«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, α- ποτελείται από επτά Μέρη και εκατόν έντεκα άρθρα. Κυριότερες αλλαγές που προτείνονται µε το υπό ψήφιση Νσχ είναι οι ε- ξής: Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1 έως 5) του Μέρους Α τροποποιούνται διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, υποθέσεις που µέχρι σήµερα υπάγονται στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µεταφέρονται στην αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου (ενδεικτικώς, ο διορισµός προσωρινής διοίκησης και εκκαθαριστή νοµικού προσώπου, η δηµοσίευση διαθηκών, η έκδοση κληρονοµητηρίου, άρθρα 1, 4 και 5, αντιστοίχως). Επίσης, θεσπίζεται νέο είδος τόκου, ως τόκος επιδικίας, ο οποίος οφείλεται από τότε που επιδόθηκε αγωγή ή διαταγή πληρωµής για ληξιπρόθεσµο χρέος, και προσαυξάνεται στην περίπτωση άσκησης ένδικου µέσου κατά της ο- ριστικής απόφασης (άρθρο 2), απλοποιείται δε η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου (το οποίο µπορεί να ζητηθεί µετά την πάροδο έξι µηνών α- πό τη σύναψη του γάµου) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (άρθρο 3). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 6 έως 21) τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και του Εισαγωγικού του Νόµου. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, η καθ ύλην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου καταλαµβάνει διαφορές επί υποθέσεων των οποίων η αξία φθάνει µέχρι ευρώ, οι δε διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, τις

2 2 σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου που πηγάζουν από αυτόν, την προσβολή και την αναγνώριση της πατρότητας τέκνου µεταφέρονται στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (άρθρο 6), ακόµη και στην περίπτωση που ενωθούν µε διαφορές του άρθρου 681Β παρ. 1 ΚΠολΔ (άρθρο 15 παρ. 9). Επίσης, καθιερώνεται ο θεσµός της δικαστικής µεσολάβησης παραλλήλως προς τις άλλες σχετικές διαδικασίες εξώδικης επίλυσης των ι- διωτικών διαφορών (άρθρο 7), και ορίζεται ότι η εξέταση µαρτύρων, σε υποθέσεις ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, διεξάγεται κεχωρισµένως για κάθε υπόθεση ενώπιον του εκάστοτε ορισθέντος εισηγητή δικαστή σε καθορισµένο τόπο και χρόνο (άρθρο 9), µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία κατά την οποία θα έχουν παρέλθει δύο µήνες από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση Νσχ (άρθρο 110 παρ. 20). Περαιτέρω, θεσπίζεται υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 200, 300 και 400 ευρώ ως όρος του παραδεκτού έ- φεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης, αντιστοίχως (άρθρο 12), και καθίσταται πιο σύντοµη και λιγότερο δαπανηρή, για τον εκµισθωτή, η διαδικασία για την απόδοση χρήσης µισθίου, η αίτηση της οποίας, περαιτέρω, µπορεί να σωρευθεί µε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής (άρθρο 15, βλ. και άρθρο 19 παρ. 7 και 8). Στην αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου µεταφέρεται η α- ποκλειστική αρµοδιότητα για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσηµείωσης υποθήκης (άρθρο 15 παρ. 10) καθώς και το σύνολο, σχεδόν (ενδεικτικώς, ε- ξαιρούνται η αίτηση για την κήρυξη της πτώχευσης, οι κτηµατολογικές διαφορές, κ.ά.), της ύλης της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 17 και 20). Αξιοση- µείωτη, εν προκειµένω, είναι η σηµαντική αύξηση της δικαστηριακής ύλης των Ειρηνοδικείων. Εν συνεχεία, ορίζεται ότι η κήρυξη αλλοδαπού τίτλου ε- κτελεστού γίνεται µε διάταξη, και όχι µε απόφαση, του δικαστή του Μονο- µελούς Πρωτοδικείου, υπόκειται δε σε ανακοπή ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου και εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 18), προτείνεται δε η εξαίρεση των αναγνωριστικών αγωγών που αφορούν, µεταξύ άλλων, τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681 Α και 681 Β ΚΠολΔ, από το τέλος δικαστικού ενσήµου, που είχε επεκταθεί και στις αναγνωριστικές αγωγές δυνάµει του άρθρου 70 του ν. 3994/2011. Τέλος, µε διάφορες διατάξεις του Κεφαλαίου Β, τίθενται σύντοµα ιδιαιτέρως στενά, µε κριτήριο την τρέχουσα δικαστηριακή πρακτική χρονικά όρια τόσο για τον προσδιορισµό της συζήτησης ένδικων βοηθηµάτων και µέσων (ενδεικτικώς, 90 ηµέρες για αναβληθείσες, λόγω αποχής των δικηγόρων, υποθέσεις, 60 η- µέρες για την ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, 60 ηµέρες για αγωγή ή τακτικό ένδικο µέσο επί διαφορών για άκυρη απόλυση, µισθούς υπερηµερίας και καθυστερούµενους µισθούς, 2 εργάσιµες ηµέρες για την προσωρινή διαταγή, 30 ηµέρες από το πέρας των δικαστικών διακοπών για αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, και 60 ηµέρες για τις σχετικές µε την αναγκαστική εκτέ-

3 λεση δίκες, βλ. άρθρα 8 παρ. 2, 14 παρ. 1, 15 παρ. 7, 16 παρ. 1, 17 παρ. 5, και 19 παρ. 1 και 4, αντιστοίχως), όσο και για τη δηµοσίευση αποφάσεων εφ ο- ρισµένων κατηγοριών υποθέσεων (ενδεικτικώς, 60 ηµέρες στις διαφορές α- πό πιστωτικούς τίτλους, 48 ώρες στις προσωρινές διαταγές, και 48 ώρες έ- ως 30 ηµέρες στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, βλ. άρθρα 14 παρ. 2, 16 παρ. 2, και 17 παρ. 10, αντιστοίχως). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρο 22) του Μέρους Α τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και προτείνεται να καταστεί ο σύνδικος της πτώχευσης αρµόδιος για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, τη θεώρηση των εµπορικών βιβλίων και τη σύνταξη έκθεσης για τη σφράγιση, ενώ, κατά την απογραφή που διενεργείται, δεν απαιτείται πλέον η παρουσία Ειρηνοδίκη. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 23 έως 25) του Μέρους Β τροποποιούνται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τη δικαστική απέλαση (άρθρο 23), προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 110 (διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης), 111 (χρόνος παραγραφής των πταισµάτων), 198 (κακόβουλη βλασφη- µία), 308 (απλή σωµατική βλάβη), 314 (σωµατική βλάβη από αµέλεια), 331 (αυτοδικία), 381 (φθορά ξένης ιδιοκτησίας), 407 (επαιτεία) ΠΚ (άρθρο 24), καθώς και η αναπροσαρµογή των ποσών για την αναγωγή των πληµµεληµατικών πράξεων σε κακουργήµατα στις διατάξεις του ΠΚ όπου αυτά προβλέπονται (άρθρο 25). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 26 έως 35) τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και, ειδικότερα, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την εξαίρεση των δικαστικών προσώπων (άρθρο 26), την ποινική δίωξη (άρθρο 27), και την έγκληση (άρθρο 28), και προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 109, 110 και 111 ΚΠΔ και η ίδρυση Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων (άρθρο 29), ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικώς µε την προανάκριση και την ανάκριση (άρθρο 30), προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων περί προσωρινής κράτησης (άρθρο 31), και εισάγονται ρυθµίσεις για την αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιον των συµβουλίων (άρθρο 32). Περαιτέρω, προτείνονται τροποποιήσεις στα άρθρα του ΚΠΔ 142 Α (τήρηση πρακτικών µε φωνοληψία), 273 (εξέταση κατηγορουµένου), 322 (προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης), 340 (προσωπική εµφάνιση του κατηγορουµένου), 349 (αναβολή της δίκης), 408 (µεικτό ορκωτό δικαστήριο), 474 (έκθεση και λόγοι άσκησης του ένδικου µέσου), 486 (έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης), 489 (έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορού- µενο και τον εισαγγελέα), 490 (έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης ι- δίως από τον εισαγγελέα) (άρθρο 33), στα άρθρα 409 (σύλληψη για πταίσµα), 410 (βεβαίωση της ταυτότητας ή άµεση εισαγωγή σε δίκη) (άρθρο 34), 3

4 4 και 551 (εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήµατα) (άρθρο 35). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 36 έως 39) του Μέρους Β τροποποιούνται διατάξεις ειδικών ποινικών νόµων και, ειδικότερα, του ν. 3213/2003 για το «πόθεν έσχες» (άρθρο 36), του π.δ. 106/2007 και της Υγειονοµικής διάταξης Α5/3010/1985 (άρθρο 37), προτείνεται η µετατροπή σε πταίσµατα πληµµεληµάτων που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόµους (άρθρο 38) και εισάγονται ρυθµίσεις για τον όρκο στην ποινική δίκη (άρθρο 39). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρο 40) του Μέρους Γ συµπληρώνεται η ρύθµιση του θεσµού της «πρότυπης δίκης» ή δίκης «πιλότου» (βλ. Αιτιολογικές Εκθέσεις επί των άρθρων 39 του ν. 3659/2008 και 1 του ν. 3900/2010, αντιστοίχως), που έχει εισαχθεί µε τον ν. 3659/2008. Ορίζεται, ι- δίως, ότι η αναστολή εκδίκασης των εκκρεµών ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων υποθέσεων, στις οποίες τίθεται ζήτηµα που έχει αχθεί απευθείας ενώπιον του ΣτΕ, «δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία», µετά δε την επίλυση του ως άνω ζητήµατος, οι υποθέσεις των οποίων έχει α- νασταλεί η εκδίκαση και στις οποίες τίθεται µόνο το εν λόγω ζήτηµα κρίνονται, καταρχήν, σε συµβούλιο (άρθρο 40 Νσχ). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 41 έως 46) και του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 47 έως 52) αντικαθίστανται ή συµπληρώνονται διατάξεις της διοικητικής δικονοµίας τόσο των ακυρωτικών διαφορών (π.δ. 18/1989), όσο και των διαφορών ουσίας (ν. 2717/1999, Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας). Ειδικότερα, θεσπίζεται, µεταξύ άλλων, υποχρέωση αναγραφής στο υπογραφό- µενο από δικηγόρο δικόγραφο αίτησης ακυρώσεως της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, καθώς και συνοπτικής έκθεσης των νοµικών ζητηµάτων που τίθενται στην υπόθεση (άρθρα 41 και 48 Νσχ), και δυνατότητα κατάθεσης δικογράφου και κοινοποίησής του από τη γραµµατεία του δικαστηρίου ηλεκτρονικώς (άρθρα 42 και 49). Προβλέπεται η συναγωγή τεκµηρίου οµολογίας των πραγµατικών ισχυρισµών του αιτούντος στην ακυρωτική δίκη, αν αναβληθεί η συζήτηση υπόθεσης λόγω µη αποστολής φακέλου από τη Διοίκηση (άρθρο 43), ή των πραγµατικών ισχυρισµών του αιτούντος ασφαλιστικό µέτρο, επί µη αποστολής του φακέλου διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης (άρθρο 63), καθώς και δυνατότητα αποδοχής σε συµβούλιο προδήλως βάσιµων ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων (άρθρα 45 και 51). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 53 έως 60) εισάγεται ένδικο βοήθηµα για την επιδίωξη αποκατάστασης της βλάβης από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδίκασης διοικητικής διαφοράς, και τη συνακόλουθη παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (άρθρα 13 ΕΣΔΑ), και ρυθµίζεται η ά- σκησή του και οι προϋποθέσεις και συνέπειες της αποδοχής του (άρθρα 53

5 έως 58), καθώς και δυνατότητα να ζητηθεί η επιτάχυνση της εκδίκασης διοικητικής διαφοράς (άρθρα 59, 60). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε (άρθρο 61) τροποποιείται η νοµοθεσία που διέπει τις συνταγµατικώς κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές. Συγκεκριµένως, θεσπίζεται δυνατότητα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, δηµόσιας συνεδρίασής τους (πρβλ. και ΣτΕ Ολ 3319/2010, ΘΠΔΔ, 2010, σελ. 1162), δυνατότητα επέκτασης, µε π.δ., του καθεστώτος τους και στις υπόλοιπες, µη κατοχυρωµένες συνταγµατικώς, και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν, ιδίως, τη διάρκεια της θητείας των µελών τους, τον τρόπο ε- πιλογής του προσωπικού τους και τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων τους (άρθρο 61). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ (άρθρα 62 έως 67) του Μέρους Γ, µεταξύ άλλων, θεσπίζεται αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας επί διαφορών από την εφαρµογή του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (άρθρο 64), και καταρχήν αρµοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων, ως δικαστηρίων ουσίας, επί διαφορών από πράξεις µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 66). Με τις διατάξεις του Μέρους Δ (άρθρα 68 έως 84) τροποποιούνται διατάξεις σχετικώς µε τη διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικότερα, εναρµονίζεται η προθεσµία άσκησης ένδικων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου «προς το γενικό µέτρο δικονοµικής προθεσµίας σε όλες τις διοικητικές διαφορές» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 68), επεκτείνονται και στο ως άνω δικαστήριο ο θεσµός της πρότυπης δίκης (άρθρο 69), η δυνατότητα απόρριψης προδήλως απαράδεκτων ή αβάσιµων ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων µε απόφαση που λαµβάνεται σε συµβούλιο δικαστικού σχηµατικού σχηµατισµού, όπως αυτός ορίζεται (άρθρο 71), καθώς και η δυνατότητα υποβολής «αίτησης επανάληψης της διαδικασίας», αν κρίθηκε από το ΕΔΔΑ ότι απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε κατά παραβίαση του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη (άρθρο 75), και συµπληρώνονται οι διατάξεις που διέπουν τον προληπτικό και τον κατασταλτικό δηµοσιονοµικό έλεγχο (άρθρα 77 έως 82). Με τις διατάξεις του Μέρους Ε (άρθρα 85 έως 107) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1756/1988 («Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»). Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται η διαδικασία σύνταξης και τροποποίησης κανονισµών δικαστηρίων (άρθρο 86), ορίζεται ότι, σε περίπτωση αναβολής ή µαταίωσης της συζήτησης ποινικής δίκης ενώπιον του τριµελούς πληµµελειοδικείου ή ποινικού εφετείου, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιµο κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής (άρθρο 87), αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο ηλικίας για τον διορισµό σε θέση δικαστικού λειτουργού (άρθρο 88, βλ. και άρθρο 99 για το ανώτατο όριο ηλικίας 5

6 6 για τον διορισµό σε θέση ειρηνοδίκη), µειώνεται, από εννέα σε πέντε µήνες, η άδεια ανατροφής τέκνου που χορηγείται σε γονέα δικαστικό λειτουργό (άρθρο 89), και καθορίζεται διαδικασία τόσο για την περικοπή µισθού δικαστικού λειτουργού σε περίπτωση, µεταξύ άλλων, µη συζήτησης ικανού αριθ- µού αποφάσεων και αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση σχεδίων αποφάσεων, όσο και για την υποχρέωση παράδοσης καθυστερούµενων αποφάσεων κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών (άρθρο 90). Περαιτέρω, επανακαθορίζεται, µεταξύ άλλων, το καθεστώς που διέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 92), τις προαγωγές (άρθρο 93), τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις (άρθρο 94), τη θέση δικαστικού λειτουργού σε αργία (άρθρο 95), τα όργανα επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (άρθρο 101) και του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 102), καθώς και την πειθαρχική διαδικασία (άρθρα 106 και 107). Με τις διατάξεις του Μέρους Στ (άρθρο 108) καθιερώνεται η τήρηση, σε κάθε Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών, Μητρώου Αστικών Εταιρειών Δικαστικών Επιµελητών και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης τέτοιων εταιρειών. Τέλος, στις διατάξεις του Μέρους Ζ (άρθρα 109 έως 111) περιλαµβάνονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις. ΙΙ. Παρατήρηση επί του τίτλου Θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να αναδιατυπωθεί ως εξής ο τίτλος του υπό ψήφιση Νσχ: «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειά της». ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί του άρθρου 1 Τα άρθρα 78 επ. ΑΚ αναφέρονται στο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι. Συµφώνως προς το άρθρο 83 ΑΚ, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, η εγγραφή σωµατείου στο οικείο βιβλίο και η δηµοσίευση του καταστατικού του διατάσσονται από τον Ειρηνοδίκη (της έδρας του σωµατείου, κατ άρθρο 787 ΚΠολΔ). Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 79 εδ. α ΑΚ, η αίτηση για την εγγραφή του σωµατείου στο οικείο βιβλίο υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο. 2. Επί του άρθρου 2 α) Με τις διατάξεις του άρθρου 2 εισάγεται νέα κατηγορία τόκου επιδικίας. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του εν λόγω άρθρου, «Με την προτεινόµενη ρύθµιση που διαφοροποιεί προς τα πάνω το επιτόκιο επι-

7 δικίας, ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται άµεσα η έγγραφη αναγνώριση της οφειλής και ο συµβιβασµός. Μέχρι σήµερα ο οφειλέτης χρηµατικής απαίτησης δεν είχε κάποιο ισχυρό κίνητρο για να µην αντιδικήσει µε τον δανειστή, πέραν του τόκου υπερηµερίας, τον οποίο όφειλε ούτως ή άλλως. Ο οφειλέτης που εµµένει να αντιδικεί αφού ηττηθεί πρωτοδίκως διακινδυνεύει περαιτέρω αύξηση του επιτοκίου επιδικίας. Και εδώ ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται άµεσα ο ηττηθείς διάδικος που αποδέχεται την οριστική απόφαση και τερµατίζει την αντιδικία». Εποµένως, η ρύθµιση του άρθρου 2 κατατάσσεται στις διατάξεις του Νσχ που στοχεύουν στην επιτάχυνση της (πολιτικής, εν προκειµένω) δίκης και την αποσυµφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις µε βέβαιη έκβαση, δια της παροχής κινήτρων στα µέρη της διαφοράς προς αποφυγή παρελκυστικής άσκησης ένδικων βοηθηµάτων και µέσων. Υπό το φως της ως άνω δικαιολογητικής βάσης της προτεινόµενης ρύθµισης, ερωτάται εάν η νέα κατηγορία τόκου καταλαµβάνει και τις οφειλές του Δηµοσίου και των ν.π.δ.δ., δεδοµένου, αφ ενός, ότι θεσπίζεται για πρώτη φορά, αφ ετέρου, ότι δεν συναρτάται πλέον προς το ζήτηµα της φερεγγυότητας του οφειλέτη (δεδοµένου ότι η αξιοπιστία του Δηµοσίου έχει αναχθεί, νοµολογιακώς, σε δικαιολογητική βάση της µη υπαγωγής των οφειλών του στα µέχρι σήµερα ισχύοντα για τους τρίτους επιτόκια, βλ. ΣτΕ 1620/2011, ΔΕΕ 2011, σελ επ.. Για το ζήτηµα της δικονοµικής ισότητας των διαδίκων και της κάµψης αυτής της αρχής για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, βλ., ενδεικτικώς, ΕΔΔΑ, Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, , ΕΔΔΑ, Ειδ Δικ/ριο άρθ. 88 Συντ. 1/2005, ΣτΕ Ολοµ 1663/2009, ΕΔΔΔΔ 2009, σελ. 387 επ., ΑΠ /2010, ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ Ολοµ 3/2006, ΤΝΠ Νόµος, Ν. Νίκα, Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόµια του Δηµοσίου στην πολιτική δίκη, Αρµ 2004, σελ. 325 επ., Μ. Πετρόγλου, Το ανίσχυρο των προνοµίων υπέρ του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ΕΔΚΑ 2009, σελ. 369 επ., κ.ά.). β) Στο εδ. α του άρθρου 346, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να προστεθεί κόµµα µετά τη φράση «Ο οφειλέτης χρηµατικής οφειλής». Επίσης, το εδ. γ του ίδιου άρθρου θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως ε- ξής: «Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση ( )» Επί του άρθρου 12 παρ. 2 Με την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται παράβολο ύψους 200, 300 και 400 ευρώ για την άσκηση έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης, αντιστοίχως. Τα εν λόγω παράβολα µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

8 8 α) Η θέσπιση της υποχρέωσης καταβολής των ως άνω παραβόλων, ως προϋπόθεσης του παραδεκτού του αντίστοιχου ένδικου µέσου δηµιουργεί, ενδεχοµένως, προβληµατισµό σχετικώς µε την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και τον πιθανό περιορισµό του δικαιώµατος του ασκούντος αυτό για πλήρη και αποτελεσµατική δικαστική προστασία. Το δικαίωµα για παροχή έννοµης προστασίας αποτελεί συνταγµατικό δικαίωµα (άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ). Στο ρυθ- µιστικό του εύρος περιλαµβάνεται και το δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο, το οποίο συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση όλων των υπόλοιπων δικαιωµάτων που απορρέουν από το δικαίωµα για παροχή δικαστικής προστασίας. Περαιτέρω, έχει κριθεί ότι δεν αποκλείεται στον κοινό νοµοθέτη «να θεσπίζει δικονοµικές προϋποθέσεις και δαπανήµατα», όπως και γενικότερα διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκης, αρκεί αυτές «να συνάπτονται προς τη λειτουργία των δικαστηρίων» και την ανάγκη «αποτελεσµατικής απονο- µής της Δικαιοσύνης» και, περαιτέρω, «να µην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων θα συνεπάγονταν την άµεση ή έµµεση κατάλυση του α- τοµικού δικαιώµατος παροχής έννοµης δικαστικής προστασίας», το οποίο προστατεύεται από τις ανωτέρω διατάξεις (ενδεικτικώς, βλ. ΑΕΔ 33/1995, ΝοΒ 1995, σελ. 908 επ., ΑΠ 675/2010, ΤΝΠ Νόµος, ΣτΕ 3470/2007, ΔΦορΝ 2008, σελ. 345 επ., ΣτΕ Ολοµ 647/2004, ΝοΒ 2004, σελ επ., ΣτΕ 2531/2005, ΤΝΠ Νόµος. Για την τήρηση των ίδιων προϋποθέσεων κατά τη θέσπιση δικονοµικών προϋποθέσεων για το παραδεκτό ένδικου µέσου, βλ., ενδεικτικώς, Ν. Κλαµαρή, Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 1986, σελ. 129 επ., Σ. Μακρή, Γ. Τιµαγένη, Έχει εξουσία ο νοµοθέτης να απαγορεύσει την προσβολή ορισµένων δικαστικών αποφάσεων µε ένδικα µέσα;, Δίκη 2003, σελ. 303 επ.). Πρέπει να επισηµανθεί, συναφώς, ότι βασικό κριτήριο, προκειµένου να α- ναχθεί το Δικαστήριο σε κρίση περί της συνταγµατικότητας ή µη του εν λόγω µέτρου, αποτελεί το ύψος του καταβλητέου παραβόλου. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου έχει νοµολογιακώς κριθεί σύµφωνη προς το Σύνταγ- µα, όταν, κατά την κοινή πείρα, δεν είναι τέτοιου ύψους, ώστε να εµποδίζει το δικαίωµα του διοικουµένου να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης (σύµφωνη µε το Σύνταγµα κρίθηκε, προσφάτως, στο πλαίσιο διαδικασίας «πρότυπης δίκης», η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 100 ευρώ ως ό- ρου του παραδεκτού της προσφυγής, κατ άρθρο 277 παρ. 2α ΚΔΔ, βλ. ΣτΕ Ολοµ 601/2012, αδηµοσίευτη στον νοµικό τύπο. Για το αντίστοιχο ζήτηµα που προέκυψε από τη θέσπιση της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου ύ- ψους 150 ευρώ για την άσκηση έφεσης, κατ άρθρο 277 παρ. 2β ΚΔΔ, βλ. ΔΕφΑθ 1142/2011, ΤΝΠ Νόµος, συµφώνως προς την οποία «[το παράβολο]

9 δεν είναι τόσο υψηλό, ώστε να παρεµποδίζει και να πλήττει ουσιαστικώς το δικαίωµα του ιδιώτη διαδίκου να ασκήσει έφεση, δοθέντος, µάλιστα, ότι τα έξοδα για τη σύνταξη του δικογράφου της εφέσεως, την παράσταση κατά τη συζήτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κλπ, ανέρχονται, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, σε πολλαπλάσιο αυτού ποσό». Αξιοσηµείωτη, πάντως, α- ναφορικώς προς τη δικανική αξιολόγηση του ύψους του χρηµατικού παραβόλου, είναι η απόφαση του ΔΠρΑθ 59/2012, ΤΝΠ Νόµος: «το παράβολο [100 ευρώ] ( ) υπερεικοσαπλασιάστηκε ( ) ισοδυναµεί περίπου µε τρία η- µεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη ( ), η επιβάρυνση που συνεπάγεται πλέον για τον διοικούµενο ( ), δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως ασήµαντη, τούτο δε πολύ περισσότερο στην παρούσα διεθνή και ελληνική οικονοµική συγκυρία»). β) Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 200, 300 και 400 ευρώ για την άσκηση έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφησης, αντιστοίχως, προτείνεται, εν προκειµένω, µε δικαιολογητική βάση την αποτροπή άσκησης αβάσι- µων ένδικων µέσων (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 12). Επαναλαµβάνεται, εν προκειµένω, ο προβληµατισµός που εκτέθηκε ανωτέρω (υπό παρατήρηση 2α). γ) Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι το καταβλητέο παράβολο «επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραµµατέας», ενώ, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 4), «Νοείται ότι η υποβολή των παραβόλων γίνεται κατά τη συζήτηση του ενδίκου µέσου». Υπό το φως των ανωτέρω, θα χρειαζόταν, ενδεχοµένως, διευκρίνιση το ακριβές χρονικό πλαίσιο για την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης. Ακολούθως, επισηµαίνεται ότι δεν προτείνεται µεταβατική διάταξη για τη διευκρίνιση της έναρξης ισχύος της εν λόγω ρύθµισης, ιδίως σε σχέση προς τις εκκρεµείς δίκες. δ) Δεδοµένου ότι, συµφώνως προς το τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, «Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις διαφορές των άρθρων 663, 677 και 681Β», θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας, η εν λόγω ρύθµιση να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις διαφορές των άρθρων 663, 677 και 681Β» Επί του άρθρου 15 παρ. 10 Δεδοµένου ότι µε το εδ. β του άρθρου 683 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, εισάγεται ειδική δικονοµική ρύθµιση, συµφώνως προς την οποία θεσπίζεται αποκλειστική καθ ύλην αρµοδιότητα των Ειρηνοδικείων για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσηµείωσης υποθήκης, ενώ το εδ. α του ίδιου άρθρου έχει τον χαρακτήρα γενικής δικονοµικής ρύθµισης για τη συζήτηση αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η διάταξη του εδ. β να λά-

10 10 βει τη µορφή αυτοτελούς παραγράφου του άρθρου 683 ΚΠολΔ. 5. Επί του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 α) Με το άρθρο 23 παρ. 1 του υπό ψήφιση Νσχ τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 74 ΠΚ, και ορίζεται ότι το δικαστήριο µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να επιβάλλει απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη. Εφόσον ο καταδικασθείς είναι ανήλικος και η ποινή που επιβάλλεται είναι ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα νέων (άρθρο 54 ΠΚ), θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία σύγχυσης, να αναφερθεί η χρονική διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα νέων που αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή της απέλασης ανήλικου αλλοδαπού. β) Στην παρ. 2 του άρθρου 23 προβλέπεται η τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 74 ΠΚ. Με την προτεινόµενη παρ. 4 στοιχ. δ του άρθρου 74 ΠΚ καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων κράτησης αλλοδαπού, προς εκτέλεση της απέλασης. Εφόσον θεσπίζεται διάταξη περιοριστική της προσωπικής ελευθερίας, θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να αναφέρονται ρητώς οι προϋποθέσεις κράτησης (βλ. και Γ. Δη- µήτραινα, Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα στο σχέδιο νόµου «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας», σελ. 10, σε HYPERLINK "http://www.hcba.gr" 6. Επί του άρθρου 25 Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του υπό ψήφιση Νσχ τροποποιούνται οι διατάξεις του ΠΚ που προβλέπουν χρηµατικά ποσά για την αναγωγή πληµ- µεληµατικών πράξεων σε κακουργήµατα. Δεδοµένου ότι, κατά το πρότυπο αυτών των διατάξεων, υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις σε ειδικούς ποινικούς νόµους (ενδεικτικώς, άρθρο πέµπτο παρ. 2 του ν. 3560/2007 [δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα], άρθρο τέταρτο παρ. 2 του ν. 2803/2000 [κοινοτική απάτη]), τίθεται το ζήτηµα ενδεχόµενης τροποποίησης και αυτών. 7. Επί του άρθρου 31 παρ. 2 Με το άρθρο 31 παρ. 2 του Νσχ προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ και ορίζεται ότι, αν ανακύψει διαφωνία µεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα περί την προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου, ο ανακριτής υποχρεούται να εκδώσει αµέσως ένταλµα σύλληψης του κατηγορουµένου, το οποίο ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης του τριµελούς πληµµελειοδικείου σε συµβούλιο, η οποία λαµβάνει χώρα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών α- πό την απολογία του κατηγορουµένου. Δεδοµένου ότι ένταλµα συλλήψεως εκδίδεται µόνο για την προσαγωγή του κατηγορουµένου ενώπιον του ανα-

11 κριτή προς λήψη απολογίας σε αυστηρά χρονικά όρια και, εν συνεχεία, µετά την απολογία, εκδίδεται από τον ανακριτή ένταλµα προσωρινής κράτησης (άρθρο 6 παρ. 2 του Συντάγµατος), δηµιουργείται προβληµατισµός σχετικώς µε το εάν το ένταλµα σύλληψης µέχρι την επίλυση της διαφωνίας µεταξύ α- νακριτή και εισαγγελέα συνιστά νόµιµο τίτλο κράτησης, συµφώνως προς το άρθρο 6 παρ. 2 του Συντάγµατος (βλ. Α. Τζαννετή, Προτεινόµενες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ΚΠΔ για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης και την επιβολή και παράταση της προσωρινής κράτησης, σελ. 8, σε HYPERLINK "http://www.hcba.gr" 8. Επί των άρθρων 41 και 51 Εκ παραδροµής αναφέρεται, στην πρώτη από τις προτεινόµενες διατάξεις, ο «Κανονισµός του Συµβουλίου της Επικρατείας εν συµβουλίω», αντί του ορθού ο «Κανονισµός του Συµβουλίου της Επικρατείας». Στη δεύτερη α- πό τις προς ψήφιση διατάξεις και, ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 126Α ΚΔΔ, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, γίνεται λόγος περί «παραδοχής» ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, αντί του ορθού «αποδοχής». 9. Επί του άρθρου 61 παρ. 2 Κατά την προτεινόµενη αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002, «Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους, ό- που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, επιλέγονται µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 101 Α του Συντάγµατος, µετά από προηγούµενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής». Συµφώνως προς το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Βουλή των Ελλήνων «ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό, που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται µε παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Η αυτονοµία της Βουλής εκδηλώνεται µε την αρµοδιότητά της να θεσπίζει, να τροποποιεί, να συµπληρώνει και να ερµηνεύει αυθεντικώς τον Κανονισµό της, χωρίς τη σύµπραξη της εκτελεστικής εξουσίας. Ζητήµατα, επο- µένως, για τα οποία το Σύνταγµα θεσπίζει αποκλειστική αρµοδιότητα του Κανονισµού της Βουλής, δεν µπορούν να ρυθµισθούν µε νόµο, όπως και, α- ντιστρόφως, ζητήµατα για τα οποία το Σύνταγµα θεσπίζει αποκλειστική αρ- µοδιότητα του νόµου, δεν µπορεί να ρυθµίσει ο Κανονισµός της Βουλής (βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2005, σελ , Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 2η έκδ., 2007, σελ. 335, Φ. Σπυρόπουλο, Εισαγωγή στο Συνταγµατικό Δίκαιο, 2006, σελ. 105, Ευ. Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου, 2008, σελ. 185, Αθ. Ράϊκο, Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Ι, τεύχ. Α, 2009, σελ ). 11

12 12 Ο Κανονισµός της Βουλής παραπέµπει, εξ άλλου, στον νόµο για τη ρύθµιση ορισµένων ζητηµάτων. Έτσι, µε το άρθρο 43Α παρ. 2α) του Κανονισµού καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, ενώ µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Οι ειδικές µόνιµες επιτροπές ( ) µπορούν να αποφασίζουν ή να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώµη, εφόσον αποφασίζεται κάθε φορά να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων και για όσα θέµατα προβλέπεται από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νόµο σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της». Περαιτέρω, κατ άρθρο 14 του Κανονισµού της Βουλής, «Η Διάσκεψη των Προέδρων ( ) δ) επιλέγει ( ) οµοφώνως, άλλως µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της, τα µέλη των κατά το άρθρο 101 Α του Συντάγµατος Ανεξάρτητων Αρχών», «µε εισήγηση του Προέδρου της Βουλής». Υπό το φως των ανωτέρω, εισήγηση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας επί επιλογής µελών συνταγµατικώς κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων µπορεί να αποφασισθεί από το εν λόγω όργανο της Βουλής, επιπλέον της ρητώς προβλεπόµενης από τον Κανονισµό σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σώµατος. Ε- πειδή η αρµοδιότητα εισήγησης δεν µπορεί να ανήκει, εκ παραλλήλου, σε διαφορετικά όργανα της Βουλής, απαιτείται τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, ώστε τη σχετική αρµοδιότητα να ασκεί µόνη η Ειδική Μόνιµη Ε- πιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας (βλ., σχετικώς, Στ. Κουτσουµπίνα, «Η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής του Απριλίου 2010: ένας απρόσµενος «διάλογος» του κοινού νοµοθέτη µε το νοµοθέτη του Κανονισµού», ΑρχΝ 2011, σελ. 1 επ.). 10. Επί του άρθρου 89 Με τις διατάξεις του άρθρου 89 επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης ά- δειας ανατροφής τέκνου σε γονείς δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 44 παρ. 21 του ν. 1756/1988). α) Ειδικότερα, ορίζεται ότι το σχετικό δικαίωµα παρέχεται τόσο στις µητέρες, όσο και στους πατέρες δικαστικούς λειτουργούς. Η εν λόγω ρύθµιση ενσωµατώνει σχετικά νοµολογιακά πορίσµατα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έχει κριθεί, συναφώς, ότι η ισχύουσα διάταξη, που αναγνωρίζει το σχετικό δικαίωµα µόνον στις µητέρες δικαστικούς λειτουργούς, πρέπει να ερµηνεύεται «υπό το φως του κοινοτικού δικαίου περί της εναρµονίσεως µεταξύ της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, [και] έχ[ει] εφαρµογή όχι µόνο για τη µητέρα δικαστική λειτουργό αλλά και για τον πατέρα δικαστικό λειτουργό, ο οποίος µπορεί επίσης να ζητήσει να του χορηγηθεί ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας εννέα µηνών, προκειµένου να ασχοληθεί µε την α- νατροφή του τέκνου του. ( ) όπως προκύπτει από τις διατάξεις της οδηγίας 96/34/ΕΚ ( ), καθιερώνεται ( ) η αρχή της εναρµόνισης της επαγγελµατι-

13 κής µε την οικογενειακή ζωή, ως φυσικό συµπλήρωµα της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και ως µέσο για την ουσιαστική εφαρµογή της, µε την αναγνώριση στους εργαζόµενους τόσο στο δη- µόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχου προσωπικού δικαιώµατος να λαµβάνουν γονική άδεια, για να µπορούν να ασχοληθούν µε την ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασµός των επαγγελµατικών τους ευθυνών µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ειδικότερα να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν ίσο µέρος των οικογενειακών ευθυνών, λαµβάνοντας γονική άδεια, για να ασχοληθούν και αυτοί µε την ανατροφή των τέκνων τους (βλ. ΔΕΚ , Gοmez C- 342/2001, , Ηill, C-243/95, Gerster, C-1/95, κ.α.)» (ΣτΕ /2011, ΤΝΠ Νόµος, βλ. επίσης, ΣτΕ 569/2010, ΤΝΠ Νόµος, 899/2010, ΤΝΠ Νόµος, 711/2009, ΤΝΠ Νόµος, 2112/2009, ΤΝΠ Νόµος, κ.ά.). β) Ορίζεται, περαιτέρω, ότι η διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου που χορηγείται σε γονέα δικαστικό λειτουργό µειώνεται, από εννέα, σε πέντε µήνες. Επισηµαίνεται ότι, πριν από την τροποποίηση του άρθρου 44 δια του ν. 3258/2004 (µε τις διατάξεις του οποίου θεσπίσθηκε ρητώς το δικαίωµα της µητέρας δικαστικού λειτουργού να λαµβάνει εννεάµηνη άδεια ανατροφής), δεν περιλαµβανόταν στον ν. 1756/1988 ρητή διάταξη περί χορήγησης σε γονέα δικαστικό λειτουργό άδειας ανατροφής τέκνου. Η σχετική έλλειψη αναφοράς είχε κριθεί, παγίως (βλ. ΣτΕ Ολοµ 3216/2003, ΕΕργΔ 2004, σελ. 85 επ., κ.ά.), ότι αναπληρώνεται, ερµηνευτικώς, από την παραποµπή της διάταξης περί άδειας τοκετού στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίες προβλέπουν όχι µόνον την άδεια τοκετού, αλλά και κάθε άλλη άδεια που αποβλέπει στην προστασία της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας. Έρεισµα της ως άνω δικανικής κρίσης είχε αποτελέσει η σκέψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγµατος θέτουν τη µητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του Κράτους και αποσκοπούν στην αντιµετώπιση του οξυµένου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας (βλ. και ΣτΕ /2004, ΕΔΚΑ 2004, σελ. 897 επ., ΣτΕ 385/2004, ΤΝΠ Νόµος). Υπό το φως των ως άνω σκέψεων, σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 53 παρ. 2 εδ. β του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), «Ο γονέας υ- πάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού ( )». γ) Δεδοµένου ότι, για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης περί µείωσης της άδειας ανατροφής τέκνου από εννέα σε πέντε µήνες, δεν θεσπίζεται µεταβατική διάταξη, επισηµαίνεται ότι η νέα ρύθµιση καταλαµβάνει τις αιτήσεις περί χορήγησης της σχετικής άδειας που θα κατατεθούν µετά τη δηµο- 13

14 14 σίευση του υπό ψήφιση Νσχ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. δ) Δεδοµένου ότι στις προτεινόµενες να τροποποιηθούν διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 συµπεριλαµβάνεται η παρ. 20, για την οποία, ό- µως, δεν προτείνεται τροποποίηση εν σχέσει προς την ισχύουσα µορφή της, θα ήταν σκόπιµο η εν λόγω διάταξη να απαλειφθεί από το κείµενο του Νσχ. 11. Επί του άρθρου 99 Για λόγους πληρότητας, ο τίτλος του εν λόγω άρθρου θα έπρεπε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Τροποποίηση των άρθρων 77, 77Α και 78 του ν. 1756/1988». Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012 Οι εισηγητές Αθανασία Διονυσοπούλου (Ι.,ΙΙΙ.5,6,7) Επιστηµονική Συνεργάτις Ανδρέας Κούνδουρος (Ι.,ΙΙΙ.8,9) Προϊστάµενος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Μελετών Μαριάνθη Καλυβιώτου (Ι.,ΙΙΙ.1,2,3,4,10,11) Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο Προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση θεµάτων συµβάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σαρωτικές αλλαγές στη δικαιοσύνη με στόχο την άρση της αρνησιδικίας εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Με 80 +1 σημεία παρέμβασης στην ποινική, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» I. Γενικές παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.

9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο. της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4. Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνεται πάντως ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου όντως δεν υφίσταται σχετική νοµολογία.

Σηµειώνεται πάντως ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου όντως δεν υφίσταται σχετική νοµολογία. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ : Α, Β, Γ Ταχ. /νση : Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Αναστολή προθεσμιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών»

Διαβάστε περισσότερα

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις»

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου

µε υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 1.6.17 Αριθμός απόφασης: 3174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: Αθήνα, 15 Ιουλίου ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ: Αθήνα, 15 Ιουλίου ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. steilελληνικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-02-2015 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/336-1/10-02-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 18 / 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 22(I)/2017 22(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Α-03Ρ9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/07-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής: Ολη η πρόταση της κυβέρνησης για τους δικηγόρους Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αρθρο 5 1. Το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 7/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 12 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα