Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012"

Transcript

1 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση

2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ο Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς θέτει τα πρότυπα άσκησης και προαγωγής του μεταφραστικού επαγγέλματος, καθώς επίσης της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, με τα οποία είναι επιθυμητό να συμμορφώνονται όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, δεδομένου ότι η ΠΕΕΜΠΙΠ αποτελεί επαγγελματική ένωση υψηλών προτύπων και προδιαγραφών που παρέχει, μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα εχέγγυα αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μεταφράσεων που επιμελούνται και επικυρώνουν τα μέλη της. 1.2 Στο πλαίσιο του Κώδικα, ως Μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ νοείται το πρόσωπο που είναι πτυχιούχος μεταφραστής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση τη Μετάφραση του Ιονίου Πανεπιστημίου και πτυχιούχος μεταφραστής αντίστοιχων Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης αλλοδαπών Πανεπιστημίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της ΠΕΕΜΠΙΠ. Ως Ένωση νοείται η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου. Ως Κώδικας νοείται ο παρών Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής. 2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 2.1 Πριν από την αποδοχή ενός έργου, τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ οφείλουν να αξιολογούν αντικειμενικά τη δυνατότητά τους να αναλάβουν το έργο με βάση το γλωσσικό συνδυασμό, τη θεματική, την απαιτούμενη ορολογία, τα απαιτούμενα μεταφραστικά εργαλεία, τις οδηγίες του πελάτη, την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης και τη διαθεσιμότητά τους. 2.2 Κατά την παράδοση του τελικού κειμένου, θα πρέπει να επιβεβαιώνονται η ορθογραφία του κειμένου-στόχος, η συμφωνία και η αντιστοιχία των δυο κειμένων με αντιπαραβολή τους, η ποιότητα του ύφους, η λεξιλογική συνοχή και η συμμόρφωση με βασικούς κανόνες γραμματικής και συντακτικού. 2.3 Κατά τα λοιπά, ισχύει το πρότυπο EN 15038: Μεταφραστικές υπηρεσίες Απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας της ΕΕ. 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 3.1 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη η οποία ενδεχομένως να δυσφημίσει το επάγγελμα ή να βλάψει τους συναδέλφους τους, ειδικότερα λογοκλοπή, συγκαλυμμένη υπεργολαβία, ανακολουθία στις συμφωνημένες τιμές, ψευδή βεβαίωση και ψευδή σφράγιση επίσημων μεταφράσεων με τρόπο που να αντιβαίνει τις σχετικές οδηγίες 2

3 της ΠΕΕΜΠΙΠ περί επίσημων μεταφράσεων ή αρνητική και αναίτια αξιολόγηση της εργασίας συναδέλφου με σκοπό τη δυσφήμισή του. 3.2 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά για την μετά το πτυχίο εκπαίδευση και εμπειρία. 3.3 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ μπορούν να αναθέτουν έργο και να προσλαμβάνουν τρίτους, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αναλόγως και σε συνάρτηση με το πλαίσιο συνεργασίας και την ύπαρξη τυχόν συμβάσεων ή συμφωνιών. 3.4 Η χρήση προσχεδίου μετάφρασης άλλου μεταφραστή με την άδειά του, καθώς και η χρήση ενδιάμεσης μετάφρασης σε τρίτη γλώσσα πρέπει να γνωστοποιείται στον πελάτη και να εγκρίνεται αναλόγως. 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4.1 Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις συμβάσεις εμπιστευτικότητας που καλούνται ενίοτε να υπογράφουν και να ενημερώνουν τον πελάτη σε περίπτωση που διαπιστώνουν ενδεχόμενο ζήτημα. Το ίδιο ισχύει αν τους ζητηθεί να το πράξουν ενόρκως. 4.2 Τα μέλη θα πρέπει να υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στους υπολογιστές εργασίας τους, όπως ενδεικτικά με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού προστασίας από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, τη χρήση εφεδρικών σκληρών δίσκων και αν είναι απαραίτητο την πλήρη καταστροφή κάθε αντιγράφου του έργου εφόσον ζητείται από τον πελάτη. 4.3 Η πρόβλεψη της εμπιστευτικότητας ισχύει επίσης για οποιοδήποτε υλικό διανέμεται ή αναρτάται από τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ, όπως ενδεικτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε κλειστές ομάδες στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίτευξη των καταστατικών σκοπών, εκτός και αν προσδιορίζεται διαφορετικά. 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5.1 Η ΠΕΕΜΠΙΠ δεν αναγνωρίζει ως επαγγελματική τη μεταφραστική εργασία προς την ελληνική γλώσσα, η οποία γίνεται εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας από: Ερασιτέχνες Μη εγγεγραμμένους μεταφραστές στις αρμόδιες φορολογικές/ασφαλιστικές αρχές Παιδιά ή ανηλίκους Πρόσωπα που δεν κατέχουν σχετικούς τίτλους ή αποδεικτικά σπουδών 5.2 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ μπορούν να βοηθούν και να βοηθούνται από τους συναδέλφους τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και οφείλουν να συμπεριφέρονται έντιμα προς αυτούς. Ειδικότερα, τα μέλη-ιδιοκτήτες μεταφραστικών γραφείων αλλά και όσα μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξωτερικών ελεύθερων επαγγελματιών οφείλουν να εξασφαλίζουν εύλογα ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας για τους συνεργαζόμενους μεταφραστές τους, συμπεριλαμβανομένης ικανοποιητικής αμοιβής η οποία θα είναι σε άμεση συνάρτηση με την αμοιβή που λαμβάνει το γραφείο από τον πελάτη του, αποκλείοντας ρητά δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές προς το μεταφραστή συγκριτικά με το κέρδος του γραφείου ή 3

4 4 του ελεύθερου επαγγελματία, και να μην προβαίνουν σε πράξεις που συνιστούν παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας ή εκ των πραγμάτων εκμετάλλευση εργασίας. 5.3 Τα μέλη-εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης προς εταιρικούς πελάτες με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται αποκλειστικά τα στοιχεία του επίσημου μεταφραστή όπως προδιαγράφεται στις σχετικές οδηγίες της ΠΕΕΜΠΙΠ για επίσημες μεταφράσεις. Ο μεταφραστής επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις σφραγίδες της ΠΕΕΜΠΙΠ μόνο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες και σε καμία περίπτωση σε συνδυασμό με εταιρικά στοιχεία τρίτων. Οποιαδήποτε διαπίστωση κατάχρησης των σφραγίδων θα συνιστά λόγο παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα εκπόνησης επίσημης μετάφρασης στο πλαίσιο μισθωτής εργασίας, ο μεταφραστής οφείλει να ζητεί από τον εργοδότη να γίνεται κατάλληλη μνεία ότι οι επίσημες μεταφράσεις πραγματοποιούνται από πτυχιούχους μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 5.4 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ οφείλουν να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να αναζητούν συνεργάτες ή να συστήνουν συναδέλφους τους μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ για μεταφραστικά έργα. 5.5 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ δεν θα επιχειρούν σκοπίμως να βλάψουν την εργασία άλλου συναδέλφου, για παράδειγμα προσεγγίζοντας πελάτη συναδέλφου προσφέροντας χαμηλότερες τιμές, εκμεταλλευόμενα τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν για τους τιμοκαταλόγους και τα πελατολόγια συναδέλφων τους. 5.6 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ έχουν το δικαίωμα να μην δέχονται την ανάληψη μεταφραστικού έργου που προσβάλει τις προσωπικές ή ηθικές τους αρχές. 6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΜΠΙΠ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 6.1 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ οφείλουν να προωθούν τους στόχους της ΠΕΕΜΠΙΠ και να προασπίζονται τις σπουδές, την Ένωση και το επάγγελμά τους. 6.2 Σε περίπτωση που τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ ανήκουν σε άλλες μεταφραστικές ενώσεις, δεν θα πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς της ΠΕΕΜΠΙΠ, να χρησιμοποιούν το υλικό και τις πληροφορίες που διανέμονται από την ΠΕΕΜΠΙΠ προς όφελος τρίτων ενώσεων ή να ενεργούν με άλλον τρόπο δολίως βλάπτοντας άμεσα ή έμμεσα, από πρόθεση ή παράλειψη, την ΠΕΕΜΠΙΠ και κατ επέκταση τα μέλη της. 6.3 Σε περίπτωση που μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ενεργήσει αντίθετα προς τους σκοπούς της ΠΕΕΜΠΙΠ ή αν θεωρήσει ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ενώσεων στις οποίες ανήκει, οφείλει να ενημερώσει την ΠΕΕΜΠΙΠ και να ζητήσει αδρανοποίηση της ιδιότητας του μέλους μέχρι νεωτέρας. 7. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ 7.1 Σε περίπτωση που πελάτης ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος καταγγείλει μέλος για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, το μέλος θα κρίνεται αμερόληπτα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής της ΠΕΕΜΠΙΠ. Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπήρξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σύμφωνα με τα παραπάνω, η κρίση θα διαβιβάζεται στο

5 Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διαγράφει με απόφασή του το μέλος σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ. Η απόφαση θα γράφεται στα πρακτικά και θα ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, χωρίς να χρειάζεται η έγκρισή της. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της ΠΕΕΜΠΙΠ. 7.2 Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ μελών της ΠΕΕΜΠΙΠ επί επαγγελματικού θέματος ή σχετικής καταγγελίας στο πλαίσιο του Κώδικα, το ζήτημα θα κρίνεται αμερόληπτα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ και τον Κώδικα. Η κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα διαβιβάζεται στα εμπλεκόμενα μέρη και μπορεί να εφεσιβληθεί εντός μηνός. Στην περίπτωση αυτή, το ζήτημα θα εξετάζεται από τριμελή επιτροπή διαιτησίας, με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών, η οποία θα αποτελείται από δύο μέλη που θα καθορίζονται από το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη και ένα μέλος που θα καθορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο μέλος και θα προεδρεύει της επιτροπής. Η τελική κρίση της επιτροπής διαιτησίας θα διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα την επικυρώνει ως δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη διένεξη σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ. 8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 8.1 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ έχουν το δικαίωμα να διαφημίζονται και να γνωστοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχουν με δόκιμους, μη παραπλανητικούς και επαγγελματικούς τρόπους. 8.2 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ΠΕΕΜΠΙΠ, καθώς και την ιδιότητά τους ως μέλη της ένωσης σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά τους στοιχεία για προωθητικούς λόγους. Η συμμετοχή της ΠΕΕΜΠΙΠ σε διεθνείς ενώσεις δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε συμμετοχή αυτοδικαίως των μελών της στις εν λόγω διεθνείς ενώσεις, αποκλείοντας τη δυνατότητα των μελών να δηλώνουν άμεσα ή έμμεσα ότι ανήκουν σε αυτές. 8.3 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ θα καθορίζουν την αμοιβή τους στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς παροχής υπηρεσιών βάσει της εμπειρίας τους, της φύσης και του περιεχομένου των προς μετάφραση κειμένων, της απαιτούμενης έρευνας, των συμφωνημένων προθεσμιών και των εξόδων που, ενδεχομένως, θα προκύψουν. 8.4 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ θα πρέπει να αποφεύγουν να αναλαμβάνουν μεταφραστικές εργασίες σε τιμές παράλογα χαμηλότερες από τις αποδεκτές τιμές που ισχύουν για τον κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 8.5 Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με κατάλληλες διαπραγματεύσεις και σύναψη συμφωνητικών, ειδικότερα αναφορικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, την είσπραξη της νόμιμης αμοιβής και την αναγνώρισή τους από τις οικονομικές και λοιπές κρατικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ισχύει η σύσταση της UNESCO της 22ας Νοεμβρίου 1976 σχετικά με τα μέσα νομικής προστασίας των μεταφραστών και τη βελτίωση της θέσης τους. 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9.1 Ο Κώδικας, καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίησή του, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και εγκρίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΜΠΙΠ σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί από το Καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης. 5

6 ΚΕΠ - 06/2012 Έτος Ίδρυσης: 2004 Έδρα: Μαντζάρου 6, Κέρκυρα Web: 6 Πνευματικά Δικαιώματα 2012 ΠΕΕΜΠΙΠ. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η δημοσίευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αντιγραφή χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα