(SY) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(SY) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ (SY) ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2 1. Κατηγορίες Πτυχίων: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 1.1. Τα πτυχία των ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στην «κατηγορία 1» (κατηγορία HAREC) και στην «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» (entry level). 2. Προϋποθέσεις: 2.1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12 ο ) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. 3. Αρμόδια Υπηρεσία (ΑΠΥ): Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας (ΑΠΥ) στην οποία ανήκει η μόνιμη κατοικία των ενδιαφερομένων. 4. Χρόνος Εξετάσεων-Διαδικασία: 4.1. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 4.2. Οι εξετάσεις διενεργούνται μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι σε συγκεκριμένη ΑΠΥ, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται στην ΑΠΥ πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες Ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των ΑΠΥ της ίδιας Περιφέρειας, μπορεί να αναλαμβάνει το έργο διενέργειας των εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη μία ΑΠΥ για λογαριασμό και των υπολοίπων. Η αρμοδιότητα έκδοσης πτυχίου παραμένει στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου 5. Δικαιολογητικά: 5.1. Αίτηση Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.

3 5.5. Προβλεπόμενο παράβολο Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου). 6. Τρόπος εξετάσεων για την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου: 6.1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969 Α ) και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε εκατό (100) και κατανέμονται για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου» σε ποσοστά 20%, 20%, 20% και 40% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α', Β', Γ' και Δ της ύλης των εξετάσεων Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις Όσοι καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α «Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο δεν περιέχει τις αντίστοιχες είκοσι (20) ερωτήσεις από το κεφάλαιο Α και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε εξήντα τέσσερις (64) από τις ογδόντα (80) υπόλοιπες ερωτήσεις. 7. Νομοθεσία - πληροφορίες: α. Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969 Α ): β. Συχνές ερωτήσεις: Ακολουθεί ενδεικτικό ερωτηματολόγιο από την ύλη για την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου.

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Α' - Τεχνικά θέµατα Για ποιο λόγο µια ηλεκτροπληξία από εναλλασσόµενο ρεύµα µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο; Αριθµός ερώτησης 1 1. Μπορεί να σταµατήσει η καρδιά και να µην αντλεί αίµα λόγω του ρεύµατος που περνάει µέσα από αυτή. 2. Προκαλείται ρεύµα που διαπερνάει τον εγκέφαλο. 3. Προκαλείται υπερθέρµανση ζωτικών οργάνων. 4. Προκαλείται ηλεκτρόλυση του αίµατος. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 1 από 344

5 Α' - Τεχνικά θέµατα Για ποιο λόγο πρέπει το µεταλλικό σώµα του εξοπλισµού του σταθµού να συνδέεται στην γείωση; Αριθµός ερώτησης 2 1. Εµποδίζει το κάψιµο των ασφαλειών σε περίπτωση εσωτερικού βραχυκυκλώµατος. 2. Παρέχει γείωση αναφοράς τάσης για τα εσωτερικά κυκλώµατα. 3. Εξασφαλίζει ότι γειώνεται ο ουδέτερος αγωγός. 4. Εξασφαλίζει ότι δεν θα εµφανιστούν επικίνδυνες τάσεις στο µεταλλικό σώµα. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 2 από 344

6 Α' - Τεχνικά θέµατα Η εγκατάσταση κεραίας στην οροφή ενός κτιρίου: Αριθµός ερώτησης 5 1. εν επηρεάζει την αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. 2. Ενισχύει την αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. 3. Απαιτεί επιπλέον αντικεραυνική προστασία. 4. Τίποτα από τα παραπάνω. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 3 από 344

7 Α' - Τεχνικά θέµατα Κατά την εγκατάσταση της κεραίας του, ένας ραδιοερασιτέχνης πρέπει να λαµβάνει υπόψη Αριθµός ερώτησης 8 1. Την παρουσία ηλεκτροφόρων καλωδίων. 2. Τις αποστάσεις από άλλες εγκατεστηµένες κεραίες. 3. Την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 4. Όλα τα παραπάνω. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 4 από 344

8 Α' - Τεχνικά θέµατα Με ποιο τρόπο επιδρούν τα ραδιοκύµατα στο ανθρώπινο σώµα; Αριθµός ερώτησης Θερµαίνονται οι ιστοί του σώµατος. 2. Μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. 3. Μπορεί να προκαλέσουν λευχαιµία. 4. Ψύχουν τους ιστούς του σώµατος. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 5 από 344

9 Α' - Τεχνικά θέµατα Μέχρι ποια απόσταση από το σηµείο πτώσης κεραυνού υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθµό σε λειτουργία; Αριθµός ερώτησης Μέχρι 10m. 2. Μέχρι 30m. 3. Μέχρι 200m. 4. εν υπάρχει όριο. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 6 από 344

10 Α' - Τεχνικά θέµατα Οι ραδιοεκποµπές από ποιο είδος ακτινοβολιών αποτελούνται; Αριθµός ερώτησης Από ιονίζουσες ακτινοβολίες. 2. Από µη ιονίζουσες ακτινοβολίες. 3. Και τα δύο. 4. Τίποτε από αυτά. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 7 από 344

11 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια από τις ακόλουθες συνθήκες προκαλεί την διακοπή του κυκλώµατος των V από το ρελέ ασφαλείας; Αριθµός ερώτησης Ρεύµα διαρρέει από τον αγωγό της φάσης στον αγωγό της γείωσης. 2. Ρεύµα διαρρέει από τον αγωγό της φάσης στον ουδέτερο αγωγό. 3. Ανίχνευση υπέρτασης. 4. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 8 από 344

12 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια µέτρα πρέπει να λαµβάνει ο ραδιοερασιτέχνης για την προστασία του κοινού; Αριθµός ερώτησης Να εξασφαλίζει τις κεραίες από πτώση σε χώρους πρόσβασης του κοινού. 2. Οι ραδιοεκποµπές του να µη υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια για το κοινό. 3. Να έχει αντικεραυνική προστασία στις κεραίες, εφόσον υπερέχουν από τον περιβάλλοντα χώρο. 4. Όλα τα παραπάνω. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 9 από 344

13 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια τάση είναι πιο επικίνδυνη για το χειριστή; Αριθµός ερώτησης V συνεχές V στους 145 ΜΗΖ V του δικτύου 50 ΗΖ V του δικτύου στην Β. Αµερική (60 ΗΖ). ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 10 από 344

14 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο από τα ακόλουθα είναι η πιο επικίνδυνη µορφή ηλεκτρικής ενέργειας; Αριθµός ερώτησης Συνεχές ρεύµα. 2. Εναλλασσόµενο ρεύµα. 3. Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. 4. Ηλεκτροστατικό πεδίο. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 11 από 344

15 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας στην διεξαγωγή των QSO; Αριθµός ερώτησης Να χρησιµοποιούµε τη µεγαλύτερη ισχύ εξόδου. 2. Να χρησιµοποιούµε συχνότητες λίγο κάτω από τις ραδιοερασιτεχνικές. 3. Να κάνουµε µόνο λήψη. 4. Να χρησιµοποιούµε τη µικρότερη ισχύ που απαιτείται για το QSO. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 12 από 344

16 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι από τα ακόλουθα είναι σωστή πρακτική για γειώσεις προστασίας από κεραυνούς; Αριθµός ερώτησης Πρέπει να συνδεθούν σε αγωγούς ύδρευσης. 2. Εάν πρέπει να λυγίσουν τα σύρµατα, πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν ορθή γωνία. 3. Γειώσεις προστασίας από κεραυνούς πρέπει να προστεθούν σε όλη την µη-γειωµένη καλωδίωση. 4. Οι γειώσεις προστασίας από κεραυνούς πρέπει να συνδεθούν µε όλες τις άλλες γειώσεις. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 13 από 344

17 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι κινδύνους εγκυµονεί µια πτώση κεραυνού στη κεραία του ραδιοσταθµού; Αριθµός ερώτησης Κανένα κίνδυνο. 2. Βλάβη στα µηχανήµατα. 3. Στην υγεία του χειριστή. 4. Και στα δύο παραπάνω. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 14 από 344

18 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι προληπτικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται κατά την ρύθµιση ή επισκευή µιας κεραίας; Αριθµός ερώτησης Τόσο το κεραιοσύστηµα όσο και ο τεχνικός πρέπει να είναι γειωµένοι. 2. Να σβήσει ο ποµπός και να αποσυνδεθεί η γραµµή µεταφοράς. 3. Ο τεχνικός πρέπει να φοράει µονωτικά γάντια. 4. εν είναι απαραίτητα προληπτικά µέτρα εφόσον δεν υπερβαίνονται τα όρια έκθεσης στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 15 από 344

19 Α' - Τεχνικά θέµατα Ένας "δέκτης ραδιοφωνίας FM" µπορεί να λάβει σήµατα σε συχνότητες: Αριθµός ερώτησης Στη ζώνη των FM ( MHz). 2. Στη ζώνη των FM ( MHz) και χαµηλότερες. 3. Στη ζώνη των FM ( MHz) και υψηλότερες. 4. Εξαρτάται από το είδος της διαµόρφωσης. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 16 από 344

20 Α' - Τεχνικά θέµατα Πώς ονοµάζεται η ικανότητα του δέκτη να ξεχωρίζει, από τα πολλά σήµατα που φτάνουν στην κεραία του και που διαφέρουν κατά συχνότητα, το σήµα του επιθυµητού σταθµού; Αριθµός ερώτησης Ευαισθησία. 2. Επιλεκτικότητα. 3. Πιστότητα. 4. Σταθερότητα συχνότητας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 17 από 344

21 Α' - Τεχνικά θέµατα Πώς ονοµάζεται ο βαθµός της ικανότητας ενός δέκτη να ενισχύει ασθενή ρεύµατα που φτάνουν στην κεραία του; Αριθµός ερώτησης Ευαισθησία. 2. Πιστότητα. 3. Επιλεκτικότητα. 4. Απόδοση. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 18 από 344

22 Α' - Τεχνικά θέµατα Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός δέκτη είναι: Αριθµός ερώτησης Η επιλεκτικότητα και η ευαισθησία. 2. Το κέρδος της κεραίας του και ο σηµατοθορυβικός λόγος στην έξοδο. 3. Η ικανότητα απόρριψης παρεµβολών και η επιλεκτικότητα. 4. Η γραµµικότητα του ενισχυτή και η ευστάθεια του ταλαντωτή. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 19 από 344

23 Α' - Τεχνικά θέµατα "Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία" είναι το φαινόµενο κατά το οποίο από µια πηγή εκπέµπεται θερµική ενέργεια στο χώρο µε τη µορφή ραδιενέργειας. Αριθµός ερώτησης Σωστό. 2. Λάθος ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 20 από 344

24 Α' - Τεχνικά θέµατα "Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία" είναι το φαινόµενο κατά το οποίο, από µια πηγή, εκπέµπεται ενέργεια στο χώρο µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Η ενέργεια µεταφέρεται µέσω του χώρου µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Αριθµός ερώτησης Σωστό. 2. Λάθος ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 21 από 344

25 Α' - Τεχνικά θέµατα Η "εµβέλεια" ενός ποµπού εξαρτάται: Αριθµός ερώτησης Μόνο από την ισχύ εκποµπής. 2. Μόνο από τη συχνότητα εκποµπής. 3. Ούτε από την ισχύ ούτε από την συχνότητα εκποµπής. 4. Από την ισχύ εκποµπής και από την συχνότητα εκποµπής. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 22 από 344

26 Α' - Τεχνικά θέµατα Η διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων επηρεάζεται από το ανάγλυφο του εδάφους και επίσης εξαρτάται από τη συχνότητα τους. Αριθµός ερώτησης Σωστό. 2. Λάθος ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 23 από 344

27 Α' - Τεχνικά θέµατα Η διάδοση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων επηρεάζεται µόνο από το ανάγλυφο του εδάφους και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα τους. Αριθµός ερώτησης Σωστό. 2. Λάθος ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 24 από 344

28 Α' - Τεχνικά θέµατα Με ποιο τρόπο διάδοσης επικοινωνεί συνήθως ένας ποµποδέκτης HF µε ένα άλλο σε απόσταση 2000Κm; Αριθµός ερώτησης Τροποσφαιρική διάδοση. 2. ιάδοση οπτικής επαφής. 3. ιάδοση βόρειου σέλαος. 4. Ιονοσφαιρική διάδοση. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 25 από 344

29 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο στρώµα της ιονόσφαιρας κυρίως υποστηρίζει τις ραδιοεπικοινωνίες µεταξύ ηπείρων; Αριθµός ερώτησης Το F1 2. Το Es 3. Το E 4. Το F2 ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 26 από 344

30 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο τµήµα της ατµόσφαιρας δηµιουργείται από την ηλιακή ακτινοβολία; Αριθµός ερώτησης Η στρατόσφαιρα. 2. Η ιονόσφαιρα. 3. Η τροπόσφαιρα. 4. Η εξώσφαιρα. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 27 από 344

31 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιος τρόπος διάδοσης συνήθως συµβαίνει όταν επικοινωνεί ένας φορητός VHF ποµποδέκτης µε έναν άλλο κοντά; Αριθµός ερώτησης Ιονοσφαιρική διάδοση. 2. ιάδοση µε παγίδευση. 3. ιάδοση οπτικής επαφής. 4. ιάδοση µε σκέδαση. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 28 από 344

32 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι είναι η ιονόσφαιρα; Αριθµός ερώτησης Ένα άλλο όνοµα για το κάτω στρώµα της ατµόσφαιρας που περιέχει τον αέρα που αναπνέουµε. 2. Ο τύπος κεραίας που εκπέµπει ισοτροπικά. 3. Το στρώµα της ατµόσφαιρας από τα 70 km έως τα 400 km. 4. Η σφαίρα που περιβάλει µια κεραία και στην οποία δηµιουργούνται ιόντα λόγω εκποµπής ραδιενέργειας κατά την λειτουργία του ποµπού. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 29 από 344

33 Α' - Τεχνικά θέµατα Αν µετρήσουµε µία βραχυκυκλωµένη αντίσταση παρουσιάζει τιµή: Αριθµός ερώτησης Μηδέν 2. Άπειρη Ω Ω ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 30 από 344

34 Α' - Τεχνικά θέµατα Αν µετρήσουµε µία κοµµένη αντίσταση παρουσιάζει τιµή: Αριθµός ερώτησης Μηδέν 2. Άπειρη Ω Ω ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 31 από 344

35 Α' - Τεχνικά θέµατα Η κεραία που φαίνεται στο σχήµα είναι: Αριθµός ερώτησης Τύπου Yagi. 2. Τύπου κλειστού βρόγχου. 3. Χοανοκεραία. 4. Οµοιοκατευθυντική. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 32 από 344

36 Α' - Τεχνικά θέµατα Μια "ψυχρή" κόλληση: Αριθµός ερώτησης Είναι ασφαλέστερη. 2. εν αλλοιώνει το υλικό της πλακέτας. 3. Επιτυγχάνεται χωρίς θερµότητα. 4. εν διασφαλίζει την οµαλή διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 33 από 344

37 Α' - Τεχνικά θέµατα Μονάδα µέτρησης της χωρητικότητας ενός πυκνωτή είναι: Αριθµός ερώτησης Το Farad-Watt 2. Το Amper-Farad 3. Το Farad 4. Το Volt ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 34 από 344

38 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν είναι αγώγιµο: Αριθµός ερώτησης Σίδηρος 2. Βολφράµιο 3. Κασσίτερος 4. Βερνικωµένη βατίστα ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 35 από 344

39 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν είναι µονωτικό: Αριθµός ερώτησης Πλαστικό 2. Αµίαντος 3. Αλουµίνιο 4. Χαρτί ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 36 από 344

40 Α' - Τεχνικά θέµατα Στο σχήµα απεικονίζεται: Αριθµός ερώτησης Ένα αποπνικτικό πηνίο. 2. Ένας κινητήρας. 3. Ένας κεραµικός πυκνωτής. 4. Ένας µετασχηµατιστής. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 37 από 344

41 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι από τα παρακάτω θα συνδέατε µε έναν ποµποδέκτη για τη λειτουργία RTTY; Αριθµός ερώτησης Ένα σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer system). 2. Έναν εκτυπωτή και έναν σαρωτή (scanner). 3. Ένα ελεγκτή αναστροφής δεδοµένων (data-inverter controller). 4. Ένα διαποδιαµορφωτή (modem), ένα όργανο ελέγχου κι ένα αριθµητικό πληκτρολόγιο DTMF. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 38 από 344

42 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι θα πρέπει να έχετε συνδεδεµένο µε έναν ποµποδέκτη για «λειτουργία φωνής»; Αριθµός ερώτησης Ένα φίλτρο splatter. 2. Ένα τερµατικό ελεγκτή φωνής. 3. Ένα ζωνοπερατό φίλτρο στην ακουστική περιοχή 2 έως 5,6 ΚΗΖ. 4. Ένα µικρόφωνο. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 39 από 344

43 Α' - Τεχνικά θέµατα Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα µε µήκος κύµατος 2m έχει συχνότητα: Αριθµός ερώτησης ΜΗz MHz MHz MHz ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 40 από 344

44 Α' - Τεχνικά θέµατα Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα µε συχνότητα 300ΜΗz έχει περίπου µήκος κύµατος: Αριθµός ερώτησης m 2. 10m m 4. 1m ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 41 από 344

45 Α' - Τεχνικά θέµατα Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µετριέται σε: Αριθµός ερώτησης Amper 2. Volt 3. Volt/m 4. Amper/m ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 42 από 344

46 Α' - Τεχνικά θέµατα Η ένταση του µαγνητικού πεδίου µετριέται σε: Αριθµός ερώτησης Tesla 2. Amper /m 3. Nt/Cb 4. Weber ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 43 από 344

47 Α' - Τεχνικά θέµατα Η µονάδα volt/meter µετρά: Αριθµός ερώτησης Ένταση µαγνητικού πεδίου. 2. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. 3. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών ενός πυκνωτή. 4. Ένταση σφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 44 από 344

48 Α' - Τεχνικά θέµατα Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος στο κενό είναι περίπου: Αριθµός ερώτησης m/sec 2. 3km/sec km/sec km/sec ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 45 από 344

49 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια από τα παρακάτω τέσσερα υλικά είναι µονωτές; Αριθµός ερώτησης Γυαλί, αέρας, πλαστικό, πορσελάνη. 2. Γυαλί, ξύλο, χαλκός, πορσελάνη. 3. Χαρτί, γυαλί, αέρας, αλουµίνιο. 4. Πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, άνθρακας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 46 από 344

50 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια από τα παρακάτω τρία υλικά είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού; Αριθµός ερώτησης Χαλκός, χρυσός, µίκα. 2. Χρυσός, ασήµι, ξύλο. 3. Χρυσός, ασήµι, αλουµίνιο. 4. Χαλκός, αλουµίνιο, χαρτί. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 47 από 344

51 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ο ορισµός της µονάδας Ωµ (Ohm); Αριθµός ερώτησης Η αντίσταση ενός κυκλώµατος στο οποίο πυκνωτής µε χωρητικότητα ένα µικροφαράντ (µf) είναι συντονισµένος σε συχνότητα 1 MΗz. 2. Η αντίσταση ενός κυκλώµατος το οποίο διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως ενός Αµπέρ (Α) όταν στα άκρα του εφαρµοστεί τάση ενός Βολτ (V). 3. Η αντίσταση ενός κυκλώµατος το οποίο διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως ενός µιλιαµπέρ (mα) όταν στα άκρα του εφαρµοστεί τάση ενός Βολτ (V). 4. Η αντίσταση ενός κυκλώµατος στο οποίο πηνίο µε αυτεπαγωγή ένα µιλιανρύ (mη) είναι συντονισµένο σε συχνότητα 1 MΗz. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 48 από 344

52 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης της αντίστασης; Αριθµός ερώτησης Το Φαράντ (Farad) 2. Το Βατ (Wat) 3. Το Ωµ (Ohm) 4. Το Ανρύ (Henry) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 49 από 344

53 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος; Αριθµός ερώτησης Το Βολτ (Volt) 2. Το Αµπέρ (Ampere) 3. Το Βατ (Watt) 4. Το Ωµ (Ohm) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 50 από 344

54 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η βασική µονάδα µέτρησης της τάσης; Αριθµός ερώτησης Το Βολτ (Volt) 2. Το Βατ (Watt) 3. Το Αµπέρ (Ampere) 4. Το Ωµ (Ohm) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 51 από 344

55 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος; Αριθµός ερώτησης Το Ωµ ( Ohm ) 2. Το Βατ ( Watt ) 3. Το Βολτ ( Volt ) 4. Το Αµπέρ ( Ampere ) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 52 από 344

56 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 292 Ποια είναι η σχέση της ταχύτητας διάδοσης ηλεκτροµαγνητικού κύµατος ( c ), µε τη συχνότητα ( f ) και το µήκος κύµατος του ( λ ); 1. c = f x λ 2. c = f / λ 3. f = c x λ 4. λ = f / c ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 53 από 344

57 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η τιµή της αντίστασης που διαρρέεται από ρεύµα έντασης 3 Α, όταν στα άκρα της εφαρµόζεται τάση 90 V; Αριθµός ερώτησης Ω Ω Ω Ω ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 54 από 344

58 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο είναι το µήκος κύµατος ( λ ) ηλεκτροµαγνητικού κύµατος µε συχνότητα f=150mhz; Αριθµός ερώτησης λ = 5 m 2. λ = 0,5 m 3. λ = 20 m 4. λ = 2 m ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 55 από 344

59 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποιο ηλεκτρικό κύκλωµα από τα παρακάτω δεν διαρρέεται από ρεύµα ; Αριθµός ερώτησης Το κλειστό κύκλωµα. 2. Το βραχυκύκλωµα. 3. Το ανοικτό κύκλωµα. 4. Το πλήρες κύκλωµα. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 56 από 344

60 Α' - Τεχνικά θέµατα Πόσα Hertz (Hz) είναι το ένα Megahertz (MHz); Αριθµός ερώτησης ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 57 από 344

61 Α' - Τεχνικά θέµατα Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει αντίσταση 100 Ω, όταν στα άκρα της εφαρµόζεται τάση 200 V; Αριθµός ερώτησης A 2. 2 A A 4. 0,5 A ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 58 από 344

62 Α' - Τεχνικά θέµατα Πόση είναι η τάση στα άκρα αντίστασης 50 Ω, όταν διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως 2 Α; Αριθµός ερώτησης V V V V ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 59 από 344

63 Α' - Τεχνικά θέµατα Πόση ισχύς ξοδεύεται όταν ρεύµα 7 ma περνά µέσα από µια αντίσταση 1,25 ΚΩ; Αριθµός ερώτησης Περίπου 61 mw 2. Περίπου 39 mw 3. Περίπου 11 mw 4. Περίπου 9 mw ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 60 από 344

64 Α' - Τεχνικά θέµατα Πότε έχουµε διαµόρφωση πλάτους ( ΑΜ) ενός φέροντος κύµατος; Αριθµός ερώτησης Όταν η συχνότητα του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. 2. Όταν το πλάτος του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. 3. Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος του φέροντος κύµατος. 4. Όταν η φάση του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 61 από 344

65 Α' - Τεχνικά θέµατα Πότε έχουµε διαµόρφωση συχνότητας (FM) ενός φέροντος κύµατος ; Αριθµός ερώτησης Όταν η συχνότητα του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. 2. Όταν το πλάτος του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. 3. Όταν το πλάτος της ακουστικής συχνότητας µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος του φέροντος κύµατος. 4. Όταν η φάση του φέροντος κύµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το πλάτος της ακουστικής συχνότητας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 62 από 344

66 Α' - Τεχνικά θέµατα Πώς υπολογίζεται η αντίσταση ενός κυκλώµατος, όταν είναι γνωστά η ένταση του συνεχούς ρεύµατος που το διαρρέει και η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του; Αριθµός ερώτησης R = I / E ( αντίσταση = ένταση / τάση ) 2. R = E / I ( αντίσταση = τάση / ένταση ) 3. R = I x E ( αντίσταση = ένταση x τάση ) 4. R = P / E ( αντίσταση = ισχύς / τάση ) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 63 από 344

67 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 331 Πώς υπολογίζεται η ένταση συνεχούς ρεύµατος σ' ένα κύκλωµα, όταν είναι γνωστά η τάση στα άκρα του και η αντίσταση του; 1. I = R x E ( ένταση = αντίσταση x τάση) 2. I = R / E ( ένταση = αντίσταση / τάση ) 3. I = E / R ( ένταση = τάση / αντίσταση ) 4. I = E / P ( ένταση = τάση / ισχύς ) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 64 από 344

68 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 333 Πώς υπολογίζεται η συνεχής τάση σ' ένα κύκλωµα, όταν είναι γνωστά η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει και η αντίσταση του; 1. E = I / R ( τάση = ένταση / αντίσταση ) 2. E = R / I ( τάση = αντίσταση / ένταση ) 3. E = I x R ( τάση = ένταση x αντίσταση ) 4. E = I / P ( τάση = ένταση / ισχύς ) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 65 από 344

69 Α' - Τεχνικά θέµατα Σ' ένα πίνακα ενδείξεων, στον οποίο οι τιµές εµφανίζονται σε KHz, έχουµε µια ένδειξη KHz. Τι ένδειξη θα είχαµε αν οι τιµές εµφανιζόταν σε Hz; Αριθµός ερώτησης Hz Hz Hz Hz ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 66 από 344

70 Α' - Τεχνικά θέµατα Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε συχνότητες MHz χαρακτηρίζονται: Αριθµός ερώτησης Βραχέα (HF) 2. Υπερβραχέα (VHF) 3. Μεσαία (MF) 4. Μακρά (LF) ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 67 από 344

71 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι παθαίνει το µήκος κύµατος ενός σήµατος όταν η συχνότητα του αυξάνεται; Αριθµός ερώτησης Γίνεται µικρότερο. 2. Γίνεται µεγαλύτερο. 3. Παραµένει το ίδιο. 4. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 68 από 344

72 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 345 Τι συµβαίνει όταν δεν υπάρχει προσαρµογή ποµπού - γραµµής µεταφοράς - κεραίας σε µια εγκατάσταση σταθµού ασυρµάτου; 1. εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 2. Έχουµε απώλεια ισχύος. 3. Έχουµε µέγιστη µεταφορά ισχύος. 4. Αλλάζει η αντίσταση της κεραίας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 69 από 344

73 Α' - Τεχνικά θέµατα Με ποια ταχύτητα διαδίδονται στο χώρο τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα; Αριθµός ερώτησης Km / sec Km / sec m / sec Km / sec ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 70 από 344

74 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 374 Πόση είναι η ολική χωρητικότητα ( total capacitance) σε κύκλωµα πυκνωτών εν παραλλήλω όταν C1 = 100 mf και C2 = 100 mf; mf mf mf 4. 2,150 mf ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 71 από 344

75 Α' - Τεχνικά θέµατα Τι είναι ένα φίλτρο (Filter); Αριθµός ερώτησης Το κύκλωµα που επιτρέπει να περνά το ρεύµα που έχει τιµή από µια συγκεκριµένη στάθµη ισχύος και πάνω (π.χ. το "φίλτρο 5 mw" αφήνει να περνούν ρεύµατα µεγαλύτερα των 5 mw, ενώ κόβει τα ασθενέστερα ρεύµατα). 2. Ένα είδος κυκλώµατος εξοµάλυνσης. 3. Ένα κύκλωµα που επιτρέπει µερικές συχνότητες να περνούν µε µικρή απώλεια ενώ περικόπτει άλλες συχνότητες. Συνήθως κατασκευάζονται από µερικά συντονισµένα κυκλώµατα. 4. Το κύκλωµα που ενισχύει τις ραδιοσυχνότητες και περικόπτει τις ακουστικές συχνότητες. Χρησιµοποιείται στους ταλαντωτές συµβολής (BFO). ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 72 από 344

76 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 388 Αν τα στάσιµα κύµατα σε µια κεραία είναι 2:1, τι ποσοστό της εισερχόµενης ισχύος σε αυτήν επιστρέφει προς τον ποµπό; % % 3. 7 % 4. 1% ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 73 από 344

77 Α' - Τεχνικά θέµατα Αριθµός ερώτησης 392 Γιατί είναι σηµαντικό να έχουµε µικρό SWR σε ένα κεραιοσύστηµα που χρησιµοποιεί οµοαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας; 1. Για να µειωθούν οι παρεµβολές στα τηλεοπτικά σήµατα. 2. Για την βέλτιστη µεταφορά ισχύος. 3. Για να αυξηθεί ο χρόνος ζωής της κεραίας. 4. Για να µην αλλάζει πόλωση το σήµα. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 74 από 344

78 Α' - Τεχνικά θέµατα Εάν η συχνότητα εκποµπής µιας κεραίας είναι 21 MHz τότε το απαιτούµενο µήκος ενός διπόλου είναι περίπου: Αριθµός ερώτησης ,00 µ 2. 8,5 µ 3. 8 µ 4. 7,5 µ ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 75 από 344

79 Α' - Τεχνικά θέµατα Ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς (e.i.r.p.): Αριθµός ερώτησης Είναι το γινόµενο της ισχύος που εκπέµπεται από την κεραία και της απολαβής της κεραίας ως προς µία ισοτροπική κεραία σε δεδοµένη κατεύθυνση (απόλυτη ή ισοτροπική απολαβή). 2. Είναι το γινόµενο της ισχύος που εκπέµπει η κεραία και της συχνότητας λειτουργίας του ποµπού ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 76 από 344

80 Α' - Τεχνικά θέµατα Μια κεραία µισού µήκους κύµατος (λ/2) για τους 28,550 MHz, πόσο περίπου συνολικό µήκος έχει; Αριθµός ερώτησης µ µ µ. 4. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 77 από 344

81 Α' - Τεχνικά θέµατα Να προσδιορίσετε τον αριθµό των παρασιτικών στοιχείων της στοιχειοκεραίας του σχήµατος: Αριθµός ερώτησης ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 78 από 344

82 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια είναι η λειτουργία ενός συντονιστή κεραίας (antenna tuner); Αριθµός ερώτησης Προσαρµόζει την σύνθετη αντίσταση εξόδου του ποµποδέκτη µε τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του κεραιοσυστήµατος. 2. Βοηθά έναν δέκτη να συντονιστεί αυτόµατα στον σταθµό που µας φέρνει το ασθενέστερο σήµα. 3. Συνδέει το κεραιοσύστηµα µε τον ποµπό κατά την εκποµπή µας και µε τον δέκτη κατά την λήψη. 4. Μεταστρέφει έναν ποµποδέκτη µεταξύ των διαφορετικών ειδών κεραιών που συνδέονται στην ίδια γραµµή τροφοδοσίας. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 79 από 344

83 Α' - Τεχνικά θέµατα Ποια τιµή έχει η χαρακτηριστική αντίσταση των συνηθισµένων οµοαξονικών καλωδίων που χρησιµοποιούνται στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη; Αριθµός ερώτησης Ohm Ohm Ohm Ohm ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 80 από 344

84 Α' - Τεχνικά θέµατα Πόσους "ανακλαστήρες" συνήθως έχει µία κατευθυντική κεραία (YAGI); Αριθµός ερώτησης Κανένα 2. Τρεις 3. Ένα 4. ΣΩΣΤΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 Σελίδα 81 από 344

Λήψη από e-ham.gr (SY) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ

Λήψη από e-ham.gr (SY) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τεχνικά θέµατα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΘΕΩΡΙΑ Ποια υλικά ονοµάζουµε αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

SYbook.pdf. v1.2. Μετατροπή σε μικρότερο αρχείο.pdf με απλό κείμενο και δυνατότητα απόκρυψης απαντήσεων από GeorgeVita (www.hlektronika.

SYbook.pdf. v1.2. Μετατροπή σε μικρότερο αρχείο.pdf με απλό κείμενο και δυνατότητα απόκρυψης απαντήσεων από GeorgeVita (www.hlektronika. SYbook.pdf v1.2 Πηγή ύλης: ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (www.yme.gr) > Επικοινωνίες > Ραδιοερασιτέχνες Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις, ύλη, πρόγραμμα Η/Υ στο: Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. KΕΦΑΛΑΙΟ Α : Τεχνικά θέµατα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. KΕΦΑΛΑΙΟ Α : Τεχνικά θέµατα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ KΕΦΑΛΑΙΟ Α : Τεχνικά θέµατα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΘΕΩΡΙΑ Ποια υλικά ονοµάζουµε αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, ποια ηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Κεραίες - Η ισχύς στην έξοδο του ενισχυτή RF του πομπού πρέπει να ακτινοβοληθεί στο χώρο ως Η/Μ κύμα. - Οι διατάξεις που ακτινοβολούν Η/Μ κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ Με ποιό τρόπο προστατεύεται καλύτερα ο ραδιοσταθµός από στατικά φορτία; κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Τι ονομάζεται προσαρμογή και πώς επιτυγχάνεται στην περίπτωση των γραμμών μεταφοράς; Προσαρμογή ονομάζεται η εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν τη μεταφορά της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ Γράφει ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος (SW3ORA) Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με μία εύκολη κατασκευή, αλλά πολύ χρήσιμη για όλους τους ραδιοερασιτέχνες. Θα προσπαθήσω με

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1. Τηλέγραφος 2. Τηλέφωνο 3. Τηλεόραση 4. Ραδιόφωνο 5. Cd/dvd-player 1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 4

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 4 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 4 15 Σεπτεµβρίου, 2005 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο;

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 015-016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. 7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. Ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται το ωφέλιμο φέρον σήμα που λαμβάνει και να αποδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματική Τεχνολογία ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1) Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία, αφού τα τρίψουμε έχουν την ιδιότητα να έλκουν μικρά αντικείμενα. 2) Οι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η. ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου τηλ:210/ /

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η. ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου τηλ:210/ / 47 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου τηλ:10/76.01.470 10/76.00.179 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 008 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματα μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6120 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. . Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε στιγµή, όπου: εφθ =

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. . Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε στιγµή, όπου: εφθ = Βουλιαγµένης_07/0/00, ΙΓΩΝΙΣΜ Μάθηµα : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΙΣ ΤΛΝΤΩΣΕΙΣ & ΣΤ ΚΥΜΤ) Καθηγητής/τρια: Χρόνος: 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Γ ΘΕΜΤ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες,

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118P/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5118P 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοσυχνότητα Παρατήρηση ιεγείρουσα δύναµη. Ερώτηση:

Ιδιοσυχνότητα Παρατήρηση ιεγείρουσα δύναµη. Ερώτηση: ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ελεύθερη ταλάντωση - Ιδιοσυχνότητα Παρατήρηση: Εφ' όσον θέλουµε να διατηρείται το πλάτος σταθερό πρέπει να προσφέρουµε ενέργεια στο σύστηµα συνεχώς µε τη βοήθεια µιας δύναµης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος 1. Ένα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ί) Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

- Transistor Transistor -

- Transistor Transistor - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΟΣ Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας Αντίσταση πυκνωτή - πηνίου Συντονισµένο κύκλωµα Ηλεκτρονική δοµή της ύλης Ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης Ηλεκτρονικές λυχνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I Υπερετερόδυνοι Δέκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I Υπερετερόδυνοι Δέκτες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I Υπερετερόδυνοι Δέκτες Δημήτρης Ευσταθίου, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπερετερόδυνοι Δέκτες Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο 35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές πηγές, ηλεκτρικοί πόλοι, καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6121/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 Ελληνικά 2 Το SDV6121/12 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (20-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕYΜΑ ΚΑΙ ΣYΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Συσκευές όπως: Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το ηλεκτρικό ψυγείο, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας του Εργαστηρίου αφορούν γεννήτριες συχνοτήτων οι οποίες λειτουργούν στη μηιονίζουσα περιοχή του φάσματος των συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Πότε έχουμε σφαιρική διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος; απ Αν θεωρήσουμε μια κεραία εκπομπής ως σημειακή πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (μπορούμε να κάνουμε αυτή την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος

Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος Γενικά Προβλήµατα που δηµιουργούν οι αρµονικές Μείωση του cosφ Αυξηµένες απώλειες στα καλώδια Συντονισµός-Καταστροφή πυκνωτών και µετασχηµατιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Τηλεπικοινωνίες Είναι το σύνολο των μέσων και τεχνικών για τη μεταβίβαση πληροφοριών (φωνή, εικόνα, δεδομένα υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα