ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΑΚΟΣ ( Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ) ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ) Συντονισµός ΡΟΛΑΝ Α ΤΖΙΑΝΑΛΟΥ (Υ εύθυνη Γραφείου ιασύνδεσης) Μέλη ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΕΙΒΑ Α (Επίκουρος Καθηγήτρια, Ο.Π.Α.) ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΕΣΙ Η (Πτυχιούχος, Ο.Π.Α.) ΑΛΕΞΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ( Πτυχιούχος, Παντείου Πανεπιστηµίου) 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 4 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική εικόνα του ρογράµµατος σ ουδών (ως ρος το σύνολο των υ οχρεωτικών, κατ ε ιλογήν υ οχρεωτικών & ε ιλογής γνωστικών αντικειµένων της Α.Σ.Κ.Τ.) Θεωρητικά & Εργαστηριακά µαθήµατα Η γνώµη των φοιτητών & των α οφοίτων για τα βιβλία & συγγράµµατα ου χορηγούνται στα Θεωρητικά & Εργαστηριακά µαθήµατα Η γενική εικόνα της Σχολής: ά οψη των φοιτητών και των α οφοίτων Η εκ αιδευτική λειτουργία της Σχολής ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΜΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΠΟ ΥΝΑΜΩΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8. ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 70 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

5 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η καταγραφή και απεικόνιση των απόψεων φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. ως προς το Πρόγραµµα Σπουδών και τη σύνδεσή του µε την αγορά εργασίας πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου (βλ. Παράρτηµα Α), το οποίο συµπληρώθηκε από φοιτητές και αποφοίτους µε προσωπική και τηλεφωνική συνέντευξη αντίστοιχα. Η επιλογή του δείγµατος των φοιτητών και αποφοίτων έγινε µε τυχαία στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά έτος σπουδών και φύλο. Έτσι, στο σύνολο των 300 ερωτώµενων: 140 (47%) είναι φοιτητές και 160 (53%) είναι απόφοιτοι, ενώ το 39% είναι αγόρια και το 61% είναι κορίτσια. Η συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα κατά έτος σπουδών (βλ. Πίνακα Α) έχει ως εξής: 4% είναι τριτοετείς φοιτητές/τριες, 34% είναι τεταρτοετείς, 36% είναι πεµπτοετείς και 26% επί πτυχίο & παρελθόντων ετών. Πιο συγκεκριµένα, από τους 58 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα οι 3 είναι τριτοετείς (5%), οι 22 τεταρτοετείς (38%), οι 19 πεµπτοετείς (33%) και 14 βρίσκονται στο πτυχίο ή είναι παρελθόντων ετών (24%). Από τις 82 φοιτήτριες οι 2 είναι τριτοετείς (2%), οι 26 είναι τεταρτοετείς (32%), οι 31 είναι πεµπτοετείς (38%) και οι 23 είναι στο πτυχίο ή φοιτούν περισσότερα από πέντε χρόνια (28%). Σχήµα 1 Ερωτώµενοι κατά φύλο Άνδρες 38,9% Γυναίκες 61,1% Πίνακας Α Ποσοστά φοίτησης φοιτητών/τριών δείγµατος κατά έτος σπουδών Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Σύνολο Φύλο Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. Ποστ. Συχν. % Αγόρια 3 5,2% 22 37,9% 19 32,8% 14 24,1% Κορίτσια 2 2,4% 26 31,8% 31 37,8% 23 28% Σύνολο 5 3,6% 48 34,3% 50 35,7% 37 26,4% εν δήλωσαν 2 Άνδρες & 1 Γυναίκα 5

6 Ως προς το ποσοστό παρακολούθησης των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων από τους φοιτητές/τριες που έλαβαν µέρος στην έρευνα αυτή, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα Β (και Γράφηµα 2α και 2β), παρατηρούµε ότι 1 στους 3 φοιτητές/τριες παρακολουθούν λιγότερο από 2 θεωρητικά µαθήµατα, ενώ οι µισοί περίπου (49%) από τους φοιτητές/τριες που έλαβαν µέρος στην έρευνα παρακολουθούν περισσότερο από 8 των εργαστηριακών µαθηµάτων. Πιο συγκεκριµένα: Όσον αφορά την παρακολούθηση των θεωρητικών µαθηµάτων: Στο Γ έτος το 6 των φοιτητών παρακολουθούν περίπου το 5 των θεωρητικών µαθηµάτων Στο έτος 23% δήλωσαν την κατηγορία το <2, 23% δήλωσαν την κατηγορία το 2-5, 29% δήλωσαν την κατηγορία ~5, Στο Ε έτος 38% δήλωσαν την κατηγορία το <2, 21% δήλωσαν την κατηγορία το 2-5, 27% δήλωσαν τις κατηγορίες ~5 και % δήλωσαν την κατηγορία >8 Οι περισσότεροι (68%) φοιτητές/τριες που σπουδάζουν περισσότερο από 5 χρόνια παρακολουθούν λιγότερο από 5. Όσον αφορά την παρακολούθηση των εργαστηριακών µαθηµάτων: 49% των φοιτητών/τριών που έλαβαν µέρος στην έρευνα παρακολουθούν περισσότερο από το 8 των εργαστηριακών µαθηµάτων. Τόσο στο Γ όσο και στα και Ε έτη σπουδών οι πλειονότητα των φοιτητών παρακολουθεί περισσότερο από 5 των εργαστηριακών µαθηµάτων. 6

7 Παρακολούθηση θεωρητικών Πίνακας Β Ποσοστά παρακολούθησης από τους φοιτητές/τριες θεωρητικών & εργαστηριακών µαθηµάτων κατά έτος σπουδών Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5έτη Σύνολο µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % < ,9% 18 37,5% 12 34,4% 41 30,1% ,9% 10 20,8% 6 17,1% 27 19,9% ~ ,2% 3 6,3% 6 17,1% 26 19,1% ,6% 10 20,8% 4 11,4% 22 16,2% > ,4% 7 14,6% ,7% Σύνολο εν δήλωσαν 6 φοιτητές/τριες Παρακολούθηση εργαστηριακών Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5έτη Σύνολο µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % < ,1% 1 2% 6 17,6% 9 6,6% ,1% 6 12,2% 3 8,8% 12 8,8% ~ ,3% 2 4,1% 3 8,8% 13 9,5% ,4% 16 32,7% 9 26,6% 36 26,3% > ,1% 24 49% 13 38,2% 67 48,8% Σύνολο εν δήλωσαν 5 φοιτητές/τριες 7

8 ,5% 34,4% 30,1% 22,9% 22,9% 20,8% 17,1% 19,9% Γράφηµα 2α Ποσοστά αρακολούθησης θεωρητικών µαθηµάτων κατά έτος σ ουδών 6 29,2% 17,1% 6,3% 19,1% 2 11,4% 14,6%20,8% 2 16,2% 10,4% 14,6% <2 2-5 ~5 5-8 >8 2 14,7% Γ έτος έτος Ε έτος >E' έτη Σύνολο 10 Γράφηµα 2β Ποσοστά αρακολούθησης εργαστηριακών µαθηµάτων κατά έτος σ ουδών Γ έτος ,1% 2% 17,6% 6,6% 6,1% 12,2% 8,8% 8,8% 2 14,3% 4,1% 8,8% 9,5% 22,4% 32,7% 26,6% 26,3% 53,1% 49% <2 2-5 ~5 5-8 >8 38,2%48,8% έτος Ε έτος >E' έτη Σύνολο 8

9 ενδροδιάγραµµα 1 Κατανοµή των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ, ου συµµετείχαν στη δειγµατολη τική έρευνα, κατά Φύλο, Έτος σ ουδών, Παρακολούθηση Θεωρητικών & Εργαστηριακών µαθηµάτων Φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ 150 άτοµα Φύλο Γυναίκες 58% Άνδρες 42% Έτος σ ουδών Γ έτος 3,6% φοιτητές έτος 34,3% φοιτητές Ε έτος 35,7% φοιτητές Πτυχίο 26,4% φοιτητές Παρακολούθηση Θεωρητικών µαθηµάτων <2 30,1% φοιτητές ,9% φοιτητές ~5 19,1% φοιτητές ,2% φοιτητές >8 14,7% φοιτητές Παρακολούθηση Εργαστηριακών µαθηµάτων <2 6,6% φοιτητές 2-5 8,8% φοιτητές ~5 9,5% φοιτητές ,3% φοιτητές >8 48,8% φοιτητές 9

10 Πρόγραµµα ERASMUS Από τους συµµετέχοντες φοιτητές και αποφοίτους στην έρευνα, 24% έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα ERASMUS όπως φαίνεται και στον Πίνακα Γ. Συγκεκριµένα, από τους φοιτητές/τριες και αποφοίτους που συµµετείχαν στη δειγµατοληπτική έρευνα και στο πρόγραµµα ERASMUS παρατηρούµε ότι: 32% συµµετείχαν στο πρόγραµµα στην Ισπανία, 13% στην Ιταλία και 9% στην Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία 6% στην Γερµανία, 4% στην Πορτογαλία και Ουγγαρία, ενώ µικρή είναι η συµµετοχή των ερωτώµενων στο πρόγραµµα ERASMUS στις χώρες Τσεχία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σκωτία, Βέλγιο και Ιρλανδία (βλ. Γράφηµα 3). Πίνακας Γ Συµµετοχή στο πρόγραµµα ERASMUS Συχνότητα Ποσοστό Ναι 70 24% Όχι % Σύνολο εν δήλωσαν 8 ερωτώµενοι Γράφηµα 3 Συµµετοχή στο Πρόγραµµα ERASMUS ,9% 2 1 8,7% 2,9% 8,7% 5,8% 2,9% 13% 1,4% 8,7% 4,4% 4,4% 1,4% 2,9% 2,9% Αγγλία Βέλγιο Γαλλία Γερµανία Ιρλανδία Ισ ανία Ιταλία Νορβηγία Ολλανδία Ουγγαρία Πορτογαλία Σκωτία Τσεχία Φινλανδία 10

11 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών/τριών και αποφοίτων για το ισχύον πρόγραµµα σπουδών και η σύνδεσή του µε την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, οι φοιτητές αναφέρονται: στη γενική εικόνα του προγράµµατος σπουδών στο επίπεδο των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων στο επίπεδο των βιβλίων και των συγγραµµάτων των θεωρητικών και των εργαστηριακών µαθηµάτων στην εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής και Για λόγους που έχουν σχέση µε τη διευκόλυνση της ανάγνωσης αυτής της έκθεσης αποτελεσµάτων, όταν θα γίνεται αναφορά στους φοιτητές, στην ουσία η αναφορά αυτή θα γίνεται και για τους φοιτητές και για τις φοιτήτριες µαζί. 2.1 Γενική εικόνα του προγράµµατος σπουδών (ως προς το σύνολο των υποχρεωτικών, κατ επιλογήν υποχρεωτικών και επιλογής γνωστικών αντικειµένων της Α.Σ.Κ.Τ.) Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ. καλούνται να απαντήσουν αν το ισχύον πρόγραµµα σπουδών καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό όλα τα αντικείµενα της Σχολής, ώστε να παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα του γνωστικού αντικειµένου. Η γενική εικόνα που έχουν, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 και στο Γράφηµα 2.1, όπου οι απόψεις φοιτητών και αποφοίτων δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους. Το βασικότερο συµπέρασµα είναι ότι: Οι περισσότεροι ερωτώµενοι (φοιτητές και απόφοιτοι) θεωρούν το ισχύον πρόγραµµα σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. από «καλό» έως «µέτριο», ενώ Μικρός είναι ο αριθµός των ερωτώµενων που θεωρούν το πρόγραµµα σπουδών «πολύ καλό» ή «κακό». 11

12 Πίνακας 2.1 Γενική εικόνα του προγράµµατος σπουδών από τους φοιτητές κατά έτος σπουδών και τους αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι Πρόγραµµα σπουδών Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλό 0 2 4,1% 2 4,1% 1 2,7% 12 8% Καλό 3 75% 20 40,8% 20 40,8% 15 40,5% 56 37,3% Μέτριο 1 25% 22 44,9% 22 44,9% 20 54,1% 63 42% Κακό ,2% 5 10,2% 1 2,7% 19 12,7% εν δήλωσαν Σύνολο φοιτητές % 25% 40,8% 44,9% 40,8% 44,9% 40,5% 4,1% Γράφηµα 2.1 Γενική αξιολόγηση του ρογράµµατος σ ουδών α ό τους φοιτητές κατά έτος σ ουδών και τους α οφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ. 10,2% 4,1% 10,2% 2,7% 54,1% Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη 37,3% 42% 8% 2,7% Α όφοιτοι 12,7% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό 12

13 2.2 Θεωρητικά & Εργαστηριακά µαθήµατα Θεωρητικά Μαθήµατα Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν το επίπεδο των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων. Από τον Πίνακα 2.2 συµπεραίνουµε ότι το 38% των ερωτώµενων θεωρούν «µέτριο» το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων και 36% θεωρούν ότι είναι «καλό». Παρατηρώντας τον Πίνακα 2.2 και το Γράφηµα 2.2 συµπεραίνουµε ότι οι απόψεις των φοιτητών και των αποφοίτων διαφέρουν. Όµως στην πλειοφηφία τους 8 στους 10 (78%) φοιτητές και 7 στους 10 αποφοίτους πιστεύουν ότι το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων είναι «καλό» ή «µέτριο». Επίπεδο θεωρητικών µαθηµάτων Πίνακας 2.2 Επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων: άποψη των φοιτητών και των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Απόφοιτοι Σύνολο Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Πολύ καλό 5 3,4% 13 8,7% 18 6% Καλό 59 39,6% 48 32,2% ,9% Μέτριο 57 38,3% 57 38,3% ,3% Κακό 26 17,4% 31 20,8% 57 19,1% εν έχω γνώµη 2 1,3% 0 2 0,7% Σύνολο εν δήλωσαν 1 φοιτητής & 1 απόφοιτος 13

14 Γράφηµα 2.2 Ε ί εδο των θεωρητικών µαθηµάτων: ά οψη των φοιτητών και των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. 39,6% 38,3% 32,2% 38,3% 38,3% 35,9% 20,8% 19,1% 17,4% 8,7% 3,4% 1,3% 6% 0,7% Φοιτητές Α όφοιτοι Σύνολο Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη Στο σηµείο αυτό διερευνάται η άποψη των φοιτητών για το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων σε σχέση µε το ποσοστό παρακολούθησης στις παραδόσεις. Από τον Πίνακα 2.3 και το Γράφηµα 2.3 συµπεραίνουµε ότι: Οι φοιτητές που παρακολουθούν λιγότερο από 2 θεωρούν το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων 41% «µέτριο», 31% «καλό» και 24% «κακό». Οι φοιτητές που παρακολουθούν από 2 έως 5 θεωρούν το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων 52% «καλό», 37% «µέτριο» και 11% «κακό». Οι φοιτητές που παρακολουθούν περίπου 5 των παραδόσεων θεωρούν το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων 62% «καλό», 19% «µέτριο» και 15% «κακό». Οι φοιτητές που παρακολουθούν από 5-8 θεωρούν το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων 41% «µέτριο», 36% «καλό» και 18% «κακό». Τέλος, από τους φοιτητές που παρακολουθούν περισσότερο από 8 των παραδόσεων 45% χαρακτηρίζουν το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων ως «µέτριο», ενώ 25% το χαρακτηρίζουν «καλό», 15% «κακό» και 15% «πολύ καλό». Πίνακας

15 Επίπεδο θεωρητικών Άποψη των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ για το επίπεδο των θεωρητικών µαθηµάτων ανάλογα µε το ποσοστό παρακολούθησης των παραδόσεων Ποσοστό παρακολούθησης στις παραδόσεις <2 2-5 ~5 5-8 >8 µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλό ,8% 1 4,5% 3 15% Καλό 13 31% 14 51,9% 16 61,6% 8 36,4% 5 25% Μέτριο 17 40,5% 10 37% 5 19,2% 9 40,9% 9 45% Κακό 10 23,8% 3 11,1% 4 15,4% 4 18,2% 3 15% εν έχω γνώµη 2 4,7% Σύνολο εν δήλωσαν 7 φοιτητές % 40,5% 23,8% 4,7% 51,9% 37% 11,1% 3,8% Γράφηµα 2.3 Ά οψη των φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. για το ε ί εδο των θεωρητικών µαθηµάτων ανάλογα µε το οσοστό αρακολούθησης των αραδόσεων 61,6% 19,2% 15,4% 36,4% 40,9% 4,5% 25% 18,2% 15% 45% <2 2-5 ~5 5-8 >8 15% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη Στην ερώτηση αν είναι επαρκής ο αριθµός των θεωρητικών µαθηµάτων 55% των ερωτώµενων απάντησαν θετικά και 41% αρνητικά. Επίσης, συγκρίνοντας τις απαντήσεις των φοιτητών και των αποφοίτων συµπεραίνουµε ότι δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά. Και οι δύο κατηγορίες είναι της γνώµης ότι ο αριθµός των 15

16 θεωρητικών µαθηµάτων της Α.Σ.Κ.Τ είναι ικανοποιητικός (53% των φοιτητών και 56% των αποφοίτων). Τα παραπάνω αποτελέσµατα απεικονίζονται στον Πίνακα 2.4 και στο Γράφηµα 2.4. Πίνακας 2.4 Επάρκεια αριθµού θεωρητικών µαθηµάτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Απόφοιτοι Σύνολο Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Ναι 78 53,4% 84 56% ,7% Όχι 58 39,8% 64 42,7% ,2% εν έχω γνώµη 10 6,8% 2 1,3% 12 4,1% Σύνολο εν δήλωσαν 4 φοιτητές Γράφηµα 2.4 Ε άρκεια αριθµού θεωρητικών µαθηµάτων της Α.Σ.Κ.Τ. 53,4% 56% 54,7% 39,8% 6,8% 42,7% 1,3% 41,2% 4,1% Φοιτητές Α όφοιτοι Σύνολο Ναι Όχι εν έχω γνώµη Εργαστηριακά Μαθήµατα Ο Πίνακας 2.5 και το Γράφηµα 2.5 περιγράφουν τις απόψεις των φοιτητών/αποφοίτων για το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων. Στο σύνολο των ερωτώµενων 39% το θεωρούν «καλό», 37% «µέτριο», 15% «πολύ καλό» και 9% 16

17 «κακό». Συνεπώς, οι περισσότεροι ερωτώµενοι είναι ικανοποιηµένοι από το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των φοιτητών και των αποφοίτων παρατηρούµε ότι διαφέρουν µεταξύ τους µόνο ως προς τον χαρακτηρισµό του επιπέδου ως «πολύ καλού» αφού περισσότεροι απόφοιτοι από φοιτητές έχουν πολύ θετική άποψη («πολύ καλό» 22%) για το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων. Οι περισσότεροι φοιτητές και απόφοιτοι όµως συµφωνούν ότι το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων είναι «καλό» ή «µέτριο». Επίπεδο εργαστηριακών µαθηµάτων Πίνακας 2.5 Άποψη των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. για το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων Φοιτητές Απόφοιτοι Σύνολο Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Πολύ καλό 10 6,8% 33 22% 43 14,5% Καλό 53 36,3% 62 41,3% ,9% Μέτριο 61 41,8% 47 31,4% ,5% Κακό 21 14,4% 6 4, 27 9,1% εν έχω γνώµη 1 0,7% 2 1,3% 3 1% Σύνολο εν δήλωσαν 4 φοιτητές 17

18 ,3% 41,8% 6,8% 14,4% 0,7% 22% Γράφηµα 2.5 Ά οψη των φοιτητών και των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. για το ε ί εδο των εργαστηριακών µαθηµάτων 41,3% 31,4% 4% 1,3% 14,5% 38,9% 36,5% Φοιτητές Α όφοιτοι Σύνολο 9,1% 1% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη Στη συνέχεια διερευνάται η άποψη των φοιτητών για το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων της Α.Σ.Κ.Τ. ανάλογα µε το ποσοστό παρακολούθησής τους. Από τον Πίνακα 2.6 και το Γράφηµα 2.6 συµπεραίνουµε ότι οι απαντήσεις των φοιτητών δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους, αφού οι περισσότεροι φοιτητές και στις 5 κατηγορίες παρακολούθησης αξιολογούν ως «καλό» ή «µέτριο» το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων. Πίνακας 2.6 Άποψη των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ για το επίπεδο των εργαστηριακών µαθηµάτων κατά ποσοστό παρακολούθησης στις παραδόσεις Επίπεδο εργαστηριακών Ποσοστό παρακολούθησης στις παραδόσεις <2 2-5 ~5 5-8 >8 µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλό 1 11,1% 1 8,3% 2 13,3% 1 2,9% 4 6,2% Καλό 3 33,3% 4 33,3% ,7% 25 38,5% Μέτριο 4 44,5% 5 41,7% 7 46,7% ,5% Κακό 1 11,1% 2 16,7% ,4% 8 12,3% εν έχω γνώµη ,5% Σύνολο εν δήλωσαν 4 φοιτητές 18

19 ,3% 11,1% 44,5% 11,1% 8,3% 33,3% 41,7% 2 16,7% 13,3% Γράφηµα 2.6 Ά οψη των φοιτητών και α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. για το ε ί εδο των εργαστηριακών µαθηµάτων κατά οσοστό αρακολούθησης στις αραδόσεις 46,7% 2 2,9% 45,7% 4 11,4% 6,2% 38,5% 41,5% <2 2-5 ~5 5-8 >8 12,3% 1,5% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη 2.3 Η γνώµη των φοιτητών και των αποφοίτων για τα βιβλία και συγγράµµατα που χορηγούνται στα θεωρητικά & εργαστηριακά µαθήµατα Η ενότητα αυτή ερευνά και το επίπεδο των βιβλίων και των συγγραµµάτων των εργαστηριακών και θεωρητικών µαθηµάτων που χορηγούνται στους φοιτητές από την Α.Σ.Κ.Τ. Όσον αφορά τα εργαστηριακά µαθήµατα: Παρατηρώντας τον Πίνακα 2.7 και το Γράφηµα 2.7α παρατηρούµε ότι 5 στους 10 αποφοίτους θεωρούν ότι το επίπεδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των εργαστηριακών µαθηµάτων είναι «κακό». Όµως, οι περισσότεροι φοιτητές κατά έτος σπουδών πιστεύουν ότι το επίπεδο των βιβλίων και συγγραµµάτων είναι «καλό» ή «µέτριο». 19

20 Όσον αφορά τα θεωρητικά µαθήµατα: Οι περισσότεροι απόφοιτοι (7) θεωρούν ότι το επίπεδο των βιβλίων και των συγγραµµάτων των θεωρητικών µαθηµάτων είναι «µέτριο» ή «καλό», ενώ 21% το θεωρούν «κακό». Επιπλέον από τον Πίνακα 2.7 και το Γράφηµα 2.7β προκύπτει ότι οι απόψεις των φοιτητών διαφέρουν µεταξύ τους. Τα κατ έτος αποτελέσµατα των φοιτητών δείχνουν ότι οι περισσότεροι φοιτητές του Γ, και Πτυχίο>5 έτη κρίνουν το επίπεδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των θεωρητικών µαθηµάτων «καλό» (6, 43,8% και 40,5% αντίστοιχα), ενώ οι περισσότεροι φοιτητές του Ε έτους το κρίνει «µέτριο» (39,6%). Επίσης, 18,7% των φοιτητών του έτους 29,2% του Ε έτους και 21,7% του Πτχυχίο>5 έτη θεωρούν ότι το επίπεδο των βιβλίων είναι «κακό». Τέλος, λίγοι φοιτητές και απόφοιτοι θεωρούν το επίπεδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των θεωρητικών µαθηµάτων «πολύ καλό». 20

21 Επίπεδο βιβλίων & συγγραµµάτων των εργαστηριακών Πίνακας 2.7 Επίπεδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των εργαστηριακών και θεωρητικών µαθηµάτων: άποψη των φοιτητών (κατά έτος σπουδών) και των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλό 0 4 8% 4 8% 1 2,8% 11 7,2% Καλό % ,9% 29 19,4% Μέτριο % % 34 22,7% Κακό 0 εν έχω γνώµη % ,6% % 1 2% 1 2,8% 1 0,7% Σύνολο εν δήλωσαν 1 φοιτητής Επίπεδο βιβλίων & συγγραµµάτων των θεωρητικών Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι µαθηµάτων Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλό 0 3 6,2% 4 8,3% 1 2,7% 14 9,3% Καλό ,8% 11 22,9% 15 40,5% 44 29,3% Μέτριο ,3% 19 39,6% 13 35,1% 61 40,7% Κακό ,7% 14 29,2% 8 21,7% 31 20,7% Σύνολο εν δήλωσαν 4 φοιτητές 21

22 Γράφηµα 2.7α Ε ί εδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των εργαστηριακών µαθηµάτων: ά οψη των φοιτητών (κατά έτος σ ουδών) και των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ % 8% 2,8% 7,2% 6 38% 4 38,9% 19,4% 4 34% 2 25% 22,7% 18% 3 30,6% 5 2% 2% 2,8% 0,7% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Α όφοιτοι Γράφηµα 2.7β Ε ί εδο των βιβλίων και συγγραµµάτων των θεωρητικών µαθηµάτων: ά οψη των φοιτητών (κατά έτοε σ ουδών) και των α οφοίτων Α.Σ.Κ.Τ ,2% 8,3% 2,7% 9,3% 6 43,8% 22,9% 40,5% 29,3% 4 31,3% 39,6% 35,1% 40,7% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό 18,7% 29,2% 21,7% 20,7% Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Α όφοιτοι 22

23 2.4 Η γενική εικόνα της Σχολής: άποψη των φοιτητών και των αποφοίτων Στη συνέχεια, ο Πίνακας 2.8 και το Γράφηµα 2.8 δείχνουν ότι η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρούν ως «µέτρια» την γενική εικόνα της Σχολής, ενώ ένας στους τέσσερις την χαρακτηρίζουν ως «καλή», ανεξαρτήτως έτους φοίτησης. Αντίθετα, οι απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους (52%) χαρακτηρίζουν την γενική εικόνα της Σχολής ως «πολύ καλή» ή «καλή» και 4 στους 10 την χαρακτηρίζουν ως «µέτρια». Γενική εικόνα Πίνακας 2.8 Η γενική εικόνα της Σχολής: άποψη φοιτητών κατά έτος σπουδών αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι της Σχολής Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλή ,7% 13 8,7% Καλή ,5% 13 26,5% 9 24,3% 65 43,3% Μέτρια % 27 55,1% 22 59,5% 56 37,3% Κακή ,5% 8 16,4% 5 13,5% 9 6% εν έχω γνώµη % 0 7 4,7% εν δήλωσαν Σύνολο φοιτητές 23

24 ,5% 2 51% Γράφηµα 2.8 Η γενική εικόνα της Σχολής 26,5% 22,5% 55,1% 24,3% 16,4% 2% 2,7% 59,5% Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη 13,5% 8,7% 43,3% 37,3% Α όφοιτοι 6% 4,7% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη 24

25 2.5 Η εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής Ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής (Πίνακας 2.9 και Γράφηµα 2.9) οι περισσότεροι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους (6 στους 10) την χαρακτηρίζουν ως «µέτρια», ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές είναι µοιρασµένοι εξίσου στην άποψη «καλή» και «κακή». Οι απόφοιτοι έχουν διαφοροποιηµένη άποψη. Αυτοί είναι µοιρασµένοι εξίσου σε δυο οµάδες: η θετικής άποψης οµάδα (48%) χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής «καλή» και «πολύ καλή» και η αρνητικής άποψης οµάδα (48%) χαρακτηρίζει την λειτουργία αυτή ως «µέτρια» ή «κακή». Η εκπαιδευτική λειτουργία Πίνακας 2.9 Η εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής: άποψη των φοιτητών κατά έτος σπουδών και των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι της Σχολής Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Πολύ καλή 0 1 2% 1 2% 0 5 3,3% Καλή ,3% 10 20,4% 8 21,6% 67 44,7% Μέτρια ,3% 27 55,2% 22 59,5% 61 40,7% Κακή ,4% 11 22,4% 5 13,5% 11 7,3% εν έχω γνώµη ,4% 6 4% εν δήλωσαν Σύνολο φοιτητές 25

26 ,3% 2% 63,3% 20,4% 20,4% 2% Γράφηµα 2.9 Η εκ αιδευτική λειτουργία της Σχολής: ά οψη των φοιτητών (κατά έτος σ ουδών) και των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. 55,2% 22,4% 21,6% 59,5% Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη 13,5% 5,4% 3,3% 44,7% 40,7% 7,3% Α όφοιτοι 4% Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό εν έχω γνώµη 26

27 3. ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στην ενότητα αυτή του ερωτηµατολογίου οι φοιτητές και οι απόφοιτοι καλούνται να απαντήσουν αν το ισχύον πρόγραµµα σπουδών καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό όλα τα επιµέρους αντικείµενα της Σχολής, ώστε να παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα του γνωστικού αντικειµένου. Πιο συγκεκριµένα, τους δίνεται η δυνατότητα να αναφέρουν τα αντικείµενα που καλύπτονται λίγο ή καθόλου και ποια από αυτά καλύπτονται υπερβολικά. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 3.1 η πλειοψηφία των φοιτητών και των αποφοίτων θεωρεί ότι το πρόγραµµα σπουδών δεν καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό όλα τα επιµέρους αντικείµενα της Σχολής, ώστε να παρέχεται ολοκληρωµένη εικόνα της τέχνης στους φοιτητές. Ειδικότερα, την αρνητική αυτή άποψη έχουν οι περισσότεροι: από τους απόφοιτους (52%), από του φοιτητές του Γ, και Ε έτους (6, 61% και 61% αντίστοιχα) και από όσους είναι στο πτυχίο (51%). Αξιοσηµείωτο είναι και το ποσοστό των ερωτώµενων που δήλωσαν ότι δεν έχουν γνώµη για το συγκεκριµένο θέµα (βλ. Γράφηµα 3.1). Στο σηµείο αυτό αξίζει να µελετηθεί ποια αντικείµενα πιστεύουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι ότι καλύπτονται λίγο ή καθόλου και ποια υπερβολικά. Πίνακας 3.1 «Το πρόγραµµα σπουδών καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό όλα τα επιµέρους αντικείµενα της Σχολής, ώστε να παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα της ΤΈΧΝΗΣ;» Απόψεις των φοιτητών (κατά έτος σπουδών) & των αποφοίτων Φοιτητές Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη Απόφοιτοι Απάντηση Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Συχν. % Ναι ,6% 13 28,3% 13 35,1% 61 40,7% Όχι ,2% 28 60,9% 19 51,4% 78 52% εν έχω γνώµη ,2% 5 10,8% 5 13,5% 11 7,3% Σύνολο εν δήλωσαν 5 φοιτητές 27

28 ,6% 2 61,2% 60,9% 51,4% 40,7% 35,1% 28,3% 10,2% Γράφηµα 3.1 Το ρόγραµµα σ ουδών καλύ τει σε ικανο οιητικό βαθµό όλα τα ε ιµέρους αντικείµενα της Σχολής, ώστε να αρέχει ολοκληρωµένη εικόνα της Τέχνης: Α όψεις των φοιτητών (κατά έτος σ οδών) και των α οφοίτων 10,8% Γ έτος έτος Ε έτος Πτυχίο & Πτυχίο>5 έτη 13,5% 52% Α όφοιτοι 7,3% Ναι Όχι εν έχω γνώµη Ο Πίνακας 3.2 και το Γράφηµα 3.2 απεικονίζουν τα αντικείµενα σπουδών που θεωρούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ. ότι καλύπτονται λίγο ή καθόλου. Η συγκεκριµένη ερώτηση είναι ανοιχτή και πολλαπλής επιλογής, δηλαδή οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να αναφέρουν περισσότερα από ένα αντικείµενα σπουδών. Σύµφωνα µε τους περισσότερους φοιτητές και απόφοιτους τα αντικείµενα που δεν καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό είναι: Ιστορία της Τέχνης (36%), Βιντεοτέχνη Πολυµέσα (31%), Υλικά και Τεχνολογία υλικών (23%), Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Αισθητική (24%) κ.ά. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των φοιτητών τα µαθήµατα που καλύπτονται λίγο ή καθόλου είναι τα ακόλουθα: Ένας στους τρεις φοιτητές (29%) αναφέρονται στο εργαστηριακό µάθηµα Βιντεοτέχνη Πολυµέσα. Ακολουθεί το θεωρητικό µάθηµα Ιστορία της Τέχνης (26%) και το µάθηµα Υλικά και Τεχνολογία Υλικών (25%), ενώ τα υπόλοιπα αντικείµενα λαµβάνουν µικρότερα ποσοστά. Οι απόφοιτοι διαφοροποιούν τις απαντήσεις τους ποσοτικά και ιεραρχικά. Έτσι, τα µαθήµατα που καλύπτονται λίγο ή καθόλου κατά την γνώµη των αποφοίτων είναι: Ιστορία της Τέχνης (47%) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και Αισθητική 35% Ένας στους τρεις απόφοιτους αναφέρουν τα µαθήµατα: 28

29 ιδακτική της Τέχνης (33%), Βιντεοτέχνη Πολυµέσα (32%) Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (31%) Ειδικά θέµατα θεωρίας τέχνης (29%) Παιδαγωγική (29%) Κριτική Τέχνης (29%) Ποίηση Λογοτεχνία Σκηνοθεσία (29%) κ.ά. Πίνακας 3.2 Αντικείµενα που καλύπτονται λίγο ή καθόλου κατά την άποψη των φοιτητών & των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Απόφοιτοι Σύνολο Αντικείµενα Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % Σχέδιο 13 15,3% 10 12,8% 23 14,1% Ιστορία της Τέχνης 22 25,9% 37 47,4% 59 36,2% Ζωγραφική 11 12,9% 10 12,8% 21 12,9% Βιντεοτέχνη Πολυµέσα 25 29,4% 25 32,1% 50 30,7% Εγκαταστάσεις 9 10,6% 7 9% 16 9,8% Χρώµα 9 10,6% 8 10,3% 17 10,4% Κόµικς-Γελοιογραφία 9 10,6% 8 10,3% 17 10,4% Υλικά & Τεχνολογία υλικών 21 24,7% 17 21,8% 38 23,3% Ποίηση Λογοτεχνία Σκηνοθεσία 12 14,1% 23 29,5% 35 21,5% Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Αισθητική 12 14,1% 27 34,6% 39 23,9% Κριτική Τέχνης 12 14,1% 23 29,5% 35 21,5% Σκηνογραφία 8 9,4% 8 10,3% 16 9,8% Ψυχολογία της Εκπαίδευσης 11 12,9% 24 30,8% 35 21,5% Ανατοµία 9 10,6% 8 10,3% 17 10,4% Αρχές σύνθεσης 10 11,8% 7 9% 17 10,4% Κοινωνιολογία 13 15,3% 23 29,5% 36 22,1% 29

30 Συνέχεια Πίνακα 3.2 Γλυπτική 8 9,4% 10 12,8% 18 11% Χαρακτική 8 9,4% 11 14,1% 19 11,7% Εκπαιδευτικές Εκδροµές 7 8,2% 4 5,1% 11 6,7% Φωτογραφία 11 12,9% 15 19,2% 26 16% Γραφικές Τέχνες 6 7,1% 5 6,4% 11 6,7% Αγιογραφία 6 7,1% 6 7,7% 12 7,4% ιδακτική της Τέχνης 11 12,9% 26 33,3% 37 22,7% Παιδαγωγική 11 12,9% 23 29,5% 34 20,9% Νωπογραφία & Τεχνική Φορητών εικόνων 6 7,1% 4 5,1% 10 6,1% Ειδικά θέµατα θεωρίας τέχνης 14 16,5% 23 29,5% 37 22,7% Εφαρµοσµένες Τέχνες 6 7,1% 8 10,3% 14 8,6% Νέα Μέσα Νέες Τεχνολογίες 11 12,9% 9 11,5% 20 12,3% 30

31 Γράφηµα 3.2 Αντικείµενα ου καλύ τονται λίγο ή καθόλου κατά την ά οψη των φοιτητών & των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Νέα Μέσα Νέες Τεχνολογίες Εφαρµοσµένες Τέχνες Ειδικά θέµατα θεωρίας τέχνης Νω ογραφία & Τεχνική Φορητών εικόνων Παιδαγωγική ιδακτική της Τέχνης Αγιογραφία Γραφικές Τέχνες Φωτογραφία Εκ αιδευτικές Εκδροµές Χαρακτική Γλυ τική Κοινωνιολογία Αρχές σύνθεσης Ανατοµία Ψυχολογία της Εκ αίδευσης Σκηνογραφία Κριτική Τέχνης Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Αισθητική Ποίηση Λογοτεχνία Σκηνοθεσία Υλικά & Τεχνολογία υλικών Κόµικς-Γελοιογραφία Χρώµα Εγκαταστάσεις Βιντεοτέχνη Πολυµέσα Ζωγραφική Ιστορία της Τέχνης Σχέδιο 12,3% 11,5% 12,9% 8,6% 10,3% 7,1% 22,7% 29,5% 16,5% 6,1% 5,1% 7,1% 20,9% 29,5% 12,9% 22,7% 33,3% 12,9% 7,4% 7,7% 7,1% 6,7% 6,4% 7,1% 16% 19,2% 12,9% 6,7% 5,1% 8,2% 11,7% 14,1% 9,4% 11% 12,8% 9,4% 22,1% 29,5 15,3% 10,4% 9% 11,8% 10,4% 10,3% 10,6% 21,5% 30,8% 12,9% 9,8% 10,3% 9,4% 21,5% 29,5% 14,1% 23,9% 34,6% 14,1% 21,5% 29,5% 14,1% 23,3% 21,8% 24,7% 10,4% 10,3% 10,6% 10,4% 10,3% 10,6% 9,8% 9% 10,6% 30,7% 32,1% 29,4% 12,9% 12,8% 12,9% 36,2% 47,4% 25,9% 14,1% 12,8% 15,3% Σύνολο Α όφοιτοι Φοιτητές

32 Ο Πίνακας 3.3 και το Γράφηµα 3.3 απεικονίζουν τα αντικείµενα σπουδών που καλύπτονται υπερβολικά κατά την άποψη των φοιτητών και των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Παρατηρώντας τις απόλυτες συχνότητες διαπιστώνουµε ότι µικρός αριθµός ερωτώµενων απάντησε στην συγκεκριµένη ερώτηση, όπου και αυτή ήταν ανοιχτή και πολλαπλής επιλογής, δηλαδή οι ερωτώµενοι είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε περισσότερα αντικείµενα. Ενδεικτικά, τα µαθήµατα που καλύπτονται υπερβολικά κατά την άποψη όλων των φοιτητών και αποφοίτων, που συµµετείχαν στην έρευνα, είναι: η Ζωγραφική (7%), το Σχέδιο (6%), η Ιστορία της Τέχνης (5%), η Γλυπτική (4%), οι Κατασκευές (4%) και η Φωτογραφία (4%). Τα αντικείµενα που καλύπτονται υπερβολικά κατά τη γνώµη αποκλειστικά των φοιτητών είναι κυρίως: Η Ιστορία της Τέχνης (8%), η Ζωγραφική (6%), το Σχέδιο (5%). Ενώ, κατά τη γνώµη των αποφοίτων τα αντικείµενα που καλύπτονται υπερβολικά είναι: Η Ζωγραφική (9%), το Σχέδιο (6%), οι Κατασκευές (5%), η Φωτογραφία (5%). Πίνακας 3.3 Αντικείµενα που καλύπτονται υπερβολικά κατά την άποψη των φοιτητών & των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φοιτητές Απόφοιτοι Σύνολο Αντικείµενα Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % Σχέδιο 4 4,7% 5 6,4% 9 5,5% Ζωγραφική 5 5,9% 7 9% 12 7,4% Ιστορία της Τέχνης 7 8,2% 1 1,3% 8 4,9% Ξένες γλώσσες 2 2,4% 0 2 1,2% Θεωρία χώρου & Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3 3,5% 2 2,6% 5 3,1% Γλυπτική 3 3,5% 3 3,8% 6 3,7% Χαρακτική 2 2,4% 3 3,8% 5 3,1% Φωτογραφία 2 2,4% 4 5,1% 6 3,7% ιδακτική της Τέχνης 2 2,4% 1 1,3% 3 1,8% Παιδαγωγική 3 3,5% 1 1,3% 4 2,5% Κατασκευές 2 2,4% 4 5,1% 6 3,7% 32

33 Γράφηµα 3.3 Αντικείµενα ου καλύ τονται υ ερβολικά κατά την ά οψη των φοιτητών & των α οφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Κατασκευές Παιδαγωγική ιδακτική της Τέχνης Φωτογραφία Χαρακτική Γλυ τική Θεωρία χώρου & Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ξένες γλώσσες Ιστορία της Τέχνης Ζωγραφική Σχέδιο 3,7% 5,1% 2,4% 2,5% 1,3% 3,5% 1,8% 1,3% 2,4% 3,7% 5,1% 2,4% 3,1% 3,8% 2,4% 3,7% 3,8% 3,5% 3,1% 2,6% 3,5% 1,2% 2,4% 4,9% 1,3% 8,2% 7,4% 9% 5,9% 5,5% 6,4% 4,7% Σύνολο Α όφοιτοι Φοιτητές

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

4. Είστε Παντρεμένη; Ναι Όχι. 5. Έχετε παιδιά; Ναι Όχι

4. Είστε Παντρεμένη; Ναι Όχι. 5. Έχετε παιδιά; Ναι Όχι 1. Ηλικία: 2. Τόπος μόνιμης κατοικίας: 3. Μορφωτικό επίπεδο γονέωv: Πατέρας Μητέρα 1. Δημοτικό 2. Μέση εκπαίδευση 3. Τεχνολογική εκπαίδευση (ΤΕΙ) 4. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 5. Μεταπτυχιακό 6. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα Greek Edition Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία Επισκόπηση προφίλ Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου Εκπαίδευση και καριέρα trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Δ.Π.Α.)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Δ.Π.Α.) Γενικότερα προβλέπεται µία πολυήµερη εκπαιδευτική εκδροµή ανά έτος. Οι φοιτητές/τριες που συµµετέχουν µπορούν να παίρνουν τις διδακτικές µονάδες από εκδροµή που οργανώνεται σε µάθηµα ή σε µαθήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1)

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ 1 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.. 407/80. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας αποφάσισαν να προβούν στην

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.. 407/80. Τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας αποφάσισαν να προβούν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ / Ν ΣΗ Ι Ο Ι Κ. & ΟΙ Κ. ΙΑ Χ Ε ΙΡ Ι ΣΗ Σ Τ ΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩ Π Ι Κ ΟΥ Ταχ. /νση: Πάρκο Αγίου ηµητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλέφωνο: 24610-56290 FAX: 24610-56271

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978.

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978. Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946 ΣΠΟΥΔΕΣ Είναι απόφοιτος του εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, (Εργαστήριο Γιάννη Παππά).1974 Του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Κοινού Κορµού 31 19 19 Προσανατολισµού /Εµβάθυνσης 4 16 16 Σύνολο 35 35 35 Κοινός Κορµός (31 διδακτικές περίοδοι) Τέσσερις Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού (Ο.Μ.Π) - δύο µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινού Κορμού Σύνολο

Κοινού Κορμού Σύνολο Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Κοινού Κορμού 31 19 19 Προσανατολισμού /Εμβάθυνσης 4 16 16 Σύνολο 35 35 35 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (Κ.Κ.) Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α Β Γ 1 Νέα Ελληνικά/ Αγωγή του Πολίτη 5 5 6 2 Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Κ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Κ. Α' Εξάμηνο. Ιστορία της Τέχνης 2 Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 1 Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης 1 Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεοτέρων και Μοντέρνων Χρόνων 1 Ξένη Γλώσσα και Ορολογία 1 Β' Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα