá âåë ôß ù óçò. ¼ðùò åß íáé ãíù óôü ï óõí äõá óìüò êá ðíß óìá ôïò, êá ôá íü ëù - óçò áë êï üë, óù ìá ôé êþò áäñü íåéáò êáé êá êþò äéá ôñï - öþò áõ îü íåé óç ìá íôé êü ôéò ðé èá íü ôç ôåò åì öü íé óçò êáñ äéï áã ãåéá êþí íï óç ìü ôùí. Ï êßí äõ íïò ãß íå ôáé áêü ìç ìå ãá ëý ôå ñïò ãéá ôéò çëé êéá êýò ïìü äåò Üíù ôùí 40 åôþí, ðïõ áðï ôå ëåß, Üë ëù óôå, êáé ôçí ðëåéï - íü ôç ôá ôùí åñ ãá æï ìý íùí, ôü óï óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" (58,1%), üóï êáé óôá 13 íï óï êï ìåßá óõ íï - ëé êü (50,3%). Áðü ôçí ðá ñá ðü íù áíü ëõ óç äéá öáß íå ôáé ç áíü - ãêç åõáé óèç ôï ðïß ç óçò ôùí åñ ãá æï ìý íùí óôï Íï óï - êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò", ó å ôé êü ìå ôï ñü ëï ôçò äéá ôñï - öþò êáé ôçò öõ óé êþò Üóêç óçò óôçí õãåßá. Åðß óçò ðñý ðåé íá åíé ó õ èåß ç áíôé êá ðíé óôé êþ ôü óç åíüò ìå - ãü ëïõ óõ ãêñé ôé êü áñéè ìïý åñ ãá æï ìý íùí, åíþ ãéá ïñé óìý íåò êá ôç ãï ñß åò (ð.. âï ç èç ôé êü ðñï óù ðé êü), èá ðñý ðåé íá ïñ ãá íù èïýí ðá ñåì âü óåéò äéá êï ðþò êá ðíß óìá ôïò êáé ìåß ù óçò êá ôá íü ëù óçò áë êï üë. Ç äéá íï ìþ óôïõò åñ ãá æü ìå íïõò åõá íü ãíù óôùí êáé åë êõ óôé êþí åíç ìå ñù ôé êþí åíôý ðùí ìå ìï íôýñ íá êáé åõ Ü ñé óôç áé óèç ôé êþ, èá ìðï ñïý óå íá åíé ó ý óåé êáé íá áíá íå þ óåé ôçí Þäç õðüñ ïõ óá ðëç ñï öü ñç óç óôï þ ñï ôïõ íï óï êï ìåß ïõ ó å ôé êü ìå ôç óðïõ äáéü - ôç ôá áë ëá ãþò óôü óå ùí þóôå íá ìðï ñý óïõí íá áêï - ëïõ èþ óïõí Ýíáí ðéï õãéåé íü ôñü ðï æù Þò. Ç ïñ ãü íù óç äéá ëý îå ùí áðü ôï ôìþ ìá åðé óêå ðôþí õãåß áò óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôç äéáé ôï ëü ãï ôïõ Íï óï êï - ìåß ïõ, èá áðï ôå ëïý óå ìéá åðé ðëý ïí ðá ñýì âá óç áãù - ãþò õãåß áò, ìå óôü ï ôçí ôñï ðï ðïß ç óç ðá ãéù ìý íùí óôü óå ùí, éäéáß ôå ñá ãéá ôéò ïìü äåò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ðïõ ðá ñïõ óéü æïõí óç ìá íôé êü á ìç ëü äåß êôç ìå óï - ãåéá êþò äéá ôñï öþò (äéïé êç ôé êü êáé âï ç èç ôé êü ðñï - óù ðé êü). Åðß óçò ç ðá ñýì âá óç óôï êõ ëé êåßï ãéá ðá - ñï Þ ðñïú ü íôùí õãéåé íþò äéá ôñï öþò (óü íôïõ éôò ìå á ìç ëü ëé ðá ñü êáé ìáý ñï øù ìß, óá ëü ôåò, öõ óé êïýò õ ìïýò ê.á.) áíá ìý íå ôáé íá âï ç èþ óåé óç ìá íôé êü ôçí áë ëá ãþ óõ ìðå ñé öï ñüò ôùí åñ ãá æï ìý íùí. Ðå ñáé ôý ñù, ç ïñ ãü íù óç ðñï ãñüì ìá ôïò åëýã ïõ ôçò ï ëç óôå ñß íçò, áðü ôï ôìþ ìá åðé óêå ðôþí õãåß áò óå óõ íåñ ãá óßá ìå ôï Âéï ç ìé êü åñ ãá óôþ ñéï êáé ôï Ðá èï ëï ãé êü ôìþ ìá ôïõ Íï óï êï ìåß ïõ, èá ìðï ñïý óå íá áíá äåß îåé ïìü äåò õøç ëïý êéí äý íïõ, üðïõ èá ñåéá æü ôáí éäéáß ôå ñç óõì âïõ ëåõ ôé êþ ðá ñýì âá óç. Óç ìá íôé êþ åîüë ëïõ èå ù ñåß ôáé, ç åí èüñ ñõí óç ôïõ ðñï óù ðé êïý ãéá óù ìá ôé êþ Üóêç óç (ìý óá áðü ôçí ïñ ãü íù óç ïìü äùí ðå ñé ðü ôïõ - ôæü êéíãê, ôç äç ìéïõñ - ãßá ãõ ìíá óôç ñß ïõ óôï þ ñï ôïõ Íï óï êï ìåß ïõ êáé ôç óõ íåñ ãá óßá ìå ôï äþ ìï ôçò ðå ñéï Þò ãéá íá õðï óôç - ñß îåé äñá óôç ñéü ôç ôåò Üèëç óçò). Óôéò ïìü äåò ôùí åñ ãá æï ìý íùí ìå áõ îç ìý íç êá ôá - íü ëù óç áë êï üë, èá ìðï ñïý óáí íá ðá ñý ïõí âï Þ - èåéá ãéá áë ëá ãþ ôïõ ôñü ðïõ æù Þò, ïé êïé íù íé êïß öï - ñåßò ôçò åñ ãá óß áò (øõ ï ëü ãïé, êïé íù íé êïß ëåé ôïõñ - ãïß, åðé óêý ðôåò õãåß áò). Ðá ñüë ëç ëá, ïé åñ ãá æü ìå íïé ôïõ íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" èá ìðï ñïý óáí íá åðù öå ëç èïýí áðü ôá óõì âïõ ëåõ ôé êü ðñï ãñüì ìá ôá Áãù ãþò Õãåß áò ãéá ôç äéá êï ðþ ôïõ êá ðíß óìá ôïò êáé ôç âåë ôß ù óç ôçò äéá - ôñï öþò ðïõ ðñï óöý ñåé ôï ÉÊ ÐÉ. ÔÝ ëïò, ç óõì âï ëþ ôïõ ãéá ôñïý åñ ãá óß áò óôçí ïñ - ãü íù óç ðñï ãñáì ìü ôùí ðñï óôá óß áò ôùí åñ ãá æï ìý íùí áðü ôïõò åêü óôï ôå åðáã ãåë ìá ôé êïýò êéí äý íïõò, èå ù - ñåß ôáé éäéáß ôå ñá óç ìá íôé êþ. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

21 ÐÁ ÑÁ ÃÏ ÍÔÅÓ ÐÏÕ ÅÐÇ ÑÅ Á ÆÏÕÍ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÏÉÏ ÔÇ ÔÁ ÆÙ ÇÓ ÔÙÍ ÅÑ ÃÁ ÆÏ ÌÅ ÍÙÍ ÓÔÏ ÍÏ ÓÏ ÊÏ ÌÅÉÏ Á. ÓÕÃ ÃÑÏÓ 147 ÂÉ ÂËÉÏ ÃÑÁ Ö É Á 1. World He alth Or ga ni za tion (1985). Tar gets for he alth for All. Ge neva, World He alth, Or ga ni za tion Re gio nal Of fi ce of Euro pe. 2. WHO (1986). The Ot tawa Char ter for He alth Pro mo tion. World He alth Or ga ni za tion, Ge neva. tawachar terhp.pdf 3. World He alth Or ga ni za tion (1999). He alth 21, He alth for All in the 21st Century. Co penha gen: WHO Re gio nal Of fi - ce for Euro pe. 4. World He alth Pro mo tion (2005). The Ban gkok Char ter for He alth Pro mo tion in a Glo ba li zed World. The 6th Glo bal Con - fe ren ce on He alth Pro mo tion. althpro - mo tion/con fe ren ces/6gchp/hpr_050829_% 20 BCHP. pdf 5. Ôïý íôá Ã. Ìå èï äï ëï ãßá áãù ãþò õãåß áò: ÌÝ èï äïé áë ëá ãþò óôü óå ùí êáé óõ ìðå ñé öï ñüò. Ma te ria Me di ca Gre ca, 1987; 15(3): Ôïý íôá Ã. Ìå èï äï ëï ãßá áãù ãþò õãåß áò: ÌÝ èï äïé åðé êïé - íù íß áò. Áñ åßá Åë ëç íé êþò Éá ôñé êþò, 1988; 5(2): Áðü öá óç áñéè. 1786/2002/ÅÊ ôïõ Åõ ñù ðá ú êïý Êïé íï âïõ - ëßïõ êáé ôïõ Óõì âïõ ëßïõ, ôçò 23çò Óå ðôåì âñß ïõ 2002, ãéá ôç èý óðé óç ðñï ãñüì ìá ôïò êïé íï ôé êþò äñü óçò óôïí ôï ìýá ôçò äç ìü óé áò õãåß áò ( )-ÄÞ ëù óç ôçò Åðé ôñï ðþò. Åðß óç ìç åöç ìå ñß äá áñéè. L 271 ôçò 09/10/2002 ó Åõ ñù ðá ú êþ Åðé ôñï ðþ. Åðé óêü ðç óç ôçò ðï ëé ôé êþò ãéá ôçí õãåßá. Åõ ñù ðá ú êýò Êïé íü ôç ôåò, pa.eu/comm/he alth/ph overvi ew/overvi ew el.htm Áë ëç ëï ãñá ößá: Ã. Êï íôï ñé óôü ðïõ ëïò Â Äåñ ìá ôï ëï ãé êþ Êëé íé êþ Íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò É. Äñá ãïý ìç 5, , Êá é óá ñéá íþ Ôçë.: Å-mail: gko Ôüìïò 25, Ôåý ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

22

23 Ðáé äï äåñ ìá ôï ëï ãßá Ôé íå ü ôå ñï óôçí ðáé äï äåñ ìá ôï ëï ãßá Âïóõíéþôç Â. Âåññïßïõ É. Êáôóáñïý Á. Ðáéäï-Äåñìáôïëïãéêü ÔìÞìá, Á Ðáí/êÞ ÊëéíéêÞ Äåñìáôéêþí êáé Áöñïäéóßùí Íüóùí, Íïó. Á. Óõããñüò Ðå ñß ëç øç ÓÞ ìå ñá, ï ñõ óüò êá íü íáò ãéá ôç èå ñá ðåßá ôùí áã ãåéá êþí ôñé ï åé äé êþí äõ - óðëá óéþí åß íáé ôï ðáë ìé êü la ser ñù óôé êþò. Ç ñþ óç ðñï ðñá íï ëü ëçò óôá áé ìáã ãåéþ ìá ôá áðï ôå ëåß êáé íïý - ñéá, ðïë ëü õðï ó ü ìå íç èå ñá ðåõ ôé êþ áíôé ìå ôþ ðé óç, ç ïðïßá ðñý ðåé íá ãß íå ôáé êü ôù áðü áõ óôç ñþ ðá ñá êï - ëïý èç óç, Ýôóé þóôå íá áðï öåý ãï íôáé óï âá ñýò åðé ðëï êýò. Ãéá ôçí øù ñß á óç ðñï óþ ðïõ Þ ôçí áíü óôñï öç óôá ðáé äéü, ç áëïé öþ ôá êñü ëé ìïõò åß íáé áðï ôå ëå óìá ôé êþ êáé áóöá ëþò èå ñá ðåßá, ìå êá ëý ôå ñç áíôá ðü êñé óç áðü üôé óôïõò åíþ ëé êåò. Ç óõí äõá óôé êþ èå ñá ðåõ ôé êþ ðñï óýã ãé óç ôçò ðáé äé êþò ëåý êçò, ìå êñý ìá ðé ìå êñü ëé - ìïõò 1% êáé ìé êñï äåñ ìï á ðü îå óç, öáß íå ôáé íá Ý åé áèñïé óôé êü áðï ôý ëå óìá óôçí ðñï á ãù ãþ ôïõ ñõè ìïý êáé âáè ìïý åðá íá ìå ëü ñù óçò óå äé Ü öï ñåò ðå ñéï Ýò ôïõ óþ ìá ôïò. Åðß óçò, ï óõí äõá óìüò ðé ìå êñü ëé ìïõò êáé ex ci mer la ser 308-nm áðï ôå ëåß ìéá áðï ôå ëå óìá ôé êþ, áóöá ëþ êáé ìå åëü é óôåò ðá ñå íýñ ãåéåò, èå ñá ðåßá ôçò ëåý êçò óôá ðáé äéü. ¼óïí áöï ñü ôéò ãå íï äåñ ìá ôï ðü èåéåò, ç ãï íé äéá êþ, ç êõô ôá ñé êþ, ç ðñù ôå ú íé êþ èå ñá ðåßá êáé ç êá ôá óôï ëþ ôçò Ýê öñá óçò ôùí ãï íé äß ùí åß íáé ïé êáé íïý ñé åò èå ñá ðåõ ôé êýò åðé ëï ãýò ãéá ôç èå ñá ðåßá ôùí ãå íï äåñ ìá ôï ðá èåéþí. Ðá ñïõ óéü æå ôáé ìéá ðå ñß ðôù óç åðé ôõ ïýò ãï íé äéá êþò èå ñá ðåß áò óõí äå óìé êþò ÅB. Summa ry What s New in Pe dia tric Der ma to lo gy Vosynioti V., Verriou I., Katsarou A. Nowa days, pulsed dye la ser is the gold stan dard for the tre a tment of port wi ne s- tains. Tre a tment of he man gio mas with oral pro pra no lol is a new the ra peutic option which must be under strict supervi sion, in or der to avoid se rious co mpli ca tions. Ta cro limus oi ntment is an ef fe ctive and sa fe tre a tment for pso ri a sis on the fa ce or inter tri gi nous are as in pe dia tric pa ti ents with re spon ses, supe rior to tho se of adults. The com bi ned tre a tment ap pro ach of childho od's vi ti li go with pi me cro limus 1% cre am and mi cro der ma bra sion ap - pe ars to have an ad di tive ef fect in enhan cing the ra te and de gree of re pig me nta tion in dif fe rent bo dy are as. Al so, the com bi na tion of pi me cro limus and ex ci mer la ser 308-nm is an ef fe ctive, sa fe, with mi ni mal si de-ef - fects tre a tment of childho od vi ti li go. Ge ne, cell, pro tein the ra py and ge ne si len cing are the new tre a tments of ge no der ma to ses. Á ca se of a successful ge ne the ra py of dy strophic junctio nal EB is pre se nted. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Aã ãåéá êýò ôñé ï åé äé êýò äõ óðëá óßåò, áé ìáã ãåéþ ìá ôá, øù ñß á óç, ëåý êç, ãå íï äåñ ìá ôï ðü èåéåò KEY WORDS Port wi ne stains, he man gio mas, pso ri a sis, vi ti li go, ge no der ma to ses ÔÉ ÍÅ Ï ÔÅ ÑÏ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉ ÌÅ ÔÙ ÐÉ ÓÇ ÔÙÍ ÁÉ ÌÁÃ ÃÅÉÙ ÌÁ Ô Ù Í La ser Ôá port wi ne stains (PWS) åß íáé áã ãåéá êýò ôñé ï - åé äé êýò äõ óðëá óßåò, ðïõ äç ìéïõñ ãïý íôáé áðü äé á ôá - èý íôá áã ãåßá óôï èç ëþ äåò ü ñéï êáé îå êé íïýí óõ íþ - èùò ùò ñïæ êç ëß äåò. Ìå ôçí ðü ñï äï ôïõ ñü íïõ ãß - íï íôáé ðéï êüê êé íåò êáé ìðï ñïýí íá åîå ëé èïýí, áíá ðôýó óï íôáò ïæß äéá ùò ôçí åíç ëé êßù óç. Áðá íôþ - Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 21, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος σελίδες Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25: , 2014

24 150 B. Bo óõ íéþ ôç, É. Âåñ ñï ß ïõ, Á. Êá ôóá ñïý íôáé óôï 0,3%-0,5% ôùí íå ï ãýí íç ôùí (ìå ôçí ßäéá óõ íü ôç ôá óå áãü ñéá êáé êï ñß ôóéá, óå ðñü ù ñá êáé ôå - ëåéü ìç íá). Áíåõ ñß óêï íôáé åðß óçò óôá óýí äñï ìá S- turge We ber êáé Klip pel-tré naunay. Ãéá ôçí áíôé ìå ôþ ðé óç ôùí PWS êáé ôùí áé ìáã ãåéù - ìü ôùí, ñç óé ìï ðïé Þ èç êå áñ é êü ôï ar gon la ser (óôá 488 êáé 514 nm), ìå õøç ëü ðï óï óôü áíü ðôõ îçò õðåñ ôñï öé êþí ïõ ëþí. Ôï ßäéï áðï äåß èç êå êáé ãéá ôï co ntinuous wave (CW) car bon-dio xi de la ser (óôá nm). ÓÞ ìå ñá, ôï ðáë ìé êü la ser ñù óôé êþò (pulsed dye la ser, PDL) åß íáé "ï ñõ óüò êá íü íáò" ãéá ôç èå ñá ðåßá ôùí PWS, áë ëü ôï éäá íé êü la ser ãéá ôá áé ìáã ãåéþ ìá ôá äåí Ý åé áêü ìá áíá êá ëõ öèåß. ÓÞ ìå - ñá, ôï ìþ êïò êý ìá ôïò óôá 595 nm åß íáé o ãå íé êüò êá íü íáò ãéá ôéò ìé êñï áã ãåéá êýò ðå ñéï Ýò. Ôï PDL åê - ðý ìðåé êß ôñé íï öùò óå ðñï óáñ ìï óìý íïõò, ìç åðé êá - ëõ ðôü ìå íïõò ðáë ìïýò óôá 450 ìs, ìå åíýñ ãåéá 5-10 J/cm 2 êáé ìý ãå èïò áêôé íï âü ëç óçò 2-10 nm. Ç ñþ óç EM LA óå âñý öç <3 ìç íþí êáé óå ðáé - äéü ìå Ýë ëåé øç G6PD Þ áé ìï óöáé ñé íï ðü èåéåò, áõ îü - íåé ôïí êßí äõ íï åì öü íé óçò ìå èáé ìï óöáé ñé íáé ìß áò. Ôá ðáé äéü <1 Ýôïõò, ðá ñïõ óéü æïõí áðï ôå ëå óìá ôé êü - ôå ñï áðï ñù ìá ôé óìü êáé ñåéü æï íôáé ëé ãü ôå ñåò èå - ñá ðåß åò, áðü ôá ìå ãá ëý ôå ñá óå çëé êßá ðáé äéü. Óõ óôþ - íå ôáé ç Ýíáñ îç íá ãß íå ôáé üóï ôï äõ íá ôüí íù ñß ôå ñá, ãéá íá ìåéù èåß ç øõ ï ëo ãé êþ åðé âü ñõí óç êáé íá áðï öåõ èåß ç õðåñ ôñï ößá ìå ôçí ðñü ï äï ôçò çëé - êßáò. Ç áíôá ðü êñé óç åðç ñå Ü æå ôáé óç ìá íôé êü áðü ôç èý óç ôçò âëü âçò, êá èþò ôï êå öü ëé (ðå ñéï öèáë ìé êþ þ ñá, ìü ãïõ ëá), ï ôñü ç ëïò (óôýñ íï) êáé ôá Üíù Üêñá áðá íôïýí ðï ëý êá ëý ôå ñá óôç èå ñá ðåßá. Ôá ðáé äéá ôñé êü PWS ðá ñïõ óéü æïõí êá ëý ôå ñç áðü íôç óç óôç PDL èå ñá ðåßá áðü áõ ôü ôùí åíç ëß êùí, ðé èá íþò ãéá ôß ôá âñý öç Ý ïõí ëå ðôü ôå ñï äýñ ìá, êá èþò êáé ìé - êñü ôå ñá êáé ðéï åðé öá íåéá êü áã ãåßá. Áíå ðé èý ìç ôåò äñü óåéò åì öá íß æï íôáé (óå <1%), ìå áíü ðôõ îç õðåñ ôñï öé êþí Þ áôñï öé êþí ïõ ëþí êáé äç - ìéïõñ ãßá ìü íé ìùí ðñï âëç ìü ôùí õðåñ ìå ëü ñù óçò. Ç áôñï ößá ôïõ äýñ ìá ôïò åß íáé óðü íéá êáé õðï óôñý öåé. Óôá áí èå êôé êü PWS (ïæþ äç Þ õðåñ ôñï öé êü), ç êá - ôáë ëç ëü ôå ñç áãù ãþ åß íáé ìå long PDL ( nm, ms), pulsed Nd:Yag la ser, PDL/pulsed Nd:Yag la ser, pulsed ale xan dri te la ser Þ IPL (inten se pulsed light, ëé ãü ôå ñï áðï ôå ëå óìá ôé êü). Ç èå ñá ðåßá ìå la ser ôùí PWS åß íáé áóöá ëþò êáé áðï ôå ëå óìá ôé êþ, åíþ ôùí áé ìáã ãåéù ìü ôùí ðá ñá ìý íåé áì öé ëå ãü ìå íç êáé åß íáé êá ëý ôå ñç ãéá âëü âåò ù ñßò âá èý ôå ñá óôïé åßá. 1 ôïõ áã ãåéá êïý åí äï èç ëßïõ (Åé êü íá 1). Åì öá íß æï íôáé óôï 1-2% ôùí íå ï ãýí íç ôùí. Ôá êï ñß ôóéá ðñï óâüë ëï - íôáé óõ íü ôå ñá áðü ôá áãü ñéá, óå áíá ëï ãßá áðü 5:1 Ýùò 2:1, êá èþò êáé ôá ðñü ù ñá íå ï ãíü, ìå âü ñïò ãåí - íþ óå ùò <1500 g. Ôï 50% ôùí âëá âþí åì öá íß æå ôáé óôï êå öü ëé êáé ôïí ôñü ç ëï. Áíá ãíù ñß æï íôáé äéü öï - ñïé êëé íé êïß ôý ðïé ÁÁ. Ôá åðé ðï ëþò (êå ñá óï åé äþ) åß - íáé ôá ðéï óõ íü ìå óõ íü ôç ôá 50-60% ôùí ÁÁ. Ôá ìé êôü ÁÁ ðá ñïõ óéü æïõí óõ íü ôç ôá 25-35% êáé ôá âá èåéü 15%. Áðï ôå ëïýí ôïõò óõ íü ôå ñïõò êá ëï Þ èåéò üãêïõò ôçò íç ðéá êþò çëé êßáò. Ðá ñïõ óéü æïõí ðå ñßï äï áý îç - óçò, ðïõ áñ ß æåé áðü ôïí 2 ï ìþ íá æù Þò êáé äéáñ êåß ãéá 6-15 ìþ íåò, ðå ñßï äï óôá óé ìü ôç ôáò êáé ôý ëïò ðå - ñßï äï õðï þ ñç óçò. Óç ìá íôé êüò áñéè ìüò ÁÁ, ìå ôçí õðï þ ñç óþ ôïõò, áöþ íïõí õðï ëåéì ìá ôé êýò ôç ëå áã - ãåéå êôá óß åò, áôñï öß åò, õðï ìå ëü íù óç êáé ïõ ëýò ïìïéü æïõ óåò ìå áíå ôï äåñ ìßá. Åß íáé óå ìå ãü ëï âáè - ìü åôå ñï ãå íþ áðü êëé íé êþ Üðï øç êáé ôï ìý ãå èüò ôïõò êõ ìáß íå ôáé áðü ëß ãá mm öèü íï íôáò ìý ñé âëü - âåò ðïõ åß íáé äõ íá ôüí íá êá ëý ðôïõí ìå ãü ëåò ðå ñéï - Ýò ôïõ óþ ìá ôïò. Ç åíôü ðé óþ ôïõò Ý åé ìå ãü ëç óç - ìá óßá ãéá ôïí êßí äõ íï åì öü íé óçò åðé ðëï êþí, êá èþò êáé ãéá ôï øõ ï ëï ãé êü áíôß êôõ ðï ðïõ ìðï ñåß íá Ý ïõí. Ìå ñé êýò áðü ëõ ôåò åí äåß îåéò èå ñá ðåß áò áðï ôå - ëïýí ôá ÁÁ ðïõ åðç ñå Ü æïõí ôçí üñá óç êáé ôï ëü - ñõã ãá, áõ ôü ðïõ áðï öñü óïõí ôï ñé íé êü êáé áêïõ óôé - êü óù ëþ íá, óôï óýí äñï ìï Ka sa bach-ìer ritt, óå áé - ìáã ãåéþ ìá ôá Þðá ôïò, óå ýðáñ îç êáñ äéá êþò áíå ðüñ - êåéáò êáé äåñ ìá ôé êþí åë êþ óå ùí. Åðé ðñï óèý ôùò, ìå - ãü ëç óç ìá óßá ðñý ðåé íá äß íå ôáé óôç èå ñá ðåßá ÁÁ, üôáí åðá ðåé ëïý íôáé ìü íé ìåò ðá ñá ìïñ öþ óåéò, Þ ìá - êñï ðñü èå óìåò äõ óìå íåßò øõ ï ëï ãé êýò óõ íý ðåé åò. Óýì öù íá ìå ôéò êá ôåõ èõ íôþ ñé åò ïäç ãß åò ãéá ôçí Ðñï ðñá íï ëü íç Ôá áé ìáã ãåéþ ìá ôá (ÁÁ) åß íáé êá ëï Þ èåéò üãêïé Åé êü íá 1 Áé ìáã ãåß ù ìá. ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

óô óô åîü ìç åîü íï ìç

óô óô åîü ìç åîü íï ìç óô åîü ìç íï óô ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ

ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ ÍÙÍ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ÉÁ ÔÑÉ ÊÇ Ó Ï ËÇ ÏÄÇ ÃÏÓ ÓÐÏÕ ÄÙÍ Aêá äç ìá Aêá ú êïý äç ôïõò ìá ú êïý 2016-2017 ôïõò 2008-2009 Ð ÑÏ Å ÄÑÉÁ KÁ ÈÇ ÃÇ ÔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ã ã åîü ìç åîü íï ìç

ã ã åîü ìç åîü íï ìç ã åîü ìç íï ã ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλιά και Πασχαλίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σγουρός ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο προηγούμενο φύλλο της

Στο προηγούμενο φύλλο της KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος AΠΡΙΛΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ESIO TROT Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άνω Λεχ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ 2011 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ

Πρόγραμμα 17 O. Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Οκτωβρίου Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ΟñãÜíùóç «Χτίζοντας» Νοσοκομειακά Στελέχη 17 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 16-17 Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πρόγραμμα Επίσημος Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρεμούνδος, Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2011 ISBN

Γιάννης Ρεμούνδος, Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2011 ISBN ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι απίστευτες περιπέτειες του Άγριου Χουάν ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιάννης Ρεμούνδος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý

Õâñéäéóìüò. Ðïéá åßíáé ç áíüãêç åéóáãùãþò ôçò Ýííïéáò ôïõ õâñéäéóìïý. Ðïéá åßíáé ôá âáóéêüôåñá åßäç õâñéäéóìïý 9 Õâñéäéóìüò ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 9.1 ÅéóáãùãÞ 9.2 Õâñéäéóìüò & õâñéäéêü ôñï éáêü 9.3 Åßäç õâñéäéóìïý êáé õâñéäéêþí ôñï éáêþí 9.4 Õâñéäéóìüò êáé ðïëëáðëïß äåóìïß 9.5 Õâñéäéóìüò êáé ìïñéáêþ ãåùìåôñßá 9.6 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ

www.orosimo.com ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ ÊÁÑÁÂÁÓÉËÇÓ ÑÇÓÔ. 19624 ÌÏÑÉÁ ÉáôñéêÞ ÓÓÁÓ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏÓ 19726 ÌÏÑÉÁ Çë.Ìç.&Ìç.Ç/Õ ÅÌÐ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÉÙÁÍ. 19836 ÌÏÑÉÁ Ì.Ì.Å. ÁèÞíáò ÌÕÊÙÍÉÁÔÇÓ ÉÙÁÍ. 19560 ÌÏÑÉÁ ÉáôñéêÞ ÁèÞíá ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Για

Διαβάστε περισσότερα

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 Νέα περίοδος Νέα προτάγματα Νέοι αγώνες áé ìþ Όποιος δεν αγωνίζεται, ζει λάθος Μπ. Μπρέχτ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 09:00-09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEASTLY Aπό τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Beastly ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alex Flinn ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë B EK O H Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ ÌÂÛÔ fiì 10 IANOYAPIOY 2010 ñ ºY O 1.666 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 POB E ETAI AP H A OPPHTOY EKPHKTIKO KOKTE IA ONIKE APOXE

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα