ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: / 204 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμ.Σχεδιου: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Ταχ. Δ/νση : Aκτή Βασιλειάδη Πύλη Ε-Ε2, Λιμάνι Πειραιά Ταχ. Κώδικας: 85 0 Πληροφορίες : ΕΠΣΤΗΣ ΛΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ι. Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση- Υποστήριξη του συστήματος επικοινωνίων και του καταγραφικού φωνής του ΕΚΣΕΔ, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ #70.000,00 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α.του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α / ), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». γ. Του Π.Δ.8/07 (ΦΕΚ 50 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». δ.του Ν. 386/0 (ΦΕΚ 2 Α /0), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». ε.του Ν.387/0 (ΦΕΚ 4 Α /0) άρθρο 2, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». στ.του Ν.3922/ (ΦΕΚ 35 Α /), «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». ζ.του Π.Δ. 67/ (ΦΕΚ 49 Α /), «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». η.του ΠΔ 85/202 (ΦΕΚ 4 Α /2), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 94/202 (ΦΕΚ 49 Α / 2). θ. Του Ν. 450/3 (ΦΕΚ 02 Α /3), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». ι. Της αριθμ. 28/203 (ΦΕΚ 99 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, περί «Καθορισμός καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ια. Του ΠΔ 9/3 (ΦΕΚ 53 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». - -

2 2. Την αριθμ / 3 / (Αριθμ. Σχεδ: 543) Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 203 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3. Το αριθμ /203/ (Αριθμ. Σχεδίου: 3059) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΔ. 4. Το αριθμ /203/ (Αριθμ. Σχεδίου: 24) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΙ.ΠΡΟΜ 3 ο. 5. Το αριθμ. 34.6/2/3/ (Αριθμ. Σχεδίου:36239) έγγραφο ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α. 6. Το αριθμ. 34.6/26/3/ (Αριθμ. Σχεδίου:37930) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α. 7. Το αριθμ /204/ (Αριθμ. Σχεδίου: 9) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 3ο. 8. Την αρίθμ / (Αριθμ. Σχεδίου: 239) Απόφαση έγκρισης πίστωσης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 394 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για τη Συντήρηση- Υποστήριξη του συστήματος επικοινωνίων και του καταγραφικού φωνής του ΕΚΣΕΔ, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ #70.000,00 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή(πρωτότυποαντίγραφο, το πρωτότυπο υπερισχύει του αντιγράφου) με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω.οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν είτε στην ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. / ΔΙ. ΠΡΟΜ., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, απευθείας στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, ήτοι την: Ημ/νία: 24 / 04 / 204, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα :00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ.37 Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών - 2 -

3 4. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «..». β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 Ο ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 5. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ.7 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας. 6. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 8. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 9. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 0. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ #70.000,00 # συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 204 ΚΑΕ 4/40/ Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4% ΕΛΟΑΝ 2% (πρώην Τ.Α.Ν.) ΕΑΑΔΣ 0,0%. Χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20% Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %. 2. Τα έξοδα υλοποίησης βαρύνουν τον ανάδοχο

4 3. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, καταβάλλοντας το 00% της αξίας μετά τη μερική οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 4. Η ανάδειξη του μειδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 5. Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την Ως τόπος υλοποίησης ορίζεται η ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΔ/ΕΚΣΕΔ στην Ακτή Βασιλειάδη. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών ανά τρίμηνο με σύνταξη σχετικού μερικού πρωτοκόλλου και κατόπιν εκδόσεως σχετικής βεβαίωσης από την ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΔ.Για τον υπολογισμό πληρωμής υπολοίπου ημερών θα χρησιμοποιείται ο τύπος: Συνολικό Μηνιαίο Ποσό Χ Υπόλοιπες Ημέρες = Ποσό Πληρωμής Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 8. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 8/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 50). 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 20. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία της ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 3 Ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε Ε2, Λιμάνι Πειραιά). 2. Ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης διάρκειας ισχύος κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ποσού που να καλύπτει το 0% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 22. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για είκοσι μία (2) ημέρες

5 23. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών έτους 203 Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (ΔΕΚΝ) ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου):. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 6. Γραφ. κ. Δ ΚΓ 7. ΔΕΔ 8. ΔΙΠΡΟΜ Α - 5 -

6 ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΩΝ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ ΩΝ ΕΙΔΟΣ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΣΕΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΚΟΠΟΣ Το έργο αφορά την συντήρηση υποστήριξη του εξοπλισμού και των εφαρμογών (υλικό και λογισμικό) που είναι εγκατεστημένα στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αποτελεί το Σύστημα Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων. Η απρόσκοπτη συνεργασία των ανωτέρω συστημάτων εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό επιχειρήσεων «έρευνας διάσωσης». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει:.την παροχή Συντήρησης (προληπτικής) στο Σύστημα Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων. Το ανωτέρω σύστημα περιλαμβάνει τις συσκευές και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για να παρέχεται η δυνατότητα: - Ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας όλων των τύπων (μέσω ΟΤΕ, με το δίκτυο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με συσκευές VHF, HF, DSC/HF, DSC/MF/VHF), με τα περιπολικά σκάφη, τα λοιπά σκάφη και αεροσκάφη και με τα άλλα μέσα διάσωσης που συμμετέχουν σε ένα περιστατικό διάσωσης στη θάλασσα. - Μεταβίβασης της φωνής και των δεδομένων στις διάφορες θέσεις εργασίας του ΕΚΣΕΔ. - Διασύνδεσης κλήσεων, η καθεμιά από τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται με διαφορετικά δίκτυα/μέσα επικοινωνίας (όπως αυτά που αναφέρονται ανωτέρω), ούτως ώστε να είναι εφικτή η δυνατότητα συνομιλίας (conference) των εμπλεκομένων σε ένα περιστατικό διάσωσης, ανεξάρτητα με το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. - Καταγραφής κλήσεων (φωνής) που πραγματοποιούνται από τις θέσεις εργασίας του ΕΚΣΕΔ. - Δικτυακής Βάσης Δεδομένων τηλεφώνων και λοιπών πληροφοριών. Αναλυτική παρουσίαση των συσκευών και του λογισμικού, παρατίθεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» των Τεχνικών Προδιαγραφών.. Η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως η συντήρηση, που αποσκοπεί στη διατήρηση του αντικειμένου, στο οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής επιθεώρησης, ανίχνευσης και αποτροπής βλαβών κατά την γέννησή τους (incipient failures). Η προληπτική συντήρηση θα αποτελείται από σειρά ενεργειών (σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή), αφορά διάθεση υλικού - λογισμικού και υπηρεσιών και θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα..2 Οι ελάχιστες ενέργειες που θα πραγματοποιούνται κατά την προληπτική συντήρηση είναι οι παρακάτω, καθώς και όσες αναλυτικά αναφέρονται στο «Παράρτημα Β» των Τεχνικών Προδιαγραφών: Έλεγχος συσκευών και εκτέλεση κατάλληλων διαγνωστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μονάδων του συστήματος Καθαρισμός συσκευών καρτών Έλεγχος καλωδιώσεων και επαφών Έλεγχος τροφοδοσίας του συστήματος Λήψη αντιγράφων εφεδρείας - 6 -

7 Επικαιροποίηση της Δικτυακής Βάσης Δεδομένων τηλεφώνων και λοιπών πληροφοριών, σύμφωνα με στοιχεία που θα δίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Έλεγχος του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τα εγχειρίδια των συσκευών.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα Β του παρόντος. Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζεται μετά από συνεργασία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και υποψήφιου αναδόχου. 2.Επισκευή αντικατάσταση του εξοπλισμού του Συστήματος Επικοινωνιών Φωνής και Δεδομένων και του καταγραφικού φωνής (επανορθωτική συντήρηση) (υλικού και λογισμικού) σε περίπτωση βλάβης κατά τον χρόνο διάρκειας της Σύμβασης. Η επανορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εκείνη, που αποσκοπεί στην επαναφορά του αντικειμένου, στο οποίο αυτή εφαρμόζεται, σε μία προδιαγεγραμμένη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιδιόρθωσης μίας δυσλειτουργίας (malfunction) λογισμικού ή υλικού, η οποία έχει προκαλέσει υποβάθμιση κάτω από την προδιαγεγραμμένη, της κατάστασης λειτουργικότητας του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η επανορθωτική συντήρηση αφορά επίσης διάθεση υλικού - λογισμικού και υπηρεσιών. 3. Αναβάθμιση της κεντρικής μνήμης RAM των Η/Υ του ΕΚΣΕΔ με συνολικά οκτώ (08) τεμάχια των 4GB (DDR3 SDRAM non-ecc PC3-2800) έκαστο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΟΙ.. Βλάβη: Είναι κάθε συμβάν το οποίο επιφέρει την αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης μίας ή περισσοτέρων από τις δυνατότητες του εξοπλισμού (hardware & software) και ο οποίος περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι δυνατότητες αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Β. των Τεχνικών Προδιαγραφών. Βλάβη θεωρείται επίσης η πλημμελής λειτουργία κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής ανεξάρτητα από τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της..2 Βασικός εξοπλισμός: Είναι κάθε υλικό (Hardware) ή σύνθεση υλικών που μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα, παρέχοντας τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζεται, μαζί με το λογισμικό (Software) που έχει εγκατασταθεί σ αυτό, καθώς και τον παθητικό εξοπλισμό (καλώδια κ.λ.π.) που απαιτείται για τη λειτουργία του. Μονάδα βασικού εξοπλισμού είναι ο εξυπηρετητής (Server) και ο δρομολογητής (Router) του Συστήματος Επικοινωνιών του ΕΚΣΕΔ, που υπάρχουν στο server room..3 Εξαρτώμενη Μονάδα Εξοπλισμού: Είναι κάθε μονάδα εξοπλισμού η οποία ενώ μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά ως αυτόνομη μονάδα, αδυνατεί να διεκπεραιώσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζεται, εξ αιτίας κάποιας βλάβης που εντοπίζεται σε άλλη μονάδα εξοπλισμού ή στον βασικό εξοπλισμό του συστήματος. Για παράδειγμα εξαρτώμενη μονάδα θεωρείται κάθε Η/Υ ο οποίος ενώ λειτουργεί ικανοποιητικά και διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό, αδυνατεί να αποστείλει ή/και να λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή να διασυνδεθεί με τις υπόλοιπες, επειδή δεν είναι δυνατή η σύνδεση του με τον εξυπηρετητή (Server) λόγω βλάβης στον δρομολογητή (Router) του κεντρικού συστήματος..4 Κ.Ω.Κ. (Κανονικές Ώρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα από έως 7.00 για τις εργάσιμες ημέρες του έτους..5 Ε.Ω.Κ. (Επιπλέον Ώρες Κάλυψης): Είναι το χρονικό διάστημα που δεν θεωρείται Κ.Ω.Κ..6 Χ.Ε.Λ. : Είναι ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας μιας μονάδας εξοπλισμού και αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης, μέχρι τη πλήρη αποκατάσταση της και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο, στον υπεύθυνο του χώρου..7 Π.Δ. : Είναι το Ποσοστό Διαθεσιμότητας του εξοπλισμού το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: - 7 -

8 (Σ.Α.Ω. Σ.Α.Ω.Ε.Λ.) όπου Π.Δ. = Σ.Α.Ω.8 Σ.Α.Ω. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών κατά την περίοδο μέτρησης..9 Σ.Α.Ω.Ε.Λ. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών Εκτός Λειτουργίας κατά την περίοδο μέτρησης. Το Ποσοστό Διαθεσιμότητας (Π.Δ.) θα υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Συντήρησης Υποστήριξης έως και Α.Χ.Ε.Λ. : Είναι ο Ανεκτός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας σε ώρες και αντιπροσωπεύει τον μέγιστο συνολικό χρόνο (εντός της περιόδου μέτρησης) κατά τον οποίο ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργεί πλημμελώς ή/και να βρίσκεται εκτός λειτουργίας χωρίς να παραβιάζονται τα όρια που έχουν τεθεί με βάση το καθορισμένο Ποσοστό Διαθεσιμότητας. Ο Α.Χ.Ε.Λ. υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Χ.Ε.Λ = Σ.Α.Ω. - (Σ.Α.Ω. * Π.Δ.) όπου Σ.Α.Ω. : Είναι ο Συνολικός Αριθμός Ωρών κατά την περίοδο στην οποία υπολογίζεται το Ποσοστό Διαθεσιμότητας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.. Π.Δ. : Είναι το καθορισμένο Ποσοστό Διαθεσιμότητας. Τα ποσοστά διαθεσιμότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα αναγραφόμενα στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης προβλημάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από τους αναγραφόμενους στον πίνακα αυτό. Πίνακας Διαθεσιμότητας Υλικού & Αποκατάστασης Προβλημάτων Α/Α Είδος εξοπλισμού Βασικός εξοπλισμός 2 Εξαρτώμενες μονάδες Α.X.E.Λ. (%) Μέγιστος χρόνος απόκρισης (από την αναγγελία της βλάβης) Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Προβλημάτων Εντός Κ.Ω.Κ. Εντός Ε.Ω.Κ. Software Hardware Software Hardware 0. % ½ Ώρα 4 Ώρες 8 Ώρες 6 Ώρες 2 Ώρες 3 % Ώρα Δύο (2) εργάσιμες ημέρες 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και τη σύμβαση. 2.2 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της συντήρησης / επισκευής / ρύθμισης / επικαιροποίησης/ αντικατάστασης και γενικά της εξασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του αναφερόμενου στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» εξοπλισμού, για χρονική περίοδο που θα αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και θα τελειώνει στις Το ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά του. - Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μετάβαση τεχνικών του αναδόχου στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός (on site). - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να αποδεχθεί ισοδύναμες - 8 -

9 εναλλακτικές λύσεις (π.χ. να υπάρχει ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά συστήματα διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και με μέριμνα του ιδίου, να εγκατασταθούν προσωρινά σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί βλάβη) υπό την προϋπόθεση ότι με τις λύσεις αυτές δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στην εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών. Επίσης είναι αποδεκτή από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (διατηρώντας του δικαιώματος επιφύλαξης ένεκα προστασίας στοιχείων προσωπικών δεδομένων) η επισκευή βλαβών λογισμικού μέσω δικτύου (remote access). - Το κόστος των εργασιών και των κάθε είδους υλικών που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση της προληπτικής συντήρησης/ επισκευής/ ρύθμισης/ επικαιροποίησης/ αντικατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. - Η εργασία θα αποτυπώνεται σε Δελτίο Τεχνικής Συντήρησης όπως το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α» των Τεχνικών Προδιαγραφών. - Θα προβαίνει στην επαναφορά της κανονικής λειτουργίας του συστήματος και στην αποκατάσταση των δεδομένων (data restore), στις περιπτώσεις που η απώλεια δεδομένων (data), ένεκα βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμοί, πυρκαγιά, κλπ) αλλά σε άλλες αιτίες όπως αστοχία υλικού, προσβολή από κακόβουλο λογισμικό (ιός, worm, κλπ), φυσιολογική φθορά, κλπ. Για αυτό τον σκοπό θα πρέπει να διατηρεί αρχεία επανάκτησης δεδομένων (back up files) εντός του χώρου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού η ενημέρωση των Βάσεων Δεδομένων ή και η αλλαγή στις αρχικές ρυθμίσεις του λογισμικού το οποίο θα είναι εγκατεστημένο, από προσωπικό του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία (Διαχειριστές συστήματος). - Επίσης δεν θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού η τυχόν προσβολή οποιασδήποτε μονάδας από ιούς ή άλλης μορφής κακόβουλο λογισμικό (worm, Trojan, κ.λ.π.). 2.3 Θα προβαίνει σε αλλαγές στις ρυθμίσεις των συσκευών του κεντρικού συστήματος (server, κονσόλες χειριστών), προκειμένου να ενσωματωθεί νέος εξοπλισμός που τυχόν προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή προκειμένου να εφαρμοστούν νέες τεχνικές δικτύωσης και ασφάλειας στο σύστημα, σε συνεργασία με τεχνικούς Η/Υ του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. 2.4 Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, καλύπτει επίσης την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή/και ανωμαλίας οφειλόμενη σε μεταβολές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (υπερτάσεις κ.λ.π.) εφόσον η βλάβη/ανωμαλία εντοπίζεται σε μονάδα εξοπλισμού για την οποία προβλέπεται προστασία μέσω συσκευής αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.), υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα αυτή δεν είχε αποσυνδεθεί από το U.P.S., με ευθύνη του προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Θα προβαίνει στην ενσωμάτωση και την κατάλληλη ρύθμιση προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες του συστήματος, εφόσον αποφασισθεί από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η αναβάθμισή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Το κόστος της τυχόν αναβάθμισης, δεν θα βαρύνει τον ανάδοχο. 2.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον έναν (0) τεχνικό Η/Υ υπεύθυνο συντήρησης αποκατάστασης βλάβης, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος από την κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος επικοινωνιών φωνής (Voice Communication System VCS, όπως περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» των Τεχνικών Προδιαγραφών) για οιαδήποτε εργασία απαιτηθεί (συντήρηση επισκευή ρύθμιση). - Τουλάχιστον ένας (0) τεχνικός, θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για επί τόπου επίλυση τυχόν προβλημάτων σε βάση 24/7. Τα στοιχεία των τεχνικών και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα πρέπει να είναι εγγράφως γνωστά στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. - Ομοίως, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, την προαναφερόμενη βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο διατιθέμενος τεχνικός είναι πιστοποιημένος για να συντηρήσει/ρυθμίσει/επισκευάσει το σύστημα επικοινωνιών φωνής και το λογισμικό αυτού. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται αυτόματα στον επόμενο μειοδότη, ο οποίος καλείται για υπογραφή Σύμβασης με την ίδια υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης

10 - Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος πάψει να φέρει την πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας, αναφορικά με την ικανότητά του για υποστήριξη/συντήρηση του αντίστοιχου εξοπλισμού, υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα στους αρμοδίους του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση διακόπτεται αυτόματα, αφού προηγουμένως γίνει αποκατάσταση (από τον ανάδοχο), όλων των προβλημάτων που έχουν αναγγελθεί. - Η επικαιροποίηση της Δικτυακής Βάσης Δεδομένων τηλεφώνων και λοιπών πληροφοριών θα δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από τον προαναφερόμενο στην παρούσα παράγραφο πιστοποιημένο τεχνικό, είτε από κατάλληλα πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό Διαχειριστές, οι οποίοι ωστόσο δεν θα δύνανται να εκτελέσουν καμία από τις λοιπές εργασίες συντήρησης. Η πιστοποίηση των Διαχειριστών στην περίπτωση αυτή δύναται να παρέχεται από τον ίδιο πιστοποιημένο τεχνικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Υπηρεσία ενήμερη για τα στοιχεία των εκάστοτε πιστοποιημένων Διαχειριστών και να προσκομίζει τις σχετικές πιστοποιήσεις πριν την έναρξη των εργασιών επικαιροποίησης της Βάσης Δεδομένων. 2.7 Εμπιστευτικότητα: Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο 2472/997, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΔ. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. - Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΕΚΣΕΔ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το ΕΚΣΕΔ ως εμπιστευτικά. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του κυρίου του έργου, να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του έργου, να επιτρέπει στον Κύριο του έργου και στα άτομα που ορίζονται από αυτόν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα αναφερόμενα στη παρούσα. 2.8 Διαδικασία αναγγελίας βλάβης - Αποκατάστασης προβλημάτων Όταν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα θα ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά η/και εγγράφως τον ανάδοχο. Ομοίως ο ανάδοχος μετά την αποκατάσταση πλήρη επαναλειτουργία του εξοπλισμού, θα ενημερώνει εγγράφως το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η αναγνώριση της μονάδας εξοπλισμού στην οποία εντοπίζεται βλάβη, ούτε η πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί και να επισκευάσει ή αντικαταστήσει το υλικό ή λογισμικό που έχει υποστεί βλάβη εντός του χρονικού περιθωρίου που προδιαγράφεται στον «Πίνακα Διαθεσιμότητας Υλικού & Αποκατάστασης Προβλημάτων» των Τεχνικών Προδιαγραφών (ανωτέρω). 2.9 Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιείται από την εταιρεία στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα συντάσσεται δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α» στο οποίο θα γίνεται περιγραφή του προβλήματος ή των εργασιών συντήρησης, οι ενέργειες που έγιναν καθώς και οι ώρες εργασίας που απαιτήθηκαν. Αντίγραφο του Δελτίου Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα παραδίδεται στην Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΔ. 2.0 Στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου - 0 -

11 Στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων επί ποινή απόρριψης θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Ρητή δέσμευση αποδοχής όλων των όρων που περιγράφονται στα Κεφάλαια «Β» και «Γ» των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην σύμβαση εκτέλεσης έργου. β) Η χρονική διάρκεια της περιόδου συντήρησης/υποστήριξης θα αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης και θα έχει ισχύ έως γ) Πίνακα με το μέγιστο χρόνο αποκατάστασης προβλημάτων σύμφωνα με τον «Πίνακα Διαθεσιμότητας Υλικού & Αποκατάστασης Προβλημάτων» των Τεχνικών Προδιαγραφών (ανωτέρω). δ) Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (είδος εργασιών, συχνότητα κ.λ.π.) και το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και με την Παράγραφο.2 του Κεφαλαίου 2 (Γενική Περιγραφή). 3. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 3. Εάν κάποια μονάδα μείνει εκτός διαθεσιμότητας πέραν των προαναφερομένων προθεσμιών που αναφέρονται στον «Πίνακα Διαθεσιμότητας Υλικού & Αποκατάστασης Προβλημάτων της παρούσας, τότε ως ποινική ρήτρα για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης, θα μειώνεται το συνολικό τίμημα της Σύμβασης κατά ένα τοις εκατό (%) χωρίς το ΦΠΑ. Η περικοπή λόγω της ποινικής ρήτρας αυτής θα γίνεται στα ανεξόφλητα τιμολόγια της Εταιρείας. 3.2 Αν η Εταιρεία παραβιάσει ουσιώδη όρο της παρούσας και ιδίως, αν με οποιοδήποτε πρόσχημα καθυστερεί σημαντικά και συστηματικά ή αναβάλλει ή αρνείται να παράσχει τις υπηρεσίες της, όπως καθορίζονται και προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, τότε το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ανεξάρτητα από την παραπάνω ποινική ρήτρα έχει ταυτόχρονα το δικαίωμα να επιβάλλει όλες ή μέρος των κυρώσεων του Π.Δ.8/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή διάρκειας ισχύος κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και ποσού που να καλύπτει το 0% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 8/07. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον εκδότη μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και την έκδοση βεβαίωσης οριστικής, ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής του έργου. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - -

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 18. 12. 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 33 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 33 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΙ-1Θ8 ΑΔΑΜ: 13PROC001763528 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. 7151 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/94/5035 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS 1 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η συντήρηση τεχνική υποστήριξη του Εθνικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 2. Γενική περιγραφή Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 03/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 10395/4-9-2014 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα