Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ"

Transcript

1 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

2

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή μας Ἱστορία λέγεται «Ρωμαϊκὴ καὶ Βυζαντινή». Περιλαμβάνει κατὰ πρῶτον μὲν τὴν ἱστορίαν τῆς Ρώμης καὶ τῶν λαῶν τῆς μεγαλης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τοὺς πολέμους καὶ τὰς κατακτήσεις της ἀπὸ τοῦ ἔτους 753 π.χ. (ἔτος κτίσεως τῆς Ρώμης) καὶ ἑξῆς. Εν συνεχείᾳ περιλαμβάνει τὴν περίοδον ἐκείνην τοῦ Ελληνισμοῦ, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τοῦ ἔτους 330 μ.χ. μέχρι τοῦ 1453 μ.χ. Ὀνομάζεται δὲ Βυζαντινὴ Ιστορία, διότι ἔχει ὡς κέντρον τὸ Βυζάντιον, τὴν ἀρχαίαν ἀποικίαν, τὴν ὁποίαν ἵδρυσαν, κατὰ τὴν παράδοσιν, τὸ 664 π.χ. Μεγαρείς ἄποικοι, ὑπὸ τὸν Βύζαντα. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν ὁ Μ. Κωνσταντῖνος ἔκτισε τὴν νέαν πρωτεύουσαν τοῦ κράτους του, τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὸ 330 μ.χ. Η ἱστορικὴ αὐτὴ περίοδος, ἡ ὸποία διήρκεσεν 11 αἰῶνας, εἶναι πλήρης ἀγώνων δόξης καὶ μεγαλείου, ἐφάμιλλος πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν ἑποχήν. Τὸ Βυζάντιον κατὰ τοὺς αἰῶνας τούτους, μὲ τοὺς συνεχεῖς ἀγῶνας, προεφύλαξε τὴν Δύσιν ἀπὸ τὰ στίφη τῆς Ἀνατολῆς, διέσωσε τὸν κλασσικὸν ἐλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ διέδωσε τὸν Χριστιανισμὸν εἰς τὴν Δύσιν καὶ τὴν Ἀνατολήν. Τὴν Βυζαντινὴν ἵστορίαν διαιροῦμε εἰς τρεῖς μεγάλας περιόδους: Η πρώτη ( μ.χ.) περιλαμβάνει τὴν σύγκρουσιν τοῦ ἀρχαίου κόσμου μὲ τὸν Χριστιανισμόν, ὸ ὁποῖος τελικῶς ἐπικρατεῖ. Η δευτέρα ( μ.χ.) εἶναι ἡ καθ αὐτὸ βυζαντινὴ-ἑλληνικὴ, διότι το κράτος γίνεται ὁμοιογενές, Ελληνικὸν καὶ Χριστιανικὸν (Ὀρθόδοξον). Η ἑλληνικὴ γλῶσσσα ἐπικρατεῖ εἰς ὅλην τὴν αὐτοκρατορίαν, ἡ νομοθεσία καὶ ἡ διοίκησις γίνεται ἑλληνική. Οὶ αὐτοκρθάτορες εἶναι Ελληνες καὶ Χριστιανοὶ Ορθόδοξοι. Η τρίτη περίοδος ( μ.χ.) περιλαμβάνει τοὺς ἀγῶνας τῶν δημιουργηθένταων τεσσάρων ἑλληνικῶν κρατῶν μέχρι τῆς ὑποταγῆς των εἰς τοὺς Τούρκους. Αὑτὴν τὴν ὑπερχιλιετῆ ἱστορίαν τῆς Ελληνικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας θὰ διηγηθοῦν αἱ σελίδες τοῦ βιβλίου τούτου.

6

7 1. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. ΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. Γνωρίζομεν ότι εἰς μίαν ἄγνωστον ἑποχὴν τὰ ἰνδοευρωπαϊκὰ φῦλα ἑξεχύθησαν ἀπὸ τὰ Ν.Α. μέρη τῆς Εὐρώπης καὶ διεσκορπίσθησαν καθ ὅλην τὴν ἤπειρον. Τμήματα αὐτῶν ἔφθασαν καὶ μέχρι τῆς Ιταλίας καὶ κατέλαβον ὁλόκληρον τὴν χερσόνησον. Εἰς τὴν ἄνω Ιταλίαν κατῴκουν οἱ Ἐτροῦσκοι ἤ Τυρρηνοί, ὅπως τοὺς ἔλεγον οἱ Ἕλληνες. Φαίνεται ὅτι ἦλθον ἀπὸ τὴν Μ. Ἀσίαν, ἀπ ὅπου ἕφυγαν ἑξ αἰτίας κόποιου μεγάλου πολέμου. Ἔφερον ὅμως μαζί των τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀνατολικοῦ πολιτισμοῦ. Εἰς τὴν κεντρικὴν Ιταλίαν ἑγκατεστάθησαν οἱ Λατῖνοι. Ἥσαν ποιμένες καὶ ἕζων εἰς τὸ Λάτιον, τὴν σπουδαιοτέραν ἀπὸ τὰς χώρας τῆς Ιταλίας, πλησίον τοῦ ποταμοῦ Τιβέρεως, ἄλλαι δὲ φυλαὶ αὐτῶν διέμενον εἰς τὰς πέριξ χώρας. Εἰς τὴν νότιον Ιταλίαν καὶ Σικελίαν οἱ κάτοικοι ἦσαν Ελληνες, οἱ ὁποῖοι ἦλθον ὡς ἄποικοι τὸν 7ον καὶ τὸν 6ον π.χ. αἰῶνα. Ἡ σπουδαιοτέρα καὶ ἀκμαιοτέρα ἀποικία ἦτο ὁ Τάρας. Γείτονες τῶν Λατίνων ἧσαν οἱ Σαβῖνοι, κάτοικοι τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν, ἀγροῖκοι καὶ ἀπολίτιστοι. Πρὸς αὐτοὺς καὶ τοὺς Ετρούσκους οἱ Λατῖνοι ἦρχοντο εἰς ἐπαφὴν καὶ ἀντήλασσον τὰ προϊόντων, αὐτοὶ μὲν δίδοντες σιτηρὰ καὶ ζῶα, ἀπὸ αὐτοὺς δὲ λαμβάνοντες ἐργαλεῖα καὶ ὅπλα, εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ὁποίων οἱ Ετρούσκοι ἧσαν εἰδικοί. Ἐπάνω εἰς ἕνα λόφον, τὸν Παλατῖνον, ἔκτισαν οἱ Λατὶνοι μίαν μικρὰν πόλιν, τὴν περιέβαλον μὲ τεῖχος καὶ τὴν ὠνόμασαν Ρώμην, διότι ἔλεγον ὅτι τὴν ἔκτισεν ὁ Ρωμύλος (753 π.χ.). Τὸν μῦθον διὰ τὴν κτίσιν τῆς Ρώμης τὸν ἐπενόησαν βεβαίως πολὺ ἀργότερον, ὅταν ἡ Ρώμη, κατέστη κέντρον μεγάλου κράτους. Κατὰ τὸν μῦθον αὐτὸν πάντως, όταν οἱ Ἕλληνες κατέλαβον τὴν Τροίαν, πολλοὶ Τρῶες κατέφυγον εἰς ἄλλας χώρας. Εἰς ἐξ αὐτῶν, ὁαἰνείας, 7

8 ἀπὸ τὰ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας, ἔφθασεν εἰς τὰ παράλια τῆς Ιταλίας. Πλησίον τῶν ἐκβολῶν τοῦ Τιβέρεως ἔκτισε μίαν πόλιν, τὸ Λαβίνιον. Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνούς του ἦτο καὶ ὁ Αμούλιος, ὁ ὁποίος ἐξεδίωξε τὸν ἀδελφόν του βασιλέα καὶ ἕγινεν ὁ ἴδιος βασιλεύς. Τὰ δύο νήπια τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως, τὸν Ρωμύλον καὶ τὸν Ρέμον, διέταξε νὰ τὰ βάλουν εἰς μίαν σκάφην καὶ νὰ τὰ ρίψουν εἰς τὸν Τέβριν. Τὸ ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ ὅμως τὰ ἕρριψεν εἰς τὴν ξηράν. Μία λύκαινα ἦκουσε τοὺς κλαυθμηρισμοὺς των καὶ τοὺς προσέφερε τὰ γάλα της. Ἔπειτα τὰ παρέλαβε κάποιος ποιμὴν καὶ τὰ ἀνέθρεψεν. Ὅταν ὁ Ρωμύλος καὶ ὁ Ρέμος ἑμεγάλωσαν, ἐπεδίωξαν τὸν Αμούλιον.Εἰς τὸ μέρος δε ὅπου ἐσὡθησαν ἔκτισαν μίαν πόλιν, τὴν Ρώμην. Εἰς αὔτην ἐβασίλευσεν ὁ Ρωμύλος καὶ διὰ νὰ αὐξήσῃ τὸν πληθυσμὸν τῆς πόἐως μετεχειρίσθη τὸ ἑξῆς τέχνασμα: Εκαμεν ἀγῶνας καὶ ἑκάλεσαν εἰς αὐτοὺς καὶ τοὺς Σαβίνους. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἀγώνων ὅμως οἱ Ρωμαῖοι ἥρπασαν τὰς θυγατέρας των καὶ τὰς ἐνυμεύθησαν. Οἱ Σαβίνοι τότε έξεστράτευσαν κατὰ τῶν Ρωμαίων, ἀλλ αἱ θυγατέρες των ἐρρίφθησαν εἰς τὸ μέσον τῶν ἐμπολέμων καὶ ἕφεραν

9 τὴν συμφιλίωσιν μεταξὺ αὐτῶν. Οἱ μῦθοι αὐτοὶ φανερώνουν ὅτι ἡ Ρώμη προσέφερε πάντοτε φιλόξενον-καταφύγιον εἰς ὅλας τὰς λατινικὰς φυλάς. Επροχώρησε μάλιστα ἀκόμη περισσότερον. Ἐδέχθη ὅλους τοὺς Λατίνους ὡς μέλη τῆς ἑλευθέρας Πολιτείας της. Ὅταν κάποιος ἑχθρὸς ἕφθανε «πρὸ τῶν πυλῶν» της, ὅλοι οἱ Λατῖνοι ἕτρεχον νὰ τὴν ὑπερασπίσουν. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. Οἱ Ρωμαῖοι κατήγοντο ἀπὸ τὴν ἱδίαν Ἰνδοευρωπαϊκὴν φυλὴν μὲ τοὺς Ἕλληνας. Διὰ τοῦτο πολλὰ εἶναι τὰ κοινὰ γνωρίσματά των. Η Ρώμη κατ άρχας ἑκυβερνᾶτο απὸ βασιλεῖς. Ὁ βασιλεῦς εἰχε δώδεκα ὑπηρέτας, οἱ ὁποῖοι τὸν συνώδευον. Οὗτοι ἔφερον εἰς τόν ἀριστερόν των ὧμον ἀπὸ μίαν δέσμην ράβδων καὶ δι αὐτὸ ἐλέγοντο ραβδοῦχοι. Ὁ βασιλεὺς ἐβοηθεῖτο εἰς τὴν διοίκησιν ἀπὸ ἰσόβιον συμβούλιον ἐκ γερόντων, τὴν Γερουσίαν. Ἀργότερον οἱ Ρωμαῖοι κατήργησαν τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ἐξουσίαν των παρέδωσαν εἰς δύο ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι ἐλέγοντο ὕπατοι. ΟΙ ὕπατοι, συνοδευόμενοι ἀπὸ τοὺς ραβδούχους, παρουσιάζοντο εἰς τὸ κοινὸν φέροντες τήβεννον μὲ πορφυρὰς γραμμάς. Τήν Γερουσίαν ἀντικατέστησεμν ἡ Σύγκλητος. Ως συγκλητικοὶ ὅμως ἐξελέγοντο μόνον οἱ ἄρχοντες, οἱ πατρίκιοι, ἐνῷ πληβεῖοι δὲν ἐλάμβανον μέρος εἰς τὴν διοίκησιν. Η Σύγκλητος εἷχε τεραστίαν δύναμιν. Ανεβίβαζε καὶ 9

10 κατεβίβαζε τοὺς ὑπάτους κατὰ τὴν κρίσιν της. 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Οἱ κάτοικοι τῆς Ρώμης, οἱ Ρωμαῖοι, εἶχον πολλὰς ἀρετάς. Ησαν γενναῖοι πολεμισταί, καρτερικοί, ἐσέβοντο τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς προγόνους των, ἠγάπων τὴν πατρίδα καὶ τὴν οἰκογένειαν καὶ ἐπειθάρχουν εἰς τοὺς νόμους. Η ζωή των ὡμοίαζεν εἰς σκληρότητα μὲ τὴν ζωὴν τῶν ἀρχαίων Σπαρτιατῶν. Ο πατὴρ τῆς οἰκογενείας ἐκαλλιέργει μὲ τοὺς δούλους τὰ κτήματα καὶ ἡ οἰκοδέσποινα ἔμενεν εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐφρόντιζε δι αὐτήν. Ο πατὴρ εἷχε δικαιώματα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπὶ τῆς οἰκογενείας, χωρίς νὰ δίδῃ λόγον εἰς κανένα. 4. ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Ὀλίγον κατ ὀλίγον ἡ Ρώμη ἑξαπλώνεται εἰς τοὺς γύρω λόφους καὶ γίνεται πόλις μεγάλη. Οἱ κάτοικοί της, μὲ τὴν θαυμαστὴν ὀργάνωσίν των, κατορθώνουν, μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, νὰ συνενώσουν εἰς ἓν κράτος ὅλους τοὺς Λατίνους. Κατὰ πρῶτον κατορθώνουν νὰ νικήσουν τοὺς γειτονικοὺς λαοὺς καὶ νὰ γίνουν κύριοι ὄλης τῆς Μέσης Ιταλίας. Κατόπιν στρέφονται πρὸς τὴν Κάτω Ιταλίαν, ὅπου ἥκμαζον μεγάλαι ἑλληνικαὶ πόλεις, ὅπως ὁ Τάρας, τὸ Ρήγιον κ.ἄ. Οἱ Ἕλληνες ἄποικοι τοῦ Τάραντος δὲν ἧσαν πολεμικὸς λαός, ἀλλὰ πρὸ πάντων ἐμπορικός. Εκάλεσαν λοιπὸν εἰς βοήθειάν των τὸν περίφημον βασιλέα τῆς Ηπείρου Πύρρον. Ὁ Πύρρος ἐδέχθη τὴν προσκλησιν αὐτὴν εὐχαρίστως, διότι εἶχε τὴν φιλοδοξίαν νὰ παίξῃ εἰς τὴν Δύσιν τὸν ρόλον, τὸν ὁποῖον ἕπαιξεν ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τὴν Ἀνατολήν. Ἀλλὰ μὲ τὴν φιλοδοξίαν του αὐτὴν ἥνοιξεν εἰς τοὺς Ρωμαίους τὸν δρ μον πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὰς ἀρχὰς λοιπὸν τοῦ 280 π.χ., ἐπὶ κεφαλῆς ἀνδρῶν περίπου καὶ μὲ 20 ἐλέφαντας, ἀπεβιβάσθη εἰς τὸν Τάραντα καὶ ἀντιμετώπισε παρὰ τὴν Ἡράκλειαν Ρωμαίους, τοὺς ὁποίους κατερόπωσε. Τὸ ἐπὸμεμον ἔτος ἐνίκησε καὶ πάλιν τοὺς ρωμαίους εἰς τὴν Απουλίαν, ἔιπαθεν ὅμως τόσην φθορὰν, ὥστε λέγεται ὅτι εῖπεν: «Ἐὰν νικήσωμεν ἄλλην μίαν φορὰν ἀκόμη τοὺς Ρωμαίους, εἵμεθα κατεστραμμένοι». Τέλος τὸ 275 ἐνικήθη εἰς μίαν μεγάλην μάχην ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους 10

11 καὶ μὲ τὰ λείψανα τοῦ στρατοῦ του ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Ἥπειρον. Τοιουτοτρόπως οἱ Ρωμαίοι ἑπεκράτησαν εἰς τὴν Κάτω Ιταλίαν καὶ ἐστερέωσαν τὴν ἐξουσίαν των ἐφ ὅλης τῆς Ιταλίας (272 π.χ.). Ισχυρὰ δύναμις, ὅπως ἔγινε τώρα, ἔστρεψε τὴν προσοχὴν της ἡ Ρώμη πρὸς τὰς ἄλλας μεγάλας δυνάμεις τῶν χρόνων ἑκείνων: τὴν Καρχηδόνα, τὴν Συρίαν, τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Αἵγυπτον. Οἱ Καρχηδόνιοι ἦσαν κύριοι τῆς θαλάσσης ἐξουσίαζον ἐκτεταμένην χώραν εἰς τὴν Βόρειον Ἀφρικὴν, εἰς τὴν θέσιν τῆς σημερινῆς Τύνιδος. Εἶχον ἐμπορικοὺς σταθμοὺς εἰς ὅλην τὴν παραλίαν τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, εἰς τὴν Σικελίαν καὶ τὴν Ισπανίαν. Ὅμως στρατὸν ἐθνικὸν δὲν εἶχον οἱ Καρχηδόνιοι, ὅπως οἱ Ρωμαῖοι, παρὰ μόνον μισθοφόρους ἀπὸ διάφορα ἔθνη. Ἀπὸ τὸ 264 ἔως τὸ 146 π.κ., ἐπὶ ἔνα περίπου αἰῶνα, ἡγωνίζοντο οἱ Ρωμαῖοι καὶ οἱ Καρχῃδόνιοι μεταξύ των. Ἔγιναν τρεῖς μεγάλοι πόλεμοι, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται «Καρχηδονιακοὶ πόλεμοι». Κατὰ τὸν πρῶτον Καρχηδονιακὸν πόλεμον ( π.χ.) οἱ Ρωμαῖοι ἐνίκησαν τοὺς Καρχηδονίους εἰς τὴν θάλασσαν καὶ κατέλαβον τὴν Σικελίαν καὶ τὴν Σαρδηνίαν. Επειτα ὅμως οἱ Καρχηδόνιοι ἠγωνίσθησαν νὰ ὑποτάξουν τοὺς λαοὺς τῆς Ισπανίας, ἔχοντες ὡς στρατηγόν των τὸν Ἁννίβαν, ἔνα ἐκ τῶν μεγαλυτέρων στρατηγῶν τῆς Ιστορίας. Οἱ Ρωμαίοι ἠθέλησαν νὰ ἐμποδίσουν τοὺς Καρχηδονίους ἀπὸ τὴν ὑποταγὴν τῆς Ισπανίας καὶ τότε ὁ Αννίβας ἐβάδισε κατὰ τῆς Ρώμης. Επέρασε τὰς χιονοσκεπεῖς Ἅλπεις καὶ ἐφθασεν εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Ιταλίας, μὲ πολὺν στρατὸν καὶ πολεμικοὺς ἑλέφαντας. Συνήντησε τὰς ρωμαϊκὰς λεγεῶνας καὶ τὰς κατενίκησε. Τέλος εἰς τὴν Ρώμην ἠκούσθη ἡ ἀγωνιώδης κραυγὴ: «Ὁ Ἁννίβας πρὸ τῶν πυλῶν»! Ἀλλὰ τότε ὁ στρατηγὸς Σκιπίων ἀπεβιβάσθη εἰς τὴν Καρχηδόνα καὶ ὁ Ἁννίβας ἡναγκάσθη νὰ ἐπιστρέψῃ διὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν πατρίδα του. Οἱ Καρχηδόνιοι ὑπεχρεώθησαν νὰ συνάψουν εἰρήνην μὲ τοὺς Ρωμαίους (202 π.χ.). Πάλιν ὅμως ἡ Καρχηδὼν ἔγινεν ἰσχυρὰ δύναμις καὶ τότε οἱ Ρωμαῖοι ἐπεχείρησαν καὶ τρίτον πόλεμον. Οἱ Καρχηδάνιοι προέβαλον γενναίαν ἀντίστασιν ἑπὶ τρία ἔτη. Τελικῶς ὅμως θπέκυψαν καὶ τὸ τέλος τῆς ὡραίας πόλεως ὑπῆρξε τρομερὸν (146 μ.χ.). Οἱ κάτοικοί της ἐφονεύθησαν ἥ ἔγιναν αἰχμάλωτοι. Οἱ θησαυροί της ἐστάλησαν 11

12 εἰς τήν Ρώμην. Καὶ ἐκεῖ ὅπου ἀλλοτε ἐβασίλευον ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐτυχία, τώρα δέν ἀπέμεινε τίποτε. ΕΡΓΑΣΙΑΙ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. -Ποῖοι λαοὶ κατώκουν εἰς τὴν Β., Κεντρικὴν καὶ Ν. Ιταλίαν; Τί ἦσαν οἱ Λατῖνοι; Ποῦ ὑπῆρχαν ἑλληνικαὶ ἀποικίαι; -Να γράψετε εἰς τὸ τετράδιον της Ἱστορίας α) Πότε ἀρχίζει, ἡ ἱστορία τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους, β) ποίας ἀρετὰς εἶχον οἱ Ρωμαῖοι γ) ποία ἦτο ἡ ἔκτασις, τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους; - Πληροφορίαι: Λάτιον, Ρωμύλος, Ρώμη, Σικελία, Καρχηδών. 2. ΠΥΡΡΟΣ-ΣΥMPΟΛΙΤΕΙΑΙ- ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Ο ΠΥΡΡΟΣ. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ εἰς ὅλην τὴν Ελλάδα ἐπεκράτησεν ἀναρχία. Πολλοὶ ἑζήτουν τὸν θρόνον τῆς Μακεδονίας. Εν τῷ μεταξὺ ὅλαι αἱ ἑλληνικαὶ πόλεις ἠλευθερώθησαν ἀπὸ τὴν Μακεδονικὴν κυριαρχίαν καὶ ἀπέκτησσν τὴν ἀνεξαρτησίαν των. Ἀλλὰ αἱ ἑλληνικαὶ πόλεις ἤρχισαν νὰ ἑξαντλοῦνται καὶ πάλιν ἀπὸ τὰς πολιτειακὰς φιλονικίας. Τὰ δύο κόμματα, τὸ άριστοκρατικὸν καὶ τὸ δημοκρατικὸν ἐκράτουν τὰς πόλεις εἰς αἰωνίαν διαμάχην. Αἱ ἀρχαῖαι καὶ ἔνδοξοι πόλεις τῆς Ελλάδος, αἱ Ἀθῆναι, ἡ Σπάρτη καὶ αὶ Θῆβαι, δέν εἶχον πλέον δυνάμεις. Εν τῷ μεταξὺ καὶ ἡ Ηπειρος ἡ ὁποία κακῶς ἐθεωρεῖτο «βάρβαρος» κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς αἰῶνας καὶ δὲν εἶχε παίξει ἀκόμη κανένα ρόλον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Εθνους τῆς μακρᾶς ἐκείνης ἐποχῆς, ἐμφανίζεται ὡς χώρα ἱστορικῆς δράσεως. Ὁ βασιλεὺς αὑτῆς Πύρρος, ὁ ὁποῖος ἔζησε πλησίον τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδονίας Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ καὶ ἐδιδαχθη ἀπὸ 12

13 αὐτόν τὴν πολεμικὴν τέχνην, ἀνεδείχθη σπουδαῖος καὶ δυναμικὸς, βασιλαεύς. Τὸ ὄνειρόν του ἦτο νὰ ὑποτάξῃ τὴν Μακεδονίαν καὶ νὰ ἐνώση ὅλους τοὺς Ελληνας ἐναντίον τοῦ ἐπερχομένου ἀπὸ τὴν Δύσιν κινδύνου, δηλ. τῆς Ρώμης. Ἔκαμε μακροὺς πολέμους καὶ ἐμεγάλωσε τὸ κράτος του, καθ ἣν στιγμὴν ἡ Μακεδονία ἕχανε τὴν δὺναμίν της. Οἱ Ηπειριῶται τὸν ἠγάπων πολὺ καὶ τὸν ὠνόμασαν «Αετόν», διὰ τὰ πολεμικά του κατορθώματα. Εἴδομεν, ὅτι ἐδέχθη νὰ βοηθὴσῃ τοὺς Ταραντίνους καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς ρῆξιν μὲ τοὺς Ρωμαίους. Εἰς τὸ τέλος ὅμως ἐνικήθη καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Ηπειρον. Παρὰ ταῦτα ὁ Πύρρος δὲν ἕμεινεν ἤσυχος. Ἐδοκίμασε νὰ κυρὶευσῃ τὴν μακεδονίαν καὶ ἑπολέμησε τὸν βασιλέα αὐτῆς Αντίοχον. Κατόπιν ἐβάδισε κατὰ τῆς Πελοποννὴσου καὶ ἐπολιορκησε τὴν Σπάρτην. Τὴν πόλιν ἕσωσαν αἱ Σπαρτιάτισσαι, αἵ ὁποῖαι ἐπολέμησαν μαζὺ μὲ τοὺς ἅνδρας των. Επειτα ἑπολέμησεν ἐναντίον τοῦ Ἄργους, ὅπου καὶ ἐφονεύθη. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πύρρου ἡ Ελλὰς περιῆλθε καί παλιν ὑπὸ τὴν ἑξουσίαν τῶν Μακεδόνων. 2. ΑΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΙ. Μέσα εἰς τὸ χάος, το ὁποῖο ἐπηκολούθησε μία ἐλπὶς ὑποφώσκει. Ἡ ἕνωσις, τὴν ὁποία ὠνειρεύετο ὁ Πύρρος, γίνεται πραγματικότης. Μερικαὶ πόλεις τῆς Δυτικῆς Ελλάδος καὶ κυρίως αἱ πόλεις τῆς Ἀχαϊας καὶ Αἰτωλίας, εἶναι ἀκόμη ἀκμαῖαι, ἐπειδὴ δὲν εἶχον λάβει μέρος εἰς τοὺς ἑμφυλίους πολέμους. Καὶ αἱ δύο χῶραι δὲν εἶχον καμμίαν μεγάλην πόλιν, ἡ ὁποία νὰ κυριαρχήσῃ εἰς τὰς ἄλλας. Αἱ πόλεις λοιπὸν τῶν δύο τούτων χωρῶν (Αἱτωλίας καὶ Ἀχαΐας) συνήθησαν κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 3ου αἰῶνος καὶ ἑσχημὰτισαν δύο ὁμοσπονδίας ἦ συμπολιτείας: τὴν Ἀχαϊκὴν καὶ τὴν Αἰτωλικὴν συμπολιτείαν. Σκοπὸς τῶν συμπολιτειῶν τούτων ἦτο ἡ ἑξασφάλισις τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν ἑλληνικῶν πόλεων. Ὅλαι αἱ πόλεις εἶχον ἵσα δικαιώματα, δὲν ὑπῆρχε δηλ. καμμία ἡγεμονεύουσα, ὅπως ἄλλοτε ἡ Σπάρτη καὶ αἱ Ἀθῆναι. Τὴν συμπολιτείαν ἐκυβέρνα ἡ Γενικὴ συνέλευσις τῶν πόλεων, ἡ ὁποία συνήρχετο κατ ἔτος. Διώριζεν ἕνα διαρκὲς συμβούλιον καὶ ἕνα 13

14 στρατηγόν. Η Ἀχαϊκὴ συμπολιτεία ἔφθασεν εἰς μεγάλην ἀκμήν, ὅταν στρατηγός της έγινεν ὁ Ἄρατος, ἀπὸ τὴν Σικυῶνα. Αὐτὸς κατώρθωσε νὰ ἑνωθοῦν αἱ δύο συμπολιτεῖαι καὶ νὰ ἐκδιώξουν τὰς μακεδονικὰς φρουρὰς ἀπὸ τὴν Ελλάδα. Ετερος στρατηγός, ὁ Φιλοποίμην, διωργάνωσε τὸ λαμπρὸν ἱππικόν τῆς συμπολιτείας καὶ τὸν στρατόν της. Η Αἰτωλικὴ Συμπολιτεία ἐπίσης προσέφερε μεγάλας ὑπηρεσίας κατὰ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν Γαλατῶν (279 π.χ.) ἐναντίον τῆς Ελλάδος. Οἱ βάρβαροι αὐτοὶ ἐλέγοντε Κέλται, ἀλλ οἱ Ελληνες τοὺς ὠνόμαζον Γαλάτας. Ἐλεηλάτησαν καὶ κατέστρεψαν διαφόρους χώρας, τὴν Μακεδονίαν, τὴν Θεσσαλίαν κ.ἄ. καὶ ἕφθασαν μέχρι τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν. Ολοι οἱ Ἕλληνες τότε ἡνώθησαν καὶ τοὺς ἀπέκρουσαν. Δὲν κατώρθωσαν νὰ λεηλατήσουν τὸ Μαντεῖον. Εἰς τὸν ἱερὸν αὐτὸν τόπον ἐώρταζον κατόπιν τὰ «Σωτήρια». Οἱ δἐ Δελφοὶ ἀπετέλεσαν ἕκτοτε τὸ κέντρον τῆς Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας. 3. ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η Σπάρτη μὲ τοὺς βασιλεῖς της Ἄγιν καὶ Κλεομένην ἐπανεῦρε τὴν ἀρχαίαν δύναμιν καὶ δόξαν της. Συγχρόνως αἱ ἀντιζηλίαι μεταξὺ ὅλων τῶν πόλεων τῆς Ελλάδος δὲν ἔπαυσαν. Οἱ Σπαρτιᾶται δὲν ἥθελον νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ὑπεροχὴν τῆς Ἀχαίκῆς Συμπολιτείας, ὅπως πάντοπε. Εκήρυξαν λοιπὸν πόλεμον ἐναντίον τοῦ Ἀράτου, ὁ ὁποῖος ἥθελε νὰ ἑνώσῃ ὅλας τὰς ἐλληνικας πόλεις καὶ νὰ καταπαύσοουν οἱ ἑμφύλιοι πόλεμοι. Οἱ Αἰτωλοὶ εἰσέβαλον τότε εἰς τὴν Πελοπόννησον. Επίσης οἱ βασιλεῖς τῆς Μακεδονίας κατέβησαν μὲ στρατὸν εἰς τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα διέβησαν τὸν Ισθμὸν καὶ ἐλεηλάτησαν τὴν Πελοπόννησον. Ὁ Ἄρατος, ὡς σύμμαχος τῶν Μακεδόνων, ἑξῆλθε νικητής. Αλλὰ μὲ τὴν νίκην αὐτὴν ὑπετάσσετο σχεδὸν εἰς τοὺς Μακεδόνας, διότι ὁ Αντίγονος ἀνεκηρύχθη ἠγεμὼν τῆς Ελλάδος. Εἰς τὴν ἑνωσιν αὐτήν δὲν ἐδέχθη νὰ συμμετάσχῃ ἡ Αἰολικὴ Συμπολιτεία. Διὰ τοῦτο ὁ μετέπειτα βασιλεύς τῆς Μακεδονίας Φίλιππος ὁ Ε, μαζί μέ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, τὴν ἐπολέμησεν ὁ πόλεμος αὐτὸς ὠνομάσθη «συμμαχικὸς πόλεμος» καὶ διήρκεσεν ἐπὶ τρία ἔτη (220-2Ι7 π.χ.). Οἱ ἑμφύλιοι αὐτοὶ πόλεμωοι τῶν Ἑλλήνων ἐπροκάλεσαν τὴν 14

15 ἐπέμβασιν τῶν Ρωμαίων καὶ τὴν καθυπόταξιν ὅλων τῶν ἐλληνικῶν χωρῶν εἰς αὐτοὺς. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΙ. -Ποία ἡ κατάστασις εἰς τὴν Ελλάδα μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου; -Πληροφορίαι καὶ χαρακτηρισμὸς τοῦ Πύρρου. -Τί ρόλον ἔπαιξαν οἱ Συμπολιτεῖαι εἰς τὴν Ελλάδα; -Νὰ καταχωρήσετε εἰς τὸ τετράδιον τῆς Ιστορίας τὰ ἱστορικὰ πρόσωπα καὶ νὰ κάμετε χρονολογικὸν πίνακα τοῦ κεφαλαίου. 3. ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1. Η ΡΩΜΗ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἀφοῦ οἱ Ρωμα ίοι καθυπέταξαν τοὺς Καρχηδονίους, ἔστρεψαν τὰ βλέμματά των πρὸς τὴν πλησιεστέραν των μεγάλην δύναμιν, τὴν Μακεδονίαν. Εξεστράτευσαν λοιπὸν ἐναντίον τοῦ βασιλέως Φιλίππου τοῦ Ε καὶ ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὰ παράλια τῆς Ιλλυρίας. Επὶ δύο ἔτη ὅμως δὲν κατώρθωσαν νὰ εἰσβάλουν εἰς τὴν Μακεδονίαν. Κατόπιν ἀνέλαβε τὴν στρατηγίαν ὁ Υπατος Φλαμινῖνος, ὁ ὸποῖος ἀπώθησε τὸν Φίλιππον καὶ κατώρθωσε νὰ προχωρήσῃ εἰς τὸ βάθος τῆς Θεσσαλίας, Τὸ ἔτος 197 π.χ. νικᾷ τὸν Φίλὶππον εἰς τὰς Κυνὸς Κεφαλάς, πλησίον τῶν Φαρσάλων καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ συνάψῃ εἰρήνην, ὑπὸ τοῦς ἐξῆς ὅρους: α) Νὰ παραδώση εἰς τοὺς Ρωμαίους ὅλον τὸν πολεμικὸν στόλον του, β) Νὰ παραιτηθῇ ὃλων τῶν ἐκτὸς τῆς Μσαιδονίας κτήσεών του γ) Νὰ μὴ συμμαχῇ μὲ κανένα, οὕτε νὰ κάμνῃ πόλεμον ἄνευ τῆς συγκαταθέσεως τῶν Ρωμαίων. Επιπλέον δὲ ἐπλήρωσε πολεμικὴν ἀποζημίωσιν ταλάντων. Μετὰ ταῦτα ὁ Ρωμαῖος ὕπατος κατῆλθε πρὸς τὸν Ισθμὸ ὅπου ὁλόκληρος ἡ Ἑλλὰς εἶχε συγκεντρωθῆ διὰ τὴν ἐορτὴν τῶν Ισθμίων. Ο Φλαμινῖνος ἦλθεν εἰς ἐκεῖ καὶ ἐνώπιον τοῦ πλήθους ἐκήρυξεν, ἐξ ὁνόματος τῆς Ρώμης, ἑλευθέρας καὶ αὐτονόμους ὅλας τὰς ἑλληνικὰς πόλεις τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ασίας, τὰς ὁποίας κατεῖχον οἱ Μακεδόνες. Εἰς τὸ ἐξῆς οἱ Ἕλληνες ἀφήνοντο ἐλεύθεροι νὰ ζοῦν 15

16 σύμφωνα μὲ τοὺς παλαιούς των νόμους, ἀφρούρητοι καὶ ἀφορολόγητοι. Οἱ Ἕλλημες ἀπὸ τὴν χαράν των ἕρριψαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του ὅλους τοὺς στεφάνους τοὺς ὁποίους είχον ἑτοιμάσει διὰ τοὺς ἀθλητάς. Τὸ Ι94 π.χ. ὁ Φλαμινῖνος ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Ελλάδα, διότι ἡ Ρώμη προητοιμάζετο νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν βασιλέα τῆς Συρίας Ἀντίοχον τὸν Γ, ὁ ὁποῖος εἶχε καταλάβει τὴν Φοινίκην τὴν Παλαιστίνην, τὴν Χερσόνησον τῆς Θρᾴκης καὶ τὰς ἑλληνικὰς πόλεις τῆς Μ. Ἀσίας. Εἶχε στείλει μάλιστα στρατὸν καὶ εἰς τὴν Μεσημβρινὴν Ελλάδα, διὰ νὰ ἐξεγείρῃ τοὺς Ελληνας εναντίον τῶν Ρωμαίων. Τὴν ἄνοιξιν ὅμως τοῦ 191 π.χ. ἐνικήθη ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους εἰς τὰς Θερμοπύλας καὶ ἠναγκάσθη νὰ ἐπιστρέψῃ είς τὴν Μ. Ἀσίαν. Οἱ Ρωμαῖοι ἀποστέλλουν στρατὸν ἐναντίον του καὶ εἰς μίαν μάχην πλησίον τῆς Μαγνησίας τὸν κατανικοῦν (190 π.χ.). 2. ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ, ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τὸν ἀποθανόντα Φίλιππον τὸν Ε διεδέχθη εἰς τὸν μακεδονικὸν θρόνον ὁ υἱός του Περσεύς. Ὁ νέος βασιλεύς, μόλις ἀνῆλθεν εἰς τὸν θρόνον, προσεπάθησε νὰ ἐνωθῇ μὲ διαφόρους συμμάχους καὶ νὰ ἑξεγείρῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας ἑναντίον τῶν Ρωμαίων. Τὰ σχέδιά του ὅμως ἔγιναν ἀμέσως γνωστὰ εἰς τοὺς Ρωμαίους, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ τοῦ κηρύξουν τὸν πόλεμον (171 π.χ.). Τρία ἕτη συγκρούονται αἱ ρωμαϊκαὶ λεγεῶνες μὲ τὰς μακεδονικὰς φάλαγγας τοῦ Περσέως χωρὶς νὰ κατορθώσουν νὰ εἰσβάλουν εἰς τὰ μακεδονικὰ ἐδάφη. Τὸ τέταρτον ὅμως ἕτος τὰ πράγματα ἀλλάζουν ὄψιν διὰ τὸν Περσέα καὶ τὸ μέλλον τῆς Μακεδονίας. Η Ρώμη ἀποστἐλλει ἐναντίον τοῦ Περσέως τὸν στρατηγικώτατον καὶ τολμηρότατον ὕπατον Αἰμίλιον Παῦλον, ὁ ὁποῖος, κατόπιν πεισματώδους μάχης, νικᾷ τὸν Περσέα καὶ κυριεύει τὴν ἱσχυρὰν Πύδναν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε καταφύγει. Ὁ Περσεὺς συνελήφθη αἱχμάλωτος μὲ τὴν οἰκογένειάν του, καὶ Μακεδόνας. Κατόπιν τοῦτου ἡ Μακεδονία ὑπετάγη καθ ὁλοκληρίαν εἰς τοὺς Ρωμαίους καὶ διῃρέθη εἰς 4 αὐτονόμους πολιτείας, αἱ ὁποῖαι ὑπεχρεώθησαν νὰ πληρώνουν κατ ἕτος φόρον. 3. ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 16

17 ΧΩΡΩΝ. Ραγδαίως ἐξελίσσονται τώρα τὰ τελευταῖα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐπέφερον τὴν ὑποταγὴν τῆς Ελλάδος. Ἀντιζηλίαι, διχόνοιαι καὶ μίση μακροχρόνια ὑπέσκαψαν ὡς κακοήθης φυματίωσις τὸν πνεύμονα τῆς ἄλλοτε ἀκμαίας Ελλάδος. Ψυχορραγοῦσα τώρα διέρχεται τὰς τελευταίας στιγμὰς τοῦ ἐλευθέρου βίου της. Οἱ Ρωμαῖοι, μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Πύδνας., ἤλλαξαν διαγωγὴν ἀπέναντι τῶν Ελλήνων. Εφέρθησαν πρὸς αὐτοὺς σκληρότατα. Ελεηλάτησαν 70 πόλεις τῆς Ἡπείρου (ἴσως ἐκδικούμενοι τὸν Πύρρον) καὶ ἐξηνδραπόδισαν κατοίκους της. Οσοι κατηγγέλθησαν ὡς φίλοι τῶν Μακεδόνων Ἠπειρῶται, Ακαρνᾶνες, Αἰτωλοί, Βοιωτοί, Ἀχαιοί ἐν γένει, ἐθανατώθησαν ἢ ἐξωρίσθησαν. Ἀπὸ τους, Ἀχαιοὺς οἱ Ρωμαῖοι ἕλαβον ὁμήρους, τοὺς ὁποίους ἐκράπησαν πολλὰ ἔτη εἰς τὴν Ιταλίαν. Μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ ὁ περίφημος ἱστορικὸς Πολύβιος. Επειτα ἀπὸ 17 ἔτη ἐπέτρεψαν εἰς τοὺς 300, οἱ ὁποῖοι ἐπέζησαν ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ τὰ σκληρὰ βάσανα, νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Ελλάδα (151 π.χ.), ὅπου ἥρχισαν νὰ περιγράφουν τὰ μαρτύριά των, διὰ νὰ ἐξεγείρουν τοὺς Ἕλληνας κατὰ τῶν Ρωμαίων. Αἱ φιλονικίαι ὅμως τῶν πόλεων τῆς Μεσημβρινῆς Ελλάδος ἐξηκολούθουν. Οἱ Ἀχαιοὶ εὑρίσκοντο εἰς ρῆξιν μὲ τὴν Σπάρτην, ἡ ὁποία ἀποσχίσθη μετὰ τῆς Ηρακλείας (πόλεως παρὰ τὴν Οἴτην) ἀπὸ τὴν Αχαϊκὴν Συμπολιτείαν. Η Συμπολιτεία ἐκήρυξε τὸν ποόλεμον κατὰ τῆς Σπάρτης (146 π.χ.), ἡ δὲ Σπάρτη ἐζήτησε τὴν βοήθειαν τῆς Ρώμης. Τότε ὁ Ρωμαῖος στρατηγὸς Μέτελλος ερχεται εἰς τὴν Ελλάδα καὶ νικᾷ, κατόπιν φονικωτάτης καὶ πεισματώδους μάχης, τοῦς Ἀχαιοὺς είς τὴν Λοκρίδα (147 π.χ.). Ἐπροχώρησε κατόπιν πρὸς τὰς Θήβας καὶ τὰ Μέγαρα, τὰ κατέλαβε καὶ ἔφθασε μέχρι τοῦ Ἰσθμοῦ, ὅπου οἱ Ἀχαιοὶ ἐπεχείρησαν νὰ ἀντισταθοῦν. Ἐκεῖ ὁ Μέτελλοςἐπρότεινε εἰρήνην, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ περιορισθῇ ἡ Ἀχαϊκὴ Συμπολιτεία εἰς τὰς κυρέως Αχαϊκὰς πόλεις, ἀλλά ἡ Σύνοδος τῶν Ἀχαιῶν ἀπέριψε τὴν πρότασιν αὐτῆν. Τὸν Μέτελλον διεδέχθη εἰς τὰς ἐπιχειρὴσεις ὁ ἀπαίδευτος καὶ ὠμὸς Μόμμιος. Οὖτος, κατόπιν σφοδρᾶς μάχης παρά τὴν Λευκόπετραν, ἐνίκησε τοὺς Ἀχαιοὺς καὶ ἐπροχώρησεν ἄνευ ἀντιστάσεως πρὸς 17

18 τὴν Κόρινθον. Εἰσέβαλεν εἰς τὴν πόλιν, ἐσύλησε τὰ πολυτιμότατα ἀριστουργήματα τῆς τέχνης, κατέσφαξε τοὺς ἄνδρας, εξηνδραπόδισε τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδιὰ καὶ παρέδωσε τὴν πλουσιωτάτην καὶ ἔνδοξον πόλιν τῆς Κορίνθου εἰς τὰς φλόγας καὶ τὴν καταστροφήν (146 π.χ.). Εκτοτε ἡ Μεσημβρινὴ Ἑλλὰς ἔγινε ρωμαϊκὴ ἐπαρχία μὲ τὸ ὅνομα Ἀχαῒα. Τέλος, ὁλίγον κατ ὀλίγον, μέχρι τοῦ 66 π.χ. οἱ Ρωμαῖοι ὑπέταξαν καὶ τὸ βασίλειον τῆς Συρίας καὶ ὅλην τὴν Μ. Ἀσίαν, τὸ δὲ 31 π.χ. καὶ τὴν Αἵγυπτον. Τοιουτοτρόπως ὅλαι αἱ ἑλληνικαὶ πόλεις ἔγιναν ρωμαϊκαί. Επάνω εἰς τὰ ἐρείπια τῆς Κορίνθου πίπτει ἡ αὐλαία τῆς ἀρχαίας ἱστορίας τῆς Ελλάδος, ἡ ὁποία ὑπεδουλώθη, διότι οἱ Ἕλληνες δὲν κατενόησαν τὴν ἀξίαν τῆς ἐνώσεως. Ἀλλὰ ἑληξεν ἡ ζωὴ τῆς Ελλάδος μὲ τὴν καταστροφὴν τῆς Κορίνθου; Οἱ τιτᾶνες τῆς κλασσικῆς διανοήσεως, οἱ γίγαντες τῆς ἑλληνικῆς σκέψεως, δηλ. τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸν πνεῦμα, θὰ ἡφανίζοντο; Οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι, οἱ τολμηροὶ ὁδηγοί, οἱ ὁποῖοι διήνοιξαν ὅλους τοὺς δρόμους τῆς σοφίας, τῆς τέχνης, τῆς ἑπιστήμης, θὰ ἑχάνοντο διὰ παντός; Οχι βεβαίως! Η Ελλὰς δὲν εἶναι κάτι τὸ θνητόν. Εἶναι Ιδέα καὶ ὡς τοιαύτη εἶναι ἀθάνατος! Η αὐλαία τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἔκλεινε, θὰ ἀνοίξῃ καὶ πάλιν διὰ νὰ παρουσιασθῇ ἐκ νέου ἡ Ἑλλάς, ἑξίσου ὡραία, ὡς βασίλισσα τῶν μέσων χρόνων, δημιουργὸς ἐνὸς νέου πολιτισμοῦ, ζυμωμένου μὲ τὸ ἀγνὸν αἶμα τῆς Νέας Πίστεως τοῦ γλυκυτάτου Ιησοῦ. Ἀνοίγεται ἡ Χρυσῆ Πύλη τῶν μέσων χρόνων τοῦ Ελληνισμοῦ, τῶν Βυζαντινῶν χρόνων. Τὰς Ἀθήνας καὶ τὴν Σπάρτην ἀντικαθιστᾷ τώρα, τὸ χριοτιανικὸν Βυζάντιον, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ μεγάλη πόλις τοῦ «Παμβασιλέως». ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΙ. -Συμπεράσματα ἀπὸ τοῦς ἑμφυλίους πολέμους. - Ρωμαϊκαὶ κακακτήσεις, Μακεδονία, Συρία, παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ χάρτου. -Περσεὺς, Πύδνα (πληροφορίαι). -Νὰ χαρακτηρίσετε τὸν Μόμμιον. - Γραπτὴ ἐργασία: «Η καταστροφὴ τῆς Κορίνθου». 18

19 4. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κατὰ τὸν 1ον π.χ. αἰῶνα αἱ ρωμαϊκαὶ λεγεῶνες εἶχον κατακτήσει ὁλόκληρον σχεδὸν τὸν ἀρχαῖον κόσμον. Εδημιούργησαν μίαν ἀπέραντον αὐτοκρατορίαν μὲ τὴν ὠμὴν βίαν. Μετέφεραν θριαμβευτικῶς τοὺς ἀετούς των ἀπὸ τὰς βραχώδεις ἀκτὰς τῆς Σκωτίας μέχρι τῶν ἅμμων τῆς Αίγύπτου καὶ ἀπὸ τὸν ταραχώδη Ἀτλαντικὸν μέχρι τῶν ἠρέμων ποταμῶν τῆς Μεσοποταμίας. Οἱ Ρωμαῖοι ὅμως δὲν παρουσίασαν ἕως τότε καμμίαν πνευματικὴν ἀκτινοβολίαν. Ἦσαν βάρβαροι καὶ ἀπολίτιστοι, μέσα εἰς ἕνα λαμπρὸν ἑλληνικὸν κόσμον. Δι αὐτὸ καὶ τοὺς ἑθάμβωσεν ἡ λάμψις καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ έλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Εὗρον παντοῦ πλουσίας πόλεις, μὲ ὡραίας πλατείας καὶ θαυμασίους κήπους. Εβλεπον τοὺς ὡραίους ναοὺς, τὰ ἕξοχα ἀγάλματα, τὰ περικαλλῆ μνημεῖα. Εζήλευον τὰς κομψὰς ἑνδυμασίας καὶ τοὺς καλοὺς τρόπους. Εθαύμαζον τὰ ἀνώτερα σχολεῖα, ὅπου σοφοὶ διδάσκαλοι ἐδίδασκον φιλοσοφίαν καὶ ρητορικήν. Ηρχισαν λοιπὸν καὶ αὐτοὶ νὰ μανθάνουν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς τρόπους. Νὰ ἐνδύωνται μὲ ὠραῖα καὶ λεπτὰ ἐνδύματα. Νὰ ἀκολθυθοῦν τὰ ἑλληνικὰ ἥθη καὶ έθιμα. Ὅταυ δὲ ἐπέστρεφον εἰς τὴν πατρίδα των, μετέφερον καὶ ἐκεῖ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμόν. Κατεσκεύαζον οἰκίας μὲ ὅλας τὰς ἀνέσεις καὶ τὰς ἐστόλιζον μὲ ἀγάλματα, κομψοτεχνήματα καὶ ἄλλα ἔργα τέχνης, τὰ ὁποῖα ἔφερον ὡς λὰφυρα ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴν. Ιδιαιτέρως ὅμως οἱ Ρωμαῖοι ἡγάπησαν τὰ ἐλληνικὰ γράμματα. Οἱ πλουσιώτεροι ἑστελλον τὰ παιδιὰ των νὰ μορφωθοὺν εἰς τὰ σχολεῖα τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας και ἄλλων πὁλεων. Εξ ἄλλου πολλοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι, ρήτορες καὶ καλλιτέχναι μετέβησαν εἰς τὴν Ρώμην ἥ είς ἄλλας πόλεις, ὅπου ἵδρυσαν σχολὰς διὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ρωμαίων. Ἀκόμη καὶ βιβλία ἐγράφοντο εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ὑπὸ τῶν Ρωμαίων, μεταξὺ τῶν ὁποίων διεκρίθησαν φιλόσοφοι, ρήτορες καὶ καλλιτέχναι. 19

20 Δικαίως λοιπὸν ὁ Ρωμαῖος ποιητὴς Ὁράτιος εἶπεν: «Οἱ Ρωμαῖοι κατέκτησαν τὴν Ελλάδα μὲ τὰ ὅπλα, ἡ Ελλὰς ὅμως κατέκτησεν αὐτοὺς μὲ τὸ πνεῦμα». Εἰς τὴν ἀρχὴν οἱ Ρωμαῖοι ἑμιμοῦντο δουλικῶς τοὺς Ἕλληνας. Μὲ τὸν καιρὸν ὅμως ἥρχισαν νὰ δημιουργοῦν καὶ αὐτοὶ ἕργα, σύμφωνα μὲ τὸν χαρακτῆρα των. Καθὼς δέ ἑπεκράτει τότε εἱς ὅλον τὸν κόσμον εἰρήνη καὶ ἡσυχία, οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες εἶχον ὠς άσχολίαν τὴν κατασκευὴν διαφόρων ἔργων, διὰ νὰ μείνῃ τὁ ὅνομά των ἀθάνατον. Εκτισαν πόλεις καὶ ἀνάκτορα, ναοὺς καὶ θέατρα, λουτρὰ καὶ ἱπποδρόμους. Κατεσκεύασαν δρόμους, γεφύρας, ἀγοράς, ὑδραγωγεῖα. Ἡ ἑλληνική των μόρφωσις τοὺς ἕκαμε νὰ ἐπανορθώσουν πολλὰς ζημίας καὶ ἀδικίας, τὰς ὁποίας ἐπροξένησαν εἱς τὴν Ἑλλάδα. Οὕτω ὁ αυτοκράτωρ Αὕγουστος ἔδωσεν αὐτονομίαν καὶ προσέφερεν εύεργεσίας εἰς πολλὰς ἑλληνικὰς πόλεις. Ὁ Καῖσαρ ἕκτισε καὶ πάλιν τὴν κατεστραμμένην Κόρινθον. Ο Τραϊανὸς ἵδρυσε τὸ μνημεῖον τοῦ Φιλοπάππου. Ο Ἀδριανὸς ἔκτισε μίαν νέαν πόλιν εἰς τὰς Ἀθήνας, εἰσήρχετο δὲ κανεὶς εἰς αὐτὴν ἀπὸ τήν γνωστὴν Πύλην τοῦ Αδριανοῦ. Ο ἵδιος συνεπλήρωσε τὸν ναὸν τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς καὶ κατεσκεύασε τὸ Αδριάνειον ὑδραγωγεῖον. Τὴν ἰδίαν ἐποχὴν ὁ πλούσιος Ἡρώδης ὁ Ἀττικὸς κατεσκεύασε τὸ Ωδεῖον του, παρὰ τὴν Ἀκρόπολιν. Τοιουτοτρόπως ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἔρριψε τὰς ρίζας του καὶ ἕξηπλώθη εἰς ὅλον τὸ ἀπέραντον ρωμαϊκὸν κράτος. Η ἀγαθοποιὸς ἑπίδρασις τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐξηυγένισε τοὺς ἄλλοτε 20

21 ἀπαιδεύτους Ρωμαίους ἑδάμασε καὶ ἐξημέρωσε τὰ ἄγρια ἦθη των ἐκαλλιέργησε τὰς ψυχάς των εἰς τρόπον, ὥστε καὶ αὐτοὶ νὰ καταστοῦν ἱκανοὶ νὰ δημιουργήσουν νέον πολιτισμόν τὸν ἑλληνορρωμαϊκὸν πολιτισμόν. ΕΡΓΑΣΙΑΙ 1. Συγκρίνατε τὸν πολιτισμὸν τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων. 2. Πῶς έδημιουργήθη ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός; 3. Γραπτὴ ἐργασία : «Τὶ προσέφερεν ἡ κατακτηθεῖσα Ἑλλάς εἰς τοὺς Ρωμαίους». 21

22 2. 0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 1. Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. Ολοι οἱ πρὸ Χριστοῦ λαοὶ ἦσαν εἰδωλολάτραι, ἑκτὸς τῶν Ιουδαίων, οἱ ὁποῖοι ἑλάτρευον, τὸν ἀληθινὸν θεὸν καὶ ἀνέμενον τὸν Μεσσίαν. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν βεβαίως καὶ αὐτοὶ εἰδωλολάτραι, ἀλλὰ εἶχον δημιουργήσει ἕνα τελειότερον εἴδος θρησκείας. Οἱ Ρωμαῖοι ἐξ ἄλλου, ἄν καὶ παρέλαβον ἀπὸ τοὺς Ελληνας τὴν λατρείαν πρὸς τοὺς Ολυμπίους θεούς, ὡς κοσμοκράτορες τώρα, ἧλθον εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ ὃλους ἐκείνους τοὺς λαοὺς, οἱ ὁποῖοι ἀπετέλουν τὴν ἀπέραντον αὐτοκρατορίαν των. Τοιουτοτρόπως ἐγνώρισαν τὰς θρησκευτικὰς δοξασίας καὶ ἄλλων λαῶν, διὰ τοὺς ὁποίους ὅμως δὲν εἶχον λόγους θρησκευνικοῦ φανατισμοῦ, διότι ἦσαν ἀνεξίθρησκοι. Ἔνα μωσαϊκὸν θρησκειῶν ἦτο ὅλη ἡ αὐτοκρατορία: εἰδωλολάτραι τοῦ ἑλληνικοῦ δωδεκαθέου, πυρολάτραι Πέρσαι, ὁπαδοὶ τῆς Κυβέλης τῆς Ασίας, τῆς Ισιδος τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Μίθρα, Ἱουδαῖοι κ.ά. Οἱ ἄνθρωποι δἐν ἦσαν εὐτυχεῖς. Αἱ λέξεις ἀγάπη καὶ ἱσότης ἔναντι τοῦ νόμου ἦσαν ἄγνωστοι. Ο κόσμος εὐρίσκετο εἰς μεγάλην ἀθλιότητα. Οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ ἀδυνατοι ὅχι μόνον δὲν εὔρισκον καμμίαν βοήθειαν ἀλλὰ ἦσαν καὶ δοῦλοι τῶν δυνατῶν καὶ τῶν πλουσίων καῖ ἐπωλοῦντο εἰς τὰς ἀγοράς, ὅπως τὰ ζῷα. Αἱ γυυαῖκες ἦσαν δοῦλαι τῶν ἀνδρῶν. Κατάπτωσις καὶ ἀθλιότης ἐπεκράτει παντοῦ. Η ὁποισδήποτε θρησκεία δέν προσέφερεν εἰς τὸν ἄνθρωπον καμμίαν ἱκανοποίησιν. Αἱ διδασκαλίαι, έξ ἄλλου, τῶν διαφόρων φιλοσόφων ἔχουν κλονίσει τὴν πίστιν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς θεούς. Ἀλλ οὔτε καὶ αἱ φιλοσοφικαὶ ἀντιλήψεις καὶ δοξασίαι ἦσαν ἱκαναὶ νὰ δώσουν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἔνα νέον τρόπον ζωῆς. Κάτι 22

23 τὸ νέον ἀνεζήτει ὁ ἅνθρωπος, διὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα καὶ τὴν διαφθοράν τῆς ζωῆς κάτι, τὸ ὁποῖον θὰ τοῦ ἐχάριζε ψυχικὴν γαλήνην, παρηγορίαν καὶ σωτηρίαν. Εδίψα διὰ δικαιοσύνην καὶ ἀγάπην. Ἐνῷ λοιπὸν ἡ ἀνθρωπότης εὐρίσκετο εἰς τοιαύτην κατάστασιν, παρουσιάσθη εἰς τοὺς χόνους τοῦ αὐτοκράτορος Αὐγούστου ὁ Χριστιανισμὸς (753 ἀπὸ κτίσεως Ρώμης). Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θρησκεία, τὴν ὀποῖαν ἵδρυσεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστός, ὁ Μονογενὴς Υιὸς τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὡς ταπεινὸς ἄνθρωπος, διὰ νὰ διδάξῃ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀληθινὴν θρησκείαν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, τῆς ἀγάπης καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἀκόμη. Εκήρυξεν ὁ Χριστὸς τὴν ἰσότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἐδίδαξεν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα ἀδελφοί, τέκνα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς διάκρισιν πλουσίου καὶ πτωχοῦ, δούλου καὶ ἐλευθέρου. Εκάλεσε κοντά Του τοὺς «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους» διὰ νὰ τοὺς ἀναπαύσῃ. Εμακάρισε τοὺς ταπεινούς, τοὺς πεινασμένους ἀπὸ δικαιοσύνην καὶ ἀγάπην, τοὺς θλιμμένους καὶ κατατρεγμέμους. Εχυσε τέλος τὸ τίμιον αἶμα Του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, διὰ νὰ ἐξαγνίση τὸυ ἄνθρωπον. Τόσον παρήγορος ἧτο διὰ τὸν ἄνθρωπον ἡ διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου, ὤστε ἀμέσως τὰ πλήθη τὴν ἠκολούθησαν. Η νέα θρησκεία ἑπέφερε τεράστιαν ρῆγμα μεταξὺ τοῦ ἀρχαίου καὶ νέου κόσμου. Τόσον μέγα κοσμοϊστορικὸν γεγονὸς ὑπῆρξεν ἡ ἑμφάνισις τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὤστε νὰ χωρισθῇ ἡ Ἱστορία εἰς πρὸ Χριστοῦ (π.χ.) καὶ μετὰ Χριστὸν (μ.χ.). Ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην κοινωνικὴν ζωὴν ἥλλαξεν ἡ νέα θρησκεία. Ἡ δουλεία κατηργήθη, αἱ γυυαῖκες κατέλαβον τὴν ἀρμόζουσαν θέσιν μέσα εἰς τὴν οἱκογένειαν καὶ τὴν κοινωνίαν, ἡ ἰσότης καὶ ἡ ἀδελφωσύνη, ἡ ἠθικὴ καὶ ἡ ἀγάπη ἑπεκρὰτησαν εἰς τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπωμ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν καλύτεροι καὶ ἡμερώτεροι. Δὲν τοὺς βασανίζουν, ὅπως ἄλλοτε, τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς δὲν ἀγωνιοῦν διὰ τὸν θάνατον γνωρίζουν ὅτι πέραν τοῦ θανάτου ὑπάρχει ἡ αἰώνιος ζωὴ, τὴν ὁποῖα, θὰ κληρονομήσουν οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἀγαθοί. 2. ΑΓΩΝΕΣ, ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. Τὰ ἀνθρωποσωτήρια διδάγματα τῆς νέας θρησκείας 23

24 ἦσαν γνωστὰ μόνον εἰς τὴν Παλαιστίνην, δηλ. εἰς τὰ μέρη, ὅπου ἔζησε καὶ ἐκήρυξεν ὁ Κύριος. Μετὰ τὴν ἀνάστασίν Του ὃμως καὶ μάλιστα μετὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐφώτισε τοὺς Ἀποστόλους, ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἐξαπλώνεται σιγὰ-σιγὰ εἰς ὅλην τὴν αὐτοκρατορίαν. Τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι εἰς τὴν Ιερουσαλήμ, μόλις ἤκουσαν τὸ πρῶτον κήρυγμα τοῦ Αποστόλου Πέτρου, γίνονται Χριστιανοὶ καὶ ἀποτελοῦν τὴν πρώτην Εκκλησίαν. Αλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, ἀκολουθοῦντες τὴν ἐντολὴν τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου των, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἕθνη», ἑξῆλθον ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης, μετέβησαν εἰς τὴν Δαμασκόν, τὴν Αντιόχειαν, τῆν Ἀλεξάνδρειαν, τὴν Εφεσον, τὰς Ἀθήνας, τὴν Κόρινθον, τὴν Ρώμην, καὶ εἰς ὅλον τὸν τότε γνωστὸν κόσμον. Παντοῦ εὑρίσκει ἁπήχησιν ἡ θρησκεία τῆς ἀγάπης. Καθημερινῶς ἱδρύονται καὶ νέαι Ἐκκλησίαι. Τοιουτοτρόπως ὁ Χριστιανισμὸς ἐξαπλοῦται μὲ ταχύτατον ρυθμόν. Τοῦτο ὀφείλεται κυρίως εἰς τοὺς κάτωθι λόγους: α) Η κοσμοκρατορία τῶν Ρωμαίων ἡνωσε τοὺς λαοὺς πῆς γῆς καὶ κατήργηε τὰ σύνορα, τὰ ὁποῖα ἠμπόδιζον τὴν διάδοσιν τῶν νέων ἰδεῶν. 24

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου:

Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: Σελίδα: 16 Μέγεθος: 510 cm ² Μέση κυκλοφορία: 7510 Επικοινωνία εντύπου: (210) 8113000 Σελίδα: 9 Μέγεθος: 56 cm ² Μέση κυκλοφορία: 1030 Επικοινωνία εντύπου: 210 5231.831-4 Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Α. ΛΑΖΑΡΟΥ - Δ. ΧΑΤΖΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΜΗΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ)

Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4 ος -5 ος αι. μ.χ) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας Επιμέλεια, Δ. Πετρουγάκη, Φιλόλογος Οι διοικητικές αλλαγές Ο Διοκλητιανός (284 μ.χ.) επεδίωξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Α Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗ Γ Ε Ω Γ Ρ ΑΦ Ι Α Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ. ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ενότητα 2: Το αποστολικό υπόβαθρο της Εκκλησίας της και οι Άγιοι της Αποστολικής περιόδου Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Καθολικές επιστολές

Οι Καθολικές επιστολές EIΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάθημα 10 Οι Καθολικές επιστολές ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ιακώβου Α Πέτρου Β Πέτρου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Ιούδα Οι 7 αυτές επιστολές επιγράφονται με το όνομα του αποστολέα τους και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 30 π.χ. Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου Έλλειψη διαδόχου (νόμιμου και ικανού) διασπαστικές τάσεις: 1. Εξεγέρσεις (Αθηναίων και Αιτωλών) εναντίον των Μακεδόνων υποταγή των Αθηναίων 2. Εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3,

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73. 2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους; 3. α) λῆψις, λήπτης, κάτοχος, σχῆμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 5: Ἡ περὶ Λόγου διδασκαλία: Λουκιανὸς ὁ ἀποσυνάγωγος Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 9: Το βιβλίο της Αποκάλυψης: Α μέρος Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (37) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ἦτον συνήθεια νὰ προσεύχονται καὶ ὡσὰν ἐκαθίσαμεν, ἐ- συντυχαίναμεν μὲ τὲς γυναῖκες ὁποὺ ἐμαζώχθησαν. 14 Καὶ κάποια γυναίκα, τὸ ὄνομά της Λυδία, ὁποὺ

ἦτον συνήθεια νὰ προσεύχονται καὶ ὡσὰν ἐκαθίσαμεν, ἐ- συντυχαίναμεν μὲ τὲς γυναῖκες ὁποὺ ἐμαζώχθησαν. 14 Καὶ κάποια γυναίκα, τὸ ὄνομά της Λυδία, ὁποὺ 5 Αἱ ἐκκλησίαι λοιπὸν ἐστερεώνουνταν εἰς τὴν πίστιν, καὶ πάσα ἡμέρα ἐπερίσσευαν εἰς τὸν λογαριασμόν. 6 Καὶ ὡσὰν ἐπέρασαν τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν χώραν τὴν Γαλατικήν, ἐμποδίσθηκαν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ λαλήσουσι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου)

Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Η Οσία Γενεβιέβη, πολιοῦχος τῶν Παρισίων* (3η Ιανουαρίου) Ο Εʹ ΑΙΩΝ, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ Οσία Γενεβιέβη ἐλάμπρυνε τὴν πόλιν τῶν Παρισίων, εἶναι ἡ κατ ἐξοχὴν ἐποχὴ τῆς ριζικῆς μεταμορφώσεως τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ ^*^*^*^ (b) Ἡ ἐναντίον τῆς Μακεδονίας ἐπιβουλή ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72. 2. Με ποιες μεθόδους ο Θουκυδίδης διερευνά γεγονότα παλαιότερα του Πελοποννησιακού πολέμου; 3. α) ἡγεμών, ἡγήτωρ, ἡγέτης, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β, 1, 4-7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ :ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 1 : Eισαγωγικά: Το πρωτοχριστιανικό κήρυγμα για την ανάσταση - Παύλος Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΚΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1939 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ ΑΥΤΗΝ Συχνὰ κάμνετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας.

Η ελεύθερη έκφραση μέσω του τύπου. Κάνω κάτι πιο φιλελεύθερο Η πίστη και η αφοσίωση στην ιδέα της ελευθερίας. 1. (α.ε) σκέφτομαι, ενεργώ Αυτός και ζω που κατά τρόπο απελευθερώνει. ελεύθερο. 2. (ν.ε) παραβαίνω τους Αυτός ηθικούς νόμους. που κάνει κάποιον ελεύθερο. 1. Η ειλικρίνεια. 2. Η αυθάδεια. Ο δούλος που απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ντίον, καὶ ἀποδείχνει τὸ ἐναντίον μὲ λογαριασμοὺς ἐδικοὺς του ὄχι μὲ μαρτυρίαν κανενὸς παλαιοῦ συγγραφέως.

ντίον, καὶ ἀποδείχνει τὸ ἐναντίον μὲ λογαριασμοὺς ἐδικοὺς του ὄχι μὲ μαρτυρίαν κανενὸς παλαιοῦ συγγραφέως. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΟΠΟΥ Ε- ΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΡΑΦΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΕΦ. Γ. 62. Β α ρ ν ά β α ς. Ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, πρωτόθρονος αὐτῆς

Διαβάστε περισσότερα

BCS Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΕΠΕ

BCS Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΕΠΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Τυπολογία ΟΧΕ ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΟΧΕ Τομεακά ΕΠ (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ΕΠ ΕΚΤ Πρωτοβουλίες Ζητούμενα για την έγκριση: Αιτιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα