ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας» σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Α.Κ. Ο σύλλογος αυτός διέπεται από αυστηρή φυλετική, πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα. Στην αγγλική γλώσσα ο σύλλογος θα καλείται «International Olympic Academy Participants Association» και, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του, θα είναι γνωστός σε όλες τις γλώσσες με τους αρχικούς κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες «IOAPA». ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΔΡΑ Έδρα του συλλόγου ορίζονται τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Μπόταση αριθμός 4 στην Αθήνα. Ο «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας» ιδρύεται ως σύλλογος αορίστου διάρκειας. ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ Αποστολή του συλλόγου είναι η δημιουργία μίας διεθνούς και πολυπολιτισμικής οργάνωσης μετεχόντων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, παρέχοντας μέσα και πηγές για την προώθηση της ολυμπιακής εκπαίδευσης και τη στήριξη του Ολυμπισμού παγκοσμίως. Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση της ιδέας του Ολυμπισμού, η πραγματοποίηση του οποίου αναμένεται να επιδιωχθεί ιδίως, αν και όχι αποκλειστικά: α) Μέσω της στήριξης και της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών και διεθνών επαφών για τους μετέχοντες των συνόδων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στα πλαίσια του διαρκούς καθήκοντός τους για προώθηση του Ολυμπισμού. β) Μέσω της παροχής στήριξης και βοήθειας στις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες. γ) Μέσω της παροχής σχολίων, βοήθειας και συμβουλών στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. δ) Μέσω της διοργάνωσης συνόδων, στα πλαίσια των οποίων τα μέλη του συλλόγου θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πρακτικές γνώσεις και εμπειρία όσον αφορά στο σκοπό της διάδοσης του Ολυμπισμού καθώς και να αναζωπυρώνουν τον ενθουσιασμό τους για τον σκοπό αυτό, μέσω της προσωπικής επαφής με άλλα μέλη του συλλόγου. ε) Μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 4o ΜΕΛΗ Την ιδιότητα του μέλους του συλλόγου μπορεί να αποκτήσει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει μέρος σε οποιαδήποτε από τις συνόδους που έχουν διενεργηθεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: α) Τακτικά μέλη: η ιδιότητα του μέλους ζητείται με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση αυτή.

2 β) Επίτιμα μέλη: η ιδιότητα του επίτιμου μέλους απονέμεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Τα επίτιμα μέλη του συλλόγου δεν επιβαρύνονται με καμία οικονομική υποχρέωση έναντι του συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης και συμμετοχής στις συνεδριάσεις και αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται: α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο. γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του συλλόγου. δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του συλλόγου. ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του συλλόγου. στ) Να αποχωρούν από τον σύλλογο ελεύθερα. Τα μέλη του συλλόγου που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν: α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου. β) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του συλλόγου. γ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στον σύλλογο. δ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. ε) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Η ιδιότητα του μέλους λήγει με την αποχώρηση ή την αποβολή του μέλους από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον σύλλογο με υποβολή έγγραφης δήλωσης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Ένα μέλος μπορεί να αποβληθεί από τον σύλλογο σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης του καταστατικού του ή απόφασης που ελήφθη βάσει αυτού καθώς και σε περίπτωση μη καταβολής της εισφοράς του στον σύλλογο. Η απόφαση περί αποβολής μέλους λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Πόροι του συλλόγου είναι: α) Οι εισφορές των μελών του, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. β) Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του συλλόγου. γ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και χορηγίες προς τον σύλλογο, οι οποίες γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

3 ΑΡΘΡΟ 9ο ΟΡΓΑΝΑ Τα όργανα του συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών και β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΡΘΡΟ 10ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου και έχει την εξουσία να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση αφορά τον σύλλογο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μεταβιβάζει κάποιες από τις εξουσίες της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δέκατο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της. Όσα από τα μέλη της επιθυμούν να λάβουν μέρος σε συνεδρίαση αλλά δεν δύνανται να παραστούν σε αυτήν αυτοπροσώπως, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και σε έκτακτη. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ανά δύο έτη. Τα μέλη του συλλόγου θα ειδοποιούνται με γραπτή γνωστοποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται οποτεδήποτε, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση του ενός δεκάτου των μελών, η οποία θα περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο τόπος όπου θα λαμβάνει χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει χώρα σε διάστημα μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών μετά την υποβολή της αίτησης από τα μέλη. Όλα τα μέλη θα ειδοποιούνται εγγράφως τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η επίσημη γλώσσα στην οποία θα διεξάγεται η Γενική Συνέλευση θα είναι η αγγλική. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο καταστατικό, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων 3/4 παρόντων του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι: 1. Η έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. 2. Ο καθορισμός των βασικών στόχων και της πολιτικής του συλλόγου. 3. Η απόφαση αποβολής μελών. 4. Η απόφαση απονομής της ιδιότητας του επίτιμου μέλους. 5. Η έγκριση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις ενέργειές τους σχετικά με τον σύλλογο. 6. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και χορηγιών. 7. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου 9. Η τροποποίηση του καταστατικού. 10. Η απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου. 11. Η απόφαση για τη μεταβολή του σκοπού του συλλόγου. 12. Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προκύπτει από το καταστατικό, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 12ο

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο του συλλόγου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με διετή θητεία. Έχουν δικαίωμα επανεκλογής μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται προσωπικά για υποχρεώσεις ή οφειλές του συλλόγου. Η επίσημη γλώσσα των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από πέντε (5) έως δέκα (10) μέλη. Η σύνθεσή της έχει ως εξής: 1. Πρόεδρος 2. Αντιπρόεδρος 3. Γραμματέας 4. Ταμίας 5. Σύνδεσμος με Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία 6. Υπεύθυνος για Έκδοση Περιοδικού 7. Συντονιστής διαδικτύου ιστοσελίδας 8. Επικεφαλής Συντονιστων (Χωρών-Περιοχών) 9. Υπεύθυνος μάρκετινγκ 10. Συντονιστής έρευνας ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος είναι ιδίως υπεύθυνος: 1. Για τη σύγκληση, μαζί με τον Γραμματέα, των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 2. Για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 3. Για την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον οποιωνδήποτε κρατικών αρχών και υπηρεσιών, δικαστικών αρχών καθώς και στις σχέσεις του με τρίτους, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται και είναι υπεύθυνος για τις ειδικότερες αρμοδιότητες που παραχωρούνται σε αυτόν από τον Πρόεδρο. Ο Γραμματέας ιδίως φροντίζει για την αλληλογραφία του συλλόγου, ενημερώνει και φυλάσσει τα βιβλία του συλλόγου και τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου και θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Σχετικά με τις ειδικότερες αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε κάποια θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά δεν δύνανται να παρευρίσκονται κατά τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου, οφείλουν να συντάξουν επιστολή, στην οποία θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα και την οποία θα έχουν αποστείλει πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Για την εκλογή μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η απόλυτη πλειοψηφία κατά τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, θα λαμβάνει χώρα δεύτερος γύρος ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά τον πρώτο γύρο. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε σχέση με όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει μόνο μία ψήφο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται με την αποστολή επιστολής απευθυνόμενης στον Πρόεδρο. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, θα απευθύνει την επιστολή αυτή προς τον Αντιπρόεδρο, που θα υπεισέρχεται αυτομάτως στη θέση του Προέδρου. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να επιλέγουν κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου, το οποίο θα αναπληρώνει το παραιτούμενο μέλος. Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τη γνώμη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιο μέλος του αδυνατεί ανταποκριθεί στη θέση για την οποία είχε εκλεγεί μέχρι τη λήξη της θητείας του ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας την απαιτούμενη γι αυτό επιμέλεια, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να επιλέξουν κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου για να το αντικαταστήσει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αντικαταστήσει κάποιο από τα μέλη του, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος αυτό δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον σύλλογο και δεν λογοδοτεί σχετικά με τις ενέργειές του στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα τριών μηνών ή εάν παραβεί ουσιωδώς το παρόν καταστατικό ή κάποια απόφαση που λήφθηκε βάσει αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την αναπλήρωση του παραιτηθέντος ή αποβληθέντος μέλους από κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο παρόν καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα στις συνελεύσεις του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα έξι τουλάχιστον από τα μέλη του. Αντί για συνελεύσεις κατά τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει συνελεύσεις μέσω του διαδικτύου. Οι συνελεύσεις μέσω διαδικτύου θα συγκαλούνται από τον Γραμματέα κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου. Αφού αποσταλεί αντίγραφο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης μέσω διαδικτύου προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να συνδιαλέγονται μέσω του διαδικτύου επί των θεμάτων αυτής, για χρονικό διάστημα δέκα (10) περίπου ημερών. Η λήξη της ανωτέρω διάρκειας της συνέλευσης μέσω διαδικτύου θα αποφασίζεται από τον Πρόεδρο. ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες: α) Να διοικεί τον σύλλογο. β) Να οργανώνει μία σύνοδο του συλλόγου κάθε δεύτερο έτος και να συγκαλεί τη Γενική

6 Συνέλευση. γ) Να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκδίδοντας, εάν κρίνεται απαραίτητο, κανονισμούς και οδηγίες προς αποσαφήνισή τους. δ) Να διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου. ε) Να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις δραστηριότητες που είχε αναλάβει από τη διενέργεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. στ) Να παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Συλλόγου για το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών καθώς και τον προϋπολογισμό για τα επόμενα δύο (2) έτη. Το οικονομικό έτος (χρήση) αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων θα πραγματοποιείται σε Ευρώ. ζ) Να τηρεί αρχεία των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, έτσι ώστε ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου να είναι ευχερής οποτεδήποτε. η) Να αποφασίζει για τον διορισμό Επιτροπών, Πάνελ και Ομάδων Εργασίας που θα ασχολούνται με τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων και/ ή θα παρουσιάζουν σχετική έκθεση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. θ) Να αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο ενώπιον της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και άλλων τρίτων προσώπων, να αποφασίζει για την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών και για την εν γένει δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του συλλόγου. ι) Να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με όλες τις υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων οργάνων ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό. ια) Να αποφασίζει σχετικά με την απονομή ή την άρνηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του Συλλόγου. ιβ) Να αποφασίζει σχετικά με τη μορφή της σφραγίδας του συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η διάλυση του συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί μόνο από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4), παρόντων του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου, εάν υπάρχουν, σε κάποιον οργανισμό που αντιπροσωπεύει τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» TATIKO

ΣΩΜΑΤΕΙΟ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» TATIKO ΣΩΜΑΤΕΙΟ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» KATAΣTATIKO TATIKO K E Φ A Λ A I O A Ά ρ θ ρ ο 1 E Π Ω N Y M I A - E P A Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα