ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Δ/ΝΣΗ : 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίε : Τηλέφωνο : & 564 FAX : ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίε : Τηλέφωνο : FAX : ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Πληροφορίε : Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026 ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώδ. : ΑΘΗΝΑ ΔΠ-ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ(2010) ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτε». ΣΧΕΤ: Έγγραφό μα 2/80018/0026/ Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σα κοινοποιούμε το αριθ. 113/2010 π.δ/γμα «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτε» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 (Α.247), όπω προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α.141) και παρέχουμε κατωτέρω διευκρινήσει και οδηγίε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του. Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η έκδοση απόφαση αναλήψεω υποχρέωση, από του διατάκτε ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα και η έγκριση πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνη, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεσή τη, αποτελεί σημαντικότατο στάδιο τη όλη διαδικασία εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, αφού κατ αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η πληρωμή δαπανών καθ υπέρβαση του ποσοστού διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 1

2 2α. Με τι διατάξει του ν.2362/95 και του ν.δ. 496/74, καθώ και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων π.δ. 138/98 (Α.107) και 465/75 (Α.147), είχαν καθοριστεί, αναλυτικά, οι διαδικασίε για την ανάληψη των υποχρεώσεων, σε βάρο των πιστώσεων του Κ/Π και των προϋπολογισμών των ν.π.δ.δ., από του διατάκτε (κύριου και δευτερεύοντε ). β. Όμω, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, είχαν καταδειχθεί αδυναμίε στην εφαρμογή του, οι οποίε κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτών. γ. Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογή του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξη τη Ελληνική Οικονομία από τα Κράτη Μέλη τη Ζώνη του ΕΥΡΩ και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο» (Α.65) [Παραρτήματα III και IV (Μνημόνιο Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Πολιτική και Συνεννόηση Συγκεκριμένε Προϋποθέσει Οικονομική Πολιτική )], κατέστη υποχρεωτική η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και η επέκτασή του σε όλου ανεξαιρέτω του φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. 3. Ειδικότερα η, κατά τα ανωτέρω, τροποποίηση συμπλήρωση των κείμενων διατάξεων και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα κρίθηκε επιβεβλημένη για του ακόλουθου λόγου : α. Παρατηρήθηκαν αρρυθμίε και μη ικανοποιητική εφαρμογή του συστήματο παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, από τι αρμόδιε Υπηρεσίε, με συνέπεια την εμφάνιση αδικαιολόγητων υπερβάσεων των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό των οικείων Φορέων, πιστώσεων, και περαιτέρω τον αιφνιδιασμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Γ.Λ. Κράτου. β. Πολλά ν.π.δ.δ. και οι ο.τ.α. α βαθμού έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν τι εν λόγω διαδικασίε ή να έχουν διαφοροποιηθεί απ αυτέ, μέσω των κανονισμών οικονομική διαχείριση που εφαρμόζουν. γ. Σημαντικοί δημόσιοι πόροι κατευθύνονται μέσω αποδόσεων [Κεντρικοί Αυτοτελεί Πόροι (Κ.Α.Π.)] ή έκτακτων και τακτικών επιχορηγήσεων προ του ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώ και σε φορεί τη Γενική Κυβέρνηση που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ.. Για το λόγο αυτό και για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκταμιευόμενων πόρων του είναι αναγκαία η υπαγωγή του στο σύστημα ελέγχου των δαπανών αυτών, πριν από την ανάληψη τη υποχρέωση πραγματοποίησή του. δ. Η προβλεπόμενη, από τι κείμενε διατάξει, ευθύνη των οργάνων που εγκρίνουν ή συμπράττουν στην ανάληψη δεσμεύσεων νέων δαπανών, καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, έπρεπε να θεσμοθετηθεί στο αρχικό στάδιο τη όλη διαδικασία πραγματοποίησή του από του φορεί τη Κεντρική Κυβέρνηση, ούτω ώστε να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δεσμεύσεων, 2

3 που θα αποτρέπει την πληρωμή δαπανών χωρί την ύπαρξη των σχετικών προϋποθέσεων και την έκθεση στον κίνδυνο του καταλογισμού των οικείων διατακτών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των φορέων του δημόσιου τομέα και την ομαλή πληρωμή των πιστωτών του. ε. Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση τη ευθύνη των διατακτών, με τη θεσμοθέτηση συμπληρωματικών ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, η οποία άλλωστε θα προσπορίσει οφέλη σε όλου του συμμετέχοντε στη διαδικασία εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικείου φορέα, θα συμβάλλει αποφασιστικά, τόσο στον περιορισμό των δαπανών εντό των ανωτάτων ορίων που τίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Γ. Λ. Κράτου, όσο και στη μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. στ. Για τη βελτίωση του προγραμματισμού των ταμειακών ροών, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου, κρίνεται επιβεβλημένη η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του, μέσω ενό συστήματο παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι φορεί τη Γενική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα των δεσμεύσεων σε εκκρεμότητα, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. 4α. Ήδη, με τι διατάξει του άρθρου 21 του ν.3871/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 21 του ν.2362/1995 και επανακαθορίστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει τι αναλήψει υποχρεώσεων, από του φορεί του Κ/Π και τα ν.π.δ.δ., το οποίο και επεκτείνεται στου λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. β. Περαιτέρω, με τι κοινοποιούμενε διατάξει καθορίστηκαν, ειδικότερα, οι διαδικασίε ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων), που αναλαμβάνονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση [Προεδρία τη Δημοκρατία, Υπουργεία, Αποκεντρωμένε Διοικήσει, Ανεξάρτητε Αρχέ, ο.τ.α. α και β βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειε ) και λοιπά ν.π.δ.δ., Οργανισμοί Κοινωνική Ασφάλιση (ΟΚΑ) και ν.π.ι.δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίω από την Κεντρική Διοίκηση (παρ. 2, του άρθρου 1Β, του ν.2362/1995, που προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν.3871/2010)]. ΙΙ. Επί του άρθρου 1 1.α. Οριοθετείται το πεδίο εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι οποίε εφαρμόζονται από όλου του φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. β. Όσον αφορά στου φορεί, οι δαπάνε των οποίων δεν ελέγχονται και δεν εκκαθαρίζονται από Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ω αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων, που προβλέπονται από τι λοιπέ διατάξει του π.δ/το, νοείται η οικονομική υπηρεσία αυτών. 2. Περαιτέρω ορίζεται ότι, οι διατάξει του π.δ/το εφαρμόζονται ανάλογα και από του δευτερεύοντε διατάκτε, σε περίπτωση μεταβίβαση πίστωση από τον κύριο 3

4 διατάκτη, καθώ και στι δαπάνε των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα: α. Η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των κύριων διατακτών (άρθ.20 ν.2362/1995, όπω αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010), οι οποίοι, αφού εκτιμήσουν την αναγκαιότητα κάθε δαπάνη, προβαίνουν στην ανάληψη υποχρεώσεων για την πληρωμή τη, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, με τα αρμόδια όργανα, ή με τη μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στου δευτερεύοντε Διατάκτε, οσάκι αυτό απαιτείται για την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών. β. i) Δεν πρέπει ασφαλώ να συγχέεται η αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου από τον κύριο Διατάκτη οργάνου, για την ανάληψη υποχρεώσεων και έγκριση δαπανών, με την αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στου δευτερεύοντε Διατάκτε να αναλαμβάνουν υποχρεώσει σε βάρο των πιστώσεων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του, κατόπιν εντολή του κύριου Διατάκτη. ii) Το εξουσιοδοτημένο από τον κύριο Διατάκτη όργανο, όταν εγκρίνει την πραγματοποίηση μια δαπάνη μέσα στα όρια τη εξουσιοδότηση, ενεργεί ω κύριο Διατάκτη, ενώ ο δευτερεύων Διατάκτη αναλαμβάνει υποχρεώσει κατόπιν εντολή του κύριου Διατάκτη σε βάρο των ειδικών πιστώσεων που του μεταβιβάζονται για πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών. Κατά κανόνα, άλλωστε, οι δευτερεύοντε Διατάκτε είναι περιφερειακά όργανα και για το Υπουργείο Εθνική Άμυνα οι Διοικητέ Μονάδων κ.λπ. Οι πληρωμέ που γίνονται από του δευτερεύοντε διατάκτε, κατά τη σύνταξη του απολογισμού, εμφανίζονται από τον κύριο Διατάκτη, ο οποίο έχει τη συνολική ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και τη διάθεση του συνόλου των πιστώσεων. ΙΙΙ. Επί του άρθρου 2 Επαναλαμβάνεται για συστηματικού λόγου ο ορισμό τη ανάληψη υποχρέωση (δέσμευση ) υπό τη νομική και δημοσιονομική έννοια αυτή (άρθ και 2 ν.2362/1995 όπω ισχύει). Ειδικότερα, ω ανάληψη υποχρέωση, υπό τη νομική έννοια του όρου, ορίζεται η διοικητική πράξη, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, έναντι τρίτων. Με τη δημοσιονομική έννοια ανάληψη είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του αρμόδιου διατάκτη) με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση τη δαπάνη και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Σύμφωνα με τι ανωτέρω ρυθμίσει και προκειμένου να θεωρείται, κατά τον ασκούμενο δημοσιονομικό έλεγχο, ω κανονική η πραγματοποιούμενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση τη απόφαση ανάληψη να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίησή τη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 του π.δ/το. Σε 4

5 αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλματοποιείται από την αρμόδια, για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών, Υπηρεσία. IV. Επί του άρθρου 3 1. Με τι διατάξει του άρθρου αυτού, καθορίζονται, με σαφήνεια ο τύπο και το περιεχόμενο τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή και προκειμένου να καθίσταται δυνατό ο έλεγχο και η παρακολούθηση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, εκτό των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων και τα ακόλουθα: α. Οι διατάξει των νόμων ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τι οποίε επιτρέπεται η πραγματοποίηση τη δαπάνη. Σε περίπτωση δε μη ρητή σχετική νομοθετική πρόβλεψη, θα πρέπει να αναφέρονται οι σκοποί του οικείου φορέα του οποίου εξυπηρετεί η πραγματοποίηση τη συγκεκριμένη δαπάνη. β. Το είδο και η αιτία τη δαπάνη, όσο πιο αναλυτικά γίνεται. γ. Το ύψο τη συνολική επιβάρυνση, που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα και η κατ εκτίμηση δαπάνη σε περίπτωση που η επιβάρυνση δεν μπορεί να υπολογισθεί επακριβώ. Όταν η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενό οικονομικά έτη, απαιτείται η κατανομή τη κατ έτο. δ. Το οικονομικό έτο πραγματοποίηση τη δαπάνη, καθώ και τα επόμενα έτη σε περίπτωση κατανομή τη δαπάνη σε περισσότερα του ενό έτη και ε. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του Φορέα και του Ειδικού Φορέα, καθώ και τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου. Υπόδειγμα απόφαση ανάληψη υποχρέωση, επισυνάπτεται ω παράρτημα «Α» στην παρούσα. 2. Από τα προαναφερόμενα σαφώ προκύπτει ότι, η ανάληψη υποχρέωση δεν επιτρέπεται να διενεργείται με διαφορετικό τύπο εγγράφου ή με επισημειώσει στι σχετικέ με τη δαπάνη πράξει και αποφάσει, όπω το έγγραφο τη σύμβαση ή τη προκήρυξη κ.λπ. Εξάλλου, οι διαδικασίε αυτέ που αφορούν στην πραγματοποίηση τη δαπάνη έπονται του σταδίου ανάληψη υποχρέωση και ασφαλώ στα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για την πορεία τη πίστωση στοιχεία. Στο κείμενο δε των εγγράφων αυτών (συμβάσεων, προκηρύξεων, μισθωτηρίων συμβολαίων κ.λπ.), πρέπει να αναφέρεται ο αριθμό και η ημερομηνία τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση, καθώ και ο αριθμό καταχώρησή τη στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμή. Σε περίπτωση δε κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων με χωριστά έγγραφα, τα προαναφερόμενα στοιχεία σημειώνονται στη σχετική πρόταση του διατάκτη (παρ. 3, του άρθρου 4, του κοινοποιούμενου π.δ/το ). 5

6 V. Επί του άρθρου 4 Καθορίζεται ο τρόπο και η διαδικασία έκδοση τη απόφαση ανάληψη και έγκριση αυτή. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα: 1.α. Η απόφαση ανάληψη υποχρέωση συντάσσεται, σε δύο (2) αντίτυπα, από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Διατάκτη, υπογράφεται από το αρμόδιο (εξουσιοδοτημένο) όργανο του οικείου Φορέα, πρωτοκολλείται και στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του άρθρου 7 του π.δ/το. Με την καταχώρηση στο Μητρώο δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή τη σχετική δαπάνη. β. Στη συνέχεια, παραδίδονται και τα δύο (2) αντίτυπα στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή στο αρμόδιο τμήμα τη οικονομική υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή των δαπανών του. 2.α. Οι Υπηρεσίε αυτέ, με βάση τα τηρούμενα απ αυτέ στοιχεία, ελέγχουν κατ αρχά τη νομιμότητα τη δαπάνη, δηλαδή εάν η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί του σκοπού του οικείου φορέα και εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση. Ακολούθω και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσει αυτέ, καταχωρούν το ποσό τη ανάληψη στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή και συντάσσουν επί τη απόφαση σχετική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωση και ότι η δαπάνη βρίσκεται εντό του ποσοστού διάθεση. Η πράξη αυτή λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό καταχώρηση. Στη συνέχεια το ένα αντίτυπο τη απόφαση παραμένει στην Υ.Δ.Ε. ή στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα και το άλλο επιστρέφεται στο διατάκτη, ο οποίο καταχωρεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων τον αριθμό καταχώρηση τη προαναφερόμενη πράξη και κοινοποιεί αντίγραφο τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τι αντίστοιχε εγγραφέ. β. Με την ίδια διαδικασία ανατρέπεται η ανάληψη υποχρέωση, όταν ματαιώνεται μια δαπάνη. Προ τούτο όμω απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. γ. Τέλο, διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό τη υφιστάμενη πίστωση, λαμβάνονται υπόψη, αθροιστικά, και όλα τα υπόλοιπα από τη διάθεση πιστώσεων που είχε εγκριθεί σε, προγενέστερε τη ανάληψη υποχρέωση, χρονικέ περιόδου. 3. Σε περίπτωση υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων, η απόφαση ανάληψη υποχρέωση εκδίδεται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση (άρθ.1β παρ.4 ν.2362/1995) και του εποπτεύοντο Υπουργού, για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ του ν.2362/1995, όπω ισχύει. 4. Σε περίπτωση, επίση, που η οικεία Υ.Δ.Ε. επιστρέφει μιάν απόφαση ανάληψη υποχρέωση χωρί να την εγκρίνει, επειδή δεν πληρούνται οι σχετικέ προϋποθέσει (μη νόμιμη δαπάνη, ανεπάρκεια ή έλλειψη πίστωση ), ο διατάκτη προβαίνει σε πράξη 6

7 αντιλογισμού στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντω, θα πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο επιστροφή οι λόγοι για του οποίου δεν είναι δυνατή η δέσμευση τη αντίστοιχη πίστωση. 5. Για δαπάνε που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών οργανισμών κοινή ωφέλεια, τηλεφωνία (πλήν των δαπανών κινητή τηλεφωνία ) και κοινοχρήστων, καθώ και για δαπάνε ύψου μέχρι 300,00 η απόφαση ανάληψη υποχρέωση εκδίδεται χωρί προέγκριση (βεβαίωση ύπαρξη πίστωση ) από την οικεία Υ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσω στην Υ.Δ.Ε., προκειμένου να λάβει το μοναδικό αριθμό καταχώρηση και να γίνει εν συνεχεία η λογιστική καταγραφή και η παρακολούθηση αυτή. Ο αριθμό καταχώρηση γνωστοποιείται στην οικονομική υπηρεσία του διατάκτη για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 6.α. Με τη λήξη του οικονομικού έτου, αναλήψει που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, ανατρέπονται, με απόφαση του διατάκτη και διαγράφεται το ποσό που δεσμεύθηκε, τόσο από το Μητρώο Δεσμεύσεων, όσο και από το βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή. β.i) Οι αρμόδιε Υπηρεσίε, με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτου, δεν θα καταχωρούν αναλήψει οποιασδήποτε νέα υποχρέωση, εάν προηγουμένω δεν έχει δεσμευθεί, με νέε αποφάσει ανάληψη υποχρέωση, πίστωση ισόποση με το ανεξόφλητο μέρο των αναλήψεων που έχουν ανατραπεί στο τέλο του προηγούμενου οικονομικού έτου. ii) Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και την καταχώρησή του στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, καθώ και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, είναι δυνατή η ανάληψη νέων υποχρεώσεων, σε βάρο του εναπομείναντο υπολοίπου τη πίστωση. VI. Επί του άρθρου 5 Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων, σε περίπτωση που η πληρωμή των σχετικών δαπανών διενεργείται τμηματικά, καθώ και ο τρόπο καταχώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τι δαπάνε αυτέ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 1.α. Σε βάρο μιά αναληφθείσα υποχρέωση, μπορεί να εκδοθούν περισσότερα του ενό χρηματικά εντάλματα. Στην περίπτωση αυτή, ταυτόχρονα με την καταχώρηση του καθενό απ αυτά, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολή Πληρωμή, θα αφαιρείται το ποσό του εντάλματο από το ποσό τη οικεία απόφαση ανάληψη υποχρέωση και το υπόλοιπο θα καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου μέχρι εξαντλήσεω τη δεσμευμένη πίστωση. β. Σε περίπτωση που υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο, αυτό ανατρέπεται λογιστικά, είτε ενδιάμεσα (κατά τη διάρκεια τη χρήση ), είτε στο τέλο του οικείου οικονομικού έτου. 2.α. Οι εγκρίσει που αφορούν πολυετεί αναλήψει υποχρεώσεων και έχουν παρασχεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εποπτεύοντα Υπουργό, κατά περίπτωση, 7

8 (βλ. ανωτέρω παρ. V περ.3), θα φυλάσσονται από τι αρμόδιε Υπηρεσίε (οικεία Υ.Δ.Ε. ή οικονομική υπηρεσία) σε ειδικό φάκελο μέχρι την τελική εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. β. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτου, καταχωρείται, κατ απόλυτη προτεραιότητα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, το ποσό που έχει δεσμευθεί για το έτο αυτό, με νέα απόφαση ανάληψη υποχρέωση. VII. Επί του άρθρου 6 1.α. Όπω ορίζεται, με τι ρυθμίσει του άρθρου αυτού, οι οικονομικέ υπηρεσίε των φορέων υποχρεούνται να παρακολουθούν συστηματικά τι διατιθέμενε πιστώσει και δεν θα καταρτίζουν σε καμία περίπτωση σχέδια αποφάσεων ανάληψη υποχρεώσεων καθ υπέρβαση του ποσοστού διάθεση των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, πιστώσεων. β. Περαιτέρω,οι προαναφερόμενε υπηρεσίε παρακολουθούν, επίση, όλε τι ανειλημμένε υποχρεώσει του οικείου φορέα και ενημερώνουν, κάθε μήνα, την οικεία Υ.Δ.Ε., όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση ή τη Δ/νση Οικονομικού του εποπτεύοντο υπουργείου, για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. 2.α. Οι Υ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο τμήμα τη οικονομική υπηρεσία του οικείου φορέα, παρακολουθούν την εξέλιξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο διατάκτη, σε βάρο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του και παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από τι ενδιαφερόμενε υπηρεσίε, όσον αφορά στην πορεία και τα υπόλοιπα των πιστώσεων, όπω διαμορφώνονται εκάστοτε. β.i) Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε. παρακολουθούν, μέσω του βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, τι αναλήψει υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί και ενημερώνουν σε μηνιαία βάση τι Δ/νσει : αα) Προϋπολογισμού, ββ) Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Κρατικών Διαθεσίμων και γγ) Δημοσιονομική Διαχείριση, του Γ.Λ.Κράτου. ii) Στι ίδιε Δ/νσει αποστέλλουν, επίση μηνιαίω, στοιχεία που αναφέρονται στι ληξιπρόθεσμε οφειλέ των οικείων φορέων. iii) Επισημαίνεται ότι, η ενημέρωση των προαναφερομένων Δ/νσεων τη Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Γ.Λ. Κράτου θα διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω (οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7). γ. Τέλο, οι Υ.Δ.Ε. ή οι οικονομικέ υπηρεσίε των οικείων φορέων που είναι αρμόδιε για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών αυτών, οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση τη διαδικασία που ορίζεται με το κοινοποιούμενο π.δ/γμα και είναι υποχρεωμένε, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι σχετικέ προϋποθέσει, να μην εκκαθαρίζουν και ενταλματοποιούν τι αντίστοιχε δαπάνε. 8

9 VIII. Επί του άρθρου 7 Καθορίζεται ο τρόπο τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο, σύμφωνα με τι κοινοποιούμενε διατάξει, τηρείται από την οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα τη Γενική Κυβέρνηση με ευθύνη του προϊσταμένου τη. Ειδικότερα: 1. Όλοι οι φορεί τη Γενική Κυβέρνηση υποχρεούνται να καταγράφουν και να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό / Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων) τι διοικητικέ πράξει με τι οποίε γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων τη Γενική Κυβέρνηση προ τρίτου. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του κάθε φορέα. 2.α. Το Μητρώο Δεσμεύσεων πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: To οικονομικό έτο στο οποίο αναφέρεται. Τι εγκεκριμένε κατά ειδικό φορέα (όπου υπάρχει) και κωδικό αριθμό εξόδου πιστώσει του προϋπολογισμού. Τι τυχόν τροποποιήσει και τη διαμόρφωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Τα εγκεκριμένα όρια διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπου και όπω ορίζονται κάθε φορά. Τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία και το ποσό τη απόφαση ανάληψη τη σχετική υποχρέωση. Τον αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη τη οφειλή. Τον αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό του τίτλου πληρωμή των υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. β.i) Επισυνάπτεται ω παράρτημα «Β», υπόδειγμα του Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, εκτό των άλλων και για την σύνταξη του μηνιαίου περιληπτικού πίνακα τη παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. ii) Προ το σκοπό διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη συμπλήρωση των επί μέρου πεδίων και στηλών του Μητρώου Δεσμεύσεων, παρέχονται οι ακόλουθε οδηγίε : πεδίο Στοιχεία Δεσμεύσεων και Πληρωμών Οικονομικού Έτου : Αναγράφεται το οικονομικό έτο. 9

10 πεδία Φορέα, Ειδικό φορέα : Συμπληρώνονται μόνο από του φορεί τη Κεντρική Διοίκηση. πεδία Κατηγορία, Υποκατηγορία και ΚΑΕ : Αναγράφονται αντίστοιχα η χιλιάδα, η εκατοντάδα και ο κωδικό αριθμό εξόδου, καθώ και η κατονομασία του. Στήλη 3 Ημερομηνία εγγραφή : Καταχωρείται η ημερομηνία εγγραφή κάθε καταχώρηση. Στήλε αριθ. 4, 5, 6, 7. Καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στην κίνηση τη πίστωση του οικείου Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ), ω ακολούθω : Στήλη 4 «Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ». Καταχωρείται η εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Στήλη 5 «Αναμόρφωση Π/Υ (+ -)». Καταχωρούνται οι αυξομειώσει του προϋπολογισμού. Στήλη 6 «Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)». Αναγράφεται το άθροισμα των στηλών (4) και (5) που αποτυπώνει τη συνολικά διαμορφωθείσα πίστωση του προϋπολογισμού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Στήλη 7 «Ποσοστό Διάθεση Πιστώσεων». Αναγράφεται το ποσοστό διάθεση πιστώσεων του ΚΑΕ, όπω προβλέπεται από τι σχετικέ διατάξει. Στήλε αριθμ. 8, 9, 10, 11. Αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωση -δέσμευση και την υπολειπόμενη προ διάθεση πίστωση, ω ακολούθω : Στήλη 8 «Αριθμό Απόφαση Ανάληψη». Καταχωρείται ο αριθμό τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση ή ο αριθμό τη σχετική πράξη του κύριου διατάκτη. Στήλη 9 «Ημερομηνία Ανάληψη Υποχρέωση». Καταχωρείται η ημερομηνία τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Στήλη 10 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευση )». Καταχωρείται το συνολικό ποσό δέσμευση του ΚΑΕ που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Στήλη 11 «Υπολειπόμενη προ Διάθεση Πίστωση». Αναγράφεται το γινόμενο τη διαμορφωθείσα πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΑΕ (στήλη 6) επί το ποσοστό διάθεση (στήλη 7) μετά την αφαίρεση του ποσού τη δέσμευση (στήλη 10). Στην περίπτωση των παρ.1β, 2 και 5 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου π.δ/το εκδίδεται ανακλητική απόφαση ανάληψη υποχρέωση και καταχωρίζεται η σχετική πράξη αντιλογισμού στι αντίστοιχε στήλε. 10

11 Στήλε αρίθμ. 12, 13, 14, 15, 16. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου εγγράφου, ω ακολούθω : Στήλη 12 «Αριθμό Τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Καταχωρείται ο αριθμό τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου (μισθοδοτική κατάσταση, απόφαση επιχορήγηση, δελτίου παροχή υπηρεσιών, κ.λπ). Στήλη 13 «Σειρά Τιμολογίου»: Αναγράφεται η σειρά τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου, εφόσον υπάρχει. Στήλη 14 «Ημερομηνία Τιμολογίου»: Καταχωρείται η ημερομηνία έκδοση του τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου. Στήλη 15 «Α.Φ.Μ.»: Αναγράφεται ο αριθμό φορολογικού μητρώου του πιστωτή. Στήλη 16 «Ποσό Τιμολογίου ή Άλλου Ισοδύναμου Εγγράφου»: Καταχωρείται το συνολικό ποσό του τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου. Στήλε αρίθμ. 17, 18, 19, 20. Καταχωρούνται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμή, ω εξή : Στήλη 17 «Αριθμό Παραστατικού Πληρωμή»: Καταχωρείται ο αριθμό του παραστατικού πληρωμή. Στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή»: Καταχωρείται το συνολικό ποσό πληρωμή. Στήλη 19 «Ημερομηνία Εξόφληση»: Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφληση. Στήλη 20 «Είδο Παραστατικού Πληρωμή»: Καταχωρείται το είδο του παραστατικού πληρωμή (χρηματικού εντάλματο, χρηματικού εντάλματο προπληρωμή, εντολή μεταφορά, κ.λπ). Στήλε αρίθμ. 21, έω και 31 αφορούν στα εξαγόμενα στοιχεία, εκτό τη στήλη αριθμ.23 η οποία καταχωρείται: Στήλη 21 «Εκκρεμεί Δεσμεύσει» (δεσμεύσει που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίε έχουν παραδοθεί). Καταχωρείται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού τη στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή» από το ποσό τη στήλη 10 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευση )». Στήλη 22 «Απλήρωτε Υποχρεώσει» (εκκρεμεί δεσμεύσει για τι οποίε έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο τίτλο πληρωμή ). Καταχωρείται η διαφορά των ποσών που 11

12 αναγράφονται στη στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή» και στη στήλη 16 «Ποσό Τιμολογίου ή Άλλου Ισοδύναμου Εγγράφου». Στήλη 23 «Ημερομηνία Υποχρέωση Εξόφληση». Καταχωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση, όπω αυτή προκύπτει είτε από συμβατική υποχρέωση ή από άλλο σχετικό όρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίποτα από τα παραπάνω, καταχωρείται η ημερομηνία έκδοση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Στήλη 24 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 1 έω 30 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από μία (1) έω τριάντα(30) ημέρε. Στήλη 25 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 1 έω 30 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ) για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από μία (1) έω τριάντα(30) ημέρε. Στήλη 26 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 31 έω 60 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από τριανταμία (31) έω εξήντα(60) ημέρε. Στήλη 27 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 31 έω 60 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ), για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από τριανταμία (31) έω εξήντα(60) ημέρε. Στήλη 28 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 61 έω 90 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από εξήντα μια (61) έω ενενήντα (90) ημέρε. Στήλη 29 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 61 έω 90 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ), για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από εξήντα μια (61) έω ενενήντα (90) ημέρε. 12

13 Στήλη 30 «Ληξιπρόθεσμε Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση > 90 Ημερών». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Στήλη 31 «Ληξιπρόθεσμε Οφειλέ προ Τρίτου > 90 Ημερών». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Στήλη 32 «Σχόλια». Καταγράφονται τυχόν σχόλια που κρίνονται απαραίτητα σχετικά με τη συγκεκριμένη εγγραφή. 3. Βάσει των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων, συντάσσονται από τι οικείε οικονομικέ υπηρεσίε των υπόχρεων φορέων οι πίνακε τη παρ.4, του άρθρου 7, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, για την ενημέρωση των αρμόδιων Δ/νσεων του Γ.Λ. Κράτου. Ειδικότερα, οι πίνακε αυτοί, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση, θα αποστέλλονται στο Γ.Λ. Κράτου, εντό του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, μέσω των Υ.Δ.Ε., οι οποίε και διενεργούν σχετικό έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων του. Για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση οι ανωτέρω πίνακε θα αποστέλλονται απευθεία από την οικονομική υπηρεσία του εποπτεύοντο Υπουργείου στι αρμόδιε Διευθύνσει του Γ.Λ.Κ. Υπόδειγμα των ανωτέρω πινάκων, καθώ και λεπτομερεί οδηγίε για την συμπλήρωση και αποστολή του στο Γ.Λ.Κ. θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο. 13

14 ΙΧ. Επί του άρθρου 8 1. Όσον αφορά στι υποχρεώσει που αναλαμβάνονται, σε βάρο του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων, από του φορεί τη Κεντρική Διοίκηση διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικέ περί δημοσίων επενδύσεων διατάξει (άρθρο 12 του π.δ/το ) και παράλληλα επαναλαμβάνονται ισχύουσε ρυθμίσει, σύμφωνα με τι οποίε τίτλο ανάληψη υποχρεώσεων αποτελούν οι Συλλογικέ Αποφάσει Έργων (ΣΑΕ) ή Μελετών (ΣΑΜ) που εκδίδονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954, όπω ισχύει και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία (ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου, κατανομή των απαιτουμένων πιστώσεων, κατ έτο, όταν το έργο πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενό οικονομικά έτη κ.λπ.). 2. Επισημαίνεται όμω, εν προκειμένω ότι, οι προαναφερόμενε αποφάσει, επειδή βαρύνουν, στι περισσότερε των περιπτώσεων, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομική Στρατηγική (άρθρο 6Α ν.2362/95, όπω προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3871/2010), θα πρέπει να εκδίδονται, σύμφωνα με τι νέε ρυθμίσει τη παρ.3, του άρθρου 21, του ν.2362/1995, με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, καλυπτόμενη κατ αυτό τον τρόπο τη απαίτηση του νόμου για σχετική προηγούμενη έγκριση. 3. Τέλο, όσον αφορά στην καταγραφή των αναλαμβανομένων σε βάρο του Π.Δ.Ε. υποχρεώσεων στο Μητρώο Δεσμεύσεων και ειδικότερα στι στήλε που αναγράφονται τα στοιχεία των αναλήψεων θα καταχωρούνται τα στοιχεία των οικείων ΣΑΕ, ΣΑΜ. Χ. Επί του άρθρου 9 Προβλέπεται ιδιαίτερο τρόπο ανάληψη υποχρέωση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, για συγκεκριμένε κατηγορίε δαπανών. Ειδικότερα: 1. Οι δαπάνε για αποδοχέ, συντάξει, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέου και οι δαπάνε του άρθρου 37 του ν.2362/1995, αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετική απόφαση για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτου. 2. Για τι δαπάνε πάγιου χαρακτήρα (π.χ. ΔΕΗ, ύδρευση κ.λπ), καθώ και για τι δαπάνε που δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία έκδοση τη απόφαση ανάληψη, πριν από την πραγματοποίηση τη δαπάνη (π.χ. νοσήλια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ), η απόφαση για τη δέσμευση τη αντίστοιχη πίστωση, θα εκδίδεται αμέσω μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση στον οικείο φορέα, του ύψου και του χρόνου εξόφληση (εάν προβλέπεται) τη δαπάνη. 3. Οι δαπάνε για μισθώματα ακινήτων αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτου για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών, με πίνακε που καταρτίζονται από του διατάκτε με βάση τα μισθωτήρια συμβόλαια και όχι με αποφάσει ανάληψη 14

15 υποχρέωση. Η έγκριση τη πίστωση και ο μοναδικό αριθμό καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή αποτυπώνεται επί των πινάκων αυτών. ΧΙ. Επί του άρθρου 10 1.α. Οριοθετείται η ευθύνη των αρμόδιων οργάνων, που πραγματοποιούν δαπάνε καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο οικείο φορέα τη Γενική Κυβέρνηση ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. β. Ο διατάκτη τη δαπάνη, καθώ και οποιοδήποτε άλλο όργανο ενέκρινε ή έχει συμπράξει στην εκτέλεση τη δαπάνη ευθύνονται έναντι του οικείου φορέα ει ολόκληρο και καταλογίζεται υποχρεωτικά, σε βάρο του, κάθε σχετική ζημία αυτού. γ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, εν προκειμένω, η: i) αυστηροποίηση των διατάξεων, αφού: αα) τα αρμόδια όργανα ευθύνονται σε κάθε περίπτωση (όχι μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια) ββ) καταλογίζεται, σε βάρο του, υποχρεωτικά και όχι δυνητικά, η ζημία του οικείου φορέα, ii) μη επανάληψη τη επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων περί ευθύνη Υπουργών. 2. Δημόσιοι υπάλληλοι που υπογράφουν ή προσυπογράφουν έγγραφα πραγματοποίηση δαπανών κατά παράβαση των άρθρων 15, 19, 20 και 21 του ν.2362/1995 υποπίπτουν σε αυτοτελέ πειθαρχικό αδίκημα. ΧΙΙ. Επί του άρθρου Κάθε απόφαση ανάληψη υποχρέωση, τόσο υπό τη νομική, όσο και τη δημοσιονομική τη έννοια, με την οποία δεσμεύεται ποσό, καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή και του ποσοστού διάθεση του Π/Υ του οικείου φορέα, είναι αυτοδίκαια άκυρη. Ομοίω, η εν λόγω απόφαση είναι αυτοδίκαια άκυρη και όταν εκδίδεται κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζει το κοινοποιούμενο διάταγμα. 2. Περαιτέρω, καμιά διοικητική πράξη, που προκαλεί δαπάνη σε βάρο του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, δεν θα εκτελείται από τα όργανα που είναι αρμόδια να την εκτελέσουν, εάν δεν βεβαιώνεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία η δέσμευση τη σχετική πίστωση στα λογιστικά βιβλία. β.i.) Για τον προσήκοντα έλεγχο, στο προοίμιο κάθε διοικητική πράξη τη κατηγορία αυτή, θα αναγράφονται υποχρεωτικά, πλέον των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται (εξουσιοδοτική διάταξη, στοιχεία άρθ.90 του π.δ.63/2005 κ.λπ), τα στοιχεία ταυτότητα (αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία) τη σχετική βεβαίωση. ii. Η μη αναγραφή των στοιχείων αυτών αποτελεί παράβαση ουσιώδου τύπου τη διαδικασία και συνεπάγεται την ακυρότητα τη διοικητική πράξη. 3.α. Επί των πράξεων με τι οποίε επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, που 15

16 συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, όπω διορισμό, ένταξη, μετάταξη και προαγωγή κάθε κατηγορία προσωπικού, με εξαίρεση τι μισθολογικέ μεταβολέ λόγω χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου ή χρονοεπιδόματο, στι περιπτώσει που προβλέπεται η έκδοση σχετική απόφαση, απαιτείται να βεβαιώνεται από τι Υ.Δ.Ε., για του φορεί των οποίων οι δαπάνε ελέγχονται από τι Υ.Δ.Ε. ή από την οικεία οικονομική υπηρεσία για του λοιπού φορεί, η ύπαρξη τη απαιτούμενη πίστωση, διαφορετικά οι πράξει αυτέ είναι άκυρε. β. Αποφάσει χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου ή χρονοεπιδόματο, που εξαιρούνται, κατά τα ανωτέρω, τη γενική ρύθμιση, θα καταχωρούνται, από το διατάκτη, σε μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία (παρ. 7 άρθ.11 του π.δ/το ) και θα αποστέλλεται στην οικεία Υ.Δ.Ε. ή στην οικονομική υπηρεσία, κατά περίπτωση, για ενημέρωση των βιβλίων που τηρούνται για την παρακολούθηση του πάση φύσεω προσωπικού που υπηρετεί στο φορέα. γ.i) Για την προκήρυξη πλήρωση θέσεων προσωπικού, η σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη τη απαιτούμενη πίστωση χορηγείται πριν τη δημοσίευση τη προκήρυξη, με χωριστό έγγραφο τη Δ/νση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου ή τη οικεία οικονομική υπηρεσία για του εκτό Κ/Π φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, προ το Α.Σ.Ε.Π. ii) Αυτονόητο είναι ότι, όταν χορηγείται η βεβαίωση ύπαρξη πίστωση από τη Δ20- Δ/νση Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κράτου, δεν απαιτείται βεβαίωση επί τη προκήρυξη από την Υ.Δ.Ε., δεδομένου ότι αυτή συντάσσεται στην πράξη διορισμού. δ. Οι εκκαθαριστέ αποδοχών είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρηση τη ανωτέρω διαδικασία και υποχρεούνται να μην προβαίνουν στην εξόφληση των μισθοδοτικών καταστάσεων σε αντίθετη περίπτωση. ΧΙΙΙ. Επί των άρθρων 12 και 13 Από , ημερομηνία έναρξη ισχύο του κοινοποιούμενου π.δ/το, καταργούνται οι διατάξει των π.δ. 138/1998 και 465/1975, καθώ και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. ΧIV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Οι διατάκτε, ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα, θα πρέπει, για την εφαρμογή των εισαγομένων νέων, περί αναλήψεω υποχρεώσεων, ρυθμίσεων, κατά την πρώτη περίοδο, να εκδώσουν, οπωσδήποτε με την έναρξη του οικονομικού έτου 2011, αποφάσει ανάληψη υποχρέωση, για τι υποχρεώσει που αναλήφθηκαν εντό του οικονομικού έτου 2010 και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι τη λήξη του ( ), καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των σχετικών δαπανών. Νέε αναλήψει υποχρεώσεων μπορεί να αναληφθούν σε βάρο του εναπομείναντο υπόλοιπου των διατιθέμενων πιστώσεων. 16

17 2. Επίση, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσει ανάληψη υποχρεώσεων για τι δαπάνε τη παρ.1, του άρθρου 9, του π.δ/το, που αναλαμβάνονται κατά την έναρξη του οικονομικού έτου, για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων. ΧV. Πληροφορίε και περαιτέρω διευκρινήσει επί των οριζομένων με το κοινοποιούμενο π.δ. θα παρέχονται, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση, από την Δ20 - Προϋπολογισμού (για το άρθρο 7) και τη Δ26- Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογή Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (για τι λοιπέ διατάξει ), όσον αφορά δε στου λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση από την Δ39- Ν.Π.Δ.Δ.. Η εγκύκλιο αυτή έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Γ.Λ. Κράτου ( ). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: α) ΠΑΡ/ΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ β) ΠΑΡ/ΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι. Αποδέκτε προ ενέργεια 1.Όλα τα Υπουργεία α)γραφεία κ.κ. Υπουργών β)δ/νσει Διοικητικού (με την παράκληση να ενημερώσουν τα ν.π.δ.δ. και του λοιπού φορεί τη Γεν. Κυβέρνηση που εποπτεύουν) γ)δ/νσει Οικονομικού O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γεν. Δ/νση Τοπική Αυτοδιοίκηση Δ/νση Οργάνωση & Λειτουργία ο.τ.α. Σταδίου 27, ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να ενημερώσει του ο.τ.α. α και β βαθμού) 3.Όλε τι Περιφέρειε α)γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων β)δ/νσει Οικονομικού 4.Υπουργεία : α)εργασία & Κοινωνική Ασφάλιση β)υγεία και Κοιν. Αλληλεγγύη (Με την παράκληση να ενημερώσουν όλου του ΟΚΑ που εποπτεύουν) ΙΙ. Αποδέκτε προ κοινοποίηση 1.Ελεγκτικό Συνέδριο (Για ενημέρωση των κ.κ. Επιτρόπων κ.λπ. αρμόδιων Υπηρεσιών του) 2.Όλε τι Υπηρεσίε Δημ/κού Ελέγχου 3.Ειδικό Λογιστήριο στο ΥΠΕΘΑ 17

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 530 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ10021/7131/374 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα