Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο"

Transcript

1 Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Α. Σφουγγάρης 1, Χ. Δομενικιώτης 2 και Ν. Δαλέζιος 2 1 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, Βόλος, 2 Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, Βόλος Περίληψη Ο λαγός (Lepus europaeus) είναι ευρέως διαδεδομένο είδος στην Ευρώπη, κυρίως στα αγροοικοσυστήματα. Στην παρούσα εργασία μελετάται η συσχέτιση της ποικιλότητας του ενδιαιτήματος με την πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού στην Ήπειρο ( ), με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Δημιουργήθηκε ψηφιακό υπόβαθρο ταξινομημένου μωσαϊκού εφτά δορυφορικών εικόνων SPOT. Η εξάπλωση του λαγού ταξινομημένη σε τρεις κλάσεις πληθυσμιακής πυκνότητας εισήχθη με μορφή πολυγώνων σε GIS και αναλύθηκε σε συνδυασμό με τις δορυφορικές εικόνες. Τα αποτελέσματα έδωσαν τις καλύψεις γης ανά κλάση πληθυσμιακής πυκνότητας και τη μεταξύ τους συσχέτιση. Λέξεις κλειδιά: Λαγός, ενδιαίτημα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π). Εισαγωγή Αν και η οικολογία του λαγού (Lepus europaeus) έχει μελετηθεί εκτενώς στο βόρειο τμήμα της εξάπλωσής του στην Ευρώπη, από τη Nότια Ευρώπη μόνο λίγες έρευνες έχουν δημοσιευτεί (Meriggi and Verri 1990). O λαγός είναι τυπικά είδος των ανοιχτών βιοτόπων και ειδικά των αγροοικοσυστημάτων (Ruehe 1999). Στην Ελλάδα το είδος απαντάται κυρίως σε ποολίβαδα και θαμνολίβαδα ή δάση, απαραίτητα με ύπαρξη διακένων (Sfougaris et al. 1999). Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις έχει εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία ή απουσιάζει παντελώς. Η κατάσταση αυτή είναι τυπική για την περιοχή της Ηπείρου. Επειδή οι πληθυσμοί του λαγού μειώνονται συνεχώς στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Tapper and Parsons 1984, Tapper 1992, Marboutin and Peroux 1995, Edwards et al. 2000), οι προσπάθειες για αντιστροφή αυτής της κατάστασης έχουν εστιαστεί, εκτός των άλλων, στη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του. Απαραίτητο βήμα πριν από οποιεσδήποτε ενέργειες βελτίωσης είναι η ανάλυση του ενδιαιτήματος και ο προσδιορισμός των ειδικών απαιτήσεων που πρέπει να καλυφθούν μέσα από τη διαχείριση. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη έρευνα στην Ελλάδα που να αφορά τη σχέση πληθυσμιακής πυκνότητας και χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος του λαγού με τη χρήση δορυφορικής εικόνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 69

2 Α. Σφουγγάρης, Χ. Δομενικιώτης και Ν. Δαλέζιος προκαταρκτικά αποτελέσματα ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος ( ) σχετικά με τους πληθυσμούς και τα ενδιαιτήματα του λαγού στην Ήπειρο. Περιοχή έρευνας Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου (Εικόνα 1). Η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε στη λήψη δειγματοληπτικών επιφανειών οι οποίες περιλάμβαναν διάφορους τύπους ενδιαιτημάτων, υψόμετρα και χρήσεις γης. Η περιοχή έρευνας περιλαμβάνει τμήμα της οροσειράς της Πίνδου με βασικά δασικά είδη τη δρυ, την πεύκη και την ελάτη, ενώ στα χαμηλά υψόμετρα κυριαρχούν τα οικοσυστήματα των θαμνολίβαδων, οι δενδροκομικές και άλλες καλλιέργειες. Μεγάλο τμήμα της περιοχής έρευνας βόσκεται από βοοειδή, πρόβατα και γίδια και η πίεση βόσκησης είναι σχετικά έντονη κυρίως στα θαμνολίβαδα των χαμηλών υψομέτρων.τα δάση είναι φυσικά και η υλοτομία είναι περισσότερο εντατική στα δάση πλατυφύλλων. ΗΠΕΙΡΟΣ Εικόνα 1. Περιοχή έρευνας (Περιφέρεια Ηπείρου). Στην πανίδα των θηλαστικών της περιοχής περιλαμβάνονται τα είδη: Καφέ αρκούδα (Ursus arctos), Λύκος (Canis lupus), Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), Αλεπού (Vulpes vulpes), Πετροκούναβο (Martes foina), Αγριόγατα (Felis sylvestris), Ασβός (Meles meles). Επίσης απαντώνται αρκετά είδη αρπακτικών, όπως: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), Γερακίνα (Buteo buteo), Διπλοσάινο (Accipiter gentilis), Ξεφτέρι (Accipiter nisus) και Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus). Υλικά και μέθοδοι Η πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού εκτιμήθηκε με τη λήψη δειγματοληπτικών επιφανειών έκτασης ha η καθεμία, στις οποίες μεταξύ 6:00 και 11:00 π.μ. έγινε προσδιορισμός του αριθμού των λαγών με τη μέθοδο της ολικής απογραφής (Pepin 1986, Meriggi and Alieri 1989, Meriggi and Verri 1990) από την ερευνητική ομάδα, με τη βοήθεια παρατηρητών και κυνηγετικών σκυλιών για εντοπισμό των λαγών. 70 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Για την ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού χρησιμοποιήθηκαν 7 δορυφορικές εικόνες SPOT (System Probatoir d Observation de la Terra High Resolution Visible (HRV)), οι οποίες λήφθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο του Επιλέχθηκε πολυφασματική εικόνα και η χωρική διακριτική ικανότητα των 20 μ. ήταν επαρκής για την κλίμακα 1: των τελικών χαρτών. Για την προσαρμογή της κάθε εικόνας στα δεδομένα εδάφους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χωρικής αναγωγής με τη βοήθεια σημείων ελέγχου στο έδαφος (Lillesand and Kiefer 1979). Τελικά οι εικόνες συνδέθηκαν για να παραχθεί το μωσαϊκό κάλυψης της περιοχής έρευνας. Η διαδικασία ταξινόμησης παρείχε μια ποσοτική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού χάρτη με χρήσεις γης (τύπους ενδιαιτημάτων) που συνδέονται (π.χ. ποολίβαδα) ή όχι (π.χ. αστικές περιοχές) με την παρουσία του λαγού. Ο ψηφιακός αυτός χάρτης χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη συσχέτιση της εξάπλωσης και πληθυσμιακής πυκνότητας του λαγού με τις χρήσεις γης. Η μέθοδος ταξινόμησης που εφαρμόστηκε ήταν της επιβλεπόμενης ταξινόμησης η οποία απαιτεί αρχικά για την αναγνώριση του κάθε τύπου ενδιαιτήματος τη δημιουργία της φασματικής του υπογραφής. Μεταξύ των διαθέσιμων διαφορετικών αλγορίθμων ταξινόμησης επιλέχθηκε η Tαξινόμηση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Classification). Τελικά δημιουργήθηκε μια σειρά χαρτών (σε κλίμακα 1: ) για όλη την Ήπειρο. Tα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) επιτρέπουν την κωδικοποίηση, αποθήκευση, ανάλυση και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων (Burrough 1986). Ορίστηκαν τρεις κλάσεις πληθυσμιακής πυκνότητας: Κλάση Ι: >2,5 άτομα/100 ha, Κλάση ΙΙ: 1,5-2,5 άτομα/100 ha, Κλάση ΙΙΙ: <1,5 άτομα/100 ha. Η εκατοστιαία αναλογία των τύπων ενδιαιτημάτων της κάθε κλάσης, όπως προέκυψε από τη διαδικασία της ταξινόμησης συνδυάστηκε με την εξάπλωση και την πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού. Αυτές οι περιοχές έπρεπε να καθοριστούν, να εισαχθούν στο Γ.Σ.Π. και να αναλυθούν σε συνδυασμό με την ταξινομημένη εικόνα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των προγραμμάτων ArcInfo και ArcView (της ESRI). Οι περιοχές που καλύπτονταν από κάθε κλάση εισήχθησαν ως πολύγωνα. Αποτελέσματα Η ενσωμάτωση και η χαρτογραφική αποτύπωση των δεδομένων της πληθυσμιακής πυκνότητας του λαγού έδειξε ότι, ενώ διαπιστώνεται η παρουσία του λαγού σε όλη σχεδόν την έκταση της Ηπείρου (Εικόνα 2), το μεγαλύτερο τμήμα της κατανομής του εμπίπτει στη χαμηλότερη κλάση πληθυσμιακής πυκνότητας (κλάση ΙΙΙ). Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής έρευνας διατηρεί σχετικά καλές πληθυσμιακές πυκνότητες (κλάση ΙΙ και Ι). Ειδικά για την κλάση ΙΙ, φαίνεται ότι αυτή έχει μια καλή διασπορά με τη μορφή νησίδων και με έναν κύριο πυρήνα στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής έρευνας. Τα ενδιαιτήματα με ικανοποιητική πληθυσμιακή πυκνότητα (κλάση Ι) έχουν επίσης ευρεία διασπορά σε μεγάλο τμήμα της περιοχής έρευνας, με μία μεγάλη συνεχή έκταση στο ανατολικό τμήμα. Η ανάλυση και ταξινόμηση του ενδιαιτήματος του λαγού με τη βοήθεια των δορυφορικών εικόνων έδειξε ότι ένας σημαντικός αριθμός τύπων ενδιαιτήματος είναι διαθέσιμος για το λαγό στην Ήπειρο, παρόλο που η περιοχή αυτή είναι κυρίως ορεινή, με συγκριτικά περιορισμένο ποσοστό ανοιχτών καλλιεργούμενων εκτάσεων (Πίνακας 1). Περιοχές με αραιή βλάστηση και ποολίβαδα είναι οι κυρίαρχοι τύποι ενδιαιτήματος του λαγού (22,63% και 22,52%, της συνολικής έκτασης της Ηπείρου αντίστοιχα). Άλλοι σημαντικοί τύποι ενδιαιτήματος είναι τα θαμνολίβαδα (14,77%), τα δάση μαύρης πεύκης (12,04 %), τα δρυοδάση (5,54%), οι δενδροκομικές καλλιέργειες (2,09%) και τα μικτά δάση (2,08%). Τα αγροτικά οικοσυστήματα (σιτηρά, αρδεύσιμη γη και άλλες καλλιεργούμενες εκτάσεις) αποτελούν μικρό μόνο μέρος (2,5%) του ενδιαιτήματος του λαγού στην Ήπειρο. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 71

4 Α. Σφουγγάρης, Χ. Δομενικιώτης και Ν. Δαλέζιος Κλάση Ι Κλάση ΙI Κλάση ΙII (> 2,5 άτομα/100 ha) ( 1,5-2,5 άτομα/100 ha) (< 1,5 άτομα/100 ha) Εικόνα 2. Κατανομή και κλάσεις πληθυσμιακής πυκνότητας του λαγού (Lepus europaeus) στην περιοχή της Ηπείρου ( ), όπως προέκυψε από δεδομένα πεδίου και ανάλυση μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Τα ποολίβαδα είναι ο σημαντικότερος τύπος ενδιαιτήματος της κλάσης Ι πληθυσμιακής πυκνότητας (59,4% της έκτασης αυτής της κλάσης). Άλλοι σημαντικοί τύποι ενδιαιτήματος στην ίδια κλάση πληθυσμιακής πυκνότητας είναι τα δάση μαύρης πεύκης (12,01%), τα θαμνολίβαδα (9,09%) και η αραιή βλάστηση (7,92%), η οποία αφορά κυρίως αμιγή οικοσυστήματα ασφάκας ή μικτά ασφάκας-πουρναριού. Στην περίπτωση των δασών και των θαμνολίβαδων διαπιστώθηκε η ύπαρξη και ευρεία διασπορά μικρών διάκενων τα οποία είναι απαραίτητα για το λαγό. Τα ποολίβαδα είναι επίσης ο σπουδαιότερος τύπος ενδιαιτήματος και στις περιοχές όπου η πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού ταξινομήθηκε στην κλάση ΙΙ (33,99%), ενώ η αραιή βλάστηση (15,82%) και τα δάση μαύρης πεύκης (20,35%) εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τύπο ενδιαιτήματος. Αντίθετα, στις περιοχές της κλάσης ΙΙΙ πληθυσμιακής πυκνότητας οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής έρευνας η αραιή βλάστηση των μέσων υψομέτρων (27,02%) είναι ο σημαντικότερος τύπος ενδιαιτήματος. Τα θαμνολίβαδα, τα ποολίβαδα (13,35%), τα δάση μαύρης πεύκης και τα δρυοδάση είναι επίσης σημαντικά ενδιαιτήματα. Περιαστικές περιοχές που καλύπτονται κυρίως από δενδροκομικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από τη σποραδική εμφάνιση του λαγού. Οι αρδεύσιμες καλλιέργειες, τα σιτηρά και οι άλλες καλλιέργειες αποτελούν μικρό μόνο τμήμα της εξάπλωσης του λαγού στην Ήπειρο, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 72 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Πίνακας 1. Εκατοστιαίες αναλογίες των διαφόρων τύπων ενδιαιτήματος του λαγού κατά κλάση πληθυσμιακής πυκνότητας. Τύπος ενδιαιτήματος Κλάση Ι (>2,5 άτομα/100ha) Κλάση ΙΙ (1,5-2,5 άτομα/100ha) Κλάση ΙΙΙ (<1,5 άτομα/100ha) Συνολικά Ποολίβαδα 59,40 33,99 13,35 22,52 Δάση μαύρης πεύκης 12,01 20,35 9,37 12,04 Θαμνολίβαδα 9,09 8,76 17,54 14,77 Αραιή βλάστηση 7,92 15,82 27,02 22,63 Μικτά δάση 3,32 5,47 0,81 2,08 Δρυοδάση 2,74 8,44 5,03 5,54 Δάση οξιάς 1,33 0,72 0,14 0,39 Σιτηρά 0,04 0,12 1,98 1,38 Αρδεύσιμη γη 0,02 0,18 1,12 0,80 Δενδροκομικές καλλιέργειες 0,00 0,00 3,08 2,09 Άλλες καλλιέργειες 0,00 0,00 0,47 0,32 Καλαμώνες 0,00 0,02 0,01 0,01 Αστικές περιοχές 2,71 4,24 13,93 10,67 Βράχια ακτές 1,45 1,88 6,16 4,75 Συζήτηση Στην Ήπειρο, όπως και στην Κεντρική Ελλάδα (Sfougaris et al. 1999), τα ποολίβαδα, τα θαμνολίβαδα και τα δάση με αρκετά διάκενα, στα μέσα και υψηλά υψόμετρα (περίπου m), αποτελούν τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα του λαγού. Επιπλέον τα ποολίβαδα αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της έκτασης της Ηπείρου και λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτά αποτελούν ενδιαίτημα καλής ποιότητας και μειωμένης όχλησης. Παρόμοιες συνθήκες κατέγραψε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μικτό ενδιαίτημα σιτηρών-δάσους-ποολίβαδων-θαμνολίβαδων σε περιοχή της ΝΑ Ισπανίας, σε υψόμετρα m και πληθυσμιακή πυκνότητα λαγού από 1,9 έως 8 άτομα/100 ha (Telleria and Saez-Royuela 1989). Επίσης, οι Meriggi and Verri (1990) διαπίστωσαν σε περιοχή της Βόρειας Ιταλίας ότι οι λαγοί προτιμούν πυκνή και υψηλή ποώδη, καθώς και θαμνώδη βλάστηση, ενώ οι Bresinski and Chlewski (1976) και Bresinski (1983) βρήκαν σε περιοχή της Πολωνίας ότι οι λαγοί προτιμούν αγροτικές εκτάσεις κοντά σε δάση. Σημειώνεται, ότι η πλειονότητα των ενδιαιτημάτων του λαγού στην Ευρώπη αποτελείται από ανοιχτές - καλλιεργούμενες περιοχές. Συνεπώς η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση αναφορικά με τους τύπους ενδιαιτημάτων που κατά κύριο λόγο προτιμά το είδος. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 73

6 Α. Σφουγγάρης, Χ. Δομενικιώτης και Ν. Δαλέζιος Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα ποολίβαδα είναι ζωτικής σημασίας ενδιαίτημα για το λαγό στην Ήπειρο και θα πρέπει να ευνοείται η διατήρησή τους σε περιοχές όπου απαιτείται η αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του λαγού ή η επέκταση της κατανομής του. Πιθανόν, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις η διατήρηση ακαλλιέργητων νησίδων και φυσικών φραχτών θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεγκατάσταση του λαγού στο αγροτικό περιβάλλον. Τέλος, απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με την αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του λαγού μέσω της βελτίωσης του ενδιαιτήματος στα αγροοικοσυστήματα. Αναγνώριση βοήθειας Ευχαριστίες εκφράζονται για τη συμβολή τους στην εργασία πεδίου προς τους Δασολόγους - Περιβαλλοντολόγους Ν. Ιερεμία, Δ. Βασιλάκη και τους Τεχνολόγους Δασοπονίας Α. Γιαννακόπουλο και Η. Γκούμα, το Βιολόγο Α. Γκέσκο. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, προς το προσωπικό της οποίας εκφράζονται ευχαριστίες. Βιβλιογραφία Bresinski, W The effect of some spatial factors on the spatial distribution of a hare population during the winter. Acta Theriologica, 28: Bresinski, W. and A. Chlewski Tree stands in fields and spatial distribution of hare populations, p In: Ecology and Management of European Hare Populations (Z. Pielowski and Z. Pucek, eds). International Symposium, Warszawa, Poland, Burrough, P.A Principles of Geographical Information Systems for land resources Assessment. Clarendon Press, Oxford, pp Edwards, P. J., M. R. Fletcher and P. Berny Review of the factors affecting the decline of the European brown hare, Lepus europaeus (Pallas, 1778) and the use of wildlife incident data to evaluate the significance of paraquat. Agriculture, Ecosystems and Environment, 79: Lillesand, T.M. and R.W. Kiefer Remote sensing and image interpretation. John Wiley and Sons, New York, pp Marboutin, E. and R. Peroux Survival pattern of European hare in a decreasing population. Journal of Applied Ecology, 32: Meriggi, A. and R. Alieri The influence of environmental variables on the density of hares in protected areas in North Italy, p In: Global Trends in Wildlife Management (B. Bobek, K. Perzanowski and W. Regelin, eds). 18 th Congress of the International Union of Game Biologists, Krakow, Poland, Swiat Press, Krakow- Warszawa. Meriggi, A. and A. Verri Population dynamics and habitat selection of the European hare on poplar monocultures in Northern Italy. Acta Theriologica, 35(1-2): Pepin, D Spring density and daytime distribution of the European hare in relation to habitat in an open field agrosystem. Zeitscrift fur Saugetierkkunde, 51: Ruehe, F Effect of stand structures in arable crops on brown hare (Lepus europaeus) distribution. Gibier Faune Sauvage (Game Wildl.), 16(4): Sfougaris, A., N. Papageorgiou, A. Giannakopoulos, H. Goumas, E. Papaevangelou and A. Anni Distribution, populations and habitat of the European hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) in central and western Greece, p , In: Agriculture 74 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Forestry Game: Integrating wildlife in land management (C. Thomaidis and N. Kypridemos, eds). 24 th Congress of International Union of Game Biologists, Thessaloniki, September Tapper, S.C Game heritage. An ecological review from shooting and game keeping records. Game Conservancy, Fordingbridge, Hampshire, United Kingdom. Tapper, S.C. and N. Parsons The changing status of the brown hare (Lepus capensis) in Britain. Mammal Review, 14: Telleria, J.L. and C. Saez-Royuela Ecologia de una poblacion iberica de lobos (Canis lupus). Donana, Acta Vertebrata, 16(1): Analysis of brown hare (Lepus europaeus) habitat based on SPOT imagery and GIS in Epirus region, western Greece A. Sfougaris 1, C. Domenikiotis 2 and N. Dalezios 2 1 Department of Agriculture Crop Production and Agricultural Environment, University of Thessaly, Fytokou str., N. Ionia, Volos Greece 2 Department of Agriculture Animal Production and Aquatic Environment, University of Thessaly, Fytokou str., N. Ionia, Volos Greece Summary The brown hare (Lepus europaeus) is a widely distributed species in Europe, especially in agroecosystems. In Greece, its distribution covers mainly meadows and forests and shrublands with openings. Hare is absent or at extremely low densities in farmlands. This situation is typical for Epirus region, Western Greece, where a 3-year research project ( ) concerning hare ecology and management was carried out. The basic tools for spatial analysis include technologies, as geographic information systems (GIS), remote sensing, and spatial statistics. In this work the habitat diversity is connected to the hare distribution in the region of Epirus based upon the methodological and technological developments of spatial analysis. Initially, a mosaic of SPOT multispectral images is generated covering the total hare distribution in Epirus. The classification of the resulted image identifies and describes relatively homogeneous basic units of the landscape. The hare habitat and density are input to GIS environment in thematic layers as polygons. Furthermore, the classified areas and hare distribution are overlaid and analyzed. The preliminary results of this research project showed low hare densities in a significant part of Epirus area, especially in farmlands and low elevation areas. However, another part of hare range supports medium hare densities. The characteristics of areas with medium hare densities is extracted in order to be used as the basis for habitat improvement actions in the rest areas. Management guidelines for hare habitat were prepared to supply the competent authorities of Greek Ministry of Agriculture. Key words: Brown hare, habitat, satellite images, Geographic Information System (G.I.S.). Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 75

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περικλής Κ. Μπίρτσας, Χρήστος Σώκος και Χαράλαμπος Σταμκόπουλος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173 175, 55134, Θεσσαλονίκη, pbirtsas@hunters.gr Σημείωση: στο παρόν άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ξανθάκης, Μιχαήλ 1,* 1 Δασολόγος-Δρ. Γεωγραφίας, Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας.

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Prediction of post-fire regeneration in burned forest Allepo pines (Pinus halepensis) at Ilia

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ Α. Κ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ. Πάτρα 7-10. Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη. Οκτωβρίου 2010 Στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Ματσάκη Πάτρα 7-10 Οκτωβρίου 2010 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Πανεπιστήμιο Πατρών Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Ελληνική Βοτανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism»

ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism» ΕΡΓΟ: «Ecotourism Trails» «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism» Μελέτη/επιστημονική έκθεση για την δημιουργία θεματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα