Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7 Σεπτεµβρίου 2004 Θέµα 1 (15 µονάδες) ( ιαχείριση οσοληψιών) Αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς και δικαιολογείστε την απάντησή σας 1. Κάθε πρόγραµµα σύγχρονης εκτέλεσης που παράγεται από έναν προγραµµατιστή δοσοληψιών (transaction scheduler) που χρησιµοποιεί διαµοιραζόµενο (shared) και αποκλειστικό (exclusive) κλείδωµα είναι σειριακοποιήσιµο (serializable). Η πρόταση είναι αληθής. Όλοι οι προγραµµατιστές δοσοληψιών που χρησιµοποιούν διαµοιραζόµενο (shared) και αποκλειστικό (exclusive) κλείδωµα, παράγουν προγράµµατα σύγχρονης εκτέλεσης που είναι conflictserializable. Στη χειρότερη περίπτωση, παράγουν σειριακά προγράµµατα εκτέλεσης. Παραδειγµα: 2PL 2. Η τεχνική Undo Logging είναι λιγότερο αποδοτική από τις τεχνικές Redo Logging και Undo / Redo Logging. H πρόταση είναι ψευδής. Παράδειγµα όπου η χρήση Undo logging είναι αποδοτικότερη: append-only archives. 3. Η χρήση της στρατηγικής LRU (least recently used) για την αντικατάσταση των σελίδων της ενδιάµεσης µνήµης (buffer replacement policy) είναι η καλύτερη επιλογή όταν χρησιµοποιούµε extensible hashing. H πρόταση είναι ψευδής. Υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθούν µπλοκ που περιέχουν το directory. Θέµα 2 (15 µονάδες) ( ιαχείριση οσοληψιών) Σας δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σύγχρονης εκτέλεσης S = R1(X), R2(X), W1(Y), R3(Y), W1(Z), W2(Y), C1, W3(Z), C3, C2

2 1. Κατασκευάστε το γράφο προτεραιότητας (precedence graph) και αποφασίστε αν το S είναι conflict-serializable. G = T1 T3 T2 O γράφος δεν περιέχει κύκλο, άρα είναι conflict-serializable 2. ώστε ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σύγχρονης εκτέλεσης S το οποίο ακολουθεί το πρωτόκολλο 2PL. S = R1(X), W1(Y), W1(Z), C1, R2(X), R3(Y), W3(Z), C3, W2(Y), C2 3. Είναι απαραίτητη η κατασκευή γράφου προτεραιότητας για το S προκειµένου να αποφασίσουµε αν είναι conflict-serializable; Γιατί; Όχι. Το εγγυάται το 2PL. Θέµα 3 (20 µονάδες) ( ιαχείριση οσοληψιών) Θεωρείστε ότι τα στοιχεία A,B,C,D,E, τα οποία αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων, έχουν στην τρέχουσα κατάστασή της τις τιµές 10, 12, 45, 65 και 2 αντίστοιχα. Θεωρείστε επίσης το ακόλουθο log για τη βάση δεδοµένων: <START T1> <T1, C, 35> <T1, D, 450> <START T2> <T2, C, 18> <T2, B, 12> <T1, D, 500> <COMMIT T1> <START CKPT (T2)> <END CKPT> <T2, D, 18> <START T3> <T3, C, 45> <T3, E, 2> <T2, A, 10> <COMMIT T3> <COMMIT T2> 1. Θα µπορούσε το παραπάνω log να είναι ένα undo log για τις ενέργειες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσµα τα στοιχεία A,B,C,D,E να έχουν τις τρέχουσες τιµές; Γιατί; Όχι γιατί σε ένα undo log, όλες οι ενεργές δοσοληψίες στην αρχή του checkpoint πρέπει να κάνουν commit πριν το τέλος του checkpoint.

3 2. Θα µπορούσε το παραπάνω log να είναι ένα redo log για τις ενέργειες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσµα τα στοιχεία A,B,C,D,E να έχουν τις τρέχουσες τιµές; Γιατί; Όχι γιατί θα έπρεπε η τιµή του D να είναι 500 αφού η Τ1 κάνει commit πριν από το checkpoint ή 18, η τιµή δηλαδή που γράφει η Τ2. Θέµα 4 (20 µονάδες) (Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων) Σας δίνεται το ακόλουθο σχεσιακό σχήµα (τα κλειδιά είναι υπογραµµισµένα): EMPLOYEE (SSN, Name, Dept) PROJECT (SSN, PID, Name, Budget) Το γνώρισµα SSN (δηλ. ο κωδικός αριθµός ενός υπαλλήλου που εργάζεται σε ένα έργο) είναι εξωτερικό κλειδί στον πίνακα PROJECT. Σε ένα έργο µπορούν να εργάζονται πολλοί υπάλληλοι, ωστόσο ισχύει και η συναρτησιακή εξάρτηση PID Name, Budget (συνεπώς ο πίνακας PROJECT δεν έχει κανονικοποιηθεί). Υποθέστε τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία για την σχεσιακή βάση δεδοµένων EMPLOYEE- PROJECT: πλειάδες (tuples) στον πίνακα EMPLOYEE πλειάδες (tuples) στον πίνακα PROJECT 40 πλειάδες ανά µπλοκ (Μπλοκing factor) για κάθε πίνακα Αποταµιευτής (buffer) 10 µπλοκ Το γνώρισµα E.Name έχει διακριτές τιµές Το γνώρισµα Budget παίρνει ακέραιες τιµές από 1 έως το 100 (οµοιόµορφα κατανεµηµένες) Ευρετήρια: a. Πίνακας EMPLOYEE: i. Στο Name: Unclustered, hash ii. Στο SSN, Clustered, 3-level B + tree b. Πίνακας PROJECT: i. Στο SSN: Unclustered, hash ii. Στο Budget: Clustered, 2-level B + tree 1. (4 µονάδες) Σχεδιάστε σε δενδρική µορφή την αλγεβρική έκφραση της παρακάτω επερώτησης SQL όπου οι επιλογές και οι προβολές (σ,π) έχουν προωθηθεί (push) όσο το δυνατόν περισσότερο πιο κοντά στους πίνακες: SELECT P.Budget, E.Name, P.Name FROM EMPLOYEE E, PROJECT P WHERE E.SSN= P.SSN AND P.Budget >99 AND E.Name = John ORDER BY P.Budget

4 ORDER BY Budget π Budget, EmpName, ProjName SSN =SSN Rename EMPLOYEE.Name to EmpName and PROJECT.Name to ProjName π Name, SSN π SSN, Budget, Name σ Name= John σ Budget>99 EMPLOYEE PROJECT 2. (16 µονάδες) Βρείτε το «καλύτερο» πλάνο εκτέλεσης της αλγεβρικής έκφρασης του προηγούµενου ερωτήµατος. ικαιολογήστε την απάντησή σας δίνοντας το κόστος εκτέλεσης κάθε τελεστή της αλγεβρικής έκφρασης. Select EMPLOYEE στο Name και PROJECT στο Budget. r E =10000, r P =20000, bfr=40, n B =10, d E.Name =1000, d P.Budget =100 Κόστος του selection: σ Name= John s =r/d=10000/1000 = 10 Έχουµε unclustered hash index στο Name (θεωρώντας 1.2 disk I/O ανά index search) cost1 = 1.2 x 10 = 12 µπλοκ accesses. Το αποτέλεσµα θα περιέχει 10 πλειάδες. Αριθµός µπλοκs για το αποτέλεσµα, b1 = s/bfr = 10/40 = 1 µπλοκ. Κόστος του selection: σ Budget >99 s =r/d = 20000/100 = 200 Έχουµε Clustered, 2-level B + tree index cost2 = x + s/bfr = /40 = = 7 µπλοκ accesses. Αριθµός µπλοκs για το αποτέλεσµα, b2 = s/bfr = 200/40 = 5 µπλοκs. Κόστος του join και του project Τα αποτελέσµατα b1 και b2 µπορούν να αποθηκευτούν στην κύρια µνήµη. n B = 10 b1 + b2 = = 6 b1 + b2 < n B Θα χρησιµοποιηθεί Sort-Merge-Join, και στη συνέχεια project. Μπορούµε να ταξινοµήσουµε τα πάντα στη µνήµη (n B > b1+b2) και µετά να κάνουµε merge, select και project σε pass (επίσης στη µνήµη). Έτσι το συνολικό κόστος θα είναι cost1 + cost2 = = 19 µπλοκ accesses.

5 Θέµα 5 (20 µονάδες) (Εξωτερική Ταξινόµηση) Θέλουµε να ταξινοµήσουµε (sort) τις ακόλουθες τιµές 84, 22, 19, 11, 60, 68, 31, 29, 58, 23, 45, 93, 48, 31, 7 κάνοντας τις παρακάτω υποθέσεις: Έχουµε διαθέσιµη µνήµη για ταξινόµηση 3 αποταµιευτές ενός µπλοκ Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε εξωτερική ταξινόµηση µε 2-way merge Ένα µπλοκ µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 2 τιµές 1. (10 µονάδες) Για κάθε πέρασµα (pass) της ταξινόµησης δείξτε το περιεχόµενο όλων των ενδιάµεσων αρχείων στο παρακάτω διάγραµµα. Σηµείωση: To αρχικό στάδιο του αλγορίθµου σας δίνεται παρακάτω. Για την απάντηση της άσκησης χρειάζεται µόνο να συµπληρώσετε τα κενά στο διάγραµµα. 84, 22 19,11 60,68 31,29 58,23 45,93 48, ,84 11,19 60,68 29,31 23,58 45,93 31, ,19 29,31 23,45 7,31 22,84 60,68 58, ,19 22,29 31,60 68,84 7,11 19,22 23,29 31,31 45,48 58,60 68, ,23 31,45 48, (5 µονάδες) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός περασµάτων που χρειάζεστε για να ταξινοµήσετε 100 σελίδες δεδοµένων (του ενός µπλοκ) έχοντας στην διάθεσή σας µνήµη 10 µπλοκ; ικαιολογήστε την απάντησή σας.

6 log B 1 N / = 1+ log 10 = 1+ 2 = 3 1+ B 9 3. (5 µονάδες) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός µπλοκ µνήµης που χρειάζεστε για να ταξινοµήσετε σε 3 περάσµατα σελίδες δεδοµένων (του ενός µπλοκ); ικαιολογήστε την απάντησή σας. Σηµείωση: Η εξίσωση log a x=b είναι ισοδύναµη µε την εξίσωση a b =x. Solve the equation 1+ log / B = 3 ( B 1) 2 2 = / B or < B( B 1) B for B to get N so B=81 (or B=80 is acceptable). Θέµα 6 (10 µονάδες) (Ευρετήρια Κατακερµατισµού) Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων χρησιµοποιεί ευρετήρια κατακερµατισµού (hash indexes) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ένα µπλοκ µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 60 κλειδιά αναζήτησης. Ο πίνακας τον οποίο θέλουµε να ευρετηριάσουµε περιέχει 3600 εγγραφές. Το γνώρισµα του πίνακα στο οποίο δηµιουργούµε το ευρετήριο µπορεί να περιέχει διπλότυπα. Σηµείωση: Θυµηθείτε ότι ένας πίνακας κατακερµατισµού δεν περιέχει τις εγγραφές µιας σχέσης αλλά αναφορές (pointers) σ αυτές τις εγγραφές. 1. (2.5 µονάδες) Χρησιµοποιώντας γραµµικό κατακερµατισµό (linear hash index) µέσης κάλυψης (average utilization) 30%, πόσα µπλοκ χρειάζονται στην χειρότερη περίπτωση οι κάδοι (buckets) που δηµιουργούνται; Η χειρότερη περίπτωση είναι όταν όλες οι εγγραφές έχουν την ίδια τιµή κλειδιού. Τότε θα τοποθετηθούν σε ένα µπλοκ, και επιπλέον σε µπλοκ υπερχείλισης, συνολικά, λοιπόν, σε 3600/60 = 60 µπλοκ. Για την επίτευξη 30% χρήσης, ο πίνακας κατακερµατισµού πρέπει να έχει (60*100/30) = 200 µπλοκ, 199 άδεια και 1 γεµάτο (µε 59 υπερχείλισης σε αλυσίδα). 2. (2.5 µονάδες) Στην προηγούµενη περίπτωση, πόσες προσπελάσεις Ε/Ε µας κοστίζει η αναζήτηση (lookup) ενός κλειδιού (µαζί µα την ανάγνωση της εγγραφής); 61 IOs: 1 για την ανάγνωση του κάδου, συν 59 για την ανάγνωση του τελευταίου µπλοκ στην αλυσίδα υπερχείλισης, συν 1 για την ανάγνωση της εγγραφής δεδοµένων. 3. (2.5 µονάδες) Χρησιµοποιώντας επεκτάσιµο κατακερµατισµό (extensible hash index), ποιο είναι το µεγαλύτερο δυνατό µέγεθος (χείριστη περίπτωση) του πίνακα κατακερµατισµού;

7 εν υπάρχει όριο η χειρότερη περίπτωση και πάλι προκύπτει όταν όλες οι εγγραφές έχουν όµοια κλειδιά. 4. (2.5 µονάδες) Χρησιµοποιώντας επεκτάσιµο κατακερµατισµό (extensible hash index), ποιο είναι το µικρότερο δυνατό µέγεθος (βέλτιστη περίπτωση) του πίνακα κατακερµατισµού; Στη βέλτιστη περίπτωση, ο πίνακας κατακερµατισµού έχει 64 µπλοκ (60 για τα δεδοµένα, έτσι 32 στοιχεία (entries) δεν αρκούν για να δείξουν προς αυτά τα 60 µπλοκ).

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών. Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1

Κεφάλαιο 11. Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών. Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1 Κεφάλαιο 11 Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Επισκόπηση των Μέσων Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι RAID Συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της έκδοσης 6 για Windows 98 (η οποία λειτουργεί και σε άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows, όπως τα Windows ME, ΧΡ κ.λ.π.).

Παρουσίαση της έκδοσης 6 για Windows 98 (η οποία λειτουργεί και σε άλλες νεότερες εκδόσεις των Windows, όπως τα Windows ME, ΧΡ κ.λ.π.). Η LINDO (Linear Interactive and Discrete Optimizer) ανήκει στην κατηγορία λογισµικού που χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. Το λογισµικό αυτό είναι από τα δηµοφιλέστερα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 14-5-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα