Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 6108 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ο- κτωβρίου του δύο χιλιάδες ένδεκα (2011) έτους, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Αιόλου αριθμός 102, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΣΣΗ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, κάτοικο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ και 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΟΣ Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός

2 ως Αντιπρόεδρος και ο τρίτος Σπυρίδων Μέτος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α-Ε.Ε.Κ.Ε Ν.Π.Ι.Δ), που εδρεύει στην Αθήνα και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης. Το Καταστατικό του παραπάνω Ταμείου καταρτίσθηκε με το με αριθμό 5773/ καταστατικό συμβόλαιο μου, εγκρίθηκε με την με αριθμό Φ51020/12693/141 α- πόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1028/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα. Οι παραπάνω εγκύρως εκπροσωπούν το άνω Ταμείο για να υπογράψουν την παρούσα δυνάμει της υπ αριθμ. Πρωτ ΤΕΑ 18/ εξουσιοδότησης του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, επίσημο α- ντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου εκλεγέντος στις εκλογές στις , επίσημο αντίγραφο πρακτικού προσαρτωμένου στην παρούσα και 2 τούτου (Διοικητικού Συμβουλίου) συγκροτηθέντος σε σώμα, όπως προκύπτει από την από 6/12/2010 ανακοίνωση του Ταμείου, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα ε- ξής: Ότι δυνάμει της από 13 Οκτωβρίου 2010 έτους Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης του άνω Ταμείου, οι αποφάσεις της οποίας καταχωρήθηκαν στο πρακτικό της, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται

3 Φύλλο 2 στην παρούσα, αποφασίσθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο Ιδρυτικό Καταστατικό του Ταμείου ήτοι: Άρθρο 1 σελ του Ιδρυτικού Καταστατικού του Ταμείου: Η β παράγραφος αντικαθίσταται ως κατωτέρω: Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν.3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α 210) και το άρθρο 22 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α ) όπως εκάστοτε ισχύουν.αναλογιστικής Αρχής. Άρθρο 1 σελ του Ιδρυτικού Καταστατικού του Ταμείου: Στην παράγραφο β και δ, όπου αναφέρεται Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αντικαθίσταται με: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρθρο 2 σελ του Ιδρυτικού Καταστατικού του Ταμείου: Προστίθεται παράγραφος 5. Για όλους τους κλάδους του Ταμείου πρέπει να συνταχθεί εντός διετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου, εσωτερικός επενδυτικός κανονισμός χαμηλού ρίσκου. Άρθρο 2 σελ 13121: Προστίθεται παράγραφος 6. Ο κλάδος σύνταξης θα ξεκινήσει την λειτουργία του από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου. Η ενεργοποίηση των υπολοίπων τεσσάρων κλάδων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 8 παρ (γ) σελ : Διαγράφεται η λέξη πρώην και γίνεται: γ. Η εκ μέρους των μετόχων.. Άρθρο 11 παρ.(ε) σελ.13126:προστίθεται: ή κλάδου αυτού. Άρθρο 12 παρ. (γ) σελ : Αντικαθίσταται: γ. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου παρίστανται αυτοπροσώπως στις Γεν. Συνελεύσεις και ψηφίζουν για τους Κλάδους που συμμετέχουν. Άρθρο 13 παρ.(δ) σελ.13129: Προστίθεται: δ5.διάσπασης ή Διάλυσης του Ταμείου,ή κλάδου αυτού. Άρθρο 13 παρ.(δ) σελ.13130: Αντικαθίσταται όπου αναφέρεται το 4/5 των ασφαλισμένων με 3/5 των ασφαλισμένων. 3

4 Άρθρο 14 σελ 13134: Προστίθεται : γ30. Λαμβάνει απόφαση για την ενεργοποίηση των κλάδων εφάπαξ, πρόνοιας, υγείας και αλληλεγγύης. Άρθρο17 παρ.ι.σελ.13138:διαγράφεται ή άλλων εξόδων παραστάσεως. Άρθρο 18.1 σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω:...των διατάξεων του Ν.3029/2002 και της ισχύουσας Άρθρο σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: και γενικά κάθε δικαιολογητικού που αφορά οικονομικά θέματα. Άρθρο 19 παρ.(α) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω :. του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και ευθύνονται έναντι του ταμείου... Άρθρο 23 παρ.(2) σελ.13146: Αφαιρείται η πρόταση: υπέρ του Ταμείου ή με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ Άρθρο 26 παρ. 3. σελ : Στην παράγραφο 3., όπου αναφέρεται Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αντικαθίσταται με: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρθρο 29 παρ. α) σελ : Διαγράφεται η λέξη πρώην και γίνεται: ήταν μέτοχοι στον φορέα ΚΕΑ ΕΕΕΚΕ. Άρθρο 29 παρ. α) σελ : Το ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου.να αντικατασταθεί με: ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου Άρθρο 38 παρ. 1 β) σελ : Το ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου ήταν πρώην μέτοχοι στον φορέα ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ) να αντικατασταθεί με: ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου ή- ταν μέτοχοι στον φορέα ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ). Άρθρο 39 παρ. 2 α) σελ : Το ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου ήταν μέτοχοι στον φορέα ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ) να αντικατασταθεί με: ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των 4

5 Φύλλο 3 τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου ήταν μέτοχοι στον φορέα ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ). Άρθρο 42 παρ. α. 2) σελ.13157: Αφαιρείται η πρόταση: Επισημαίνεται ότι η ποσοστιαία θετική διαφορά της μηνιαίας εισφοράς μεταξύ των ασφαλισμένων της παρούσης παραγράφου (2) και αυτών της ανωτέρω παραγράφου (1) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15%. Άρθρο 49 παρ. Ι. α) σελ.13160: Διαγράφεται η λέξη ανά νοσηλεία και γίνεται: Ι. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ α) Ανώτατα όρια καλυπτόμενων εξόδων: Σε περίπτωση νοσοκομειακής και μόνον Άρθρο 49 παρ. Ι. α) σελ.13160:. Το καταβαλλόμενο όμως ποσό δεν θα υπερβαίνει τα ανά νοσηλεία (ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιηθεί σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος). Αντικαθίσταται ως κατωτέρω :... Το καταβαλλόμενο όμως ποσό δεν θα υπερβαίνει τα σε ετήσια βάση (ανεξαρτήτως αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος). Άρθρο 49 σελ.13161: Αφαιρείται η παράγραφος: Νοσοκομειακές περιθάλψεις (νοσηλείες) που πραγματοποιούνται για την ίδια αιτία εντός ενενήντα (90) ημερών η μία από την άλλη θεωρούνται ως μία Νοσοκομειακή περίθαλψη (νοσηλεία). Άρθρο 49 παρ. δ) σελ.13164: Προσθήκη δ) Τα επιπλέον όμως αυτά έξοδα δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των καλυπτόμενων εξόδων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο Ι(α). Τα παραπάνω μη καλυπτόμενα από το ταμείο έξοδα μηδενίζονται στην περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν ο ασφαλισμένος πάσχει από μια ή περισσότερες εκ των ανωτέρω οριζόμενων ως σοβαρών/βαρύτατων ασθενειών (DREAD DISEASES) υπό την προϋπόθεση ότι η βασική παροχή ή η παροχή επιδόματος εγχείρησης και το ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης σε σχέση με την ασθένεια, υπερβαίνει την παροχή για κάλυψη σοβαρών/βαρύτατων ασθενειών (DREAD DISEASES), που έχει ήδη λάβει. Επισημαίνεται ότι σε Άρθρο 49 παρ.(δ) σελ.13164: Διαγράφεται η λέξη ανά νοσηλεία από την πρόταση και γίνεται: Πέρα των ανωτάτων ορίων καλυπτόμενων εξόδων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο Ι(α) 5

6 Άρθρο 49 παρ.(δ) σελ.13164: Αντικαθίσταται ως κατωτέρω : το οποίο είναι ισόποσο των (αντί του ) Άρθρο 49 παρ.(ε) σελ : Προστίθεται η πρόταση στο τέλος της παραγράφου: που εξαιρούνται στην παρ. στ iii) κατωτέρω. Ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης δεν καταβάλλεται εφόσον προσκομιστούν τιμολόγια προς αποζημίωση. Άρθρο 49 στ) i) σελ : Αντικαθίσταται ως:... (ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει ειδικά για τους ασφαλισμένους και έμμεσα ασφαλισμένους που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου ήταν ασφαλισμένοι στον φορέα ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ή/και στο ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ). Άρθρο 49 παρ. στ) iii) σελ.13166:προστίθεται και γίνεται:.και πάσης φύσεως διορθωτικών και υποβοηθητικών μηχανημάτων (εκτός αν έχει προηγηθεί έγκριση και α- πόφαση του Δ.Σ. κατόπιν γνωματεύσεως ιατρού), η θεραπεία του συνδρόμου Άρθρο 49 παρ. η) σελ.13168: Αντικαθίσταται ως κατωτέρω :α) προηγούνται κατά προτεραιότητα, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικές εταιρείες εφόσον υ- πάρχουν ατομικά ή ομαδικά συμβόλαια, τα Ειδικά Κεφάλαια, και. Άρθρο 49 παρ. θ) 2. σελ.13168: Αντικαθίσταται ως κατωτέρω :...όλα τα πρωτότυπα (απαλείφεται το θεωρημένα ) παραστατικά. Άρθρο 49 II. Α) (1) β. σελ.13170:αντικαθίσταται ως κατωτέρω: β) η συνολική βοήθεια δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ποσό του επιδόματος εγχείρησης, που αφορά στην ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ εγχείρηση στην Ελλάδα. (Διαγράφεται όλη η υπόλοιπη πρόταση: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα. άλλη, θεωρούνται ως μία. ) Άρθρο 49 II. Α) (5) σελ.13171: Προστίθεται παράγραφος υπ αριθ.: 4. Απόδειξη ή τιμολόγιο πρωτότυπο εφόσον η νοσηλεία δεν έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο. 6

7 Φύλλο 4 Άρθρο 49 II. Β) σελ.13172: Αντικαθίσταται όλη η παράγραφος Β και γίνεται: Β) Παροχή ημερήσιου επιδόματος Νοσοκομειακής περίθαλψης: Σε περίπτωση νοσηλείας το Ταμείο καταβάλει ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης ποσοστού 3,89% του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανωτάτη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, για κάθε ημέρα περίθαλψης (διανυκτέρευση) σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα, και το διπλάσιο για κάθε η- μέρα περίθαλψης (διανυκτέρευση) σε Νοσοκομείο στο εξωτερικό. Σε καμία όμως περίπτωση η περίοδος καταβολής του ημερησίου αυτού επιδόματος θα είναι μεγαλύτερη των τριάκοντα (30) ημερών ανά νοσηλεία. Ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις χημειοθεραπειών ακτινοθεραπειών (και γενικότερα παρόμοιας φύσης επαναλαμβανομένων θεραπειών) ως και για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται στην παρ. στ iii) στην Βασική παροχή. Άρθρο 58 παρ. (2.1) σελ : Προστίθεται ως κατωτέρω :... παραπεμφθεί στο δικαστήριο για λόγους που απορρέουν από την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, ξεκινώντας από την έναρξη της προανακριτικής διαδικασίας όπως ορίζονται στον σχετικό i) Την αμοιβή του δικηγόρου, τον οποίο υποχρεωτικά θα διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπεράσπιση του, αρχής γινομένης από την προανακριτική διαδικασία. Άρθρο 66 παρ. 1) σελ.13183: Αντικαθίσταται ως κατωτέρω :.η συνταξιοδοτική αυτή παροχή αποδίδεται για μια 15ετία από την στιγμή Άρθρο 66 παρ. 1) ii. σελ.13183: Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: ii. συμπλήρωση των προβλεπόμενων από την α- σφαλιστική νομοθεσία ορίων ηλικίας όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 66 παρ. 1) iii. σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: συμπλήρωση 23 ετών στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου (ΤΕΑ). Αρθρο 66 παρ. 4) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: 4) Το συνταξιοδοτικό μέρισμα αποδίδεται βάσει του πίνακα στον οποίο προσδιορίζονται ποσοστά ανά έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ. Για όσους ΕΕΚ εγγραφούν στο ΤΕΑ/ΕΕΚΕ μέχρι και έξι (6) μήνες από την δημοσίευση σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού, για τον 7

8 υπολογισμό των ετών στον κλάδο σύνταξης λογίζεται η συνολική δημόσια υπηρεσία και τα έτη αυτά λογίζονται έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ. Άρθρο 66 παρ. 8) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: 8) και θα καταβάλλεται για δεκαπέντε (15) έτη. Ειδικότερα: Άρθρο 66 παρ. 9) σελ : Προστίθεται ως κατωτέρω: 9) Σε περίπτωση ενεργοποίησης του πόρου του άρθρου... Άρθρο 66 παρ. 10) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: μετά το τέλος του πέμπτου έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου, Αρθρο 66 παρ. 11) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω : ως και τα τρία ή πέντε έτη αντίστοιχα κατά τα ο- ποία το Ταμείο. Αρθρο 66 παρ. 11) σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: της συνταξιοδοτικής παροχής/μερίσματος των 15 ε- τών. Παράλληλα.. Αρθρο 67 παρ. γ.γ1 σελ.13188: Αφαιρείται το γ1. και γίνεται νέα αρίθμηση Αρθρο 67 παρ.(γ.2) σελ.13188: Προστίθεται ως κατωτέρω : γ1. Οι αμοιβές του προσωπικού του Ταμείου, που δεν είναι μέλη του ΤΕΑ. Αρθρο 71 σελ : Αντικαθίσταται ως κατωτέρω: Οι α- ναφερόμενες στο παρόν εξαιρέσεις για τους μετόχους των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ισχύουν μόνο για τους ασφαλισμένους και δικαιούχους παροχών, οι οποίοι έχουν καταθέσει στο Ταμείο τα ποσά που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών (άρθρο 8 παρ. γ) ως μέτοχοι στους φορείς αυτούς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Η κατάθεση εισφορών που αναφέρεται στο άρθρ. 8 παρ. γ του παρόντος, θα αποτελέσει, περιθώριο φερεγγυότητας του αρθ.4 της Υ.Α. Φ. επαγ.ασφ/οικ.16/ ΦΕΚ 462/

9 Φύλλο 5 Ρητά συμφωνείται ότι το ταμείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ,ούτε αποτελεί διάδοχό τους. Αρθρο 74 σελ : Προστίθεται ως κατωτέρω: Σε περίπτωση διανέμεται στους ασφαλισμένους κατά το άρθρο 8 του Ν3029/2002. Αρθρο 75 παρ. α. σελ.13192: Προστίθεται ως κατωτέρω :...για τον διορισμό τους. Εάν οι εκκαθαριστές είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑ-ΕΕΚΕ δεν λαμβάνουν αμοιβή. Αρθρο 75 παρ. η. σελ.13194: Η τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται: Στην ρευστοποιηθείσα περιουσία του κλάδου σύνταξης του ταμείου έχουν δικαίωμα οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών. Η διανομή της περιουσίας γίνεται με βάση τα αποθέματα δια του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών. Έτσι καθορίζεται το όριο βάσει του οποίου θα κριθεί αν ένας δικαιούχος παροχών ή συνταξιούχος (όπως ορίζεται στο Αρθρο 41) δικαιούται επιπλέον ποσό από αυτό που έχει ήδη εισπράξει. Για τους εν ενεργεία ελεγκτές θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας ανάλογος των ετών υπαγωγής στον κλάδο σύνταξης. Οι συντελεστές αυτοί θα προσδιοριστούν ύστερα από μελέτη, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταì είου. Σε περίπτωση που σταματήσει η καταβολή του πόρου της παραγράφου (δ) του άρθρου 60 ο κλάδος σύνταξης τίθεται άμεσα σε εκκαθάριση η οποία γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 σελ :Διαγράφεται το κεφάλαιο 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III σελ Αντικαθίσταται:: Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 75 άρθρα, ανεγνώσθη, συζητήθηκε Τροποποιήσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ σελ : 1. Ο τίτλος της πρώτης στήλης αντικαθίσταται ως «Συμπληρωμένα έτη στον κλάδο σύνταξης του ΤΕΑ κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης» 2. Στα ποσοστά, το 5% μετατρέπεται σε 7% και στα 30 έτη υπηρεσίας το 100% μετατρέπεται σε 90%. Μετά τις άνω τροποποιήσεις η κωδικοποίηση του καταστατικού του παραπάνω Ταμείου Επαγγελματικής 9

10 Ασφάλισης Ελεγκτών εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ/ΕΕΚ) σε ενιαίο κείμενο έχει ως κάτωθι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα - Σφραγίδα ΑΡΘΡΟ 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί -Σκοπός Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι ΑΡΘΡΟ 3 Ασφαλισμένοι του Ταμείου Όροι εγγραφής ΑΡΘΡΟ 4 Μητρώο Ασφαλισμένων ΑΡΘΡΟ 5 Διαγραφή ΑΡΘΡΟ 6 Δικαιώματα των ασφαλισμένων ΑΡΘΡΟ 7 Βεβαίωση των εισφορών και παροχών Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10

11 Φύλλο 6 ΑΡΘΡΟ 8 Πόροι του Ταμείου ΑΡΘΡΟ 9 Δικαίωμα εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 Όργανα Διοίκησης του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 11 Γενική Συνέλευση Αρμοδιότητες ΑΡΘΡΟ 12 Γενική Συνέλευση Σύγκληση Πρακτικά ΑΡΘΡΟ 13 Γενική Συνέλευση Απαρτία Πλειοψηφία Αποφάσεις ΑΡΘΡΟ 14 Διοικητικό Συμβούλιο- Σύνθεση Θητεία Αρμοδιότητες ΑΡΘΡΟ 15 Αρχαιρεσίες ΑΡΘΡΟ 16 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Α- ναπλήρωση των μελών του ΑΡΘΡΟ 17 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΡΘΡΟ 18 Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συìβουλίου ΑΡΘΡΟ 19 Διοικητικό Συμβούλιο Ευθύνη ΑΡΘΡΟ 20 Υποχρέωση Εχεμύθειας/Αποζημιώσεις/Ασυμβίβαστα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΡΘΡΟ 21 Έναρξη και λήξη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 22 Εισφορές ΑΡΘΡΟ 23 Τρόπος καταβολής των εισφορών ΑΡΘΡΟ 24 Συνέπειες της μη καταβολής των εισφορών ΑΡΘΡΟ 25 Μαθηματικό Απόθεμα ΑΡΘΡΟ 26 11

12 Τρόπος Επένδυσης του Μαθηματικού Αποθέματος ΑΡΘΡΟ 27 Περιθώριο Φερεγγυότητας ΑΡΘΡΟ 28 Αντασφάλιση ΑΡΘΡΟ 29 Προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος ΑΡΘΡΟ 30 Ποσό της εφάπαξ παροχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 31 Έναρξη και λήξη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 32 Εισφορές ΑΡΘΡΟ 33 Συνέπειες της μη καταβολής των εισφορών ΑΡΘΡΟ 34 Αποθεματικά του Κλάδου Πρόνοιας ΑΡΘΡΟ 35 Τρόπος επένδυσης των αποθεματικών του Κλάδου Πρόνοιας ΑΡΘΡΟ 36 Περιθώριο φερεγγυότητας ΑΡΘΡΟ 37 Αντασφάλιση ΑΡΘΡΟ 38 Εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας Προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος ΑΡΘΡΟ 39 Εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος 12

13 Φύλλο 7 ΑΡΘΡΟ 40 Ποσό της εφάπαξ παροχής του Κλάδου Πρόνοιας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 41 Έναρξη και λήξη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 42 Εισφορές Πόροι ΑΡΘΡΟ 43 Συνέπειες της μη καταβολής των εισφορών ΑΡΘΡΟ 44 Αποθεματικά του Κλάδου Υγείας ΑΡΘΡΟ 45 Τρόπος επένδυσης των αποθεματικών του Κλάδου Υγείας ΑΡΘΡΟ 46 Περιθώριο φερεγγυότητας ΑΡΘΡΟ 47 Αντασφάλιση ΑΡΘΡΟ 48 Προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος ΑΡΘΡΟ 49 Παροχές του Κλάδου Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟ 50 Έναρξη και λήξη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 51 Εισφορές ΑΡΘΡΟ 52 Συνέπειες της μη καταβολής των εισφορών ΑΡΘΡΟ 53 13

14 Αποθεματικά του κλάδου Αλληλεγγύης ΑΡΘΡΟ 54 Τρόπος επένδυσης των αποθεματικών του κλάδου αλληλεγγύης ΑΡΘΡΟ 55 Περιθώριο φερεγγυότητας ΑΡΘΡΟ 56 Αντασφάλιση ΑΡΘΡΟ 57 Προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος ΑΡΘΡΟ 58 Είδος παροχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 59 Έναρξη και λήξη της ασφάλισης ΑΡΘΡΟ 60 Πόροι Εισφορές ΑΡΘΡΟ 61 Συνέπειες της μη καταβολής των ατομικών τακτικών εισφορών ΑΡΘΡΟ 62 Τεχνικά Αποθέματα ΑΡΘΡΟ 63 Τρόπος επένδυσης των Τεχνικών αποθεμάτων ΑΡΘΡΟ 64 Ασυμβίβαστο Επενδύσεων ΑΡΘΡΟ 65 Αντασφάλιση ΑΡΘΡΟ 66 Προϋποθέσεις Παροχές από τον Κλάδο Σύνταξης 14

15 Φύλλο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 67 Ίδια Κεφάλαια ΑΡΘΡΟ 68 Τρόπος επένδυσης των ίδιων κεφαλαίων ΑΡΘΡΟ 69 Κανόνες επενδύσεων ΑΡΘΡΟ 70 Λογιστική οργάνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 71 Ειδική Διάταξη ΑΡΘΡΟ 72 Διαδοχική ασφάλιση ΑΡΘΡΟ 73 Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση, ενεχυρίαση των παροχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 74 Διάλυση του Ταμείου ΑΡΘΡΟ 75 Εκκαθάριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα- Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) Για τη σχέση του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία του μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS OF GREECE με συντομογραφία «O.Ι.F.A.T.C.G.» Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α 210) και το άρθρο 22 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α ) όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, από το κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους της Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Τo Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 16

17 Φύλλο 9 Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία του και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2009). ΑΡΘΡΟ 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί- Σκοπός Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι 1.Στο παρόν καταστατικό οι παρακάτω όροι σημαίνουν αντίστοιχα: α) «Άμεσα ασφαλισμένοι»,τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατά την ίδρυση του παρόντος και εφεξής. β) «Έμμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που εξαρτώνται από τους άμεσα ασφαλισμένους και από τους δικαιούχους παροχών και συγκεκριμένα ο/η σύζυγος και τα ανύπαντρα τέκνα τους ηλικίας άνω του 1 έτους έως 28 ετών. γ) «Δικαιούχοι παροχών», οι κατά την ίδρυση του παρόντος ταμείου συνταξιούχοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δ) Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται «Ασφαλισμένος» νοείται ο άμεσα ασφαλισμένος και ο δικαιούχος παροχών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. ε) Ο όρος «ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ» στο παρόν καταστατικό αναφέρεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ισχύουσα ανώτατη α- σφαλιστική κατηγορία των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. στ) Η αναπηρία ορίζεται ως ποσοστό ανικανότητας προς εργασία τουλάχιστον 67% που έχει διαπιστωθεί από συνταξιοδοτική απόφαση λόγω αναπηρίας του οικείου οργανισμού κύριας κοινωνικής ασφαλίσεως. ζ) τα παραρτήματα του παρόντος θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι του καταστατικού. 2. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και στους δικαιούχους πα- 17

18 ροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της συμπληρωματικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο παρόν καταστατικό. 3. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι που έχουν οργανωτική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: (α) Ο Κλάδος Εφάπαξ (β) Ο Κλάδος Πρόνοιας (γ) Ο Κλάδος Υγείας (δ) Ο Κλάδος Αλληλεγγύης (ε) Ο Κλάδος Σύνταξης 4α. Ο Κλάδος Εφάπαξ χορηγεί εφάπαξ παροχή για τον κίνδυνο του γήρατος και αναπηρίας στους άμεσα ασφαλισμένους και σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου στον/ στην σύζυγο και στα τέκνα και αν δεν υπάρχουν στους γονείς και στα αδέλφια, ή στους δικαιούχους που ορίζει εγγράφως ο ασφαλισμένος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. β. Ο Κλάδος Πρόνοιας χορηγεί βοήθημα στους ά- μεσα ασφαλισμένους σε περίπτωση αναπηρίας. Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου το βοήθημα χορηγείται στον/στην σύζυγο και στα τέκνα και αν δεν υπάρχουν στους γονείς και στα αδέλφια κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. γ. Ο Κλάδος Υγείας χορηγεί βοηθήματα σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης των άμεσα ασφαλισμένων, των δικαιούχων και των έμμεσα ασφαλισμένων. Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου τα βοηθήματα χορηγούνται στον/στην σύζυγο και στα τέκνα και αν δεν υπάρχουν, στους γονείς και στα αδέρφια κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. δ. Ο Κλάδος Αλληλεγγύης χορηγεί βοήθημα για την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση ποινικής ή διοικητικής-πειθαρχικής διώξεως στους ά- 18

19 Φύλλο 10 μεσα ασφαλισμένους, λόγω επαγγελματικού ατυχήματος ή λάθους που απορρέει από την εκτέλεση των ε- παγγελματικών τους καθηκόντων, όπως ορίζονται στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. ε. Ο Κλάδος Σύνταξης χορηγεί στους άμεσα ασφαλισμένους και στους δικαιούχους παροχών συμπληρωματική μηνιαία σύνταξη για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος και σε περίπτωση θανάτου τους στον/στην σύζυγο και στα τέκνα και αν δεν υπάρχουν στους γονείς κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. 5. Για όλους τους κλάδους του Ταμείου πρέπει να συνταχθεί εντός διετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου, εσωτερικός επενδυτικός κανονισμός χαμηλού ρίσκου. 6. Ο κλάδος σύνταξης θα ξεκινήσει την λειτουργία του από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων του καταστατικού του Ταμείου. Η ενεργοποίηση των υπολοίπων τεσσάρων κλάδων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 3 Ασφαλισμένοι του Ταμείου - Όροι εγγραφής 1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο παρόν για κάθε μία κατηγορία από αυτούς και ανά κλάδο ασφάλισης. 2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική. 3. Οι άμεσα ασφαλισμένοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Οι έμμεσα α- σφαλισμένοι ασφαλίζονται μόνο στον κλάδο Υγείας. Οι δικαιούχοι παροχών ασφαλίζονται προαιρετικά μόνο στους κλάδους υγείας ή/και σύνταξης. 4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 5. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού από τον αιτούντα. 19

20 ΑΡΘΡΟ 4 Μητρώο ασφαλισμένων α. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Μητρώο τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. β. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους, ιδίως τα ακόλουθα: β1. Τα στοιχεία ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε ασφαλισμένου. β2. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης του α- σφαλισμένου και ο αριθμός μητρώου του (ΑΜΚΑ). β3. Τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφαλισμένος και ο χρόνος καταβολής τους. γ. Κάθε ασφαλισμένος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 5 Διαγραφή Ο ασφαλισμένος δικαιούται κατόπιν αιτήσεώς του να διαγραφεί από το Ταμείο. Η διαγραφή επέρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός ευλόγου χρόνου και όχι πέραν των τριών μηνών. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων στην περίπτωση της διαγραφής ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 6 περίπτωση ε. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση της παροχής από τον κλάδο Εφάπαξ δεν εμποδίζει τη συνέχιση της ασφάλισης στους κλάδους Υγείας και Σύνταξης. 20

21 Φύλλο 11 Οι έμμεσα ασφαλισμένοι στην περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου δύνανται να συνεχίσουν την α- σφάλισή τους στον Κλάδο Υγείας, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές τους. ΑΡΘΡΟ 6 Δικαιώματα των ασφαλισμένων Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. β. Δικαίωμα ενημέρωσης. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να ενημερώνεται από το Ταμείο : β1. για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου. β2. για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης. β3. για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισης του στο Ταμείο. β4. για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο. β5. για τις ρυθμίσεις περί μεταφοράς των δικαιωμάτων του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. β6. για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου. γ. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: γ1. του Ισολογισμού γ2. του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για κάθε κίνδυνο-παροχή γ3. της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως γ4. της Αναλογιστικής Μελέτης, γ5. της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. γ6. των πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. δ. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 21

22 Κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος του Ταμείου έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. ε. Δικαίωμα διαγραφής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ. 10 του ν. 3029/02, ο ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και έχει προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ένα μήνα προ της υποβολής της αίτησης διαγραφής. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ένα μήνα πριν, στην περίπτωση της αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας. στ. Διατήρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής από το Ταμείο για άλλον λόγο. Σε περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής από το Ταμείο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στον χώρο της απασχόλησής του, είτε να λάβει την παροχή που του αναλογεί σε σχέση με τον χρόνο παραμονής του στο Ταμείο όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής. ΑΡΘΡΟ 7 Βεβαίωση των εισφορών και παροχών Ενημερωτικό δελτίο Το Ταμείο υποχρεούται να παρέχει βεβαιώσεις και ενημερώσεις στα μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3029/2002 και στις σχετικές υπουργικές α- ποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 22

23 Φύλλο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 8 Πόροι του Ταμείου Πόροι του Ταμείου είναι: α. οι εισφορές όλων των ασφαλισμένων, τακτικές και έκτακτες. β. τα δικαιώματα εγγραφής των ασφαλισμένων του γ. Οι εκ μέρους των μετόχων των κεφαλαίων αλληλοβοηθείας ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ καταθέσεις στο Ταμείο των ποσών που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών τους ως μέτοχοι των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του παρόντος. Τα ανωτέρω αυτά ποσά κατανέμονται ως ακολούθως: ,00 ευρώ στον Κλάδο Πρόνοιας, ,00 ευρώ στον Κλάδο αλληλεγγύης, 1,4 εκ. ευρώ στον Κλάδο Υγείας και τυχόν εναπομείναντα ποσά αποδίδονται στον κλάδο εφάπαξ. δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του ε. κάθε είδους δωρεές προς το Ταμείο στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. ΑΡΘΡΟ 9 Δικαίωμα εγγραφής Για την εγγραφή στο ταμείο, όλοι οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν, ως δικαίωμα εγγραφής, άπαξ, ποσοστό ίσο με 1,3% της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από το δικαίωμα εγγραφής εξαιρούνται ειδικά εκείνοι οι ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου ήταν μέτοχοι στους φορείς ΚΕΑ- ΕΕΕΚΕ ή ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. Το ποσοστό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3259 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.30123/οικ.28567/918 Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευ τικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.51020/5358/123 Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.51020/4883/105 Ε γκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά λισης Επικούρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού

1.5 Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ LTHN «ALPHA.BANK» ΠΡΟΕΡχο... ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Γενικέζ Δ ιατάζεκ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυμία-Νομική Μορφή-Εφαρμοστέο Δίκαιο-Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ν. 727/1977) Άρθρο 1 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα