ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Δ/ΝΣΗ : 39 η Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίε : Τηλέφωνο : & 564 FAX : ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίε : Τηλέφωνο : FAX : ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Πληροφορίε : Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026 ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 Ταχ. Κώδ. : ΑΘΗΝΑ ΔΠ-ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ(2010) ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από του διατάκτε». ΣΧΕΤ: Έγγραφό μα 2/80018/0026/ Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σα κοινοποιούμε το αριθ. 113/2010 π.δ/γμα «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτε» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 (Α.247), όπω προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α.141) και παρέχουμε κατωτέρω διευκρινήσει και οδηγίε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του. Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η έκδοση απόφαση αναλήψεω υποχρέωση, από του διατάκτε ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα και η έγκριση πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνη, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεσή τη, αποτελεί σημαντικότατο στάδιο τη όλη διαδικασία εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, αφού κατ αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται η πληρωμή δαπανών καθ υπέρβαση του ποσοστού διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. 1

2 2α. Με τι διατάξει του ν.2362/95 και του ν.δ. 496/74, καθώ και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων π.δ. 138/98 (Α.107) και 465/75 (Α.147), είχαν καθοριστεί, αναλυτικά, οι διαδικασίε για την ανάληψη των υποχρεώσεων, σε βάρο των πιστώσεων του Κ/Π και των προϋπολογισμών των ν.π.δ.δ., από του διατάκτε (κύριου και δευτερεύοντε ). β. Όμω, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, είχαν καταδειχθεί αδυναμίε στην εφαρμογή του, οι οποίε κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτών. γ. Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογή του ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξη τη Ελληνική Οικονομία από τα Κράτη Μέλη τη Ζώνη του ΕΥΡΩ και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο» (Α.65) [Παραρτήματα III και IV (Μνημόνιο Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Πολιτική και Συνεννόηση Συγκεκριμένε Προϋποθέσει Οικονομική Πολιτική )], κατέστη υποχρεωτική η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και η επέκτασή του σε όλου ανεξαιρέτω του φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. 3. Ειδικότερα η, κατά τα ανωτέρω, τροποποίηση συμπλήρωση των κείμενων διατάξεων και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα κρίθηκε επιβεβλημένη για του ακόλουθου λόγου : α. Παρατηρήθηκαν αρρυθμίε και μη ικανοποιητική εφαρμογή του συστήματο παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, από τι αρμόδιε Υπηρεσίε, με συνέπεια την εμφάνιση αδικαιολόγητων υπερβάσεων των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό των οικείων Φορέων, πιστώσεων, και περαιτέρω τον αιφνιδιασμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Γ.Λ. Κράτου. β. Πολλά ν.π.δ.δ. και οι ο.τ.α. α βαθμού έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν τι εν λόγω διαδικασίε ή να έχουν διαφοροποιηθεί απ αυτέ, μέσω των κανονισμών οικονομική διαχείριση που εφαρμόζουν. γ. Σημαντικοί δημόσιοι πόροι κατευθύνονται μέσω αποδόσεων [Κεντρικοί Αυτοτελεί Πόροι (Κ.Α.Π.)] ή έκτακτων και τακτικών επιχορηγήσεων προ του ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώ και σε φορεί τη Γενική Κυβέρνηση που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ.. Για το λόγο αυτό και για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκταμιευόμενων πόρων του είναι αναγκαία η υπαγωγή του στο σύστημα ελέγχου των δαπανών αυτών, πριν από την ανάληψη τη υποχρέωση πραγματοποίησή του. δ. Η προβλεπόμενη, από τι κείμενε διατάξει, ευθύνη των οργάνων που εγκρίνουν ή συμπράττουν στην ανάληψη δεσμεύσεων νέων δαπανών, καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, έπρεπε να θεσμοθετηθεί στο αρχικό στάδιο τη όλη διαδικασία πραγματοποίησή του από του φορεί τη Κεντρική Κυβέρνηση, ούτω ώστε να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δεσμεύσεων, 2

3 που θα αποτρέπει την πληρωμή δαπανών χωρί την ύπαρξη των σχετικών προϋποθέσεων και την έκθεση στον κίνδυνο του καταλογισμού των οικείων διατακτών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των φορέων του δημόσιου τομέα και την ομαλή πληρωμή των πιστωτών του. ε. Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση τη ευθύνη των διατακτών, με τη θεσμοθέτηση συμπληρωματικών ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, η οποία άλλωστε θα προσπορίσει οφέλη σε όλου του συμμετέχοντε στη διαδικασία εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικείου φορέα, θα συμβάλλει αποφασιστικά, τόσο στον περιορισμό των δαπανών εντό των ανωτάτων ορίων που τίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Γ. Λ. Κράτου, όσο και στη μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. στ. Για τη βελτίωση του προγραμματισμού των ταμειακών ροών, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου, κρίνεται επιβεβλημένη η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του, μέσω ενό συστήματο παρακολούθηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι φορεί τη Γενική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα των δεσμεύσεων σε εκκρεμότητα, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. 4α. Ήδη, με τι διατάξει του άρθρου 21 του ν.3871/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 21 του ν.2362/1995 και επανακαθορίστηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει τι αναλήψει υποχρεώσεων, από του φορεί του Κ/Π και τα ν.π.δ.δ., το οποίο και επεκτείνεται στου λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. β. Περαιτέρω, με τι κοινοποιούμενε διατάξει καθορίστηκαν, ειδικότερα, οι διαδικασίε ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων), που αναλαμβάνονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση [Προεδρία τη Δημοκρατία, Υπουργεία, Αποκεντρωμένε Διοικήσει, Ανεξάρτητε Αρχέ, ο.τ.α. α και β βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειε ) και λοιπά ν.π.δ.δ., Οργανισμοί Κοινωνική Ασφάλιση (ΟΚΑ) και ν.π.ι.δ. που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίω από την Κεντρική Διοίκηση (παρ. 2, του άρθρου 1Β, του ν.2362/1995, που προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν.3871/2010)]. ΙΙ. Επί του άρθρου 1 1.α. Οριοθετείται το πεδίο εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι οποίε εφαρμόζονται από όλου του φορεί τη Γενική Κυβέρνηση. β. Όσον αφορά στου φορεί, οι δαπάνε των οποίων δεν ελέγχονται και δεν εκκαθαρίζονται από Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ω αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων, που προβλέπονται από τι λοιπέ διατάξει του π.δ/το, νοείται η οικονομική υπηρεσία αυτών. 2. Περαιτέρω ορίζεται ότι, οι διατάξει του π.δ/το εφαρμόζονται ανάλογα και από του δευτερεύοντε διατάκτε, σε περίπτωση μεταβίβαση πίστωση από τον κύριο 3

4 διατάκτη, καθώ και στι δαπάνε των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα: α. Η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των κύριων διατακτών (άρθ.20 ν.2362/1995, όπω αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010), οι οποίοι, αφού εκτιμήσουν την αναγκαιότητα κάθε δαπάνη, προβαίνουν στην ανάληψη υποχρεώσεων για την πληρωμή τη, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο, με τα αρμόδια όργανα, ή με τη μεταβίβαση αντίστοιχων πιστώσεων στου δευτερεύοντε Διατάκτε, οσάκι αυτό απαιτείται για την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών. β. i) Δεν πρέπει ασφαλώ να συγχέεται η αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου από τον κύριο Διατάκτη οργάνου, για την ανάληψη υποχρεώσεων και έγκριση δαπανών, με την αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στου δευτερεύοντε Διατάκτε να αναλαμβάνουν υποχρεώσει σε βάρο των πιστώσεων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του, κατόπιν εντολή του κύριου Διατάκτη. ii) Το εξουσιοδοτημένο από τον κύριο Διατάκτη όργανο, όταν εγκρίνει την πραγματοποίηση μια δαπάνη μέσα στα όρια τη εξουσιοδότηση, ενεργεί ω κύριο Διατάκτη, ενώ ο δευτερεύων Διατάκτη αναλαμβάνει υποχρεώσει κατόπιν εντολή του κύριου Διατάκτη σε βάρο των ειδικών πιστώσεων που του μεταβιβάζονται για πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών. Κατά κανόνα, άλλωστε, οι δευτερεύοντε Διατάκτε είναι περιφερειακά όργανα και για το Υπουργείο Εθνική Άμυνα οι Διοικητέ Μονάδων κ.λπ. Οι πληρωμέ που γίνονται από του δευτερεύοντε διατάκτε, κατά τη σύνταξη του απολογισμού, εμφανίζονται από τον κύριο Διατάκτη, ο οποίο έχει τη συνολική ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του και τη διάθεση του συνόλου των πιστώσεων. ΙΙΙ. Επί του άρθρου 2 Επαναλαμβάνεται για συστηματικού λόγου ο ορισμό τη ανάληψη υποχρέωση (δέσμευση ) υπό τη νομική και δημοσιονομική έννοια αυτή (άρθ και 2 ν.2362/1995 όπω ισχύει). Ειδικότερα, ω ανάληψη υποχρέωση, υπό τη νομική έννοια του όρου, ορίζεται η διοικητική πράξη, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, έναντι τρίτων. Με τη δημοσιονομική έννοια ανάληψη είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του αρμόδιου διατάκτη) με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση τη δαπάνη και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Σύμφωνα με τι ανωτέρω ρυθμίσει και προκειμένου να θεωρείται, κατά τον ασκούμενο δημοσιονομικό έλεγχο, ω κανονική η πραγματοποιούμενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση τη απόφαση ανάληψη να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίησή τη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 του π.δ/το. Σε 4

5 αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλματοποιείται από την αρμόδια, για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών, Υπηρεσία. IV. Επί του άρθρου 3 1. Με τι διατάξει του άρθρου αυτού, καθορίζονται, με σαφήνεια ο τύπο και το περιεχόμενο τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή και προκειμένου να καθίσταται δυνατό ο έλεγχο και η παρακολούθηση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, εκτό των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων και τα ακόλουθα: α. Οι διατάξει των νόμων ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τι οποίε επιτρέπεται η πραγματοποίηση τη δαπάνη. Σε περίπτωση δε μη ρητή σχετική νομοθετική πρόβλεψη, θα πρέπει να αναφέρονται οι σκοποί του οικείου φορέα του οποίου εξυπηρετεί η πραγματοποίηση τη συγκεκριμένη δαπάνη. β. Το είδο και η αιτία τη δαπάνη, όσο πιο αναλυτικά γίνεται. γ. Το ύψο τη συνολική επιβάρυνση, που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα και η κατ εκτίμηση δαπάνη σε περίπτωση που η επιβάρυνση δεν μπορεί να υπολογισθεί επακριβώ. Όταν η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενό οικονομικά έτη, απαιτείται η κατανομή τη κατ έτο. δ. Το οικονομικό έτο πραγματοποίηση τη δαπάνη, καθώ και τα επόμενα έτη σε περίπτωση κατανομή τη δαπάνη σε περισσότερα του ενό έτη και ε. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του Φορέα και του Ειδικού Φορέα, καθώ και τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου. Υπόδειγμα απόφαση ανάληψη υποχρέωση, επισυνάπτεται ω παράρτημα «Α» στην παρούσα. 2. Από τα προαναφερόμενα σαφώ προκύπτει ότι, η ανάληψη υποχρέωση δεν επιτρέπεται να διενεργείται με διαφορετικό τύπο εγγράφου ή με επισημειώσει στι σχετικέ με τη δαπάνη πράξει και αποφάσει, όπω το έγγραφο τη σύμβαση ή τη προκήρυξη κ.λπ. Εξάλλου, οι διαδικασίε αυτέ που αφορούν στην πραγματοποίηση τη δαπάνη έπονται του σταδίου ανάληψη υποχρέωση και ασφαλώ στα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα για την πορεία τη πίστωση στοιχεία. Στο κείμενο δε των εγγράφων αυτών (συμβάσεων, προκηρύξεων, μισθωτηρίων συμβολαίων κ.λπ.), πρέπει να αναφέρεται ο αριθμό και η ημερομηνία τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση, καθώ και ο αριθμό καταχώρησή τη στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμή. Σε περίπτωση δε κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων με χωριστά έγγραφα, τα προαναφερόμενα στοιχεία σημειώνονται στη σχετική πρόταση του διατάκτη (παρ. 3, του άρθρου 4, του κοινοποιούμενου π.δ/το ). 5

6 V. Επί του άρθρου 4 Καθορίζεται ο τρόπο και η διαδικασία έκδοση τη απόφαση ανάληψη και έγκριση αυτή. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα: 1.α. Η απόφαση ανάληψη υποχρέωση συντάσσεται, σε δύο (2) αντίτυπα, από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Διατάκτη, υπογράφεται από το αρμόδιο (εξουσιοδοτημένο) όργανο του οικείου Φορέα, πρωτοκολλείται και στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του άρθρου 7 του π.δ/το. Με την καταχώρηση στο Μητρώο δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή τη σχετική δαπάνη. β. Στη συνέχεια, παραδίδονται και τα δύο (2) αντίτυπα στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή στο αρμόδιο τμήμα τη οικονομική υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή των δαπανών του. 2.α. Οι Υπηρεσίε αυτέ, με βάση τα τηρούμενα απ αυτέ στοιχεία, ελέγχουν κατ αρχά τη νομιμότητα τη δαπάνη, δηλαδή εάν η δαπάνη προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί του σκοπού του οικείου φορέα και εάν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πίστωση. Ακολούθω και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσει αυτέ, καταχωρούν το ποσό τη ανάληψη στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή και συντάσσουν επί τη απόφαση σχετική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωση και ότι η δαπάνη βρίσκεται εντό του ποσοστού διάθεση. Η πράξη αυτή λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό καταχώρηση. Στη συνέχεια το ένα αντίτυπο τη απόφαση παραμένει στην Υ.Δ.Ε. ή στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα και το άλλο επιστρέφεται στο διατάκτη, ο οποίο καταχωρεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων τον αριθμό καταχώρηση τη προαναφερόμενη πράξη και κοινοποιεί αντίγραφο τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τι αντίστοιχε εγγραφέ. β. Με την ίδια διαδικασία ανατρέπεται η ανάληψη υποχρέωση, όταν ματαιώνεται μια δαπάνη. Προ τούτο όμω απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. γ. Τέλο, διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό τη υφιστάμενη πίστωση, λαμβάνονται υπόψη, αθροιστικά, και όλα τα υπόλοιπα από τη διάθεση πιστώσεων που είχε εγκριθεί σε, προγενέστερε τη ανάληψη υποχρέωση, χρονικέ περιόδου. 3. Σε περίπτωση υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων, η απόφαση ανάληψη υποχρέωση εκδίδεται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση (άρθ.1β παρ.4 ν.2362/1995) και του εποπτεύοντο Υπουργού, για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ του ν.2362/1995, όπω ισχύει. 4. Σε περίπτωση, επίση, που η οικεία Υ.Δ.Ε. επιστρέφει μιάν απόφαση ανάληψη υποχρέωση χωρί να την εγκρίνει, επειδή δεν πληρούνται οι σχετικέ προϋποθέσει (μη νόμιμη δαπάνη, ανεπάρκεια ή έλλειψη πίστωση ), ο διατάκτη προβαίνει σε πράξη 6

7 αντιλογισμού στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντω, θα πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο επιστροφή οι λόγοι για του οποίου δεν είναι δυνατή η δέσμευση τη αντίστοιχη πίστωση. 5. Για δαπάνε που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών οργανισμών κοινή ωφέλεια, τηλεφωνία (πλήν των δαπανών κινητή τηλεφωνία ) και κοινοχρήστων, καθώ και για δαπάνε ύψου μέχρι 300,00 η απόφαση ανάληψη υποχρέωση εκδίδεται χωρί προέγκριση (βεβαίωση ύπαρξη πίστωση ) από την οικεία Υ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσω στην Υ.Δ.Ε., προκειμένου να λάβει το μοναδικό αριθμό καταχώρηση και να γίνει εν συνεχεία η λογιστική καταγραφή και η παρακολούθηση αυτή. Ο αριθμό καταχώρηση γνωστοποιείται στην οικονομική υπηρεσία του διατάκτη για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 6.α. Με τη λήξη του οικονομικού έτου, αναλήψει που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, ανατρέπονται, με απόφαση του διατάκτη και διαγράφεται το ποσό που δεσμεύθηκε, τόσο από το Μητρώο Δεσμεύσεων, όσο και από το βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή. β.i) Οι αρμόδιε Υπηρεσίε, με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτου, δεν θα καταχωρούν αναλήψει οποιασδήποτε νέα υποχρέωση, εάν προηγουμένω δεν έχει δεσμευθεί, με νέε αποφάσει ανάληψη υποχρέωση, πίστωση ισόποση με το ανεξόφλητο μέρο των αναλήψεων που έχουν ανατραπεί στο τέλο του προηγούμενου οικονομικού έτου. ii) Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και την καταχώρησή του στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, καθώ και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, είναι δυνατή η ανάληψη νέων υποχρεώσεων, σε βάρο του εναπομείναντο υπολοίπου τη πίστωση. VI. Επί του άρθρου 5 Περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων, σε περίπτωση που η πληρωμή των σχετικών δαπανών διενεργείται τμηματικά, καθώ και ο τρόπο καταχώρηση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τι δαπάνε αυτέ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 1.α. Σε βάρο μιά αναληφθείσα υποχρέωση, μπορεί να εκδοθούν περισσότερα του ενό χρηματικά εντάλματα. Στην περίπτωση αυτή, ταυτόχρονα με την καταχώρηση του καθενό απ αυτά, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολή Πληρωμή, θα αφαιρείται το ποσό του εντάλματο από το ποσό τη οικεία απόφαση ανάληψη υποχρέωση και το υπόλοιπο θα καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου μέχρι εξαντλήσεω τη δεσμευμένη πίστωση. β. Σε περίπτωση που υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο, αυτό ανατρέπεται λογιστικά, είτε ενδιάμεσα (κατά τη διάρκεια τη χρήση ), είτε στο τέλο του οικείου οικονομικού έτου. 2.α. Οι εγκρίσει που αφορούν πολυετεί αναλήψει υποχρεώσεων και έχουν παρασχεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εποπτεύοντα Υπουργό, κατά περίπτωση, 7

8 (βλ. ανωτέρω παρ. V περ.3), θα φυλάσσονται από τι αρμόδιε Υπηρεσίε (οικεία Υ.Δ.Ε. ή οικονομική υπηρεσία) σε ειδικό φάκελο μέχρι την τελική εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων. β. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτου, καταχωρείται, κατ απόλυτη προτεραιότητα, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, το ποσό που έχει δεσμευθεί για το έτο αυτό, με νέα απόφαση ανάληψη υποχρέωση. VII. Επί του άρθρου 6 1.α. Όπω ορίζεται, με τι ρυθμίσει του άρθρου αυτού, οι οικονομικέ υπηρεσίε των φορέων υποχρεούνται να παρακολουθούν συστηματικά τι διατιθέμενε πιστώσει και δεν θα καταρτίζουν σε καμία περίπτωση σχέδια αποφάσεων ανάληψη υποχρεώσεων καθ υπέρβαση του ποσοστού διάθεση των εγγεγραμμένων, στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, πιστώσεων. β. Περαιτέρω,οι προαναφερόμενε υπηρεσίε παρακολουθούν, επίση, όλε τι ανειλημμένε υποχρεώσει του οικείου φορέα και ενημερώνουν, κάθε μήνα, την οικεία Υ.Δ.Ε., όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση ή τη Δ/νση Οικονομικού του εποπτεύοντο υπουργείου, για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. 2.α. Οι Υ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο τμήμα τη οικονομική υπηρεσία του οικείου φορέα, παρακολουθούν την εξέλιξη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο διατάκτη, σε βάρο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του και παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από τι ενδιαφερόμενε υπηρεσίε, όσον αφορά στην πορεία και τα υπόλοιπα των πιστώσεων, όπω διαμορφώνονται εκάστοτε. β.i) Περαιτέρω, οι Υ.Δ.Ε. παρακολουθούν, μέσω του βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή, τι αναλήψει υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί και ενημερώνουν σε μηνιαία βάση τι Δ/νσει : αα) Προϋπολογισμού, ββ) Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Κρατικών Διαθεσίμων και γγ) Δημοσιονομική Διαχείριση, του Γ.Λ.Κράτου. ii) Στι ίδιε Δ/νσει αποστέλλουν, επίση μηνιαίω, στοιχεία που αναφέρονται στι ληξιπρόθεσμε οφειλέ των οικείων φορέων. iii) Επισημαίνεται ότι, η ενημέρωση των προαναφερομένων Δ/νσεων τη Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Γ.Λ. Κράτου θα διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω (οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7). γ. Τέλο, οι Υ.Δ.Ε. ή οι οικονομικέ υπηρεσίε των οικείων φορέων που είναι αρμόδιε για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών αυτών, οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση τη διαδικασία που ορίζεται με το κοινοποιούμενο π.δ/γμα και είναι υποχρεωμένε, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι σχετικέ προϋποθέσει, να μην εκκαθαρίζουν και ενταλματοποιούν τι αντίστοιχε δαπάνε. 8

9 VIII. Επί του άρθρου 7 Καθορίζεται ο τρόπο τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο, σύμφωνα με τι κοινοποιούμενε διατάξει, τηρείται από την οικονομική υπηρεσία κάθε φορέα τη Γενική Κυβέρνηση με ευθύνη του προϊσταμένου τη. Ειδικότερα: 1. Όλοι οι φορεί τη Γενική Κυβέρνηση υποχρεούνται να καταγράφουν και να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό / Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων) τι διοικητικέ πράξει με τι οποίε γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων τη Γενική Κυβέρνηση προ τρίτου. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του κάθε φορέα. 2.α. Το Μητρώο Δεσμεύσεων πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: To οικονομικό έτο στο οποίο αναφέρεται. Τι εγκεκριμένε κατά ειδικό φορέα (όπου υπάρχει) και κωδικό αριθμό εξόδου πιστώσει του προϋπολογισμού. Τι τυχόν τροποποιήσει και τη διαμόρφωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Τα εγκεκριμένα όρια διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπου και όπω ορίζονται κάθε φορά. Τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία και το ποσό τη απόφαση ανάληψη τη σχετική υποχρέωση. Τον αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη τη οφειλή. Τον αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό του τίτλου πληρωμή των υποχρεώσεων. Το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. β.i) Επισυνάπτεται ω παράρτημα «Β», υπόδειγμα του Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, εκτό των άλλων και για την σύνταξη του μηνιαίου περιληπτικού πίνακα τη παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. ii) Προ το σκοπό διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη συμπλήρωση των επί μέρου πεδίων και στηλών του Μητρώου Δεσμεύσεων, παρέχονται οι ακόλουθε οδηγίε : πεδίο Στοιχεία Δεσμεύσεων και Πληρωμών Οικονομικού Έτου : Αναγράφεται το οικονομικό έτο. 9

10 πεδία Φορέα, Ειδικό φορέα : Συμπληρώνονται μόνο από του φορεί τη Κεντρική Διοίκηση. πεδία Κατηγορία, Υποκατηγορία και ΚΑΕ : Αναγράφονται αντίστοιχα η χιλιάδα, η εκατοντάδα και ο κωδικό αριθμό εξόδου, καθώ και η κατονομασία του. Στήλη 3 Ημερομηνία εγγραφή : Καταχωρείται η ημερομηνία εγγραφή κάθε καταχώρηση. Στήλε αριθ. 4, 5, 6, 7. Καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στην κίνηση τη πίστωση του οικείου Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ), ω ακολούθω : Στήλη 4 «Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ». Καταχωρείται η εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Στήλη 5 «Αναμόρφωση Π/Υ (+ -)». Καταχωρούνται οι αυξομειώσει του προϋπολογισμού. Στήλη 6 «Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)». Αναγράφεται το άθροισμα των στηλών (4) και (5) που αποτυπώνει τη συνολικά διαμορφωθείσα πίστωση του προϋπολογισμού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Στήλη 7 «Ποσοστό Διάθεση Πιστώσεων». Αναγράφεται το ποσοστό διάθεση πιστώσεων του ΚΑΕ, όπω προβλέπεται από τι σχετικέ διατάξει. Στήλε αριθμ. 8, 9, 10, 11. Αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωση -δέσμευση και την υπολειπόμενη προ διάθεση πίστωση, ω ακολούθω : Στήλη 8 «Αριθμό Απόφαση Ανάληψη». Καταχωρείται ο αριθμό τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση ή ο αριθμό τη σχετική πράξη του κύριου διατάκτη. Στήλη 9 «Ημερομηνία Ανάληψη Υποχρέωση». Καταχωρείται η ημερομηνία τη απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Στήλη 10 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευση )». Καταχωρείται το συνολικό ποσό δέσμευση του ΚΑΕ που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψη υποχρέωση. Στήλη 11 «Υπολειπόμενη προ Διάθεση Πίστωση». Αναγράφεται το γινόμενο τη διαμορφωθείσα πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΑΕ (στήλη 6) επί το ποσοστό διάθεση (στήλη 7) μετά την αφαίρεση του ποσού τη δέσμευση (στήλη 10). Στην περίπτωση των παρ.1β, 2 και 5 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου π.δ/το εκδίδεται ανακλητική απόφαση ανάληψη υποχρέωση και καταχωρίζεται η σχετική πράξη αντιλογισμού στι αντίστοιχε στήλε. 10

11 Στήλε αρίθμ. 12, 13, 14, 15, 16. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου εγγράφου, ω ακολούθω : Στήλη 12 «Αριθμό Τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου»: Καταχωρείται ο αριθμό τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου (μισθοδοτική κατάσταση, απόφαση επιχορήγηση, δελτίου παροχή υπηρεσιών, κ.λπ). Στήλη 13 «Σειρά Τιμολογίου»: Αναγράφεται η σειρά τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου, εφόσον υπάρχει. Στήλη 14 «Ημερομηνία Τιμολογίου»: Καταχωρείται η ημερομηνία έκδοση του τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου. Στήλη 15 «Α.Φ.Μ.»: Αναγράφεται ο αριθμό φορολογικού μητρώου του πιστωτή. Στήλη 16 «Ποσό Τιμολογίου ή Άλλου Ισοδύναμου Εγγράφου»: Καταχωρείται το συνολικό ποσό του τιμολογίου ή άλλου ισoδύναμου έγγραφου. Στήλε αρίθμ. 17, 18, 19, 20. Καταχωρούνται τα στοιχεία του τίτλου πληρωμή, ω εξή : Στήλη 17 «Αριθμό Παραστατικού Πληρωμή»: Καταχωρείται ο αριθμό του παραστατικού πληρωμή. Στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή»: Καταχωρείται το συνολικό ποσό πληρωμή. Στήλη 19 «Ημερομηνία Εξόφληση»: Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφληση. Στήλη 20 «Είδο Παραστατικού Πληρωμή»: Καταχωρείται το είδο του παραστατικού πληρωμή (χρηματικού εντάλματο, χρηματικού εντάλματο προπληρωμή, εντολή μεταφορά, κ.λπ). Στήλε αρίθμ. 21, έω και 31 αφορούν στα εξαγόμενα στοιχεία, εκτό τη στήλη αριθμ.23 η οποία καταχωρείται: Στήλη 21 «Εκκρεμεί Δεσμεύσει» (δεσμεύσει που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίε έχουν παραδοθεί). Καταχωρείται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού τη στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή» από το ποσό τη στήλη 10 «Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευση )». Στήλη 22 «Απλήρωτε Υποχρεώσει» (εκκρεμεί δεσμεύσει για τι οποίε έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο τίτλο πληρωμή ). Καταχωρείται η διαφορά των ποσών που 11

12 αναγράφονται στη στήλη 18 «Ποσό Πληρωμή» και στη στήλη 16 «Ποσό Τιμολογίου ή Άλλου Ισοδύναμου Εγγράφου». Στήλη 23 «Ημερομηνία Υποχρέωση Εξόφληση». Καταχωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση, όπω αυτή προκύπτει είτε από συμβατική υποχρέωση ή από άλλο σχετικό όρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίποτα από τα παραπάνω, καταχωρείται η ημερομηνία έκδοση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Στήλη 24 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 1 έω 30 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από μία (1) έω τριάντα(30) ημέρε. Στήλη 25 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 1 έω 30 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ) για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από μία (1) έω τριάντα(30) ημέρε. Στήλη 26 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 31 έω 60 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από τριανταμία (31) έω εξήντα(60) ημέρε. Στήλη 27 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 31 έω 60 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ), για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από τριανταμία (31) έω εξήντα(60) ημέρε. Στήλη 28 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση από 61 έω 90 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από εξήντα μια (61) έω ενενήντα (90) ημέρε. Στήλη 29 «Εκκρεμεί Οφειλέ προ Τρίτου από 61 έω 90 ημέρε». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου (φορεί εκτό τη Γενική Κυβέρνηση ), για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα από εξήντα μια (61) έω ενενήντα (90) ημέρε. 12

13 Στήλη 30 «Ληξιπρόθεσμε Οφειλέ προ Γενική Κυβέρνηση > 90 Ημερών». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Στήλη 31 «Ληξιπρόθεσμε Οφειλέ προ Τρίτου > 90 Ημερών». Καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προ τρίτου, για τι οποίε έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωση εξόφληση και παραμένουν ανεξόφλητε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Στήλη 32 «Σχόλια». Καταγράφονται τυχόν σχόλια που κρίνονται απαραίτητα σχετικά με τη συγκεκριμένη εγγραφή. 3. Βάσει των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων, συντάσσονται από τι οικείε οικονομικέ υπηρεσίε των υπόχρεων φορέων οι πίνακε τη παρ.4, του άρθρου 7, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, για την ενημέρωση των αρμόδιων Δ/νσεων του Γ.Λ. Κράτου. Ειδικότερα, οι πίνακε αυτοί, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση, θα αποστέλλονται στο Γ.Λ. Κράτου, εντό του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, μέσω των Υ.Δ.Ε., οι οποίε και διενεργούν σχετικό έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων του. Για του λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση οι ανωτέρω πίνακε θα αποστέλλονται απευθεία από την οικονομική υπηρεσία του εποπτεύοντο Υπουργείου στι αρμόδιε Διευθύνσει του Γ.Λ.Κ. Υπόδειγμα των ανωτέρω πινάκων, καθώ και λεπτομερεί οδηγίε για την συμπλήρωση και αποστολή του στο Γ.Λ.Κ. θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο. 13

14 ΙΧ. Επί του άρθρου 8 1. Όσον αφορά στι υποχρεώσει που αναλαμβάνονται, σε βάρο του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων, από του φορεί τη Κεντρική Διοίκηση διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικέ περί δημοσίων επενδύσεων διατάξει (άρθρο 12 του π.δ/το ) και παράλληλα επαναλαμβάνονται ισχύουσε ρυθμίσει, σύμφωνα με τι οποίε τίτλο ανάληψη υποχρεώσεων αποτελούν οι Συλλογικέ Αποφάσει Έργων (ΣΑΕ) ή Μελετών (ΣΑΜ) που εκδίδονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954, όπω ισχύει και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία (ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου, κατανομή των απαιτουμένων πιστώσεων, κατ έτο, όταν το έργο πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενό οικονομικά έτη κ.λπ.). 2. Επισημαίνεται όμω, εν προκειμένω ότι, οι προαναφερόμενε αποφάσει, επειδή βαρύνουν, στι περισσότερε των περιπτώσεων, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομική Στρατηγική (άρθρο 6Α ν.2362/95, όπω προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3871/2010), θα πρέπει να εκδίδονται, σύμφωνα με τι νέε ρυθμίσει τη παρ.3, του άρθρου 21, του ν.2362/1995, με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, καλυπτόμενη κατ αυτό τον τρόπο τη απαίτηση του νόμου για σχετική προηγούμενη έγκριση. 3. Τέλο, όσον αφορά στην καταγραφή των αναλαμβανομένων σε βάρο του Π.Δ.Ε. υποχρεώσεων στο Μητρώο Δεσμεύσεων και ειδικότερα στι στήλε που αναγράφονται τα στοιχεία των αναλήψεων θα καταχωρούνται τα στοιχεία των οικείων ΣΑΕ, ΣΑΜ. Χ. Επί του άρθρου 9 Προβλέπεται ιδιαίτερο τρόπο ανάληψη υποχρέωση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, για συγκεκριμένε κατηγορίε δαπανών. Ειδικότερα: 1. Οι δαπάνε για αποδοχέ, συντάξει, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέου και οι δαπάνε του άρθρου 37 του ν.2362/1995, αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετική απόφαση για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτου. 2. Για τι δαπάνε πάγιου χαρακτήρα (π.χ. ΔΕΗ, ύδρευση κ.λπ), καθώ και για τι δαπάνε που δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία έκδοση τη απόφαση ανάληψη, πριν από την πραγματοποίηση τη δαπάνη (π.χ. νοσήλια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ), η απόφαση για τη δέσμευση τη αντίστοιχη πίστωση, θα εκδίδεται αμέσω μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση στον οικείο φορέα, του ύψου και του χρόνου εξόφληση (εάν προβλέπεται) τη δαπάνη. 3. Οι δαπάνε για μισθώματα ακινήτων αναλαμβάνονται από την αρχή του οικονομικού έτου για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών, με πίνακε που καταρτίζονται από του διατάκτε με βάση τα μισθωτήρια συμβόλαια και όχι με αποφάσει ανάληψη 14

15 υποχρέωση. Η έγκριση τη πίστωση και ο μοναδικό αριθμό καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμή αποτυπώνεται επί των πινάκων αυτών. ΧΙ. Επί του άρθρου 10 1.α. Οριοθετείται η ευθύνη των αρμόδιων οργάνων, που πραγματοποιούν δαπάνε καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο οικείο φορέα τη Γενική Κυβέρνηση ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. β. Ο διατάκτη τη δαπάνη, καθώ και οποιοδήποτε άλλο όργανο ενέκρινε ή έχει συμπράξει στην εκτέλεση τη δαπάνη ευθύνονται έναντι του οικείου φορέα ει ολόκληρο και καταλογίζεται υποχρεωτικά, σε βάρο του, κάθε σχετική ζημία αυτού. γ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, εν προκειμένω, η: i) αυστηροποίηση των διατάξεων, αφού: αα) τα αρμόδια όργανα ευθύνονται σε κάθε περίπτωση (όχι μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια) ββ) καταλογίζεται, σε βάρο του, υποχρεωτικά και όχι δυνητικά, η ζημία του οικείου φορέα, ii) μη επανάληψη τη επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων περί ευθύνη Υπουργών. 2. Δημόσιοι υπάλληλοι που υπογράφουν ή προσυπογράφουν έγγραφα πραγματοποίηση δαπανών κατά παράβαση των άρθρων 15, 19, 20 και 21 του ν.2362/1995 υποπίπτουν σε αυτοτελέ πειθαρχικό αδίκημα. ΧΙΙ. Επί του άρθρου Κάθε απόφαση ανάληψη υποχρέωση, τόσο υπό τη νομική, όσο και τη δημοσιονομική τη έννοια, με την οποία δεσμεύεται ποσό, καθ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή και του ποσοστού διάθεση του Π/Υ του οικείου φορέα, είναι αυτοδίκαια άκυρη. Ομοίω, η εν λόγω απόφαση είναι αυτοδίκαια άκυρη και όταν εκδίδεται κατά παράβαση των διαδικασιών που ορίζει το κοινοποιούμενο διάταγμα. 2. Περαιτέρω, καμιά διοικητική πράξη, που προκαλεί δαπάνη σε βάρο του προϋπολογισμού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, δεν θα εκτελείται από τα όργανα που είναι αρμόδια να την εκτελέσουν, εάν δεν βεβαιώνεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία η δέσμευση τη σχετική πίστωση στα λογιστικά βιβλία. β.i.) Για τον προσήκοντα έλεγχο, στο προοίμιο κάθε διοικητική πράξη τη κατηγορία αυτή, θα αναγράφονται υποχρεωτικά, πλέον των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται (εξουσιοδοτική διάταξη, στοιχεία άρθ.90 του π.δ.63/2005 κ.λπ), τα στοιχεία ταυτότητα (αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία) τη σχετική βεβαίωση. ii. Η μη αναγραφή των στοιχείων αυτών αποτελεί παράβαση ουσιώδου τύπου τη διαδικασία και συνεπάγεται την ακυρότητα τη διοικητική πράξη. 3.α. Επί των πράξεων με τι οποίε επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, που 15

16 συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, όπω διορισμό, ένταξη, μετάταξη και προαγωγή κάθε κατηγορία προσωπικού, με εξαίρεση τι μισθολογικέ μεταβολέ λόγω χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου ή χρονοεπιδόματο, στι περιπτώσει που προβλέπεται η έκδοση σχετική απόφαση, απαιτείται να βεβαιώνεται από τι Υ.Δ.Ε., για του φορεί των οποίων οι δαπάνε ελέγχονται από τι Υ.Δ.Ε. ή από την οικεία οικονομική υπηρεσία για του λοιπού φορεί, η ύπαρξη τη απαιτούμενη πίστωση, διαφορετικά οι πράξει αυτέ είναι άκυρε. β. Αποφάσει χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου ή χρονοεπιδόματο, που εξαιρούνται, κατά τα ανωτέρω, τη γενική ρύθμιση, θα καταχωρούνται, από το διατάκτη, σε μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία (παρ. 7 άρθ.11 του π.δ/το ) και θα αποστέλλεται στην οικεία Υ.Δ.Ε. ή στην οικονομική υπηρεσία, κατά περίπτωση, για ενημέρωση των βιβλίων που τηρούνται για την παρακολούθηση του πάση φύσεω προσωπικού που υπηρετεί στο φορέα. γ.i) Για την προκήρυξη πλήρωση θέσεων προσωπικού, η σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη τη απαιτούμενη πίστωση χορηγείται πριν τη δημοσίευση τη προκήρυξη, με χωριστό έγγραφο τη Δ/νση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου ή τη οικεία οικονομική υπηρεσία για του εκτό Κ/Π φορεί τη Γενική Κυβέρνηση, προ το Α.Σ.Ε.Π. ii) Αυτονόητο είναι ότι, όταν χορηγείται η βεβαίωση ύπαρξη πίστωση από τη Δ20- Δ/νση Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κράτου, δεν απαιτείται βεβαίωση επί τη προκήρυξη από την Υ.Δ.Ε., δεδομένου ότι αυτή συντάσσεται στην πράξη διορισμού. δ. Οι εκκαθαριστέ αποδοχών είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρηση τη ανωτέρω διαδικασία και υποχρεούνται να μην προβαίνουν στην εξόφληση των μισθοδοτικών καταστάσεων σε αντίθετη περίπτωση. ΧΙΙΙ. Επί των άρθρων 12 και 13 Από , ημερομηνία έναρξη ισχύο του κοινοποιούμενου π.δ/το, καταργούνται οι διατάξει των π.δ. 138/1998 και 465/1975, καθώ και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. ΧIV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Οι διατάκτε, ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτημένα όργανα, θα πρέπει, για την εφαρμογή των εισαγομένων νέων, περί αναλήψεω υποχρεώσεων, ρυθμίσεων, κατά την πρώτη περίοδο, να εκδώσουν, οπωσδήποτε με την έναρξη του οικονομικού έτου 2011, αποφάσει ανάληψη υποχρέωση, για τι υποχρεώσει που αναλήφθηκαν εντό του οικονομικού έτου 2010 και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι τη λήξη του ( ), καθόσον σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των σχετικών δαπανών. Νέε αναλήψει υποχρεώσεων μπορεί να αναληφθούν σε βάρο του εναπομείναντο υπόλοιπου των διατιθέμενων πιστώσεων. 16

17 2. Επίση, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσει ανάληψη υποχρεώσεων για τι δαπάνε τη παρ.1, του άρθρου 9, του π.δ/το, που αναλαμβάνονται κατά την έναρξη του οικονομικού έτου, για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων. ΧV. Πληροφορίε και περαιτέρω διευκρινήσει επί των οριζομένων με το κοινοποιούμενο π.δ. θα παρέχονται, όσον αφορά στου φορεί τη Κεντρική Διοίκηση, από την Δ20 - Προϋπολογισμού (για το άρθρο 7) και τη Δ26- Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογή Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (για τι λοιπέ διατάξει ), όσον αφορά δε στου λοιπού φορεί τη Γενική Κυβέρνηση από την Δ39- Ν.Π.Δ.Δ.. Η εγκύκλιο αυτή έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Γ.Λ. Κράτου ( ). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: α) ΠΑΡ/ΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ β) ΠΑΡ/ΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι. Αποδέκτε προ ενέργεια 1.Όλα τα Υπουργεία α)γραφεία κ.κ. Υπουργών β)δ/νσει Διοικητικού (με την παράκληση να ενημερώσουν τα ν.π.δ.δ. και του λοιπού φορεί τη Γεν. Κυβέρνηση που εποπτεύουν) γ)δ/νσει Οικονομικού O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Γεν. Δ/νση Τοπική Αυτοδιοίκηση Δ/νση Οργάνωση & Λειτουργία ο.τ.α. Σταδίου 27, ΑΘΗΝΑ (Με την παράκληση να ενημερώσει του ο.τ.α. α και β βαθμού) 3.Όλε τι Περιφέρειε α)γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων β)δ/νσει Οικονομικού 4.Υπουργεία : α)εργασία & Κοινωνική Ασφάλιση β)υγεία και Κοιν. Αλληλεγγύη (Με την παράκληση να ενημερώσουν όλου του ΟΚΑ που εποπτεύουν) ΙΙ. Αποδέκτε προ κοινοποίηση 1.Ελεγκτικό Συνέδριο (Για ενημέρωση των κ.κ. Επιτρόπων κ.λπ. αρμόδιων Υπηρεσιών του) 2.Όλε τι Υπηρεσίε Δημ/κού Ελέγχου 3.Ειδικό Λογιστήριο στο ΥΠΕΘΑ 17

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 01/2015

Αριθμός Απόφασης : 01/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7813 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 80 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 05.01.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 6 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 5215395-96-97-98-125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 335.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 335. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 20 11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 32017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-30 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 335 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 20 11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 32018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-30 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» Εξαιρετικά επείγον Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.» Εξαιρετικά επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ.: 2/95592/0026 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΤΗΛ.210-3332948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 1/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: Β4Μ11-ΝΙ4 ΑΔΑ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα 30-8 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026 Σχετ: 2/27178/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα 30-8 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026 Σχετ: 2/27178/0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-Λ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08 Οκτωβρίου 03 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 39739 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. Ταχ. Δ/νση : Σίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 26 επτεμβρίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77786/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 6143Η-ΣΛΛ Αθήνα, 16/9/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1141

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: ,

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑTA: Α Δ EΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα