ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ 19/2011 Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ν. Προποντίδας ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ αρ. πρωτ. 2078/ ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ» κατά του από πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την α φάση της δηµοπρασίας του έργου: «κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής-µεταφοράς λυµάτων Τ.. Φλογητών (αρ. µελ. 335/2002). Στα Ν. Μουδανιά, σήµερα, και ώρα 1:00, στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ν. Προποντίδας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ν. Προποντίδας, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 4232/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ιορδανίδης αµιανός, ήµαρχος, ως Πρόεδρος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουτάφης Ιωακείµ, µέλος 2. Κουλούρης Φίλιππος, µέλος 2. Χατζηαλέξης Ιωάννης, µέλος 3. Μουστάκας Ιωάννης, µέλος 3. Γιαννακάρας Λεωνίδας, µέλος 4. Ουζούνης Αστέριος, µέλος 5. Σγουρής Κωνσταντίνος, µέλος 6. Μαυρίδης Ιωάννης, µέλος Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Χατζηαλέξης Ιωάννης, Μουτάφης Ιωακείµ, Γιαννακάρας Λεωνίδας προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το γ σκέλος του 2 ο θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την υπ αρ. πρωτ. 4617/ Γνωµοδότηση επιτροπής διαγωνισµού επί των λόγων της υπ αρ. πρωτ. 2078/ ένστασης, της εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ», κατά του από 31/01/2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού, για την πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α) της δηµοπρασίας του έργου

2 «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής- µεταφοράς λυµάτων Τ.. Φλογητών (αρ. µελ. 335/02)», η οποία έχει ως εξής: «Στα Ν. Μουδανιά, στις 28/2/2011, στα γραφεία του. Ν. Προποντίδας, συνήλθε η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού για έργα του Ν.3669/08, όπως ορίστηκε µε την υπ αρ. 388/10 απόφαση της ηµαρχιακής επιτροπής του. Μουδανιών, αποτελούµενη από: 1. Τον Ιωάννη Ελευθερούδη, πολιτικό µηχανικό, πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού 2. Την Παναγιώτα Θεργιού, ηλεκτρολόγο µηχανικό 3. Την Ελένη Σίµου, µηχανολόγο µηχανικό προκειµένου, να γνωµοδοτήσει στην προϊσταµένη αρχή (οικονοµική επιτροπή του. Ν. Προποντίδας), σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης, επί των λόγων της υπ αρ. πρωτ. 2078/ ένστασης, της εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.», κατά του από 31/01/2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού, για την πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α) της δηµοπρασίας του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής- µεταφοράς λυµάτων Τ.. Φλογητών (αρ. µελ. 335/02)». Στο πλαίσιο της διερεύνησης της βασιµότητας της ως άνω ενστάσεως, αφού ελήφθη υπ όψιν και η σχετική γνωµοδότηση των νοµικών συµβούλων του. Ν. Προποντίδας, σύµφωνα µε την σχετική εντολή παροχής συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης των υπηρεσιών του ήµου Ν. Προποντίδας, που παρεσχέθη δια της υπ' αριθµόν 409/2010 αποφάσεως της ηµαρχιακής Επιτροπής του ήµου Μουδανιών που περιέχεται στο υπ αριθµ. 30/2010 πρακτικό της.ε., επισηµαίνονται τα εξής: Α. Επί του παραδεκτού: Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη µας, προκύπτει ότι η ενιστάµενη έλαβε γνώση του προσβαλλόµενου δια της υπό εξέταση ενστάσεως πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού στις και συνεπώς παραδεκτώς και εµπροθέσµως ασκήθηκε εντός της προβλεπόµενης από το νόµο και τη διακήρυξη πενθήµερης προθεσµίας, η από (ηµ/νια αποστολής µε FAX) ένστασή της ενώπιον της ηµαρχιακής Επιτροπής (Οικονοµική επιτροπή µε τις διατάξεις του Ν3852/10) του ήµου Ν. Προποντίδας, ως Προϊσταµένης Αρχής του επίµαχου έργου (άρθρο 25 ν. 3669/2008, άρθρα 1.3 και η της διακήρυξης). Β. Επί των λόγων ενστάσεως: Με την ως ένσταση η ενιστάµενη εταιρεία βάλλει κατά του αποκλεισµού της από το διαγωνισµό, ισχυριζόµενη ότι εσφαλµένως η Επιτροπή ιαγωνισµού απέκλεισε αυτήν µε την ακόλουθη αιτιολογία που διαλαµβάνεται στο προσβαλλόµενο πρακτικό: «.. ενώ όπως προκύπτει από την ενηµερότητα πτυχίου της Εταιρείας η φορολογική ενηµερότητα της Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ- ΟΜΗ ΑΤΕ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. Μ ΚΑΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει

3 λήξει 11/12/2010, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η κοινοπραξία είναι φορολογικά ενήµερη κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να το αποδείξει εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος όπως ρητά απαιτείται από το άρθρο ». Ως προς τους ανωτέρω ισχυρισµούς της ενιστάµενης, επισηµαίνονται τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» (ΦΕΚ Α 116/ ): «3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενηµερότητα για τα δηµόσια έργα που εκτελεί µόνη της ή σε κοινοπραξία». Περαιτέρω, στο άρθρο της διακήρυξης του επίµαχου διαγωνισµού ορίζεται ότι: « Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκοµίσουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά». Συναφώς επισηµαίνεται ότι, όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «η διακήρυξη θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα της διεξαγωγής διαγωνισµού δηµοσίων έργων και δεσµεύει τόσο τους διαγωνιζοµένους όσο και την αναθέτουσα αρχή, οι δε κανόνες που τίθενται µε αυτήν κατισχύουν, ως ειδικότεροι κάθε άλλης διατάξεως, ανεξάρτητα µάλιστα, από το αν η διάταξη αυτή ρυθµίζει ζητήµατα µε τρόπο διαφορετικό από τη διακήρυξη» (ΣτΕ 1502/2003, ΕΑ ΣτΕ 613/2009). Επιπλέον, όλοι οι όροι της διακήρυξης δέον αφ ενός µεν να είναι απολύτως σαφείς, αφ ετέρου δε να ερµηνεύονται αυστηρά και στενά. Εν όψει τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δηµοσιότητας των ελάχιστων όρων συµµετοχής που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δηµοσίων συµβάσεων κατά το πνεύµα τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής νοµοθεσίας, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει µόνο τα αξιούµενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέµπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητος κρίσιµης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Εποµένως σύµφωνα µε το ΣτΕ, «δεν είναι, κατ` αρχήν, νόµιµος ο αποκλεισµός διαγωνιζοµένου λόγω µη προσκοµίσεως διαφορετικών από τα προβλεπόµενα ή και επί πλέον δικαιολογητικών συµµετοχής που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέµπει ειδικώς ως εφαρµοστέο στο διαγωνισµό δίκαιο» (ΣτΕ 1328/2008, ΕΑ 79/2010). Επιπρόσθετα, απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή να µεταβάλλει η να µην εφαρµόζει τους όρους διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας που έταξε δια της διακήρυξης.

4 Εν προκειµένω, η ενιστάµενη υπέβαλε στο πλαίσιο της συµµετοχής της στον επίµαχο διαγωνισµό µεταξύ άλλων: α) την υπ αριθµ. πρωτ. 15/22858/ βεβαίωση Ενηµερότητας Πτυχίου της ιεύθυνσης 15 της ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε και β) δεδοµένου ότι η φορολογική της ενηµερότητα έληγε στις , την από υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986 δια του νοµίµου εκπροσώπου της, κ. Νικολάου Θεοδωρακόπουλου, στην οποία δηλώνει ότι «Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως ιευθύνων Σύµβουλος της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής (19" χλµ. Λεωφ, Παιανίας - Μαρκοπούλου, ) Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.", και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ. 15/ΟΙΚ/1056 Άρθρο 10 παρ. 3 (ΦΕΚ 102/Β/ ), η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερη κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.. ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΥΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ : Α) ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ " ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ), ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ)" Β) ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΛΗΝ ΙΚΤΥΩΝ), ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΟΥ, Η/Μ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΚΑΤΆΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ)"» Με αυτό το περιεχόµενο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση κρίθηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού ότι δεν εκάλυπτε τον υπ αριθµ όρο της διακήρυξης και τούτο διότι δεν αναφερόταν ρητά στην φορολογική ενηµερότητα της Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ- ΟΜΗ ΑΤΕ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. Μ ΚΑΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία είχε επίσης λήξει την 11/12/2010, όπως προέκυπτε από την προσκοµισθείσα υπ αριθµ. πρωτ. 15/22858/ Ενηµερότητα Πτυχίου της ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε. Συναφώς επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την µέχρι προσφάτως γνώµη της νοµολογίας, κατά την ορθή ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 3669/2008 και των άρθρων 1 και 2 της υπ αριθµ. 15/οικ./24298/ αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Β 1105/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 της αποφάσεως 15/οικ/1056/ (Β 102/ ) του αυτού ως άνω Υπουργού, η προσφορά της ενιστάµενης ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε. έδει όντως ν απορριφθεί, λόγω του ότι στην προσφορά της ενιστάµενης δεν περιείχετο ρητή βεβαίωση περί φορολογικής ενηµερότητας της κοινοπραξίας Κ/Ξ ΠΡΙΣΜΑ- ΟΜΗ ΑΤΕ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. Μ ΚΑΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (βλ. ΕΑ ΣτΕ 91/2009). Βάσει της ερµηνείας αυτής η οποία επέβαλε σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου είτε ατοµικώς είτε υπό την ιδιότητά του ως µέλους κατασκευαστικής Κ/Ξ, η Επιτροπή ιαγωνισµού δικαιολογηµένα εισηγήθηκε κατ αρχάς δια του προσβαλλόµενου πρακτικού στην Προϊσταµένη Αρχή τον αποκλεισµό της ενιστάµενης από τη συνέχεια του διαγωνισµού, λόγω παράβασης του υπ αριθµ όρου της διακήρυξης.

5 Ωστόσο, η εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού έσφαλε λόγω νοµικής πλάνης, διότι δεν έλαβε υπόψη της ότι εν τω µεταξύ εµφιλοχώρησε µεταστροφή της νοµολογίας του ΣτΕ, ως προς το επίµαχο ζήτηµα, την οποία δεν είχε στη διάθεσή της κατά τον σχηµατισµό της κρίσης της και την σύνταξη του προσβαλλόµενου πρακτικού. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την πρόσφατη ad hoc νοµολογία της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, ο διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει µόνο τα αξιούµενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέµπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητος κρίσιµης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και συνεπώς δεν είναι, κατ` αρχήν, νόµιµος ο αποκλεισµός διαγωνιζοµένου λόγω µη προσκοµίσεως διαφορετικών από τα προβλεπόµενα ή και επί πλέον δικαιολογητικών συµµετοχής που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέµπει ειδικώς ως εφαρµοστέο στο διαγωνισµό δίκαιο. Ειδικώτερα, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών (ΕΑ ΣτΕ 632/2010 ΣΤΕ, Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ): «Στην περίπτωση που η διακήρυξη του διαγωνισµού δεν απαιτούσε ρητώς στην υπεύθυνη δήλωση να γίνεται ειδική µνεία περί της φορολογικής ενηµερότητας της δηλούσας εταιρείας ως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την κοινοπρακτική της δραστηριότητα, δεν είναι νόµιµος ο τυχόν αποκλεισµός της από το διαγωνισµό για το λόγο ότι δεν δηλώνει αυτό στην υπεύθυνη δήλωση που προσεκόµισε σύµφωνα µε τη διακήρυξη» Επιπλέον, σύµφωνα µε την προπαρατεθείσα απόφαση «.από τις ανωτέρω διατάξεις της διακηρύξεως, σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, προκύπτει ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητος διαγωνιζοµένης εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, οι οποίες αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς, αρκεί η υποβολή της ενηµερότητος πτυχίου, ή, στην περίπτωση που η ασφαλιστική ή η φορολογική ενηµερότητα που αναγράφονται στην ενηµερότητα πτυχίου έχουν λήξει, η υποβολή υπευθύνου δηλώσεως περί της ασφαλιστικής και φορολογικής της ενηµερότητος κατά την ως άνω ηµεροµηνία και περί της δυνατότητός της να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Περαιτέρω, η ενηµερότητα την οποία καλείται υπευθύνως να δηλώσει η διαγωνιζόµενη εταιρεία αφορά και τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη δραστηριότητά της ως µέλους κοινοπραξίας, δεν απαιτείται όµως στη δήλωση αυτή να γίνεται και ως προς το ζήτηµα αυτό ξεχωριστή µνεία» (βλ. και ΕΑ 156/2009). Υπό το φως των προεκτεθεισών παραδοχών και νοµικών σκέψεων, κρίνεται ότι έσφαλε το προσβαλλόµενο πρακτικό, διότι κατ εσφαλµένη εφαρµογή του υπ αριθµ όρου της διακήρυξης, ένεκα πλάνης ως προς την ορθή ερµηνεία αυτού, απέκλεισε την ενιστάµενη εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε. από το διαγωνισµό. Επειδή κατόπιν τούτων όλοι οι λόγοι της υπ όψιν µας τεθείσας ενστάσεως κρίνονται νόµω και ουσία βάσιµοι. ΙΑ ΤΑΥΤΑ Εισηγούµεθα την αποδοχή της από ενστάσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» κατά του από πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού για την πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α) της δηµοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.. ΦΛΟΓΗΤΩΝ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Η Οικονοµικής Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και έλαβε υπόψη της την υπ αρ. πρωτ. 4617/ γνωµοδότηση επιτροπής διαγωνισµού και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, αποφασίζει οµόφωνα: Αποδέχεται την από ένσταση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ Α.Τ.Ε.» κατά του από πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού για την πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α) της δηµοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.. ΦΛΟΓΗΤΩΝ» για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ αρ. πρωτ. 4618/ γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ N. Μουδανιά, Ο ήµαρχος Κοινοποίηση: 1) Τεχνική Υπηρεσία του ήµου ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΑΜΙΑΝΟΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.297.460,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ. Προϋπολογισµού: 1.297.460,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΤΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 2392330000 FAX: 2392022368 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος έργου: Αρ.µελέτης 37/2013 «Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 72/2011 Αρ.Πρωτ.: 6.122 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ Προυπ 64.112 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) Αναθέτουσα αρχή Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 393.922,69 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 393.922,69 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΧΑΡΑΚΑΣ-ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΡΓΟ: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Π Ε 2014 ΣΕ54600054 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα