ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙ ΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MED SEA HEALTH Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟ ΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών τροποποίησης καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGENDA ΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «AGENDA A.E.» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ»... 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DESING DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» και δ.τ. «DESING DIRECT AE» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ ΑΕ (MASTERMIND SA)»... 6 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SKY GUARD SYSTEMS (ΣΚΑΪ ΓΚΑΡΝΤ ΣΙΣΤΕΜΣ) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «Sky Guard Systems Hellas S.A.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΙΤΕ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MED SEA HEALTH Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 61069/03/B/06/41 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MED SEA HEALTH A.E.», και APMAΕ 61069/03/Β/06/41 καθώς επίσης και η με αριθμό 3215/ απόφαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, όπως καταρτίστηκε με την υπ αριθμόν 5.897/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντινιάς Βασιλείου Καλογήρου. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία Διακριτικό τίτλος: «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. «MED SEA HEALTH A.E.» 2. Έδρα: Ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής. 3. Σκοπός: 1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως και κατη γοριών Ξενοδοχείων και γενικώς επιχειρήσεων παροχής καταλύματος. 2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Συνε δριακών Κέντρων και Εκθεσιακών χώρων. 3) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Νοσοκομείων, Ιατρικών Κέντρων και Κέντρων Εναλλακτικών Θεραπειών. 4) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, ήτοι ενδεικτικά νοσοκομειακές δραστηρι

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ότητες, δραστηριότητες άσκησης ιατρικού και οδοντι ατρικού επαγγέλματος και άλλες υγειονομικές δρα στηριότητες. 5) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ και γενικώς πάσης φύσεως καταστημάτων λειτουργούντων στους ως άνω αναφερομένους χώρους. 4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφα λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατό χιλιάδες ( ) και είναι ολοσχερώς κα ταβεβλημένο σε μετρητά. 6. Μετοχές: Το Μ.Κ. διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00 ) η κάθε μία. 7. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου του έτους Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Από τρία (3) έως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι: 1) VALERY (ΒΑΛΕΡΙ) RAGOTIS (ΡΑΓΟΤΗΣ) του VALENTINAS (ΒΑΑΕΝΤΙΝΑΣ) και της RAISA (ΡΑΪΣΑ), Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην πόλη Αζόβ Ρωσί ας στις , κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, οδός Ligovsky Prospekt 78/9, προσωρινό διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας, θέση Τρεις Ελιές του νομού Χαλκιδικής, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 62Nο / , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κασάνδρας. 2) Νικόλαος Κρημνιανιώτης του Περικλή και της Μαρί ας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Σανά Χαλκιδικής στις , κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Παρμενίωνος αρ. 53, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας με αριθμό Μ / του Παραρτήμα τος Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ανω Λιοσίων, 3) SERGEY (ΣΕΡΓΚΕΪ) CHIZHOV (ΤΣΙΖΟΒ) του VALERY (ΒΑΛΕΡΙ) και της ΙΝΝΑ (ΙΝΑ), Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας στις , κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, οδός S. PITERBURG STR. KAVALERGAROSKAYA 22 2, προ σωρινά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας, θέση Τρεις Ελιές, του νομού Χαλκιδικής, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 62Νο / , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 4) Ανδρέας Ραγοτης του Βαλέριου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λένινγκραντ Ρωσίας στις , κάτοικος Κρυοπηγής του Δήμου Κασσανδρείας, θέση Τρεις Ελιές του Νομού Χαλκιδικής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / του Ι Τ. Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Κασάνδρας και 5) Όλγα Κωνσταντινίδου του Γεωργίου και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Τσιμκέντ του Καζακστάν στις , κάτοικος Πετρούπολης Αττι κής, οδός Πανοράματος αριθμοί 7 9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πε τρούπολης. Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική γε νική συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Α) Τακτικοί: 1) Ζωή Γιαννίκη του Στυλιανού, Ελληνικής ιθαγενείας, λογίστρια, πτυχιούχος Παντείου, που γεννήθηκε στην Οιχαλία Τρικάλων το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξανθίππης αρ. 23 Κολωνός, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ /2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Α.Μ. 9996/021484, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. KB Αθήνας, 2) Ιωάννης Μήτσιος του Αναστασίου, Ελληνικής ιθα γενείας, Λογιστής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, που γεννήθηκε στο Βαλτέτσι Αρκαδίας το έτος 1960, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 36 Πε ρισσός, κάτοχος του υπ αριθμόν Ξ /1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ασφ, Περισσού, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλ ματος A.M. 9997/046954, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής. Β) Αναπληρωματικοί: 1) Γεώργιος Γεράρης του βασιλείου, Ελληνικής ιθα γενείας, Λογιστής, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, που γεννήθηκε στα Ροζενά Κορινθίας το έτος 1949, κάτοικος Ζεφυρίου Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 14, κάτοχος του υπ αριθμόν Κ /1977 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. ΙΕ Αθηνών, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογι κού επαγγέλματος A.M. 9992/028170, με Α.Φ.Μ, της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων Αττικής. 2) Ιωάννης Ανυφαντάκης του Γεωργίου, Ελληνικής ιθα γενείας, Λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το έτος 1961, κάτοικος Μοσχάτου Αττι κής, οδός Κοραή αριθμός 85, κάτοχος του υπ αριθμόν Κ /1978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Σπήλιου, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος A.M. 9992/027451, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου Αττικής. Ελευσίνα, 14 Ιουλίου 2006 Η Διευθύντρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ F (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡ ΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 14275/2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 9650/01 ΑΤ/Β/86/392(97),

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 Δι αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 15 ης Ιουνίου 2006, απεφασί σθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τον ν. 2065/1992, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέ δων, η οποία ανέρχεται, μετά τη στρογγυλοποίηση, εις το ποσόν των ευρώ πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιά δων τριακοσίων έντεκα και πενήντα λεπτών ( ,70), η δε ονομαστική αξία των τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ( ) μετοχών Σειράς Α αυξάνεται κατά ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (1,28), η δε ονομαστική αξία των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ( ) μετοχών Σειράς Β αυξάνεται κατά σαράντα τρία λεπτά (0,43) και ποσόν δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά (10,20) για στρογγυλοποίηση της έκδοσης τίτλων μετοχών ενιαίας ονομαστικής αξίας. Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας των επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (719,42) παραμένει εις ειδικό λογαριασμό του ν. 2065/1992, παρ. 3. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί ας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομ μυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων σαράντα ( ,00), οι δε μετοχές ανέρχονται σε τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα ( ) μετοχές Σειράς Α, με αύξηση της ονομαστικής τους αξίας από οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) σε δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (10,19) εκάστη και σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ( ) μετοχές Σειράς Β ονομαστικής αξίας από δύο ευρώ και μηδέν πέντε λεπτά (2,05) σε δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (2,48) εκάστη, ποσό δε εξ ευρώ 10,20 θα χρησιμοποιηθεί για την στρογγυλοποίηση της έκδοσης τίτλων μετοχών ενιαίας ονομαστικής αξίας όπως αυτό εγκρίθηκε. Δι αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 15 ης Ιουνίου 2006, απεφασί σθη η έκδοση νέων τίτλων μετοχών ενιαίας ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00) εκάστη και κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδό ντα τριών χιλιάδων σαράντα ( ,00), διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ( ) μετοχές ενιαίας ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00) εκάστη. Δι αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 ης Ιουνίου 2006 των μετόχων της εταιρείας, απεφασί σθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσόν των οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα ( ,00) ευρώ, δια εκδόσεως σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (44.958) μετοχών, ονομαστικής αξίας εί κοσι (20,00) ευρώ εκάστης μετοχής. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ,00), διαιρού μενο σε διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00) εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2006 F (3) ρειών τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGENDA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «AGENDA A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό EM 13488/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGENDA ΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «AGENDA Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 55948/01 AT/Β/04/11, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με την από Γενική Συ νέλευση των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 1 ο Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος 1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «AGENDA ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία», για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επω νυμία θα χρησιμοποιείται ως «AGENDA EVENT AND COMMUNICATION SERVICES S.A.». 2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας έχει ως εξής: «AGENDA Α.Ε». Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι: Η διαμεσολάβηση στον συνεδριακό τουρισμό, η διοργάνωση συνεδρίων και συναφών κοινωνικών δρα στηριοτήτων, η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων, επισκέψεων σε πολιτιστικούς χώρους, θε ματικών διοργανώσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων, ταξειδίων επιβράβευσης, εκδηλώσεων και ταξειδίων προωθητικού και διαφημιστικού χαρακτήρα, η διορ γάνωση κλαδικών εκθέσεων, αθλητικών, πολιτιστικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς επίσης και ο συντονισμός, η προώθηση και προβολή όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εκμετάλλευση, διοργάνωση, σχεδιασμός, υλο ποίηση, προώθηση και προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αγροτουρισμού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η παραγωγή, πώληση και εν γένει διάθεση εντύπου, οπτικού και ακουστικού υλικού για συνέδρια και συνα φείς διοργανώσεις, καθώς και η προβολή τους μέσω

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εν γένει διαφημιστικές δραστηριότητες και εκ δόσεις και ειδικότερα α) η επιμέλεια προγραμμάτων διαφημίσεων, β) η παραγωγή τηλεοπτικών σεναρίων, ραδιοφωνικών κειμένων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων προς την εταιρεία και τρί τους, γ) η διεξαγωγή έρευνας και στατιστικών αναλύσεων, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους εργασίας που σχε τίζεται με την παροχή υπηρεσιών, συμβούλων έρευνας αγοραπωλησιών, οργάνωσης επιχειρήσεων, μηχανογρά φησης, πληροφορικής και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού, δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού εταιρικής ταυ τότητας, ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων και συσκευασιών, ε) η μελέτη νέων προϊόντων και ο επανασχεδιασμός προϋπαρχόντων, στ) ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και οργάνωση προω θητικών ενεργειών, ζ) η παροχή υπηρεσιών δια διαφημιστικής επικοινω νίας, η) ο σχεδιασμός με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η αποτύπωση σχεδίων, εικόνων, παραστάσεων και γενικά κάθε διαφημιστικού υλικού, θ) η διενέργεια οιασδήποτε φύσεως διαφημιστικών εργασιών, δημοσίων σχέσεων και εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, ι) η έκδοση εντύπων οιασδήποτε φύσεως και χαρακτή ρα και η εκτύπωση αυτών και γενικά η διενέργεια κάθε φύσεως τυπογραφικών, βιβλιοδετικών, λιθογραφικών εργασιών κ) η επεξεργασία και πλαστικοποίηση χάρτου, η παρα γωγή πλαστικών σακούλων, η εκτύπωση εντύπων κάθε φύσεως και η κάθε είδους βιβλιοδετική, τυπογραφική και λιθογραφική εργασία και λ) η εκμετάλλευση και γενικά εμπορία ειδών σχετικών με τις πιο πάνω δραστηριότητες. Η οργάνωση, επιμέλεια, διενέργεια συνεδρίων, σεμι ναρίων, διαλέξεων, μουσικών και κάθε είδους καλλιτεχνι κών διαγωνισμών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών με ορχήστρες, καλλιτεχνικά σύνολα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες και εν γένει παντός είδους μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό Η διενέργεια εργασιών γραφείου γενικού τουρισμού και πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών, καθώς και η ίδρυση γραφείου ταξειδίων. Η διαμεσολάβηση επί ναυλώσεων πλοίων, αεροσκα φών και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, δια την εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών, ιδία δε επιβατών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λπ. Η πρακτόρευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουρι στικών συγκροτημάτων, καταλυμάτων, ξενώνων, μπαν γκαλόου, τουριστικών περιπτέρων, χώρων συναθροίσε ως κοινού, αθλητικών εγκαταστάσεων, αιθουσών, χώρων διοργάνωσης συναυλιών, σταδίων, εκθεσιακών χώρων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων. Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών εν γένει δρα στηριοτήτων δια μισθώσεως καταλλήλων προς τούτο εγκαταστάσεων παραλιακών ή μη, με σκοπό την διε ξαγωγή συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εν γένει εκδηλώσεων, θεατρικών και μου σικών παραστάσεων, και συναφών εκδηλώσεων, την τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η μίσθωση ακινήτων για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων ξενοδοχείων, καταλυμάτων, ξενοδοχει ακών συγκροτημάτων κέντρων ψυχαγωγίας εστιατο ρίων αιθουσών και χώρων συνεδριάσεων, εκθέσεων και συναφών διοργανώσεων, στην ημεδαπή και αλλο δαπή. Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Η ανάθεση περαιτέρω σε τρίτους της διοργάνωσης, διενέργειας όλων των ανωτέρω. 2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της η εται ρεία δύναται μεταξύ άλλων: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Να εισάγει, εξάγει και εν γένει εμπορεύεται παντός είδους προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, μετρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήμα τα, άδειες, τεχνολογία και τεχνογνωσία (Know How) σχετική με όλα τα παραπάνω θέματα, καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία πράξη για την άσκηση της δραστηριότητας της και, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο, μηχανήματα και ειδικευμένο προσωπικό, να αποκτά ή να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για την εγκατάσταση ή επέ κταση των γραφείων της, να αποκτά και να μισθώνει μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και να αποκτά ή μισθώνει αυτοκίνητα για τη διακίνηση του προσωπικού της. Να συνάπτει για λογαριασμό της δάνεια, να απο δέχεται προσωπικές η άλλες εγγυήσεις, να παρέχει εγγυήσεις και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συ ναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες υπέρ τρίτων. Να εκτελεί εργασίες στο εξωτερικό και ως εκ τούτου να μπορεί για τις εργασίες αυτές να τηρεί λογαρια σμούς σε τράπεζες του εξωτερικού μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί συναλλάγματος και να τηρεί λο γαριασμούς συναλλάγματος. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2006

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» και με Αριθμό Μη τρώου 22800/01ΑΤ/Β/90/1302 Πρακτικό Δ.Σ. της περί: Ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας. Ι) Σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος Συμβούλου κου Νικόλαου Μαρκόπουλου το Δ.Σ. εκλέγει τον Γεώργιο Γούλα και σε αναπλήρωση του Συμβούλου Αθανάσιου Βλάχου εκλέγει τον Φίλιππο Γεωργιάδη. ΙΙ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Γούλας του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Παπαδιαμάντη 2, κάτοχος του υπ αριθμό Ν /1983 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2. Παναγιώτης Γκότσης του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλ ληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σκρα και Κιλελέρ, Νέοι Επιβάτες, κάτοχος του υπ αριθμό Τ /1999 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Αντώνιος Μανωλαράκης του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρυσοθέμιδος 20, κάτοχος του υπ αριθμό Σ /1998 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Φίλιππος Γεωργιάδης του Ευαγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εδμόνδου Άμποτ 5, κάτοχος του υπ αριθμό Ν /1985 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Μέλος. 5. Φωτεινή Μπέκου του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλλη λος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σόλωνος 31, κάτοχος του υπ αριθμό Σ /1997 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ , Μέλος. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους Η δε ως άνω εκλογή των προσωρινών συμβούλων θα υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. III) Εκπροσώπηση της εταιρείας. Α. Γενική Εκπροσώπηση. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Γούλας με τον Διευθύ νοντα Σύμβουλο Αντώνιο Μανωλαράκη, ενεργούντες από κοινού, έναντι κάθε Αρχής και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σε οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Β. Ειδική Εκπροσώπηση. Προκειμένου η εταιρεία να εκδώσει, αποδεχθεί ή οπι σθογραφήσει αξιόγραφα που δίδονται προς πληρω μή στις εταιρείες Hellenic Catering A.E., Goody s A.E., Σταύρος Νένδος Α.Ε. Αρτοποιΐας, Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε., Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα Α.Ε., στις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ), ΙΚΑ, ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΥΣ, ALLIANZ ΑΕΓΑ την πληρωμή του ενοικίου (Νικολέλης Δημήτριος, Νικολέλης Ανέστης, Νικολέλης Ιωάννης, Νικολέλη Μαρία) και για τη μισθοδοσία του προσωπικού ανεξαρτήτως ποσού ή προς άλλους πλην των προαναφερομένων μέχρι του ποσού των τριών χι λιάδων ευρώ (3.000,00), αρκεί η υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αντωνίου Μανωλα ράκη ή Παναγιώτη Γκότση. Για αξιόγραφα όμως που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό και πρόκειται να δοθούν προς πληρωμή τρίτων απαιτείται είτε μόνο η υπογραφή του Προέδρου κου Γεώργιου Γούλα είτε από κοινού οι υπογραφές των Αντώνιου Μανωλαράκη και Παναγιώτη Γκότση. Έναντι των Δημόσιων και Δημοτικών Αρχών, των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Ταμείων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και τέλος των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ και NOVA, υπεύθυνος και εκπρόσωπος που δεσμεύει την εταιρεία ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Αντώνιος Μανωλαράκης. Ο Αντώνιος Μανωλα ράκης δικαιούται ως αναπληρωτής του Προέδρου να εκδίδει και να υπογράφει αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Τέλος εξουσιοδοτείται ο ίδιος όπως χει ρίζεται τα θέματα που αφορούν το δάνειο με σύμβαση νο 299/2000 της που έχει συνάψει η εταιρεία με την τράπεζα Πειραιώς. Αγία Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2006 F (5) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «DESING DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» και δ.τ. «DESING DIRECT AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DESING DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ» και δ.τ. «DESING DIRECT AE» και αριθμό Μητρώου 43258/01ΑΤ/Β/99/197, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Ελευθέριος Ευσταθιάδης του Νικολάου, διαφημιστής, κάτοικος Αμαρουσίου (Στρ, Σαράφη 4), κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1989 Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Πρόεδρος. 2. Αντώνιος Ραψομανίκης του Λεωνίδα, διαφημιστής, κάτοικος Παιανίας Αττικής (θέση Χαλιδού) γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1937, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Ι / και Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Αμαρου σίου), Αντιπρόεδρος.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Κωνσταντίνος Πολίτης του Θεοδώρου, γραφίστας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (Κρήτης 36), κάτοχος του υπ αριθμ. Τ /1999 Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Θεόδωρος Κοτιώνης του Γεωργίου, διαφημιστής, κάτοικος Φιλοθέης (Μπουμπουλίνας 30Α), κάτοχος του υπ αριθμ. Κ / ΙΔ Παρ/μα Ασφ., με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), Μέλος και 5. Γεώργιος Μπουρνάκης του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά (Υψηλάντου 76), κάτοχος του υπ αριθμ. Λ /1979 Β Παραρτ. Ασφ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Β Πειραιώς), Μέλος. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου και την ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων αποφασίστηκαν, με την ίδια άνω απόφαση τα εξής: Παρέχει στους: Ιωάννη Ελευθέριο Ευσταθιάδη του Νικολάου, Πρό εδρο. Αντώνιο Ραψομανίκη του Λεωνίδα, Αντιπρόεδρο. Κωνσταντίνο Πολίτη του Θεοδώρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο. Θεόδωρο Κοτιώνη του Γεωργίου, Μέλος. Γεώργιο Μπουρνάκη του Νικολάου, Μέλος. την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους χωριστά ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυ μία, σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις (υποχρεώσεις και δικαιώματα) που από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται υποχρεωτική συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα: Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει, αναθέτει και παρέχει σε όλα τα ανωτέρω μέλη του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από αυτό, τα εξουσιοδοτεί και τους παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύ ουν την εταιρεία, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν από οποιοδήποτε δημόσιο ή ταχυδρομικό γραφείο και Τράπεζα χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν εισπράττουν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές ταχυδρομικές και άλλες, να λαμβάνουν φορτωτικές και εμπορεύματα και δέματα, να συνάπτουν για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, χορήγηση πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ή εμπράγματη ασφάλεια ή κάθε είδους ενέχυρο, να χορηγούν απαλ λαγές από εγγυητικές επιστολές και λοιπές πράξεις, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής, να καταρτίζουν συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης, να διορίζουν και ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που δεσμεύει και υποχρε ώνει την εταιρεία, υπογράφοντες χωριστά ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα). Αγία Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2006 (6) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ ΑΕ (MASTERMIND SA)» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ ΑΕ (MASTERMIND SA)» και Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/01/487, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία και β) ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2006 οι κατωτέρω: Τακτικοί: 1. Κριτσιμάς Βασίλειος του Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ΑΔΤ Τ /1999 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε Πατσόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ ΑΔΤ Κ /1978 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1. Τάτσης Ευάγγελος του Χρήστου, ΑΔΤ Ν /1983 πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε Τσαμποκας Βασίλειος του Αλεξίου, ΑΔΤ Ν /1983 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε III. To από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ι. Ροδοθέα συζ. Νικολάου Στασινού, Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι με αριθμό διαβ. Ε Κυπρ. Δημοκρα τίας, Πρόεδρος. 2. Ευαγγελία Στασινού του Νικολάου, Μαραθωνομά χων 26, Μαρούσι με ΑΔΤ , Αντιπρόεδρος. 3. Ζωή συζ. Μάριου Βουτσά, Θεσ/νίκης 14 Χαλάνδρι, με ΑΔΤ Σ , Γραμματέας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, συζητήθηκε το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης το οποίο είναι η σύγκρότηση σε σώμα του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις Μετά από μυστική ψηφοφορία των τριών μελών, εκλέ γεται παμψηφεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος η Στασινού Ροδοθέα του Νικολάου, η οποία θα εκτελεί και χρέη Ταμεία. Επίσης εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος η Στασινού Ευαγγελία του Νικολάου και ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου η Βουτσά Zωή του Μάριου. Την εταιρεία σε όλες τις υποθέσεις της θα την εκπρο σωπεί και θα τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία η Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος η Στασινού Ροδοθέα του Νικολάου. Αυτά αφού συζητήθηκαν, μη υπάρχοντος άλλου θέ ματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Αγία Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2006

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (7) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «SKY GUARD SYSTEMS (ΣΚΑΪ ΓΚΑΡΝΤ ΣΙΣΤΕΜΣ) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ» και δ.τ. «Sky Guard Systems Hellas S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SKY GUARD SYSTEMS (ΣΚΑΪ ΓΚΑΡΝΤ ΣΙΣΤΕΜΣ) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «Sky Guard Systems Hellas S.A.» και αριθμό Μητρώου 57811/01ΑΤ/Β/04/435, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ευστάθιος Μπάσιος του Σταύρου Κωνσταντόπουλου και της Αγλαΐας Κωνσταντοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 32 και κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ του Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Χολαργού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Δημήτριος Ναυπλιώτης του Δημοσθένη και της Νί κης, γεννημένο το 1956 στον Πειραιά, κάτοικο Μοσχά του οδός Γαλαξειδίου αρ. 4 και κάτοχο του υπ αριθμόν Τ / δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Μοσχάτου με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Αντιπρόεδρος. Ειρήνη Σαρρή του Ελευθερίου και της Ξανθούλας, επι χειρηματίας, που γεννήθηκε στον Όρμο Κορθίου Άν δρου, το έτος 1967, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 32 και κάτοχος του υπ αριθμόν Χ / δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Παπάγου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Χολαργού, Μέλος. Εκπροσώπηση εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται σε όλες τις συναλλαγές της αποκλειστικά και μόνο από τον Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλό της Ευστάθιο Μπάσιο του Σταύρου Κωνσταντόπουλου και της Αγλαΐας Κωνσταντοπούλου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα αρ. 32 και κά τοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ του Αστυνομικού Τμή ματος Παπάγου, με Λ.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Χολαργού Αγία Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2006 F (8) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΙΤΕ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΙΤΕ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώ ου 33681/Ο1/Β/95/338 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Βουλής 14) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Άγγελος Κ. Τριανταφύλλου, ΑΔΤ Α928411, ΑΦΜ Β ΔΟΥ Καλλιθέας, Γυθείου 4 Καλλιθέα, ΤΚ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. β) Φλώρα Ι. Λεγάκη, ΑΔΤ B AΦM , ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, Γεωργίου 48 Πολύγωνο, ΤΚ 11476, Αντιπρόε δρος και αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος. γ) Ιωάννης Δ. Χιωτέλης, ΑΔΤ Π ΑΦΜ , ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών, Γεωργίου 48, Πολύγωνο, ΤΚ 11476, Μέ λος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η εν γένει διαχείριση, διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα ασκείται από τον Πρόεδρο και Διευ θύνων Σύμβουλο Άγγελο Κ. Τριαντάφυλλου, ο οποίος θα αναπληρούται, σε όλες τις πιο κάτω εξουσίες του, εν απουσία του, από την αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλο Φλώρα Ι. Λεγάκη. Αυτός θα έχει την εν γένει Διεύθυνση και Διαχείριση της εταιρείας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις οικονομικές και ταμειακές υπηρεσίας και λειτουργίες της εταιρείας και θα εκπροσωπεί, την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των Τραπεζών και των οποιονδήποτε τρίτων που θα συ ναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την εταιρεία συμβαλλόμενος με οποιονδήποτε και με το Ελληνικό Δη μόσιο και θα αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις. Με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατά ενδεικτική αρίθμηση, θα: 1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων οιασδή ποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. 2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με τους οίκους του εξωτερικού πραγματοποιώντας για το σκοπό αυτό επιτόπιες στην έδρα τους επισκέψεις και συνά πτοντας μαζί τους οποιεσδήποτε συμφωνίες. 3. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί μηνύ σεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δυναστικούς ή εξώ δικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτική εταιρεία και με οποιουσδήποτε όρους όπως και διαιτησίες. Για να δοθούν οι όρκοι που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρεία ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας, που μπορεί να είναι και υπάλληλος της. 4. Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες εμπορεύματα, μηχανήματα, καύσιμα και κάθε φύ σεως υλικά.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, τα μισθώνει ή τα εκμισθώνει και γε νικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εν ονόματι της εταιρείας, είτε για ενοχικά είτε για εμπράγματα δικαιώματα ή υποχρεώσεις απεριόριστα για απόκτηση και απόσβεση τους. 6. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις προς τρίτους, απαι τήσεις κατά τρίτων. 7. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζό μενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματι κές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Παραλαμβάνει φορτωτικές συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε ύψους και ποσού με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, οποιουδήποτε ποσού, είσπραξη/φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώ σεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων που ενδεχομένως υπάρχουν ή και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υπο θήκη ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων). Να παρέχει εγ γυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα για ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μι σθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύει τέτοιες μισθώσεις. 8. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 9. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκο μερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία. 10. Παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξο φλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 11. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιοδήποτε νομικό και φυσικό πρόσωπο και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομι κών ή φυσικών προσώπων για αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων. 12. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπι κό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική της απόφαση. 13. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχο ντας γενικά την κάθε δαπάνη. 14. Διόριζα Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και άλ λων Αρχών και για ενέργεια των παραπάνω πράξεων. 15. Ιδρύει ή κλείνει καταστήματα, επεκτείνει ή περι ορίζει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για εκπλήρω ση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει πρατήρια πωλήσεως προϊόντων της εταιρείας, κανονίζει τις τιμές πώλησης τους και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εται ρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για δικαστικές υποθέσεις του ΑΠΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 24/2015 Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου- Ανάθεση για

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 05/09/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ: 119.583,90, χωρίς Φ.Π.Α ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα